Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud"

Transkript

1 Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

2 Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser for tilskud... 4 Undervisningens omfang... 4 Fleksible tilrettelæggelsesformer... 5 Begrænsninger... 6 Holdstørrelser m.m Beregning af tilsagn om tilskud... 6 Almen undervisning... 7 Fleksible tilrettelæggelsesformer... 8 I øvrigt... 8 Debatskabende aktiviteter... 8 Lønadministration (udbetaling af tilsagn om tilskud)... 9 Udenbys deltagere i undervisningen Lokaler og lokaletilskud Aflæggelse af regnskab Andre tilskud (nedsættelse af deltagerbetaling) Konsekvenser ved for sen indsendelse af ansøgninger, tilskudsregnskaber m.v Virksomhed i andre kommuner Regionalskoler Hvor kan der søges tilskud Videreuddannelse af voksenundervisningens lærere Videregående voksenpædagogisk grundkursus Videregående faglig uddannelse Videregående uddannelse i udlandet Fælles bestemmelser Ikrafttræden

3 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde i kommunen på alle niveauer. Politikken skal være et hjælpende redskab for lokale ildsjæle, borgere og virksomheder, frivillige organisationer og foreninger, kommunale politikere og medarbejdere, når frivilligheden sættes i spil. Frivillighedspolitikken består af tre elementer: En række værdiformuleringer, der sætter fokus på arbejdet med og udviklingen af frivillighedsbegrebet En hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet Bilag, der beskriver konkrete rammer og vilkår for frivilligheden Politikken tager afsæt i den grundlæggende vision, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for Rudersdal Kommune: Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune. For at løfte denne vision vil Frivillighedspolitikken understøtte velfærdssamfundets udvikling i et samspil mellem borgere, frivillige, erhverv og kommune. Den forankres med afsæt i følgende værdier: Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune I det følgende er rammer og vilkår nærmere beskrevet. Rammerne og vilkårene er blevet til i et tæt samspil mellem frivillige, fagpersoner fra de kommunale fagområder og relevante/interesserede borgere. 3

4 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Formål 1 Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Betingelser for tilskud 2 En undervisningsforening er en forening, der tilbyder folkeoplysende undervisning primært for voksne. Foreningen skal: Have et formuleret formål med foreningen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven. Have en bestyrelse, som består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen. Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen. Have en virksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle. Være hjemmehørende i kommunen. Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig. En undervisningsforenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: Foreningens formål. Foreningens hjemsted. Hvem der kan blive medlem af foreningen. Hvordan vælges bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Procedure for vedtægtsændringer. Foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. Hvem der har tegningsret for foreningen. Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør. Undervisningens omfang 3 Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter: Almen undervisning og studiekredse. Foredrag. Fleksible tilrettelæggelsesformer. Instrumentalundervisning. Handicapundervisning i relation til et konkret emne. 4

5 Der skal være knyttet deltagerbetaling til undervisningen jfr. 9. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter endvidere debatskabende aktiviteter jfr Foreningen bestemmer selv med hensyn til: Ansættelse og afsked af ledere, lærere og andre medarbejdere. Kursuslængde og tilrettelæggelsesform. Emnevalg, dog jfr. 6. Deltagerbetaling, dog jfr. 9. Antal deltagere på de enkelte hold, dog jfr. 7. Fleksible tilrettelæggelsesformer 5 Den enkelte forening kan af årets tilsagn om grundtilskud til undervisning minus de 10 % til tilskud til debatskabende aktiviteter anvende op til 40 % til fleksible tilrettelæggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan omfatte workshops, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer, der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Den del af det kommunale tilsagn om tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer, kan bruges til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer. Lederhonorar, dog højst 20 % af foreningens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning. Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi. Annoncering. Lokaleudgifter. Denne udgift er ikke afhængig af et eventuelt lokaletilskud som ydes efter folkeoplysningsloven og jfr. 20 Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af foreningen selv, typisk via deltagerbetalingen. 5

6 Begrænsninger 6 Der gives ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans. Der gives endvidere ikke tilskud til fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Kultur- og Fritidsudvalget kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget fravige fra begrænsningerne nævnt ovenfor. Der ydes ikke tilskud til formel kompetencegivende undervisning. Foreningens virksomhed skal stå åben for alle. Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende virksomhed for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Holdstørrelser m.m. 7 Der kan maximalt være 8 deltagere på et hold i handicapundervisning i relation til et konkret emne. Ved blandede hold forstås undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen. Ved blandede hold kan der maximalt deltage 10 personer, hvor højst 5 kan være handicappede i relation til det konkrete emne. En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne. Folkeoplysningsudvalget kan fravige dette krav, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til det konkrete emne. Beregning af tilsagn om tilskud 8 En gang om året i november måned giver Folkeoplysningsudvalget tilsagn om tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer for det kommende kalenderår. Primo september indkaldes foreningernes ansøgninger om tilsagn om tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer for det kommende kalenderår. Ansøgningen skal indeholde følgende: 6

7 Lønudgifter inkl. lederløn fordelt på undervisningstyper, der er aflagt regnskab for i det seneste afsluttede kalenderår, samt tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer, jfr. 3. Forventede lønudgifter inkl. lederløn i indeværende kalenderår fordelt på undervisningstyper samt forventede tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer, jfr. 3. Nye foreninger afgiver første gang alene oplysninger om næste års forventede lønudgifter fordelt på undervisningstyper samt tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. 9 Folkeoplysningsudvalget beregner alle ansøgende foreningers tilsagn om tilskud efter Den enkelte forenings lønudgifter inden for hver undervisningstype samt tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer omregnes efter følgende faktorer til en tilskudsberettiget lønsum: Almen undervisning og studiekredse 1/3 Foredrag 1/3 Fleksible tilrettelæggelsesformer 1/3 Instrumentalundervisning 6/9 Handicapundervisning i relation til et konkret emne 8/9 Efter omregningen med faktorer lægges den enkelte forenings lønsummer på de enkelte undervisningstyper samt tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer sammen til en tilskudsberettiget lønsum. Der beregnes en tilskudsberettiget lønsum for det senest afsluttede kalenderår og en tilskudsberettiget lønsum for indeværende år. Herefter beregnes gennemsnittet af disse to tilskudsberettigede lønsummer. Folkeoplysningsudvalget fordeler tilsagn om tilskud for næste år til den enkelte forening således: Gennemsnitlig tilskudsberettiget lønsum * kommunens samlede ramme Foreningernes samlede gennemsnitlige tilskudsberettigede lønsum Almen undervisning 10 Der gives kun tilskud til foreningens aflønning af ledere og lærere, der aflønnes efter det af staten fastsatte løncirkulære. Lønudgifter eller honorarer, der ligger ud over cirkulærets satser, kan ikke indgå i tilskudsberegningen. 7

8 Der gives kun tilskud til én lærerløntime pr. undervisningstime. Et foredrag tæller med 6 undervisningstimer. Tilsagn om tilskud til blandede hold beregnes forholdsmæssigt mellem undervisning med 1/3 tilskud og undervisning af handicappede med 8/9 tilskud. Eksempel: Hvis der på et hold deltager 5 handicappede og 3 ikke handicappede indgår holdet i beregningen med 5/8 som handicapundervisning med 8/9 af lønsummen og 3/8 som almen undervisning med 1/3 af lønsummen. Fleksible tilrettelæggelsesformer Ved rammen på 40 % til tilskudsberettigede udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer, er den enkelte forening ikke er bundet af satserne i løncirkulæret. Der kan medregnes de faktisk afholdte udgifter dog højest et beløb der beregnes således: Antal lektioner x et sats, der beregnes på grundlag af satsen til leder- og lærerløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Denne sats udmeldes årligt af Kommunernes Landsforening. I øvrigt Folkeoplysningsudvalget kan foretage en vurdering af foreningernes ansøgninger. Ved vurderingen kan blandt andet lægges vægt på lønudgifter og udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer i tidligere regnskabsår. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde nedsætte den enkelte forenings lønudgifter og udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer til hvad udvalget finder realistisk. Endvidere kan udvalget i særlige tilfælde godkende større lønudgifter end de faktisk afholdte i seneste afsluttede kalenderår. Debatskabende aktiviteter (10 % puljen) 11 Ved modtagelsen af et tilsagn om grundtilskud til undervisning afsætter foreningen 10 % af det modtagne tilsagn til debatskabende aktiviteter, 10 % puljen. Puljen kan bruges til andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. Der kan være deltagerbetaling. Hvis der er deltagerbetaling, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningens område. 12 Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. Hvis der er deltagerbetaling skal størrelsen fremgå af annonceringen. 8

9 Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og have interesse for fællesskabet. I arrangementet skal der foregå en struktureret debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. 13 De debatskabende aktiviteter kan ikke indeholde agitation, behandling, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro (der må gerne ske oplysning og skabes debat om forkyndelse eller udbredelse af overtro). 14 Puljen kan ikke anvendes til: Befordring af deltagere, forplejning og udgifter til overnatning, materiel af blivende værdi, handicapbetingede udgifter samt entreudgifter. Lønadministration (udbetaling af tilsagn om tilskud) 15 Tilsagn om tilskud til undervisningsforeninger, der selv ønsker at stå for lønadministrationen, udbetales ratevis forud første hverdag i januar, april, juli og oktober kvartaler. 16 Foreninger, der modtager tilskud efter bestemmelserne i Folkeoplysningsudvalget, er forpligtet til at overholde den til hver en tid gældende lovgivning. Det betyder: Foreningerne har pligt til at indbetale og/eller tilbageholde A-skat, AMB, ATP, moms og feriegodtgørelse efter gældende regler. Foreningen skal have et CVR-nummer og en NemKonto. CVR-registreringen skal bekræftes en gang årligt. Nærmere information vedrørende CVR-nummer og NemKonto er tilgængelig i Foreningsportalen på under Regler og skemaer > CVR-nummer og NemKonto. 17 Lønadministration kan ske via Rudersdal Kommune på følgende vilkår: Foreninger, der ikke er tilsluttet en landsorganisation, som modtager administrationstilskud fra staten, har gratis adgang til lønadministration via Rudersdal Kommune. Øvrige foreninger har adgang til lønadministration mod betaling. Foreninger, der benytter kommunes lønadministrationssystem, skal indbetale deltagerbetaling til kontoen i lønsystemet. Lønudbetalinger vil finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen i lønsystemet. Efter behov indsætter foreningerne beløb på kontoen til dækning af den del af lønudbetalingerne, der ikke dækkes af tilsagnet om tilskud jfr. 9. 9

10 Udenbys deltagere i undervisningen 18 Hvis en forening har deltagere fra andre kommuner i undervisningen og de fleksible tilrettelæggelsesformer (dog ikke foredrag), skal der to gange årligt ultimo juni og ultimo november indsendes oplysning til Kulturområdet om: Deltagerens personnummer, navn og adresse Holdnummer Holdets start- og slutdato Undervisningstype / tilrettelæggelsesform Antal undervisningstimer Hvis kommunen har indgået aftaler med andre kommuner om, at der ikke skal afregnes refusion kommunerne i mellem, kan Kulturområdet undlade at indhente de nævnte oplysninger for deltagere med bopæl i aftalekommunerne. Lokaler og lokaletilskud 19 Kommunens lokaler stilles med fornødne birum samt lys, varme, bad, rengøring og det udstyr, der forefindes i lokalet, gratis til rådighed i det omfang lokalernes formål og indretning kan opfylde foreningens og undervisningens formål. 20 Til leje af lokaler kan der gives et tilskud på 75 % af udgifterne i forbindelse med lejen. Det er en betingelse, at kommunens lokalekapacitet altid først udnyttes optimalt, samt at Kulturområdet har godkendt lejemål og lejeudgifter inden foreningen underskriver kontrakt eller aftale herom. Aflæggelse af regnskab 21 Senest 31. marts aflægges der et tilskudsregnskab for sidste års tilsagn om tilskud. I tilskudsregnskabet skal foreningen dokumentere: At det samlede tilskud til almen undervisning og studiekredse ikke overstiger 1/3 af holdenes andel af leder- og lærerløn. At det samlede tilskud til foredragsrækker ikke overstiger 1/3 af foredragenes andel af leder- og lærerløn. Der kan højst medregnes 6 løntimer pr. foredrag. At det samlede tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer ikke overstiger 1/3 af de tilskudsberettigede udgifter til disse tilrettelæggelsesformer. At det samlede tilskud til instrumentalundervisning ikke overstiger 6/9 af holdenes andel af leder- og lærerløn. At det samlede tilskud til handicapundervisning ikke overstiger 8/9 af holdenes andel af leder- og lærerløn. 10

11 At det medregnede lederhonorar til undervisning ikke overstiger 13 % af den samlede lærerløn. At det medregnede lederhonorar til fleksible tilrettelæggelsesformer ikke overstiger 20 % af udgifterne til fleksible tilrettelæggelsesformer. At det samlede tilskud ikke overstiger det beløb der blev givet tilsagn om jfr. 9. Endvidere skal tilskudsregnskabet indeholde: Oplysning om antal deltagere fordelt på almen undervisning og studiekredse, foredrag, fleksible tilrettelæggelsesformer, instrumentalundervisning samt handicapundervisning med relation til et konkret emne. Oplysning om antal deltagere fordelt på emner. Oplysning om antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner. Den samlede bestyrelses underskrift. Revisorpåtegning jfr. 22. For meget udbetalt tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer tilbagebetales af foreningen til kommunen. Eventuelle uforbrugte midler til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer overføres inden for gældende bestemmelser og disponeres af Folkeoplysningsudvalget. 22 En af foreningen udpeget revisor påtegner det årlige tilskudsregnskab. Revisoren udpeges uden for foreningens bestyrelse. Hvis foreningens samlede tilskud i kalenderåret er mindre end kr., kan Kulturområdet stille krav om, at tilskudsregnskabet revideres og påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis foreningens samlede tilskud overstiger kr. i kalenderåret, skal foreningens tilskudsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og tilskudsregnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens og de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer. Revisor kontrollerer endvidere, at der er indberettet korrekt til SKAT, og A-skat, AMB, ATP og feriegodtgørelse er tilbageholdt og indbetalt som foreskrevet i gældende regler. Endelig kontrollerer revisor, at der er indberettet og afregnet korrekt til SKAT angående moms. De nærmere retningslinjer for revision fremgår af Revisionsinstruks vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. 11

12 23 Der skal aflægges selvstændigt regnskab for hvert debatskabende arrangement under 10 % puljen. Regnskab kan aflægges umiddelbart efter hvert arrangement, eller det kan aflægges senest sammen med regnskabet for tilskud til undervisning. Af regnskabet skal som minimum fremgå: Emne Antal deltagere (skøn hvis ikke andet er muligt) Udgifter til annoncering Det kommunale tilskud Den samlede deltagerbetaling Eventuelle øvrige indtægter Regnskabet skal bilægges dokumentation for de afholdte udgifter og indtægter. De administrationsomkostninger, der kan gives tilskud til, kan maximalt udgøre 50 % af arrangementets samlede udgifter. Administrationsudgifter dækker udgifter til program og lederløn. Disse skal ikke dokumenteres. Hvis de debatskabende aktiviteter er foregået i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.fl., skal foreningen aflægge særskilt regnskab for sin andel af fællesarrangementet efter disse regler. Ikke forbrugte midler af puljen skal ved afslutningen af et finansår tilbagebetales af foreningen til kommunen. Dog kan mindre, uforbrugte tilskud max kr. af puljen til debatskabende aktiviteter overføres til foreningens pulje fra et år til det efterfølgende år. Uforbrugte tilskud kan ikke overføres mere end et år. Ansøgning om overførsel af mindre, uforbrugte tilskud skal indsendes sammen med tilskudsregnskabet. Eventuelle øvrige uforbrugte midler overføres inden for budgetområdet og fordeles efter Folkeoplysningsudvalgets bestemmelse. 24 Senest samtidig med indsendelse af tilskudsregnskab og regnskab for debatskabende aktiviteter skal foreningen indsende en beretning med følgende indhold: Fakta om foreningen. En kort beskrivelse af året der gik. Foreningens aktiviteter. Bestyrelsens arbejde. Regnskab i hovedtal. Samarbejde med andre. Foreningens vilkår og / eller muligheder i kommunen. Visioner for fremtiden. 12

13 Andre tilskud (nedsættelse af deltagerbetaling) 25 Der kan gives et tilskud til nedsættelse af deltagerens egenbetaling ved deltagelse i undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer efter disse regler. Der gives tilskud med 5 kr. pr. time og 10 kr. pr. foredrag. Tilskud afregnes direkte med den enkelte aftenskole eller undervisningsforening. Følgende personer kan komme i betragtning: Personer, der modtager førtids- og folkepension efter Servicelovens bestemmelser. Følgende betingelser skal være opfyldt: Deltageren skal have bopæl i Rudersdal Kommune. Deltageren skal betale restudgiften ved deltagelsen i aktiviteten. Udbyderen af aktiviteten skal i sin offentliggørelse af aktiviteten oplyse om størrelsen af det kommunale tilskud. Tilskud gives til undervisning, foredrag og fleksible tilrettelæggelsesformer, der foregår i Rudersdal Kommune. Hvis en forening har deltagere på hold eller til foredrag, hvor deltagerne er berettiget til nedsat deltagerbetaling, skal der to gange årligt ultimo juni og ultimo november indsendes oplysning til Kulturområdet om: Deltagernes personnummer, navn og adresse Holdnummer Holdets / foredragets start- og slutdato Antal undervisningstimer / foredrag Konsekvenser ved for sen indsendelse af ansøgninger, tilskudsregnskaber m.v. 26 Overskridelse af frister for indsendelse af ansøgninger m.m. har betydning for beregning og udbetaling af tilskud til samtlige aftenskoler. For sen indsendelse af ansøgninger om tilskud til undervisning og tilskudsregnskaber har følgende konsekvenser: Første gang der indsendes for sent, fratrækkes 25 % i tilskuddet. Anden gang der indsendes for sent, fratrækkes 50 % af tilskuddet, hvis der er tale om 2 på hinanden følgende år. 13

14 Der foretages ikke fradrag, såfremt aftenskolen skriftligt via søger om udsættelse inden fristens udløb. I tilfælde af særlige omstændigheder, f.eks. sygdom hos ansvarlig leder eller lignende, træder bestemmelserne om fradrag ikke i kraft. Virksomhed i andre kommuner 27 Hvis der etableres undervisning eller studiekredse, således at mere end 20 % af virksomheden foregår uden for Rudersdal Kommune, skal dette godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden undervisningen eller studiekredsen sættes i gang. Regionalskoler 28 Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkende foreninger, der ikke er hjemhørende i kommunen, med henblik på at stille lokaler til rådighed og yde tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen til pensionister m.v. Hvor kan der søges tilskud 29 Ansøgning kan indsættes i et ansøgningsskema, der kan fås ved henvendelse til Kultur. Ansøgningen fremsendes til: Rudersdal Kommune Kultur Øverødvej 246 B (rød indgang, 1. sal) 2840 Holte eller Tilskudsregler og ansøgningsskema kan også hentes i Foreningsportalen på under Regler og skemaer > Undervisning. 14

15 Videreuddannelse af voksenundervisningens lærere Der ydes tilskud til følgende videreuddannelse af voksenundervisningens lærere: Videregående voksenpædagogisk grundkursus Læreren må selv bekoste udgiften til de første 30 timer. Herefter ydes der tilskud med 50 % af kursusafgiften. Videregående faglig uddannelse Der ydes tilskud med 50 % af kursusafgiften. Videregående uddannelse i udlandet Ansøgning herom forelægges Folkeoplysningsudvalget til afgørelse inden kursets afvikling. Den samme lærer kan kun få tilskud til samme type kursus i udlandet én gang hver 3. år. Fælles bestemmelser Der ydes max kr. i tilskud pr. lærer pr. år. En absolut forudsætning for, at der ydes tilskud til videreuddannelse af voksenundervisningens lærere, er, at den enkelte ansøgning fremsendes med anbefaling fra den pågældende ansøgers arbejdsgiver. For så vidt angår tilskud til videregående voksenpædagogisk grundkursus og videregående faglig uddannelse bemyndiges Kulturområdet til at administrere disse tilskud inden for den af Kommunalbestyrelsen fastsatte ramme til formålet. Ansøgningsskema findes på under Regler og skemaer > Undervisning. Ikrafttræden Disse regler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2013 og har virkning fra 1. januar

16

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud FORSLAG GÆLDENDE REGLER: ÆNDRINGSFORSLAG: Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Regler for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Regler for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Regler for tilskud 1 Indhold Formål... 3 Betingelser for tilskud.. 3 Undervisningens omfang 3 Fleksible tilrettelæggelsesformer 4 Begrænsninger. 4 Holdstørrelser m.m..

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Indhold: - forord - generelle bestemmelser - aftenskoler - foreninger 1 2 Forord Alle foreninger der er godkendt under folkeoplysningsloven er efter

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Holstebro Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Holstebro Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Holstebro Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er, med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune.

Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune. Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for undervisningsområdet 1.1. Tilskudsberettigede formål 1.2 Hvem kan søge? 1.3 Hvad er en

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer VIBORG KOMMUNE Kultur, Service & Events Statistikskema i forbindelse med afregning TILSKUDSREGNSKAB Foreningens navn, adresse og tlf. nr. Tilskudsår Indsendes senest den 1. april Område 2.1. Grundlæggende

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere