Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 111 R EP R Æ SE N TA N TS K AB S MØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 1 af 11 Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde Fredag 23. november - lørdag 24. november 2012, Comwell Kolding Velkomst Formand Bettina Post bød velkommen og erklærede mødet for åbent. 1.1 Valg af stemmeudvalg Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om stemmeudvalg, udsendt som bilag 1.1 Stemmeudvalg 1 Niels Skinnerup (formand) Michael Pakula Tanja Christensen Ditte Løjborg Stemmeudvalg 2 Lisbeth Brøndum Sune Kirketerp John Isaksen Stinne Willumsen Suppleant Nicolai Paulsen Stemmeudvalgene blev valgt. 1.2 Valg af dirigent Hovedbestyrelsen foreslår advokat Henrik Oehlenschlæger til dirigentposten. Den foreslåede dirigent blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var ved mødets åbning indskrevet 99 repræsentanter. 1.3 Forretningsorden Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om forretningsorden for repræsentantskabsmødet, udsendt som bilag 1.3. Forslaget blev godkendt

2 DRE ÆSE ANR K 5O'C TA LvRÅD GI VER ØORENION G SIDE: 2 af Dagsorden Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om dagsorden uddelt som bilag 1.4 Forslaget blev godkendt med den ændring at valg til hovedbestyrelsen under pkt. 11 fremrykkes til umiddelbart efter pkt. 1. formalia 1.5 Tidsplan Hovedbestyrelsen havde stillet forslag til vejledende tidsplan for repræsentantskabsmødet, uddelt som bilag 1.5. Forslaget blev godkendt. 1.6 Mødeudvalg Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om mødeudvalg, udsendt som bilag 1.6. Mødeudvalg 1- Organisatoriske forhold, herunder vedtægter og resolutioner Formand Ulrik Frederiksen Repræsentanter: Majbrit Berlau Nicolai Paulsen Stinne Willumsen Sekretariatsmedarbejdere: Lene Kastaniegaard, Lis Munk, Mette Bertelsen Mødeudvalg 2 - Budget og kontingenter Formand Bettina Post Repræsentanter: Mads Bilstrup Rasmus Balslev Hanne Sørensen Sekretariatsmedarbejdere: Helle Smedsgaard, Ulrich K. Mortensen, Per Vagnby Mødeudvalg 3 - Øvrige forslag (principprogram, socialpolitik, udtalelser o.a.) Formand Anne Jørgensen Repræsentanter: Trine Quist Majken Tingstrøm Louise Dulch Kristiansen Sekretariatsmedarbejdere: Henrik Egelund Nielsen, Janne Bram Jensen Mødeudvalgene blev valgt. 2 Beretning Dirigenten henviste til hovedbestyrelsens udsendte skriftlige beretning, udsendt som bilag 2.1. Formand Bettina Post fremlagde den mundtlige beretning, uddelt som bilag 2.2. I den mundtlige beretning gav Bettina Post et rids over udviklingen i de 8 år, hun har været en del af foreningens ledelse. "Formandens beretning bliver ikke helt som den plejer. Der er en særlig beretning, hvor jeg gerne vil gøre status og takke af efter otte år, hvor hele mit liv har handlet om Dansk Socialrådgiverforening."

3 R ANSK EP SOCNTTS 1112 D lanråd ARVER 0RENIING SIDE: 3 af 11 "Selv besluttede jeg at gå "all in" i min fagforening i 2004, hvor det var første gang, vi for alvor havde urafstemning til de politiske poster. Og det var godt for mig. Ellers var jeg aldrig blevet valgt, for jeg kendte jo kun DS som almindeligt medlem og praktiker igennem 17 år. Det var blandt andet mange års opsparet frustration over skiftende landspolitikeres besynderlige påstande om mit daglige arbejde, som provokerede mig. Både forestillingerne om, hvad socialrådgivere kan og forestillingerne om de mennesker, som har brug for vores hjælp. De var meget langt fra virkeligheden. Og det lykkedes os, kun alt for sjældent at få løftet debatten op oversensationspressens behov for skurke og helte. Vi blev ganske enkelt ikke taget alvorligt, og det irriterede mig ad helvede til. Tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen hærgede land og rige rundt med sine forestillinger om os, En af dem var: "Socialrådgiverne omklamrer, klientgør og berøver de ledige indvandrere ethvert initiativ og tro på, at det nytter at gøre en indsats" Kilde: Fra tale på socialchefernes årsmøde 2005 Det var ikke kun på grund af Claus Hjort, at det gav rigtig god mening, da vi for seks år siden satte gang i en samlet indsats for at sikre socialrådgiverprofessionen faglig anerkendelse. Det fløj også om ørerne på os med reformer som alle sammen påvirkede vores arbejdsområder. Der var i den grad behov for, at vi rankede ryggen i faglig selvtillid. I 2006 besluttede repræsentantskabet derfor, at vi skulle udvikle en professionsstrategi, og at så mange socialrådgivere som muligt skulle være med til at formulere den. Det var en klog beslutning." "Men den har seks års jubilæum i år, og planen har hele tiden været, at den skulle evalueres i 12. Og da jeg har haft ansvaret for den, er det passende, at den danner afsæt for de nedslag jeg gør i denne min sidste beretning." Hovedbestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation. 3 Regnskab Formand Bettina Post fremlagde foreningens årsrapport for 2010 (bilag 3.2) samt foreningens årsrapport for 2011 (bilag 3.4) Regnskaberne for 2010 og 2011 blev godkendt. 3.6 Orientering om aktionsfonden 2010 Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning 3.7 Orientering om aktionsfonden 2011 Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning 3.8. Budgetrevision 2012 til orientering Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

4 nep 112 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K SO Cl AL R Å D GI VE R F O R E N IN G SIDE: 4 af 11 4 Budget 4.1 Forslag til budget Budgettet for 2013 og 2014 blev vedtaget med den bemærkning, at der i budgettet for 2014 er byttet om på region øst og region nord. 4.2 Kontingent for 2013 og 2014 Forslagene blev vedtaget 4.3 Ændringsforslag til budget, Kontingent for kandidatstuderende på SU Hovedbestyrelsen stillede forslag om at ændre formuleringen for aktiv 4, således at sætningen: "og ikke er beskæftiget i en socialrådgiverstilling" slettes. Den nye tekst vil således lyde: Aktiv 4: Fuldtidsstuderende socialrådgivere Betingelsen for at betale dette kontingent er, at den pågældende er berettiget til SU og læser på fuld tid. Forslaget blev trukket Ændringsforslag til budget, Kontingent for kandidatstuderende på SU Hovedbestyrelsen stillede forslag om at ændre formuleringen for aktiv 4, således at formuleringen fremover lyder: Aktiv 4: Fuldtidsstuderende socialrådgivere Betingelsen for at betale dette kontingent er, at den pågældende læser på fuld tid. Forslaget er vedtaget Ændringsforslag til budgettet Der blev på mødet mundtligt fremsat et forslag fra en repræsentant om at hæve kontingentet med 10 kr. i måneden Forslaget blev forkastet 5 Principprogram 5.1 Tilføjelse til principprogram, ledige socialrådgivere Hovedbestyrelsen foreslog følgende tilføjelse til principprogrammet: DS sikrer medlemmerne de bedst mulige vilkår i deres arbejdsliv: Arbejder for at overenskomstdække flest mulige socialrådgivere Arbejder for, at socialrådgivere får den højest mulige løn Arbejder for, at medlemmers løn- og ansættelsesvilkår afspejler deres uddannelsesniveau og funktioner Arbejder for et godt, sundt og udviklende arbejdsmiljø Bistår foreningens medlemmer i udøvelsen af deres profession for så vidt angår overordnede socialfaglige og etiske spørgsmål (NYT) Arbejder, i samarbejde med A- kassen, for at ledige socialrådgivere får en så kort ledighedsperiode som muligt og så gode vilkår som muligt

5 /11 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 5 af 11 6 Resolutioner Hovedbestyrelsen fremsatte resolutionen "Dansk Socialrådgiverforening 2022, fremtidens fagforening" (bilag 6.1). Resolutionen blev vedtaget. 7 Lovændringer 7.1 Forslag til lovændring, Urafstemning, ny tidsplan Hovedbestyrelsen foreslog, at urafstemningsperioden blev afkortet med mulighed for at intensivere valgaktiviteter. 15 Urafstemning stk. 4 Repræsentantskabet fastsætter vedtægter for urafstemning i forbindelse med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsudvalg og regionsformænd. Sidste frist for opstilling af kandidater er mandag i uge 35 i lige år. Valghandlingen gennemføres i uge Valg af Regionsbestyrelse stk. 5 Den siddende regionsbestyrelse afgår ved afslutningen af generalforsamlingen i lige år. En ændring kræver kvalificeret flertal. 8 Vedtægtsændringer 8.1 Vedtægtsændring, Vedtægt for urafstemning ved valg til Hovedbestyrelse, opstilling til flere poster Hovedbestyrelsen foreslog en ny procedure for muligheden for opstilling til flere politiske poster 3 Opstilling af kandidater Stk. 1. Aktive medlemmer, der ønsker at kandidere til hovedbestyrelsen skal meddele dette til hovedbestyrelsen senest mandag i uge 35 i lige år. Stk. 2 ( NYT) Det er kun muligt at kandidere til en af følgende poster: formand, næstformand eller regionsformand. Stk. 3 ( NYT) Det er muligt at kandidere som ikke -frikøbt hovedbestyrelsesmedlem samtidig med, at der kandideres til en af følgende poster : formand, næstformand eller regionsformand. Såfremt dette vælges, skal det tilkendegives hvilken post, der har førsteprioritet. Stk. 4 (tidligere stk. 2) Valghandlingen gennemføres særskilt for henholdsvis formand, næstformand og regionsformand.

6 11 R E P R Æ S E N T A N T 5 1(A B S M Ø D E DANSK 5 O C I A L R A D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 6 af Vedtægtsændring, Vedtægter for urafstemning, revisorovervågning af stemmeoptælling Hovedbestyrelsen foreslog, at der ikke længere er behov for revisorovervågning af stemmeoptællingen, da optællingen foretages elektronisk. 3 Stemmeafgivelse Stk. 2 Det jf. 2, stk. 1 nedsatte valgudvalg afgør om stemmesedlerne er gyldige. 8.3 Vedtægtsændring, Vedtægter for urafstemning, særskilt afstemning for statsansatte Hovedbestyrelsen foreslog, at statsansatte medlemmer skal have mulighed for at stemme om det statslige overenskomstresultat i stedet for som hidtil om det kommunale/regionale resultat. 5 Afstemning om generelle spørgsmål Stk. 1 Der afholdes en samlet afstemning om forhandlingsresultaterne på de generelle og de specielle forhandlingsresultater på det kommunale og regionale område. I denne afstemning deltager samtlige aktive medlemmer bortset fra medlemmer ansat på de statslige organisationsaftaler. Stk. 2 Der afholdes en samlet afstemning om de generelle og specielle områder på det statslige område. I denne afstemning deltager de medlemmer, der er ansat på de statslige organisationsaftaler Ændringsforslag, Vedtægter for urafstemning, særskilt afstemning for statsansatte Birthe Povlsen fremsatte følgende ændringsforslag: Ændringsforslag, ny tekst: 5 Afstemning om generelle spørgsmål Stk.1 Der afholdes en samlet afstemning om forhandlingsresultaterne på de generelle og de specielle forhandlingsresultater på det kommunale og regionale område. I denne afstemning deltager samtlige aktive medlemmer. Stk.2 Der afholdes en samlet afstemning om de generelle og specielle områder på det statslige område. I denne afstemning deltager de medlemmer, der er ansat på de statslige organisationsaftaler. Begrundelse: Det fremsatte forslag afskærer en gruppe aktive medlemmer i at være med til at stemme om hvorvidt DS skal gå i konflikt, såfremt man forkaster et OK resultat på KL - regionsområdet. Forslaget blev forkastet

7 /12 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K 5 O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 7 af Vedtægtsændring, DS' Aktionsfond, -dækning af advokatomkostninger Hovedbestyrelsen foreslog, at formalet med Aktionsfonden udvides, så omkostninger til advokatbistand i medlemssager og øvrige udgifter i forbindelse med medlemssager (retsafgift mv.) kan afholdes af Aktionsfonden. 1 Formål Stk. 1 Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som lider tab i forbindelse med faglig kamp eller konflikt, som der er truffet beslutning om i henhold til Dansk Socialrådgiverforenings love. Stk. 2 Fondens midler kan benyttes til dækning af faglig bod pålagt Dansk Socialrådgiverforening af andre myndigheder. Stk. 3 ( NYT) Fondens midler kan benyttes til dækning af Dansk Socialrådgiverforenings advokatomkostninger og retsgebyrer mv. i medlemssager. Stk. 4 (tidligere stk. 3) Fonden kan yde økonomisk støtte til andre faglige organisationer, faggrupper og klubber, som lider tab i forbindelse med faglige kampe eller konflikter. Stk. 5 (tidligere stk. 4) Fonden kan yde lån til Dansk Socialrådgiverforening efter beslutning truffet af fondsbestyrelsen. Repræsentantskaber kan beslutte, at Aktionsfonden skal eftergive lån, som er optaget og anvendt af Dansk Socialrådgiverforening til dækning af udgifter, som er direkte afledt af Dansk Socialrådgiverforenings deltagelse i faglige kampe og konflikter. 8.5 Vedtægtsændring, DS' Aktionsfond, konfliktunderstøttelse Hovedbestyrelsen foreslog, at der på baggrund af KL's konfliktstrategi fra 2010 er behov for en bemyndigelse til Hovedbestyrelsen til at nedsætte konfliktstøtten i tilfælde af generel lockout. Stk. 1 Ved overenskomstmæssig varslet konflikt ydes principielt fuld dækning for løntab for konfliktende. Nærmere retningslinjer og eventuel fravigelse fra princippet vedtages af repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen er dog bemyndiget til i tilfælde af generel lockout at beslutte nedsættelse af konfliktstøtten. Forslaget blev trukket. S.S.I. Ændringsforslag om, at ordet "generel " udgår og at ordlyden herefter bliver: "Hovedbestyrelsen er dog bemyndiget til i tilfælde af lockout at beslutte nedsættelse af konfliktstøtten" Ændringsforslaget blev vedtaget. 8.6 Lønningsvedtægt for forretningsudvalg og regionsformænd Hovedbestyrelsen (ekskl. lønnede politikere) foreslog følgende ændring til lønningsvedtægten:

8 I/12 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 8 af 11 9 Udtalelser 3 Pension Stk. 1 Der ydes pension med 17,7 % [ændres fra 16,6] 5 Fratrædelsesordning Stk. 5 ( NYT) Den fratrædende kan beholde mobiltelefon og andet elektronisk udstyr, som vedkommende har haft til rådighed i en længere periode for at udføre sit erhverv. 15 Ikrafttrædelse og ændringer Stk. 1 Denne vedtægt er vedtaget på repræsentantskabsmødet november 2012 og træder i kraft den 1. januar Udtalelse Hovedbestyrelsen stillede forslag om følgende udtalelse i anledning af finansminister Bjarne Corydons indblanding i SAS-forhandlingerne. Udtalelsen blev vedtaget og straks afsendt. Udtalelsen er vedlagt referatet som bilag 1. Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget - og sendt Den nye uddannelses gode intentioner sikres kun via en ordentlig implementering Udtalelsen blev vedtaget. Udtalelsen er vedlagt referatet som bilag Øvrige forslag 10.1 Standardvedtægter for faggrupper Hovedbestyrelsen foreslog, at Hovedbestyrelsen fremover fastsætter "Standardvedtægter for faggrupper" Sidste sætning i begrundelsen for forslaget slettes. Forslaget blev herefter vedtaget. 11 Valg 11.1 Valg af revisorer 1. Valg af ekstern teknisk revisor Hovedbestyrelsens forslag: Deloitte 2. Valg af intern, kritisk revisor Hovedbestyrelsens forslag: Mads Edwards 3. Valg af suppleant for intern kritisk revisor Hovedbestyrelsens forslag: Dennis ørsted Petersen

9 'ÆSEONCl TANRTÅSDKAIB AL E ^/1 DANR S RFF0RENIING SIDE: 9 af Orientering om valg Valgrapporten blev omdelt til orientering Valg af hovedbestyrelsesmedlem Pga. stemmelighed ved urafstemningsvalget var der valg af det sidste hovedbestyrelsesmedlem på repræsentantskabsmødet. De to kandidater, Louise Dulch Kristiansen og Birthe Povlsen præsenterede sig. Efter skriftlig afstemning blev Birthe Povlsen valgt med 60 stemmer ud af 99 afgivne stemmer. Der var 1 ugyldig stemme og 2 blanke. Louise Di lch Kristiansen blev herefter 1. suppleant med 36 stemmer. Referent: Gunda Herlufsen Referatet er godkendt København, den Majbrit Berlau Formand

10 l11 DAN SK S MØDE SOCIALVRÅD<GIg ERF0RENIING SIDE : 10 af 11 Bilag 1 til referatet Udtalelse Kære Bjarne. Vil du ringe til mig hurtigst muligt. Det er helt afgørende for den danske models overlevelse, at den danske regering følger spillets regler. Ellers er risikoen for modellens sammenbrud helt overhængende. Det vil være tragisk - ikke mindst i lyset af, hvad vi fra fagbevægelsens side i mere end hundrede år har gjort for at værne om den danske model som solidt fundament for velfærdssamfundet. På vegne af repræsentantskabsmødet, Dansk Socialrådgiverforening. Mvh. Majbrit Berlau (nyvalgt formand). (Socialrådgivernes reaktion på Bjarne Corydons SMS sendt under forhandlingerne til formand for kabineansattes fagforening i SAS, Helge Thuesen). Til orientering har Bjarne Corydons SMS sendt 19. november til Helge Thuesen, formand for de kabineansattes fagforening. 'Kære Helge. Vil du ringe til mig hurtigst muligt. Det er helt afgørende for selskabets overlevelse, at det danske personale nu følger alle andre i SAS. Ellers er risikoen for et sammenbrud stadig helt overhængende. Det vil være tragisk - ikke mindst i lyset af hvad vi fra dansk side har gjort for overhovedet at skabe denne mulighed i samarbejde med de andre stater og meget skeptiske banker. MVH Bjarne Corydon.

11 // DANRIÆS MØDE lng SIDE : 11 af 11 Udtalelse Bilag 2 til referatet Den nye uddannelses gode intentioner sikres kun via en ordentlig implementering På de professionshøjskoler, der udbyder socialrådgiveruddannelsen, er man i gang med at implementere en ny studieordning. Men der er ingen tilfredsstillende opfølgning på arbejdet med at indfase den nye struktur på trods af, at det indebærer grundlæggende ændringer i måden, uddannelsen tilrettelægges på. Flere steder sker implementeringen af studieordningen tilsyneladende for hurtigt. Der bliver ikke fulgt op på eksamener med faglige tilbagemeldinger, og der er få konkrete planer for kontinuerlig inddragelse af praksis. Det efterlader de studerende med en oplevelse af generel faldende kvalitet på uddannelsen. Vi er bekymrede for, at en manglende evaluering på opstarten af den nye uddannelse kan medføre, at de første socialrådgivere, der uddannes på den nye studieordning, ikke får gavn af de gode intentioner, der ligger bag omstruktureringen af uddannelsen. Styrket forhold mellem teori og praksis En kontinuerlig praksiskobling er blandt andet et af elementerne, der skal styrkes med den nye uddannelse. Uddannelsespraktikken er forlænget fra 4 til 5 måneders varighed og fagområder er omlagt til kerneområder. Alt sammen for at styrke helhedsperspektivet og en øget forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis. Det er vigtigt for at sikre et fagligt højt på uddannelsen og dygtige praktikere i fremtiden. SDS har i 2012 udarbejdet en praktikrapport som viser, at mange socialrådgiverstuderende er tilfredse med deres udbytte af praktikken, men der er stadig en gruppe, for hvem praktikken ikke har givet et tilstrækkeligt fagligt udbytte. Det er ikke acceptabelt. Derfor stiller Repræsentantskabet krav om, at alle der vejleder studerende skal være socialfagligt uddannede og have en praktikvejlederuddannelse. Krav om en bedre opfølgning på implementeringen af den nye uddannelse Der er gået en grundig proces forud for udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse og nye studieordning for uddannelsen, hvor en bred gruppe af interessenter, bl.a. DS og SDS, har været inddraget. Men der mangler en tilsvarende grundig opfølgning på arbejdet med implementeringen af den nye uddannelse på tværs af uddannelsesinstitutionerne, herunder en ordentlig afvikling af den gamle studieordning, så studerende på denne ordning ikke oplever forringelser i uddannelsens kvalitet grundet en ny struktur. Derfor anbefaler Repræsentantskabet, at der sker en opfølgning på implementeringen af den nye socialrådgiveruddannelse på landsplan. Det anbefales, at der efter hvert modul gennemføres en systematisk evaluering/opsamling af hvordan ordningen har fungeret med henblik på at identificere og synliggøre indsatsområder, der skal arbejdes videre med. Problemerne skal hurtigt opfanges og løses, så både de første studerende på den ny ordning og de studerende, der er i overgangsperioden mellem den gamle og nye ordning, kan være sikre på at få en uddannelse, der klæder dem fagligt og professionelt på til deres fremtidige virke som socialrådgivere.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale Valghandlinger Det er på årsmødet, at der skal vælges et forretningsudvalg, samt kritiske revisorer. Der er deadline for opstillinger til posterne lørdag d. 5. november kl 22.00 Skriftlige opstillinger

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere