Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 111 R EP R Æ SE N TA N TS K AB S MØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 1 af 11 Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde Fredag 23. november - lørdag 24. november 2012, Comwell Kolding Velkomst Formand Bettina Post bød velkommen og erklærede mødet for åbent. 1.1 Valg af stemmeudvalg Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om stemmeudvalg, udsendt som bilag 1.1 Stemmeudvalg 1 Niels Skinnerup (formand) Michael Pakula Tanja Christensen Ditte Løjborg Stemmeudvalg 2 Lisbeth Brøndum Sune Kirketerp John Isaksen Stinne Willumsen Suppleant Nicolai Paulsen Stemmeudvalgene blev valgt. 1.2 Valg af dirigent Hovedbestyrelsen foreslår advokat Henrik Oehlenschlæger til dirigentposten. Den foreslåede dirigent blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var ved mødets åbning indskrevet 99 repræsentanter. 1.3 Forretningsorden Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om forretningsorden for repræsentantskabsmødet, udsendt som bilag 1.3. Forslaget blev godkendt

2 DRE ÆSE ANR K 5O'C TA LvRÅD GI VER ØORENION G SIDE: 2 af Dagsorden Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om dagsorden uddelt som bilag 1.4 Forslaget blev godkendt med den ændring at valg til hovedbestyrelsen under pkt. 11 fremrykkes til umiddelbart efter pkt. 1. formalia 1.5 Tidsplan Hovedbestyrelsen havde stillet forslag til vejledende tidsplan for repræsentantskabsmødet, uddelt som bilag 1.5. Forslaget blev godkendt. 1.6 Mødeudvalg Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om mødeudvalg, udsendt som bilag 1.6. Mødeudvalg 1- Organisatoriske forhold, herunder vedtægter og resolutioner Formand Ulrik Frederiksen Repræsentanter: Majbrit Berlau Nicolai Paulsen Stinne Willumsen Sekretariatsmedarbejdere: Lene Kastaniegaard, Lis Munk, Mette Bertelsen Mødeudvalg 2 - Budget og kontingenter Formand Bettina Post Repræsentanter: Mads Bilstrup Rasmus Balslev Hanne Sørensen Sekretariatsmedarbejdere: Helle Smedsgaard, Ulrich K. Mortensen, Per Vagnby Mødeudvalg 3 - Øvrige forslag (principprogram, socialpolitik, udtalelser o.a.) Formand Anne Jørgensen Repræsentanter: Trine Quist Majken Tingstrøm Louise Dulch Kristiansen Sekretariatsmedarbejdere: Henrik Egelund Nielsen, Janne Bram Jensen Mødeudvalgene blev valgt. 2 Beretning Dirigenten henviste til hovedbestyrelsens udsendte skriftlige beretning, udsendt som bilag 2.1. Formand Bettina Post fremlagde den mundtlige beretning, uddelt som bilag 2.2. I den mundtlige beretning gav Bettina Post et rids over udviklingen i de 8 år, hun har været en del af foreningens ledelse. "Formandens beretning bliver ikke helt som den plejer. Der er en særlig beretning, hvor jeg gerne vil gøre status og takke af efter otte år, hvor hele mit liv har handlet om Dansk Socialrådgiverforening."

3 R ANSK EP SOCNTTS 1112 D lanråd ARVER 0RENIING SIDE: 3 af 11 "Selv besluttede jeg at gå "all in" i min fagforening i 2004, hvor det var første gang, vi for alvor havde urafstemning til de politiske poster. Og det var godt for mig. Ellers var jeg aldrig blevet valgt, for jeg kendte jo kun DS som almindeligt medlem og praktiker igennem 17 år. Det var blandt andet mange års opsparet frustration over skiftende landspolitikeres besynderlige påstande om mit daglige arbejde, som provokerede mig. Både forestillingerne om, hvad socialrådgivere kan og forestillingerne om de mennesker, som har brug for vores hjælp. De var meget langt fra virkeligheden. Og det lykkedes os, kun alt for sjældent at få løftet debatten op oversensationspressens behov for skurke og helte. Vi blev ganske enkelt ikke taget alvorligt, og det irriterede mig ad helvede til. Tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen hærgede land og rige rundt med sine forestillinger om os, En af dem var: "Socialrådgiverne omklamrer, klientgør og berøver de ledige indvandrere ethvert initiativ og tro på, at det nytter at gøre en indsats" Kilde: Fra tale på socialchefernes årsmøde 2005 Det var ikke kun på grund af Claus Hjort, at det gav rigtig god mening, da vi for seks år siden satte gang i en samlet indsats for at sikre socialrådgiverprofessionen faglig anerkendelse. Det fløj også om ørerne på os med reformer som alle sammen påvirkede vores arbejdsområder. Der var i den grad behov for, at vi rankede ryggen i faglig selvtillid. I 2006 besluttede repræsentantskabet derfor, at vi skulle udvikle en professionsstrategi, og at så mange socialrådgivere som muligt skulle være med til at formulere den. Det var en klog beslutning." "Men den har seks års jubilæum i år, og planen har hele tiden været, at den skulle evalueres i 12. Og da jeg har haft ansvaret for den, er det passende, at den danner afsæt for de nedslag jeg gør i denne min sidste beretning." Hovedbestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation. 3 Regnskab Formand Bettina Post fremlagde foreningens årsrapport for 2010 (bilag 3.2) samt foreningens årsrapport for 2011 (bilag 3.4) Regnskaberne for 2010 og 2011 blev godkendt. 3.6 Orientering om aktionsfonden 2010 Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning 3.7 Orientering om aktionsfonden 2011 Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning 3.8. Budgetrevision 2012 til orientering Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

4 nep 112 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K SO Cl AL R Å D GI VE R F O R E N IN G SIDE: 4 af 11 4 Budget 4.1 Forslag til budget Budgettet for 2013 og 2014 blev vedtaget med den bemærkning, at der i budgettet for 2014 er byttet om på region øst og region nord. 4.2 Kontingent for 2013 og 2014 Forslagene blev vedtaget 4.3 Ændringsforslag til budget, Kontingent for kandidatstuderende på SU Hovedbestyrelsen stillede forslag om at ændre formuleringen for aktiv 4, således at sætningen: "og ikke er beskæftiget i en socialrådgiverstilling" slettes. Den nye tekst vil således lyde: Aktiv 4: Fuldtidsstuderende socialrådgivere Betingelsen for at betale dette kontingent er, at den pågældende er berettiget til SU og læser på fuld tid. Forslaget blev trukket Ændringsforslag til budget, Kontingent for kandidatstuderende på SU Hovedbestyrelsen stillede forslag om at ændre formuleringen for aktiv 4, således at formuleringen fremover lyder: Aktiv 4: Fuldtidsstuderende socialrådgivere Betingelsen for at betale dette kontingent er, at den pågældende læser på fuld tid. Forslaget er vedtaget Ændringsforslag til budgettet Der blev på mødet mundtligt fremsat et forslag fra en repræsentant om at hæve kontingentet med 10 kr. i måneden Forslaget blev forkastet 5 Principprogram 5.1 Tilføjelse til principprogram, ledige socialrådgivere Hovedbestyrelsen foreslog følgende tilføjelse til principprogrammet: DS sikrer medlemmerne de bedst mulige vilkår i deres arbejdsliv: Arbejder for at overenskomstdække flest mulige socialrådgivere Arbejder for, at socialrådgivere får den højest mulige løn Arbejder for, at medlemmers løn- og ansættelsesvilkår afspejler deres uddannelsesniveau og funktioner Arbejder for et godt, sundt og udviklende arbejdsmiljø Bistår foreningens medlemmer i udøvelsen af deres profession for så vidt angår overordnede socialfaglige og etiske spørgsmål (NYT) Arbejder, i samarbejde med A- kassen, for at ledige socialrådgivere får en så kort ledighedsperiode som muligt og så gode vilkår som muligt

5 /11 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 5 af 11 6 Resolutioner Hovedbestyrelsen fremsatte resolutionen "Dansk Socialrådgiverforening 2022, fremtidens fagforening" (bilag 6.1). Resolutionen blev vedtaget. 7 Lovændringer 7.1 Forslag til lovændring, Urafstemning, ny tidsplan Hovedbestyrelsen foreslog, at urafstemningsperioden blev afkortet med mulighed for at intensivere valgaktiviteter. 15 Urafstemning stk. 4 Repræsentantskabet fastsætter vedtægter for urafstemning i forbindelse med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsudvalg og regionsformænd. Sidste frist for opstilling af kandidater er mandag i uge 35 i lige år. Valghandlingen gennemføres i uge Valg af Regionsbestyrelse stk. 5 Den siddende regionsbestyrelse afgår ved afslutningen af generalforsamlingen i lige år. En ændring kræver kvalificeret flertal. 8 Vedtægtsændringer 8.1 Vedtægtsændring, Vedtægt for urafstemning ved valg til Hovedbestyrelse, opstilling til flere poster Hovedbestyrelsen foreslog en ny procedure for muligheden for opstilling til flere politiske poster 3 Opstilling af kandidater Stk. 1. Aktive medlemmer, der ønsker at kandidere til hovedbestyrelsen skal meddele dette til hovedbestyrelsen senest mandag i uge 35 i lige år. Stk. 2 ( NYT) Det er kun muligt at kandidere til en af følgende poster: formand, næstformand eller regionsformand. Stk. 3 ( NYT) Det er muligt at kandidere som ikke -frikøbt hovedbestyrelsesmedlem samtidig med, at der kandideres til en af følgende poster : formand, næstformand eller regionsformand. Såfremt dette vælges, skal det tilkendegives hvilken post, der har førsteprioritet. Stk. 4 (tidligere stk. 2) Valghandlingen gennemføres særskilt for henholdsvis formand, næstformand og regionsformand.

6 11 R E P R Æ S E N T A N T 5 1(A B S M Ø D E DANSK 5 O C I A L R A D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 6 af Vedtægtsændring, Vedtægter for urafstemning, revisorovervågning af stemmeoptælling Hovedbestyrelsen foreslog, at der ikke længere er behov for revisorovervågning af stemmeoptællingen, da optællingen foretages elektronisk. 3 Stemmeafgivelse Stk. 2 Det jf. 2, stk. 1 nedsatte valgudvalg afgør om stemmesedlerne er gyldige. 8.3 Vedtægtsændring, Vedtægter for urafstemning, særskilt afstemning for statsansatte Hovedbestyrelsen foreslog, at statsansatte medlemmer skal have mulighed for at stemme om det statslige overenskomstresultat i stedet for som hidtil om det kommunale/regionale resultat. 5 Afstemning om generelle spørgsmål Stk. 1 Der afholdes en samlet afstemning om forhandlingsresultaterne på de generelle og de specielle forhandlingsresultater på det kommunale og regionale område. I denne afstemning deltager samtlige aktive medlemmer bortset fra medlemmer ansat på de statslige organisationsaftaler. Stk. 2 Der afholdes en samlet afstemning om de generelle og specielle områder på det statslige område. I denne afstemning deltager de medlemmer, der er ansat på de statslige organisationsaftaler Ændringsforslag, Vedtægter for urafstemning, særskilt afstemning for statsansatte Birthe Povlsen fremsatte følgende ændringsforslag: Ændringsforslag, ny tekst: 5 Afstemning om generelle spørgsmål Stk.1 Der afholdes en samlet afstemning om forhandlingsresultaterne på de generelle og de specielle forhandlingsresultater på det kommunale og regionale område. I denne afstemning deltager samtlige aktive medlemmer. Stk.2 Der afholdes en samlet afstemning om de generelle og specielle områder på det statslige område. I denne afstemning deltager de medlemmer, der er ansat på de statslige organisationsaftaler. Begrundelse: Det fremsatte forslag afskærer en gruppe aktive medlemmer i at være med til at stemme om hvorvidt DS skal gå i konflikt, såfremt man forkaster et OK resultat på KL - regionsområdet. Forslaget blev forkastet

7 /12 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K 5 O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 7 af Vedtægtsændring, DS' Aktionsfond, -dækning af advokatomkostninger Hovedbestyrelsen foreslog, at formalet med Aktionsfonden udvides, så omkostninger til advokatbistand i medlemssager og øvrige udgifter i forbindelse med medlemssager (retsafgift mv.) kan afholdes af Aktionsfonden. 1 Formål Stk. 1 Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som lider tab i forbindelse med faglig kamp eller konflikt, som der er truffet beslutning om i henhold til Dansk Socialrådgiverforenings love. Stk. 2 Fondens midler kan benyttes til dækning af faglig bod pålagt Dansk Socialrådgiverforening af andre myndigheder. Stk. 3 ( NYT) Fondens midler kan benyttes til dækning af Dansk Socialrådgiverforenings advokatomkostninger og retsgebyrer mv. i medlemssager. Stk. 4 (tidligere stk. 3) Fonden kan yde økonomisk støtte til andre faglige organisationer, faggrupper og klubber, som lider tab i forbindelse med faglige kampe eller konflikter. Stk. 5 (tidligere stk. 4) Fonden kan yde lån til Dansk Socialrådgiverforening efter beslutning truffet af fondsbestyrelsen. Repræsentantskaber kan beslutte, at Aktionsfonden skal eftergive lån, som er optaget og anvendt af Dansk Socialrådgiverforening til dækning af udgifter, som er direkte afledt af Dansk Socialrådgiverforenings deltagelse i faglige kampe og konflikter. 8.5 Vedtægtsændring, DS' Aktionsfond, konfliktunderstøttelse Hovedbestyrelsen foreslog, at der på baggrund af KL's konfliktstrategi fra 2010 er behov for en bemyndigelse til Hovedbestyrelsen til at nedsætte konfliktstøtten i tilfælde af generel lockout. Stk. 1 Ved overenskomstmæssig varslet konflikt ydes principielt fuld dækning for løntab for konfliktende. Nærmere retningslinjer og eventuel fravigelse fra princippet vedtages af repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen er dog bemyndiget til i tilfælde af generel lockout at beslutte nedsættelse af konfliktstøtten. Forslaget blev trukket. S.S.I. Ændringsforslag om, at ordet "generel " udgår og at ordlyden herefter bliver: "Hovedbestyrelsen er dog bemyndiget til i tilfælde af lockout at beslutte nedsættelse af konfliktstøtten" Ændringsforslaget blev vedtaget. 8.6 Lønningsvedtægt for forretningsudvalg og regionsformænd Hovedbestyrelsen (ekskl. lønnede politikere) foreslog følgende ændring til lønningsvedtægten:

8 I/12 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 8 af 11 9 Udtalelser 3 Pension Stk. 1 Der ydes pension med 17,7 % [ændres fra 16,6] 5 Fratrædelsesordning Stk. 5 ( NYT) Den fratrædende kan beholde mobiltelefon og andet elektronisk udstyr, som vedkommende har haft til rådighed i en længere periode for at udføre sit erhverv. 15 Ikrafttrædelse og ændringer Stk. 1 Denne vedtægt er vedtaget på repræsentantskabsmødet november 2012 og træder i kraft den 1. januar Udtalelse Hovedbestyrelsen stillede forslag om følgende udtalelse i anledning af finansminister Bjarne Corydons indblanding i SAS-forhandlingerne. Udtalelsen blev vedtaget og straks afsendt. Udtalelsen er vedlagt referatet som bilag 1. Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget - og sendt Den nye uddannelses gode intentioner sikres kun via en ordentlig implementering Udtalelsen blev vedtaget. Udtalelsen er vedlagt referatet som bilag Øvrige forslag 10.1 Standardvedtægter for faggrupper Hovedbestyrelsen foreslog, at Hovedbestyrelsen fremover fastsætter "Standardvedtægter for faggrupper" Sidste sætning i begrundelsen for forslaget slettes. Forslaget blev herefter vedtaget. 11 Valg 11.1 Valg af revisorer 1. Valg af ekstern teknisk revisor Hovedbestyrelsens forslag: Deloitte 2. Valg af intern, kritisk revisor Hovedbestyrelsens forslag: Mads Edwards 3. Valg af suppleant for intern kritisk revisor Hovedbestyrelsens forslag: Dennis ørsted Petersen

9 'ÆSEONCl TANRTÅSDKAIB AL E ^/1 DANR S RFF0RENIING SIDE: 9 af Orientering om valg Valgrapporten blev omdelt til orientering Valg af hovedbestyrelsesmedlem Pga. stemmelighed ved urafstemningsvalget var der valg af det sidste hovedbestyrelsesmedlem på repræsentantskabsmødet. De to kandidater, Louise Dulch Kristiansen og Birthe Povlsen præsenterede sig. Efter skriftlig afstemning blev Birthe Povlsen valgt med 60 stemmer ud af 99 afgivne stemmer. Der var 1 ugyldig stemme og 2 blanke. Louise Di lch Kristiansen blev herefter 1. suppleant med 36 stemmer. Referent: Gunda Herlufsen Referatet er godkendt København, den Majbrit Berlau Formand

10 l11 DAN SK S MØDE SOCIALVRÅD<GIg ERF0RENIING SIDE : 10 af 11 Bilag 1 til referatet Udtalelse Kære Bjarne. Vil du ringe til mig hurtigst muligt. Det er helt afgørende for den danske models overlevelse, at den danske regering følger spillets regler. Ellers er risikoen for modellens sammenbrud helt overhængende. Det vil være tragisk - ikke mindst i lyset af, hvad vi fra fagbevægelsens side i mere end hundrede år har gjort for at værne om den danske model som solidt fundament for velfærdssamfundet. På vegne af repræsentantskabsmødet, Dansk Socialrådgiverforening. Mvh. Majbrit Berlau (nyvalgt formand). (Socialrådgivernes reaktion på Bjarne Corydons SMS sendt under forhandlingerne til formand for kabineansattes fagforening i SAS, Helge Thuesen). Til orientering har Bjarne Corydons SMS sendt 19. november til Helge Thuesen, formand for de kabineansattes fagforening. 'Kære Helge. Vil du ringe til mig hurtigst muligt. Det er helt afgørende for selskabets overlevelse, at det danske personale nu følger alle andre i SAS. Ellers er risikoen for et sammenbrud stadig helt overhængende. Det vil være tragisk - ikke mindst i lyset af hvad vi fra dansk side har gjort for overhovedet at skabe denne mulighed i samarbejde med de andre stater og meget skeptiske banker. MVH Bjarne Corydon.

11 // DANRIÆS MØDE lng SIDE : 11 af 11 Udtalelse Bilag 2 til referatet Den nye uddannelses gode intentioner sikres kun via en ordentlig implementering På de professionshøjskoler, der udbyder socialrådgiveruddannelsen, er man i gang med at implementere en ny studieordning. Men der er ingen tilfredsstillende opfølgning på arbejdet med at indfase den nye struktur på trods af, at det indebærer grundlæggende ændringer i måden, uddannelsen tilrettelægges på. Flere steder sker implementeringen af studieordningen tilsyneladende for hurtigt. Der bliver ikke fulgt op på eksamener med faglige tilbagemeldinger, og der er få konkrete planer for kontinuerlig inddragelse af praksis. Det efterlader de studerende med en oplevelse af generel faldende kvalitet på uddannelsen. Vi er bekymrede for, at en manglende evaluering på opstarten af den nye uddannelse kan medføre, at de første socialrådgivere, der uddannes på den nye studieordning, ikke får gavn af de gode intentioner, der ligger bag omstruktureringen af uddannelsen. Styrket forhold mellem teori og praksis En kontinuerlig praksiskobling er blandt andet et af elementerne, der skal styrkes med den nye uddannelse. Uddannelsespraktikken er forlænget fra 4 til 5 måneders varighed og fagområder er omlagt til kerneområder. Alt sammen for at styrke helhedsperspektivet og en øget forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis. Det er vigtigt for at sikre et fagligt højt på uddannelsen og dygtige praktikere i fremtiden. SDS har i 2012 udarbejdet en praktikrapport som viser, at mange socialrådgiverstuderende er tilfredse med deres udbytte af praktikken, men der er stadig en gruppe, for hvem praktikken ikke har givet et tilstrækkeligt fagligt udbytte. Det er ikke acceptabelt. Derfor stiller Repræsentantskabet krav om, at alle der vejleder studerende skal være socialfagligt uddannede og have en praktikvejlederuddannelse. Krav om en bedre opfølgning på implementeringen af den nye uddannelse Der er gået en grundig proces forud for udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse og nye studieordning for uddannelsen, hvor en bred gruppe af interessenter, bl.a. DS og SDS, har været inddraget. Men der mangler en tilsvarende grundig opfølgning på arbejdet med implementeringen af den nye uddannelse på tværs af uddannelsesinstitutionerne, herunder en ordentlig afvikling af den gamle studieordning, så studerende på denne ordning ikke oplever forringelser i uddannelsens kvalitet grundet en ny struktur. Derfor anbefaler Repræsentantskabet, at der sker en opfølgning på implementeringen af den nye socialrådgiveruddannelse på landsplan. Det anbefales, at der efter hvert modul gennemføres en systematisk evaluering/opsamling af hvordan ordningen har fungeret med henblik på at identificere og synliggøre indsatsområder, der skal arbejdes videre med. Problemerne skal hurtigt opfanges og løses, så både de første studerende på den ny ordning og de studerende, der er i overgangsperioden mellem den gamle og nye ordning, kan være sikre på at få en uddannelse, der klæder dem fagligt og professionelt på til deres fremtidige virke som socialrådgivere.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale Valghandlinger Det er på årsmødet, at der skal vælges et forretningsudvalg, samt kritiske revisorer. Der er deadline for opstillinger til posterne lørdag d. 5. november kl 22.00 Skriftlige opstillinger

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

rep vedtægter Dansk Socialrådgiverforenings love og vedtægter

rep vedtægter Dansk Socialrådgiverforenings love og vedtægter rep 14 & Love vedtægter Vedtaget på Dansk Socialrådgiverforenings ordinære repræsentantskabsmøde november 2014 Dansk Socialrådgiverforenings love og vedtægter INDHOLDSFORTEGNELSE Love 3 Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn).

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn). Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 1 Navn 1 1.1 Regionsklubbens navn er Regionsklubben for (nn). Regionsklubberne i en sektion skal være indbyrdes afgrænset efter den offentlige regionsinddeling.

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Protokol for Bibliotekarforbundets Generalforsamling den 29. oktober 2016 på Nyborg Strand

Protokol for Bibliotekarforbundets Generalforsamling den 29. oktober 2016 på Nyborg Strand Protokol for Bibliotekarforbundets Generalforsamling den 29. oktober 2016 på Nyborg Strand Punkt 1 Valg af dirigent Tine Jørgensen indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschlæger som

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af ADOs vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Navn 1 Organisationens navn er Ansatte Dyrlægers Organisation betegnet ADO. Ansatte Dyrlægers Organisation er en organisation

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Referat - godkendt RB-møde 141209 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere