Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 111 R EP R Æ SE N TA N TS K AB S MØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 1 af 11 Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde Fredag 23. november - lørdag 24. november 2012, Comwell Kolding Velkomst Formand Bettina Post bød velkommen og erklærede mødet for åbent. 1.1 Valg af stemmeudvalg Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om stemmeudvalg, udsendt som bilag 1.1 Stemmeudvalg 1 Niels Skinnerup (formand) Michael Pakula Tanja Christensen Ditte Løjborg Stemmeudvalg 2 Lisbeth Brøndum Sune Kirketerp John Isaksen Stinne Willumsen Suppleant Nicolai Paulsen Stemmeudvalgene blev valgt. 1.2 Valg af dirigent Hovedbestyrelsen foreslår advokat Henrik Oehlenschlæger til dirigentposten. Den foreslåede dirigent blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var ved mødets åbning indskrevet 99 repræsentanter. 1.3 Forretningsorden Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om forretningsorden for repræsentantskabsmødet, udsendt som bilag 1.3. Forslaget blev godkendt

2 DRE ÆSE ANR K 5O'C TA LvRÅD GI VER ØORENION G SIDE: 2 af Dagsorden Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om dagsorden uddelt som bilag 1.4 Forslaget blev godkendt med den ændring at valg til hovedbestyrelsen under pkt. 11 fremrykkes til umiddelbart efter pkt. 1. formalia 1.5 Tidsplan Hovedbestyrelsen havde stillet forslag til vejledende tidsplan for repræsentantskabsmødet, uddelt som bilag 1.5. Forslaget blev godkendt. 1.6 Mødeudvalg Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om mødeudvalg, udsendt som bilag 1.6. Mødeudvalg 1- Organisatoriske forhold, herunder vedtægter og resolutioner Formand Ulrik Frederiksen Repræsentanter: Majbrit Berlau Nicolai Paulsen Stinne Willumsen Sekretariatsmedarbejdere: Lene Kastaniegaard, Lis Munk, Mette Bertelsen Mødeudvalg 2 - Budget og kontingenter Formand Bettina Post Repræsentanter: Mads Bilstrup Rasmus Balslev Hanne Sørensen Sekretariatsmedarbejdere: Helle Smedsgaard, Ulrich K. Mortensen, Per Vagnby Mødeudvalg 3 - Øvrige forslag (principprogram, socialpolitik, udtalelser o.a.) Formand Anne Jørgensen Repræsentanter: Trine Quist Majken Tingstrøm Louise Dulch Kristiansen Sekretariatsmedarbejdere: Henrik Egelund Nielsen, Janne Bram Jensen Mødeudvalgene blev valgt. 2 Beretning Dirigenten henviste til hovedbestyrelsens udsendte skriftlige beretning, udsendt som bilag 2.1. Formand Bettina Post fremlagde den mundtlige beretning, uddelt som bilag 2.2. I den mundtlige beretning gav Bettina Post et rids over udviklingen i de 8 år, hun har været en del af foreningens ledelse. "Formandens beretning bliver ikke helt som den plejer. Der er en særlig beretning, hvor jeg gerne vil gøre status og takke af efter otte år, hvor hele mit liv har handlet om Dansk Socialrådgiverforening."

3 R ANSK EP SOCNTTS 1112 D lanråd ARVER 0RENIING SIDE: 3 af 11 "Selv besluttede jeg at gå "all in" i min fagforening i 2004, hvor det var første gang, vi for alvor havde urafstemning til de politiske poster. Og det var godt for mig. Ellers var jeg aldrig blevet valgt, for jeg kendte jo kun DS som almindeligt medlem og praktiker igennem 17 år. Det var blandt andet mange års opsparet frustration over skiftende landspolitikeres besynderlige påstande om mit daglige arbejde, som provokerede mig. Både forestillingerne om, hvad socialrådgivere kan og forestillingerne om de mennesker, som har brug for vores hjælp. De var meget langt fra virkeligheden. Og det lykkedes os, kun alt for sjældent at få løftet debatten op oversensationspressens behov for skurke og helte. Vi blev ganske enkelt ikke taget alvorligt, og det irriterede mig ad helvede til. Tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen hærgede land og rige rundt med sine forestillinger om os, En af dem var: "Socialrådgiverne omklamrer, klientgør og berøver de ledige indvandrere ethvert initiativ og tro på, at det nytter at gøre en indsats" Kilde: Fra tale på socialchefernes årsmøde 2005 Det var ikke kun på grund af Claus Hjort, at det gav rigtig god mening, da vi for seks år siden satte gang i en samlet indsats for at sikre socialrådgiverprofessionen faglig anerkendelse. Det fløj også om ørerne på os med reformer som alle sammen påvirkede vores arbejdsområder. Der var i den grad behov for, at vi rankede ryggen i faglig selvtillid. I 2006 besluttede repræsentantskabet derfor, at vi skulle udvikle en professionsstrategi, og at så mange socialrådgivere som muligt skulle være med til at formulere den. Det var en klog beslutning." "Men den har seks års jubilæum i år, og planen har hele tiden været, at den skulle evalueres i 12. Og da jeg har haft ansvaret for den, er det passende, at den danner afsæt for de nedslag jeg gør i denne min sidste beretning." Hovedbestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation. 3 Regnskab Formand Bettina Post fremlagde foreningens årsrapport for 2010 (bilag 3.2) samt foreningens årsrapport for 2011 (bilag 3.4) Regnskaberne for 2010 og 2011 blev godkendt. 3.6 Orientering om aktionsfonden 2010 Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning 3.7 Orientering om aktionsfonden 2011 Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning 3.8. Budgetrevision 2012 til orientering Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

4 nep 112 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K SO Cl AL R Å D GI VE R F O R E N IN G SIDE: 4 af 11 4 Budget 4.1 Forslag til budget Budgettet for 2013 og 2014 blev vedtaget med den bemærkning, at der i budgettet for 2014 er byttet om på region øst og region nord. 4.2 Kontingent for 2013 og 2014 Forslagene blev vedtaget 4.3 Ændringsforslag til budget, Kontingent for kandidatstuderende på SU Hovedbestyrelsen stillede forslag om at ændre formuleringen for aktiv 4, således at sætningen: "og ikke er beskæftiget i en socialrådgiverstilling" slettes. Den nye tekst vil således lyde: Aktiv 4: Fuldtidsstuderende socialrådgivere Betingelsen for at betale dette kontingent er, at den pågældende er berettiget til SU og læser på fuld tid. Forslaget blev trukket Ændringsforslag til budget, Kontingent for kandidatstuderende på SU Hovedbestyrelsen stillede forslag om at ændre formuleringen for aktiv 4, således at formuleringen fremover lyder: Aktiv 4: Fuldtidsstuderende socialrådgivere Betingelsen for at betale dette kontingent er, at den pågældende læser på fuld tid. Forslaget er vedtaget Ændringsforslag til budgettet Der blev på mødet mundtligt fremsat et forslag fra en repræsentant om at hæve kontingentet med 10 kr. i måneden Forslaget blev forkastet 5 Principprogram 5.1 Tilføjelse til principprogram, ledige socialrådgivere Hovedbestyrelsen foreslog følgende tilføjelse til principprogrammet: DS sikrer medlemmerne de bedst mulige vilkår i deres arbejdsliv: Arbejder for at overenskomstdække flest mulige socialrådgivere Arbejder for, at socialrådgivere får den højest mulige løn Arbejder for, at medlemmers løn- og ansættelsesvilkår afspejler deres uddannelsesniveau og funktioner Arbejder for et godt, sundt og udviklende arbejdsmiljø Bistår foreningens medlemmer i udøvelsen af deres profession for så vidt angår overordnede socialfaglige og etiske spørgsmål (NYT) Arbejder, i samarbejde med A- kassen, for at ledige socialrådgivere får en så kort ledighedsperiode som muligt og så gode vilkår som muligt

5 /11 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 5 af 11 6 Resolutioner Hovedbestyrelsen fremsatte resolutionen "Dansk Socialrådgiverforening 2022, fremtidens fagforening" (bilag 6.1). Resolutionen blev vedtaget. 7 Lovændringer 7.1 Forslag til lovændring, Urafstemning, ny tidsplan Hovedbestyrelsen foreslog, at urafstemningsperioden blev afkortet med mulighed for at intensivere valgaktiviteter. 15 Urafstemning stk. 4 Repræsentantskabet fastsætter vedtægter for urafstemning i forbindelse med valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsudvalg og regionsformænd. Sidste frist for opstilling af kandidater er mandag i uge 35 i lige år. Valghandlingen gennemføres i uge Valg af Regionsbestyrelse stk. 5 Den siddende regionsbestyrelse afgår ved afslutningen af generalforsamlingen i lige år. En ændring kræver kvalificeret flertal. 8 Vedtægtsændringer 8.1 Vedtægtsændring, Vedtægt for urafstemning ved valg til Hovedbestyrelse, opstilling til flere poster Hovedbestyrelsen foreslog en ny procedure for muligheden for opstilling til flere politiske poster 3 Opstilling af kandidater Stk. 1. Aktive medlemmer, der ønsker at kandidere til hovedbestyrelsen skal meddele dette til hovedbestyrelsen senest mandag i uge 35 i lige år. Stk. 2 ( NYT) Det er kun muligt at kandidere til en af følgende poster: formand, næstformand eller regionsformand. Stk. 3 ( NYT) Det er muligt at kandidere som ikke -frikøbt hovedbestyrelsesmedlem samtidig med, at der kandideres til en af følgende poster : formand, næstformand eller regionsformand. Såfremt dette vælges, skal det tilkendegives hvilken post, der har førsteprioritet. Stk. 4 (tidligere stk. 2) Valghandlingen gennemføres særskilt for henholdsvis formand, næstformand og regionsformand.

6 11 R E P R Æ S E N T A N T 5 1(A B S M Ø D E DANSK 5 O C I A L R A D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 6 af Vedtægtsændring, Vedtægter for urafstemning, revisorovervågning af stemmeoptælling Hovedbestyrelsen foreslog, at der ikke længere er behov for revisorovervågning af stemmeoptællingen, da optællingen foretages elektronisk. 3 Stemmeafgivelse Stk. 2 Det jf. 2, stk. 1 nedsatte valgudvalg afgør om stemmesedlerne er gyldige. 8.3 Vedtægtsændring, Vedtægter for urafstemning, særskilt afstemning for statsansatte Hovedbestyrelsen foreslog, at statsansatte medlemmer skal have mulighed for at stemme om det statslige overenskomstresultat i stedet for som hidtil om det kommunale/regionale resultat. 5 Afstemning om generelle spørgsmål Stk. 1 Der afholdes en samlet afstemning om forhandlingsresultaterne på de generelle og de specielle forhandlingsresultater på det kommunale og regionale område. I denne afstemning deltager samtlige aktive medlemmer bortset fra medlemmer ansat på de statslige organisationsaftaler. Stk. 2 Der afholdes en samlet afstemning om de generelle og specielle områder på det statslige område. I denne afstemning deltager de medlemmer, der er ansat på de statslige organisationsaftaler Ændringsforslag, Vedtægter for urafstemning, særskilt afstemning for statsansatte Birthe Povlsen fremsatte følgende ændringsforslag: Ændringsforslag, ny tekst: 5 Afstemning om generelle spørgsmål Stk.1 Der afholdes en samlet afstemning om forhandlingsresultaterne på de generelle og de specielle forhandlingsresultater på det kommunale og regionale område. I denne afstemning deltager samtlige aktive medlemmer. Stk.2 Der afholdes en samlet afstemning om de generelle og specielle områder på det statslige område. I denne afstemning deltager de medlemmer, der er ansat på de statslige organisationsaftaler. Begrundelse: Det fremsatte forslag afskærer en gruppe aktive medlemmer i at være med til at stemme om hvorvidt DS skal gå i konflikt, såfremt man forkaster et OK resultat på KL - regionsområdet. Forslaget blev forkastet

7 /12 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K 5 O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 7 af Vedtægtsændring, DS' Aktionsfond, -dækning af advokatomkostninger Hovedbestyrelsen foreslog, at formalet med Aktionsfonden udvides, så omkostninger til advokatbistand i medlemssager og øvrige udgifter i forbindelse med medlemssager (retsafgift mv.) kan afholdes af Aktionsfonden. 1 Formål Stk. 1 Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som lider tab i forbindelse med faglig kamp eller konflikt, som der er truffet beslutning om i henhold til Dansk Socialrådgiverforenings love. Stk. 2 Fondens midler kan benyttes til dækning af faglig bod pålagt Dansk Socialrådgiverforening af andre myndigheder. Stk. 3 ( NYT) Fondens midler kan benyttes til dækning af Dansk Socialrådgiverforenings advokatomkostninger og retsgebyrer mv. i medlemssager. Stk. 4 (tidligere stk. 3) Fonden kan yde økonomisk støtte til andre faglige organisationer, faggrupper og klubber, som lider tab i forbindelse med faglige kampe eller konflikter. Stk. 5 (tidligere stk. 4) Fonden kan yde lån til Dansk Socialrådgiverforening efter beslutning truffet af fondsbestyrelsen. Repræsentantskaber kan beslutte, at Aktionsfonden skal eftergive lån, som er optaget og anvendt af Dansk Socialrådgiverforening til dækning af udgifter, som er direkte afledt af Dansk Socialrådgiverforenings deltagelse i faglige kampe og konflikter. 8.5 Vedtægtsændring, DS' Aktionsfond, konfliktunderstøttelse Hovedbestyrelsen foreslog, at der på baggrund af KL's konfliktstrategi fra 2010 er behov for en bemyndigelse til Hovedbestyrelsen til at nedsætte konfliktstøtten i tilfælde af generel lockout. Stk. 1 Ved overenskomstmæssig varslet konflikt ydes principielt fuld dækning for løntab for konfliktende. Nærmere retningslinjer og eventuel fravigelse fra princippet vedtages af repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen er dog bemyndiget til i tilfælde af generel lockout at beslutte nedsættelse af konfliktstøtten. Forslaget blev trukket. S.S.I. Ændringsforslag om, at ordet "generel " udgår og at ordlyden herefter bliver: "Hovedbestyrelsen er dog bemyndiget til i tilfælde af lockout at beslutte nedsættelse af konfliktstøtten" Ændringsforslaget blev vedtaget. 8.6 Lønningsvedtægt for forretningsudvalg og regionsformænd Hovedbestyrelsen (ekskl. lønnede politikere) foreslog følgende ændring til lønningsvedtægten:

8 I/12 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 8 af 11 9 Udtalelser 3 Pension Stk. 1 Der ydes pension med 17,7 % [ændres fra 16,6] 5 Fratrædelsesordning Stk. 5 ( NYT) Den fratrædende kan beholde mobiltelefon og andet elektronisk udstyr, som vedkommende har haft til rådighed i en længere periode for at udføre sit erhverv. 15 Ikrafttrædelse og ændringer Stk. 1 Denne vedtægt er vedtaget på repræsentantskabsmødet november 2012 og træder i kraft den 1. januar Udtalelse Hovedbestyrelsen stillede forslag om følgende udtalelse i anledning af finansminister Bjarne Corydons indblanding i SAS-forhandlingerne. Udtalelsen blev vedtaget og straks afsendt. Udtalelsen er vedlagt referatet som bilag 1. Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget - og sendt Den nye uddannelses gode intentioner sikres kun via en ordentlig implementering Udtalelsen blev vedtaget. Udtalelsen er vedlagt referatet som bilag Øvrige forslag 10.1 Standardvedtægter for faggrupper Hovedbestyrelsen foreslog, at Hovedbestyrelsen fremover fastsætter "Standardvedtægter for faggrupper" Sidste sætning i begrundelsen for forslaget slettes. Forslaget blev herefter vedtaget. 11 Valg 11.1 Valg af revisorer 1. Valg af ekstern teknisk revisor Hovedbestyrelsens forslag: Deloitte 2. Valg af intern, kritisk revisor Hovedbestyrelsens forslag: Mads Edwards 3. Valg af suppleant for intern kritisk revisor Hovedbestyrelsens forslag: Dennis ørsted Petersen

9 'ÆSEONCl TANRTÅSDKAIB AL E ^/1 DANR S RFF0RENIING SIDE: 9 af Orientering om valg Valgrapporten blev omdelt til orientering Valg af hovedbestyrelsesmedlem Pga. stemmelighed ved urafstemningsvalget var der valg af det sidste hovedbestyrelsesmedlem på repræsentantskabsmødet. De to kandidater, Louise Dulch Kristiansen og Birthe Povlsen præsenterede sig. Efter skriftlig afstemning blev Birthe Povlsen valgt med 60 stemmer ud af 99 afgivne stemmer. Der var 1 ugyldig stemme og 2 blanke. Louise Di lch Kristiansen blev herefter 1. suppleant med 36 stemmer. Referent: Gunda Herlufsen Referatet er godkendt København, den Majbrit Berlau Formand

10 l11 DAN SK S MØDE SOCIALVRÅD<GIg ERF0RENIING SIDE : 10 af 11 Bilag 1 til referatet Udtalelse Kære Bjarne. Vil du ringe til mig hurtigst muligt. Det er helt afgørende for den danske models overlevelse, at den danske regering følger spillets regler. Ellers er risikoen for modellens sammenbrud helt overhængende. Det vil være tragisk - ikke mindst i lyset af, hvad vi fra fagbevægelsens side i mere end hundrede år har gjort for at værne om den danske model som solidt fundament for velfærdssamfundet. På vegne af repræsentantskabsmødet, Dansk Socialrådgiverforening. Mvh. Majbrit Berlau (nyvalgt formand). (Socialrådgivernes reaktion på Bjarne Corydons SMS sendt under forhandlingerne til formand for kabineansattes fagforening i SAS, Helge Thuesen). Til orientering har Bjarne Corydons SMS sendt 19. november til Helge Thuesen, formand for de kabineansattes fagforening. 'Kære Helge. Vil du ringe til mig hurtigst muligt. Det er helt afgørende for selskabets overlevelse, at det danske personale nu følger alle andre i SAS. Ellers er risikoen for et sammenbrud stadig helt overhængende. Det vil være tragisk - ikke mindst i lyset af hvad vi fra dansk side har gjort for overhovedet at skabe denne mulighed i samarbejde med de andre stater og meget skeptiske banker. MVH Bjarne Corydon.

11 // DANRIÆS MØDE lng SIDE : 11 af 11 Udtalelse Bilag 2 til referatet Den nye uddannelses gode intentioner sikres kun via en ordentlig implementering På de professionshøjskoler, der udbyder socialrådgiveruddannelsen, er man i gang med at implementere en ny studieordning. Men der er ingen tilfredsstillende opfølgning på arbejdet med at indfase den nye struktur på trods af, at det indebærer grundlæggende ændringer i måden, uddannelsen tilrettelægges på. Flere steder sker implementeringen af studieordningen tilsyneladende for hurtigt. Der bliver ikke fulgt op på eksamener med faglige tilbagemeldinger, og der er få konkrete planer for kontinuerlig inddragelse af praksis. Det efterlader de studerende med en oplevelse af generel faldende kvalitet på uddannelsen. Vi er bekymrede for, at en manglende evaluering på opstarten af den nye uddannelse kan medføre, at de første socialrådgivere, der uddannes på den nye studieordning, ikke får gavn af de gode intentioner, der ligger bag omstruktureringen af uddannelsen. Styrket forhold mellem teori og praksis En kontinuerlig praksiskobling er blandt andet et af elementerne, der skal styrkes med den nye uddannelse. Uddannelsespraktikken er forlænget fra 4 til 5 måneders varighed og fagområder er omlagt til kerneområder. Alt sammen for at styrke helhedsperspektivet og en øget forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis. Det er vigtigt for at sikre et fagligt højt på uddannelsen og dygtige praktikere i fremtiden. SDS har i 2012 udarbejdet en praktikrapport som viser, at mange socialrådgiverstuderende er tilfredse med deres udbytte af praktikken, men der er stadig en gruppe, for hvem praktikken ikke har givet et tilstrækkeligt fagligt udbytte. Det er ikke acceptabelt. Derfor stiller Repræsentantskabet krav om, at alle der vejleder studerende skal være socialfagligt uddannede og have en praktikvejlederuddannelse. Krav om en bedre opfølgning på implementeringen af den nye uddannelse Der er gået en grundig proces forud for udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse og nye studieordning for uddannelsen, hvor en bred gruppe af interessenter, bl.a. DS og SDS, har været inddraget. Men der mangler en tilsvarende grundig opfølgning på arbejdet med implementeringen af den nye uddannelse på tværs af uddannelsesinstitutionerne, herunder en ordentlig afvikling af den gamle studieordning, så studerende på denne ordning ikke oplever forringelser i uddannelsens kvalitet grundet en ny struktur. Derfor anbefaler Repræsentantskabet, at der sker en opfølgning på implementeringen af den nye socialrådgiveruddannelse på landsplan. Det anbefales, at der efter hvert modul gennemføres en systematisk evaluering/opsamling af hvordan ordningen har fungeret med henblik på at identificere og synliggøre indsatsområder, der skal arbejdes videre med. Problemerne skal hurtigt opfanges og løses, så både de første studerende på den ny ordning og de studerende, der er i overgangsperioden mellem den gamle og nye ordning, kan være sikre på at få en uddannelse, der klæder dem fagligt og professionelt på til deres fremtidige virke som socialrådgivere.

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT

MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT 15 7. oktober 2010 26-ÅRIGE STINA: PSYKISK SYGE UNGE FØRTIDSPENSION ELLER EJ? MIT LIV KUNNE HAVE VÆRET NORMALT BETTINA POST GENVALGT MEN KAMPVALG I REGION NORD 7 OPFORDRING FRA DS INDFØR FATTIGDOMS- GRÆNSE

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

Fængselsforbundet i Danmark

Fængselsforbundet i Danmark Fængselsforbundet i Danmark Ekstraordinær kongres den 15. april 2010 på Hotel Nyborg Strand 1 Indholdsfortegnelse Punkt 1: Mødets åbning... 3 Delegerede til kongressen... 3 Forbundsformandens åbningstale...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere