Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011"

Transkript

1 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

2 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november Ændret på partiets 3. kongres, november Kommunistisk Parti Layout Rabotnik Tryk: Forlaget Arbejderen ISBN: Bestilling: kommunister.dk

3 Vedtægter Partiets mål og rolle 1. Partiets navn er Kommunistisk Parti 2. Kommunistisk Parti bygger sin virksomhed på den videnskabelige socialisme, på marxismen-leninismen. 3. Partiets mål er kapitalismens afskaffelse og opbygning af et socialistisk samfund, hvor menneskets udbytning af mennesket ophører, og hvor udviklingen frem mod det klasseløse kommunistiske samfund indledes. 4. Kommunistisk Parti er et selvstændigt politisk parti. Det forsvarer arbejderklassens grundlæggende interesser og stræber efter at lede og organisere dens kamp for fred, demokrati, velfærd, national selvstændighed og socialisme. 5. Kommunistisk Parti er et internationalistisk parti. Det er en del af den internationale kommunistiske bevægelse, der består af selvstændige og ligeværdige partier. Partiet solidariserer sig med arbejderklassens kamp globalt og med alle folk, der kæmper mod imperialisme og undertrykkelse. Medlemskab 6. Enhver, som er fyldt 16 år, og som anerkender partiets program og vedtægter, kan optages i Kommunistisk Parti. 7. Ansøgning om optagelse rettes til den lokale partiafdeling. Afdelingsledelsen skal sikre, at ansøgeren anerkender partiets program og vedtægter, før partiafdelingen tager stilling til optagelsen. I områder hvor der ikke er afdelinger, er landsledelsen ansvarlig for optagelse af nye medlemmer. 8. Kommunistisk Parti optager ikke personer, der er medlemmer af andre partier. Hvis en ansøger om medlemskab tidligere har haft en ledende funktion i et andet parti, sker optagelse efter godkendelse i Landsledelsen. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER 9. Alle medlemmer har ret til: a) At deltage frit i alle diskussioner vedrørende partiets politik og virksomhed. b) At få stillet den nødvendige information til rådighed for at kunne deltage i partidemokratiet. c) At foreslå en diskussion rejst i sin afdeling. d) At deltage i valg samt selv opstille og blive valgt til partiets ledende organer lokalt og på landsplan. e) At rette henvendelse til en højere le- 3

4 delse i partiet, herunder landsledelsen vedrørende partianliggender. f ) At få mulighed for at øge deres politiske kundskaber, blandt andet gennem skoling. Nye medlemmer har ret til en særlig introduktion i partiets historie, program, vedtægter, teoretiske grundlag og aktuelle politik. 10. Alle medlemmer har pligt til: a) At betale kontingent. b) At deltage på medlemsmøderne i sin afdeling og aktivt med sin viden og erfaring bidrage til udviklingen af partiets politik. c) At sætte sig ind i partiets politik og den videnskabelige socialismes teori, følge med i partiets presse og øvrige udgivelser og efter evne og muligheder udbrede disse. d) At deltage i den brede befolknings daglige kampe, udbrede partiets politik og medvirke til organiseringen af de folkelige bevægelser. e) At være medlem af en fagforening, hvis dette er muligt. f) At værne om partiets enhed og anseelse. Den demokratiske centralisme 11. Partiet er opbygget på grundlag af princippet om demokratisk centralisme: Alle beslutninger tages efter demokratisk debat, hvor hvert enkelt medlem har ret og pligt til frit at udtrykke sin mening. Når en beslutning er truffet, handler partiet i enhed. Partiets ledelser vælges på alle niveauer af medlemmerne eller af medlemmernes valgte delegerede. Afdelinger og medlemmer følger højere ledelsers beslutninger. 12. Alle ledelser står til ansvar over for medlemmerne og kan til enhver tid afsættes af disse. Ledelser skal regelmæssigt aflægge beretning om deres arbejde. Ledelserne opbygges som kollektiver med personligt ansvar til den enkelte. Ledelser på alle niveauer er forpligtet til at sørge for, at der foretages kritiske og selvkritiske vurderinger af beslutninger og konkrete aktiviteter. 13. Partiet ledes fra ét center. Fraktioner dvs. dannelse af grupper med en særlig platform og med egne ledelsescentre er uforenelige med partiets vedtægter. 14. I tilfælde af brud på partiets vedtægter eller handlinger der åbenlyst er i strid med programmet kan partiorganisationen eller højere ledelser skride ind med advarsel, fratagelse af tillidshverv eller udelukkelse. Sanktionerne kan ikke træde i kraft, før de er godkendt af landsledelsen. De kan indankes for den førstkommende kongres. Enhver klage skal foreligge skriftligt og skal undersøges. Medlemmet, som klagen omhandler, skal have fuldt kendskab til klagens begrundelse og har ret til skriftligt og mundtligt at udtale sig over for landsledelsen. Organisation & opbygning 15. Afdelingerne Partiets grundorganisering er partiafdelingerne. Stk. 2. For at danne en afdeling kræves, at der er mindst tre medlemmer af partiet i det pågældende område. Afdelinger kan 4

5 oprettes i geografiske områder eller hvor det ellers findes formålstjenligt. Landsledelsen godkender oprettelse og nedlæggelse af afdelinger og fastlægger deres geografiske område. I byer med flere afdelinger er det dog byledelsen, der tager stilling hertil. Hvis medlemmer i et givet område ikke har mulighed for at oprette en afdeling, aftaler de med landsledelsen eller nærmeste partiafdeling, hvordan de knyttes til partiets arbejde. Stk. 3. Medlemsmødet er afdelingens højeste myndighed. Det indkaldes af afdelingsledelsen efter behov, normalt dog mindst en gang om måneden. Stk. 4. Afdelingen har ansvaret for, at partiets politik og beslutninger udføres indenfor dens område og for at tage udadvendte politiske initiativer. Afdelingen skal sikre, at medlemmernes viden om partiets politik og virksomhed hele tiden opdateres, og at de uddannes i dets teoretiske grundlag. Afdelingen skal udbrede kendskabet til partiets presse og udgivelser og fremme at de bruges. Stk. 5. Kontingent opkræves i partiafdelingen. Senest ved tre måneders kontingentrestance kontaktes medlemmet med henblik på at tage stilling til fortsat medlemskab. Stk. 6. I januar kvartal afholdes afdelingens årsmøde. Her aflægger afdelingsledelsen beretning og fremlægger en plan for det kommende år. Et årsregnskab fremlægges til godkendelse, og et budget for det kommende år vedtages. Der vælges en afdelingsledelse til at lede og organisere arbejdet mellem medlemsmøderne. Ligeledes vælges en revisor. Afdelingsledelsens størrelse og opgaver fastsættes efter behov. Den består dog som minimum af en formand og en kasserer. Det er afdelingsledelsens pligt at sikre kontakten til de enkelte medlemmer med henblik på deres inddragelse i partiets arbejde. Afdelingsledelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. Stk. 7. Hvis en tredjedel af afdelingens medlemmer kræver nyvalg af ledelsen, eller ledelsen selv ønsker at gå af i valgperioden, indkaldes der til møde med mindst dette punkt på dagsordenen. Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest fire uger efter at begæring herom er rejst. 16. Byer med flere afdelinger I byer med flere afdelinger vælges en byledelse til at varetage opgaver på byplan. Stk. 2. Byledelsen leder partiets politiske indsats i området, tilrettelægger fælles kampagner og tilsvarende aktiviteter og sikrer samarbejdet mellem afdelingerne i byen. Den er et bindeled mellem afdelingsledelserne og landsledelsen. Den er forpligtet til løbende at informere afdelingernes medlemmer og landsledelsen om sit arbejde. Byledelsen mødes efter behov, normalt en gang om måneden. Stk. 3. Byens højeste myndighed er årsmødet, der afholdes i januar kvartal. På årsmødet deltager delegerede valgt i afdelingerne. Byledelsen kan dog beslutte, at alle medlemmer kan deltage. 17. Partigrupper En afdelingsledelse eller en byledelse kan beslutte at oprette en partigruppe på et felt, hvor der arbejder flere partimedlemmer. En partigruppe kan rumme medlemmer fra flere 5

6 afdelinger. Partigruppen kan efter behov inddrage personer uden for partiet i sit arbejde. Partigruppen mødes efter behov og har til opgave at konkretisere og effektivisere udførelsen af partiets politik og knytte flere medlemmer til partiet. Den refererer direkte til den ledelse, der har nedsat den. For medlemmer, der deltager i en partigruppe, udgør afdelingen fortsat den primære organisering. Ledelse 18. Kongressen Partiets højeste myndighed er kongressen. Stk. 2. Ordinær kongres afholdes hvert tredje år. Den indkaldes med mindst tre måneders varsel. Stk. 3. Kongressen består af delegerede valgt af afdelingerne. Landsledelsen fastsætter en fordelingsnøgle for delegeretvalg på basis af afdelingernes medlemstal på kongressens indkaldelsestidspunkt. Stk. 4. Kun kongressen kan vedtage ændringer i partiets program og vedtægter. Hertil kræves to tredjedels flertal. Stk. 5. På den ordinære kongres aflægger den afgående landsledelse beretning over sit arbejde i kongresperioden. Kongressen behandler i øvrigt partiets politiske linie og træffer overordnede beslutninger for det videre arbejde. Den fastsætter antallet af medlemmer og suppleanter til landsledelsen og vælger disse. Der fremlægges et revideret regnskab til godkendelse. Kongressen vælger to revisorer uden for landsledelsen til at føre kontrol med partiets regnskaber og økonomiske virksomhed. Stk. 6. Medlemmer og suppleanter af den afgående landsledelse samt landsledelsens revisorer har ret til at deltage på kongressen. Er de ikke valgt som delegerede, deltager de med taleret men uden stemmeret. Stk. 7. Ekstraordinær kongres skal afholdes, når afdelinger der repræsenterer mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det, eller når landsledelsen finder det nødvendigt. Landsledelsen skal indkalde den ekstraordinære kongres med mindst en måneds varsel til afholdelse senest to måneder efter at begæring herom er fremsat. Delegeretvalg foregår efter samme retningslinier som ved ordinær kongres. 19: Landsledelsen Mellem kongresserne leder landsledelsen partiets samlede virksomhed i overensstemmelse med kongressens beslutninger. Stk. 2. Landsledelsen konstituerer sig med daglig ledelse, herunder formand og næstformand. Den udpeger redaktøren for partiets avis og partiets kasserer. Landsledelsen kan nedsætte og opløse udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Som den øverste myndighed mellem kongresserne skal landsledelsen sikre udgivelsen af partiets presse og øvrige publikationer og bærer ansvaret for partiets økonomi og ejendom. Stk. 3. På sit første møde efter kongressen beslutter landsledelsen en forretningsorden for sit arbejde. Den mødes mindst seks gange årligt. Suppleanter deltager i landsledelsens møder med taleret. Udtræder et medlem af landsledelsen, indtræder i stedet en suppleant på basis af kongressens stemmetal. 6

7 Stk. 4. Landsledelsen er forpligtet til løbende at informere medlemmerne om dens arbejde, beslutninger og diskussioner, blandt andet gennem aflæggelse af beretning i afdelingerne. Stk. 5. Mellem møderne udøves landsledelsens myndighed af daglig ledelse. Daglig ledelse må højst udgøre en tredjedel af antallet af medlemmer i landsledelsen. På baggrund af landsledelsens beslutninger varetager daglig ledelse partiets løbende virksomhed og indkalder landsledelsens møder. Den mødes efter behov og rapporterer regelmæssigt til landsledelsen. Stk. 6. Landsledelsen åbner og afslutter generelle diskussioner blandt medlemmerne vedrørende partiets programmatiske grundlag eller strategiske målsætninger. Dog skal en generel partidiskussion af denne karakter gennemføres, hvis afdelinger der repræsenterer mindst en tredjedel af partiets medlemmer forlanger det. 20. Landsmøder Mellem kongresserne kan landsledelsen indkalde til landsmøde, der behandler et eller flere vigtige spørgsmål vedrørende partiets politik og arbejde. Landsmøderne er rådgivende for landsledelsen. Der kan gennemføres vejledende afstemninger. Delegerede vælges i afdelingerne efter en fordelingsnøgle, der er fastsat i landsledelsen. Økonomi Mellem kongresserne ligger ansvaret for forvaltningen af partiets midler og for udviklingen af det økonomiske arbejde i de valgte partiledelser. 22. Medlemskontingentet udgør det økonomiske fundament for partiets virksomhed. Derudover består partiets økonomi af midler tilvejebragt ved indsamlinger, fra driften af dets øvrige virksomhed og fra eventuel partiskat. 23. Landsledelsen vedtager hvert år et budget for partiets samlede økonomiske virksomhed. I den forbindelse fastsætter landsledelsen medlemskontingentets størrelse samt afdelingernes og byledelsernes andel heraf. 24. Kongressen vedtager principperne for aflønning af partiets funktionærer. 25. Hvis et medlem varetager et parlamentarisk tillidshverv for partiet og på den baggrund modtager løn eller andre indtægter, betales en partiskat. Landsledelsen fastsætter dens størrelse. 26. Ved partiets ejendom forstås partiets økonomiske midler og dets faste ejendom, indbo, materialer og lignende, som er indkøbt for partiets midler, eller som er overdraget partiet af enkeltpersoner, grupper eller organisationer. 21. Andre bestemmelser Partiets parlamentariske indsats ledes af dets valgte ledelser på det pågældende niveau. Kandidater opstilles på baggrund af diskussion i afdelingerne. 7

8 2011 Kommunistisk Parti ISBN: Bestilling: kommunister.dk

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) 1 Landsorganisationens navn er Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) i Danmark. 2 SFU s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske såvel som

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

INDHOLD. Regler for føderationen Libertære Socialister

INDHOLD. Regler for føderationen Libertære Socialister INDHOLD Regler for føderationen Libertære Socialister Vedtaget på LS 3. ordinære kongres Vejle, juni 2011 Libertære Socialister // kontakt@libsoc.dk // libsoc.dk INDLEDNING... 4 REGLERNE: 1 NAVN... 6 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere