Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)"

Transkript

1 Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl ) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen, Marc Sampedro Nielsen, Gunnar Gamborg, Mette Vad, Anne-Le Morville, Lisbeth Willemoes Sørensen, Hanne Peoples, Cecilie von Bülow, Ulla Pedersen. Bestyrelsen foreslår Gunnar Gamborg, som vælges enstemmigt. 2. Åbning af generalforsamlingen Gunnar åbnede generalforsamlingen ved at erklære den lovligt indkaldt (senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb og med 8 ugers varsel), idet det i dag er d og der er indkaldt medio december 2011 i DSEF s julebrev. Der er ikke fuldmagter med til mødet. Alle 14 tilstedeværende er medlemmer og har betalt 2012 kontingent. 3. Formandens beretning Formandens beretning er udsendt med januars DSEF-nyhedsbrev 2012 og kan læses der. Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet videre med 2011-generalforsamlingens tilslutning til forslaget om at samarbejde med ETF om at integrere DSEF i en ny faglig selskabsstruktur. Det indebærer at DSEF skal nedlægges i sin nuværende form og dernæst opstå på ny i sammenhæng med ETFs nye selskabsstruktur. I december vedtog ETFs hovedbestyrelse de vedtægter, som DSEF-bestyrelsen har arbejdet med i længere tid.. og nu er de klar til forhåbentligt at blive vedtaget af generalforsamlingen. Bliver det tilfældet, vil vi blive selskab nr. 4 (muligvis nr. 5) i den nye selskabsstruktur. Der er ikke spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning. Den godkendes enstemmigt. 4. Godkendelse af årsregnskab med revisorpåtegning Kassereren fremlægger årsregnskabet og driftsregnskab for P.g.a. aflyst temadag i efteråret 2011 har der ikke været så mange udgifter til medlemsmøder som planlagt. Regnskabet for 2011 er endeligt afsluttet der er ikke uafsluttede fordringer. Revisor Inger Schrøder har ingen bemærkninger til regnskabet og har således godkendt det. Dirigenten bemærker, at det er et regnskab med overraskende løsninger på at få tingene til at hænge sammen. Kirsten Petersen kommenterer, at det vil være godt, at regnskabet fremover er mere gennemskueligt, hvilket forsamlingen tilslutter sig. Der spørges til, om revisor har checket bankbeholdningens størrelse, hvilket ikke er tilfældet. Generalforsamlingen ønsker ekstern dokumentation for, at kassebeholdningen pr eksisterer derfor fremlægger kassereren dette dokument for den nye bestyrelse. Afstemning medfører, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet.

2 5. Indkomne forslag Der er indkommet et enkelt forslag dette er fra bestyrelsen og behandles som punkt 5a. a. Bestyrelsen foreslår: Opløsning af DSEF Med begrundelse i de forhold, der er fremlagt i formandens beretning, ønsker bestyrelsen at opløse DSEF og danne et nyt selskab i den nye selskabsstruktur i ETF. Eva Währens spørger til, hvor DSEFs rolle er i den nye struktur, da det ikke er et fagligt selskab, men et forskningsselskab. Lisbeth og Gunnar forklarer, at der bliver tale om, at der bliver tale om 7 faglige selskaber, mens DSEF sikrer forsknings- og metodologiinteresser på tværs af specialer, så man hvis man interesserer sig for forskning generelt og ikke præcis inden for et speciale kan møde ligesindede og dyrke interesserne. Men et nyt fagligt selskab for forskning er næppe langtidseksisterende, bemærker Gunnar, men mere en overgangsløsning. Der spørges til hvilken struktur, man stemmer det nye selskab ind i. Gunnar forklarer, at Dansk Ergoterapifagligt Selskab, DES, er overordnet paraply for rækken af selskaber. ETFs videnskabelige råd (1. møde er på trapperne) består af formænd for de faglige selskaber, der kommer til at høre under DES. De kommende 8 selskaber (heriblandt det nye DSEF) vil høre under DES paraplyen. Hovedbestyrelsen sidder som kontrollerende garant og skal derfor godkende Der stemmes om, hvorvidt bestyrelsens forslag om opløsning af DSEF kan godkendes. Alle 14 medlemmer stemmer for, ingen imod, ingen blanke stemmer. Der er imidlertid under 2/3 af DSEFs medlemmer til stede ved afstemningen, hvorfor endelig nedlæggelse af selskabet ikke kan ske på denne generalforsamling (ifølge vedtægterne). I stedet suspenderes resten af generalforsamlingens punkter (punkt 6-10), og vi går videre til ekstraordinær generalforsamling. Ref.UPE/

3 Referat af ekstraordinær generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 kl Mette Leth, Sonja Vinkler, Lisa Østergaard, Eva Wæhrens, Kirsten Petersen, Marc Sampedro Nielsen, Gunnar Gamborg, Mette Vad, Anne-Le Morville, Lisbeth Willemoes Sørensen, Hanne Peoples, Cecilie von Bülow, Ulla Pedersen. Bestyrelsen foreslår Gunnar Gamborg, som vælges enstemmigt. 2. Åbning af den ekstraordinære generalforsamling Gunnar åbnede generalforsamlingen ved at erklære den lovligt indkaldt (senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb og med 8 ugers varsel), idet det i dag er d og der er indkaldt medio december 2011 i DSEF s julebrev. Denne forsamling uanset størrelse er ifølge vedtægterne bemyndiget til at træffe beslutning om nedlæggelse af DSEF. 3. Indkomne forslag Der er indkommet et enkelt forslag dette er fra bestyrelsen og behandles som punkt 3a. 3a. Opløsning af DSEF Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet videre med 2011-generalforsamlingens tilslutning til forslaget om at samarbejde med ETF om at integrere DSEF i en ny faglig selskabsstruktur. Det indebærer at DSEF skal nedlægges i sin nuværende form og dernæst opstå på ny i sammenhæng med ETFs nye selskabsstruktur. Der stemmes om forslaget: Enstemmig vedtagelse: 13 medlemmer stemmer for, ingen imod, ingen blanke stemmer. Økonomiske midler fra DSEF tilgår ifølge vedtægterne ETFs forskningsfond. Mette Vad takker alle, der har været med til at starte DSEF en vigtigt og godt initiativ, som har ført meget godt med sig. Der konkluderes, at en æra er slut! Ref. UPE/

4 Stiftende generalforsamling for ESF, Ergoterapeutisk Selskab for Forskning Den Mette Leth, Sonja Vinkler, Lisa Østergaard, Eva Wæhrens, Helle Dreier, Kirsten Petersen, Marc Sampedro Nielsen, Gunnar Gamborg, Mette Vad, Anne-Le Morville, Lisbeth Willemoes Sørensen, Hanne Peoples, Cecilie von Bülow, Ulla Pedersen. Gunnar Gamborg foreslås og vælges enstemmigt. 2. Åbning af stiftende generalforsamling Gunnar åbnede den stiftende generalforsamling og bød velkommen. Den tilstedeværende gruppe er nu stiftere af et nyt selskab for ergoterapeutisk forskning. 3. Valg af referent Ulla Pedersen vælges. 4. Fremlæggelse af vedtægter Bestyrelsen for det gamle DSEF har i cirka 1½ år arbejdet med indhold og rammer for den nye selskabsstruktur i samarbejde med ETF. Dette har ført til udarbejdelse af et sæt vedtægter, som ETF har godkendt på sit hovedbestyrelsesmøde i december Forslaget til vedtægter af den nye forening er udsendt til medlemmerne af det gamle DSEF i uge 10/2012 og ligger på DSEFs hjemmeside. Det nye selskabs navn bliver ESF og selskabet er medlem af DES. Gunnar gennemgår vedtægtsforslaget. Undervejs drøftes medlemskabet af ESF: Man kan optages som ordinært medlem, når man er autoriseret ergoterapeut og medlem af ETF. Man kan optages som associeret medlem, når man har ansættelse uden for ETFs område eller er anden faggruppe. Det skyldes, at ETF har økonomisk engagement i ESF, men samtidig er DSEF-bestyrelsen blevet hørt i forhold til, at man kan være medlem uden at være ETF-medlem, hvis ens stilling lægger op til, at man skal være medlem af en anden fagforening. Fremover vil regnskabet blive varetaget af ETF i samarbejde med kassereren i ESF dette modtages med glæde. Der stemmes om forslaget. Det bliver enstemmigt godkendt af den stiftende generalforsamling. 13 stemmer for, ingen imod, ingen blanke stemmer. Hermed er det nye selskab ESF stiftet! Tillykke!! 5. Forslag til arbejdsprogram, udarbejdet af den gamle bestyrelse Formanden for det gamle DSEF, Lisbeth Willemoes Sørensen, fremlægger forslag, som den gamle DSEF-bestyrelse anbefaler den nye at tage op som arbejdsprogram i ESF. Forslaget drøftes og suppleres med yderligere forslag, så det samlede forslag til arbejdsprogram 2012 bliver: Implementere organisationsændringen, herunder rekruttere medlemmer Nyhedsbreve/styrke kommunikationen med medlemmerne og selskabets synlighed

5 1-2 temadage pr. år Styrke samarbejdet med FIA, professionshøjskolerne og relevante kliniske forskningsmiljøer Kommentar vedr. klubben for ergoterapeuter, der arbejder med udvikling og forskning : Hvordan udnyttes bedst merværdien af, at klubben og ESF beskæftiger sig med overlappende områder? Klubbens medlemmer er interessante for ESF, og man kan med fordel opfordre dem til at melde sig ind i ESF. Gunnar bemærker, at dette nu giver en vej for at komme ind i det demokratiske system. Kommentar: Nyhedsbreve kan ses som lidt gammeldags. Men hidtil har DSEF fastholdt det for at sikre, at eks. forskningsresultater kommer ud. Med nuværende udsendelsesfrekvens er det svært at sikre. Gunnar fortæller, at man planlægger en app, som knytter sig til nyheder i de nye selskaber. Der bør arbejdes på større synlighed af selskaberne generelt ETF tænker at udvikle dette. 6. Forslag til budget og fastlæggelse af kontingent Mette Vad gennemgår forslag til budget for 2012, hvor kontingent var fastsat til 100 kr. Driftstilskud fra ETF til det nye selskab vil blive overført i 2012 med virkning fra Midlerne fra det gamle DSEF overføres (via ETFs forskningsfond, som fik dem ved nedlæggelsen) til ESF. Beslutning: Kontingent i resten af 2012 er 100 kr. (dem, der har betalt til DSEF overføres automatisk som havende betalt til ESF for 2012). Enstemmigt vedtaget. Kontingent i 2013: 1. forslag: 150 kr. Afstemning: 4 for, 5 imod, 4 blanke stemmer. Forslaget nedstemt. 2. forslag: 100 kr. Enstemmigt vedtaget. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (3 personer for 2 år og 2 personer for 1 år): Kirsten Petersen, Lisbeth Villemoes, Sørensen, Hanne Peoples,, Lisa Østergaard, Cecilie von Bülow. Bestyrelsen konstituerer sig med funktioner og med antal år, man er valgt for ved førstkommende bestyrelsesmøde. 2 suppleanter (1-årig periode): Ulla Pedersen, Marc Sampedro Nielsen 8. Valg af revisor og revisorsupleant Inger Schrøder har ikke ønsket at fortsætte som revisor for den nye forening, og vi siger tak for hendes indsats, mens hun har været revisor i DSEF. Bestyrelsen og ESF-bestyrelsen har til opgave efterfølgende at finde revisor/økonomisk kontrollant. Mette tilbyder sig i første omgang går Gunnar tilbage til ETF og sikrer reglerne herfor. 9. Eventuelt Tak for indsatsen til den afgående bestyrelse og for alle, som har virket for DSEF gennem årene!

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere