Søfolk og supercargoer fra Oostende I Dansk Asiatisk Kompagnis tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søfolk og supercargoer fra Oostende I Dansk Asiatisk Kompagnis tjeneste 1730-1747"

Transkript

1 Søfolk og supercargoer fra Oostende I Dansk Asiatisk Kompagnis tjeneste Af Jan Parmentier Ved påbegyndelsen af den dunske fart på Kina hyrede man en række udenlandske sugkyndige navigatører og handelsfolk. Efter nedlæggelsen af det ostindiske kompagni i Oostende stod flere sådanne eksperter parate til at hjælpe den danske Kinafart på benene. jan Parmentier er belgisk historiker og har tidligere skrevet i museets årbog. Han beskriver her sine landsmænds betydningsfulde indsats under Dunnebrogi 1730'rne og 1740'rne. Indledning* Mellem 1730 og 1747 var der 8 søfolk-heraf syv officerer-og 3 supercargoer fra den belgiske by Oostende, som sejlede under dansk flag 1. Disse var alle tidligere ansatte ved det ostindiske kompagni i Oostende. Et lignende antal tjente i samme periode ved det svenske ostindiske kompagni. På dette tidspunkt havde man 1 Danmark allerede tradition for handel med Ostindien, Idet det danske ostindiske kompagni siden 1616 havde haft handelssamkvem med Indien, Bengalen og Java. Kompagniet havde udbygget fortfaktoriet Trankebar på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien til sit handelscentrum. Nogen blomstrende handel var der dog Ikke tale om, for frem til 1730 var det kun meget sporadisk, at man udrustede skibe til Asien. Det danske ostindiske kompagni led nemlig under en kronisk kapitalmangel, og i april 1729 tvang mangelen på økonomiske midler kompagniet til at standse sine aktiviteter blev der ved hjælp af investeringer fra det danske kongehus og nogle københavnske handelshuse oprettet et interimselskab, som dels skulle videreføre handelen med Trankebar dels skulle søge et nyt kolonimarked ved at sende et skib til Kina. Det sidste var hovedsagelig inspireret af den succes, de øvrige 142

2 europæiske kompagnier havde med deres Kinarejser; især var den særdeles profitable Kinahandel, som kompagniet i Oostende drev, en spore for fantasien 4. De danske købmænd, der var nybegyndere i Kinafarten og i tehandelen, vendte sig først og fremmest mod de sydlige Nederlande for at finde erfarne søofficerer og supercargoer; kompagniet 1 Oostende var nemlig ikke i stand til at videreføre sine aktiviteter, og der var derfor tilstrækkeligt med dygtige kandidater ledige på markedet I. Pieter van Hurk, Guillielmo de Brouwer, Pieter Brunet og Martinus Mundelaer En af Initiativtagerne til interimselskabet var Københavns borgmester Frederik Holmsted 5. Han rejste til Antwerpen og Amsterdam og tog på de oostendeske kompagnidirektørers anbefaling kontakt med Pieter van Hurk for at hyre ham som første supercargo til den første danske Kinasejlads 6. Pieter van Hurk, der var fra Amsterdam, havde fire gange sejlet til Kanton I oostendesk tjeneste. Han startede sin karriere med at arbejde som barber-chirurg under forudredningerne, som de aller første togter kaldtes, og blev i kompagniperioden forfremmet til tredie og anden supercargo 7. I denne funktion blev det ham betroet at gøre private indkøb i Kina for de to direktører, Soenens og de Pret 8. Forhandlingerne mellem danskerne og van Hurk trak ud i nogle måneder, fordi van Hurk forlangte en meget høj gage 9. Den vigtigste godtgørelse var pacotillen; det vil sige supercargoernes og officerernes mulighed for at drive deres egen, private handel. De fik rådighed over et antal privilegiekister, som de måtte fylde med deres egne varer. Derudover fik de en økonomisk godtgørelse eller en provision, der blev beregnet på baggrund af det nettooverskud, som skibets ladning indbragte ved auktionen 10. For at have råd til en ordentlig pacotille Indgik man ofte bodmerler, dvs. lånekontrakter, hvor en financier/ 143

3 O* ^'"' S ASA? /? AS/Z^A^^^A.A?, l!f&*sa~s~/itf.a~.'.^. A:SJAA/. 'faaaa^a^ AA^^^A /*& A^ r/^v -Sy' -o. ^ Slutningen af Pieter van Hurks kontrakt fra 1730 med det danske interimskompagni som supercargo på»cron Printz Christian«. Han fik bl.a. ret til at hjemføre 16 kister føringsgods og skulle desuden have 4% af salgssummen for den samlede skibsladning! Foruden ham selv har kompagniets otte direktører underskrevet kontrakten. (Rigsarkivet, Interimssocieteterne for handelen på Kina og Indien 28). The end of Pieter van Hurk's contract from 1730 with the Danish Interim Company regarding his post as supercargo on the»cron Printz Christian«. Among other things he was allowed the right to bring home 16 chests of goods for private tråde as well as receivmg 4 So ofthe sale's pnce ofthe ship's total cargo! As well as his own signature the contract has been signed by the company's eight directors. (Record Office, The Interim Societies for Tråde with China and India 28.) 144

4 handelsmand mod en høj rente lånte en sømand/supercargo penge, så længe en rejse varede plus nogle måneder (til lasten var solgt). Rentens størrelse afhang af risikofaktorerne og markedsforholdene 11. Hvis skib og ladning gik ned, behøvede sømanden/supercargoen ikke at betale lånet tilbage. Bodmerierne var derfor også forsikrede i denne periode 12. Pleter van Hurk endte med at få en fyrstelig pacotille bestående af 16 kister, hver med et rumfang på 1V2 brabandsk kubikalen eller en privilegieplads på i alt godt 16 m 3! Derudover fik han en provision på 4%, hvilket var usædvanlig højt 13. Ved kompagniet i Oostende havde han fået en»normal«løn som anden supercargo; han måtte der kun medbringe 6 mindre kister med et samlet volumen på 2,3 m 3, og fik en gage på Znd.fl.w.g. 14. Efter Pieter van Hurks råd hyrede danskerne oostenderen Guillielmo de Brouwer som andenkaptajn eller overstyrmand; men i praksis blev det ham, der fik kommandoen over skibet, fordi førstekaptajnen Michael Tønder tidligere kun havde sejlet som marineofficer i de skandinaviske farvande. G. de Brouwer havde bevist sin kunnen som anden- og førstekaptajn på Kinarejser for kompagniet i Oostende. Hans erfaring kom til at spille en stor rolle for rejsens heldige udfald. Det var således ham og van Hurk, der i september 1730 i København sammen lagde sejlruten og udarbejdede de konkrete handelsplaner 15. De Brouwer kom også til at tjene mere her end som kaptajn ved kompagniet i Oostende 16. Han fik i det danske selskabs tjeneste rådighed over 6 store prlvlleglekister samt en månedsløn på 150 Znd.fl.w.g., men hjembragte 1 realiteten en meget større pacotille bestående af 42 mindre kister 17. Efteråret 1730 forlod skibet»cron Printz Christian«Københavns red med Kanton som mål. Denne første danske Kinaudredning blev meget vellykket. Fortjenesten på te og silke, der tilsammen udgjorde 90% afladningen, blev henholdsvis 115% og 71% 18. I mellemtiden lykkedes det at få oprettet et godt 145

5 Kaptajn Guillielmo de Brouwer portrætteret i tidstypisk positur og dragt med tilhørende paryk. Yderligere er h a n forsynet m e d en globus, hvor han peger på Kanton. (I familien de Brouwers eje). Captain Guillielmo de Brouwer portrayed in a pose and in a costume with matching wig which were typical for the time. Moreover, he has been supplied with a globe on which he is pointing at the city of Canton. (Owned by the de Brouwer family.) 146

6 struktureret kompagni på andele, idet den danske konge, Christian V, gav»det Kongelige Danske Asiatiske Compagnie«en oktroj på 40 år 19. VI har ikke noget nøjagtigt tal på, hvor meget Pieter van Hurk fik ud af denne første rejse. For dog at få en ide om af hvilken størrelsesorden, hans overskud var, har vi lavet en beregning på grundlag af de detaljerede oplysninger, der er om salget af de Brouwers pacotille fra skibet»slesvig«i Guillielmo de Brouwer solgte sin pacotille, der havde et rumfang på 7,44 m 3, for rigsdaler. Hvis vi alene ser på størrelsen af privilegiepladsen - van Hurk rådede over 17 m 3 - skulle salget af van Hurks ladning have indbragt rigsdaler. I virkeligheden har den sandsynligvis Indbragt mere, Idet»Cron Printz Christian«s rejse i alt gav et større overskud end»slesvlg«s. Når man regner med, at der gennemsnitligt var en fortjeneste på pacotillen på 150%, Indkasserede van Hurk et netto-overskud på rigsdaler 21. Derudover fik han via sine 4% provision rigsdaler. I alt tjente van Hurk altså mindst rigsdaler eller Znd.fl.w.g. Sammenlignes dette med, hvad nogle af supercargoerne på de private udredninger i Oostende tjente, så var van Hurks gage ikke specielt høj, men disse var også usædvanlige 22, for ved de øvrige europæiske kompagnier kunne man i denne periode højst tjene mellem 50% og 75% af dette beløb pr. ekspedition 23. Man kan faktisk sige, at Pieter van Hurk grundlagde en formue på denne ene rejse. I 1732 blev han en af de vigtigste participanter i Asiatisk Kompagni, og fra 1745 til 1754 beklædte han en af direktørposterne 1 kompagniet. I 34 år var han med i bestyrelsen for Kurantbanken 24, og omkring midten af det 18. århundrede hørte han til i de indflydelsesrigeste handelskredse i den danske hovedstad. Han giftede sig i 1744 med Maria Barbara Fabritius, der var søster til en af de vigtigste københavnske handelsmænd 25. Samtidig modtog han forskellige ærestitler 26. Hans materielle velstand viste sig i 1734 ved købet af landejen- 147

7 dommen Sneglebakken 1 Lyngby, som han udvidede og indrettede til en rigtig lystgård. I 1768 flyttede Pleter van Hurk til det større landsted Rustenborg, ligeledes i Lyngby 27. Han arbejdede regelmæssigt som kommissionær for sydnederlandske købmænd og investorer, opkøbte te og ordnede investeringer i især Asiatisk Kompagni, Kurantbanken og Vestindisk-guineisk Kompagni 28. G. de Brouwer forblev derimod i aktiv tjeneste. Det nyoprettede Asiatisk Kompagni hyrede ham straks som kaptajn med en givtig kontrakt: 10 store kister samt en gage af samme størrelse som ved hans sidste udredning, og 1000 rigsdaler for at bistå de danske supercargoer i deres handel. I 1733 fik han kommandoen over fregatten»slesvig«, der lige som»cron Printz Christian«var et ombygget krigsskib fra Via de Brouwer og van Hurk blev Pleter Brunet hvervet som andenstyrmand. Han havde tidligere sejlet som andenstyrmand til Kina saninien med de Brouwer og van Hurk i det oostendeske skib»keyzerinne«. 1 efteråret 1726 blev Pieter Brunet også ansat som andenstyrmand på»carolus Sextus«til Bengalen 30. I det oostendeske kompagnis sidste dage , hvor direktørerne prøvede at køre videre med skibe under fremmed flag, blev Brunet forfremmet til underkaptajn på»phoenix«. Skibet skulle oprindelig til Bengalen, men på grund af den engelsk-hollandske blokade af faktoriet Banquibazar gik Supercargo Pieter van Hurk lod sig afbilde under»cron Printz Christian«s ophold i Kanton i 1731, hvor han var omkring 35 år gammel. Den meget naturtro statuette er fremstillet afen dygtig kinesisk face-maker. Den er 32 cm høj. (Nationalmuseet). Supercargo Pieter van Hurk had this model of himself made during the»cron Printz Christians«stay in Canton in 1731, when he was around 35 years old. The very lifelike statuette was made by a skilied Chinese face-maker and is 32 cm. tall. (The Danish National Museum.) 148

8 Oi

9 det til Trankebar, Malabar (Indiens sydvestkyst) og Goa. Han fik kommandoen over skibet, da kaptajnen døde på udturen 31. Pieter Brunet måtte i København stille sig tilfreds med en normal pacotille på 6 kister, men oven i det indgik han en bodmerikontrakt på 8000 Znd.fl.w.g. til 35% rente med en gruppe købmænd fra Antwerpen 32. Nogle af disse købmænd/investorer investerede i årene regelmæssigt store summer i skandinaviske bodmerier 33. Martinus Mundelaer, ligeledes fra Oostende, arbejdede som overkvartermester på»slesvig«(1733). Han var den eneste sydnederlænder under dansk flag, der ikke sejlede som officer eller supercargo. I 1724 stod han opført som tømrer på mønstringslisten for Bengalenfareren»Sint Carolus«fra Oostende 34.»Slesvig«gjorde gode forretninger 1 Kina og bragte pund te med til Danmark, heraf 7% ( pund) som pacotille. To engelske Kinafarere, som vendte hjem i 1735, havde kun pund te med 35. Ved den offentlige auktion over den danske ladning var de Brouwer og Brunet blandt de vigtigste tekøbere. De har sandsynligvis begge to handlet for sydnederlandske købmænd 36. For Brunets vedkommende ved vi det med sikkerhed; han købte 24 kasser te på Jacomo de Prets bestilling 37. Efter denne ekspedition gik Brunet for en tid i svensk tjeneste. Som førstestyrmand sejlede han med»suecia«og»fredericus Rex Sueciae«til henholdsvis Kanton i 1737 og Bengalen i Brunet må have tjent godt på disse rejser, for i februar 1743 anskaffede han sig i Oostende en jagt, som han var halvpartsejer af 39. G. de Brouwer tog I 1737 på endnu en Kinarejse som kaptajn på»slesvig«40. I 1738 forlod han Danmark og slog sig ned som købmand i Oostende. I de første år handlede han især med varer fra kolonlerne. Han opretholdt handelsmæssig forbindelse med Asiatisk Kompagni og prøvede i 1742 således at sælge et 150

10 skib til kompagnidirektørerne 41. Nogle gange Investerede han også via bodmerier i det svenske Ostindiska Compagniet 42. I 1745 må det have gået temmelig dårligt med de Brouwers virksomhed, for han søgte atter om at komme i aktiv tjeneste hos danskerne, dog uden held 43. To år senere gik det igen fremad for ham; i perloden 1747 til 1752 havde han titel af dansk konsul i de Østrigske Nederlande. På det kommercielle niveau var han meget aktiv som reder og befragter til mange forskellige europæiske havnebyer 44. Efter 1750 viste hans velstand sig i den megen faste ejendom, han samlede sig. Han havde to lystgårde - De Groote Scheure og Rustemburg - tæt ved Oostende. Hans handelshus, der havde hovedsæde i Brugge, blev i slutningen af 1750'erne drevet videre af hans to sønner, Denis og Gulllaume Francols 45. II. Philippus de Vos, Philippus Jacobus Derdeyn og Andreas Lanszweert I 1737 finder vi blandt mandskabet på»slesvig«en erfaren andenstyrmand fra Oostende, nemlig Philippus de Vos 46. Mellem 1725 og 1734 var han styrmand på fire oostendeske Kinaskibe og et Bengalenskib. Han var med på tre ekspeditioner med»slesvig«og steg i dansk tjeneste i rang til overstyrmand i 1739 og til kaptajn i Ekspeditionen med»slesvig«i 1741 nåede dog ikke længere end til den svenske vestkyst. Kort efter afsejlingen kom skibet ud af kurs på grund af tåge, og om natten løb det på grund 1 skærgården ved det nordlige Halland tæt ved Onsala. Om morgenen fik man igen skibet flot og lagde sig for anker ud for kysten i nærheden af Goteborg. Kaptajn de Vos underrettede Asiatisk Kompagni om uheldet og meddelte samtidig, at skibsrådet Ikke mente, at»slesvig«havde lidt nogen stor skade. Deres forslag var, at rejsen skulle fortsætte. Men kompagniets bestyrelse ønskede et grundigt eftersyn af skibet, før det kunne få lov at sejle til Kanton. Efter at have undersøgt skaden nærmere, besluttede skibsrådet, at skibet skulle kølhales 151

11 Ol to

12 og have roret repareret. Så vendte»slesvig«tilbage til København. Først midt i april var skibet igen rejseklart, og det blev derfor besluttet at udsætte ekspeditionen et år. Som følge af dette uheld begyndte kompagnidirektørerne at tvivle på de Vos' evner som kaptajn, og skønt Pleter van Hurk forsvarede ham kraftigt, blev Philippus de Vos afskediget fra det danske kompagnis tjeneste 48. Philippus Jacobus Derdeyn fik i 1736 en dansk kontrakt som andenstyrrnand på Kinaskibet»Kongen af Danmark«49. Derdeyn, som kom fra Dulnkerk, havde i oostendesk tjeneste sejlet to gange til Bengalen og to gange til Kina. På tre af disse udredninger var han hyret som konstabel, den officer som skulle sørge for artilleriet, skytset og ammunitionen. På ekvipagelisten for det sidste oostendeske Kinaskib»Hertogh van Lorreynen«(1732) var han indskrevet som trediestyrmand 50. I hele sin lange karriere ved Dansk Asiatisk Kompagni fra 1736 til 1747, sejlede Derdeyn hver gang med»kongen af Danmark«. På grund af tro tjeneste blev han i 1740 kaptajn 51. Det var måske ikke helt berettiget, for man noterede siden to tabsgivende sejladser under hans ledelse. I 1741 påsejlede»kongen af Danmark«således på tilbageturen det danske Guineaskib»Laarburg Gallej«. Dette havde netop forladt København og befandt sig ved skumringstid nær Læsø på en nordvestlig kurs. Da kaptajnen, Hans Østby, frygtede at løbe på grund ved Skagen i løbet af natten, mindskede man sejlene og lagde skibet op Philippus de Vos' kontrakt som fjerdestyrmand på det ostendeske kompagnis Kinafarer»Marquis de Prié«. Dokumentet, som er underskrevet den 21. januar 1727, indeholder bl.a. bestemmelser om hyre og føringsgods. (Universiteitsbibliotheek Gent, Fonds Hye-Hoys, Hs. 2065). Philippus de Vos' contract as jourth mate on the Ostend Company's Chinaman»Marquis de Prié«. The document, which was signed on January 21 st 1727, contains among other things conditions governing salary and the amount oj goods allowed jor private tråde. (Universileitsbibliotheek Gent, Fonds Hye-Hoys, Hs ) 153

13 i vinden. Det betød, at fregatten var meget lidt manøvredygtig. Kort efter opdagede kaptajn Østby et skib,»kongen af Danmark«, som med stor fart kom sejlende lige hen imod ham. Med råb og lyssignaler forsøgte mandskabet på»laarburg Gallej«at forhindre en påsejling, men det andet skib reagerede ikke, det havde Ingen på udkig.»kongen af Danmark«ramte fregattens forskib, som fik bovsprydet og fokkemasten knust. Mærkeligt nok fortsatte»kongen af Danmark«ad samme kurs, som om Intet var hændt, uden at tilbyde den mindste hjælp. Kaptajn Østby søgte at holde sit skib oppe ved at pumpe, men uden held. Bortset fra tre matroser reddede mandskabet sig over i to slupper og forsøgte at nå ind til Skagen. De drev imidlertid af på grund af den stærke østenvind og strandede på den svenske vestkyst nær ved Marstrand. Ingen af kaptajnerne blev ved den efterfølgende undersøgelse stillet til ansvar for ulykken. Asiatisk Kompagni og Vestindisk-guineisk Kompagni betalte hver halvdelen af skaden ( rd.) 52. Efteråret 1742 forlod»kongen af Danmark«atter Københavns red under Derdeyns ledelse. Denne rejse blev en sand odyssé. Den 27. maj 1743 sejlede Derdeyn ifølge skibets journal under den brasilianske kyst i den vindstille zone. Da han ikke kunne komme længere sydpå, besluttede han at vende tilbage og overvintre i Europa. Den 21. september 1743 løb» Kongen af Danmark«således ind i den Irske havn Kinsale. Sidst i januar 1744 tog Derdeyn igen af sted derfra mod Kanton. Denne gang blev han tvunget til at gå for anker ved Kap Det Gode Håb, hvor hans skib under en storm havde lidt havari 3. maj Kap Det Gode Håb var behersket af det hollandske ostindiske kompagni, VOC, som betragtede de skandinaviske Kinaskibe som konkurrenter, der antastede dets handelsmonopol. Som det tidligere var sket for det oostendeske kompagni, kunne de svenske og danske skibe Ikke proviantere eller udføre reparationer ved Kap. En anmodning fra Derdeyn om vand og fødevarer blev afvist. VOC forbød samtidig besætningen at komme i land. 154

14 Det danske faktori ved den tæt befærdede Perleflod i Kanton omkring I denne lejede bygning opholdt skibenes handelsfolk sig, og her oplagredes den indkøbte te og de andre varer, inden de blev overført til Kinafarerne på reden. (Udsnit af maleri i Koninklijk Tropen Instituut, Amsterdam). The Danish trading jactory next to the heavily trafficked river Perle in Canton around Merchants from the ships stay ed in this rented building, which was also used to store the purchased tea and other goods before they were transferred to the Chinamen in the roads. (Section ofa painting in the Koninklijk Tropen Instituut, Amsterdam.) 155

15 De lod ovenikøbet deres galeot»hoop«bevogte»kongen af Danmark«for at forhindre den i at få proviant fra andre skibe. Dette tvang danskerne til igen at gå under sejl 9. maj Kort derefter blev»kongen af Danmark«ramt afen svær storm. Skibet fik slagside og nåede kun med stort besvær frem til False Bay, som var et beskyttet overvintringssted for hollandske skibe få mil fra Kap Det Gode Håb. Så begyndte også Kap-styret at forstå, at»kongen af Danmark«nødvendigvis måtte sættes i stand, før den kunne sejle videre. En ny dansk anmodning om skibsmaterialer blev taget under overvejelse hos hollænderne. Men VOC foretrak at anvende den smule skibstømmer, som de rådede over, til at sætte egne skibe i stand. Den eneste løsning var så at få materiale til reparationen sejlet til Kap fra Danmark 54. Den 24. oktober 1744 modtog Asiatisk Kompagni underretning om den uheldige rejse. Derdeyn lagde i sin beretning vægt på hollændernes uhøflige behandling. Kompagnidirektionens reaktion var vidtgående. For det første besluttede man at udruste»cron Printzen«til at sejle ud og hente»kongen af Danmark«s sølvlast og sejle den til Kina.»Cron Printzen«strandede dog uheldigvis ved Orkneyøerne, hvorefter Kinaskibet»Dronningen af Danmark«overtog opgaven 55. For det andet medførte VOC's negative holdning en officiel protest til Generalstaterne fra Nils Griis, den danske gesandt i Haag. Den officielle protestnote af 3. november 1744 kritiserede den hollandske ufordragelighed, som stod i stærk kontrast til den hjælp, som danskerne netop havde ydet VOC-skibet»Westerbeck«, som led skibbrud ved Færøerne. Resultatet heraf blev, at VOC skulle bistå de danske skibe, der kom»kongen af Danmark«til hjælp. Den 25. maj 1745 ankrede»dronningen af Danmark«op i False Bay, hvor det overtog sølvlasten og størstedelen af besætningen. En gruppe på omkring tyve af søfolkene, herunder Derdeyn, fik ordre til foreløbig at blive ved det svært havarerede skib. Først et lille år senere hørte Derdeyn, at hans skib var 156

16 blevet afskrevet af direktionen i København. Hollænderne indvilgede uden videre i at købe»kongen af Danmark»; VOC var kun alt for glade for at få afhjulpet den voldsomme mangel på skibsmaterialer på Kap. Den tilbageblevne del af besætningen rejste i 1746 med den hollandske returflåde til Europa 56. Derdeyn blev igen hyret som kaptajn til at sejle»cronprintzen af Danmark«til Kanton i Men efter en undersøgelse blev han stillet til ansvar for»kongen af Danmark«s forlis, på trods af, at besætningen vidnede til hans fordel, og på trods af, at det allerede før afrejsen havde været tvivlsomt, hvor sødygtigt det ti år gamle»kongen af Danmark«egentlig var. Udsnit af den eneste bevarede konstruktionstegning til»slesvig«. Skibet blev konstrueret af Judichæer og løb af stabelen på Holmen i Største dybgående var 17!/2 fod. Det udgik af flådens tal i 1733 og overgik i stedet til Asiatisk Kompagni. (Rigsarkivet, Søetatens tegningssamling A 874). Extract jrom the only preserved sheer draught for the»slesvig«. The ship was designed by Judichæer and launched at Holmen, the naval shipyard, in Its maximum draught was 17'/2 feet. It left the navy's service in 1733 and was transferred to the Danish Asiatic Company. (Record Office, the Navy's Collection of Drawings A 874.) 157

17 Efter sin mislykkede karriere som kaptajn vendte Derdeyn tilbage til Oostende den 28. marts Der fungerede han som lods til sin død i Ligesom Philippus de Vos havde Derdeyn heller Ikke samlet sig nogen formue, mens han var i dansk tjeneste, fordi Asiatisk Kompagni efter 1736 kun tillod middelmådige pacotiller. I 1739 måtte Derdeyn som kaptajn således kun tage 5 store privllegieklster med til Kanton 59. Danskerne engagerede i 1738 Andreas Lanszweert som anden supercargo på»kongen af Danmark«. Hans aflønning viste sig at være væsentlig ringere end på de to første togter, men adskilte sig Ikke meget fra hvad første supercargoen, den danske Christian Linstrup, tjente. Johan Ludwig Abbestee måtte derimod som tredie supercargo stille sig tilfreds med en meget ringe pacotille 60. Heraf kan vi udlede, at Lanszweert i forhold til sin stilling var den bedst betalte. Andreas Lanszweert havde kun været en gang I Kina under oostendesk flag, nemlig som fjerde supercargo, sammen med de Brouwer og van Hurk 61.1 det oostendeske kompagnis historie er han bedre kendt for sit projekt med at ville udbygge den brasilianske ø Fernando do Noronha til provlanteringsplads. I 1727 fik Kinaskibene»Marquis de Prié«med Lanszweert om bord og»concordia«til opgave undervejs at udforske øen grundigt. Deres rapport var positiv, men på grund af de daværende Internationale politiske forviklinger, som førte til det Oostendeske Kompagnis nedlæggelse, kunne denne koloniseringsplan Ikke realiseres. Et andet forslag, som Lanszweert stod bag, var at Indrette en base for proviantering og for slavehandel ved den afrikanske østkyst på Madagascar. Denne plan vakte dog ingen interesse i det Oostendeske Kompagni 62. Lanszweert var ikke i stand til at opbygge en langvarig og givtig dansk karriere. På»Kongen af Danrnark«s udtur i 1738 opstod der hurtigt konflikt mellem Lintrup og de andre supercargoer, fordi Lintrup ikke tålte nogen form for indblanding i handelssagerne. Lanszweert og Abbestee blev ikke spurgt til råds, 158

18 Landtoning af nogle af De Canariske Øer, som de tog sig ud på 6-7 mils afstand for løjtnant J.B. Schumacher. Tegningerne fmdes i hans skibsjournal fra det aller første danske Kinatogt med skibet»cron Printz Christian«. (Rigsarkivet, Søetatens skibsjournaler 368B). View ofsome ofthe Canary Islands as they looked to LieutnantJ.B. Schumacher from a distance of6-7 miles. The drawings are in his ship's log from the very first Danish voyage to China in on the ship»cron Printz Christian«. (Record Office, the Navy's Log Books 368 B.) når negotieprotokollerne blev ført 63. I negotieprotokollerne blev alle handler og beslutninger i forbindelse hermed noteret. Fuldt berettiget klagede Lanszweert til kompagnidirektørerne over Lintrups usædvanlige fremgangsmåde. Men Lanszweert og Abbestee gik også selv ud over deres beføjelser. I Kanton Indgik de en bodmerikontrakt til 33% rente med den franske supercargo Duvellar de la Bar. Han havde boet adskillige år i Kanton og havde via privat handel - som officielt var forbudt af alle europæiske kompagnier - samlet sig en formue på kinesiske tael (= ca Znd.fl.w.g.) 64. Denne formue ønskede han at overflytte til det franske St. Malo i form afen skibsladning. En ladning te blev købt hos en anden fransk handlen- 159

19 de, Quentin de la Metrle 65, og Lanszweert og Abbestee stuvede det ned i»kongen af Danmark«s last uden at notere det i negotieprotokollen. Da ladningen blev solgt i København 1739, blev dette bedrag opdaget af Asiatisk Kompagnis direktion. Den indsmuglede del af lasten blev solgt offentligt og indbragte rd., som danskerne overgav til handelshuset Bancherau & Quentin i St. Malo. Andreas Lanszweert og Johan Ludwig Abbestee blev efter en retssag afskediget 66. Andreas Lanszweert møder vi igen i Oostende som succesrig reder af kaperskibet»karel van Lorreynen«(1744). Ifølge notarialarkiverne i Oostende erobrede»karel van Lorreynen«under ledelse af kaptajn Lindersen 7 små handelsskibe, som sejlede under henholdsvis hollandsk (3), tysk (2) og engelsk flag (2) 67. I samme periode, den 9. maj 1744, fik Lanszweert autorisation til at forestå inddæmningen af St. Catherinapolderen nær ved Oostende. Lanszweert ejede dele af dette vadeområde, som var på mellem 700 og 800 hektar 68. III. Nicolaes Mundelaer, Pieter Brunet, Jacobus de Meyere, Pieter Clinckaert og Bonaventura Drijvoet gik mindst 5 sydnederlændere i dansk tjeneste. Nicolaes Mundelaer fra Oostende sejlede som overstyrmand til Kanton med»dronningen af Danmark«. I sin tid i Oostende var han aldrig i Kina, men sejlede dog tre gange til Bengalen 69. Efter Oostende-kompagniets nedlæggelse blev han kaptajn på handelsskibe, der sejlede mellem Sydeuropa og Nordsøhavnene. I 1740 var han således kaptajn på fregatten»den Dolphyn«(reder Balthazar Vignault), som fragtede en ladning vin og brændevin fra Malaga til Duinkerk og Rotterdam 70. Om hans korte danske løbebane - kun én rejse - ved vi kun, at han sørgede godt for sin private handel; før afrejsen fra København fik Mundelaer en bodmerikontrakt på rd. til 33% rente, og i Kina tegnede han endnu en på kinesiske tael eller Znd.fl.w.g. til 33% rente

20 Kinesisk bestillingsporcellæn i form af punchebolle fra 1760'erne. På ydersiden ses de europæiske faktorier i Kanton, hvorfra bollen er hentet til Danmark. Indersiden viser arbejdet på en reberbane. (Handels- og Søfartsmuseet). Chinese punch bowl from the 1760's, an example of china made to order (chine de commande). Portrayed on the outside are the European trading factories in Canton, from where the bowl was brought to Denmark. The inside shows work being done on a ropewalk. (DMM.) De fire øvrige sydnederlændere påmønstrede alle»princesse Lovisa«, som skulle til Malabarkysten, Indiens vestkyst. Allerede i 1695 havde danskerne grundlagt det lille faktori Oddeway Torre på Malabarkysten for at erhverve sig en plads på pebermarkedet. I 1722 blev denne handelspost dog opgivet, dels fordi man var trængt af den hollandske og engelske konkurrence, og dels fordi den gav det danske Ostindisk Kompagni for lidt finansielt albuerum

21 Det københavnske firma Michael Fabritius & Johan Friderich Wever, hovedparticipant i Asiatisk Kompagni, fremlagde i 1743 en plan for genoptagelse af den direkte peberhandel '. Der var forskellige røster fremme om at iværksætte planen hurtigt. Fra handelsstationen i Trankebar kunne man ikke regne med at få komplette indiske returladninger, da netop Sydcoroniandel oplevede en svær økonomisk krise i årene efter Ydermere blev kolonlens bagland hårdt hjemsøgt ved mahratternes militære aktiviteter 75. Malabarkysten var på det tidspunkt blevet mere interessant fra et kommercielt synspunkt, fordi VOC-monopolet var blevet brudt af engelske, franske og indfødte handlende 76. Samtidig noterede man temmelig høje salgspriser for peber på det europæiske marked. Malabar-projektet kostede alt i alt VA rd., hvoraf lidt over halvdelen blev brugt på en ladning sølv 78. Fabritius & Wever hvervede, via van Hurk, den allerede omtalte Pieter Brunet som kaptajn og anden supercargo. Posten som første supercargo fik Jacobus de Meyere fra Gent. Han havde erfaring med peberhandel fra de oostendeske forudredninger med skibet»concordia«i De Meyere fik en særdeles god løn for sin danske ekspedition. Han fik løfte om en provision på 3% og derudover en pacotille på pund peber 80. Brunet måtte selv tage første- og andenstyrmand med fra Oostende. Han valgte Pieter Clinckaert og Bonaventura Drijvoet, skønt ingen af dem havde haft så høje funktioner under oostendesk flag 81. Skibsledelsen på»princesse Lovisa«bestod altså udelukkende af sydnederlændere, hvilket gav et utal af konflikter på udturen. En del af de danske besætningsmedlemmer, under ledelse af skibsassistent Erick Ericksen Koch, ville ikke modtage ordrer fra Brunet. Kort efter provianteringen i Santiago den 1. august 1743 kom det til et decideret oprør. Koch kaldte kaptajnen en»hundsvot«, hvorefter Brunet lod ham sætte i arresten 82.»Princesse Lovisa«nåede imidlertid aldrig frem til Malabar- 162

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Sådan finder du kilder om handel og søfart

Sådan finder du kilder om handel og søfart Sådan finder du kilder om handel og søfart Handel og søfart var afgørende for kolonien Dansk Vestindien. Den lette adgang til havet og oceangående sejlskibe gjorde det muligt for øerne i det caribiske

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

UDKIG HISTORIEKANON. 4 Find ud af: 4 Lav en lille historie om en person fra mandskabet om bord på et af skibene. Inden I går i gang, kan I lave en

UDKIG HISTORIEKANON. 4 Find ud af: 4 Lav en lille historie om en person fra mandskabet om bord på et af skibene. Inden I går i gang, kan I lave en UDKIG HISTORIEKANON FRA HISTORIEKANON: Christoffer Columbus var den første, der fik skibe, penge og mandskab til at sejle mod vest for at komme til Indien efter krydderier. De lærde dengang vidste godt,

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE Vintereksamen / Winter exams 2009-2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 27803 Immaterialret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet.

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet. SYNOPSIS Året er 1619. Den danske konge, Kong Christian IV, og det nydannede Ostindiske Handelskompagni har blot én enkelt ekspedition bag sig. En ekspedition ledet af Ove Gjedde, som ikke har givet livstegn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet.

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet. BA. ØKONOMI-STUDERENDE Sommereksamen 2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010083 International Handelsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Den anførte vægtning af opgaverne er vejledende Baggrund

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Udvikling & Rådgivning

Udvikling & Rådgivning Købmandsspillet Spillets formål Formålet med købmandsspillet er at introducere eleverne for Middelfart Købstads handel samt købmandsbegrebet for 200 år siden. En købmand var i gamle dage både grossist,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Historisk Bibliotek. Vikingerne. Jens Pietras

Historisk Bibliotek. Vikingerne. Jens Pietras Historisk Bibliotek Vikingerne Jens Pietras Danmarks Tropekolonier Forlaget Meloni 2011 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jens Pietras Redaktør: Sara Louise Harbo & Malene Mygind Serieredaktører: Henning

Læs mere

Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg.

Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg. 101 Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. ØRESUNDS TOLDKAMMER Denne smukke Bygning rejstes i 1740 som Administrationslokale for Øresundstolden. Den blev opført af Murermester Niels Basse og laa

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Kære alle! 14. juni 2014

Kære alle! 14. juni 2014 Kære alle! 14. juni 2014 Løsning på Opgave nr. 2: 1. Lc6 som dækker b5 der truer nu Da7# Der er nu 2 Grimshaw-træk: Hvis sort trækker 1. Tb6 følger Da3# Hvis sort trækker 1. Lb6 følger elegant b8s# (andre

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste Hvilke af disse fire handelsvarer hentede man ikke på Guldkysten? 1. Silke 2. Elfenben 3. Guld 4. Slaver Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet

Læs mere

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Arrangør: PI-Helsingør

Arrangør: PI-Helsingør Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Helsingør Teglstrupløbet Tirsdag den 7. oktober 2014 Velkommen til Teglstrupløbet 2014 Sidste år var vi i Teglstruphegn Syd og i år skal løberne en tur i den vestlige

Læs mere

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade Korntvisten 28.04.2013 I marts 1659 blev Abel Schrøder og Næstveds andre snedkere befalet til at reparerer byens pramme, det ville de få 80 sølvdl. for. Det var Palmesøndag og snedkerne ønskede at vente

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: KALMARUNIONEN. Drama FRA 1400-1500-TALLET KALMARUNIONEN

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: KALMARUNIONEN. Drama FRA 1400-1500-TALLET KALMARUNIONEN UDKIG HISTORIEKANON FRA HISTORIEKANON: Da Valdemar Atterdag døde i oktober 1375, gik den danske adel ind for, at barnebarnet Oluf blev den nye danske konge. Oluf var søn af Valdemar Atterdags datter Margrete.

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget

Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

GUNNER WALLACE REECE BRUNT

GUNNER WALLACE REECE BRUNT GUNNER WALLACE REECE BRUNT Tekst og billeder: Paul Rochler 15th (Vancouver) Coast Brigade, The Royal Canadian Artillery Canadian Active Service Force 1941 K.73619 Gunner Wallace Reece Brunt For ca. 20

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Tvistløsning i internationalt regi

Tvistløsning i internationalt regi Tvistløsning i internationalt regi København, den 26. maj 2016 2 Tvistløsningsmuligheder Retssagsførelse ved de almindelige domstole Voldgift Mediation 1 3 Forskellige typer af voldgift Ad hoc (baseret

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

MARITIME SMÅARTIKLER

MARITIME SMÅARTIKLER MARITIME SMÅARTIKLER FIRE PROSPEKTER AF CONRAD CHR. PARNEMANN 1793-94 Også efter international målestok har Handels- og Søfartsmuseet en bemærkelsesværdig samling skibsportrætter og prospekter. Disse billeder

Læs mere

Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten. Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget

Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten. Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Urigtige oplysninger Investering 3 milliarder 1.0 Kystdirektoratet Ifølge Nordjyske siger du at Sandfodring

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Sådan finder du kilder om slaveri

Sådan finder du kilder om slaveri Sådan finder du kilder om slaveri Indtil slaveriets ophævelse i Dansk Vestindien i 1848 var slaver og slaveri en fundamental del af livet på øerne. Derfor findes der oplysninger om slaver og slaveri i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE Fair trade drejer sig kort og godt om fair handel. Filosofien bag fair trade er at sikre bønder og plan- tagearbejderne en fair pris for deres varer. På

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

I Siri s fodspor. Siri Tove Anthon, 24. dec jun Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight)

I Siri s fodspor. Siri Tove Anthon, 24. dec jun Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight) I Siri s fodspor Siri Tove Anthon, 24. dec. 1889-18. jun. 1890 Siri s gravsten, O ahu Cemetery, Honolulu, Hawaii, USA ( David Blewster Knight) Jesper Holm 2017, Vers 1. 13-08-2017 www.holm-slaegt.dk 1

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere