Vedtægter for De Offentlige Tandlæger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for De Offentlige Tandlæger"

Transkript

1 Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober Navn og formål Stk. 1. Foreningens navn er De Offentlige Tandlæger. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Stk. 3. Foreningens formål er at fremme befolkningens tandsundhed samt, at varetage medlemmernes faglige-, løn- og ansættelsesmæssige interesser. Foreningen samarbejder med de faglige og videnskabelige selskaber. 2. Medlemsforhold Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, som har bestået dansk tandlægeeksamen. Som medlemmer kan desuden optages personer med udenlandsk tandlægeeksamen, som af Sundhedsstyrelsen opnår tilladelse til at udøve tandlægegerning i Danmark. Stk. 2. Som aktive medlemmer af foreningen optages tandlæger, som udfører arbejde eller er arbejdssøgende inden for det odontologiske arbejdsfelt. Stk. 3. Som passive medlemmer af foreningen optages øvrige tandlæger. Stk. 4. Som tilsluttede medlemmer kan optages tandlægestuderende ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter på universiteterne i København og Århus samt medlemmer, som er ophørt med erhvervsarbejde. Stk. 5. Tandlæger, der er aktive medlemmer, og som samtidig er medlemmer af en anden akademisk fagforening, kan opnå kontingentreduktion efter regler fastsat af generalforsamlingen. Stk. 6. Efter individuelle ansøgninger herom kan hovedbestyrelsen beslutte, at et aktivt medlem får en tidsbestemt kontingentnedsættelse. Lokalforenings- bestyrelsen for det område, hvor den pågældende bor eller har arbejdssted, orienteres om hovedbestyrelsens afgørelse. Stk. 7. Tandlægestuderende er kontingentfri i hele studietiden. Stk. 8. For foreningens forpligtelser hæfter udelukkende foreningens formue. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. 3. Medlemsrettigheder og pligter Stk. 1. Aktive medlemmer i henhold til 2, stk. 2 har alle rettigheder i henhold til foreningens vedtægter. For passive medlemmer og tilsluttede medlemmer gælder den indskrænkning, at de ikke har stemmeret og ikke er valgbare på foreningens generalforsamling. Passive og tilsluttede medlemmer har adgang til at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Passive medlemmer og tilsluttede medlemmer har ikke krav på bistand i spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold.

2 Stk. 2. Et medlem, som ved stillingsændring mister sin adgang til aktivt medlemskab i henhold til 2, stk. 2, overføres til passivt medlemskab med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal regnet fra det tidspunkt, hvor forudsætningerne for hidtidig medlemsstatus ophører. Ved en sådan stillingsændring skal de tillidsposter i foreningen, som forudsætter aktivt medlemskab, afgives ved først mulige lejlighed, dog senest på det tidspunkt, hvor aktivt medlemskab ophører. Et medlem, som ved stillingsændring mister sin adgang til passivt medlemskab, overføres til aktivt medlemskab med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal regnet fra det tidspunkt, hvor forudsætningerne for hidtidig medlemsstatus ophører. Det enkelte medlem er forpligtet til at give De Offentlige Tandlæger meddelelse om ændrede forudsætninger for medlemskab. Stk. 3. Aktive medlemmer, indmeldt i foreningen efter , tilsluttes foreningens gruppelivsforsikring. Passive medlemmer kan vælge om de ønsker at tilslutte sig forsikringsordningen. Stk. 4. Foreningen repræsenterer dansk tandpleje i International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Foreningens medlemmer kan på favorable vilkår opnå individuelt medlemskab af IAPD. Stk. 5. Nye medlemmer er kontingentfrie i det kvartal, hvori de tilsluttes foreningen, nyuddannede kandidater dog i et halvår efter afslutning af eksamen. I det efterfølgende halvår betaler nyuddannede aktive medlemmer 50 procent af det ordinære kontingent. Stk. 6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med tre måneders varsel til udgangen af et kvartal. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan efter skriftligt påkrav slette et medlem, som er i mere end seks måneders kontingentrestance. Stk. 8. Såfremt der eksisterer en overenskomst eller anden aftale mellem foreningen og et ansættelsessted, må et medlem ikke tiltræde en stilling det pågældende sted på andre vilkår end de i overenskomst/aftale anførte, med mindre foreningen har godkendt dette. Stk. 9. Såfremt der ikke eksisterer en overenskomst/aftale for det pågældende ansættelsessted, skal løn- og ansættelsesvilkår aftales mellem foreningen og ansættelsesstedet. Et medlem må således ikke tiltræde en stilling, førend en sådan aftale foreligger. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om at undtage enkeltstillinger eller ansættelsesområder fra denne bestemmelse. Stk. 10. Aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare til alle foreningens tillidsposter. For tillidsrepræsentanter gælder særlige regler, jf. bl.a. de generelle TR-regelsæt. Såfremt der opstår tvivl om et medlems varetagelse af et tillidserhverv i foreningen, afgør Hovedbestyrelsen spørgsmålet. Stk. 11. Et medlems rettigheder og forpligtelser består, indtil endelig udmeldelse eller eksklusion af foreningen er sket. Stk. 12. Såfremt der er varslet konflikt mellem foreningen og offentlige myndigheder eller institutioner, kan udmeldelse ikke ske.

3 4. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen kan indbyde andre til generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i lige år, normalt i fjerde kvartal. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter hovedbestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 20 procent af foreningens medlemmer over for hovedbestyrelsen fremsætter krav herom med skriftlig begrundelse. I sidste tilfælde afholdes generalforsamling mindst en, højst seks uger efter, at krav herom er fremsat. Stk. 4. Ordinær generalforsamling annonceres med to måneders varsel og indkaldes skriftligt med to ugers varsel. Dagsorden, hovedbestyrelsens skriftlige beretning, revideret regnskab og forslag til budget offentliggøres samtidig med indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en uges varsel, jf. dog 5, stk. 6. Stk.5. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen afholdes. Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: a) valg af dirigent b) hovedbestyrelsens beretning c) aflæggelse af særskilte, reviderede årsregnskaber for hvert af de foregående to år til godkendelse og meddelelse af décharge d) behandling af forslag fra hovedbestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne e) godkendelse af forslag til budget og kontingenter for den kommende toårsperiode f) valg af formand g) valg af seks medlemmer til hovedbestyrelsen og valg af to suppleanter h) valg af en statsautoriseret revisor og to medlemsvalgte revisorer samt en suppleant for disse i) eventuelt Stk. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt tilstedeværende aktive medlemmer jf. dog 20, stk. 2 og 21, stk. 2. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes forslaget som bortfaldet. Stk. 8. Til valg af formand kræves over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås dette ikke i første omgang, foretages omvalg mellem de to kandidater, der ved den første afstemning opnåede flest stemmer. Såfremt der ikke fra anden side fremkommer forslag til formand, er hovedbestyrelsen forpligtet til at fremsætte et sådant forslag. Stk. 9. Indtræder der stemmelighed ved valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen, foretages ny afstemning blandt de kandidater, som har fået lige mange stemmer. Er stemmerne fortsat lige, foretages valget ved lodtrækning. Stk. 10. Skriftlig afstemning finder sted, når generalforsamlingen forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det. Stk. 11. Over det på generalforsamlingen passerede optages et protokollat, som godkendes ved dirigentens og formandens underskrift.

4 5. Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og andre udvalg Stk. 1. Hovedbestyrelsen varetager den faglige, fagpolitiske og økonomiske ledelse af foreningen, og består af en formand og seks øvrige medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges på generalforsamlingen (jf. 4, stk. 8 og 9). Stk. 2. Valgperioden er to år. Suppleanter til hovedbestyrelsen vælges ligeledes for to år. Genvalg kan finde sted. Indtræder en suppleant i hovedbestyrelsen, er det for resten af det ordinære hovedbestyrelsesmedlems valgperiode. Ingen kan være medlem af hovedbestyrelsen eller formand for denne i mere end seks år i træk. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen vælges til formand, kan vedkommende fungere som sådan i op til seks år i træk. Vedkommende kan herefter vælges til hovedbestyrelsen således, at den samlede periode for almindeligt medlemskab umiddelbart før og umiddelbart efter eventuelt formandskab ikke overstiger seks år. Ingen er forpligtet til at modtage valg til hovedbestyrelsen. Stk. 3. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. Stk. 4. Til at forestå foreningens daglige drift nedsætter hovedbestyrelsen et forretningsudvalg, der består af formanden, næstformand, formand for forhandlingsudvalget og lederen af foreningens sekretariat. Forretningsudvalget fastlægger selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget modtager honorar. Honoraret udbetales som B-indkomst. Formandens honorar er 1/4 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst. Formanden for forhandlingsudvalget modtager et honorar svarende til 1/6 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst. Næstformandens honorar er 1/12 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst. Der kan med hovedbestyrelsens godkendelse ske frikøb af forretningsudvalgets medlemmer i fornødent omfang. Stk. 5. Et hovedbestyrelsesmedlem skal nedlægge sit mandat, dersom ændring af medlemmets status medfører tab af valgbarhed, jf. 3, stk. 2. Stk. 6. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem ønsker at nedlægge sit mandat inden for valgperioden, forudsættes generalforsamlingens eller hovedbestyrelsens godkendelse heraf. Såfremt hovedbestyrelsen samlet ønsker at nedlægge sit mandat indkaldes skriftligt til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde: a) godkendelse af bestyrelsens beslutning samt b) evt. valg af ny hovedbestyrelse. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan kun afsættes inden for en valgperiode, såfremt forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling. En generalforsamling kan til enhver tid udtrykke sin mistillid til en siddende hovedbestyrelse og kræve indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. I perioden, indtil der har været afholdt nyvalg til hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen forpligtet til at foretage det nødvendige for at varetage foreningens interesser. Stk. 8. Et sådant ekstraordinært valg gælder for resten af den periode, i hvilken den afgående hovedbestyrelse var valgt. Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan nedsætte permanente eller ad hoc udvalg til at løse særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer udpeges for 2 år med mulighed for genudpegning to gange, så den samlede

5 funktionsperiode bliver højst 6 år. Forhandlingsudvalgsmedlemmer udpeges dog for 3 år med mulighed for genvalg en gang, så den samlede funktionsperiode bliver 6 år. Stk. 10. Generalforsamlingen kan såfremt det er nødvendigt eller ønskeligt for foreningen dispensere for de i stk. 2. nævnte valgperioder gældende for formand og hovedbestyrelsens medlemmer medens hovedbestyrelsen kan dispensere for udpegningsperioderne herunder den samlede funktionstid for udvalgsmedlemmer herunder forhandlingsudvalgets formand og forhandlingsudvalgets medlemmer. Dispensation for forhandlingsudvalget behandles af hovedbestyrelsen efter indstilling fra forhandlingsrådet. 6. Lokal struktur Stk. 1. Foreningen organiseres i et antal lokalforeninger. Lokalforeningernes geografiske dækningsområde afgøres efter lokal beslutning. I hvert af lokalområderne etableres en lokalforening, som består af medlemmer med blivende arbejdssted i det geografiske dækningsområde. Medlemmer kan vælge tilhørsforhold til lokalforening efter bopæl. Pensionister og arbejdsløse kan vælge tilhørsforhold til lokalforening efter tidligere arbejdssted eller nuværende bopæl. Stk. 2. Studentermedlemmer tilsluttes lokalforeningerne dækkende Københavns/Frederiksberg kommuner respektive Århus kommune. Stk. 3. Lokalforeningernes vedtægter er underlagt De Offentlige Tandlægers vedtægter og skal for at være gyldige være godkendt af hovedbestyrelsen. Stk. 4. En lokalforening kan vedtage selvstændigt kontingent til dækning af udgifter til lokale aktiviteter, som ikke afholdes af De Offentlige Tandlæger. Sådanne lokalkontingenter opkræves i forbindelse med kontingent til De Offentlige Tandlæger. Stk. 5. Lokalforeningens generalforsamling vælger en lokalforeningsbestyrelse på op til syv medlemmer. Disse medlemmer er: en tillidsrepræsentant en tandplejechef op til fem yderligere medlemmer. Lokalforeningsbestyrelsen konstituerer sig med formand, evt. næstformand og kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen har til opgave at virke for den regionale foreningsaktivitet, herunder de lokale forhandlinger af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår og det lokale arbejde for udviklingen af den kommunale tandpleje, samt for medlemmernes kommunikation med hovedbestyrelsen og foreningens øvrige organer. Stk. 6. Der tilkommer lokalforeningsbestyrelsernes medlemmer rejsegodtgørelse m.v. efter regler fastlagt af hovedbestyrelsen. 7. Forhandlingsrådet Stk. 1. Forhandlingsrådet består af forhandlingsudvalget, to repræsentanter for hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse.

6 Stk. 2. Ved afstemninger i forhandlingsrådet tillægges hver lokalforening stemmevægt på baggrund af antallet af aktive medlemmer i den pågældende lokalforening. Stk. 3. Forhandlingsrådet har til opgave: at udpege to af forhandlingsudvalgets fire medlemmer at træffe beslutning om opsigelse af aftale og overenskomst at fastsætte forhandlingsmandatet for forhandlingsudvalget at koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår at igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling at godkende indgåelse af økonomiske forpligtelser jf. 12, stk. 2. Stk. 4. Forhandlingsrådet træffer beslutning ved almindeligt flertal. Stk. 5. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende de kollektive aftaler og overenskomster gennemføres ved urafstemning blandt foreningens aktive medlemmer i henhold til 2, stk. 2. Forslaget er vedtaget, såfremt halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningerne er kun bindende såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede har stemt enten for eller imod forslaget. Såfremt det er mindre end 1/3 af de stemmeberettigede, der enten har stemt for eller imod forslaget, er det forhandlingsrådet, der træffer beslutning vedrørende godkendelsen. Stk. 6. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende lønforhold for enkeltmedlemmer kan delegeres til andre foreningsorganer, eksempelvis forhandlingsudvalget, lokalforeningsbestyrelser eller tillidsrepræsentanter. Stk. 7. Forhandlingsrådet kan i enkeltsager delegere sin kompetence i medfør af stk. 3 til hovedbestyrelsen. Stk. 8. Forhandlingsudvalget indkalder forhandlingsrådet efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler. Derudover skal forhandlingsrådet indkaldes, når mindst tre lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom. Stk. 9. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i forhandlingsrådet og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse. 8. Fagligt-politisk råd Stk. 1. Fagligt-politisk råd består af hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse. Den ene repræsentant for de lokale bestyrelser er formanden. Såfremt formanden er tandplejechef, skal den anden repræsentant være tandlæge. Såfremt formanden er tandlæge, skal den anden repræsentant være tandplejechef. Stk. 2. Fagligt-politisk råd har til opgave: at arbejde med den faglige udvikling af tandlægefaget og udviklingen af den offentlige tandpleje at være rådgivende for hovedbestyrelsen Stk. 3. Hovedbestyrelsen indkalder fagligt-politisk råd efter behov, dog mindst i år hvor der ikke afholdes ordinær generalforsamling. Derudover skal fagligt-politisk råd indkaldes, når mindst tre

7 lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom. Stk. 4. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i fagligt-politisk råd og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse. 9. Chefforum Stk. 1. Chefforum består af en tandplejechef defineret som overtandlæge, klinikchef eller afdelingstandlæge fra hvert af lokalforeningernes geografiske dækningsområde, udpeget af og blandt de af De Offentlige Tandlæger - organiserede tandplejechefer i de enkelte lokalområder, samt to repræsentanter for forhandlingsudvalget og en repræsentant for hovedbestyrelsen. Stk. 2. Chefforum beskæftiger sig bl.a. med: at koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for tandplejechefer at igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling Stk. 3. Forhandlingsudvalget indkalder chefforum efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler. Stk. 4. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i chefforum og dagsorden herfor være de af De Offentlige Tandlæger organiserede tandplejechefer i lokalområderne i hænde så betids, at der gives mulighed for en forudgående drøftelse heraf. 10. Universitetsforum Stk.1. Universitetsforum består af tandlæger, ansat på tandlægeskolerne, øvrige statsansatte tandlæger, tandlæger i regional ansættelse, tandplejechefer samt to repræsentanter fra forhandlingsudvalget og to repræsentanter fra hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tager stilling til den endelige sammensætning af universitetsforum. Stk. 2. Universitetsforum har til opgave: at medvirke til fastsættelse af forhandlingsmandatet for forhandlingsudvalget f.s.v. angår løn- og ansættelsesvilkårene på tandlægeskolerne at formulere politiker for den odontologiske forskningsindsats og udviklingen af tandplejen i Danmark at være rådgivende for hovedbestyrelsen at arbejde med andre emner, relevant for sikringen af gode løn- og ansættelsesvilkår på universiteterne og for den odontologiske forsknings vilkår i Danmark Stk. 3. Hovedbestyrelsen indkalder universitetsforum efter behov. I det omfang, det er muligt, skal indkaldelse til møde i universitetsforum og dagsorden herfor være universitetsforums medlemmer i hænde i så god tid, at der gives mulighed for forudgående drøftelse heraf i De Offentlige Tandlæger's regionsbestyrelser.

8 11. Forhandlingsudvalget Stk. 1. Foreningen nedsætter et forhandlingsudvalg bestående af fire aktive medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af forhandlingsrådet, og to medlemmer udpeges af hovedbestyrelsen. Det ene medlem, som hovedbestyrelsen udpeger, skal være en tandplejechef, mens det andet medlem skal være en specialtandlæge i ortodonti. De to medlemmer, hovedbestyrelsen udpeger, udpeges efter indstilling fra henholdsvis chefforum og specialtandlægegruppen. Alle medlemmer udpeges for en periode af tre år. Såfremt et medlem af udvalget afgår inden udløbet af vedkommendes funktionsperiode, udpeges af forhandlingsrådet henholdsvis hovedbestyrelsen snarest muligt derefter et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Stk. 2. Forhandlingsudvalget udfærdiger en forretningsorden, som forelægges forhandlingsrådet til godkendelse. Stk. 3. Forhandlingsudvalget har til opgave at forhandle overenskomster og aftaler vedrørende løn og arbejdsvilkår for foreningens medlemmer. Forhandlingsudvalget fastlægger principper for behandling af person- og enkeltsager vedrørende ansættelsesmæssige forhold og skal i nødvendigt omfang inddrages i behandling af sådanne sager. Stk. 4. Forhandlingsudvalget arbejder under ansvar over for forhandlingsrådet og refererer til hovedbestyrelsen. 12. Forhandlingssamarbejde Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan som led i varetagelsen af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser træffe aftale med andre organisationer om at indgå i et forhandlingssamarbejde og/eller fællesskab. I en sådan aftale kan hovedbestyrelsen binde foreningen til at følge de aftalte forhandlingsregler, gælder for dette samarbejde/fællesskab. Stk. 2. Såfremt aftaler om forhandlingssamarbejde og/eller -fællesskab indebærer eller kan komme til at indebære, at foreningen påtager sig økonomiske forpligtelser, herunder optager lån, indgår i garanti- og kautionsforpligtelser, skal aftalerne, før de indgås, forelægges forhandlingsrådet til godkendelse. 13. Kursusvirksomhed Stk. 1. Foreningen foranstalter kursusvirksomhed i form af efteruddannelse, og den medvirker til videreuddannelse. Stk. 2. Hovedbestyrelsen udarbejder nærmere regler for kursusvirksomheden, der fastsættes i et regulativ, der træder i kraft ved hovedbestyrelsens beslutning og som skal godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling. 14. Kommunikationsvirksomhed Stk. 1. Foreningen kommunikerer regelmæssigt med medlemmerne via De Offentlige Tandlægers medier. Der formidles nyheder herunder om regelændringer af betydning for offentlig tandpleje, faglig- og fagpolitisk information, erfaringsudveksling bl.a. fra udviklingsprojekter og lignende i den kommunale tandpleje, informationer om løn- og ansættelsesvilkår m.v..

9 Stk. 2. Hovedbestyrelsen udpeger en faglig redaktion for De Offentlige Tandlægers medier. Den faglige redaktion er ansvarlig over for hovedbestyrelsen indenfor rammer beskrevet i redaktionelle retningslinjer for De Offentlige Tandlægers medier samt i kommissorium for det faglige redaktionsudvalg. Stk. 3. Foreningen kan efter hovedbestyrelsens beslutning herom drive forlagsvirksomhed. 15. Tegningsregler Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden sammen med lederen af foreningens sekretariat. 16. Administration Stk. 1. Foreningens daglige administrationsarbejde varetages af et sekretariat. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om, at administrationen af sekretariatet kan varetages i et samarbejde med andre organisationer. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at administrationen sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter og medlemmernes interesser. Stk. 3. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet skal aflægges af hovedbestyrelsen, der skal underskrive årsregnskabet senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning. 17. Regnskab Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet forelægges sammen med det tilhørende bilagsmateriale for de af generalforsamlingens valgte revisorer. Stk. 3. Den statsautoriserede revisor forestår den regnskabsmæssige revision, medens de medlemsvalgte revisorer skal påse at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med foreningens formål, samt at der er udvist passende hensyn ved administrationen 18. Godtgørelse af udgifter i forbindelse med foreningsmæssige aktiviteter Stk. 1. Der tilkommer hovedbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af hovedbestyrelsen samt forhandlingsudvalgets medlemmer godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter m.v., efter regler fastlagt af generalforsamlingen. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan tillægge andre, der deltager i foreningsmæssige aktiviteter, godtgørelse m.v. efter samme regler. Stk. 3. Der udbetales honorar til forretningsudvalget, og der kan foretages frikøb af medlemmer af forretningsudvalget, jf. 5.

10 19. Forskningskonto Stk. 1. På den ordinære generalforsamling afsættes et beløb til De Offentlige Tandlægers forskningskonto. Kontingentet fastsættes som et beløb pr. medlem, der betaler kontingentsatsen på 100 %. Det enkelte medlem betaler forholdsmæssigt i forhold til egen kontingentsats. Beløbet opkræves kvartalsvis tillagt De Offentlige Tandlægers driftsmæssige kontingent. Beløbet hensættes på særskilt konto benævnt forskningskontoen på De Offentlige Tandlægers regnskab. Midler, der er bevilliget, men ikke forbrugt indenfor to år regnet fra bevillingsdato, tilbagegår til De Offentlige Tandlægers almindelige drift. Beløbet skal anvendes til at støtte forskning inden for følgende områder: 1. Samfundsmæssige og adfærdsmæssige faktorer, der påvirker oral sundhed og oral sygdom i befolkningen. 2. Odontologisk sundhedstjenesteforskning, herunder forskning, der sigter mod øget erkendelse inden for diagnostik, forebyggelse og klinisk intervention over for orale sygdomme og anomalier forskning vedrørende organisation af tandpleje på populationsniveau. 3. Tandplejepersonalets arbejdsmiljø. Stk. 2. Forskningskontoen bestyres og uddeles af et udvalg på fem medlemmer, hvoraf formanden samt to medlemmer udpeges af foreningens hovedbestyrelse og to medlemmer udpeges af tandlægeskolerne. 20. Pædodontisk efteruddannelsesfond Stk. 1. På den ordinære generalforsamling afsættes et beløb til De Offentlige Tandlægers pædodontiske efteruddannelsesfond. Beløbet skal anvendes til at støtte efteruddannelsesaktiviteter inden for følgende områder: 1. Deltagelse i internationale pædodontiske kongresser 2. Studieophold ved udenlandske pædodontiske specialistklinikker 3. Deltagelse i længerevarende pædodontiske efteruddannelsesforløb Stk. 2. Den pædodontiske efteruddannelsesfond bestyres af De Offentlige Tandlæger's hovedbestyrelse. 21. Vedtægtsændringer Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på De Offentlige Tandlægers ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til hovedbestyrelsen senest en måned før afholdelse af generalforsamlingen. Med forslagene skal følge en skriftlig begrundelse. Hovedbestyrelsen påser, at sådanne forslag bekendtgøres senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Til vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne kræves to tredjedele af de på De Offentlige Tandlægers generalforsamling afgivne stemmer. 22. Foreningens opløsning Stk. 1. Forslag om foreningens opløsning skal være ledsaget af forslag til anvendelse af foreningens midler, og forslagene behandles under ét.

11 Stk. 2. For vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at to tredjedele heraf stemmer for opløsning. Er mindre end halvdelen til stede, skal vedtagelse om opløsning konfirmeres med to tredjedele flertal på ny generalforsamling. Senest opdateret af LH

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation Vedtægter for Praktiserende Tandlægers Organisation 2015 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17, DK 1256 København K Telefon: 33 12 00 20 (9.00-16.00) Konto: 9541 0005552737 / 9541 0009700676

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM)

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) 1. NAVN Foreningens navn er Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM). 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Rudersdal

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere