Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Torsdag den 5. maj 2011 kl Deltagere Afbud Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer Lars Andersen, Marie-Louise Scharling, Tina Jensen, Jan Larsen, Bjarne Rasmussen, Laila Arlofelt, Grete Kristiansen og Jan Hansen Repræsentantskabsmedlemmer Svend Erik Pedersen og Bent Nielsen Fra administrationen Lisbet Schaltz, Claus Hansen og Lene Terpe (referent) Linda Cornelius, Michael Jensen og Mette Povlsen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra det kombinerede bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 16. november Optagne lån i perioden 16. november maj Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år 5. Endelig godkendelse af boligselskabets og afdelingernes års regnskaber a. Afdeling Kirstinelund b. Afdeling Kornvænget c. Afdeling Egebjerghaven d. Afdeling Børneinstitutionen e. Boligselskabet Kirstinevang f. Sideaktiviteter g. Spørgeskema h. Revisionsprotokollat 6. Forelæggelse af budget for 2012 a. Boligselskabet Kirstinevang b. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2012 c. Retningslinier for afdelingernes budgetter 7. Renoveringsarbejder: a. Altaner i de hvide blokke i afdeling Kirstinelund b. Faldstammeprojekt i afdeling Kirstinelund c. Byggeregnskab tagrenovering, afdeling Egebjerghaven d. Gavllejlighederne i afdeling Kirstinelund Almenbo a.m.b.a Telegrafvej 5 B, Ballerup Telefon Fax Ekspeditionstid: mandag-onsdag kl torsdag fredag

2 8. Kloaksagen i Egebjerghaven 9. Anvisningsaftale med Ballerup kommune - fortrinsret for børnefamilier 10. Fusion jf. bilag om fordele/ulemper 11. Stillingtagen til henvendelse fra beboer 12. Behandling af indkomne forslag 13 Valg af revisor 14. Igangværende og uafsluttede sager 15. Meddelelser a. Fra formanden b. Fra administrationen c. Fra afdelingerne d. Fra medarbejderrepræsentanten e. Fra kommunens repræsentant 16. Fastsættelse af dato for næste møde. Forslag 11. oktober Eventuelt. ad 1 - Valg af dirigent Lars Andersen blev valgt som dirigent. ad 2 - Godkendelse af referat fra det kombinerede bestyrelses- og repræsentant skabsmøde den 16. november 2010 Referatet blev godkendt. ad 3 - Optagne lån i perioden 16. november maj 2011 Der er ikke optaget lån i perioden. ad 4 - Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning Formanden aflagde følgende beretning: Endnu et år er gået og det er igen blevet tid til formandens beretning. Bestyrelsen har det sidste år ikke afholdt ligeså mange møder som i de foregående år, hvortil jeg vil sige, at vi ikke nødvendigvis har ligget på den lade side. Ude i afdelinger har der været travlt med at få gennemført større renoveringsarbejder, som de forskellige afdelingsbestyrelser har været travlt optaget af, hvilket desværre også betyder, at vores afdelinger igen måtte sætte huslejen i op. Derfor er det også til stor glæde at kunne konstatere, at alle afdelinger er kommet ud af 2010 med overskud som er større eller mindre. Men selskabet har dog alligevel fået arbejdet med at få forretningsordenen på plads for både selskab og afdelinger, derudover har der desværre også været en afdeling, som 324

3 har været nødsaget til at få hjælp fra selskabet til en større klagesag fra en beboer mod både afdelingsbestyrelse samt ejendomskontor. Vi har også fået forhandlet en lokalaftale på plads for gartnerne med et tilfredsstillende resultat. Bestyrelsen arbejder stadig med at få udvidet Almenbo, hvilket vi skal arbejde mere seriøst med i Med hensyn til fremtiden så skal både afdelingsbestyrelserne som selskabsbestyrelsen, have stor fokus på afdelingernes huslejeniveau, for vi har nogle afdelinger, som er ved at være et sted, hvor huslejen ikke skal stige for meget, således at vi måske vil stå med lejemål, som bliver svære at få lejet ud. Hertil vil jeg opfordre alle afdelinger til at få set på deres offentlige udgifter, for der må der kunne ses på, om der kan findes en billigere løsning til gavn for både beboere og miljø, specielt når der tænkes på renoveringer, vil der måske kunne findes en løsning til vedvarende energi samtidig, således at udgifterne på sigt vil blive mindre for de faste offentlige udgifter. Ellers så vil jeg afslutningsvis sige tak til både administration, bestyrelse, repræsentantskab samt ansatte i vores afdelinger for et godt samarbejde i året som er gået, og ser frem til endnu et år. Beretningen blev godkendt. ad 5 - Regnskab for 2010 a. Afdeling Kirstinelund Afdeling Kirstinelunds regnskab for 2010 blev godkendt med et overskud på kr., der nedskriver opsamlet underskud og dækning af underfinansiering.. b. Afdeling Kornvænget Afdeling Kornvængets regnskab for 2010 blev godkendt med et overskud på kr., der nedskriver opsamlet underskud. c. Afdeling Egebjerghaven Afdeling Egebjerghavens regnskab for 2010 blev godkendt med et overskud på kr., der nedskriver opsamlet underskud. d. Afdeling Børneinstitutionen Afdeling Børneinstitutionens regnskab for 2010 blev godkendt med et overskud på kr., der nedskriver opsamlet underskud Afdelingernes regnskaber er tilgængelige på Almenbos hjemmeside. e. Boligselskabet Kirstinevang Boligselskabet Kirstinevangs regnskab for 2010 blev godkendt med et overskud på kr., der overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør kr. f. Boligselskabet Kirstinevangs sideaktiviteter Boligselskabet Kirstinevangs regnskab over sideaktiviteter for 2010 blev godkendt. 325

4 g. Boligselskabet Kirstinevangs spørgeskema Boligselskabet Kirstinevangs spørgeskema for 2010 blev godkendt. h. Boligselskabet Kirstinevangs revisionsprotokollat Boligselskabet Kirstinevangs revisionsprotokollat for 2010 blev godkendt. ad 6 - Forelæggelse af budget 2012 a. Boligorganisationen Almenbos takstoversigt 2012 blev uddelt på mødet og administrationen orienterede om, at der snarest efter Almenbos bestyrelsesmøde den 11. maj 2011 orienteres om den forhøjelse af administrationsbidraget, som bestyrelsen beslutter på deres møde. b. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2012 Bestyrelseshonoraret blev godkendt. c. Retningslinier for afdelingernes budget Retningslinierne blev taget til efterretning. ad 7 - Renoveringsarbejder a. Altaner i de hvide blokke Administrationen har modtaget detaljeret tidsplan fra Windoor og arbejdet forventes igangsat i uge 24. Beboere i de berørte blokke vil løbende modtage orienteringsskrivelser omkring arbejdet. Det blev foreslået at indrykke en artikel i Ballerup Bladet omkring det utraditionelle altanprojekt. Administrationen skriver artiklen samt sørger for indrykning i Ballerup Bladet. b. Faldstammeprojekt i afdeling Kirstinelund Udskiftningen af faldstammer er udført i blok 13 og arbejdet er pågået som planlagt. Ved næste bygherremøde evalueres projektet, idet der forventes en fordyrelse på grund af udskiftning af gulvafløb. c. Byggeregnskab tagrenovering, afdeling Egebjerg Byggeregnskabet, der holder den budgetterede anlægssum, blev fremlagt og godkendt. Byggeskadefonden har godkendt byggeregnskabet og har dækket kr. af de samlede udbedringsudgifter. d. Gavllejlighederne i afdeling Kirstinelund Der er gennemført en måling af varmeopnåelsen i ca. 30 lejemål. For at opnå en normal varme i gavllejlighederne er forskellige løsningsmuligheder drøftet med rådgivere og leverandører. Næste projektmøde afholdes i uge

5 ad 8 - Kloaksagen i Egebjerghaven Administrationen anbefalede - for at holde afdelingen og beboerne skadesløse - at afdelingen skal modtage tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på beløbet ,80 kr., idet ingen forsikringsdækning er mulig i denne sag. Bestyrelsen besluttede at yde tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på ,80 kr. til dækning af omkostninger vedrørende kloaksagen. ad 9 - Anvisningsaftale med Ballerup kommune - fortrinsret for børnefamilier Administrationen anbefalede, at bestyrelsen indgik aftale med Ballerup Kommune om fortrinsret for børnefamilier til boliger med 4 rum og derover. Bestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende aftale uden fortrinsret for børnefamilier. ad 10 Fusion jf. bilag om fordele/ulemper Bestyrelsen besluttede at indkalde repræsentantskab og bestyrelse til et møde, hvor emnet skal drøftes. ad 11 - Stillingtagen til henvendelse fra beboer Det blev drøftet, hvorvidt der kunne gives tilladelse til, at beboeren fik lov til holde to hunde i lejemålet. Bestyrelsen ønskede ikke at yde dispensation fra det vedtagne regelsæt om husdyrhold af 29. oktober ad 12 Behandling af indkomne forslag Der var ikke modtaget forslag. ad 13 Valg af revisor Revisionsselskabet Deloitte blev genvalgt. ad 14 Igangværende og uafsluttede sager Genforhandling af kontrakt med E.ON for afdeling Egebjerghaven Der er endnu ikke modtaget ny aftale for perioden 1. januar marts Køkkenforbedringer i afdeling Kirstinelund Der er udskiftet køkkener i 42 flyttelejligheder og hos 78 nuboende. 327

6 Modernisering af børneinstitutionen Kommunens repræsentant vil undersøge om og i givet fald hvornår, institutionen skal renoveres. Kloakskade, Egebjerghaven Der henvises til punkt 8 i dette referat. Energibesparende foranstaltninger, Kirstinelund Afdelingen har indgået aftale med E-gain om varmeregulering i lejlighederne i forhold til vejrprognoser. Efter to måneder er det endnu for tidligt at konkludere, hvor stor besparelsen i afdelingens fælles varmeudgift har været. ad 15 Meddelelser a. Fra formanden Formanden erindrede om generalforsamlingen i Almenbo den 25. maj b. Fra administrationen Administrationen oplyste, at bofællesskabet i afdeling Egebjerghaven har opsagt lejemålet med virkning fra 15. juli Det undersøges, hvordan boligerne kan udlejes fremover. Bestyrelsen er dog mest stemt fro ombygning til 2 famlieboliger. Der udsendes referat af styringsdialogmødet til bestyrelsen og repræsentantskabet med dette referat. c. Fra afdelingerne Afdeling Kirstinelund Ejendomskontoret opsætter skilte omkring overvågning af p-pladser. Det præciseres i en skrivelse til afdelingens beboere, at ophold på ramperne kun er tilladt for beboere, der bor i blokken. Afdeling Kornvænget Intet. Afdeling Egebjerghaven Afdelingens energiforbrug skal minimeres og afdelingen holder i den forbindelse møde med administrationen i uge 19 for at drøfte mulighederne. Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet en pjece omkring afdelingsmødet, som vil blive omdelt til nye beboere. d. Fra medarbejderrepræsentanten Medarbejderrepræsentanten beklagede, at lokalaftalen blev underskrevet så lang tid efter ikrafttrædelse og foreslog, at bestyrelsen fremover blev indkaldt for underskrift. 328

7 Administrationen oplyste, at den modtagne lokalaftale fra gartnernes fagforening ikke var korrekt, hvilket forlængede datoen for underskrift. e. Fra kommunens repræsentant Kommunens repræsentant orienterede om Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde. ad 16 Fastsættelse af dato for næste møde Næste møde blev aftalt til tirsdag den 11. oktober 2011 kl ad 17 Eventuelt Der var intet til punktet. Mødet sluttede kl Referent Formand Dirigent Lene Terpe Lars Andersen Lars Andersen 329

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere