Søfolk og supercargoer fra Oostende I Dansk Asiatisk Kompagnis tjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søfolk og supercargoer fra Oostende I Dansk Asiatisk Kompagnis tjeneste 1730-1747"

Transkript

1 Søfolk og supercargoer fra Oostende I Dansk Asiatisk Kompagnis tjeneste Af Jan Parmentier Ved påbegyndelsen af den dunske fart på Kina hyrede man en række udenlandske sugkyndige navigatører og handelsfolk. Efter nedlæggelsen af det ostindiske kompagni i Oostende stod flere sådanne eksperter parate til at hjælpe den danske Kinafart på benene. jan Parmentier er belgisk historiker og har tidligere skrevet i museets årbog. Han beskriver her sine landsmænds betydningsfulde indsats under Dunnebrogi 1730'rne og 1740'rne. Indledning* Mellem 1730 og 1747 var der 8 søfolk-heraf syv officerer-og 3 supercargoer fra den belgiske by Oostende, som sejlede under dansk flag 1. Disse var alle tidligere ansatte ved det ostindiske kompagni i Oostende. Et lignende antal tjente i samme periode ved det svenske ostindiske kompagni. På dette tidspunkt havde man 1 Danmark allerede tradition for handel med Ostindien, Idet det danske ostindiske kompagni siden 1616 havde haft handelssamkvem med Indien, Bengalen og Java. Kompagniet havde udbygget fortfaktoriet Trankebar på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien til sit handelscentrum. Nogen blomstrende handel var der dog Ikke tale om, for frem til 1730 var det kun meget sporadisk, at man udrustede skibe til Asien. Det danske ostindiske kompagni led nemlig under en kronisk kapitalmangel, og i april 1729 tvang mangelen på økonomiske midler kompagniet til at standse sine aktiviteter blev der ved hjælp af investeringer fra det danske kongehus og nogle københavnske handelshuse oprettet et interimselskab, som dels skulle videreføre handelen med Trankebar dels skulle søge et nyt kolonimarked ved at sende et skib til Kina. Det sidste var hovedsagelig inspireret af den succes, de øvrige 142

2 europæiske kompagnier havde med deres Kinarejser; især var den særdeles profitable Kinahandel, som kompagniet i Oostende drev, en spore for fantasien 4. De danske købmænd, der var nybegyndere i Kinafarten og i tehandelen, vendte sig først og fremmest mod de sydlige Nederlande for at finde erfarne søofficerer og supercargoer; kompagniet 1 Oostende var nemlig ikke i stand til at videreføre sine aktiviteter, og der var derfor tilstrækkeligt med dygtige kandidater ledige på markedet I. Pieter van Hurk, Guillielmo de Brouwer, Pieter Brunet og Martinus Mundelaer En af Initiativtagerne til interimselskabet var Københavns borgmester Frederik Holmsted 5. Han rejste til Antwerpen og Amsterdam og tog på de oostendeske kompagnidirektørers anbefaling kontakt med Pieter van Hurk for at hyre ham som første supercargo til den første danske Kinasejlads 6. Pieter van Hurk, der var fra Amsterdam, havde fire gange sejlet til Kanton I oostendesk tjeneste. Han startede sin karriere med at arbejde som barber-chirurg under forudredningerne, som de aller første togter kaldtes, og blev i kompagniperioden forfremmet til tredie og anden supercargo 7. I denne funktion blev det ham betroet at gøre private indkøb i Kina for de to direktører, Soenens og de Pret 8. Forhandlingerne mellem danskerne og van Hurk trak ud i nogle måneder, fordi van Hurk forlangte en meget høj gage 9. Den vigtigste godtgørelse var pacotillen; det vil sige supercargoernes og officerernes mulighed for at drive deres egen, private handel. De fik rådighed over et antal privilegiekister, som de måtte fylde med deres egne varer. Derudover fik de en økonomisk godtgørelse eller en provision, der blev beregnet på baggrund af det nettooverskud, som skibets ladning indbragte ved auktionen 10. For at have råd til en ordentlig pacotille Indgik man ofte bodmerler, dvs. lånekontrakter, hvor en financier/ 143

3 O* ^'"' S ASA? /? AS/Z^A^^^A.A?, l!f&*sa~s~/itf.a~.'.^. A:SJAA/. 'faaaa^a^ AA^^^A /*& A^ r/^v -Sy' -o. ^ Slutningen af Pieter van Hurks kontrakt fra 1730 med det danske interimskompagni som supercargo på»cron Printz Christian«. Han fik bl.a. ret til at hjemføre 16 kister føringsgods og skulle desuden have 4% af salgssummen for den samlede skibsladning! Foruden ham selv har kompagniets otte direktører underskrevet kontrakten. (Rigsarkivet, Interimssocieteterne for handelen på Kina og Indien 28). The end of Pieter van Hurk's contract from 1730 with the Danish Interim Company regarding his post as supercargo on the»cron Printz Christian«. Among other things he was allowed the right to bring home 16 chests of goods for private tråde as well as receivmg 4 So ofthe sale's pnce ofthe ship's total cargo! As well as his own signature the contract has been signed by the company's eight directors. (Record Office, The Interim Societies for Tråde with China and India 28.) 144

4 handelsmand mod en høj rente lånte en sømand/supercargo penge, så længe en rejse varede plus nogle måneder (til lasten var solgt). Rentens størrelse afhang af risikofaktorerne og markedsforholdene 11. Hvis skib og ladning gik ned, behøvede sømanden/supercargoen ikke at betale lånet tilbage. Bodmerierne var derfor også forsikrede i denne periode 12. Pleter van Hurk endte med at få en fyrstelig pacotille bestående af 16 kister, hver med et rumfang på 1V2 brabandsk kubikalen eller en privilegieplads på i alt godt 16 m 3! Derudover fik han en provision på 4%, hvilket var usædvanlig højt 13. Ved kompagniet i Oostende havde han fået en»normal«løn som anden supercargo; han måtte der kun medbringe 6 mindre kister med et samlet volumen på 2,3 m 3, og fik en gage på Znd.fl.w.g. 14. Efter Pieter van Hurks råd hyrede danskerne oostenderen Guillielmo de Brouwer som andenkaptajn eller overstyrmand; men i praksis blev det ham, der fik kommandoen over skibet, fordi førstekaptajnen Michael Tønder tidligere kun havde sejlet som marineofficer i de skandinaviske farvande. G. de Brouwer havde bevist sin kunnen som anden- og førstekaptajn på Kinarejser for kompagniet i Oostende. Hans erfaring kom til at spille en stor rolle for rejsens heldige udfald. Det var således ham og van Hurk, der i september 1730 i København sammen lagde sejlruten og udarbejdede de konkrete handelsplaner 15. De Brouwer kom også til at tjene mere her end som kaptajn ved kompagniet i Oostende 16. Han fik i det danske selskabs tjeneste rådighed over 6 store prlvlleglekister samt en månedsløn på 150 Znd.fl.w.g., men hjembragte 1 realiteten en meget større pacotille bestående af 42 mindre kister 17. Efteråret 1730 forlod skibet»cron Printz Christian«Københavns red med Kanton som mål. Denne første danske Kinaudredning blev meget vellykket. Fortjenesten på te og silke, der tilsammen udgjorde 90% afladningen, blev henholdsvis 115% og 71% 18. I mellemtiden lykkedes det at få oprettet et godt 145

5 Kaptajn Guillielmo de Brouwer portrætteret i tidstypisk positur og dragt med tilhørende paryk. Yderligere er h a n forsynet m e d en globus, hvor han peger på Kanton. (I familien de Brouwers eje). Captain Guillielmo de Brouwer portrayed in a pose and in a costume with matching wig which were typical for the time. Moreover, he has been supplied with a globe on which he is pointing at the city of Canton. (Owned by the de Brouwer family.) 146

6 struktureret kompagni på andele, idet den danske konge, Christian V, gav»det Kongelige Danske Asiatiske Compagnie«en oktroj på 40 år 19. VI har ikke noget nøjagtigt tal på, hvor meget Pieter van Hurk fik ud af denne første rejse. For dog at få en ide om af hvilken størrelsesorden, hans overskud var, har vi lavet en beregning på grundlag af de detaljerede oplysninger, der er om salget af de Brouwers pacotille fra skibet»slesvig«i Guillielmo de Brouwer solgte sin pacotille, der havde et rumfang på 7,44 m 3, for rigsdaler. Hvis vi alene ser på størrelsen af privilegiepladsen - van Hurk rådede over 17 m 3 - skulle salget af van Hurks ladning have indbragt rigsdaler. I virkeligheden har den sandsynligvis Indbragt mere, Idet»Cron Printz Christian«s rejse i alt gav et større overskud end»slesvlg«s. Når man regner med, at der gennemsnitligt var en fortjeneste på pacotillen på 150%, Indkasserede van Hurk et netto-overskud på rigsdaler 21. Derudover fik han via sine 4% provision rigsdaler. I alt tjente van Hurk altså mindst rigsdaler eller Znd.fl.w.g. Sammenlignes dette med, hvad nogle af supercargoerne på de private udredninger i Oostende tjente, så var van Hurks gage ikke specielt høj, men disse var også usædvanlige 22, for ved de øvrige europæiske kompagnier kunne man i denne periode højst tjene mellem 50% og 75% af dette beløb pr. ekspedition 23. Man kan faktisk sige, at Pieter van Hurk grundlagde en formue på denne ene rejse. I 1732 blev han en af de vigtigste participanter i Asiatisk Kompagni, og fra 1745 til 1754 beklædte han en af direktørposterne 1 kompagniet. I 34 år var han med i bestyrelsen for Kurantbanken 24, og omkring midten af det 18. århundrede hørte han til i de indflydelsesrigeste handelskredse i den danske hovedstad. Han giftede sig i 1744 med Maria Barbara Fabritius, der var søster til en af de vigtigste københavnske handelsmænd 25. Samtidig modtog han forskellige ærestitler 26. Hans materielle velstand viste sig i 1734 ved købet af landejen- 147

7 dommen Sneglebakken 1 Lyngby, som han udvidede og indrettede til en rigtig lystgård. I 1768 flyttede Pleter van Hurk til det større landsted Rustenborg, ligeledes i Lyngby 27. Han arbejdede regelmæssigt som kommissionær for sydnederlandske købmænd og investorer, opkøbte te og ordnede investeringer i især Asiatisk Kompagni, Kurantbanken og Vestindisk-guineisk Kompagni 28. G. de Brouwer forblev derimod i aktiv tjeneste. Det nyoprettede Asiatisk Kompagni hyrede ham straks som kaptajn med en givtig kontrakt: 10 store kister samt en gage af samme størrelse som ved hans sidste udredning, og 1000 rigsdaler for at bistå de danske supercargoer i deres handel. I 1733 fik han kommandoen over fregatten»slesvig«, der lige som»cron Printz Christian«var et ombygget krigsskib fra Via de Brouwer og van Hurk blev Pleter Brunet hvervet som andenstyrmand. Han havde tidligere sejlet som andenstyrmand til Kina saninien med de Brouwer og van Hurk i det oostendeske skib»keyzerinne«. 1 efteråret 1726 blev Pieter Brunet også ansat som andenstyrmand på»carolus Sextus«til Bengalen 30. I det oostendeske kompagnis sidste dage , hvor direktørerne prøvede at køre videre med skibe under fremmed flag, blev Brunet forfremmet til underkaptajn på»phoenix«. Skibet skulle oprindelig til Bengalen, men på grund af den engelsk-hollandske blokade af faktoriet Banquibazar gik Supercargo Pieter van Hurk lod sig afbilde under»cron Printz Christian«s ophold i Kanton i 1731, hvor han var omkring 35 år gammel. Den meget naturtro statuette er fremstillet afen dygtig kinesisk face-maker. Den er 32 cm høj. (Nationalmuseet). Supercargo Pieter van Hurk had this model of himself made during the»cron Printz Christians«stay in Canton in 1731, when he was around 35 years old. The very lifelike statuette was made by a skilied Chinese face-maker and is 32 cm. tall. (The Danish National Museum.) 148

8 Oi

9 det til Trankebar, Malabar (Indiens sydvestkyst) og Goa. Han fik kommandoen over skibet, da kaptajnen døde på udturen 31. Pieter Brunet måtte i København stille sig tilfreds med en normal pacotille på 6 kister, men oven i det indgik han en bodmerikontrakt på 8000 Znd.fl.w.g. til 35% rente med en gruppe købmænd fra Antwerpen 32. Nogle af disse købmænd/investorer investerede i årene regelmæssigt store summer i skandinaviske bodmerier 33. Martinus Mundelaer, ligeledes fra Oostende, arbejdede som overkvartermester på»slesvig«(1733). Han var den eneste sydnederlænder under dansk flag, der ikke sejlede som officer eller supercargo. I 1724 stod han opført som tømrer på mønstringslisten for Bengalenfareren»Sint Carolus«fra Oostende 34.»Slesvig«gjorde gode forretninger 1 Kina og bragte pund te med til Danmark, heraf 7% ( pund) som pacotille. To engelske Kinafarere, som vendte hjem i 1735, havde kun pund te med 35. Ved den offentlige auktion over den danske ladning var de Brouwer og Brunet blandt de vigtigste tekøbere. De har sandsynligvis begge to handlet for sydnederlandske købmænd 36. For Brunets vedkommende ved vi det med sikkerhed; han købte 24 kasser te på Jacomo de Prets bestilling 37. Efter denne ekspedition gik Brunet for en tid i svensk tjeneste. Som førstestyrmand sejlede han med»suecia«og»fredericus Rex Sueciae«til henholdsvis Kanton i 1737 og Bengalen i Brunet må have tjent godt på disse rejser, for i februar 1743 anskaffede han sig i Oostende en jagt, som han var halvpartsejer af 39. G. de Brouwer tog I 1737 på endnu en Kinarejse som kaptajn på»slesvig«40. I 1738 forlod han Danmark og slog sig ned som købmand i Oostende. I de første år handlede han især med varer fra kolonlerne. Han opretholdt handelsmæssig forbindelse med Asiatisk Kompagni og prøvede i 1742 således at sælge et 150

10 skib til kompagnidirektørerne 41. Nogle gange Investerede han også via bodmerier i det svenske Ostindiska Compagniet 42. I 1745 må det have gået temmelig dårligt med de Brouwers virksomhed, for han søgte atter om at komme i aktiv tjeneste hos danskerne, dog uden held 43. To år senere gik det igen fremad for ham; i perloden 1747 til 1752 havde han titel af dansk konsul i de Østrigske Nederlande. På det kommercielle niveau var han meget aktiv som reder og befragter til mange forskellige europæiske havnebyer 44. Efter 1750 viste hans velstand sig i den megen faste ejendom, han samlede sig. Han havde to lystgårde - De Groote Scheure og Rustemburg - tæt ved Oostende. Hans handelshus, der havde hovedsæde i Brugge, blev i slutningen af 1750'erne drevet videre af hans to sønner, Denis og Gulllaume Francols 45. II. Philippus de Vos, Philippus Jacobus Derdeyn og Andreas Lanszweert I 1737 finder vi blandt mandskabet på»slesvig«en erfaren andenstyrmand fra Oostende, nemlig Philippus de Vos 46. Mellem 1725 og 1734 var han styrmand på fire oostendeske Kinaskibe og et Bengalenskib. Han var med på tre ekspeditioner med»slesvig«og steg i dansk tjeneste i rang til overstyrmand i 1739 og til kaptajn i Ekspeditionen med»slesvig«i 1741 nåede dog ikke længere end til den svenske vestkyst. Kort efter afsejlingen kom skibet ud af kurs på grund af tåge, og om natten løb det på grund 1 skærgården ved det nordlige Halland tæt ved Onsala. Om morgenen fik man igen skibet flot og lagde sig for anker ud for kysten i nærheden af Goteborg. Kaptajn de Vos underrettede Asiatisk Kompagni om uheldet og meddelte samtidig, at skibsrådet Ikke mente, at»slesvig«havde lidt nogen stor skade. Deres forslag var, at rejsen skulle fortsætte. Men kompagniets bestyrelse ønskede et grundigt eftersyn af skibet, før det kunne få lov at sejle til Kanton. Efter at have undersøgt skaden nærmere, besluttede skibsrådet, at skibet skulle kølhales 151

11 Ol to

12 og have roret repareret. Så vendte»slesvig«tilbage til København. Først midt i april var skibet igen rejseklart, og det blev derfor besluttet at udsætte ekspeditionen et år. Som følge af dette uheld begyndte kompagnidirektørerne at tvivle på de Vos' evner som kaptajn, og skønt Pleter van Hurk forsvarede ham kraftigt, blev Philippus de Vos afskediget fra det danske kompagnis tjeneste 48. Philippus Jacobus Derdeyn fik i 1736 en dansk kontrakt som andenstyrrnand på Kinaskibet»Kongen af Danmark«49. Derdeyn, som kom fra Dulnkerk, havde i oostendesk tjeneste sejlet to gange til Bengalen og to gange til Kina. På tre af disse udredninger var han hyret som konstabel, den officer som skulle sørge for artilleriet, skytset og ammunitionen. På ekvipagelisten for det sidste oostendeske Kinaskib»Hertogh van Lorreynen«(1732) var han indskrevet som trediestyrmand 50. I hele sin lange karriere ved Dansk Asiatisk Kompagni fra 1736 til 1747, sejlede Derdeyn hver gang med»kongen af Danmark«. På grund af tro tjeneste blev han i 1740 kaptajn 51. Det var måske ikke helt berettiget, for man noterede siden to tabsgivende sejladser under hans ledelse. I 1741 påsejlede»kongen af Danmark«således på tilbageturen det danske Guineaskib»Laarburg Gallej«. Dette havde netop forladt København og befandt sig ved skumringstid nær Læsø på en nordvestlig kurs. Da kaptajnen, Hans Østby, frygtede at løbe på grund ved Skagen i løbet af natten, mindskede man sejlene og lagde skibet op Philippus de Vos' kontrakt som fjerdestyrmand på det ostendeske kompagnis Kinafarer»Marquis de Prié«. Dokumentet, som er underskrevet den 21. januar 1727, indeholder bl.a. bestemmelser om hyre og føringsgods. (Universiteitsbibliotheek Gent, Fonds Hye-Hoys, Hs. 2065). Philippus de Vos' contract as jourth mate on the Ostend Company's Chinaman»Marquis de Prié«. The document, which was signed on January 21 st 1727, contains among other things conditions governing salary and the amount oj goods allowed jor private tråde. (Universileitsbibliotheek Gent, Fonds Hye-Hoys, Hs ) 153

13 i vinden. Det betød, at fregatten var meget lidt manøvredygtig. Kort efter opdagede kaptajn Østby et skib,»kongen af Danmark«, som med stor fart kom sejlende lige hen imod ham. Med råb og lyssignaler forsøgte mandskabet på»laarburg Gallej«at forhindre en påsejling, men det andet skib reagerede ikke, det havde Ingen på udkig.»kongen af Danmark«ramte fregattens forskib, som fik bovsprydet og fokkemasten knust. Mærkeligt nok fortsatte»kongen af Danmark«ad samme kurs, som om Intet var hændt, uden at tilbyde den mindste hjælp. Kaptajn Østby søgte at holde sit skib oppe ved at pumpe, men uden held. Bortset fra tre matroser reddede mandskabet sig over i to slupper og forsøgte at nå ind til Skagen. De drev imidlertid af på grund af den stærke østenvind og strandede på den svenske vestkyst nær ved Marstrand. Ingen af kaptajnerne blev ved den efterfølgende undersøgelse stillet til ansvar for ulykken. Asiatisk Kompagni og Vestindisk-guineisk Kompagni betalte hver halvdelen af skaden ( rd.) 52. Efteråret 1742 forlod»kongen af Danmark«atter Københavns red under Derdeyns ledelse. Denne rejse blev en sand odyssé. Den 27. maj 1743 sejlede Derdeyn ifølge skibets journal under den brasilianske kyst i den vindstille zone. Da han ikke kunne komme længere sydpå, besluttede han at vende tilbage og overvintre i Europa. Den 21. september 1743 løb» Kongen af Danmark«således ind i den Irske havn Kinsale. Sidst i januar 1744 tog Derdeyn igen af sted derfra mod Kanton. Denne gang blev han tvunget til at gå for anker ved Kap Det Gode Håb, hvor hans skib under en storm havde lidt havari 3. maj Kap Det Gode Håb var behersket af det hollandske ostindiske kompagni, VOC, som betragtede de skandinaviske Kinaskibe som konkurrenter, der antastede dets handelsmonopol. Som det tidligere var sket for det oostendeske kompagni, kunne de svenske og danske skibe Ikke proviantere eller udføre reparationer ved Kap. En anmodning fra Derdeyn om vand og fødevarer blev afvist. VOC forbød samtidig besætningen at komme i land. 154

14 Det danske faktori ved den tæt befærdede Perleflod i Kanton omkring I denne lejede bygning opholdt skibenes handelsfolk sig, og her oplagredes den indkøbte te og de andre varer, inden de blev overført til Kinafarerne på reden. (Udsnit af maleri i Koninklijk Tropen Instituut, Amsterdam). The Danish trading jactory next to the heavily trafficked river Perle in Canton around Merchants from the ships stay ed in this rented building, which was also used to store the purchased tea and other goods before they were transferred to the Chinamen in the roads. (Section ofa painting in the Koninklijk Tropen Instituut, Amsterdam.) 155

15 De lod ovenikøbet deres galeot»hoop«bevogte»kongen af Danmark«for at forhindre den i at få proviant fra andre skibe. Dette tvang danskerne til igen at gå under sejl 9. maj Kort derefter blev»kongen af Danmark«ramt afen svær storm. Skibet fik slagside og nåede kun med stort besvær frem til False Bay, som var et beskyttet overvintringssted for hollandske skibe få mil fra Kap Det Gode Håb. Så begyndte også Kap-styret at forstå, at»kongen af Danmark«nødvendigvis måtte sættes i stand, før den kunne sejle videre. En ny dansk anmodning om skibsmaterialer blev taget under overvejelse hos hollænderne. Men VOC foretrak at anvende den smule skibstømmer, som de rådede over, til at sætte egne skibe i stand. Den eneste løsning var så at få materiale til reparationen sejlet til Kap fra Danmark 54. Den 24. oktober 1744 modtog Asiatisk Kompagni underretning om den uheldige rejse. Derdeyn lagde i sin beretning vægt på hollændernes uhøflige behandling. Kompagnidirektionens reaktion var vidtgående. For det første besluttede man at udruste»cron Printzen«til at sejle ud og hente»kongen af Danmark«s sølvlast og sejle den til Kina.»Cron Printzen«strandede dog uheldigvis ved Orkneyøerne, hvorefter Kinaskibet»Dronningen af Danmark«overtog opgaven 55. For det andet medførte VOC's negative holdning en officiel protest til Generalstaterne fra Nils Griis, den danske gesandt i Haag. Den officielle protestnote af 3. november 1744 kritiserede den hollandske ufordragelighed, som stod i stærk kontrast til den hjælp, som danskerne netop havde ydet VOC-skibet»Westerbeck«, som led skibbrud ved Færøerne. Resultatet heraf blev, at VOC skulle bistå de danske skibe, der kom»kongen af Danmark«til hjælp. Den 25. maj 1745 ankrede»dronningen af Danmark«op i False Bay, hvor det overtog sølvlasten og størstedelen af besætningen. En gruppe på omkring tyve af søfolkene, herunder Derdeyn, fik ordre til foreløbig at blive ved det svært havarerede skib. Først et lille år senere hørte Derdeyn, at hans skib var 156

16 blevet afskrevet af direktionen i København. Hollænderne indvilgede uden videre i at købe»kongen af Danmark»; VOC var kun alt for glade for at få afhjulpet den voldsomme mangel på skibsmaterialer på Kap. Den tilbageblevne del af besætningen rejste i 1746 med den hollandske returflåde til Europa 56. Derdeyn blev igen hyret som kaptajn til at sejle»cronprintzen af Danmark«til Kanton i Men efter en undersøgelse blev han stillet til ansvar for»kongen af Danmark«s forlis, på trods af, at besætningen vidnede til hans fordel, og på trods af, at det allerede før afrejsen havde været tvivlsomt, hvor sødygtigt det ti år gamle»kongen af Danmark«egentlig var. Udsnit af den eneste bevarede konstruktionstegning til»slesvig«. Skibet blev konstrueret af Judichæer og løb af stabelen på Holmen i Største dybgående var 17!/2 fod. Det udgik af flådens tal i 1733 og overgik i stedet til Asiatisk Kompagni. (Rigsarkivet, Søetatens tegningssamling A 874). Extract jrom the only preserved sheer draught for the»slesvig«. The ship was designed by Judichæer and launched at Holmen, the naval shipyard, in Its maximum draught was 17'/2 feet. It left the navy's service in 1733 and was transferred to the Danish Asiatic Company. (Record Office, the Navy's Collection of Drawings A 874.) 157

17 Efter sin mislykkede karriere som kaptajn vendte Derdeyn tilbage til Oostende den 28. marts Der fungerede han som lods til sin død i Ligesom Philippus de Vos havde Derdeyn heller Ikke samlet sig nogen formue, mens han var i dansk tjeneste, fordi Asiatisk Kompagni efter 1736 kun tillod middelmådige pacotiller. I 1739 måtte Derdeyn som kaptajn således kun tage 5 store privllegieklster med til Kanton 59. Danskerne engagerede i 1738 Andreas Lanszweert som anden supercargo på»kongen af Danmark«. Hans aflønning viste sig at være væsentlig ringere end på de to første togter, men adskilte sig Ikke meget fra hvad første supercargoen, den danske Christian Linstrup, tjente. Johan Ludwig Abbestee måtte derimod som tredie supercargo stille sig tilfreds med en meget ringe pacotille 60. Heraf kan vi udlede, at Lanszweert i forhold til sin stilling var den bedst betalte. Andreas Lanszweert havde kun været en gang I Kina under oostendesk flag, nemlig som fjerde supercargo, sammen med de Brouwer og van Hurk 61.1 det oostendeske kompagnis historie er han bedre kendt for sit projekt med at ville udbygge den brasilianske ø Fernando do Noronha til provlanteringsplads. I 1727 fik Kinaskibene»Marquis de Prié«med Lanszweert om bord og»concordia«til opgave undervejs at udforske øen grundigt. Deres rapport var positiv, men på grund af de daværende Internationale politiske forviklinger, som førte til det Oostendeske Kompagnis nedlæggelse, kunne denne koloniseringsplan Ikke realiseres. Et andet forslag, som Lanszweert stod bag, var at Indrette en base for proviantering og for slavehandel ved den afrikanske østkyst på Madagascar. Denne plan vakte dog ingen interesse i det Oostendeske Kompagni 62. Lanszweert var ikke i stand til at opbygge en langvarig og givtig dansk karriere. På»Kongen af Danrnark«s udtur i 1738 opstod der hurtigt konflikt mellem Lintrup og de andre supercargoer, fordi Lintrup ikke tålte nogen form for indblanding i handelssagerne. Lanszweert og Abbestee blev ikke spurgt til råds, 158

18 Landtoning af nogle af De Canariske Øer, som de tog sig ud på 6-7 mils afstand for løjtnant J.B. Schumacher. Tegningerne fmdes i hans skibsjournal fra det aller første danske Kinatogt med skibet»cron Printz Christian«. (Rigsarkivet, Søetatens skibsjournaler 368B). View ofsome ofthe Canary Islands as they looked to LieutnantJ.B. Schumacher from a distance of6-7 miles. The drawings are in his ship's log from the very first Danish voyage to China in on the ship»cron Printz Christian«. (Record Office, the Navy's Log Books 368 B.) når negotieprotokollerne blev ført 63. I negotieprotokollerne blev alle handler og beslutninger i forbindelse hermed noteret. Fuldt berettiget klagede Lanszweert til kompagnidirektørerne over Lintrups usædvanlige fremgangsmåde. Men Lanszweert og Abbestee gik også selv ud over deres beføjelser. I Kanton Indgik de en bodmerikontrakt til 33% rente med den franske supercargo Duvellar de la Bar. Han havde boet adskillige år i Kanton og havde via privat handel - som officielt var forbudt af alle europæiske kompagnier - samlet sig en formue på kinesiske tael (= ca Znd.fl.w.g.) 64. Denne formue ønskede han at overflytte til det franske St. Malo i form afen skibsladning. En ladning te blev købt hos en anden fransk handlen- 159

19 de, Quentin de la Metrle 65, og Lanszweert og Abbestee stuvede det ned i»kongen af Danmark«s last uden at notere det i negotieprotokollen. Da ladningen blev solgt i København 1739, blev dette bedrag opdaget af Asiatisk Kompagnis direktion. Den indsmuglede del af lasten blev solgt offentligt og indbragte rd., som danskerne overgav til handelshuset Bancherau & Quentin i St. Malo. Andreas Lanszweert og Johan Ludwig Abbestee blev efter en retssag afskediget 66. Andreas Lanszweert møder vi igen i Oostende som succesrig reder af kaperskibet»karel van Lorreynen«(1744). Ifølge notarialarkiverne i Oostende erobrede»karel van Lorreynen«under ledelse af kaptajn Lindersen 7 små handelsskibe, som sejlede under henholdsvis hollandsk (3), tysk (2) og engelsk flag (2) 67. I samme periode, den 9. maj 1744, fik Lanszweert autorisation til at forestå inddæmningen af St. Catherinapolderen nær ved Oostende. Lanszweert ejede dele af dette vadeområde, som var på mellem 700 og 800 hektar 68. III. Nicolaes Mundelaer, Pieter Brunet, Jacobus de Meyere, Pieter Clinckaert og Bonaventura Drijvoet gik mindst 5 sydnederlændere i dansk tjeneste. Nicolaes Mundelaer fra Oostende sejlede som overstyrmand til Kanton med»dronningen af Danmark«. I sin tid i Oostende var han aldrig i Kina, men sejlede dog tre gange til Bengalen 69. Efter Oostende-kompagniets nedlæggelse blev han kaptajn på handelsskibe, der sejlede mellem Sydeuropa og Nordsøhavnene. I 1740 var han således kaptajn på fregatten»den Dolphyn«(reder Balthazar Vignault), som fragtede en ladning vin og brændevin fra Malaga til Duinkerk og Rotterdam 70. Om hans korte danske løbebane - kun én rejse - ved vi kun, at han sørgede godt for sin private handel; før afrejsen fra København fik Mundelaer en bodmerikontrakt på rd. til 33% rente, og i Kina tegnede han endnu en på kinesiske tael eller Znd.fl.w.g. til 33% rente

20 Kinesisk bestillingsporcellæn i form af punchebolle fra 1760'erne. På ydersiden ses de europæiske faktorier i Kanton, hvorfra bollen er hentet til Danmark. Indersiden viser arbejdet på en reberbane. (Handels- og Søfartsmuseet). Chinese punch bowl from the 1760's, an example of china made to order (chine de commande). Portrayed on the outside are the European trading factories in Canton, from where the bowl was brought to Denmark. The inside shows work being done on a ropewalk. (DMM.) De fire øvrige sydnederlændere påmønstrede alle»princesse Lovisa«, som skulle til Malabarkysten, Indiens vestkyst. Allerede i 1695 havde danskerne grundlagt det lille faktori Oddeway Torre på Malabarkysten for at erhverve sig en plads på pebermarkedet. I 1722 blev denne handelspost dog opgivet, dels fordi man var trængt af den hollandske og engelske konkurrence, og dels fordi den gav det danske Ostindisk Kompagni for lidt finansielt albuerum

21 Det københavnske firma Michael Fabritius & Johan Friderich Wever, hovedparticipant i Asiatisk Kompagni, fremlagde i 1743 en plan for genoptagelse af den direkte peberhandel '. Der var forskellige røster fremme om at iværksætte planen hurtigt. Fra handelsstationen i Trankebar kunne man ikke regne med at få komplette indiske returladninger, da netop Sydcoroniandel oplevede en svær økonomisk krise i årene efter Ydermere blev kolonlens bagland hårdt hjemsøgt ved mahratternes militære aktiviteter 75. Malabarkysten var på det tidspunkt blevet mere interessant fra et kommercielt synspunkt, fordi VOC-monopolet var blevet brudt af engelske, franske og indfødte handlende 76. Samtidig noterede man temmelig høje salgspriser for peber på det europæiske marked. Malabar-projektet kostede alt i alt VA rd., hvoraf lidt over halvdelen blev brugt på en ladning sølv 78. Fabritius & Wever hvervede, via van Hurk, den allerede omtalte Pieter Brunet som kaptajn og anden supercargo. Posten som første supercargo fik Jacobus de Meyere fra Gent. Han havde erfaring med peberhandel fra de oostendeske forudredninger med skibet»concordia«i De Meyere fik en særdeles god løn for sin danske ekspedition. Han fik løfte om en provision på 3% og derudover en pacotille på pund peber 80. Brunet måtte selv tage første- og andenstyrmand med fra Oostende. Han valgte Pieter Clinckaert og Bonaventura Drijvoet, skønt ingen af dem havde haft så høje funktioner under oostendesk flag 81. Skibsledelsen på»princesse Lovisa«bestod altså udelukkende af sydnederlændere, hvilket gav et utal af konflikter på udturen. En del af de danske besætningsmedlemmer, under ledelse af skibsassistent Erick Ericksen Koch, ville ikke modtage ordrer fra Brunet. Kort efter provianteringen i Santiago den 1. august 1743 kom det til et decideret oprør. Koch kaldte kaptajnen en»hundsvot«, hvorefter Brunet lod ham sætte i arresten 82.»Princesse Lovisa«nåede imidlertid aldrig frem til Malabar- 162

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

danskere og pirater i tropiske farvande

danskere og pirater i tropiske farvande Overfaldet på fregatten CHARLOTTE AMALIA danskere og pirater i tropiske farvande Af Morten Bronke, stud. mag. Gennem tiderne har mange danske søfolk haft konfrontationer med sørøvere. Det har ofte været

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~ ADVOKATERNE HOVEDVAGTSGADE 8 Politimesteren på Frederiksberg, Juristsekretariatet, H owitzvej 30, CARSTEN HAUCH (H) ANNETIE FABRICIUs-BJERRE (H) FLEMMING CLAUSEN (L) HENRIK PERREGAARD {H) ~--~~~~~~~------

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Reden ved byen Bantam på Java. Efter søkortatlas udgivet af Johannes og Gerard

Reden ved byen Bantam på Java. Efter søkortatlas udgivet af Johannes og Gerard Reden ved byen Bantam på Java. Efter søkortatlas udgivet af Johannes og Gerard van Keulen, Amsterdam 1742-60. Roads of Bantam in Java. 114 »Voogel Phoenix«s rejse til Bantam 1677-1679 Af JAN PARMENTIER

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Det 14. 16. Aarh. er de store Opdagelsers Tid. I denne

Det 14. 16. Aarh. er de store Opdagelsers Tid. I denne DEN DANSKE OSTINDIE- OG KINAHANDEL Af KNUD KLEM Det 14. 16. Aarh. er de store Opdagelsers Tid. I denne Periode udvikledes Kendskabet til Verden i en vældig Grad. Italienerne og Portugiserne lagde for med

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Oplæg om Nakskov Mill Foods projektsamarbejde med DTU 17.

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: Marts 2013 Juli 2013 Udveksling til: Melbourne, Australien Navn: Linda Lindholm Email: 165580@viauc.dk Hjem-institution: VIA University College, Viborg Holdnummer:

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Efterlønner Hans Hansen havde hele sit liv rejst meget.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 med svenske relationer På Djurslands Filatelistiske Højskole kom jeg med en appel til kursisterne om at udstille på DJURS 2013. For mit eget vedkomne ville jeg starte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever Terra Aqua It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever make. Prolog Det hele havde været foruroligende

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere