5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH"

Transkript

1 0(02 Bruxelles, 28 Februar HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH Baggrundsorientering 1. marts 2001

2 Reformen af Kommissionen: Et år senere %DJJUXQGVRULHQWHULQJ±PDUWV %HKRYHWIRUUHIRUP Den uafhængige ekspertkomité 3 Nye tider kræver tilpasning 3 Mandat til reform 3 5HIRUPSURFHVVHQVIRUO E Ændring af forvaltningen i Kommissionen 4 Meddelelse og redegørelse 4 Samråd med personalet 4 Ansvarlighed over for verden "uden for murene" 5 Hvidbogen af 1. marts Hidtidige fremskridt 5 Næste etaper 5 'HYLJWLJVWHPnOIRUUHIRUPSURFHVVHQ Strategiske mål 6 + MQHOVHDIQLYHDXHW En etisk overvågningsgruppe for EU 7 Rapportering af uregelmæssigheder 7 Nye standarder for offentlig forvaltning 7 En forbedret ordning for disciplinærsager i Kommissionen 7 Styrkelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 7 Større gennemsigtighed 7 %HGUHXGQ\WWHOVHDIEHJU QVHGHUHVVRXUFHU i) Gennemgribende organisatorisk omstrukturering 8 ii) Strategisk Planlægning og Programmering (SPP) 8 iii) Peer-gruppens undersøgelse 8 Eksternalisering 9 Forbedring af arbejdsmetoderne 9 )RUEHGULQJDIILQDQVIRUYDOWQLQJHQ Uddelegering af ansvar 9 Den nye interne revisionsafdeling 9 Revisionsmulighederne i generaldirektoraterne 10 Revisionsopfølgningsudvalg 10 (QQ\SHUVRQDOHSROLWLN En international balance, hvor der lægges stor vægt på kvalifikationer 11 En strengere udvælgelse til topstillinger 11 Fremme af lige muligheder 11 2

3 %HKRYHWIRUUHIRUP 'HQXDIK QJLJHHNVSHUWNRPLWp Prodi-Kommissionen tiltrådte i september Af rapporterne fra Den uafhængige ekspertkomité fremgik det klart, at der er et behov for dybgående ændringer af mange aspekter af den måde, hvorpå Kommissionen ledes. De pegede især på et behov for bedre systemer for finansforvaltning, en bedre indsats for at bekæmpe svig samt en reform af arbejdsmetoderne, så hovedvægten lægges på fortjeneste og afklaring af, hvem der har ansvaret for beslutningsprocessen. De uafhængige eksperters to rapporter har spillet en vigtig rolle for fastlæggelsen af prioriteterne og retningslinjerne for reformen af Kommissionen. Næsten alle deres henstillinger er blevet eller er ved at blive vedtaget. I mange tilfælde er man gået videre end ekspertkomitéens henstillinger. De årlige beretninger fra Revisionsretten og input fra Europa-Parlamentet og ombudsmanden er også indgået i forberedelsen af reformen af Kommissionen. 1\HWLGHUNU YHUWLOSDVQLQJ En modernisering af Kommissionen ville have været nødvendig XQGHU DOOH RPVW QGLJKHGHU, selv uden den igangsættende virkning af begivenhederne i 1999 og Santer-Kommissionens tilbagetræden. Kommissionen havde faktisk allerede taget skridt til at modernisere organisationen gennem MAP og SEM 2000 projekterne, selv om bestræbelserne ikke blev kombineret eller gennemført som en strategi. Kommissionens rolle og de krav, der stilles til den, har udviklet sig på dramatisk vis, siden den blev oprettet. Foruden de oprindelige roller som udvikling af politikker og anvendelsen af EF/EU-traktaterne er Kommissionen blevet tildelt vigtige opgaver som forvaltning af programmer og fonde. EU's størrelse og diversitet er vokset enormt. Antallet af finanstransaktioner er således tidoblet siden slutningen af 80 erne. Borgernes forventninger til offentlige organer har udviklet sig betydeligt, og de offentlige forvaltninger i medlemsstaterne har gennemgået eller er ved at gennemgå betydelige reformprocesser. Men Kommissionens strukturer og arbejdsmetoder er VWRUWVHWLNNHEOHYHW QGUHWVLGHQ. Personalevedtægten er aldrig blevet ajourført i større omfang, finanskontrolsystemet er ikke blevet ændret, og der blev ikke foretaget nogen større omstrukturering i årene indtil DQGDWWLOUHIRUP Den nye Kommission modtog et klart mandat til en radikal reform fra EU's ledere og Europa-Parlamentet, der udnævnte Romano Prodi og hans team. Den nye Kommission gav fra starten udtryk for, at den vil modernisere i top og bund. En administrativ reform blev udpeget som en topprioritet i september 1999, og det forhold, at Neil Kinnock blev udnævnt til næstformand med ansvar for reformprocessen, fremhævede, hvor stor vægt der lægges på reformen. 3

4 5HIRUPSURFHVVHQVIRUO E QGULQJDIIRUYDOWQLQJHQL.RPPLVVLRQHQ Forvaltningen af ændringerne blev fastlagt tidligt i reformprocessen for at dirigere processen og sikre, at hver etape af moderniseringen iværksættes i hele Kommissionen og gennemføres effektivt. De vigtigste deltagere i udformningen og gennemførelsen af processen er: 1 VWIRUPDQGHQ PHG DQVYDU IRU UHIRUPHQ der bistås af sit kabinet, har det politiske ansvar for ændringsprocessen. Han repræsenterer Kommissionen over for Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne i alle spørgsmål vedrørende administration. 5HIRUPJUXSSHQ DI NRPPLVV UHU. Gruppen ledes af næstformand Kinnock og omfatter næstformand de Palacio og kommissærerne Monti, Fischler, Schreyer, Lamy og Vitorino. De mødes med regelmæssige mellemrum for at drøfte alle reformrelaterede spørgsmål og tage skridt til eventuelle nødvendige indledende ændringer. 7DVNIRUFHIRUUHIRUP. Taskforce af 10 tjenestemænd, der ledes af Claude Chêne, og som bistår med efterforskning og forberedelse af detaljerede forslag til ændringer. 1HWY UNDIUHIRUPNRUUHVSRQGHQWHU i hvert GD i Kommissionen er der udpeget en reformkorrespondent, der samarbejder med Reform-taskforcen, viderebringer spørgsmål og kommentarer fra personalet og bidrager til formuleringen af og begrundelsen for forslag. Reformkorrespondenterne holder regelmæssigt møder for at udveksle erfaringer om forberedelsen af ændringerne..rpplvv UNROOHJLHW modtager med regelmæssige mellemrum de seneste oplysninger om reformprocessen og overvejer hvert forslag, der forelægges til vedtagelse og samråd med personalet. 0HGGHOHOVHRJUHGHJ UHOVH Hvis reformen skal være en succes, kan den ikke være en top-down proces. Den skal gennemføres for og med personalet. Pr. februar 2001 havde Neil Kinnock mødt over halvdelen af Kommissionens personale på store møder og mindre seminarer og under uformelle drøftelser for at forklare og drøfte reformforslagene - i Bruxelles, Luxembourg, Ispra og andre steder, hvor Kommissionen har ansat personale. Andre kommissærer har også holdt generelle møder med personalet i deres afdelinger. På et internt websted for reformen er der offentliggjort referat af hvert reformforslag, og personalet har der kunnet fremsætte kommentarer og stille spørgsmål direkte til næstformand Kinnock og hans team. 4

5 6DPUnGPHGSHUVRQDOHW Som i andre organisationer skal dybgående ændringer af arbejdsmetoderne drøftes og forhandles med personalet og dets repræsentanter. Alle reformforslag, som vedtages af Kommissionen, skal forelægges til høring og samråd, og forbedringsforslag skal fremlægges, inden kollegiet træffer sin endelige afgørelse. Der har været intensive kontakter med Kommissionens fagforeninger under hele reformperioden, herunder formelle forhandlinger om faste forslag og uformelle drøftelser af ændringer under forberedelse. Hvad de vigtigste ændringer af Kommissionens personalepolitik angår, er der fra februar 2001 afsat en periode på fire måneder til forhandlinger med fagforeninger og høring af personalet. $QVYDUOLJKHGRYHUIRUYHUGHQXGHQIRUPXUHQH Europa-Parlamentet og medlemsstaterne har været inddraget i hele reformprocessen. Ikke færre end fire udvalg nedsat af Europa-Parlamentet er inddraget i arbejdet med forskellige aspekter af reformprocessen, der har været regelmæssige kontakter og rapporter er sendt til disse udvalg og blevet forelagt på plenarmøderne. Rådet er også blevet holdt underrettet og har hilst Kommissionens hidtidige forslag velkommen. Neil Kinnock har på besøg i de fleste medlemsstater drøftet reformprocessen med regeringer, administrationer og nationale parlamenter. +YLGERJHQDIPDUWV Hovedprincipperne for reformstrategien blev fremlagt i en hvidbog, som Kommissionen godkendte den 1. marts Hvidbogen indeholder en handlingsplan med næsten 100 specifikke aktioner og en tidsplan. Til hver foranstaltning er der derfor knyttet en gennemførelsesfrist og et detaljeret forslag. +LGWLGLJHIUHPVNULGW Der er gjort store fremskridt i reformarbejdet. Pr. 1. marts 2001, dvs. et år efter offentliggørelsen af reformstrategien, vil Kommissionen have vedtaget alle de vigtigste detaljerede forslag som grundlag for høring af personalet eller, for så vidt angår de tidligste forslag, til endelig vedtagelse. Da en omfattende modernisering er en kompleks proces, skal der fortsat gøres et stort arbejde, inden ændringerne er gennemført fuldstændigt i hele Kommissionen og konkrete resultater kan måles. 1 VWHHWDSHU Mange af de foreslåede ændringer er allerede blevet gennemført, eller de kan gennemføres af Kommissionen efter forhandlinger med personalets repræsentanter. Andre ændringer kræver derimod ændringer af retsforskrifter (f.eks. finansforordningen og personalevedtægten). Ændringer af disse foranstaltninger skal vedtages af Parlamentet og Rådet. Et formelt forslag om reform af finansforordningen blev forelagt Rådet og Parlamentet i september Et formelt forslag om revision af personalevedtægten vil blive forelagt i slutningen af

6 'HYLJWLJVWHPnOIRUUHIRUPSURFHVVHQ 6WUDWHJLVNHPnO Den nye Kommission satte sig det mål, at den ville opnå ³HQIXQGDPHQWDO QGULQJDI NXOWXUHQDGI UGHQRJKROGQLQJHUQHL.RPPLVVLRQHQ. Formålet hermed skulle være at styrke institutionens præstationer, selvtillid og uafhængighed gennem en ændring af organisationens strukturer og systemer. Den igangværende reformproces er det mest storstilede moderniseringsprogram i Kommissionens 44-årige historie. I modsætning til tidligere forsøg på at modernisere institutionen er det nuværende reformprogram en strategi, der omfatter vidtspændende, integrerede ændringer, som omfatter alle aspekter af Kommissionens strukturer, systemer og administrative metoder. Det endelige mål er at udstyre Kommissionen således, at den er i stand til og parat til permanent og positivt at tilpasse sig udviklingen og altid være på højde med moderne forvaltningspraksis. Dette er så meget mere vigtigt, som EU for tiden forbereder tolv nye medlemslandes tiltrædelse i de kommende år, hvad der vil øge Kommissionens arbejdsbyrde betydeligt. Hvis den fremtidige udvikling af EU skal være en succes, forudsætter det en moderne, effektiv, ansvarlig og uafhængig EUembedsstand, der nyder tillid og forståelse hos de borgere, den betjener. 'HQRYHURUGQHGHVWUDWHJLRPIDWWHUILUHQ JOHWHPDHU højnelse af niveauet bedre udnyttelse af begrænsede ressourcer forbedret finansforvaltning en ny personalepolitik. + MQHOVHDIQLYHDXHW Enhver offentlig forvaltning skal opretholde (så det kan ses) det højest mulige niveau for faglighed, service over for offentligheden og integritet. Bestræbelserne på at opnå det højeste niveau begyndte naturligvis med kommissærerne selv i september $OOHNRPPLVV UHU - forpligtede sig til at træde tilbage, hvis Romano Prodi anmoder om det - offentliggjorde erklæringer om finansielle interesser - underskrev en udtrykkelig adfærdskodeks, herunder bestemmelser om, at udnævnelser efter tiltrædelse skal gennemgås af et etikudvalg - opgav afgiftsfrie privilegier, som tidligere udgjorde en del af deres diplomatiske status. 6

7 $QGUHIRUDQVWDOWQLQJHUVRPVNDOVW\UNHQLYHDXHWHU (QHWLVNRYHUYnJQLQJVJUXSSHIRU(8, GHFHPEHU IRUHODJGH.RPPLVVLRQHQ 5nGHW RJ 3DUODPHQWHW HW IRUVODJ RP RSUHWWHOVH DI HQ XDIK QJLJ UnGJLYHQGH JUXSSH RP VWDQGDUGHQ L GHQ RIIHQWOLJHIRUYDOWQLQJIRUDOOH(8LQVWLWXWLRQHU 5DSSRUWHULQJDIXUHJHOP VVLJKHGHU I november 2000 vedtog Kommissionen en række forslag til høring om et nyt sæt regler, der klart forpligter alle ansatte i Kommissionen til at indberette enhver mistanke om forseelser, fastlægger en række kanaler både inden for og uden for Kommissionen, der skal bruges i sådanne tilfælde, og indeholder en garanti for karrieresikkerhed, hvis en af kanalerne skulle blive brugt til ansvarlig indberetning. 1\HVWDQGDUGHUIRURIIHQWOLJIRUYDOWQLQJ En ny, juridisk bindende adfærdskodeks for god administrativ praksis er blevet udarbejdet for hele Kommissionens personale og trådte i kraft den 1. november Denne kodeks sætter høje, men realistiske standarder for offentlig forvaltning, og den giver offentligheden en juridisk ret til at forvente høflighed, hurtige besvarelser af henvendelser, upartiskhed og objektivitet ved henvendelser til Kommissionen, og den giver råd om de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt at indgive klage. (QIRUEHGUHWRUGQLQJIRUGLVFLSOLQ UVDJHUL.RPPLVVLRQHQ I december 2000 blev der givet meddelelse om forslag om radikal reform af det interne system for disciplinærsager med henblik på at gøre systemet mere retfærdigt, effektivt, hurtigt og fagligt. Der blev oprettet et nyt undersøgelses- og disciplinærkontor. Disciplinærrådene vil blive ledet af uafhængige eksterne personer, de vil have faste medlemmer, og deres procedurer vil blive gennemført med færre forsinkelser. 6W\UNHOVHDI'HW(XURS LVNH.RQWRUIRU%HN PSHOVHDI6YLJ Personalet i OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) er blevet fordoblet til 300 siden Der blev udarbejdet en streng udvælgelsesprocedure for ansættelse af en ny kontorchef, som førte til udnævnelse (blandt flere hundrede ansøgere) af Dr. Franz-Herman Brüner, der har været statsanklager i Tyskland. 6W UUHJHQQHPVLJWLJKHG For at øge Kommissionens ansvarlighed og udvide offentlighedens adgang til beslutningsprocessen fremsatte Kommissionen forslag om en bindende retsakt, der fastlægger offentlighedens ret til adgang til offentlige dokumenter i EUinstitutionernes besiddelse. Parlamentet og Rådet drøfter for tiden forslaget. 7

8 %HGUHXGQ\WWHOVHDIEHJU QVHGHUHVVRXUFHU Kommissionen har medarbejdere et langt mindre personale end det antages af mange af dem, der udtaler sig offentligt og den står over for stadigt voksende opgaver på mange områder. Det Europæiske Råd giver hver gang Kommissionen en række yderligere opgaver, og den kommende udvidelse af EU øger omfanget og kompleksiteten af mange af disse opgaver. For at undgå, at det bliver nødvendigt at foretage en væsentlig forøgelse af Kommissionens størrelse, er det af afgørende betydning, at der foretages en streng prioritering, og at de til rådighed værende ressourcer anvendes effektivt. Af hensyn til institutionen og dens personale er det også nødvendigt at styrke anvendelsen af moderne management i Kommissionen, så mobiliseringen af ressourcerne bliver mere effektiv. Der er taget flere væsentlige skridt til at nå disse mål, og andre er under forberedelse som led i reformen: 2PVWUXNWXUHULQJ L*HQQHPJULEHQGHRUJDQLVDWRULVNRPVWUXNWXUHULQJ - En fuldstændig omlægning af Kommissionens sagsområder, herunder for første gang udpegning af en næstformand for reformen og af kommissærer for udvidelsen og for retlige og indre anliggender. - En nettoreduktion af antallet af generaldirektorater fra 42 til 33. Adskillige generaldirektorater sammenlægges eller nedlægges. - Oprettelse af to nye generaldirektorater for de højt prioriterede sagsområder udvidelsen og retlige og indre anliggender. - Den største omrokering nogensinde blandt de højtstående tjenestemænd. 14 af Kommissionens 33 generaldirektorater har fået ny generaldirektør medarbejdere er ved de indledende reformer blevet overflyttet til højt prioriterede områder (1999). LL6WUDWHJLVN3ODQO JQLQJRJ3URJUDPPHULQJ633 - Nye systemer, så der til de politisk prioriterede områder afsættes de ressourcer, der er nødvendige for en effektiv forvaltning. - En årlig beslutning om politikstrategien, ved hvilken prioriteterne fastlægges. - Systematisk brug af "aktivitetsbaseret management" og "aktivitetsbaseret budgettering", - Det nye SPP-system forventes at være funktionsdygtigt i slutningen af

9 LLL3HHUJUXSSHQVXQGHUV JHOVH For hurtigt at komme i gang med at tilpasse ressourcerne til opgaverne foretog Kommissionen i foråret/sommeren 2000 for første gang nogensinde en samlet vurdering heraf. En "Peer-gruppe" bestående af kommissærer og under ledelse af formanden, Romano Prodi, gennemgik alle aktivitetsområder i hvert enkelt generaldirektorat og foretog en kritisk vurdering af de hertil afsatte ressourcer. Peergruppens undersøgelse førte til følgende beslutninger: -,NNHNHUQHDNWLYLWHWHUQHDIVNDIIHVHOOHUUHGXFHUHV. Det indebærer, at deltagelse i de fleste udstillinger ophører, at afgivelsen af medarbejdere til fagforeningerne i Kommissionen begrænses, og at Kommissionen ophører med at forvalte en indkøbsbutik for personalet. I alt vil der herved blive frigjort 200 stillinger, der kan anvendes til varetagelsen af prioriterede opgaver. - PHGDUEHMGHUHRYHUIO\WWHVWLOVHNVQ JOHRPUnGHU, herunder forberedelse af udvidelsen, afvikling af udestående betalinger af ekstern bistand, opbygning af et mere effektivt indre marked, forbedring af aktiviteterne vedrørende folkesundheden, fødevaresikkerheden og miljøpolitikken, styrkelse af politikken til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og narkotikasmugling samt gennemførelse af Kommissionens reform. - 'HUYLOEOLYHLQGI UWHQWLGVEHJU QVHW RUGQLQJPHGI UWLGVSHQVLRQHULQJIRU PHGDUEHMGHUH som tager sigte på de medarbejdere, der er over 50 år gamle, og for hvem en omskoling eller overflytning til nye opgaver ville indebære særlige vanskeligheder. 300 vil blive pensioneret i 2001 og 300 i 2002 med en pension svarende til 65% af lønnen. Denne omkostningsneutrale ordning vil muliggøre ansættelse af 248 nye medarbejdere inden for de prioriterede områder. - 'HU HU LQGJLYHW DQPRGQLQJ RP Q\H VWLOOLQJHU til budgetmyndighederne til dækning af specifikke dokumenterede behov inden for nøgleområderne. Nettoresultatet af alle Peer-gruppens konklusioner, som er vedtaget af Kommissionen, er, at der inden for de næste to år vil blive ansat nye medarbejdere i Kommissionen. (NVWHUQDOLVHULQJ I forbindelse med moderniseringen af forvaltningsmetoderne overvejer Kommissionen at oprette HNVWHUQHDJHQWXUHU til en mere effektiv forvaltning af ikkekerneopgaverne. Der foretages i øjeblikket gennemførlighedsundersøgelser og costbenefit-beregninger vedrørende eksternalisering af en række aktiviteter, der rækker lige fra visse former for oversættelse og tolkning til forvaltningen af løn- og pensionsbetalinger og trykkeriopgaver. )RUEHGULQJDIDUEHMGVPHWRGHUQH I juni 2000 udpegedes en ny vicegeneralsekretær med den særlige opgave at mindske bureaukratiet og at fremme moderniseringen af arbejdsmetoderne og arbejdssystemerne. I november 2000 bebudedes en række forenklinger af arbejdsmetoderne. Der arbejdes fortsat på en yderligere forenkling af procedurerne. 9

10 )RUEHGULQJDIILQDQVIRUYDOWQLQJHQ Kommissionen har fulgt anbefalingerne fra gruppen af uafhængige eksperter og er endog gået endnu videre idet den har iværksat en omlægning af sit finansforvaltningssystem. 8GGHOHJHULQJDIDQVYDU Ansvaret for udgiftskrævende beslutninger vil blive uddelegeret til ledere, som vil få pålagt et personligt ansvar for deres finansielle beslutninger. I år 2000 blev der oprettet en ny uafhængig revisionsafdeling, hvis leder og personale er højtkvalificerede specialister, og et forslag om en adskillelse af finanskontrollens arbejde og revisionsarbejdet har været til behandling i Rådet og Europa-Parlamentet siden september 'HQQ\HLQWHUQHUHYLVLRQVDIGHOLQJ Den interne revisionsafdeling blev officielt oprettet den 1. maj 2000, og i september havde den et personale på 26 medarbejdere, hvoraf 20 var højtkvalificerede interne revisorer. Chefen for afdelingen kommer udefra og blev ansat efter en grundig udvælgelsesprocedure, og ansættelsen af personale, såvel fra Kommissionen som udefra, fortsætter. Ved udgangen af indeværende år vil den interne revisionsafdeling råde over et personale på 60 personer, hvoraf mindst 50 vil være interne revisorer eller specialister på andre områder. En ny udvælgelsesprøve for interne revisorer vil lette ansættelsen af den resterende halve snes revisorer i begyndelsen af Efter en ansættelsesprocedure, hvor der også anvendtes headhuntere, blev Jules Muis i september 2000 udpeget til chef for den interne revisionsafdeling. Den 58- årige nederlænder har for nylig afsluttet en femårig ansættelse som næstformand og revisor ved Verdensbanken, hvor han indførte et nyt revisions- og kontrolsystem. Tidligere var han partner i Ernst & Young. 5HYLVLRQVPXOLJKHGHUQHLJHQHUDOGLUHNWRUDWHUQH Der er skabt muligheder for at foretage revision i generaldirektoraterne, så generaldirektørerne kan få et uafhængigt og umiddelbart tilgængeligt værktøj til vurdering af de interne kontrolmekanismers kvalitet og effektivitet. Disse revisionsenheder har direkte referat til generaldirektørerne og er forbundet med hinanden indbyrdes og med den centrale interne revisionsafdeling ved et netværk med navnet AUDITNET. 5HYLVLRQVRSI OJQLQJVXGYDOJ Arbejdet med at foretage opfølgning af revisionsrapporter og anbefalinger vil blive varetaget af et nyt revisionsopfølgningsudvalg. Udvalget ledes af budgetkommissæren, Michaele Schreyer. De øvrige medlemmer er næstformand Neil Kinnock og kommissærerne Viviane Reding og Antonio Vittorino. Udvalget vil også få et eksternt medlem, som vil blive en højtstående ekspert inden for området for intern revision. 10

11 &HQWUDO)LQDQVWMHQHVWH Opgaven for den centrale finanstjeneste er at indføre fælles standarder for finansforvaltning og -kontrol i Kommissionens tjenestegrene. Den centrale finanstjeneste er derfor også den centrale "help desk" i Kommissionen vedrørende alle finansielle anliggender. Generaldirektoraterne har i mellemtiden omlagt deres finansielle procedurer med henblik på en modernisering af det samlede finanssystem i Kommissionen på alle niveauer. Finanskontrollen er til dels blevet decentraliseret. 80 medarbejdere, som tidligere har været beskæftiget med forudgående finanskontrol, er blevet decentraliseret til de operationelle generaldirektorater, hvor de varetager interne kontrolfunktioner. 5HIRUPHQDIILQDQVIRURUGQLQJHQ Kommissionen forelagde i september 2000 Rådet og Europa-Parlamentet detaljerede forslag til en reform af finansforordningen. Denne forordning, som fastlægger rammebestemmelserne for finansforvaltning og -kontrol i Kommissionen, må revideres, for at reformen på dette område kan gennemføres fuldt ud. Efter en særlig "hurtig procedure" skulle Kommissionens forslag kunne vedtages af Europa- Parlamentet og Rådet i juli (QQ\SHUVRQDOHSROLWLN Reformstrategien omfatter en forpligtelse til at modernisere alle aspekter af Kommissionens personalepolitik, lige fra ansættelse til pensionering. Retningslinjerne for disse ændringer er, at det bør sikres, at en særlig indsats og et øget ansvar belønnes, at der tages praktiske skridt til at fremme lige muligheder for kønnene, at ledernes kvalifikationer og funktioner styrkes, at der lægges vægt på uddannelse og karriereforløb og indføres objektive og retfærdige vurderingskriterier, og at der på en beslutsom, men rimelig måde skrides ind over for en utilstrækkelig faglig indsats. (QLQWHUQDWLRQDOEDODQFHKYRUGHUO JJHVVWRUY JWSnNYDOLILNDWLRQHU - De stive, men uofficielle kvoter, som i 40 år har været en afgørende faktor ved tildelingen af topstillinger, blev afskaffet i september Kvalifikationerne er nu den vigtigste faktor ved udvælgelser og forfremmelser til topstillinger, idet der dog samtidigt tages hensyn til, at der er en rimelig repræsentation af statsborgere fra alle medlemsstater, hvilket er meget vigtigt i en international organisation. (QVWUHQJHUHXGY OJHOVHWLOWRSVWLOOLQJHU - Forslag til nye regler for godkendelse og udpegning af ledere på de højeste niveauer blev vedtaget af Kommissionen i december I forslagene foreskrives der en større mobilitet med hensyn til topstillingerne. - Kommissionen gør i tiltagende grad brug af eksterne udvælgelseseksperter, og den vil fortsætte denne udvikling i fremtiden. - Topstillingerne opslås i stadig stigende grad uden for Kommissionen, og der anvendes headhuntere i forbindelse med særlige stillinger. 11

12 )UHPPHDIOLJHPXOLJKHGHU - En forpligtelse til at lægge vægt på kvalifikationer, samtidig med at antallet af kvinder i topstillinger fordobles over en femårig periode, hvor det fastlagte antal for år 2000 er mere end nået. - Moderniserede ordninger for barselsorlov og forældreorlov for fædre. - Et program for obligatorisk managementuddannelse af alle Kommissionens ledere fra kontorchef og opefter indledtes med en forsøgsordning i marts 2000 $OOHGHQ UPHUHHQNHOWKHGHUYHGU UHQGH.RPPLVVLRQHQVIRUVODJWLOHQ Q\SHUVRQDOHSROLWLNYLOEOLYHIUHPODJWGHQIHEUXDU'HYLOEOD YHGU UH En ny karrierestruktur Modernisering af ordningerne for lønninger, pensioner og tillæg Styrkelse af ledelsen Uddannelse Tilskyndelse til jobmobilitet Fremme af lige muligheder for mænd og kvinder Forbedring af arbejdsmiljøet Indgriben over for faglig inkompetence. 12

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1 SSM-kvartalsrapport Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen I 2014 vil alle ECB publikationer bære et motiv taget fra en 20-euroseddel. 2014 / 1 Den Europæiske Centralbank, 2014

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 DA Mange yderligere oplysninger er tilgængelige på vores websted (http://www.cdt.eu.int) OVERSÆTTELSESCENTRET

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.1.2002 KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD PE-5/BUR/PV/2001-07 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den forslåede dagsorden...7 2.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 19.10.2011 2011/0000(NLE) UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/2011 2011/0000(NLE))

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere