5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH"

Transkript

1 0(02 Bruxelles, 28 Februar HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH Baggrundsorientering 1. marts 2001

2 Reformen af Kommissionen: Et år senere %DJJUXQGVRULHQWHULQJ±PDUWV %HKRYHWIRUUHIRUP Den uafhængige ekspertkomité 3 Nye tider kræver tilpasning 3 Mandat til reform 3 5HIRUPSURFHVVHQVIRUO E Ændring af forvaltningen i Kommissionen 4 Meddelelse og redegørelse 4 Samråd med personalet 4 Ansvarlighed over for verden "uden for murene" 5 Hvidbogen af 1. marts Hidtidige fremskridt 5 Næste etaper 5 'HYLJWLJVWHPnOIRUUHIRUPSURFHVVHQ Strategiske mål 6 + MQHOVHDIQLYHDXHW En etisk overvågningsgruppe for EU 7 Rapportering af uregelmæssigheder 7 Nye standarder for offentlig forvaltning 7 En forbedret ordning for disciplinærsager i Kommissionen 7 Styrkelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 7 Større gennemsigtighed 7 %HGUHXGQ\WWHOVHDIEHJU QVHGHUHVVRXUFHU i) Gennemgribende organisatorisk omstrukturering 8 ii) Strategisk Planlægning og Programmering (SPP) 8 iii) Peer-gruppens undersøgelse 8 Eksternalisering 9 Forbedring af arbejdsmetoderne 9 )RUEHGULQJDIILQDQVIRUYDOWQLQJHQ Uddelegering af ansvar 9 Den nye interne revisionsafdeling 9 Revisionsmulighederne i generaldirektoraterne 10 Revisionsopfølgningsudvalg 10 (QQ\SHUVRQDOHSROLWLN En international balance, hvor der lægges stor vægt på kvalifikationer 11 En strengere udvælgelse til topstillinger 11 Fremme af lige muligheder 11 2

3 %HKRYHWIRUUHIRUP 'HQXDIK QJLJHHNVSHUWNRPLWp Prodi-Kommissionen tiltrådte i september Af rapporterne fra Den uafhængige ekspertkomité fremgik det klart, at der er et behov for dybgående ændringer af mange aspekter af den måde, hvorpå Kommissionen ledes. De pegede især på et behov for bedre systemer for finansforvaltning, en bedre indsats for at bekæmpe svig samt en reform af arbejdsmetoderne, så hovedvægten lægges på fortjeneste og afklaring af, hvem der har ansvaret for beslutningsprocessen. De uafhængige eksperters to rapporter har spillet en vigtig rolle for fastlæggelsen af prioriteterne og retningslinjerne for reformen af Kommissionen. Næsten alle deres henstillinger er blevet eller er ved at blive vedtaget. I mange tilfælde er man gået videre end ekspertkomitéens henstillinger. De årlige beretninger fra Revisionsretten og input fra Europa-Parlamentet og ombudsmanden er også indgået i forberedelsen af reformen af Kommissionen. 1\HWLGHUNU YHUWLOSDVQLQJ En modernisering af Kommissionen ville have været nødvendig XQGHU DOOH RPVW QGLJKHGHU, selv uden den igangsættende virkning af begivenhederne i 1999 og Santer-Kommissionens tilbagetræden. Kommissionen havde faktisk allerede taget skridt til at modernisere organisationen gennem MAP og SEM 2000 projekterne, selv om bestræbelserne ikke blev kombineret eller gennemført som en strategi. Kommissionens rolle og de krav, der stilles til den, har udviklet sig på dramatisk vis, siden den blev oprettet. Foruden de oprindelige roller som udvikling af politikker og anvendelsen af EF/EU-traktaterne er Kommissionen blevet tildelt vigtige opgaver som forvaltning af programmer og fonde. EU's størrelse og diversitet er vokset enormt. Antallet af finanstransaktioner er således tidoblet siden slutningen af 80 erne. Borgernes forventninger til offentlige organer har udviklet sig betydeligt, og de offentlige forvaltninger i medlemsstaterne har gennemgået eller er ved at gennemgå betydelige reformprocesser. Men Kommissionens strukturer og arbejdsmetoder er VWRUWVHWLNNHEOHYHW QGUHWVLGHQ. Personalevedtægten er aldrig blevet ajourført i større omfang, finanskontrolsystemet er ikke blevet ændret, og der blev ikke foretaget nogen større omstrukturering i årene indtil DQGDWWLOUHIRUP Den nye Kommission modtog et klart mandat til en radikal reform fra EU's ledere og Europa-Parlamentet, der udnævnte Romano Prodi og hans team. Den nye Kommission gav fra starten udtryk for, at den vil modernisere i top og bund. En administrativ reform blev udpeget som en topprioritet i september 1999, og det forhold, at Neil Kinnock blev udnævnt til næstformand med ansvar for reformprocessen, fremhævede, hvor stor vægt der lægges på reformen. 3

4 5HIRUPSURFHVVHQVIRUO E QGULQJDIIRUYDOWQLQJHQL.RPPLVVLRQHQ Forvaltningen af ændringerne blev fastlagt tidligt i reformprocessen for at dirigere processen og sikre, at hver etape af moderniseringen iværksættes i hele Kommissionen og gennemføres effektivt. De vigtigste deltagere i udformningen og gennemførelsen af processen er: 1 VWIRUPDQGHQ PHG DQVYDU IRU UHIRUPHQ der bistås af sit kabinet, har det politiske ansvar for ændringsprocessen. Han repræsenterer Kommissionen over for Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne i alle spørgsmål vedrørende administration. 5HIRUPJUXSSHQ DI NRPPLVV UHU. Gruppen ledes af næstformand Kinnock og omfatter næstformand de Palacio og kommissærerne Monti, Fischler, Schreyer, Lamy og Vitorino. De mødes med regelmæssige mellemrum for at drøfte alle reformrelaterede spørgsmål og tage skridt til eventuelle nødvendige indledende ændringer. 7DVNIRUFHIRUUHIRUP. Taskforce af 10 tjenestemænd, der ledes af Claude Chêne, og som bistår med efterforskning og forberedelse af detaljerede forslag til ændringer. 1HWY UNDIUHIRUPNRUUHVSRQGHQWHU i hvert GD i Kommissionen er der udpeget en reformkorrespondent, der samarbejder med Reform-taskforcen, viderebringer spørgsmål og kommentarer fra personalet og bidrager til formuleringen af og begrundelsen for forslag. Reformkorrespondenterne holder regelmæssigt møder for at udveksle erfaringer om forberedelsen af ændringerne..rpplvv UNROOHJLHW modtager med regelmæssige mellemrum de seneste oplysninger om reformprocessen og overvejer hvert forslag, der forelægges til vedtagelse og samråd med personalet. 0HGGHOHOVHRJUHGHJ UHOVH Hvis reformen skal være en succes, kan den ikke være en top-down proces. Den skal gennemføres for og med personalet. Pr. februar 2001 havde Neil Kinnock mødt over halvdelen af Kommissionens personale på store møder og mindre seminarer og under uformelle drøftelser for at forklare og drøfte reformforslagene - i Bruxelles, Luxembourg, Ispra og andre steder, hvor Kommissionen har ansat personale. Andre kommissærer har også holdt generelle møder med personalet i deres afdelinger. På et internt websted for reformen er der offentliggjort referat af hvert reformforslag, og personalet har der kunnet fremsætte kommentarer og stille spørgsmål direkte til næstformand Kinnock og hans team. 4

5 6DPUnGPHGSHUVRQDOHW Som i andre organisationer skal dybgående ændringer af arbejdsmetoderne drøftes og forhandles med personalet og dets repræsentanter. Alle reformforslag, som vedtages af Kommissionen, skal forelægges til høring og samråd, og forbedringsforslag skal fremlægges, inden kollegiet træffer sin endelige afgørelse. Der har været intensive kontakter med Kommissionens fagforeninger under hele reformperioden, herunder formelle forhandlinger om faste forslag og uformelle drøftelser af ændringer under forberedelse. Hvad de vigtigste ændringer af Kommissionens personalepolitik angår, er der fra februar 2001 afsat en periode på fire måneder til forhandlinger med fagforeninger og høring af personalet. $QVYDUOLJKHGRYHUIRUYHUGHQXGHQIRUPXUHQH Europa-Parlamentet og medlemsstaterne har været inddraget i hele reformprocessen. Ikke færre end fire udvalg nedsat af Europa-Parlamentet er inddraget i arbejdet med forskellige aspekter af reformprocessen, der har været regelmæssige kontakter og rapporter er sendt til disse udvalg og blevet forelagt på plenarmøderne. Rådet er også blevet holdt underrettet og har hilst Kommissionens hidtidige forslag velkommen. Neil Kinnock har på besøg i de fleste medlemsstater drøftet reformprocessen med regeringer, administrationer og nationale parlamenter. +YLGERJHQDIPDUWV Hovedprincipperne for reformstrategien blev fremlagt i en hvidbog, som Kommissionen godkendte den 1. marts Hvidbogen indeholder en handlingsplan med næsten 100 specifikke aktioner og en tidsplan. Til hver foranstaltning er der derfor knyttet en gennemførelsesfrist og et detaljeret forslag. +LGWLGLJHIUHPVNULGW Der er gjort store fremskridt i reformarbejdet. Pr. 1. marts 2001, dvs. et år efter offentliggørelsen af reformstrategien, vil Kommissionen have vedtaget alle de vigtigste detaljerede forslag som grundlag for høring af personalet eller, for så vidt angår de tidligste forslag, til endelig vedtagelse. Da en omfattende modernisering er en kompleks proces, skal der fortsat gøres et stort arbejde, inden ændringerne er gennemført fuldstændigt i hele Kommissionen og konkrete resultater kan måles. 1 VWHHWDSHU Mange af de foreslåede ændringer er allerede blevet gennemført, eller de kan gennemføres af Kommissionen efter forhandlinger med personalets repræsentanter. Andre ændringer kræver derimod ændringer af retsforskrifter (f.eks. finansforordningen og personalevedtægten). Ændringer af disse foranstaltninger skal vedtages af Parlamentet og Rådet. Et formelt forslag om reform af finansforordningen blev forelagt Rådet og Parlamentet i september Et formelt forslag om revision af personalevedtægten vil blive forelagt i slutningen af

6 'HYLJWLJVWHPnOIRUUHIRUPSURFHVVHQ 6WUDWHJLVNHPnO Den nye Kommission satte sig det mål, at den ville opnå ³HQIXQGDPHQWDO QGULQJDI NXOWXUHQDGI UGHQRJKROGQLQJHUQHL.RPPLVVLRQHQ. Formålet hermed skulle være at styrke institutionens præstationer, selvtillid og uafhængighed gennem en ændring af organisationens strukturer og systemer. Den igangværende reformproces er det mest storstilede moderniseringsprogram i Kommissionens 44-årige historie. I modsætning til tidligere forsøg på at modernisere institutionen er det nuværende reformprogram en strategi, der omfatter vidtspændende, integrerede ændringer, som omfatter alle aspekter af Kommissionens strukturer, systemer og administrative metoder. Det endelige mål er at udstyre Kommissionen således, at den er i stand til og parat til permanent og positivt at tilpasse sig udviklingen og altid være på højde med moderne forvaltningspraksis. Dette er så meget mere vigtigt, som EU for tiden forbereder tolv nye medlemslandes tiltrædelse i de kommende år, hvad der vil øge Kommissionens arbejdsbyrde betydeligt. Hvis den fremtidige udvikling af EU skal være en succes, forudsætter det en moderne, effektiv, ansvarlig og uafhængig EUembedsstand, der nyder tillid og forståelse hos de borgere, den betjener. 'HQRYHURUGQHGHVWUDWHJLRPIDWWHUILUHQ JOHWHPDHU højnelse af niveauet bedre udnyttelse af begrænsede ressourcer forbedret finansforvaltning en ny personalepolitik. + MQHOVHDIQLYHDXHW Enhver offentlig forvaltning skal opretholde (så det kan ses) det højest mulige niveau for faglighed, service over for offentligheden og integritet. Bestræbelserne på at opnå det højeste niveau begyndte naturligvis med kommissærerne selv i september $OOHNRPPLVV UHU - forpligtede sig til at træde tilbage, hvis Romano Prodi anmoder om det - offentliggjorde erklæringer om finansielle interesser - underskrev en udtrykkelig adfærdskodeks, herunder bestemmelser om, at udnævnelser efter tiltrædelse skal gennemgås af et etikudvalg - opgav afgiftsfrie privilegier, som tidligere udgjorde en del af deres diplomatiske status. 6

7 $QGUHIRUDQVWDOWQLQJHUVRPVNDOVW\UNHQLYHDXHWHU (QHWLVNRYHUYnJQLQJVJUXSSHIRU(8, GHFHPEHU IRUHODJGH.RPPLVVLRQHQ 5nGHW RJ 3DUODPHQWHW HW IRUVODJ RP RSUHWWHOVH DI HQ XDIK QJLJ UnGJLYHQGH JUXSSH RP VWDQGDUGHQ L GHQ RIIHQWOLJHIRUYDOWQLQJIRUDOOH(8LQVWLWXWLRQHU 5DSSRUWHULQJDIXUHJHOP VVLJKHGHU I november 2000 vedtog Kommissionen en række forslag til høring om et nyt sæt regler, der klart forpligter alle ansatte i Kommissionen til at indberette enhver mistanke om forseelser, fastlægger en række kanaler både inden for og uden for Kommissionen, der skal bruges i sådanne tilfælde, og indeholder en garanti for karrieresikkerhed, hvis en af kanalerne skulle blive brugt til ansvarlig indberetning. 1\HVWDQGDUGHUIRURIIHQWOLJIRUYDOWQLQJ En ny, juridisk bindende adfærdskodeks for god administrativ praksis er blevet udarbejdet for hele Kommissionens personale og trådte i kraft den 1. november Denne kodeks sætter høje, men realistiske standarder for offentlig forvaltning, og den giver offentligheden en juridisk ret til at forvente høflighed, hurtige besvarelser af henvendelser, upartiskhed og objektivitet ved henvendelser til Kommissionen, og den giver råd om de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt at indgive klage. (QIRUEHGUHWRUGQLQJIRUGLVFLSOLQ UVDJHUL.RPPLVVLRQHQ I december 2000 blev der givet meddelelse om forslag om radikal reform af det interne system for disciplinærsager med henblik på at gøre systemet mere retfærdigt, effektivt, hurtigt og fagligt. Der blev oprettet et nyt undersøgelses- og disciplinærkontor. Disciplinærrådene vil blive ledet af uafhængige eksterne personer, de vil have faste medlemmer, og deres procedurer vil blive gennemført med færre forsinkelser. 6W\UNHOVHDI'HW(XURS LVNH.RQWRUIRU%HN PSHOVHDI6YLJ Personalet i OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) er blevet fordoblet til 300 siden Der blev udarbejdet en streng udvælgelsesprocedure for ansættelse af en ny kontorchef, som førte til udnævnelse (blandt flere hundrede ansøgere) af Dr. Franz-Herman Brüner, der har været statsanklager i Tyskland. 6W UUHJHQQHPVLJWLJKHG For at øge Kommissionens ansvarlighed og udvide offentlighedens adgang til beslutningsprocessen fremsatte Kommissionen forslag om en bindende retsakt, der fastlægger offentlighedens ret til adgang til offentlige dokumenter i EUinstitutionernes besiddelse. Parlamentet og Rådet drøfter for tiden forslaget. 7

8 %HGUHXGQ\WWHOVHDIEHJU QVHGHUHVVRXUFHU Kommissionen har medarbejdere et langt mindre personale end det antages af mange af dem, der udtaler sig offentligt og den står over for stadigt voksende opgaver på mange områder. Det Europæiske Råd giver hver gang Kommissionen en række yderligere opgaver, og den kommende udvidelse af EU øger omfanget og kompleksiteten af mange af disse opgaver. For at undgå, at det bliver nødvendigt at foretage en væsentlig forøgelse af Kommissionens størrelse, er det af afgørende betydning, at der foretages en streng prioritering, og at de til rådighed værende ressourcer anvendes effektivt. Af hensyn til institutionen og dens personale er det også nødvendigt at styrke anvendelsen af moderne management i Kommissionen, så mobiliseringen af ressourcerne bliver mere effektiv. Der er taget flere væsentlige skridt til at nå disse mål, og andre er under forberedelse som led i reformen: 2PVWUXNWXUHULQJ L*HQQHPJULEHQGHRUJDQLVDWRULVNRPVWUXNWXUHULQJ - En fuldstændig omlægning af Kommissionens sagsområder, herunder for første gang udpegning af en næstformand for reformen og af kommissærer for udvidelsen og for retlige og indre anliggender. - En nettoreduktion af antallet af generaldirektorater fra 42 til 33. Adskillige generaldirektorater sammenlægges eller nedlægges. - Oprettelse af to nye generaldirektorater for de højt prioriterede sagsområder udvidelsen og retlige og indre anliggender. - Den største omrokering nogensinde blandt de højtstående tjenestemænd. 14 af Kommissionens 33 generaldirektorater har fået ny generaldirektør medarbejdere er ved de indledende reformer blevet overflyttet til højt prioriterede områder (1999). LL6WUDWHJLVN3ODQO JQLQJRJ3URJUDPPHULQJ633 - Nye systemer, så der til de politisk prioriterede områder afsættes de ressourcer, der er nødvendige for en effektiv forvaltning. - En årlig beslutning om politikstrategien, ved hvilken prioriteterne fastlægges. - Systematisk brug af "aktivitetsbaseret management" og "aktivitetsbaseret budgettering", - Det nye SPP-system forventes at være funktionsdygtigt i slutningen af

9 LLL3HHUJUXSSHQVXQGHUV JHOVH For hurtigt at komme i gang med at tilpasse ressourcerne til opgaverne foretog Kommissionen i foråret/sommeren 2000 for første gang nogensinde en samlet vurdering heraf. En "Peer-gruppe" bestående af kommissærer og under ledelse af formanden, Romano Prodi, gennemgik alle aktivitetsområder i hvert enkelt generaldirektorat og foretog en kritisk vurdering af de hertil afsatte ressourcer. Peergruppens undersøgelse førte til følgende beslutninger: -,NNHNHUQHDNWLYLWHWHUQHDIVNDIIHVHOOHUUHGXFHUHV. Det indebærer, at deltagelse i de fleste udstillinger ophører, at afgivelsen af medarbejdere til fagforeningerne i Kommissionen begrænses, og at Kommissionen ophører med at forvalte en indkøbsbutik for personalet. I alt vil der herved blive frigjort 200 stillinger, der kan anvendes til varetagelsen af prioriterede opgaver. - PHGDUEHMGHUHRYHUIO\WWHVWLOVHNVQ JOHRPUnGHU, herunder forberedelse af udvidelsen, afvikling af udestående betalinger af ekstern bistand, opbygning af et mere effektivt indre marked, forbedring af aktiviteterne vedrørende folkesundheden, fødevaresikkerheden og miljøpolitikken, styrkelse af politikken til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og narkotikasmugling samt gennemførelse af Kommissionens reform. - 'HUYLOEOLYHLQGI UWHQWLGVEHJU QVHW RUGQLQJPHGI UWLGVSHQVLRQHULQJIRU PHGDUEHMGHUH som tager sigte på de medarbejdere, der er over 50 år gamle, og for hvem en omskoling eller overflytning til nye opgaver ville indebære særlige vanskeligheder. 300 vil blive pensioneret i 2001 og 300 i 2002 med en pension svarende til 65% af lønnen. Denne omkostningsneutrale ordning vil muliggøre ansættelse af 248 nye medarbejdere inden for de prioriterede områder. - 'HU HU LQGJLYHW DQPRGQLQJ RP Q\H VWLOOLQJHU til budgetmyndighederne til dækning af specifikke dokumenterede behov inden for nøgleområderne. Nettoresultatet af alle Peer-gruppens konklusioner, som er vedtaget af Kommissionen, er, at der inden for de næste to år vil blive ansat nye medarbejdere i Kommissionen. (NVWHUQDOLVHULQJ I forbindelse med moderniseringen af forvaltningsmetoderne overvejer Kommissionen at oprette HNVWHUQHDJHQWXUHU til en mere effektiv forvaltning af ikkekerneopgaverne. Der foretages i øjeblikket gennemførlighedsundersøgelser og costbenefit-beregninger vedrørende eksternalisering af en række aktiviteter, der rækker lige fra visse former for oversættelse og tolkning til forvaltningen af løn- og pensionsbetalinger og trykkeriopgaver. )RUEHGULQJDIDUEHMGVPHWRGHUQH I juni 2000 udpegedes en ny vicegeneralsekretær med den særlige opgave at mindske bureaukratiet og at fremme moderniseringen af arbejdsmetoderne og arbejdssystemerne. I november 2000 bebudedes en række forenklinger af arbejdsmetoderne. Der arbejdes fortsat på en yderligere forenkling af procedurerne. 9

10 )RUEHGULQJDIILQDQVIRUYDOWQLQJHQ Kommissionen har fulgt anbefalingerne fra gruppen af uafhængige eksperter og er endog gået endnu videre idet den har iværksat en omlægning af sit finansforvaltningssystem. 8GGHOHJHULQJDIDQVYDU Ansvaret for udgiftskrævende beslutninger vil blive uddelegeret til ledere, som vil få pålagt et personligt ansvar for deres finansielle beslutninger. I år 2000 blev der oprettet en ny uafhængig revisionsafdeling, hvis leder og personale er højtkvalificerede specialister, og et forslag om en adskillelse af finanskontrollens arbejde og revisionsarbejdet har været til behandling i Rådet og Europa-Parlamentet siden september 'HQQ\HLQWHUQHUHYLVLRQVDIGHOLQJ Den interne revisionsafdeling blev officielt oprettet den 1. maj 2000, og i september havde den et personale på 26 medarbejdere, hvoraf 20 var højtkvalificerede interne revisorer. Chefen for afdelingen kommer udefra og blev ansat efter en grundig udvælgelsesprocedure, og ansættelsen af personale, såvel fra Kommissionen som udefra, fortsætter. Ved udgangen af indeværende år vil den interne revisionsafdeling råde over et personale på 60 personer, hvoraf mindst 50 vil være interne revisorer eller specialister på andre områder. En ny udvælgelsesprøve for interne revisorer vil lette ansættelsen af den resterende halve snes revisorer i begyndelsen af Efter en ansættelsesprocedure, hvor der også anvendtes headhuntere, blev Jules Muis i september 2000 udpeget til chef for den interne revisionsafdeling. Den 58- årige nederlænder har for nylig afsluttet en femårig ansættelse som næstformand og revisor ved Verdensbanken, hvor han indførte et nyt revisions- og kontrolsystem. Tidligere var han partner i Ernst & Young. 5HYLVLRQVPXOLJKHGHUQHLJHQHUDOGLUHNWRUDWHUQH Der er skabt muligheder for at foretage revision i generaldirektoraterne, så generaldirektørerne kan få et uafhængigt og umiddelbart tilgængeligt værktøj til vurdering af de interne kontrolmekanismers kvalitet og effektivitet. Disse revisionsenheder har direkte referat til generaldirektørerne og er forbundet med hinanden indbyrdes og med den centrale interne revisionsafdeling ved et netværk med navnet AUDITNET. 5HYLVLRQVRSI OJQLQJVXGYDOJ Arbejdet med at foretage opfølgning af revisionsrapporter og anbefalinger vil blive varetaget af et nyt revisionsopfølgningsudvalg. Udvalget ledes af budgetkommissæren, Michaele Schreyer. De øvrige medlemmer er næstformand Neil Kinnock og kommissærerne Viviane Reding og Antonio Vittorino. Udvalget vil også få et eksternt medlem, som vil blive en højtstående ekspert inden for området for intern revision. 10

11 &HQWUDO)LQDQVWMHQHVWH Opgaven for den centrale finanstjeneste er at indføre fælles standarder for finansforvaltning og -kontrol i Kommissionens tjenestegrene. Den centrale finanstjeneste er derfor også den centrale "help desk" i Kommissionen vedrørende alle finansielle anliggender. Generaldirektoraterne har i mellemtiden omlagt deres finansielle procedurer med henblik på en modernisering af det samlede finanssystem i Kommissionen på alle niveauer. Finanskontrollen er til dels blevet decentraliseret. 80 medarbejdere, som tidligere har været beskæftiget med forudgående finanskontrol, er blevet decentraliseret til de operationelle generaldirektorater, hvor de varetager interne kontrolfunktioner. 5HIRUPHQDIILQDQVIRURUGQLQJHQ Kommissionen forelagde i september 2000 Rådet og Europa-Parlamentet detaljerede forslag til en reform af finansforordningen. Denne forordning, som fastlægger rammebestemmelserne for finansforvaltning og -kontrol i Kommissionen, må revideres, for at reformen på dette område kan gennemføres fuldt ud. Efter en særlig "hurtig procedure" skulle Kommissionens forslag kunne vedtages af Europa- Parlamentet og Rådet i juli (QQ\SHUVRQDOHSROLWLN Reformstrategien omfatter en forpligtelse til at modernisere alle aspekter af Kommissionens personalepolitik, lige fra ansættelse til pensionering. Retningslinjerne for disse ændringer er, at det bør sikres, at en særlig indsats og et øget ansvar belønnes, at der tages praktiske skridt til at fremme lige muligheder for kønnene, at ledernes kvalifikationer og funktioner styrkes, at der lægges vægt på uddannelse og karriereforløb og indføres objektive og retfærdige vurderingskriterier, og at der på en beslutsom, men rimelig måde skrides ind over for en utilstrækkelig faglig indsats. (QLQWHUQDWLRQDOEDODQFHKYRUGHUO JJHVVWRUY JWSnNYDOLILNDWLRQHU - De stive, men uofficielle kvoter, som i 40 år har været en afgørende faktor ved tildelingen af topstillinger, blev afskaffet i september Kvalifikationerne er nu den vigtigste faktor ved udvælgelser og forfremmelser til topstillinger, idet der dog samtidigt tages hensyn til, at der er en rimelig repræsentation af statsborgere fra alle medlemsstater, hvilket er meget vigtigt i en international organisation. (QVWUHQJHUHXGY OJHOVHWLOWRSVWLOOLQJHU - Forslag til nye regler for godkendelse og udpegning af ledere på de højeste niveauer blev vedtaget af Kommissionen i december I forslagene foreskrives der en større mobilitet med hensyn til topstillingerne. - Kommissionen gør i tiltagende grad brug af eksterne udvælgelseseksperter, og den vil fortsætte denne udvikling i fremtiden. - Topstillingerne opslås i stadig stigende grad uden for Kommissionen, og der anvendes headhuntere i forbindelse med særlige stillinger. 11

12 )UHPPHDIOLJHPXOLJKHGHU - En forpligtelse til at lægge vægt på kvalifikationer, samtidig med at antallet af kvinder i topstillinger fordobles over en femårig periode, hvor det fastlagte antal for år 2000 er mere end nået. - Moderniserede ordninger for barselsorlov og forældreorlov for fædre. - Et program for obligatorisk managementuddannelse af alle Kommissionens ledere fra kontorchef og opefter indledtes med en forsøgsordning i marts 2000 $OOHGHQ UPHUHHQNHOWKHGHUYHGU UHQGH.RPPLVVLRQHQVIRUVODJWLOHQ Q\SHUVRQDOHSROLWLNYLOEOLYHIUHPODJWGHQIHEUXDU'HYLOEOD YHGU UH En ny karrierestruktur Modernisering af ordningerne for lønninger, pensioner og tillæg Styrkelse af ledelsen Uddannelse Tilskyndelse til jobmobilitet Fremme af lige muligheder for mænd og kvinder Forbedring af arbejdsmiljøet Indgriben over for faglig inkompetence. 12

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken UNDERSØGELSE

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 12.3.2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens (EØS-relevant tekst) {SWD(2014) 61 final}

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere