Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud"

Transkript

1 Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

2 Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser for tilskud... 4 Undervisningens omfang... 4 Fleksible tilrettelæggelsesformer... 5 Begrænsninger... 6 Holdstørrelser m.m Beregning af tilsagn om tilskud... 6 Almen undervisning... 7 Fleksible tilrettelæggelsesformer... 8 I øvrigt... 8 Debatskabende aktiviteter... 8 Lønadministration (udbetaling af tilsagn om tilskud)... 9 Udenbys deltagere i undervisningen Lokaler og lokaletilskud Aflæggelse af regnskab Andre tilskud (nedsættelse af deltagerbetaling) Konsekvenser ved for sen indsendelse af ansøgninger, tilskudsregnskaber m.v Virksomhed i andre kommuner Regionalskoler Hvor kan der søges tilskud Videreuddannelse af voksenundervisningens lærere Videregående voksenpædagogisk grundkursus Videregående faglig uddannelse Videregående uddannelse i udlandet Fælles bestemmelser Ikrafttræden

3 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde i kommunen på alle niveauer. Politikken skal være et hjælpende redskab for lokale ildsjæle, borgere og virksomheder, frivillige organisationer og foreninger, kommunale politikere og medarbejdere, når frivilligheden sættes i spil. Frivillighedspolitikken består af tre elementer: En række værdiformuleringer, der sætter fokus på arbejdet med og udviklingen af frivillighedsbegrebet En hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet Bilag, der beskriver konkrete rammer og vilkår for frivilligheden Politikken tager afsæt i den grundlæggende vision, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for Rudersdal Kommune: Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune. For at løfte denne vision vil Frivillighedspolitikken understøtte velfærdssamfundets udvikling i et samspil mellem borgere, frivillige, erhverv og kommune. Den forankres med afsæt i følgende værdier: Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune I det følgende er rammer og vilkår nærmere beskrevet. Rammerne og vilkårene er blevet til i et tæt samspil mellem frivillige, fagpersoner fra de kommunale fagområder og relevante/interesserede borgere. 3

4 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Formål 1 Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Betingelser for tilskud 2 En undervisningsforening er en forening, der tilbyder folkeoplysende undervisning primært for voksne. Foreningen skal: Have et formuleret formål med foreningen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven. Have en bestyrelse, som består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen. Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen. Have en virksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle. Være hjemmehørende i kommunen. Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig. En undervisningsforenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: Foreningens formål. Foreningens hjemsted. Hvem der kan blive medlem af foreningen. Hvordan vælges bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Procedure for vedtægtsændringer. Foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. Hvem der har tegningsret for foreningen. Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør. Undervisningens omfang 3 Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter: Almen undervisning og studiekredse. Foredrag. Fleksible tilrettelæggelsesformer. Instrumentalundervisning. Handicapundervisning i relation til et konkret emne. 4

5 Der skal være knyttet deltagerbetaling til undervisningen jfr. 9. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter endvidere debatskabende aktiviteter jfr Foreningen bestemmer selv med hensyn til: Ansættelse og afsked af ledere, lærere og andre medarbejdere. Kursuslængde og tilrettelæggelsesform. Emnevalg, dog jfr. 6. Deltagerbetaling, dog jfr. 9. Antal deltagere på de enkelte hold, dog jfr. 7. Fleksible tilrettelæggelsesformer 5 Den enkelte forening kan af årets tilsagn om grundtilskud til undervisning minus de 10 % til tilskud til debatskabende aktiviteter anvende op til 40 % til fleksible tilrettelæggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan omfatte workshops, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer, der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Den del af det kommunale tilsagn om tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer, kan bruges til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer. Lederhonorar, dog højst 20 % af foreningens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning. Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi. Annoncering. Lokaleudgifter. Denne udgift er ikke afhængig af et eventuelt lokaletilskud som ydes efter folkeoplysningsloven og jfr. 20 Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af foreningen selv, typisk via deltagerbetalingen. 5

6 Begrænsninger 6 Der gives ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans. Der gives endvidere ikke tilskud til fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Kultur- og Fritidsudvalget kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget fravige fra begrænsningerne nævnt ovenfor. Der ydes ikke tilskud til formel kompetencegivende undervisning. Foreningens virksomhed skal stå åben for alle. Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende virksomhed for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Holdstørrelser m.m. 7 Der kan maximalt være 8 deltagere på et hold i handicapundervisning i relation til et konkret emne. Ved blandede hold forstås undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen. Ved blandede hold kan der maximalt deltage 10 personer, hvor højst 5 kan være handicappede i relation til det konkrete emne. En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne. Folkeoplysningsudvalget kan fravige dette krav, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til det konkrete emne. Beregning af tilsagn om tilskud 8 En gang om året i november måned giver Folkeoplysningsudvalget tilsagn om tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer for det kommende kalenderår. Primo september indkaldes foreningernes ansøgninger om tilsagn om tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer for det kommende kalenderår. Ansøgningen skal indeholde følgende: 6

7 Lønudgifter inkl. lederløn fordelt på undervisningstyper, der er aflagt regnskab for i det seneste afsluttede kalenderår, samt tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer, jfr. 3. Forventede lønudgifter inkl. lederløn i indeværende kalenderår fordelt på undervisningstyper samt forventede tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer, jfr. 3. Nye foreninger afgiver første gang alene oplysninger om næste års forventede lønudgifter fordelt på undervisningstyper samt tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. 9 Folkeoplysningsudvalget beregner alle ansøgende foreningers tilsagn om tilskud efter Den enkelte forenings lønudgifter inden for hver undervisningstype samt tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer omregnes efter følgende faktorer til en tilskudsberettiget lønsum: Almen undervisning og studiekredse 1/3 Foredrag 1/3 Fleksible tilrettelæggelsesformer 1/3 Instrumentalundervisning 6/9 Handicapundervisning i relation til et konkret emne 8/9 Efter omregningen med faktorer lægges den enkelte forenings lønsummer på de enkelte undervisningstyper samt tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer sammen til en tilskudsberettiget lønsum. Der beregnes en tilskudsberettiget lønsum for det senest afsluttede kalenderår og en tilskudsberettiget lønsum for indeværende år. Herefter beregnes gennemsnittet af disse to tilskudsberettigede lønsummer. Folkeoplysningsudvalget fordeler tilsagn om tilskud for næste år til den enkelte forening således: Gennemsnitlig tilskudsberettiget lønsum * kommunens samlede ramme Foreningernes samlede gennemsnitlige tilskudsberettigede lønsum Almen undervisning 10 Der gives kun tilskud til foreningens aflønning af ledere og lærere, der aflønnes efter det af staten fastsatte løncirkulære. Lønudgifter eller honorarer, der ligger ud over cirkulærets satser, kan ikke indgå i tilskudsberegningen. 7

8 Der gives kun tilskud til én lærerløntime pr. undervisningstime. Et foredrag tæller med 6 undervisningstimer. Tilsagn om tilskud til blandede hold beregnes forholdsmæssigt mellem undervisning med 1/3 tilskud og undervisning af handicappede med 8/9 tilskud. Eksempel: Hvis der på et hold deltager 5 handicappede og 3 ikke handicappede indgår holdet i beregningen med 5/8 som handicapundervisning med 8/9 af lønsummen og 3/8 som almen undervisning med 1/3 af lønsummen. Fleksible tilrettelæggelsesformer Ved rammen på 40 % til tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer, er den enkelte forening ikke er bundet af satserne i løncirkulæret. Der kan medregnes de faktisk afholdte udgifter dog højest et beløb der beregnes således: Antal lektioner x et sats, der beregnes på grundlag af satsen til leder- og lærerløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Denne sats udmeldes årligt af Kommunernes Landsforening. I øvrigt Folkeoplysningsudvalget kan foretage en vurdering af foreningernes ansøgninger. Ved vurderingen kan blandt andet lægges vægt på lønudgifter og udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer i tidligere regnskabsår. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde nedsætte den enkelte forenings lønudgifter og udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer til hvad udvalget finder realistisk. Endvidere kan udvalget i særlige tilfælde godkende større lønudgifter end de faktisk afholdte i seneste afsluttede kalenderår. Debatskabende aktiviteter (10 % puljen) 11 Ved modtagelsen af et tilsagn om grundtilskud til undervisning afsætter foreningen 10 % af det modtagne tilsagn til debatskabende aktiviteter, 10 % puljen. Puljen kan bruges til andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. Der kan være deltagerbetaling. Hvis der er deltagerbetaling, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningens område. 12 Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. Hvis der er deltagerbetaling skal størrelsen fremgå af annonceringen. 8

9 Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og have interesse for fællesskabet. I arrangementet skal der foregå en struktureret debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. 13 De debatskabende aktiviteter kan ikke indeholde agitation, behandling, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro (der må gerne ske oplysning og skabes debat om forkyndelse eller udbredelse af overtro). 14 Puljen kan ikke anvendes til: Befordring af deltagere, forplejning og udgifter til overnatning, materiel af blivende værdi, handicapbetingede udgifter samt entreudgifter. Lønadministration (udbetaling af tilsagn om tilskud) 15 Tilsagn om tilskud til undervisningsforeninger, der selv ønsker at stå for lønadministrationen, udbetales ratevis forud første hverdag i januar, april, juli og oktober kvartaler. 16 Foreninger, der modtager tilskud efter bestemmelserne i Folkeoplysningsudvalget, er forpligtet til at overholde den til hver en tid gældende lovgivning. Det betyder: Foreningerne har pligt til at indbetale og/eller tilbageholde A-skat, AMB, ATP, moms og feriegodtgørelse efter gældende regler. Foreningen skal have et CVR-nummer og en NemKonto. CVR-registreringen skal bekræftes en gang årligt. Nærmere information vedrørende CVR-nummer og NemKonto er tilgængelig i Foreningsportalen på under Regler og skemaer > CVR-nummer og NemKonto. 17 Lønadministration kan ske via Rudersdal Kommune på følgende vilkår: Foreninger, der ikke er tilsluttet en landsorganisation, som modtager administrationstilskud fra staten, har gratis adgang til lønadministration via Rudersdal Kommune. Øvrige foreninger har adgang til lønadministration mod betaling. Foreninger, der benytter kommunes lønadministrationssystem, skal indbetale deltagerbetaling til kontoen i lønsystemet. Lønudbetalinger vil finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen i lønsystemet. Efter behov indsætter foreningerne beløb på kontoen til dækning af den del af lønudbetalingerne, der ikke dækkes af tilsagnet om tilskud jfr. 9. 9

10 Udenbys deltagere i undervisningen 18 Hvis en forening har deltagere fra andre kommuner i undervisningen og de fleksible tilrettelæggelsesformer (dog ikke foredrag), skal der to gange årligt ultimo juni og ultimo november indsendes oplysning til Kulturområdet om: Deltagerens personnummer, navn og adresse Holdnummer Holdets start- og slutdato Undervisningstype / tilrettelæggelsesform Antal undervisningstimer Hvis kommunen har indgået aftaler med andre kommuner om, at der ikke skal afregnes refusion kommunerne i mellem, kan Kulturområdet undlade at indhente de nævnte oplysninger for deltagere med bopæl i aftalekommunerne. Lokaler og lokaletilskud 19 Kommunens lokaler stilles med fornødne birum samt lys, varme, bad, rengøring og det udstyr, der forefindes i lokalet, gratis til rådighed i det omfang lokalernes formål og indretning kan opfylde foreningens og undervisningens formål. 20 Til leje af lokaler kan der gives et tilskud på 75 % af udgifterne i forbindelse med lejen. Det er en betingelse, at kommunens lokalekapacitet altid først udnyttes optimalt, samt at Kulturområdet har godkendt lejemål og lejeudgifter inden foreningen underskriver kontrakt eller aftale herom. Aflæggelse af regnskab 21 Senest 31. marts aflægges der et tilskudsregnskab for sidste års tilsagn om tilskud. I tilskudsregnskabet skal foreningen dokumentere: At det samlede tilskud til almen undervisning og studiekredse ikke overstiger 1/3 af holdenes andel af leder- og lærerløn. At det samlede tilskud til foredragsrækker ikke overstiger 1/3 af foredragenes andel af leder- og lærerløn. Der kan højst medregnes 6 løntimer pr. foredrag. At det samlede tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer ikke overstiger 1/3 af de tilskudsberettigede udgifter til disse tilrettelæggelsesformer. At det samlede tilskud til instrumentalundervisning ikke overstiger 6/9 af holdenes andel af leder- og lærerløn. At det samlede tilskud til handicapundervisning ikke overstiger 8/9 af holdenes andel af leder- og lærerløn. 10

11 At det medregnede lederhonorar til undervisning ikke overstiger 13 % af den samlede lærerløn. At det medregnede lederhonorar til fleksible tilrettelæggelsesformer ikke overstiger 20 % af udgifterne til fleksible tilrettelæggelsesformer. At det samlede tilskud ikke overstiger det beløb der blev givet tilsagn om jfr. 9. Endvidere skal tilskudsregnskabet indeholde: Oplysning om antal deltagere fordelt på almen undervisning og studiekredse, foredrag, fleksible tilrettelæggelsesformer, instrumentalundervisning samt handicapundervisning med relation til et konkret emne. Oplysning om antal deltagere fordelt på emner. Oplysning om antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner. Den samlede bestyrelses underskrift. Revisorpåtegning jfr. 22. For meget udbetalt tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer tilbagebetales af foreningen til kommunen. Eventuelle uforbrugte midler til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer overføres inden for gældende bestemmelser og disponeres af Folkeoplysningsudvalget. 22 En af foreningen udpeget revisor påtegner det årlige tilskudsregnskab. Revisoren udpeges uden for foreningens bestyrelse. Hvis foreningens samlede tilskud i kalenderåret er mindre end kr., kan Kulturområdet stille krav om, at tilskudsregnskabet revideres og påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis foreningens samlede tilskud overstiger kr. i kalenderåret, skal foreningens tilskudsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og tilskudsregnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens og de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer. Revisor kontrollerer endvidere, at der er indberettet korrekt til SKAT, og A-skat, AMB, ATP og feriegodtgørelse er tilbageholdt og indbetalt som foreskrevet i gældende regler. Endelig kontrollerer revisor, at der er indberettet og afregnet korrekt til SKAT angående moms. De nærmere retningslinjer for revision fremgår af Revisionsinstruks vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. 11

12 23 Der skal aflægges selvstændigt regnskab for hvert debatskabende arrangement under 10 % puljen. Regnskab kan aflægges umiddelbart efter hvert arrangement, eller det kan aflægges senest sammen med regnskabet for tilskud til undervisning. Af regnskabet skal som minimum fremgå: Emne Antal deltagere (skøn hvis ikke andet er muligt) Udgifter til annoncering Det kommunale tilskud Den samlede deltagerbetaling Eventuelle øvrige indtægter Regnskabet skal bilægges dokumentation for de afholdte udgifter og indtægter. De administrationsomkostninger, der kan gives tilskud til, kan maximalt udgøre 50 % af arrangementets samlede udgifter. Administrationsudgifter dækker udgifter til program og lederløn. Disse skal ikke dokumenteres. Hvis de debatskabende aktiviteter er foregået i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.fl., skal foreningen aflægge særskilt regnskab for sin andel af fællesarrangementet efter disse regler. Ikke forbrugte midler af puljen skal ved afslutningen af et finansår tilbagebetales af foreningen til kommunen. Dog kan mindre, uforbrugte tilskud max kr. af puljen til debatskabende aktiviteter overføres til foreningens pulje fra et år til det efterfølgende år. Uforbrugte tilskud kan ikke overføres mere end et år. Ansøgning om overførsel af mindre, uforbrugte tilskud skal indsendes sammen med tilskudsregnskabet. Eventuelle øvrige uforbrugte midler overføres inden for budgetområdet og fordeles efter Folkeoplysningsudvalgets bestemmelse. 24 Senest samtidig med indsendelse af tilskudsregnskab og regnskab for debatskabende aktiviteter skal foreningen indsende en beretning med følgende indhold: Fakta om foreningen. En kort beskrivelse af året der gik. Foreningens aktiviteter. Bestyrelsens arbejde. Regnskab i hovedtal. Samarbejde med andre. Foreningens vilkår og / eller muligheder i kommunen. Visioner for fremtiden. 12

13 Andre tilskud (nedsættelse af deltagerbetaling) 25 Der kan gives et tilskud til nedsættelse af deltagerens egenbetaling ved deltagelse i undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer efter disse regler. Der gives tilskud med 5 kr. pr. time og 10 kr. pr. foredrag. Tilskud afregnes direkte med den enkelte aftenskole eller undervisningsforening. Følgende personer kan komme i betragtning: Personer, der modtager førtids- og folkepension efter Servicelovens bestemmelser. Følgende betingelser skal være opfyldt: Deltageren skal have bopæl i Rudersdal Kommune. Deltageren skal betale restudgiften ved deltagelsen i aktiviteten. Udbyderen af aktiviteten skal i sin offentliggørelse af aktiviteten oplyse om størrelsen af det kommunale tilskud. Tilskud gives til undervisning, foredrag og fleksible tilrettelæggelsesformer, der foregår i Rudersdal Kommune. Hvis en forening har deltagere på hold eller til foredrag, hvor deltagerne er berettiget til nedsat deltagerbetaling, skal der to gange årligt ultimo juni og ultimo november indsendes oplysning til Kulturområdet om: Deltagernes personnummer, navn og adresse Holdnummer Holdets / foredragets start- og slutdato Antal undervisningstimer / foredrag Konsekvenser ved for sen indsendelse af ansøgninger, tilskudsregnskaber m.v. 26 Overskridelse af frister for indsendelse af ansøgninger m.m. har betydning for beregning og udbetaling af tilskud til samtlige aftenskoler. For sen indsendelse af ansøgninger om tilskud til undervisning og tilskudsregnskaber har følgende konsekvenser: Første gang der indsendes for sent, fratrækkes 25 % i tilskuddet. Anden gang der indsendes for sent, fratrækkes 50 % af tilskuddet, hvis der er tale om 2 på hinanden følgende år. 13

14 Der foretages ikke fradrag, såfremt aftenskolen skriftligt via søger om udsættelse inden fristens udløb. I tilfælde af særlige omstændigheder, f.eks. sygdom hos ansvarlig leder eller lignende, træder bestemmelserne om fradrag ikke i kraft. Virksomhed i andre kommuner 27 Hvis der etableres undervisning eller studiekredse, således at mere end 20 % af virksomheden foregår uden for Rudersdal Kommune, skal dette godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden undervisningen eller studiekredsen sættes i gang. Regionalskoler 28 Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkende foreninger, der ikke er hjemhørende i kommunen, med henblik på at stille lokaler til rådighed og yde tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen til pensionister m.v. Hvor kan der søges tilskud 29 Ansøgning kan indsættes i et ansøgningsskema, der kan fås ved henvendelse til Kultur. Ansøgningen fremsendes til: Rudersdal Kommune Kultur Øverødvej 246 B (rød indgang, 1. sal) 2840 Holte eller Tilskudsregler og ansøgningsskema kan også hentes i Foreningsportalen på under Regler og skemaer > Undervisning. 14

15 Videreuddannelse af voksenundervisningens lærere Der ydes tilskud til følgende videreuddannelse af voksenundervisningens lærere: Videregående voksenpædagogisk grundkursus Læreren må selv bekoste udgiften til de første 30 timer. Herefter ydes der tilskud med 50 % af kursusafgiften. Videregående faglig uddannelse Der ydes tilskud med 50 % af kursusafgiften. Videregående uddannelse i udlandet Ansøgning herom forelægges Folkeoplysningsudvalget til afgørelse inden kursets afvikling. Den samme lærer kan kun få tilskud til samme type kursus i udlandet én gang hver 3. år. Fælles bestemmelser Der ydes max kr. i tilskud pr. lærer pr. år. En absolut forudsætning for, at der ydes tilskud til videreuddannelse af voksenundervisningens lærere, er, at den enkelte ansøgning fremsendes med anbefaling fra den pågældende ansøgers arbejdsgiver. For så vidt angår tilskud til videregående voksenpædagogisk grundkursus og videregående faglig uddannelse bemyndiges Kulturområdet til at administrere disse tilskud inden for den af Kommunalbestyrelsen fastsatte ramme til formålet. Ansøgningsskema findes på under Regler og skemaer > Undervisning. Ikrafttræden Disse regler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2013 og har virkning fra 1. januar

16

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Nogle vigtige ting om fleksible tilrettelæggelsesformer Der er tale om en KAN bestemmelse! I behøver ikke lave fleksible tilrettelæggelsesformer, hvis I ikke vil. Der

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere