Vedtægter for De Offentlige Tandlæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for De Offentlige Tandlæger"

Transkript

1 Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober Navn og formål Stk. 1. Foreningens navn er De Offentlige Tandlæger. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Stk. 3. Foreningens formål er at fremme befolkningens tandsundhed samt, at varetage medlemmernes faglige-, løn- og ansættelsesmæssige interesser. Foreningen samarbejder med de faglige og videnskabelige selskaber. 2. Medlemsforhold Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, som har bestået dansk tandlægeeksamen. Som medlemmer kan desuden optages personer med udenlandsk tandlægeeksamen, som af Sundhedsstyrelsen opnår tilladelse til at udøve tandlægegerning i Danmark. Stk. 2. Som aktive medlemmer af foreningen optages tandlæger, som udfører arbejde eller er arbejdssøgende inden for det odontologiske arbejdsfelt. Stk. 3. Som passive medlemmer af foreningen optages øvrige tandlæger. Stk. 4. Som tilsluttede medlemmer kan optages tandlægestuderende ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter på universiteterne i København og Århus samt medlemmer, som er ophørt med erhvervsarbejde. Stk. 5. Tandlæger, der er aktive medlemmer, og som samtidig er medlemmer af en anden akademisk fagforening, kan opnå kontingentreduktion efter regler fastsat af generalforsamlingen. Stk. 6. Efter individuelle ansøgninger herom kan hovedbestyrelsen beslutte, at et aktivt medlem får en tidsbestemt kontingentnedsættelse. Lokalforenings- bestyrelsen for det område, hvor den pågældende bor eller har arbejdssted, orienteres om hovedbestyrelsens afgørelse. Stk. 7. Tandlægestuderende er kontingentfri i hele studietiden. Stk. 8. For foreningens forpligtelser hæfter udelukkende foreningens formue. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. 3. Medlemsrettigheder og pligter Stk. 1. Aktive medlemmer i henhold til 2, stk. 2 har alle rettigheder i henhold til foreningens vedtægter. For passive medlemmer og tilsluttede medlemmer gælder den indskrænkning, at de ikke har stemmeret og ikke er valgbare på foreningens generalforsamling. Passive og tilsluttede medlemmer har adgang til at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Passive medlemmer og tilsluttede medlemmer har ikke krav på bistand i spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold.

2 Stk. 2. Et medlem, som ved stillingsændring mister sin adgang til aktivt medlemskab i henhold til 2, stk. 2, overføres til passivt medlemskab med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal regnet fra det tidspunkt, hvor forudsætningerne for hidtidig medlemsstatus ophører. Ved en sådan stillingsændring skal de tillidsposter i foreningen, som forudsætter aktivt medlemskab, afgives ved først mulige lejlighed, dog senest på det tidspunkt, hvor aktivt medlemskab ophører. Et medlem, som ved stillingsændring mister sin adgang til passivt medlemskab, overføres til aktivt medlemskab med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal regnet fra det tidspunkt, hvor forudsætningerne for hidtidig medlemsstatus ophører. Det enkelte medlem er forpligtet til at give De Offentlige Tandlæger meddelelse om ændrede forudsætninger for medlemskab. Stk. 3. Aktive medlemmer, indmeldt i foreningen efter , tilsluttes foreningens gruppelivsforsikring. Passive medlemmer kan vælge om de ønsker at tilslutte sig forsikringsordningen. Stk. 4. Foreningen repræsenterer dansk tandpleje i International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Foreningens medlemmer kan på favorable vilkår opnå individuelt medlemskab af IAPD. Stk. 5. Nye medlemmer er kontingentfrie i det kvartal, hvori de tilsluttes foreningen, nyuddannede kandidater dog i et halvår efter afslutning af eksamen. I det efterfølgende halvår betaler nyuddannede aktive medlemmer 50 procent af det ordinære kontingent. Stk. 6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med tre måneders varsel til udgangen af et kvartal. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan efter skriftligt påkrav slette et medlem, som er i mere end seks måneders kontingentrestance. Stk. 8. Såfremt der eksisterer en overenskomst eller anden aftale mellem foreningen og et ansættelsessted, må et medlem ikke tiltræde en stilling det pågældende sted på andre vilkår end de i overenskomst/aftale anførte, med mindre foreningen har godkendt dette. Stk. 9. Såfremt der ikke eksisterer en overenskomst/aftale for det pågældende ansættelsessted, skal løn- og ansættelsesvilkår aftales mellem foreningen og ansættelsesstedet. Et medlem må således ikke tiltræde en stilling, førend en sådan aftale foreligger. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om at undtage enkeltstillinger eller ansættelsesområder fra denne bestemmelse. Stk. 10. Aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare til alle foreningens tillidsposter. For tillidsrepræsentanter gælder særlige regler, jf. bl.a. de generelle TR-regelsæt. Såfremt der opstår tvivl om et medlems varetagelse af et tillidserhverv i foreningen, afgør Hovedbestyrelsen spørgsmålet. Stk. 11. Et medlems rettigheder og forpligtelser består, indtil endelig udmeldelse eller eksklusion af foreningen er sket. Stk. 12. Såfremt der er varslet konflikt mellem foreningen og offentlige myndigheder eller institutioner, kan udmeldelse ikke ske.

3 4. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen kan indbyde andre til generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i lige år, normalt i fjerde kvartal. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter hovedbestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 20 procent af foreningens medlemmer over for hovedbestyrelsen fremsætter krav herom med skriftlig begrundelse. I sidste tilfælde afholdes generalforsamling mindst en, højst seks uger efter, at krav herom er fremsat. Stk. 4. Ordinær generalforsamling annonceres med to måneders varsel og indkaldes skriftligt med to ugers varsel. Dagsorden, hovedbestyrelsens skriftlige beretning, revideret regnskab og forslag til budget offentliggøres samtidig med indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en uges varsel, jf. dog 5, stk. 6. Stk.5. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen afholdes. Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: a) valg af dirigent b) hovedbestyrelsens beretning c) aflæggelse af særskilte, reviderede årsregnskaber for hvert af de foregående to år til godkendelse og meddelelse af décharge d) behandling af forslag fra hovedbestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne e) godkendelse af forslag til budget og kontingenter for den kommende toårsperiode f) valg af formand g) valg af seks medlemmer til hovedbestyrelsen og valg af to suppleanter h) valg af en statsautoriseret revisor og to medlemsvalgte revisorer samt en suppleant for disse i) eventuelt Stk. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt tilstedeværende aktive medlemmer jf. dog 20, stk. 2 og 21, stk. 2. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes forslaget som bortfaldet. Stk. 8. Til valg af formand kræves over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås dette ikke i første omgang, foretages omvalg mellem de to kandidater, der ved den første afstemning opnåede flest stemmer. Såfremt der ikke fra anden side fremkommer forslag til formand, er hovedbestyrelsen forpligtet til at fremsætte et sådant forslag. Stk. 9. Indtræder der stemmelighed ved valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen, foretages ny afstemning blandt de kandidater, som har fået lige mange stemmer. Er stemmerne fortsat lige, foretages valget ved lodtrækning. Stk. 10. Skriftlig afstemning finder sted, når generalforsamlingen forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det. Stk. 11. Over det på generalforsamlingen passerede optages et protokollat, som godkendes ved dirigentens og formandens underskrift.

4 5. Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og andre udvalg Stk. 1. Hovedbestyrelsen varetager den faglige, fagpolitiske og økonomiske ledelse af foreningen, og består af en formand og seks øvrige medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges på generalforsamlingen (jf. 4, stk. 8 og 9). Stk. 2. Valgperioden er to år. Suppleanter til hovedbestyrelsen vælges ligeledes for to år. Genvalg kan finde sted. Indtræder en suppleant i hovedbestyrelsen, er det for resten af det ordinære hovedbestyrelsesmedlems valgperiode. Ingen kan være medlem af hovedbestyrelsen eller formand for denne i mere end seks år i træk. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen vælges til formand, kan vedkommende fungere som sådan i op til seks år i træk. Vedkommende kan herefter vælges til hovedbestyrelsen således, at den samlede periode for almindeligt medlemskab umiddelbart før og umiddelbart efter eventuelt formandskab ikke overstiger seks år. Ingen er forpligtet til at modtage valg til hovedbestyrelsen. Stk. 3. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. Stk. 4. Til at forestå foreningens daglige drift nedsætter hovedbestyrelsen et forretningsudvalg, der består af formanden, næstformand, formand for forhandlingsudvalget og lederen af foreningens sekretariat. Forretningsudvalget fastlægger selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget modtager honorar. Honoraret udbetales som B-indkomst. Formandens honorar er 1/4 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst. Formanden for forhandlingsudvalget modtager et honorar svarende til 1/6 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst. Næstformandens honorar er 1/12 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst. Der kan med hovedbestyrelsens godkendelse ske frikøb af forretningsudvalgets medlemmer i fornødent omfang. Stk. 5. Et hovedbestyrelsesmedlem skal nedlægge sit mandat, dersom ændring af medlemmets status medfører tab af valgbarhed, jf. 3, stk. 2. Stk. 6. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem ønsker at nedlægge sit mandat inden for valgperioden, forudsættes generalforsamlingens eller hovedbestyrelsens godkendelse heraf. Såfremt hovedbestyrelsen samlet ønsker at nedlægge sit mandat indkaldes skriftligt til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde: a) godkendelse af bestyrelsens beslutning samt b) evt. valg af ny hovedbestyrelse. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan kun afsættes inden for en valgperiode, såfremt forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling. En generalforsamling kan til enhver tid udtrykke sin mistillid til en siddende hovedbestyrelse og kræve indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. I perioden, indtil der har været afholdt nyvalg til hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen forpligtet til at foretage det nødvendige for at varetage foreningens interesser. Stk. 8. Et sådant ekstraordinært valg gælder for resten af den periode, i hvilken den afgående hovedbestyrelse var valgt. Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan nedsætte permanente eller ad hoc udvalg til at løse særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer udpeges for 2 år med mulighed for genudpegning to gange, så den samlede

5 funktionsperiode bliver højst 6 år. Forhandlingsudvalgsmedlemmer udpeges dog for 3 år med mulighed for genvalg en gang, så den samlede funktionsperiode bliver 6 år. Stk. 10. Generalforsamlingen kan såfremt det er nødvendigt eller ønskeligt for foreningen dispensere for de i stk. 2. nævnte valgperioder gældende for formand og hovedbestyrelsens medlemmer medens hovedbestyrelsen kan dispensere for udpegningsperioderne herunder den samlede funktionstid for udvalgsmedlemmer herunder forhandlingsudvalgets formand og forhandlingsudvalgets medlemmer. Dispensation for forhandlingsudvalget behandles af hovedbestyrelsen efter indstilling fra forhandlingsrådet. 6. Lokal struktur Stk. 1. Foreningen organiseres i et antal lokalforeninger. Lokalforeningernes geografiske dækningsområde afgøres efter lokal beslutning. I hvert af lokalområderne etableres en lokalforening, som består af medlemmer med blivende arbejdssted i det geografiske dækningsområde. Medlemmer kan vælge tilhørsforhold til lokalforening efter bopæl. Pensionister og arbejdsløse kan vælge tilhørsforhold til lokalforening efter tidligere arbejdssted eller nuværende bopæl. Stk. 2. Studentermedlemmer tilsluttes lokalforeningerne dækkende Københavns/Frederiksberg kommuner respektive Århus kommune. Stk. 3. Lokalforeningernes vedtægter er underlagt De Offentlige Tandlægers vedtægter og skal for at være gyldige være godkendt af hovedbestyrelsen. Stk. 4. En lokalforening kan vedtage selvstændigt kontingent til dækning af udgifter til lokale aktiviteter, som ikke afholdes af De Offentlige Tandlæger. Sådanne lokalkontingenter opkræves i forbindelse med kontingent til De Offentlige Tandlæger. Stk. 5. Lokalforeningens generalforsamling vælger en lokalforeningsbestyrelse på op til syv medlemmer. Disse medlemmer er: en tillidsrepræsentant en tandplejechef op til fem yderligere medlemmer. Lokalforeningsbestyrelsen konstituerer sig med formand, evt. næstformand og kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen har til opgave at virke for den regionale foreningsaktivitet, herunder de lokale forhandlinger af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår og det lokale arbejde for udviklingen af den kommunale tandpleje, samt for medlemmernes kommunikation med hovedbestyrelsen og foreningens øvrige organer. Stk. 6. Der tilkommer lokalforeningsbestyrelsernes medlemmer rejsegodtgørelse m.v. efter regler fastlagt af hovedbestyrelsen. 7. Forhandlingsrådet Stk. 1. Forhandlingsrådet består af forhandlingsudvalget, to repræsentanter for hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse.

6 Stk. 2. Ved afstemninger i forhandlingsrådet tillægges hver lokalforening stemmevægt på baggrund af antallet af aktive medlemmer i den pågældende lokalforening. Stk. 3. Forhandlingsrådet har til opgave: at udpege to af forhandlingsudvalgets fire medlemmer at træffe beslutning om opsigelse af aftale og overenskomst at fastsætte forhandlingsmandatet for forhandlingsudvalget at koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår at igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling at godkende indgåelse af økonomiske forpligtelser jf. 12, stk. 2. Stk. 4. Forhandlingsrådet træffer beslutning ved almindeligt flertal. Stk. 5. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende de kollektive aftaler og overenskomster gennemføres ved urafstemning blandt foreningens aktive medlemmer i henhold til 2, stk. 2. Forslaget er vedtaget, såfremt halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningerne er kun bindende såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede har stemt enten for eller imod forslaget. Såfremt det er mindre end 1/3 af de stemmeberettigede, der enten har stemt for eller imod forslaget, er det forhandlingsrådet, der træffer beslutning vedrørende godkendelsen. Stk. 6. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende lønforhold for enkeltmedlemmer kan delegeres til andre foreningsorganer, eksempelvis forhandlingsudvalget, lokalforeningsbestyrelser eller tillidsrepræsentanter. Stk. 7. Forhandlingsrådet kan i enkeltsager delegere sin kompetence i medfør af stk. 3 til hovedbestyrelsen. Stk. 8. Forhandlingsudvalget indkalder forhandlingsrådet efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler. Derudover skal forhandlingsrådet indkaldes, når mindst tre lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom. Stk. 9. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i forhandlingsrådet og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse. 8. Fagligt-politisk råd Stk. 1. Fagligt-politisk råd består af hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse. Den ene repræsentant for de lokale bestyrelser er formanden. Såfremt formanden er tandplejechef, skal den anden repræsentant være tandlæge. Såfremt formanden er tandlæge, skal den anden repræsentant være tandplejechef. Stk. 2. Fagligt-politisk råd har til opgave: at arbejde med den faglige udvikling af tandlægefaget og udviklingen af den offentlige tandpleje at være rådgivende for hovedbestyrelsen Stk. 3. Hovedbestyrelsen indkalder fagligt-politisk råd efter behov, dog mindst i år hvor der ikke afholdes ordinær generalforsamling. Derudover skal fagligt-politisk råd indkaldes, når mindst tre

7 lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom. Stk. 4. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i fagligt-politisk råd og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse. 9. Chefforum Stk. 1. Chefforum består af en tandplejechef defineret som overtandlæge, klinikchef eller afdelingstandlæge fra hvert af lokalforeningernes geografiske dækningsområde, udpeget af og blandt de af De Offentlige Tandlæger - organiserede tandplejechefer i de enkelte lokalområder, samt to repræsentanter for forhandlingsudvalget og en repræsentant for hovedbestyrelsen. Stk. 2. Chefforum beskæftiger sig bl.a. med: at koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for tandplejechefer at igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling Stk. 3. Forhandlingsudvalget indkalder chefforum efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler. Stk. 4. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i chefforum og dagsorden herfor være de af De Offentlige Tandlæger organiserede tandplejechefer i lokalområderne i hænde så betids, at der gives mulighed for en forudgående drøftelse heraf. 10. Universitetsforum Stk.1. Universitetsforum består af tandlæger, ansat på tandlægeskolerne, øvrige statsansatte tandlæger, tandlæger i regional ansættelse, tandplejechefer samt to repræsentanter fra forhandlingsudvalget og to repræsentanter fra hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tager stilling til den endelige sammensætning af universitetsforum. Stk. 2. Universitetsforum har til opgave: at medvirke til fastsættelse af forhandlingsmandatet for forhandlingsudvalget f.s.v. angår løn- og ansættelsesvilkårene på tandlægeskolerne at formulere politiker for den odontologiske forskningsindsats og udviklingen af tandplejen i Danmark at være rådgivende for hovedbestyrelsen at arbejde med andre emner, relevant for sikringen af gode løn- og ansættelsesvilkår på universiteterne og for den odontologiske forsknings vilkår i Danmark Stk. 3. Hovedbestyrelsen indkalder universitetsforum efter behov. I det omfang, det er muligt, skal indkaldelse til møde i universitetsforum og dagsorden herfor være universitetsforums medlemmer i hænde i så god tid, at der gives mulighed for forudgående drøftelse heraf i De Offentlige Tandlæger's regionsbestyrelser.

8 11. Forhandlingsudvalget Stk. 1. Foreningen nedsætter et forhandlingsudvalg bestående af fire aktive medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af forhandlingsrådet, og to medlemmer udpeges af hovedbestyrelsen. Det ene medlem, som hovedbestyrelsen udpeger, skal være en tandplejechef, mens det andet medlem skal være en specialtandlæge i ortodonti. De to medlemmer, hovedbestyrelsen udpeger, udpeges efter indstilling fra henholdsvis chefforum og specialtandlægegruppen. Alle medlemmer udpeges for en periode af tre år. Såfremt et medlem af udvalget afgår inden udløbet af vedkommendes funktionsperiode, udpeges af forhandlingsrådet henholdsvis hovedbestyrelsen snarest muligt derefter et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Stk. 2. Forhandlingsudvalget udfærdiger en forretningsorden, som forelægges forhandlingsrådet til godkendelse. Stk. 3. Forhandlingsudvalget har til opgave at forhandle overenskomster og aftaler vedrørende løn og arbejdsvilkår for foreningens medlemmer. Forhandlingsudvalget fastlægger principper for behandling af person- og enkeltsager vedrørende ansættelsesmæssige forhold og skal i nødvendigt omfang inddrages i behandling af sådanne sager. Stk. 4. Forhandlingsudvalget arbejder under ansvar over for forhandlingsrådet og refererer til hovedbestyrelsen. 12. Forhandlingssamarbejde Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan som led i varetagelsen af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser træffe aftale med andre organisationer om at indgå i et forhandlingssamarbejde og/eller fællesskab. I en sådan aftale kan hovedbestyrelsen binde foreningen til at følge de aftalte forhandlingsregler, gælder for dette samarbejde/fællesskab. Stk. 2. Såfremt aftaler om forhandlingssamarbejde og/eller -fællesskab indebærer eller kan komme til at indebære, at foreningen påtager sig økonomiske forpligtelser, herunder optager lån, indgår i garanti- og kautionsforpligtelser, skal aftalerne, før de indgås, forelægges forhandlingsrådet til godkendelse. 13. Kursusvirksomhed Stk. 1. Foreningen foranstalter kursusvirksomhed i form af efteruddannelse, og den medvirker til videreuddannelse. Stk. 2. Hovedbestyrelsen udarbejder nærmere regler for kursusvirksomheden, der fastsættes i et regulativ, der træder i kraft ved hovedbestyrelsens beslutning og som skal godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling. 14. Kommunikationsvirksomhed Stk. 1. Foreningen kommunikerer regelmæssigt med medlemmerne via De Offentlige Tandlægers medier. Der formidles nyheder herunder om regelændringer af betydning for offentlig tandpleje, faglig- og fagpolitisk information, erfaringsudveksling bl.a. fra udviklingsprojekter og lignende i den kommunale tandpleje, informationer om løn- og ansættelsesvilkår m.v..

9 Stk. 2. Hovedbestyrelsen udpeger en faglig redaktion for De Offentlige Tandlægers medier. Den faglige redaktion er ansvarlig over for hovedbestyrelsen indenfor rammer beskrevet i redaktionelle retningslinjer for De Offentlige Tandlægers medier samt i kommissorium for det faglige redaktionsudvalg. Stk. 3. Foreningen kan efter hovedbestyrelsens beslutning herom drive forlagsvirksomhed. 15. Tegningsregler Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden sammen med lederen af foreningens sekretariat. 16. Administration Stk. 1. Foreningens daglige administrationsarbejde varetages af et sekretariat. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om, at administrationen af sekretariatet kan varetages i et samarbejde med andre organisationer. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at administrationen sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter og medlemmernes interesser. Stk. 3. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet skal aflægges af hovedbestyrelsen, der skal underskrive årsregnskabet senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning. 17. Regnskab Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet forelægges sammen med det tilhørende bilagsmateriale for de af generalforsamlingens valgte revisorer. Stk. 3. Den statsautoriserede revisor forestår den regnskabsmæssige revision, medens de medlemsvalgte revisorer skal påse at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med foreningens formål, samt at der er udvist passende hensyn ved administrationen 18. Godtgørelse af udgifter i forbindelse med foreningsmæssige aktiviteter Stk. 1. Der tilkommer hovedbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af hovedbestyrelsen samt forhandlingsudvalgets medlemmer godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter m.v., efter regler fastlagt af generalforsamlingen. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan tillægge andre, der deltager i foreningsmæssige aktiviteter, godtgørelse m.v. efter samme regler. Stk. 3. Der udbetales honorar til forretningsudvalget, og der kan foretages frikøb af medlemmer af forretningsudvalget, jf. 5.

10 19. Forskningskonto Stk. 1. På den ordinære generalforsamling afsættes et beløb til De Offentlige Tandlægers forskningskonto. Kontingentet fastsættes som et beløb pr. medlem, der betaler kontingentsatsen på 100 %. Det enkelte medlem betaler forholdsmæssigt i forhold til egen kontingentsats. Beløbet opkræves kvartalsvis tillagt De Offentlige Tandlægers driftsmæssige kontingent. Beløbet hensættes på særskilt konto benævnt forskningskontoen på De Offentlige Tandlægers regnskab. Midler, der er bevilliget, men ikke forbrugt indenfor to år regnet fra bevillingsdato, tilbagegår til De Offentlige Tandlægers almindelige drift. Beløbet skal anvendes til at støtte forskning inden for følgende områder: 1. Samfundsmæssige og adfærdsmæssige faktorer, der påvirker oral sundhed og oral sygdom i befolkningen. 2. Odontologisk sundhedstjenesteforskning, herunder forskning, der sigter mod øget erkendelse inden for diagnostik, forebyggelse og klinisk intervention over for orale sygdomme og anomalier forskning vedrørende organisation af tandpleje på populationsniveau. 3. Tandplejepersonalets arbejdsmiljø. Stk. 2. Forskningskontoen bestyres og uddeles af et udvalg på fem medlemmer, hvoraf formanden samt to medlemmer udpeges af foreningens hovedbestyrelse og to medlemmer udpeges af tandlægeskolerne. 20. Pædodontisk efteruddannelsesfond Stk. 1. På den ordinære generalforsamling afsættes et beløb til De Offentlige Tandlægers pædodontiske efteruddannelsesfond. Beløbet skal anvendes til at støtte efteruddannelsesaktiviteter inden for følgende områder: 1. Deltagelse i internationale pædodontiske kongresser 2. Studieophold ved udenlandske pædodontiske specialistklinikker 3. Deltagelse i længerevarende pædodontiske efteruddannelsesforløb Stk. 2. Den pædodontiske efteruddannelsesfond bestyres af De Offentlige Tandlæger's hovedbestyrelse. 21. Vedtægtsændringer Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på De Offentlige Tandlægers ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til hovedbestyrelsen senest en måned før afholdelse af generalforsamlingen. Med forslagene skal følge en skriftlig begrundelse. Hovedbestyrelsen påser, at sådanne forslag bekendtgøres senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Til vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne kræves to tredjedele af de på De Offentlige Tandlægers generalforsamling afgivne stemmer. 22. Foreningens opløsning Stk. 1. Forslag om foreningens opløsning skal være ledsaget af forslag til anvendelse af foreningens midler, og forslagene behandles under ét.

11 Stk. 2. For vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at to tredjedele heraf stemmer for opløsning. Er mindre end halvdelen til stede, skal vedtagelse om opløsning konfirmeres med to tredjedele flertal på ny generalforsamling. Senest opdateret af LH

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse Love & vedtægter Forbundslove Standardvedtægter for medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse Vedtægter for Dansk Journalistforbunds ophavsretsfond Delegeretvalgregler Hovedbestyrelsens forretningsorden

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere