5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH"

Transkript

1 0(02 Bruxelles, 28 Februar HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH Baggrundsorientering 1. marts 2001

2 Reformen af Kommissionen: Et år senere %DJJUXQGVRULHQWHULQJ±PDUWV %HKRYHWIRUUHIRUP Den uafhængige ekspertkomité 3 Nye tider kræver tilpasning 3 Mandat til reform 3 5HIRUPSURFHVVHQVIRUO E Ændring af forvaltningen i Kommissionen 4 Meddelelse og redegørelse 4 Samråd med personalet 4 Ansvarlighed over for verden "uden for murene" 5 Hvidbogen af 1. marts Hidtidige fremskridt 5 Næste etaper 5 'HYLJWLJVWHPnOIRUUHIRUPSURFHVVHQ Strategiske mål 6 + MQHOVHDIQLYHDXHW En etisk overvågningsgruppe for EU 7 Rapportering af uregelmæssigheder 7 Nye standarder for offentlig forvaltning 7 En forbedret ordning for disciplinærsager i Kommissionen 7 Styrkelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 7 Større gennemsigtighed 7 %HGUHXGQ\WWHOVHDIEHJU QVHGHUHVVRXUFHU i) Gennemgribende organisatorisk omstrukturering 8 ii) Strategisk Planlægning og Programmering (SPP) 8 iii) Peer-gruppens undersøgelse 8 Eksternalisering 9 Forbedring af arbejdsmetoderne 9 )RUEHGULQJDIILQDQVIRUYDOWQLQJHQ Uddelegering af ansvar 9 Den nye interne revisionsafdeling 9 Revisionsmulighederne i generaldirektoraterne 10 Revisionsopfølgningsudvalg 10 (QQ\SHUVRQDOHSROLWLN En international balance, hvor der lægges stor vægt på kvalifikationer 11 En strengere udvælgelse til topstillinger 11 Fremme af lige muligheder 11 2

3 %HKRYHWIRUUHIRUP 'HQXDIK QJLJHHNVSHUWNRPLWp Prodi-Kommissionen tiltrådte i september Af rapporterne fra Den uafhængige ekspertkomité fremgik det klart, at der er et behov for dybgående ændringer af mange aspekter af den måde, hvorpå Kommissionen ledes. De pegede især på et behov for bedre systemer for finansforvaltning, en bedre indsats for at bekæmpe svig samt en reform af arbejdsmetoderne, så hovedvægten lægges på fortjeneste og afklaring af, hvem der har ansvaret for beslutningsprocessen. De uafhængige eksperters to rapporter har spillet en vigtig rolle for fastlæggelsen af prioriteterne og retningslinjerne for reformen af Kommissionen. Næsten alle deres henstillinger er blevet eller er ved at blive vedtaget. I mange tilfælde er man gået videre end ekspertkomitéens henstillinger. De årlige beretninger fra Revisionsretten og input fra Europa-Parlamentet og ombudsmanden er også indgået i forberedelsen af reformen af Kommissionen. 1\HWLGHUNU YHUWLOSDVQLQJ En modernisering af Kommissionen ville have været nødvendig XQGHU DOOH RPVW QGLJKHGHU, selv uden den igangsættende virkning af begivenhederne i 1999 og Santer-Kommissionens tilbagetræden. Kommissionen havde faktisk allerede taget skridt til at modernisere organisationen gennem MAP og SEM 2000 projekterne, selv om bestræbelserne ikke blev kombineret eller gennemført som en strategi. Kommissionens rolle og de krav, der stilles til den, har udviklet sig på dramatisk vis, siden den blev oprettet. Foruden de oprindelige roller som udvikling af politikker og anvendelsen af EF/EU-traktaterne er Kommissionen blevet tildelt vigtige opgaver som forvaltning af programmer og fonde. EU's størrelse og diversitet er vokset enormt. Antallet af finanstransaktioner er således tidoblet siden slutningen af 80 erne. Borgernes forventninger til offentlige organer har udviklet sig betydeligt, og de offentlige forvaltninger i medlemsstaterne har gennemgået eller er ved at gennemgå betydelige reformprocesser. Men Kommissionens strukturer og arbejdsmetoder er VWRUWVHWLNNHEOHYHW QGUHWVLGHQ. Personalevedtægten er aldrig blevet ajourført i større omfang, finanskontrolsystemet er ikke blevet ændret, og der blev ikke foretaget nogen større omstrukturering i årene indtil DQGDWWLOUHIRUP Den nye Kommission modtog et klart mandat til en radikal reform fra EU's ledere og Europa-Parlamentet, der udnævnte Romano Prodi og hans team. Den nye Kommission gav fra starten udtryk for, at den vil modernisere i top og bund. En administrativ reform blev udpeget som en topprioritet i september 1999, og det forhold, at Neil Kinnock blev udnævnt til næstformand med ansvar for reformprocessen, fremhævede, hvor stor vægt der lægges på reformen. 3

4 5HIRUPSURFHVVHQVIRUO E QGULQJDIIRUYDOWQLQJHQL.RPPLVVLRQHQ Forvaltningen af ændringerne blev fastlagt tidligt i reformprocessen for at dirigere processen og sikre, at hver etape af moderniseringen iværksættes i hele Kommissionen og gennemføres effektivt. De vigtigste deltagere i udformningen og gennemførelsen af processen er: 1 VWIRUPDQGHQ PHG DQVYDU IRU UHIRUPHQ der bistås af sit kabinet, har det politiske ansvar for ændringsprocessen. Han repræsenterer Kommissionen over for Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne i alle spørgsmål vedrørende administration. 5HIRUPJUXSSHQ DI NRPPLVV UHU. Gruppen ledes af næstformand Kinnock og omfatter næstformand de Palacio og kommissærerne Monti, Fischler, Schreyer, Lamy og Vitorino. De mødes med regelmæssige mellemrum for at drøfte alle reformrelaterede spørgsmål og tage skridt til eventuelle nødvendige indledende ændringer. 7DVNIRUFHIRUUHIRUP. Taskforce af 10 tjenestemænd, der ledes af Claude Chêne, og som bistår med efterforskning og forberedelse af detaljerede forslag til ændringer. 1HWY UNDIUHIRUPNRUUHVSRQGHQWHU i hvert GD i Kommissionen er der udpeget en reformkorrespondent, der samarbejder med Reform-taskforcen, viderebringer spørgsmål og kommentarer fra personalet og bidrager til formuleringen af og begrundelsen for forslag. Reformkorrespondenterne holder regelmæssigt møder for at udveksle erfaringer om forberedelsen af ændringerne..rpplvv UNROOHJLHW modtager med regelmæssige mellemrum de seneste oplysninger om reformprocessen og overvejer hvert forslag, der forelægges til vedtagelse og samråd med personalet. 0HGGHOHOVHRJUHGHJ UHOVH Hvis reformen skal være en succes, kan den ikke være en top-down proces. Den skal gennemføres for og med personalet. Pr. februar 2001 havde Neil Kinnock mødt over halvdelen af Kommissionens personale på store møder og mindre seminarer og under uformelle drøftelser for at forklare og drøfte reformforslagene - i Bruxelles, Luxembourg, Ispra og andre steder, hvor Kommissionen har ansat personale. Andre kommissærer har også holdt generelle møder med personalet i deres afdelinger. På et internt websted for reformen er der offentliggjort referat af hvert reformforslag, og personalet har der kunnet fremsætte kommentarer og stille spørgsmål direkte til næstformand Kinnock og hans team. 4

5 6DPUnGPHGSHUVRQDOHW Som i andre organisationer skal dybgående ændringer af arbejdsmetoderne drøftes og forhandles med personalet og dets repræsentanter. Alle reformforslag, som vedtages af Kommissionen, skal forelægges til høring og samråd, og forbedringsforslag skal fremlægges, inden kollegiet træffer sin endelige afgørelse. Der har været intensive kontakter med Kommissionens fagforeninger under hele reformperioden, herunder formelle forhandlinger om faste forslag og uformelle drøftelser af ændringer under forberedelse. Hvad de vigtigste ændringer af Kommissionens personalepolitik angår, er der fra februar 2001 afsat en periode på fire måneder til forhandlinger med fagforeninger og høring af personalet. $QVYDUOLJKHGRYHUIRUYHUGHQXGHQIRUPXUHQH Europa-Parlamentet og medlemsstaterne har været inddraget i hele reformprocessen. Ikke færre end fire udvalg nedsat af Europa-Parlamentet er inddraget i arbejdet med forskellige aspekter af reformprocessen, der har været regelmæssige kontakter og rapporter er sendt til disse udvalg og blevet forelagt på plenarmøderne. Rådet er også blevet holdt underrettet og har hilst Kommissionens hidtidige forslag velkommen. Neil Kinnock har på besøg i de fleste medlemsstater drøftet reformprocessen med regeringer, administrationer og nationale parlamenter. +YLGERJHQDIPDUWV Hovedprincipperne for reformstrategien blev fremlagt i en hvidbog, som Kommissionen godkendte den 1. marts Hvidbogen indeholder en handlingsplan med næsten 100 specifikke aktioner og en tidsplan. Til hver foranstaltning er der derfor knyttet en gennemførelsesfrist og et detaljeret forslag. +LGWLGLJHIUHPVNULGW Der er gjort store fremskridt i reformarbejdet. Pr. 1. marts 2001, dvs. et år efter offentliggørelsen af reformstrategien, vil Kommissionen have vedtaget alle de vigtigste detaljerede forslag som grundlag for høring af personalet eller, for så vidt angår de tidligste forslag, til endelig vedtagelse. Da en omfattende modernisering er en kompleks proces, skal der fortsat gøres et stort arbejde, inden ændringerne er gennemført fuldstændigt i hele Kommissionen og konkrete resultater kan måles. 1 VWHHWDSHU Mange af de foreslåede ændringer er allerede blevet gennemført, eller de kan gennemføres af Kommissionen efter forhandlinger med personalets repræsentanter. Andre ændringer kræver derimod ændringer af retsforskrifter (f.eks. finansforordningen og personalevedtægten). Ændringer af disse foranstaltninger skal vedtages af Parlamentet og Rådet. Et formelt forslag om reform af finansforordningen blev forelagt Rådet og Parlamentet i september Et formelt forslag om revision af personalevedtægten vil blive forelagt i slutningen af

6 'HYLJWLJVWHPnOIRUUHIRUPSURFHVVHQ 6WUDWHJLVNHPnO Den nye Kommission satte sig det mål, at den ville opnå ³HQIXQGDPHQWDO QGULQJDI NXOWXUHQDGI UGHQRJKROGQLQJHUQHL.RPPLVVLRQHQ. Formålet hermed skulle være at styrke institutionens præstationer, selvtillid og uafhængighed gennem en ændring af organisationens strukturer og systemer. Den igangværende reformproces er det mest storstilede moderniseringsprogram i Kommissionens 44-årige historie. I modsætning til tidligere forsøg på at modernisere institutionen er det nuværende reformprogram en strategi, der omfatter vidtspændende, integrerede ændringer, som omfatter alle aspekter af Kommissionens strukturer, systemer og administrative metoder. Det endelige mål er at udstyre Kommissionen således, at den er i stand til og parat til permanent og positivt at tilpasse sig udviklingen og altid være på højde med moderne forvaltningspraksis. Dette er så meget mere vigtigt, som EU for tiden forbereder tolv nye medlemslandes tiltrædelse i de kommende år, hvad der vil øge Kommissionens arbejdsbyrde betydeligt. Hvis den fremtidige udvikling af EU skal være en succes, forudsætter det en moderne, effektiv, ansvarlig og uafhængig EUembedsstand, der nyder tillid og forståelse hos de borgere, den betjener. 'HQRYHURUGQHGHVWUDWHJLRPIDWWHUILUHQ JOHWHPDHU højnelse af niveauet bedre udnyttelse af begrænsede ressourcer forbedret finansforvaltning en ny personalepolitik. + MQHOVHDIQLYHDXHW Enhver offentlig forvaltning skal opretholde (så det kan ses) det højest mulige niveau for faglighed, service over for offentligheden og integritet. Bestræbelserne på at opnå det højeste niveau begyndte naturligvis med kommissærerne selv i september $OOHNRPPLVV UHU - forpligtede sig til at træde tilbage, hvis Romano Prodi anmoder om det - offentliggjorde erklæringer om finansielle interesser - underskrev en udtrykkelig adfærdskodeks, herunder bestemmelser om, at udnævnelser efter tiltrædelse skal gennemgås af et etikudvalg - opgav afgiftsfrie privilegier, som tidligere udgjorde en del af deres diplomatiske status. 6

7 $QGUHIRUDQVWDOWQLQJHUVRPVNDOVW\UNHQLYHDXHWHU (QHWLVNRYHUYnJQLQJVJUXSSHIRU(8, GHFHPEHU IRUHODJGH.RPPLVVLRQHQ 5nGHW RJ 3DUODPHQWHW HW IRUVODJ RP RSUHWWHOVH DI HQ XDIK QJLJ UnGJLYHQGH JUXSSH RP VWDQGDUGHQ L GHQ RIIHQWOLJHIRUYDOWQLQJIRUDOOH(8LQVWLWXWLRQHU 5DSSRUWHULQJDIXUHJHOP VVLJKHGHU I november 2000 vedtog Kommissionen en række forslag til høring om et nyt sæt regler, der klart forpligter alle ansatte i Kommissionen til at indberette enhver mistanke om forseelser, fastlægger en række kanaler både inden for og uden for Kommissionen, der skal bruges i sådanne tilfælde, og indeholder en garanti for karrieresikkerhed, hvis en af kanalerne skulle blive brugt til ansvarlig indberetning. 1\HVWDQGDUGHUIRURIIHQWOLJIRUYDOWQLQJ En ny, juridisk bindende adfærdskodeks for god administrativ praksis er blevet udarbejdet for hele Kommissionens personale og trådte i kraft den 1. november Denne kodeks sætter høje, men realistiske standarder for offentlig forvaltning, og den giver offentligheden en juridisk ret til at forvente høflighed, hurtige besvarelser af henvendelser, upartiskhed og objektivitet ved henvendelser til Kommissionen, og den giver råd om de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt at indgive klage. (QIRUEHGUHWRUGQLQJIRUGLVFLSOLQ UVDJHUL.RPPLVVLRQHQ I december 2000 blev der givet meddelelse om forslag om radikal reform af det interne system for disciplinærsager med henblik på at gøre systemet mere retfærdigt, effektivt, hurtigt og fagligt. Der blev oprettet et nyt undersøgelses- og disciplinærkontor. Disciplinærrådene vil blive ledet af uafhængige eksterne personer, de vil have faste medlemmer, og deres procedurer vil blive gennemført med færre forsinkelser. 6W\UNHOVHDI'HW(XURS LVNH.RQWRUIRU%HN PSHOVHDI6YLJ Personalet i OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) er blevet fordoblet til 300 siden Der blev udarbejdet en streng udvælgelsesprocedure for ansættelse af en ny kontorchef, som førte til udnævnelse (blandt flere hundrede ansøgere) af Dr. Franz-Herman Brüner, der har været statsanklager i Tyskland. 6W UUHJHQQHPVLJWLJKHG For at øge Kommissionens ansvarlighed og udvide offentlighedens adgang til beslutningsprocessen fremsatte Kommissionen forslag om en bindende retsakt, der fastlægger offentlighedens ret til adgang til offentlige dokumenter i EUinstitutionernes besiddelse. Parlamentet og Rådet drøfter for tiden forslaget. 7

8 %HGUHXGQ\WWHOVHDIEHJU QVHGHUHVVRXUFHU Kommissionen har medarbejdere et langt mindre personale end det antages af mange af dem, der udtaler sig offentligt og den står over for stadigt voksende opgaver på mange områder. Det Europæiske Råd giver hver gang Kommissionen en række yderligere opgaver, og den kommende udvidelse af EU øger omfanget og kompleksiteten af mange af disse opgaver. For at undgå, at det bliver nødvendigt at foretage en væsentlig forøgelse af Kommissionens størrelse, er det af afgørende betydning, at der foretages en streng prioritering, og at de til rådighed værende ressourcer anvendes effektivt. Af hensyn til institutionen og dens personale er det også nødvendigt at styrke anvendelsen af moderne management i Kommissionen, så mobiliseringen af ressourcerne bliver mere effektiv. Der er taget flere væsentlige skridt til at nå disse mål, og andre er under forberedelse som led i reformen: 2PVWUXNWXUHULQJ L*HQQHPJULEHQGHRUJDQLVDWRULVNRPVWUXNWXUHULQJ - En fuldstændig omlægning af Kommissionens sagsområder, herunder for første gang udpegning af en næstformand for reformen og af kommissærer for udvidelsen og for retlige og indre anliggender. - En nettoreduktion af antallet af generaldirektorater fra 42 til 33. Adskillige generaldirektorater sammenlægges eller nedlægges. - Oprettelse af to nye generaldirektorater for de højt prioriterede sagsområder udvidelsen og retlige og indre anliggender. - Den største omrokering nogensinde blandt de højtstående tjenestemænd. 14 af Kommissionens 33 generaldirektorater har fået ny generaldirektør medarbejdere er ved de indledende reformer blevet overflyttet til højt prioriterede områder (1999). LL6WUDWHJLVN3ODQO JQLQJRJ3URJUDPPHULQJ633 - Nye systemer, så der til de politisk prioriterede områder afsættes de ressourcer, der er nødvendige for en effektiv forvaltning. - En årlig beslutning om politikstrategien, ved hvilken prioriteterne fastlægges. - Systematisk brug af "aktivitetsbaseret management" og "aktivitetsbaseret budgettering", - Det nye SPP-system forventes at være funktionsdygtigt i slutningen af

9 LLL3HHUJUXSSHQVXQGHUV JHOVH For hurtigt at komme i gang med at tilpasse ressourcerne til opgaverne foretog Kommissionen i foråret/sommeren 2000 for første gang nogensinde en samlet vurdering heraf. En "Peer-gruppe" bestående af kommissærer og under ledelse af formanden, Romano Prodi, gennemgik alle aktivitetsområder i hvert enkelt generaldirektorat og foretog en kritisk vurdering af de hertil afsatte ressourcer. Peergruppens undersøgelse førte til følgende beslutninger: -,NNHNHUQHDNWLYLWHWHUQHDIVNDIIHVHOOHUUHGXFHUHV. Det indebærer, at deltagelse i de fleste udstillinger ophører, at afgivelsen af medarbejdere til fagforeningerne i Kommissionen begrænses, og at Kommissionen ophører med at forvalte en indkøbsbutik for personalet. I alt vil der herved blive frigjort 200 stillinger, der kan anvendes til varetagelsen af prioriterede opgaver. - PHGDUEHMGHUHRYHUIO\WWHVWLOVHNVQ JOHRPUnGHU, herunder forberedelse af udvidelsen, afvikling af udestående betalinger af ekstern bistand, opbygning af et mere effektivt indre marked, forbedring af aktiviteterne vedrørende folkesundheden, fødevaresikkerheden og miljøpolitikken, styrkelse af politikken til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og narkotikasmugling samt gennemførelse af Kommissionens reform. - 'HUYLOEOLYHLQGI UWHQWLGVEHJU QVHW RUGQLQJPHGI UWLGVSHQVLRQHULQJIRU PHGDUEHMGHUH som tager sigte på de medarbejdere, der er over 50 år gamle, og for hvem en omskoling eller overflytning til nye opgaver ville indebære særlige vanskeligheder. 300 vil blive pensioneret i 2001 og 300 i 2002 med en pension svarende til 65% af lønnen. Denne omkostningsneutrale ordning vil muliggøre ansættelse af 248 nye medarbejdere inden for de prioriterede områder. - 'HU HU LQGJLYHW DQPRGQLQJ RP Q\H VWLOOLQJHU til budgetmyndighederne til dækning af specifikke dokumenterede behov inden for nøgleområderne. Nettoresultatet af alle Peer-gruppens konklusioner, som er vedtaget af Kommissionen, er, at der inden for de næste to år vil blive ansat nye medarbejdere i Kommissionen. (NVWHUQDOLVHULQJ I forbindelse med moderniseringen af forvaltningsmetoderne overvejer Kommissionen at oprette HNVWHUQHDJHQWXUHU til en mere effektiv forvaltning af ikkekerneopgaverne. Der foretages i øjeblikket gennemførlighedsundersøgelser og costbenefit-beregninger vedrørende eksternalisering af en række aktiviteter, der rækker lige fra visse former for oversættelse og tolkning til forvaltningen af løn- og pensionsbetalinger og trykkeriopgaver. )RUEHGULQJDIDUEHMGVPHWRGHUQH I juni 2000 udpegedes en ny vicegeneralsekretær med den særlige opgave at mindske bureaukratiet og at fremme moderniseringen af arbejdsmetoderne og arbejdssystemerne. I november 2000 bebudedes en række forenklinger af arbejdsmetoderne. Der arbejdes fortsat på en yderligere forenkling af procedurerne. 9

10 )RUEHGULQJDIILQDQVIRUYDOWQLQJHQ Kommissionen har fulgt anbefalingerne fra gruppen af uafhængige eksperter og er endog gået endnu videre idet den har iværksat en omlægning af sit finansforvaltningssystem. 8GGHOHJHULQJDIDQVYDU Ansvaret for udgiftskrævende beslutninger vil blive uddelegeret til ledere, som vil få pålagt et personligt ansvar for deres finansielle beslutninger. I år 2000 blev der oprettet en ny uafhængig revisionsafdeling, hvis leder og personale er højtkvalificerede specialister, og et forslag om en adskillelse af finanskontrollens arbejde og revisionsarbejdet har været til behandling i Rådet og Europa-Parlamentet siden september 'HQQ\HLQWHUQHUHYLVLRQVDIGHOLQJ Den interne revisionsafdeling blev officielt oprettet den 1. maj 2000, og i september havde den et personale på 26 medarbejdere, hvoraf 20 var højtkvalificerede interne revisorer. Chefen for afdelingen kommer udefra og blev ansat efter en grundig udvælgelsesprocedure, og ansættelsen af personale, såvel fra Kommissionen som udefra, fortsætter. Ved udgangen af indeværende år vil den interne revisionsafdeling råde over et personale på 60 personer, hvoraf mindst 50 vil være interne revisorer eller specialister på andre områder. En ny udvælgelsesprøve for interne revisorer vil lette ansættelsen af den resterende halve snes revisorer i begyndelsen af Efter en ansættelsesprocedure, hvor der også anvendtes headhuntere, blev Jules Muis i september 2000 udpeget til chef for den interne revisionsafdeling. Den 58- årige nederlænder har for nylig afsluttet en femårig ansættelse som næstformand og revisor ved Verdensbanken, hvor han indførte et nyt revisions- og kontrolsystem. Tidligere var han partner i Ernst & Young. 5HYLVLRQVPXOLJKHGHUQHLJHQHUDOGLUHNWRUDWHUQH Der er skabt muligheder for at foretage revision i generaldirektoraterne, så generaldirektørerne kan få et uafhængigt og umiddelbart tilgængeligt værktøj til vurdering af de interne kontrolmekanismers kvalitet og effektivitet. Disse revisionsenheder har direkte referat til generaldirektørerne og er forbundet med hinanden indbyrdes og med den centrale interne revisionsafdeling ved et netværk med navnet AUDITNET. 5HYLVLRQVRSI OJQLQJVXGYDOJ Arbejdet med at foretage opfølgning af revisionsrapporter og anbefalinger vil blive varetaget af et nyt revisionsopfølgningsudvalg. Udvalget ledes af budgetkommissæren, Michaele Schreyer. De øvrige medlemmer er næstformand Neil Kinnock og kommissærerne Viviane Reding og Antonio Vittorino. Udvalget vil også få et eksternt medlem, som vil blive en højtstående ekspert inden for området for intern revision. 10

11 &HQWUDO)LQDQVWMHQHVWH Opgaven for den centrale finanstjeneste er at indføre fælles standarder for finansforvaltning og -kontrol i Kommissionens tjenestegrene. Den centrale finanstjeneste er derfor også den centrale "help desk" i Kommissionen vedrørende alle finansielle anliggender. Generaldirektoraterne har i mellemtiden omlagt deres finansielle procedurer med henblik på en modernisering af det samlede finanssystem i Kommissionen på alle niveauer. Finanskontrollen er til dels blevet decentraliseret. 80 medarbejdere, som tidligere har været beskæftiget med forudgående finanskontrol, er blevet decentraliseret til de operationelle generaldirektorater, hvor de varetager interne kontrolfunktioner. 5HIRUPHQDIILQDQVIRURUGQLQJHQ Kommissionen forelagde i september 2000 Rådet og Europa-Parlamentet detaljerede forslag til en reform af finansforordningen. Denne forordning, som fastlægger rammebestemmelserne for finansforvaltning og -kontrol i Kommissionen, må revideres, for at reformen på dette område kan gennemføres fuldt ud. Efter en særlig "hurtig procedure" skulle Kommissionens forslag kunne vedtages af Europa- Parlamentet og Rådet i juli (QQ\SHUVRQDOHSROLWLN Reformstrategien omfatter en forpligtelse til at modernisere alle aspekter af Kommissionens personalepolitik, lige fra ansættelse til pensionering. Retningslinjerne for disse ændringer er, at det bør sikres, at en særlig indsats og et øget ansvar belønnes, at der tages praktiske skridt til at fremme lige muligheder for kønnene, at ledernes kvalifikationer og funktioner styrkes, at der lægges vægt på uddannelse og karriereforløb og indføres objektive og retfærdige vurderingskriterier, og at der på en beslutsom, men rimelig måde skrides ind over for en utilstrækkelig faglig indsats. (QLQWHUQDWLRQDOEDODQFHKYRUGHUO JJHVVWRUY JWSnNYDOLILNDWLRQHU - De stive, men uofficielle kvoter, som i 40 år har været en afgørende faktor ved tildelingen af topstillinger, blev afskaffet i september Kvalifikationerne er nu den vigtigste faktor ved udvælgelser og forfremmelser til topstillinger, idet der dog samtidigt tages hensyn til, at der er en rimelig repræsentation af statsborgere fra alle medlemsstater, hvilket er meget vigtigt i en international organisation. (QVWUHQJHUHXGY OJHOVHWLOWRSVWLOOLQJHU - Forslag til nye regler for godkendelse og udpegning af ledere på de højeste niveauer blev vedtaget af Kommissionen i december I forslagene foreskrives der en større mobilitet med hensyn til topstillingerne. - Kommissionen gør i tiltagende grad brug af eksterne udvælgelseseksperter, og den vil fortsætte denne udvikling i fremtiden. - Topstillingerne opslås i stadig stigende grad uden for Kommissionen, og der anvendes headhuntere i forbindelse med særlige stillinger. 11

12 )UHPPHDIOLJHPXOLJKHGHU - En forpligtelse til at lægge vægt på kvalifikationer, samtidig med at antallet af kvinder i topstillinger fordobles over en femårig periode, hvor det fastlagte antal for år 2000 er mere end nået. - Moderniserede ordninger for barselsorlov og forældreorlov for fædre. - Et program for obligatorisk managementuddannelse af alle Kommissionens ledere fra kontorchef og opefter indledtes med en forsøgsordning i marts 2000 $OOHGHQ UPHUHHQNHOWKHGHUYHGU UHQGH.RPPLVVLRQHQVIRUVODJWLOHQ Q\SHUVRQDOHSROLWLNYLOEOLYHIUHPODJWGHQIHEUXDU'HYLOEOD YHGU UH En ny karrierestruktur Modernisering af ordningerne for lønninger, pensioner og tillæg Styrkelse af ledelsen Uddannelse Tilskyndelse til jobmobilitet Fremme af lige muligheder for mænd og kvinder Forbedring af arbejdsmiljøet Indgriben over for faglig inkompetence. 12

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

9486/2/14 REV 2 shs/shs/gm 1 DG D 2B

9486/2/14 REV 2 shs/shs/gm 1 DG D 2B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0256 (COD) 9486/2/14 REV 2 EUROJUST 90 EPPO 23 CATS 65 COPEN 137 CODEC 1209 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere