Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Revision"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for Kontoruddannelse med specialet Revision I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse om erhvervsuddannelse nr af 15. december 2010 (hovedbekendtgørelsen), bekendtgørelse om uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil nr af 15. december 2010, bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr af 24. august 2010 og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20. marts 2007 samt uddannelsesordning for 1912 Kontoruddannelser med specialer af 1. juli Aalborg Handelsskole

2 Formål En erhvervsuddannelse skal opfylde formålene efter lov om erhvervsuddannelser og de forudsætninger, hvorunder uddannelsen er godkendt, herunder om skoleundervisningens samlede varighed og om det fastsatte tilskud pr. årselev. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelsen skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. Uddannelsesbekendtgørelsen suppleres med en uddannelsesordning, der fastsættes af det faglige udvalg. En uddannelsesordning skal afspejle kravene til den færdiguddannede arbejdskrafts kompetencer. Uddannelsesordningen skal indeholde en uddybning af reglerne om uddannelsernes formål, struktur og rammer for undervisningens indhold, herunder angivelse af grundfagene, beskrivelser af mål og rammer for områdefag og specialefag og vejledende uddannelsestid for disse fag, sammenhængen mellem grundfag og den øvrige undervisning samt praktikuddannelse og bedømmelse af eleverne. Fagene 2

3 skal være begrundet i uddannelsernes kompetencemål, herunder mål for innovative og internationale kompetencer. Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Praktikmål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og Beherske; Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. Beherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for praktikmålene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på niveauer Kende, Kunne, Beherske følger indlæring på niveauerne Begynder, Rutineret, Avanceret, Ekspert. I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne og ajourføres løbende. 3

4 Formål En erhvervsuddannelse skal opfylde formålene efter lov om erhvervsuddannelser og de forudsætninger, hvorunder uddannelsen er godkendt, herunder om skoleundervisningens samlede varighed og om det fastsatte tilskud pr. årselev. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelsen skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. Uddannelsesbekendtgørelsen suppleres med en uddannelsesordning, der fastsættes af det faglige udvalg. En uddannelsesordning skal afspejle kravene til den færdiguddannede arbejdskrafts kompetencer. Uddannelsesordningen skal indeholde en uddybning af reglerne om uddannelsernes formål, struktur og rammer for undervisningens indhold, herunder angivelse af grundfagene, beskrivelser af mål og rammer for områdefag og specialefag og vejledende uddannelsestid for disse fag, sammenhængen mellem grundfag og den øvrige undervisning samt praktikuddannelse og bedømmelse af eleverne. Fagene skal være begrundet i uddannelsernes kompetencemål, herunder mål for innovative og internationale kompetencer. 4

5 Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Praktikmål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og Beherske; Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. Beherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for praktikmålene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på niveauer Kende, Kunne, Beherske følger indlæring på niveauerne Begynder, Rutineret, Avanceret, Ekspert. I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne og ajourføres løbende. 5

6 Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Fagnavn Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Præstationsstandard Vejledende tid Trin for faget Kontorservice Trin Kundekontaktcenter Specialerne Specialefag Bundne specialefag Revision 38,40 Introduktion til Revision og Avanceret 1 uge x Økonomi 41 Bogføring og registrering Avanceret 1 uge x 41 Eksternt regnskab I Avanceret 1 uge x 41 Revision I Avanceret 1 uge x 41 Revision II Avanceret 1 uge x 41 Skat, moms og afgifter I Avanceret 1 uge x 6 uger Specialet Revision søger gennem en fleksibel struktur bredt at imødekomme virksomheders behov for administrative medarbejdere, såvel generalister som specialister. Uddannelsen varer op til 4 år. For at påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet, som normalt varer 2 år, skal eleven have gennemført grundforløbet på op til 76 uger og have bestået følgende grundfag jævnfør grundfagsbekendtgørelsen: 1) Dansk, niveau C 2) Erhvervsøkonomi, niveau C 3) Engelsk, niveau E* 4) Andet fremmedsprog, niveau E* 5) Informationsteknologi, niveau C 6) Salg og service, niveau D 7) Samfundsfag, niveau D *Et af fremmedsprogene skal mindst være bestået på niveau D. De efterfølgende skoleophold på Hovedforløbet, der så vidt muligt tilrettelægges efter virksomhedens behov, veksler med praktikuddannelse. Skoleundervisningen veksler med praktikuddannelse således: Elever der indleder uddannelsen på skole, begynder med en 2. skoleperiode 76 uger. Den efterfølgende skoleundervisning, der så vidt muligt tilrettelægges efter virksomhedens behov, veksler med praktikuddannelse. Valgfrie specialefag afvikles i 9. skoleperiode i moduler under hele praktikuddannelsen så vidt muligt under hensyntagen til virksomhedens og elevens behov. Skoleundervisningen veksler med praktikuddannelse således: 6

7 1. praktikuddannelse skoleperiode* 1 uge (HHX elever fritaget) 3. praktikuddannelse skoleperiode 1 uge obligatorisk fag 5. praktikuddannelse skoleperiode 1 uge obligatorisk fag 7. praktikuddannelse skoleperiode 1 uge obligatorisk fag 9. praktikuddannelse skoleperiode 1 uge obligatorisk fag 11. praktikuddannelse skoleperiode 1 uge obligatorisk fag 13. praktikuddannelse skoleperiode 1,2-4 ugers valgfrie specialefag 15. praktikuddannelse skoleperiode 1 uge fagprøve *For de elever, der ikke har merit for denne skoleperiode, har Aalborg Handelsskole indgået en samarbejdsaftale med Århus Købmandsskole om, at elever fra vor skole kan følge undervisningen i Århus. I specialet revision vælger eleven i samarbejde med virksomheden inden for en frist, som skolen fastsætter, hvilke valgfrie specialefag, der skal indgå i uddannelsen. De 8,2-11 ugers skoleophold udgøres af ophold på skolen, hvor eleven på en helhedsorienteret måde dels arbejder i praksisnære situationer både individuelt og i grupper og dels får teoretisk undervisning. Specialefagenes formål, mål og indhold er nævnt senere. Sidste skoleperiode er et fagprøveprojekt, som eleven færdiggør inden for uddannelsens sidste 6 måneder. Fagprøvens mål og rammer er beskrevet senere hen. Skolen informerer om fagprøven undervejs på skoleperioderne. Fagprøven indgår i den samlede vurdering af, om erhvervsuddannelsens mål er nået, og dermed om eleven er faglært inden for Kontoruddannelsen med Specialet Revision. 7

8 Mål og Rammer Aalborg Handelsskole har følgende overordnede mål og rammer for tilrettelæggelsen af kontorspecialet Revision, som er lokalt tilpasset i samarbejde med det Lokale Uddannelses Udvalg: Elevens faglighed skal være høj Eleven skal kunne tænke kreativt og selv kunne tilegne sig ny viden og udvikle nye handlemønstre Elevens samarbejdsevner skal udvikles Elevens ansvarlighed skal udvikles, så den bærer udvikling og læring Elevens selvværd skal udvikles Disse mål udmønter skolen i planlægningen og gennemførelsen af skoleopholdene med følgende sigte: Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning, hvor eleven selv er en meget aktiv deltager. En faglig og personlig vejledning i hele forløbet. En faglig og praksisnær undervisning, hvor eleven i forbindelse med alle skoleperioder arbejder med opgaver, som helt eller delvis baserer sig på elevens erfaringer fra praktikvirksomheden. Undervisningen på skoleopholdene sker med udstrakt brug af informationsteknologi. Skolen tilstræber, at der minimum er 1 pc pr. 2 elever. Fast lærerteam med baggrund i det relevante erhvervsliv og med mindst 5 års erhvervserfaring. 31 lektioner svarende til 37 timer pr uge inkl. udformning af opgaver og selvstændigt arbejde. Fuld adgang til informationsteknologiske hjælpemidler. 8

9 Uddannelsesplan Skolen udarbejder sammen med elev og en eventuel praktikvirksomhed ved begyndelsen af uddannelsesforløbet en personlig uddannelsesplan for eleven, hvis ikke eleven allerede har en fra grundforløbet. Skole og virksomhed er ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen og herunder en evt. revision. Uddannelsesplan skal indeholde oplysninger om: 1) den undervisning eleven skal gennemføre 2) den praktikuddannelse eleven skal gennemføre 3) valg af specialefag 4) oplysning om elevens valg af supplerende undervisning (påbygning) Uddannelsesbog Skolen har valgt at lade Elevplan udfylde rollen som uddannelsesbog, således at eleven finder i Elevplan Skolevejledninger Praktikerklæringer Karakterer Uddannelsesplan Mv 9

10 Tilrettelæggelse Undervisningen er tilrettelagt i samarbejde med den sundhedsfaglige sektor, så målene med specialefagene indarbejdes i forhold til det sektorens krav og udvikling. Det er et principielt udgangspunkt, at vekseluddannelsesprincippet udnyttes optimalt, dvs.: Eleven bruger sin praktiske arbejdserfaring i undervisningen og i sit arbejde på skolen, hvilket er skolens forpligtelse. Eleven benytter sine teoretiske færdigheder og sin viden i forhold til det daglige arbejde, hvilket er arbejdsgiverens forpligtelse. I tilfælde af at eleven har opnået merit for fag gennem tidligere undervisningsforløb overgår eleven automatisk til uddannelses- og erhvervsvejlederen, som derefter klarlægger elevens meritforhold, og hvilken betydning dette har for elevens uddannelsesforløb. Skulle eleven have behov for Special Pædagogiske hjælpemidler overgår eleven til uddannelses- og erhvervsvejlederen, hvorefter elev og vejleder afdækker elevens specifikke behov. Arbejdsmetoder Undervisnings- og arbejdsmetoderne afspejler i høj grad de arbejdsmetoder, som kendetegner elevens branche og som ikke mindst karakteriserer elevens personlige læringsstil. Disse metoder omfatter bl.a.: Klasserumsundervisning Individuelt arbejde Gruppe- og projektarbejde E-learning og fjernundervisning Informationssøgning og bearbejdning af relevante data 10

11 Visitation Når eleven bliver indkaldt til 1. skoleperiode, modtager vedkommende en beskrivelse af, hvorledes man logger sig på og bruger elevplan. På et senere tidspunkt bliver eleven indkaldt til en personlig vejledningssamtale af ca. 30 minutter, med vejlederen, som er elevens vejleder frem til fagprøven. Gennem samtalen får elev og vejleder uddybet, hvilke faglige og personlige svage og stærke sider eleven har set i relation til valg af emner indenfor de valgfrie arbejdsområder og de valgfrie specialefag. I tilfælde af at eleven har opnået merit for fag gennem tidligere undervisningsforløb overgår eleven automatisk til uddannelses- og erhvervsvejlederen, som derefter klarlægger elevens meritforhold, og hvilken betydning dette har for elevens uddannelsesforløb. Skulle eleven have behov for Special Pædagogiske hjælpemidler overgår eleven til uddannelses- og erhvervsvejlederen, hvorefter elev og vejleder afdækker elevens specifikke behov. Derudover udfylder elev og vejleder elevens uddannelsesplan i Elevplan samt at eleven får valgt valgfrie specialefag. 11

12 Skematisk oversigt af revisionsuddannelsen 3. skoleperiode hhx ere er fritaget Introduktion til revision 1 uge 4. skoleperiode Bogføring og registrering 1 uge 5. skoleperiode Skat, moms og afgifter I 1 uge 6. skoleperiode Revision I 1 uge 7. skoleperiode Revision II 1 uge 8. skoleperiode Eksternt regnskab I 1 uge 12

13 9. skoleperiode Valgfrie specialefag 1,2 4 uger 10. skoleperiode Fagprøve 1 uge I specialet Revision indgår følgende bundne specialefag. Niveauer i specialefagbeskrivelserne: Begynderniveau Rutineniveau Avanceret niveau Ekspertniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer alene og i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. Specialefag, der er beskrevet på avanceret niveau, kan beskrives 13

14 med følgende yderligere præstationsstandard, som er valgfri for eleverne: Ekspertniveau. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåde kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge. Kompetencemål for Revisionsuddannelsen Eleven kan vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt. Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler. Eleven kan anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver. 14

15 Eleven kan udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser. Eleven kan udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav. Eleven kan udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Eleven kan varetage funktioner i forbindelse med en revisionsvirksomheds revisions- og rådgivningsopgaver. Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service og revision i forbindelse med virksomhedens revisionsopgaver. Eleven kan varetage opgaver ud fra en forståelse af revisionsvirksomheden som rådgiver og kontrolfunktion. Eleven kan varetage opgaver under anvendelse af gældende regler for revision. Introduktion til Revision og Økonomi (HHX ere er fritaget) Niveau Avanceret Varighed 1 uge Eleven har kendskab til grundlæggende virksomhedsøkonomiske forhold. Eleven har kendskab til budgettering. Eleven har kendskab til udarbejdelse af årsregnskaber. Bogføring, registrering og likviditet Niveau Avanceret Varighed 1 uge Eleven kan opstille en kontoplan for såvel ekstern regnskabsudarbejdelse som intern økonomistyring. 15

16 Eleven har kendskab til fordele og ulemper ved brug af koder i diverse bogføringssystemer. Eleven har kendskab til de væsentligste regler i bogføringsloven. Eleven kan opstille årsregnskaber med udgangspunkt i årsregnskabslovens krav. Eleven har kendskab til kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber. Eleven behersker afstemning af kasse, bank og giro. Eleven behersker afstemning af debitor, kreditor og mellemregninger Eleven har kendskab til debitorstyring og kreditorstyring. Eleven har kendskab til løn for funktionærer, feriepenge, SHbetaling, AM-bidrag, A-skat, træk for gavekasse, fagforening, personaleforening og modregning af diverse a conto betalinger i løbet af en lønperiode. Skat, moms og afgifter Niveau Avanceret Varighed 1 uge Eleven har et overordnet kendskab til centrale bestemmelser i skattelovgivningen, herunder skatteadministrationens opbygning. Eleven har et overordnet kendskab til beskatningsformer i Danmark. Eleven har et overordnet kendskab til principper for fradragsberettigede udgifter og skattepligtige indtægter. Eleven har et overordnet kendskab til forskellene mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede omkostninger. Eleven har et overordnet kendskab til beskatning af almindeligt forekommende personalegoder og skattefri godtgørelse. 16

17 Eleven har et overordnet kendskab til afgrænsningen mellem lønmodtager og erhvervsdrivende. Eleven kan redegøre for krav til grundbilag og registreringer. Eleven kan udarbejde momsregnskab samt afstemning heraf. Eleven kan opgøre refusion af afgifter. Eleven kan foretage afregning. Valgfrie specialefag Eleven skal vælge 1,2-4 uger blandt følgende valgfrie specialefag og valgfrie specialefag knyttet til specialet Revision samt valgfrie specialefag. Skat, moms og afgifter, II Niveau Avanceret Varighed 0,6 uge Eleven har kendskab til de momsmæssige regler for handel med udlandet for såvel sælger som køber. Eleven kan udarbejde momsopgørelse inkl. udfyldelse af listeangivelse, rubrik A, B & C og statistikindberetning. Eleven har kendskab til brugtmomsreglerne. Eleven har kendskab til regler og muligheder for frivillig registrering. Eleven har kendskab til mulighederne for afgiftsfritagelser af visse arrangementer. Eleven har kendskab til regler for lønsum og kan foretage opgørelser af lønsumsafgiftens størrelse Eleven har kendskab til udvalgte punktafgifter, herunder beregning og afregning af disse. 17

18 Revision I Eleven har kendskab til reglerne for ubegrænset og begrænset skattepligt. Eleven har kendskab til forskerordningen Eleven har kendskab til reglerne for personers skattepligt ved udflytning og 180 dagsreglen. Eleven har et overordnet kendskab til international beskatning, herunder betydningen af dobbeltbeskatnings overenskomster, fordeling af beskatningsretten, interne danske regler omkring dobbeltbeskatning for såvel fysiske personer og selskaber. Eleven har kendskab til reglerne ved modtagelse af gaver, herunder beregning af skattemæssige konsekvenser. Eleven kan foretage beregning af de skattemæssige konsekvenser ved udlejning af helårsboliger, værelser og sommerhuse. Niveau Avanceret Varighed 1 uge Eleven har kendskab til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) Eleven har kendskab til revisors arbejdsopgaver generelt, herunder også fordeling af opgaver og ansvar for henholdsvis ledelse og revisor. Eleven har kendskab til revisoransvar, herunder straf-, erstatnings- og disciplinæransvar. Eleven har kendskab til centrale begreber og principper, herunder test af kontroller og test af detaljer, "væsentlighed", risikovurdering samt revisionsmål. Eleven har kendskab til de grundlæggende principper for test af kontroller og intern kontrol og deres betydning for revisors planlægning, udførelse og rapportering. Eleven har kendskab til revisionsprocessens elementer. 18

19 Eleven har kendskab til betydningen af revisionsinstrukser og arbejdspapirer. Eleven har kendskab til forskellige transaktionstyper. Eleven har kendskab til de forskellige former for revisor rapportering og deres målgruppe og indhold, herunder management letter, revisionsprotokol og revisionspåtegning, herunder forbehold og supplerende oplysninger samt påtegning i ikkerevisions tilfælde. Eleven har kendskab til identifikation af væsentlige og kritiske områder. Eleven har kendskab til sammenhæng mellem løbende revision og statusrevision og hvilken betydning det har for revisionen og revisors pligter. Eleven har kendskab til udarbejdelse af en overordnet revisionsplan. Eleven har kendskab til formål med og krav til indhold af revisionsinstrukser. Revision II Niveau Avanceret Varighed 1 uge Eleven kan foretage revision inden for likvide midler, herunder også kunne foretage kasseeftersyn. Eleven kan foretage revision af materielle anlægsaktiver. Eleven kan foretage revision inden for varebeholdninger, herunder også kunne foretage lageroptælling. Eleven kan foretage revision inden for tilgodehavender, herunder udarbejde saldomeddelelser. Eleven kan foretage revision af gæld og egenkapital. Eleven kan foretage revision inden for løn og gager. 19

20 Eleven kan anvende elementer vedrørende revisionsprocessen og medvirke ved udarbejdelse af revisionsinstrukser. Eleven har kendskab til, hvordan forskellige former for revisorrapportering bruges i hverdagen, herunder management letter, revisionsprotokol, forbehold og supplerende oplysninger og påtegning i ikke-revisions tilfælde. Ekstern regnskab I Niveau Avanceret Varighed 1 uge Eleven har kendskab til lovmæssig regulering for f.eks. kriterier for indtægtsregistrering, omkostningsregistrering og kriterier for aktivering/passivering, kontantregnskaber contra periodiserede regnskaber. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering for værdiansættelse af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver, herunder anvendelsen af op-, ned- og afskrivninger. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af brugen af anlægskartotek. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af diverse elementer af omsætningsaktiver som varelager, tilgodehavender, aktier, obligationer og likvide beholdninger. Eleven har kendskab til lovmæssig regulering af værdiansættelse af virksomhedens gældsposter såvel langfristede som kortfristede, opgørelse af gældens størrelse ved den nominelle og effektive rentefods metode. Eleven har kendskab til oplysningskravene med hensyn til eventualforpligtelser, garantiforpligtelser, kautioner m.m. Eleven har kendskab til ledelsesberetningen og formålet med denne. Eleven kan anvende danske regnskabsvejledninger, 20

21 Eleven kan ved læsning af et regnskab analysere resultat, dækningsbidrag, likviditet, udvikling mv. Eleven kan sammenligne nøgletalsberegninger ved anvendelse af forskellige værdiansættelsesmetoder. Eleven kan vurdere regnskabet ud fra kendskab til betydning af egenkapital/fremmed kapital, herunder kort-/langfristet gæld. Eleven kan beregne de mest hyppige og anvendte nøgletal. Eleven har kendskab til samspillet mellem forskellige nøgletal. Eleven har kendskab til, hvordan revisor og virksomhed kan bruge nøgletal i det daglige arbejde. Eleven kan finde oplysninger, som kan udledes af de forskellige nøgletal. Eleven har kendskab til fordele og ulemper ved brug af nøgletal. Udvidet skat for revisionselever Niveau Avanceret Varighed 0,6 uge Eleven skal kunne medvirke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst og ved skatteberegning. Eleven skal kende de grundlæggende regler for opgørelser af den skattepligtige indkomst for personer og selskaber og for skatteberegning, herunder afgrænsning mellem selvstændig og lønmodtager og i forhold til hobbyvirksomhed. Eleven skal kunne medvirke ved skatteberegning for virksomheder, som anvender kapitalafkastordning, virksomhedsskatteordning mv. Eleven skal kunne de overordnede regler for arbejdsgivers lovbestemte forpligtelser i relation til medarbejdere. Eleven skal opnå kendskab til centrale bestemmelser om moms ved grænseoverskridende transaktioner. 21

22 22

23 Bogføring i praksis Niveau Avanceret Varighed 0,6 uger Eleven skal opnå kendskab til grundprincipper for bogføring i økonomisystemer, og kunne foretage registreringer og dokumentation herfor. Eleven skal kunne udarbejde kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsinstrukser. Eleven skal opnå kendskab til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante dækningsbidragsanalyser. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde budget og foretage budgetoopfølgning. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde nøgletal. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante regnskabsrapporter. Udvidet regnskab for revisionselever Niveau Avanceret Varighed 0,6 uge Eleven skal kunne medvirke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst og ved skatteberegning. Eleven skal kende de grundlæggende regler for opgørelser af den skattepligtige indkomst for personer og selskaber og for skatteberegning, herunder afgrænsning mellem selvstændig og lønmodtager og i forhold til hobbyvirksomhed. Eleven skal kunne medvirke ved skatteberegning for virksomheder, som anvender kapitalafkastordning, virksomhedsskatteordning mv. Eleven skal kunne de overordnede regler for arbejdsgivers lovbestemte forpligtelser i relation til medarbejdere. 23

24 Eleven skal opnå kendskab til centrale bestemmelser om moms ved grænseoverskridende transaktioner. Eksternt regnskab II Niveau Avanceret Varighed 1 uge Eleven har kendskab til behandling af leasede genstande. Eleven har kendskab til behandlingen af igangværende arbejde. Eleven har kendskab til baggrunden for begrebet "udskudt skat" og de væsentligste forhold, der udløser udskudt skat eller skatteindhentning. Eleven kan foretage beregninger, som viser den udskudt skat og bevægelserne fra år til år. Eleven har kendskab til anvendelsen af supplerende beretninger/andre regnskabsformer ved udarbejdelse af årsregnskab. Eksternt regnskab III Niveau Avanceret Varighed 0,6 uge Eleven har grundlæggende kendskab til udarbejdelse af koncernregnskab, brug af equity-metoden og pengestrømsopgørelser Eleven har kendskab til reglerne for, hvem der skal udarbejde koncernregnskaber Eleven har kendskab til de mest almindeligt forekommende transaktioner imellem selskaber inden for samme koncern Eleven kan foretage regnskabsmæssige elimineringer af de mest almindeligt forekommende handlinger mellem forbundne selskaber som f.eks. varesalg, varekøb, renter og tilgodehavender, udbytte, handel med anlægsaktiver 24

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Overordnet bedømmelsesplan... 2 1.4

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Spedition Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15 Vejen til revisor Uddannelsesplan 014/15 Vores visioner Vision: Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere. Kunder Beierholm er det oplagte valg for virksomheder, som ønsker en kompetent

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere