Vedtægter for De Offentlige Tandlæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for De Offentlige Tandlæger"

Transkript

1 Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober Navn og formål Stk. 1. Foreningens navn er De Offentlige Tandlæger. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Stk. 3. Foreningens formål er at fremme befolkningens tandsundhed samt, at varetage medlemmernes faglige-, løn- og ansættelsesmæssige interesser. Foreningen samarbejder med de faglige og videnskabelige selskaber. 2. Medlemsforhold Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, som har bestået dansk tandlægeeksamen. Som medlemmer kan desuden optages personer med udenlandsk tandlægeeksamen, som af Sundhedsstyrelsen opnår tilladelse til at udøve tandlægegerning i Danmark. Stk. 2. Som aktive medlemmer af foreningen optages tandlæger, som udfører arbejde eller er arbejdssøgende inden for det odontologiske arbejdsfelt. Stk. 3. Som passive medlemmer af foreningen optages øvrige tandlæger. Stk. 4. Som tilsluttede medlemmer kan optages tandlægestuderende ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter på universiteterne i København og Århus samt medlemmer, som er ophørt med erhvervsarbejde. Stk. 5. Tandlæger, der er aktive medlemmer, og som samtidig er medlemmer af en anden akademisk fagforening, kan opnå kontingentreduktion efter regler fastsat af generalforsamlingen. Stk. 6. Efter individuelle ansøgninger herom kan hovedbestyrelsen beslutte, at et aktivt medlem får en tidsbestemt kontingentnedsættelse. Lokalforenings- bestyrelsen for det område, hvor den pågældende bor eller har arbejdssted, orienteres om hovedbestyrelsens afgørelse. Stk. 7. Tandlægestuderende er kontingentfri i hele studietiden. Stk. 8. For foreningens forpligtelser hæfter udelukkende foreningens formue. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. 3. Medlemsrettigheder og pligter Stk. 1. Aktive medlemmer i henhold til 2, stk. 2 har alle rettigheder i henhold til foreningens vedtægter. For passive medlemmer og tilsluttede medlemmer gælder den indskrænkning, at de ikke har stemmeret og ikke er valgbare på foreningens generalforsamling. Passive og tilsluttede medlemmer har adgang til at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Passive medlemmer og tilsluttede medlemmer har ikke krav på bistand i spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold.

2 Stk. 2. Et medlem, som ved stillingsændring mister sin adgang til aktivt medlemskab i henhold til 2, stk. 2, overføres til passivt medlemskab med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal regnet fra det tidspunkt, hvor forudsætningerne for hidtidig medlemsstatus ophører. Ved en sådan stillingsændring skal de tillidsposter i foreningen, som forudsætter aktivt medlemskab, afgives ved først mulige lejlighed, dog senest på det tidspunkt, hvor aktivt medlemskab ophører. Et medlem, som ved stillingsændring mister sin adgang til passivt medlemskab, overføres til aktivt medlemskab med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal regnet fra det tidspunkt, hvor forudsætningerne for hidtidig medlemsstatus ophører. Det enkelte medlem er forpligtet til at give De Offentlige Tandlæger meddelelse om ændrede forudsætninger for medlemskab. Stk. 3. Aktive medlemmer, indmeldt i foreningen efter , tilsluttes foreningens gruppelivsforsikring. Passive medlemmer kan vælge om de ønsker at tilslutte sig forsikringsordningen. Stk. 4. Foreningen repræsenterer dansk tandpleje i International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Foreningens medlemmer kan på favorable vilkår opnå individuelt medlemskab af IAPD. Stk. 5. Nye medlemmer er kontingentfrie i det kvartal, hvori de tilsluttes foreningen, nyuddannede kandidater dog i et halvår efter afslutning af eksamen. I det efterfølgende halvår betaler nyuddannede aktive medlemmer 50 procent af det ordinære kontingent. Stk. 6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med tre måneders varsel til udgangen af et kvartal. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan efter skriftligt påkrav slette et medlem, som er i mere end seks måneders kontingentrestance. Stk. 8. Såfremt der eksisterer en overenskomst eller anden aftale mellem foreningen og et ansættelsessted, må et medlem ikke tiltræde en stilling det pågældende sted på andre vilkår end de i overenskomst/aftale anførte, med mindre foreningen har godkendt dette. Stk. 9. Såfremt der ikke eksisterer en overenskomst/aftale for det pågældende ansættelsessted, skal løn- og ansættelsesvilkår aftales mellem foreningen og ansættelsesstedet. Et medlem må således ikke tiltræde en stilling, førend en sådan aftale foreligger. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om at undtage enkeltstillinger eller ansættelsesområder fra denne bestemmelse. Stk. 10. Aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare til alle foreningens tillidsposter. For tillidsrepræsentanter gælder særlige regler, jf. bl.a. de generelle TR-regelsæt. Såfremt der opstår tvivl om et medlems varetagelse af et tillidserhverv i foreningen, afgør Hovedbestyrelsen spørgsmålet. Stk. 11. Et medlems rettigheder og forpligtelser består, indtil endelig udmeldelse eller eksklusion af foreningen er sket. Stk. 12. Såfremt der er varslet konflikt mellem foreningen og offentlige myndigheder eller institutioner, kan udmeldelse ikke ske.

3 4. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen kan indbyde andre til generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i lige år, normalt i fjerde kvartal. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter hovedbestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 20 procent af foreningens medlemmer over for hovedbestyrelsen fremsætter krav herom med skriftlig begrundelse. I sidste tilfælde afholdes generalforsamling mindst en, højst seks uger efter, at krav herom er fremsat. Stk. 4. Ordinær generalforsamling annonceres med to måneders varsel og indkaldes skriftligt med to ugers varsel. Dagsorden, hovedbestyrelsens skriftlige beretning, revideret regnskab og forslag til budget offentliggøres samtidig med indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en uges varsel, jf. dog 5, stk. 6. Stk.5. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen afholdes. Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: a) valg af dirigent b) hovedbestyrelsens beretning c) aflæggelse af særskilte, reviderede årsregnskaber for hvert af de foregående to år til godkendelse og meddelelse af décharge d) behandling af forslag fra hovedbestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne e) godkendelse af forslag til budget og kontingenter for den kommende toårsperiode f) valg af formand g) valg af seks medlemmer til hovedbestyrelsen og valg af to suppleanter h) valg af en statsautoriseret revisor og to medlemsvalgte revisorer samt en suppleant for disse i) eventuelt Stk. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt tilstedeværende aktive medlemmer jf. dog 20, stk. 2 og 21, stk. 2. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes forslaget som bortfaldet. Stk. 8. Til valg af formand kræves over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås dette ikke i første omgang, foretages omvalg mellem de to kandidater, der ved den første afstemning opnåede flest stemmer. Såfremt der ikke fra anden side fremkommer forslag til formand, er hovedbestyrelsen forpligtet til at fremsætte et sådant forslag. Stk. 9. Indtræder der stemmelighed ved valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen, foretages ny afstemning blandt de kandidater, som har fået lige mange stemmer. Er stemmerne fortsat lige, foretages valget ved lodtrækning. Stk. 10. Skriftlig afstemning finder sted, når generalforsamlingen forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det. Stk. 11. Over det på generalforsamlingen passerede optages et protokollat, som godkendes ved dirigentens og formandens underskrift.

4 5. Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og andre udvalg Stk. 1. Hovedbestyrelsen varetager den faglige, fagpolitiske og økonomiske ledelse af foreningen, og består af en formand og seks øvrige medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges på generalforsamlingen (jf. 4, stk. 8 og 9). Stk. 2. Valgperioden er to år. Suppleanter til hovedbestyrelsen vælges ligeledes for to år. Genvalg kan finde sted. Indtræder en suppleant i hovedbestyrelsen, er det for resten af det ordinære hovedbestyrelsesmedlems valgperiode. Ingen kan være medlem af hovedbestyrelsen eller formand for denne i mere end seks år i træk. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen vælges til formand, kan vedkommende fungere som sådan i op til seks år i træk. Vedkommende kan herefter vælges til hovedbestyrelsen således, at den samlede periode for almindeligt medlemskab umiddelbart før og umiddelbart efter eventuelt formandskab ikke overstiger seks år. Ingen er forpligtet til at modtage valg til hovedbestyrelsen. Stk. 3. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. Stk. 4. Til at forestå foreningens daglige drift nedsætter hovedbestyrelsen et forretningsudvalg, der består af formanden, næstformand, formand for forhandlingsudvalget og lederen af foreningens sekretariat. Forretningsudvalget fastlægger selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget modtager honorar. Honoraret udbetales som B-indkomst. Formandens honorar er 1/4 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst. Formanden for forhandlingsudvalget modtager et honorar svarende til 1/6 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst. Næstformandens honorar er 1/12 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst. Der kan med hovedbestyrelsens godkendelse ske frikøb af forretningsudvalgets medlemmer i fornødent omfang. Stk. 5. Et hovedbestyrelsesmedlem skal nedlægge sit mandat, dersom ændring af medlemmets status medfører tab af valgbarhed, jf. 3, stk. 2. Stk. 6. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem ønsker at nedlægge sit mandat inden for valgperioden, forudsættes generalforsamlingens eller hovedbestyrelsens godkendelse heraf. Såfremt hovedbestyrelsen samlet ønsker at nedlægge sit mandat indkaldes skriftligt til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde: a) godkendelse af bestyrelsens beslutning samt b) evt. valg af ny hovedbestyrelse. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan kun afsættes inden for en valgperiode, såfremt forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling. En generalforsamling kan til enhver tid udtrykke sin mistillid til en siddende hovedbestyrelse og kræve indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. I perioden, indtil der har været afholdt nyvalg til hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen forpligtet til at foretage det nødvendige for at varetage foreningens interesser. Stk. 8. Et sådant ekstraordinært valg gælder for resten af den periode, i hvilken den afgående hovedbestyrelse var valgt. Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan nedsætte permanente eller ad hoc udvalg til at løse særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer udpeges for 2 år med mulighed for genudpegning to gange, så den samlede

5 funktionsperiode bliver højst 6 år. Forhandlingsudvalgsmedlemmer udpeges dog for 3 år med mulighed for genvalg en gang, så den samlede funktionsperiode bliver 6 år. Stk. 10. Generalforsamlingen kan såfremt det er nødvendigt eller ønskeligt for foreningen dispensere for de i stk. 2. nævnte valgperioder gældende for formand og hovedbestyrelsens medlemmer medens hovedbestyrelsen kan dispensere for udpegningsperioderne herunder den samlede funktionstid for udvalgsmedlemmer herunder forhandlingsudvalgets formand og forhandlingsudvalgets medlemmer. Dispensation for forhandlingsudvalget behandles af hovedbestyrelsen efter indstilling fra forhandlingsrådet. 6. Lokal struktur Stk. 1. Foreningen organiseres i et antal lokalforeninger. Lokalforeningernes geografiske dækningsområde afgøres efter lokal beslutning. I hvert af lokalområderne etableres en lokalforening, som består af medlemmer med blivende arbejdssted i det geografiske dækningsområde. Medlemmer kan vælge tilhørsforhold til lokalforening efter bopæl. Pensionister og arbejdsløse kan vælge tilhørsforhold til lokalforening efter tidligere arbejdssted eller nuværende bopæl. Stk. 2. Studentermedlemmer tilsluttes lokalforeningerne dækkende Københavns/Frederiksberg kommuner respektive Århus kommune. Stk. 3. Lokalforeningernes vedtægter er underlagt De Offentlige Tandlægers vedtægter og skal for at være gyldige være godkendt af hovedbestyrelsen. Stk. 4. En lokalforening kan vedtage selvstændigt kontingent til dækning af udgifter til lokale aktiviteter, som ikke afholdes af De Offentlige Tandlæger. Sådanne lokalkontingenter opkræves i forbindelse med kontingent til De Offentlige Tandlæger. Stk. 5. Lokalforeningens generalforsamling vælger en lokalforeningsbestyrelse på op til syv medlemmer. Disse medlemmer er: en tillidsrepræsentant en tandplejechef op til fem yderligere medlemmer. Lokalforeningsbestyrelsen konstituerer sig med formand, evt. næstformand og kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen har til opgave at virke for den regionale foreningsaktivitet, herunder de lokale forhandlinger af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår og det lokale arbejde for udviklingen af den kommunale tandpleje, samt for medlemmernes kommunikation med hovedbestyrelsen og foreningens øvrige organer. Stk. 6. Der tilkommer lokalforeningsbestyrelsernes medlemmer rejsegodtgørelse m.v. efter regler fastlagt af hovedbestyrelsen. 7. Forhandlingsrådet Stk. 1. Forhandlingsrådet består af forhandlingsudvalget, to repræsentanter for hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse.

6 Stk. 2. Ved afstemninger i forhandlingsrådet tillægges hver lokalforening stemmevægt på baggrund af antallet af aktive medlemmer i den pågældende lokalforening. Stk. 3. Forhandlingsrådet har til opgave: at udpege to af forhandlingsudvalgets fire medlemmer at træffe beslutning om opsigelse af aftale og overenskomst at fastsætte forhandlingsmandatet for forhandlingsudvalget at koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår at igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling at godkende indgåelse af økonomiske forpligtelser jf. 12, stk. 2. Stk. 4. Forhandlingsrådet træffer beslutning ved almindeligt flertal. Stk. 5. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende de kollektive aftaler og overenskomster gennemføres ved urafstemning blandt foreningens aktive medlemmer i henhold til 2, stk. 2. Forslaget er vedtaget, såfremt halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningerne er kun bindende såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede har stemt enten for eller imod forslaget. Såfremt det er mindre end 1/3 af de stemmeberettigede, der enten har stemt for eller imod forslaget, er det forhandlingsrådet, der træffer beslutning vedrørende godkendelsen. Stk. 6. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende lønforhold for enkeltmedlemmer kan delegeres til andre foreningsorganer, eksempelvis forhandlingsudvalget, lokalforeningsbestyrelser eller tillidsrepræsentanter. Stk. 7. Forhandlingsrådet kan i enkeltsager delegere sin kompetence i medfør af stk. 3 til hovedbestyrelsen. Stk. 8. Forhandlingsudvalget indkalder forhandlingsrådet efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler. Derudover skal forhandlingsrådet indkaldes, når mindst tre lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom. Stk. 9. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i forhandlingsrådet og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse. 8. Fagligt-politisk råd Stk. 1. Fagligt-politisk råd består af hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse. Den ene repræsentant for de lokale bestyrelser er formanden. Såfremt formanden er tandplejechef, skal den anden repræsentant være tandlæge. Såfremt formanden er tandlæge, skal den anden repræsentant være tandplejechef. Stk. 2. Fagligt-politisk råd har til opgave: at arbejde med den faglige udvikling af tandlægefaget og udviklingen af den offentlige tandpleje at være rådgivende for hovedbestyrelsen Stk. 3. Hovedbestyrelsen indkalder fagligt-politisk råd efter behov, dog mindst i år hvor der ikke afholdes ordinær generalforsamling. Derudover skal fagligt-politisk råd indkaldes, når mindst tre

7 lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom. Stk. 4. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i fagligt-politisk råd og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse. 9. Chefforum Stk. 1. Chefforum består af en tandplejechef defineret som overtandlæge, klinikchef eller afdelingstandlæge fra hvert af lokalforeningernes geografiske dækningsområde, udpeget af og blandt de af De Offentlige Tandlæger - organiserede tandplejechefer i de enkelte lokalområder, samt to repræsentanter for forhandlingsudvalget og en repræsentant for hovedbestyrelsen. Stk. 2. Chefforum beskæftiger sig bl.a. med: at koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for tandplejechefer at igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling Stk. 3. Forhandlingsudvalget indkalder chefforum efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler. Stk. 4. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i chefforum og dagsorden herfor være de af De Offentlige Tandlæger organiserede tandplejechefer i lokalområderne i hænde så betids, at der gives mulighed for en forudgående drøftelse heraf. 10. Universitetsforum Stk.1. Universitetsforum består af tandlæger, ansat på tandlægeskolerne, øvrige statsansatte tandlæger, tandlæger i regional ansættelse, tandplejechefer samt to repræsentanter fra forhandlingsudvalget og to repræsentanter fra hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tager stilling til den endelige sammensætning af universitetsforum. Stk. 2. Universitetsforum har til opgave: at medvirke til fastsættelse af forhandlingsmandatet for forhandlingsudvalget f.s.v. angår løn- og ansættelsesvilkårene på tandlægeskolerne at formulere politiker for den odontologiske forskningsindsats og udviklingen af tandplejen i Danmark at være rådgivende for hovedbestyrelsen at arbejde med andre emner, relevant for sikringen af gode løn- og ansættelsesvilkår på universiteterne og for den odontologiske forsknings vilkår i Danmark Stk. 3. Hovedbestyrelsen indkalder universitetsforum efter behov. I det omfang, det er muligt, skal indkaldelse til møde i universitetsforum og dagsorden herfor være universitetsforums medlemmer i hænde i så god tid, at der gives mulighed for forudgående drøftelse heraf i De Offentlige Tandlæger's regionsbestyrelser.

8 11. Forhandlingsudvalget Stk. 1. Foreningen nedsætter et forhandlingsudvalg bestående af fire aktive medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af forhandlingsrådet, og to medlemmer udpeges af hovedbestyrelsen. Det ene medlem, som hovedbestyrelsen udpeger, skal være en tandplejechef, mens det andet medlem skal være en specialtandlæge i ortodonti. De to medlemmer, hovedbestyrelsen udpeger, udpeges efter indstilling fra henholdsvis chefforum og specialtandlægegruppen. Alle medlemmer udpeges for en periode af tre år. Såfremt et medlem af udvalget afgår inden udløbet af vedkommendes funktionsperiode, udpeges af forhandlingsrådet henholdsvis hovedbestyrelsen snarest muligt derefter et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Stk. 2. Forhandlingsudvalget udfærdiger en forretningsorden, som forelægges forhandlingsrådet til godkendelse. Stk. 3. Forhandlingsudvalget har til opgave at forhandle overenskomster og aftaler vedrørende løn og arbejdsvilkår for foreningens medlemmer. Forhandlingsudvalget fastlægger principper for behandling af person- og enkeltsager vedrørende ansættelsesmæssige forhold og skal i nødvendigt omfang inddrages i behandling af sådanne sager. Stk. 4. Forhandlingsudvalget arbejder under ansvar over for forhandlingsrådet og refererer til hovedbestyrelsen. 12. Forhandlingssamarbejde Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan som led i varetagelsen af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser træffe aftale med andre organisationer om at indgå i et forhandlingssamarbejde og/eller fællesskab. I en sådan aftale kan hovedbestyrelsen binde foreningen til at følge de aftalte forhandlingsregler, gælder for dette samarbejde/fællesskab. Stk. 2. Såfremt aftaler om forhandlingssamarbejde og/eller -fællesskab indebærer eller kan komme til at indebære, at foreningen påtager sig økonomiske forpligtelser, herunder optager lån, indgår i garanti- og kautionsforpligtelser, skal aftalerne, før de indgås, forelægges forhandlingsrådet til godkendelse. 13. Kursusvirksomhed Stk. 1. Foreningen foranstalter kursusvirksomhed i form af efteruddannelse, og den medvirker til videreuddannelse. Stk. 2. Hovedbestyrelsen udarbejder nærmere regler for kursusvirksomheden, der fastsættes i et regulativ, der træder i kraft ved hovedbestyrelsens beslutning og som skal godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling. 14. Kommunikationsvirksomhed Stk. 1. Foreningen kommunikerer regelmæssigt med medlemmerne via De Offentlige Tandlægers medier. Der formidles nyheder herunder om regelændringer af betydning for offentlig tandpleje, faglig- og fagpolitisk information, erfaringsudveksling bl.a. fra udviklingsprojekter og lignende i den kommunale tandpleje, informationer om løn- og ansættelsesvilkår m.v..

9 Stk. 2. Hovedbestyrelsen udpeger en faglig redaktion for De Offentlige Tandlægers medier. Den faglige redaktion er ansvarlig over for hovedbestyrelsen indenfor rammer beskrevet i redaktionelle retningslinjer for De Offentlige Tandlægers medier samt i kommissorium for det faglige redaktionsudvalg. Stk. 3. Foreningen kan efter hovedbestyrelsens beslutning herom drive forlagsvirksomhed. 15. Tegningsregler Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden sammen med lederen af foreningens sekretariat. 16. Administration Stk. 1. Foreningens daglige administrationsarbejde varetages af et sekretariat. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om, at administrationen af sekretariatet kan varetages i et samarbejde med andre organisationer. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at administrationen sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter og medlemmernes interesser. Stk. 3. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet skal aflægges af hovedbestyrelsen, der skal underskrive årsregnskabet senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning. 17. Regnskab Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet forelægges sammen med det tilhørende bilagsmateriale for de af generalforsamlingens valgte revisorer. Stk. 3. Den statsautoriserede revisor forestår den regnskabsmæssige revision, medens de medlemsvalgte revisorer skal påse at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med foreningens formål, samt at der er udvist passende hensyn ved administrationen 18. Godtgørelse af udgifter i forbindelse med foreningsmæssige aktiviteter Stk. 1. Der tilkommer hovedbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af hovedbestyrelsen samt forhandlingsudvalgets medlemmer godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter m.v., efter regler fastlagt af generalforsamlingen. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan tillægge andre, der deltager i foreningsmæssige aktiviteter, godtgørelse m.v. efter samme regler. Stk. 3. Der udbetales honorar til forretningsudvalget, og der kan foretages frikøb af medlemmer af forretningsudvalget, jf. 5.

10 19. Forskningskonto Stk. 1. På den ordinære generalforsamling afsættes et beløb til De Offentlige Tandlægers forskningskonto. Kontingentet fastsættes som et beløb pr. medlem, der betaler kontingentsatsen på 100 %. Det enkelte medlem betaler forholdsmæssigt i forhold til egen kontingentsats. Beløbet opkræves kvartalsvis tillagt De Offentlige Tandlægers driftsmæssige kontingent. Beløbet hensættes på særskilt konto benævnt forskningskontoen på De Offentlige Tandlægers regnskab. Midler, der er bevilliget, men ikke forbrugt indenfor to år regnet fra bevillingsdato, tilbagegår til De Offentlige Tandlægers almindelige drift. Beløbet skal anvendes til at støtte forskning inden for følgende områder: 1. Samfundsmæssige og adfærdsmæssige faktorer, der påvirker oral sundhed og oral sygdom i befolkningen. 2. Odontologisk sundhedstjenesteforskning, herunder forskning, der sigter mod øget erkendelse inden for diagnostik, forebyggelse og klinisk intervention over for orale sygdomme og anomalier forskning vedrørende organisation af tandpleje på populationsniveau. 3. Tandplejepersonalets arbejdsmiljø. Stk. 2. Forskningskontoen bestyres og uddeles af et udvalg på fem medlemmer, hvoraf formanden samt to medlemmer udpeges af foreningens hovedbestyrelse og to medlemmer udpeges af tandlægeskolerne. 20. Pædodontisk efteruddannelsesfond Stk. 1. På den ordinære generalforsamling afsættes et beløb til De Offentlige Tandlægers pædodontiske efteruddannelsesfond. Beløbet skal anvendes til at støtte efteruddannelsesaktiviteter inden for følgende områder: 1. Deltagelse i internationale pædodontiske kongresser 2. Studieophold ved udenlandske pædodontiske specialistklinikker 3. Deltagelse i længerevarende pædodontiske efteruddannelsesforløb Stk. 2. Den pædodontiske efteruddannelsesfond bestyres af De Offentlige Tandlæger's hovedbestyrelse. 21. Vedtægtsændringer Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på De Offentlige Tandlægers ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til hovedbestyrelsen senest en måned før afholdelse af generalforsamlingen. Med forslagene skal følge en skriftlig begrundelse. Hovedbestyrelsen påser, at sådanne forslag bekendtgøres senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Til vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne kræves to tredjedele af de på De Offentlige Tandlægers generalforsamling afgivne stemmer. 22. Foreningens opløsning Stk. 1. Forslag om foreningens opløsning skal være ledsaget af forslag til anvendelse af foreningens midler, og forslagene behandles under ét.

11 Stk. 2. For vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at to tredjedele heraf stemmer for opløsning. Er mindre end halvdelen til stede, skal vedtagelse om opløsning konfirmeres med to tredjedele flertal på ny generalforsamling. Senest opdateret af LH

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Foreningen U-landsnyt.dk". 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kap. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere