Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på"

Transkript

1 Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000

2 Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000

3 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E INDHOLD Afsnit 1. Formål og hjemsted Afsnit 2. Statsanerkendelsen Afsnit 3. Medlemsretten Afsnit 4. Medlemmernes rettigheder Afsnit 5. Medlemmernes pligter Afsnit 6. Forskellige bestemmelser Afsnit 7. A-kassens administration Afsnit 8. Regnskab og revision Afsnit 9. Vedtægtens ikrafttræden m.v. Overgangsbestemmelser

4 Bilag 1 fagligt område Social- og sundhedsområdet Børn- og ungeområdet Køkken- og rengøringsområdet Teknik- og serviceområdet På tværs af sektorerne O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 5

5 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Afsnit 1. Formål og hjemsted 1 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til kasserne. Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København. Afsnit 2. Statsanerkendelsen 2 A-kassen har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende betegnet som loven). Stk. 2. Til anerkendelsen er knyttet de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens 79. Stk. 3. Til anerkendelsen er tillige knyttet de forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 4. Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. lovens

6 Stk. 5. A-kassens repræsentanter til de møder der afholdes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. lovens 96, vælges af kassens politiske ledelse, jf Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Stk. 2. Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Afsnit 3. Medlemsretten 4 En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis pågældende opfylder lovens almindelige betingelser for medlemskab af en anerkendt a-kasse og kan henføres til a-kassens faglige område, jf. stk. 2. Stk. 2. A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilag 1, og som kan optages i Forbundet af Offentligt Ansatte. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 7

7 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Stk. 3. Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fuldtidsforsikrede, jf. lovens 41. De med X mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. lovens 66. Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om, at faggrupper kan optages i eller udgå af bilag 1. En ændring af det faglige område på grund af ændringer i bilag 1 er kun gyldig, hvis den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. 5 Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen skal medlemmet have udleveret et eksemplar af a-kassens vedtægt med eventuelle tillæg og ændringer. Desuden udstedes et medlemsbevis efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse. 6 Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 65 år, dog 67 år for medlemmer født før den 1. juli

8 7 Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal samtidig indbetale medlemskontingent til udtrædelsesdatoen. Stk. 2. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til den fraflyttede a-kasse til overflytningsdagen. Afsnit 4. Medlemmernes rettigheder I. Ret til dagpenge m.v. 8 A-kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 9 Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut, der er valgt af medlemmet. Stk. 2. Dagpengekort m.v. skal indleveres til a-kassen umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser bortfalder, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb, medmindre medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 9

9 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Stk. 3. Hvis medlemmet forlanger det, skal a-kassen fremsende en specifikation, der angiver den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb. II. Andre rettigheder 10 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 17, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens regnskab. 10

10 Afsnit 5. Medlemmernes pligter I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, et frivilligt bidrag til efterlønsordningen, et administrationsbidrag samt et bidrag til finansiering af indbetalinger til ATP. A-kassens ledelse fastsætter medlemsbidraget efter lovens bestemmelser. Medlemmet indbetaler bidraget månedsvis forud. Stk. 2. Det skal fremgå af a-kassens bidragsopkrævning, hvilke bidrag det enkelte medlem skal indbetale til henholdsvis arbejdsløshedsforsikring, efterlønsordning, administrationsudgifter og bidrag til dækning af a-kassens udgifter til finansiering af bidrag til ATP. Stk. 3. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen gives efter de gældende regler. 12 Der kan ikke kræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der ikke er medlem af en faglig organisation tilknyttet a-kassen, jf. 4, stk. 2 med bilag, end af de øvrige medlemmer. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 11

11 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Stk. 2. Der kan ikke kræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra a-kassen, end af de øvrige medlemmer. II. Andre pligter 13 Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a- kassen (det lokale administrative kontor), at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven, og i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på a-kassens ekspeditionskontor og ved a-kassens møder, herunder generalforsamlinger og delegeretmøder. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a- kassen. Stk. 2. Medlemmer, der flytter fra et lokalt administrativt kontor til et andet, skal melde afgang fra det fraflyttede loka- 12

12 le administrative kontor og tilgang til det tilflyttede lokale administrative kontor. Stk. 3. Medlemmer, der anmoder om eller modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af deres ret til de omhandlede ydelser. Stk. 4. Medlemmer, der modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra a-kassen, skal give a-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde - lønnet som ulønnet - uanset hvor den/det stammer fra. Stk. 5. Overtrædelse af stk. 3-4 medfører anvendelse af vedtægtens 17, stk. 1. Afsnit 6. Forskellige bestemmelser 15 Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinier, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 13

13 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 16. Medlemmer, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet a-kassen, jf. 4 stk. 2, med bilag, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en lokalenhed til administration direkte under hovedbestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i lokalenheden, hvis de anmoder om det. Stk. 2. Hovedbestyrelsen bestemmer, om medlemmer, der er overført i henhold til stk. 1, bevarer retten til at deltage i lokalenhedens møder og valg af delegerede mv., eller om disse rettigheder udøves via en særskilt afdeling i tilknytning til hovedkontoret. 17 Forseelser overfor a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af de i 13, stk. 2, indeholdte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. 14

14 Afsnit 7. A-kassens administration A. Administrativ struktur 18 A-kassen er en centralt ledet a-kasse med en ledelse, der benævnes hovedbestyrelse, jf. 20. Stk. 2. A-kassen opretter lokale administrationskontorer. Oprettelse og nedlæggelse af lokale administrationskontorer kan bestemmes af hovedbestyrelsen, jf. 20, stk Et administrationskontor, der er oprettet under a-kassen, skal administrere i overensstemmelse med de anvisninger, som hovedbestyrelsen har givet. Stk. 2. Det lokale administrationskontor varetager al medlemsadministration, herunder optagelse, overflytning, udmeldelse, godkendelse og beregning af diverse ydelser, rådgivning og vejledning m.v. Stk. 3. Hovedkontoret rådgiver og vejleder de lokale administrationskontorer, fører tilsyn samt behandler ankesager fra medlemmer. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 15

15 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E B. Hovedbestyrelse og politisk ledelse 20 Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til denne vedtægt, og varetager i øvrigt a- kassens øverste ledelse under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, der er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen har ansat tilstrækkeligt kvalificeret personale til at varetage de administrative funktioner. Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af formanden, næstformanden, a-kassesekretæren og yderligere et antal medlemmer jf. 21, stk. 1. Hertil kommer et hovedbestyrelsesmedlem fra hvert amt pr. påbegyndt medlemmer i amtet. København og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt (Storkøbenhavn) betragtes som eet amt. Suppleanter indtræder for de amtsvalgte i tilfælde af disses forfald. Stk. 3. Antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer inden for hvert amt opgøres på basis af medlemstallet i FOA pr. 31. december i året forud for delegeretmødet. Stk. 4. Valg af amtsrepræsentanterne samt disses suppleanter til hovedbestyrelsen sker på det ordinære delegeretmøde i valgforsamlinger inden for hvert amt. Tilsvarende gælder for Storkøbenhavn. 16

16 Stk. 5. Hvis formand, næstformand, a-kassesekretær eller et af de øvrige medlemmer af den politiske ledelse fratræder før det ordinære delegeretmøde afholdes, kan hovedbestyrelsen med 3 /4 af stemmerne konstituere en efterfølger blandt medlemsskaren. Kan 3 /4 af stemmerne ikke opnås, indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde, såfremt der er tale om formanden, næstformanden, eller a-kassesekretæren. Alle øvrige poster forbliver ubesatte til næste delegeretmøde, såfremt den påkrævede enighed ikke opnås. Stk. 6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og indkaldes 4 gange årligt, og derudover så ofte forholdene kræver det efter regler fastsat i forretningsorden. 21 Delegeretmødet vælger a-kassens politiske ledelse bestående af formanden, næstformanden, a-kassesekretæren og yderligere et antal medlemmer valgt efter indstilling fra hovedbestyrelsen. Stk. 2. Politisk ledelse samles i henhold til den af hovedbestyrelsen vedtagne forretningsorden. Stk. 3. Kassens almindelige ekspeditionsmæssige forretninger varetages af a-kassesekretæren. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 17

17 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Stk. 4. Kassen tegnes af en eller flere af hovedbestyrelsen bemyndigede personer. C. Delegeretmøde 22 Hvert 4. år afholdes efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et ordinært delegeretmøde, som er a-kassens højeste indre myndighed, jf. dog nedenfor under 26. Stk. 2. Ordinært delegeretmøde indkaldes senest 12 måneder før dets afholdelse. Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan hovedbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde. Stk. 4. Et ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med 14 dages varsel af hovedbestyrelsen med en dagsorden, der tydeligt oplyser om den eller de sager, der skal behandles. Stk. 5. Såvel ordinære som ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslet, uanset antallet af fremmødte. 18

18 23 Hovedbestyrelsens medlemmer er fødte delegerede i delegeretmøder, men har ingen stemmeret ved godkendelse af beretninger og regnskaber. Stk. 2. Delegeretmødet består af hovedbestyrelsen samt 500 delegerede fordelt efter medlemstal pr. 30. juni året før delegeretmødet. Stk. 3. Hovedbestyrelsen indkalder til valgmøder, der finder sted i valgkredse inddelt efter de lokale administrationskontorer. Stk. 4. Dagsorden for valgmøderne i valgkredsen skal som minimum indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Behandling af forslag til kassens delegeretmøder 3) Valg af delegerede Stk. 5. Hver valgkreds tildeles uanset størrelse 3 delegeretpladser. De resterende delegeretpladser fordeles efter et fordelingstal, idet medlemstallet pr. 30. juni året før delegeretmødet divideres med 500. Den fremkomne kvotient er fordelingstallet pr. delegeret. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 19

19 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Stk. 6. I opgørelsen af antallet af delegerede indgår de forlods tildelte delegeretpladser. Er der overskydende pladser, tildeles disse de valgkredse, der ligger nærmest fordelingstallet i rækkefølge. Ingen valgkreds kan opnå mere end 25 delegeretpladser. Delegerede skal være anmeldt til hovedbestyrelsen senest 2 måneder før delegeretmødets afholdelse. 24 Dagsorden for delegeretmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab og rammebudget 4) Forslag 5) Valg af: Formand Næstformand A-kassesekretær Et antal medlemmer til politisk ledelse 6) Valg af hovedbestyrelse (jf. 20) 7) Valg af statsautoriseret revisor 8) Fastsættelse af tid og sted for næste delegeretmøde Hvis der er stillet forslag om ændring af a-kassens vedtægt, og hvis delegeretmødet skal fastsætte lønninger og honorarer, diæter og rejseudgifter til tillidsmænd og delegerede og administrationstilskud til afdelinger, skal dette fremgå af dagsordenen. 20

20 Stk. 2. Hovedbestyrelsen vælges i henhold til 20. Stk. 3. Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til mellem delegeretmøderne at vælge ny statsautoriseret revisor i tilfælde af død, konkurs eller frakendelse af statsautorisation, valget gælder dog kun til førstkommende delegeretmøde. Stk. 4. Forslag, der skal behandles på delegeretmødet, skal være vedtaget med almindeligt stemmeflertal i den lokale valgkreds og skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 1. februar i det år, delegeretmødet afholdes. Forslag kan ligeledes stilles af hovedbestyrelsen. Forslag til dagsorden og materiale, der skal behandles på delegeretmødet, skal være tilsendt de delegerede senest 1 måned før delegeretmødets afholdelse. Den endelige dagsorden godkendes af delegeretmødet. 25 Sammenlægning med andre a-kasser kræver 2 /3 majoritet på et delegeretmøde af de afgivne stemmer. Stk. 2. En ophævelse af a-kassen kræver 3 /4 af de afgivne stemmer på et delegeretmøde. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 21

21 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E D. Urafstemning 26 Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige kassens medlemmer om spørgsmål, der kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af en sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. 27 Udgår. Afsnit 8. Regnskab og revision 28 A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet, og således at a-kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab. 22

22 Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de retningslinier, der er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de på delegeretmødet valgte revisorer. Stk. 4. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørig underskreven stand indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet inden for den frist, som er fastsat i loven. 29 A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Forskud fra staten skal anbringes og forrentes efter de gældende regler. Stk. 4. Hovedbestyrelsen skal bemyndige mindst 2 personer til, ved deres underskrift, at stå inde for rigtigheden og ægtheden af de datatransaktioner, der danner grundlag for rekvisition af forskudsmidler på a-kassens vegne i O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 23

23 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Danmarks Nationalbank, samt til via Danmarks Nationalbank at foranledige tilbageholdt kildeskat overført til Told- og Skattestyrelsen. 30 De på delegeretmødet valgte revisorer reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med den revisionsinstruks, som er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 2. Mindst een af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle afdelinger har valgt anden revisor. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen. Afsnit 9. Vedtægtens ikrafttræden m.v. Overgangsbestemmelser 31 Nærværende vedtægt, der er revideret på a-kassens delegeretmøde den 13. oktober 2000 og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft den 13. oktober

24 Stk. 2. Samtidig ophæves den i januar 1997 udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade. Stk. 3. A-kassen sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert enkelt medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, Stk. 2. Stk. 4. A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den af arbejdsministeren godkendte standardvedtægt for anerkendte a-kasser og skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk. 5. Stk. 7. Ved hvert genoptryk af vedtægten eller ved udsendelse af rettelsesblade sendes 70 eksemplarer til direktøren for Arbejdsdirektoratet. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 25

25 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Bilag 1 Kassens faglige område omfatter følgende faggrupper, der kan optages i Forbundet af Offentligt Ansatte: Alle medlemsgrupper har ret til deltidsforsikring jf. vedtægtens 4 stk. 3 og lovens 66. SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Social- og sundhedsoverenskomsten Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedsassistenter 1. assistenter Afdelingsledere Aften- og nat- social- og sundhedsassistenter ved Sikringsanstalten Hjemmehjælpere Sygehjælpere Beskæftigelsesvejledere Ledende beskæftigelsesvejledere/social- og sundhedsassistenter Plejehjemsassistenter 1. assistenter Afdelingsledere Aften- og natplejehjemsassistenter Plejere/plejeassistenter Plejere ved bofællesskaber 26

26 Social- og sundhedshjælperelever Social- og sundhedsassistentelever Ikke uddannede medarbejdere Overenskomst med Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Staten og tiltrædelsesoverenskomster med selvejende institutioner og lægehuse. Handicaphjælpere Individuel aftale Værkstedsassistenter/-ledere, institutionsledere og stedfortrædere ved psykiatriske sygehuse, institutioner, forsorgshjem og REVA Overenskomst mellem Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns kommune og Frederiksberg kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Dansk Metalarbejderforbund og Forbundet af Offentligt Ansatte. Neurofysiologiassistenter Overenskomst med Amtsrådsforeningen i Danmark. Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem Overenskomst med Amtsrådsforeningen i Danmark. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 27

27 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Tilsynsførende assistenter ved selvejende forsorgsinstitutioner Overenskomst med Københavns kommune. Overenskomst for ledere/mellemledere i den kommunale ældreomsorg Overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Forbundet af Offentligt Ansatte/Landsforeningen af Forsorgsledere. Sygehusportører Portører Overenskomst med Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening (tidligere FKKA-området). Aftale med Københavns kommune og Frederiksberg kommune og tiltrædelsesoverenskomster med selvejende institutioner. Overportører Portørarbejdsledere Overenskomst med Amtsrådsforeningen i Danmark. Individuel aftale med Københavns kommune, Frederiksberg kommune og Amtsrådsforeningen i Danmark. Statsautoriserede fodterapeuter Fodterapeuter Overenskomst med Københavns kommune. 28

28 Undervisningsassistenter ved Fodterapeutskolen i København og Randers. Overenskomst med Staten. Overenskomst indgået med følgende vikarbureauer: Activ Care v/susanne Norup Sundhedssektorens Vikar Service v/e.b. Oxbøll & J. Riis Thy Sygepleje Vikarbureau v/ingelise Nielsen Sygeplejerskernes Vikarbureau v/hanne Jensen BTV Sygeplejevikarer v/hanne og Jesper Thvilum Dana Care v/inger Kehlet Sygeplejevikarbureauet APS v/merete Skalborg Vikarbureauet for sygehjælpere, plejere og sygeplejersker v/kirsten Larsen Vikarservice v/jørgen Ulrich Riis Sundheds-Service Vikarbureau Dansk Sygeplejeservice Aalborg Sygeplejevikarbureau Vikarbureauet Personalegruppen v/anne Ostenfeldt Kinnerup Aps Vikarbureau Eurojob Aps Service Vikarbureau Dansk Vikar og medarbejderservice v/poul Jensen Speciallæger og praktiserende læger: Laboratoriet i Pilestræde, København Lægehuset i Fjerritslev Læge Herbert Luggin, København Læge Torben Bjerrehus, Frederiksberg. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 29

29 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E BØRN- OG UNGEOMRÅDET Pædagogisk område Dagplejere Overenskomst med Københavns kommune, Kommunernes Landsforening og Frederiksberg kommune. PGU-elever i praktik eller som dimitterer inden for FOA s overenskomstområde. Overenskomst mellem KL, Kbh., Frb. og FOA og PMF Omsorgsmedhjælpere og pædagogmedhjælpere Overenskomst mellem Københavns kommune, Frederiksberg kommune, Amtsrådsforeningen i Danmark og Forbundet af Offentligt Ansatte, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Specialarbejderforbundet i Danmark og Socialpædagogernes Landsforbund. Pædagogmedhjælpere Overenskomst med Københavns kommune. Ansættes i Københavns Kommunale Institutioner. Pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg kommune Overenskomst med Kommunernes Landsforening, Københavns kommune og Frederiksberg kommune. 30

30 Pædagogiske konsulenter Overenskomst med Kommunernes Landsforening. Individuel aftale med Københavns kommune og Frederiksberg kommune. Legepladsmedarbejdere Overenskomst med Københavns kommune, Kommunernes Landsforening og Århus kommune. Hjemmedagplejere Aftale med Gentofte kommune. Børne- og ungdomskonsulenter samt plejehjemskonsulenter Overenskomst med Københavns kommune. Klubmedarbejdere Overenskomst med Københavns Kommune. Kommunale klubber, jf. Lov om social bistand 73 A, jf. 73 B, 1. punkt samt andre kommunale klubber med tilsvarende opgaver. Pædagogisk uddannet personale i Københavns kommunes daginstitutioner Overenskomst med Københavns kommune. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 31

31 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Tjenestemandsansatte pædagoger i Københavns kommunes daginstitutioner Klassificeringsaftale med Københavns kommune. Støttepædagoger Overenskomst med Københavns kommune. Børnehaveklasseassistenter Aftale med Københavns kommune. Pædagoger ved Københavns kommunes dagcentre Aftale med Københavns kommune. Distriktsmedarbejdere (pædagoger) Københavns kommune Protokollat Aftale med Københavns kommune. Pædagogstuderende under lønnet praktik Overenskomst med Københavns kommune. Pædagogisk uddannet personale i Københavns kommunale døgninstitutioner Overenskomst med Københavns kommune. 32

32 Tjenestemandsansatte værkstedsledere, dagcenterledere, daghjemsledere ved værksteder, dagcentre og daghjem for voksne personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap Aftale med Københavns kommune. Tjenestemandsansatte pædagoger inden for døgninstitutionsområdet Klassificeringsaftale med Københavns kommune. Assistenter, stedfortrædere, afdelingsledere og forstandere m.v. inden for institutioner for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap Aftale med Københavns kommune. Hjemme-hos pædagoger Overenskomst med Københavns kommune. Pædagogisk uddannet personale ved Københavns kommunes institutioner til behandling af stofmisbrugere Overenskomst med Københavns kommune. Tjenestemandsansatte assistenter/stedfortrædere og ledere ved den tidligere særforsorg Klassificeringsaftale med Københavns kommune. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 33

33 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Tjenestemandsansatte hjemmevejledere ved Københavns kommune Klassificeringsaftale med Københavns kommune. Socialpædagogisk uddannet personale (hjemmevejledere), der ansættes i de inden for Plejehjemsadministrationen hørende bofællesskaber for (personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap) sindslidende, samt protokollat vedrørende ansættelse af uddannede plejere. Overenskomst med Københavns kommune. Socialpædagogisk uddannet personale (assistenter) Københavns Sundhedsdirektorat hørende plejehjem, psykiatriske plejehjem Overenskomst med Københavns kommune. Lærere/overlærere ved Københavns kommunes døgninstitutioner Aftale med Københavns kommune. Lederstillinger tilknyttet de nye botilbudsordninger for fysisk og psykisk udviklingshæmmede under Sundhedsvæsenet Klassificeringsaftale med Københavns kommune. 34

34 Ledere og souschefer ved institutioner der i Københavns kommune drives efter bistandslovens 105 Klassificeringsaftale indgået mellem Københavns kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunal Forening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte. O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 35

35 O F F E N T L I G T A N S A T T E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E KØKKEN- OG RENGØRINGSOMRÅDET Husassistenter og lønarbejdere ved rengøringsog køkkenarbejde Husassistenter Hospitalsmedhjælpere Køkkenmedhjælpere m.fl. Plejemedhjælpere Rengøringsassistenter Tilsynsassistenter Medarbejdende tilsynsassistenter Overenskomst med Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark og med Københavns kommune, Frederiksberg kommune og Kommunernes Landsforening (tidligere FKKA). Overenskomsten med Københavns kommune, Frederiksberg kommune og Kommunernes Landsforening (tidligere FKKA) er fællesoverenskomst med Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark. Husmedhjælpere (kantinemedhjælp) Overenskomst med Staten Husassistenter/køkkenmedhjælpere ved private kantiner og unge i huset m.v. Individuelle aftaler. Husassistenter ansat ved Vilvorde Kursus Center. Overenskomst med Dansk Sygeplejeråd 36

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til

Læs mere

Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse

Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 Afsnit 2 STATSANERKENDELSEN 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter... 3 3 Anerkendelsens bortfald... 3 Afsnit 3 MEDLEMSRETTEN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 Afsnit 2 STATSANERKENDELSEN 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter... 3 3 Anerkendelsens bortfald... 3 Afsnit 3 MEDLEMSRETTEN

Læs mere

Vedtægt Status: Gældende

Vedtægt Status: Gældende Vedtægt for 3FA Vedtægt Status: Gældende Nr. Vedtægt af 1. januar 2011 (3FA) Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere