Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning"

Transkript

1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 7: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Tid: Tirsdag den 25. marts 2008 Afbud fra: Medlemmer: Fra skolen: Gæst: Referent: Pkt. 1: Finn Stengel Pedersen Asbjørn Christensen Finn Stengel Pedersen, udpeget af Herning Byråd - formand Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland - næstformand Holger Hedegaard, udpeget af Holstebro Byråd Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Katrine Hoffmann Kold, udpeget af eleverne Søren Groth Petersen, udpeget af eleverne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne Trine Christiansen, udpeget af medarbejderne Britta Raaballe, skoleleder Rita Christensen, leder af administrationen Fra pkt. 5 deltager revisor Niels Villadsen, PriceWaterhouseCoopers, Holstebro Susanne Q. Steffensen adm.medarbejder Godkendelse af dagsorden : Dagsordenen blev godkendt Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 11. december 2007 : Referatet blev godkendt og underskrevet. Pkt. 3: Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Næstformand Conny Jensen kunne informere om en invitation til bestyrelseskonference, der finder sted på Nyborg Strand med flg. hovedpunkt på dagsordenen: Samarbejde mellem bestyrelse og ledelse. Tilmelding hos Britta Raaballe. Gullestrupvej o 7400 Herning o Tlf o Fax o o

2 Pkt. 4: Orientering ved skolelederen Social & SundhedsSkolen, Herning er blevet godkendt til uddannelser indenfor området Sundhed, Omsorg og Pædagogik ved den nyligt overståede udbudsrunde. På grundforløbet til august 08 er der p.t. 60 ansøgere. I 2007 startede 120 elever på grundforløbet til efteråret, og der forventes samme antal ansøgere til efteråret M.h.t. opstart af et grundforløbshold (20 ugers forløb) i Holstebro afventes svar fra UBST (=Universitets- og Bygningsstyrelsen) m.h.t. huslejebetaling. P.t. er der ikke nok ansøgere fra den nordvestlige del af region Midtjylland til oprettelse af forlagt undervisning i Holstebro. Til januar og marts -optaget på sosu-hjælperuddannelserne 2008 har der været nok ansøgere. Til maj-optaget (3 hold = 1 hold med praksisindgang samt 2 ordinære hold) mangler ansøgere. Årsagen hertil kan bl.a. være en fejlinformation, hvor det via pressen blev oplyst, at der ikke var flere penge til voksenelevløn. Der har også været anvendt forskellige procedurer i forhold til bevilling af voksenelevløn i kommunerne grundet forskellige fortolkninger af kriterierne for opnåelse af voksenelevløn. På assistentuddannelsen har der til marts-optaget været 90 ansøgere til 60 dimensionerede pladser. Til juli-optaget forventes, at der er ansøgere nok til 2 hold. På PGU er der mange ansøgere til de få pladser, kommunerne kan tilbyde (p.t. 29 pladser, som er en forøgelse på 7 pladser siden 2007). Lemvig og Struer kommuner er nu kommet med uddannelsespladser i forhold til PGU en i 2008 AMU aktiviteten er stigende. P.t. er der et KRIFA forløb for ledige i gang (et samarbejde mellem Kristelig Fagforening, Diakonsammenslutningen, Socialog Sundhedsskolen i Hillerød og skolen i Herning). IDV (=Indtægtsdækket Virksomhed). Skolen har fået midler fra Region Midt til projektet Støt unge i uddannelse. Projektet er i samarbejde med Skiftesporet i Herning og EUC Herning og handler om, at unge med socialpsykologiske problemstillinger kan støttes til at fastholdes i uddannelse. Der er yderligere søgt om midler til 4 projekter i samarbejde med praksis og andre uddannelsesinstitutioner.. Fra 1. august forventes der at starte et særligt grundforløb for flygtninge-indvandrere på 40 uger dette forløb bliver nu taxameter finansieret fra UVM. Skolens 2 lokale uddannelsesudvalg (LUU) for henholdsvis grunduddannelserne og AMU har holdt møde nr. 2. I disse udvalg sidder et bredt spekter af medlemmer både fra kommunerne, fra organisationerne samt fra skolen. Udvalget beskæftiger sig med uddannelsesnære udfordringer. 2

3 I forbindelse med at tiltrække flere elever til hjælperuddannelsen, hvor der er et dalende antal elever, blev der diskuteret flere forslag. I denne forbindelse blev reklamebureauet Ørskov Gruppen nævnt, for evt. at kvalificere en PR strategi over for de forskellige grupper. Bilag 1: Orientering fra Social & SundhedsSkolen, Herning På baggrund af en undersøgelse gennemført af konsulentfirmaet Deloitte Business Consulting for UVM og Finansministeriet er det fremkommet, at der ved etablering af administrative fællesskaber på landets ungdomsuddannelsesinstitutioner (herunder SOSU skolerne) kan opnås en besparelse på 312 mio. kr. pr. år fra Områder, hvor der kunne tænkes administrative fællesskaber er løn, økonomi, it-drift og rengøring. Det skal overfor UVM påpeges, at der er fejl i tallene i undersøgelsen grundet udformningen af de spørgsmål, der ligger til grund for undersøgelsen samt tidspunktet for undersøgelsen, som var 1 md. efter at skolen overgik til selveje i Bestyrelsesformanden for foreningen af bestyrelserne på SOSU-skolerne, Hans Viggo Støving er informeret og har en tæt kontakt til Formandsskabet for SOSU-lederforeningen. Sagen skal følges tæt. Pkt. 5: Årsregnskabet 2007 Bilag 0: Administrative fællesskaber for ungdomsuddannelserne Under dette punkt deltog revisor Niels Villadsen fra PriceWaterHouseCoopers, Holstebro, der beklagede, at regnskabet kom ud så sent. Bestyrelsens kommentar til regnskabet var meget positiv. Årets resultat udviste et overskud på 10,3 mill. kr. et overskud, der er større end budgetteret. Overskuddet fremkommer ud af en omsætning på 41,9 mill. kr. Det store overskud skyldes bl.a., at skolen har indkøbt mange nye materialer og undervisningsmidler, inden skolen overgik til selveje samt at skolen er i rigtig god stand. Derudover er der i en overgangsordning fra Undervisningsministeriet tilført skolen ca. 1.5 mill. Dette nedtrappes over 4 år. Skolen har desuden et meget flot, lavt frafald mellem 14 17%, som sikrer en god indtjening. På forbrugssiden har det desuden ikke været aktuelt at bruge de afsatte forsikringspenge på ca kr. Endvidere har skolen været meget tilbageholdende med forbrug og indkøb det første år som selvejende institution, i alt et mindre forbrug på ca. 3. mill. kr.. Niels Villadsen gennemgik herefter regnskabet mere detaljeret. Årsrapporten samt tiltrædelsesprotokollatet og revisionsprotokollatet blev godkendt og behørigt underskrevet af bestyrelsen samt af skoleleder. Budgettet for 2008 følges tæt og vil blive revideret i forhold til det første års regnskab som selvejende institution og finanslovsvedtagelse i april Der vil til bestyrelsesmødet til juni blive fremlagt et revideret budget Bilag 2a + 2b: Tiltrædelsesprotokollat og Revisionsprotokollat samt 3

4 Pkt. 6: årsregnskabet Handlingsplan for øget gennemførelse Orientering v/ Britta Raaballe. Frafaldsprocenten ligger lavt på skolen sammenlignet med andre skoleformer, hvilket er flot. Der gøres en stor indsats for at holde frafaldet nede. I handleplanen er beskrevet sammensætningen af eleverne på de enkelte uddannelser samt de udfordringer, der er i forhold til forskellige problemfelter. Der blev orienteret om nogle af de mulige årsager til elevers frafald, som er beskrevet i handleplanen. Handleplanen vil være at finde på skolens hjemmeside. For at fastholde eleverne i uddannelsen og om muligt reducere frafaldsprocenten, munder handleplanen ud i forskellige nye tiltag herunder bl.a. en mentor-ordning, løbende information om fraværsprocent, etablering af sociale fællesskaber mellem elever og undervisere, udbygning af kontaktlærerfunktionen og praktikkoordinatorfunktionen. Det kan dog være vanskeligt at nedbringe frafaldet yderligere, og skolen skal i forhold til f.eks. manglende ansøgere og problematikken omkring voksenelevløn være tilfredse, hvis frafaldet ikke stiger. På bestyrelsesmødet fremkom forskellige forslag. Bl.a. blev en ændring af mødetiden foreslået evt. skolestart kl. 9 om morgenen. Overvejelser herom vil indgå i skolens analyse af muligheder i forhold til offentlige transportmidler. Bestyrelsen godkendte handlingsplanen, som underskrives af formanden og indsendes til Undervisningsministeriet. Bilag 3: Handlingsplan for øget gennemførelse Pkt. 7: AMU-udbudspolitik 2008 Orientering v/ Britta Raaballe. Skolen udbyder primært sine AMU-kurser til de geografiske områder, hvor eleverne rekrutteres fra. Målgruppen er indenfor social- og sundhed samt indenfor det pædagogiske område. Gennemførelsen af de udbudte kurser i 2007 har været lavere end tidligere grundet bl.a. utilstrækkeligt arbejdskraft indenfor området. Tendensen er dog, at tallet er stigende for : Det blev i bestyrelsen besluttet at lægge udbudspolitikken på hjemmesiden Bilag 4: Udbudspolitik 2008 AMU-uddannelser Pkt. 8: Indstilling om ændring af skolelederens titel På alle erhvervsskoler hedder skolelederen direktør. SOSU-skolen er pr omfattet af regelgrundlaget for erhvervsskolerne, og derfor vil det være mest hensigtsmæssigt, at skolelederen skolen får titel af direktør. Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen Bilag 5: Indstilling om ændring af titel fra skoleleder til direktør 4

5 Pkt. 9: Bemyndigelse af formanden til udbetaling af engangsvederlag for merarbejde og særlig indsats I bilag 6 var der følgende rettelse i 3. afsnit særlig indsats i perioden 1. august juli 2008 til skolelederen. Ingen kommentarer til dette punkt. Indstilling vedtages. Bilag 6: Bemyndigelse af formandskabet til udbetaling af engangsvederlag. Bilag 7a: Mulighed for udbetaling af engangsvederlag (fra UVM). Bilag 7b: Retningslinier for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende institutioner (fra Institutionsstyrelsen) Pkt. 10: Eventuelt Intet under eventuelt Pkt. 11: om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Der er intet i referatet, der ikke kan offentliggøres. Det blev besluttet at lave en pressemeddelelse på baggrund af det flotte årsresultat samt den lave frafaldsprocent. I skrivende stund er denne pressemeddelelse udfærdiget og rundsendt til den lokale presse. Pkt. 12: Punkter til næste møde mandag den 2. juni 2008 kl Revideret budget 2008 Revideret regnskabsinstruks Dimensionering for 2009 Administrative fællesskaber og fremtidsperspektiver for skolen Evt. overordnet Løn og Personalepolitik for skolen Et tema senere på året: Ørskov Gruppens analyse om bl.a. markedsføring 5

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Tilstede: Formand Erik Knudsen (EK), fra Kommuneforeningen Palle Hansborg-Sørensen(PHS), borgmester Munkebo

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi,

Læs mere