Svensk indvandring til Vanløse i hundredåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svensk indvandring til Vanløse i hundredåret 1814-1914"

Transkript

1 Jørgen Vibe Frederiksen Svensk indvandring til Vanløse i hundredåret Indledning V ed Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde i Odense 2014 opfordrede historikeren, dr. phil. Erik Helmer Pedersen de forsamlede lokalhistorikere til at skrive mere om almuen i hundredåret , da der næsten intet var skrevet om denne befolkningsgruppe. Om perioden foreligger der ellers tonsvis af litteratur: 1. slesvigske krig 1848 til 1850, krigen i 1864, skolehistorien, tabet af Norge, Grundloven osv. osv. Vanløse lokalhistoriske Forening tager hermed handsken op og vil til en begyndelse beskrive den indvandring, der foregik fra Sverige til Danmark i netop i dette hundredår, selvfølgelig med særligt henblik på Vanløse. 2. Forhistorien A llerede under den såkaldte Anden Karl Gustav krig ( ), hvor svenskerkongen som bekendt belejrede København og etablerede fæstningslejren Karlstad ved Brønshøj, stiftede Vanløse-borgerne bekendtskab med svenskerne, idet der foregik en voldsom udplyndring af omegnen, herunder også Vanløse. Belejringen af København mislykkedes og kong Karl 10. Gustav trak sig ud af Danmark. Men allerede i 1675 var den gal igen. Danmark-Norge besluttede nemlig at forsøge en generobring af Skåne, hvilket mislykkedes, og danskerne måtte ved forhandlingerne i 1679 i Lund gå ind på en fred uden landvindinger. Allerede et par år tidligere var danskerne dog så småt ved at indse, at alle forhåbninger om at genvinde de skånske landskaber ved våbenmagt var ved at rinde ud. Så da den svenske konge i 1678 påbød den dansk-skånske adel at flytte til Sverige, tilbød danskerne samme år alle skåninger adelige som ikke adelige inden for en måned at flytte til Sjælland, hvor kongen ville anvise steder, hvor de kunne slå sig ned. Opfordringen blev gentaget, men da den ikke syntes at have den store virkning, begyndte danskerne ligefrem at tyrannisere skåningerne ved afbrænding af gårde og afgrøder og konfiskation af kornlagre og fødevarer for på den måde at tvinge dem til at flytte. I 1679 skiftede danskerne imidlertid taktik, og man tilbød nu alle skånske købstæders indbyggere skattefrihed i 20 år, hvis de slog sig ned i Danmark. Skånske bønder fik også tilbud om skattefrihed samt gratis bygningsmaterialer. 1

2 Historikere har beregnet, at ca skåninger flyttede til Danmark i disse år, men antallet er sandsynligvis langt større, nogle mener helt op til Vanløse synes ikke at være blevet berørt af denne indvandring og 1900-tallets svenske indvandring F ra den svenske Emigrationsutredningen (1913) ved vi, at i årene 1861 til 1910 emigrerede svenskere til Danmark. Det drejede sig om mænd og kvinder. Langt de fleste kom fra Malmöhus Län, men også fra Blekinge og Kronobergs Län. De fordelte sig således i 1901: København , Københavns amt (hvorunder Vanløse hørte) 3.865, Roskilde amt 558, Frederiksborg amt 889, Holbæk amt 661, Sorø amt 794 og Præstø amt 889. Uden for Sjælland var der flest på Bornholm og Lolland- Falster. Erhvervsmæssigt var langt de fleste håndværkere eller tjenestefolk. For kvindernes vedkommende var de fleste malke- og tjenestepiger eller mejersker. Mange mænd fik arbejde som sæsonarbejdere på sjællandske teglværker og ved bygge- og anlægsarbejder. Især anlæggelsen af Københavns befæstning (Vestvolden) og etableringen af Frihavnen ( ) beskæftigede en del svenskere, hvilket medførte en del protester fra Arbejdsmandsforbundet (intet nyt under solen). Vi har også eksempler på, at der ligefrem opstod slagsmål imellem danske og svenske arbejdere, især ved strejkeramte virksomheder som f.eks. ved smedelockouten i 1885 og Frederiksholms Teglværk i Denne indvandring af svenske arbejdere var dog allerede begyndt i 1840'erne i forbindelse med opførelsen af København-Roskilde jernbanen, omend i mere beskedent omfang. Malkepige. Ukendt kunstner. Ser vi på, hvilke erhverv de indvandrede svenske håndværkere kom fra, så har nationaløkonomen, professor Hans William Scharling ( ) beregnet, at i årene indvandrede 2011 svenske håndværkssvende til København, og heraf var 37,5% skræddere, 19,2% skomagere og 19,1% handskemagere. Resten bestod mest af vævere, cigarmagere og skorstensfejere. Ser vi på kvinderne, har Scharling beregnet, at i København befandt sig i ovennævnte periode over 1300 fremmede tjenestepiger, hvoraf de 1100 var svenskere. Af andre erhverv kan nævnes syersker og tobaksarbejdersker. Tilsyneladende endte mange af tjenestepigerne som ansatte på københavnske logi- og værtshuse, der meget ofte var camouflerede bordeller. Således skulle ifølge en årsberetning fra Københavns sundhedsvæsen mellem 10 og 14 pct. af de svenskfødte kvinder i perioden være mistænkt for usædelighed. 2

3 Skænkestuen i logi- og værtshuset "Holger Danske". Ill. Tidende 9/ I 1885 skulle der ifølge statistikeren (og senere nationalbankdirekør) Marcus Rubin ( ) befinde sig svenskfødte alene i København eller lige saa meget som Indbyggertallet i en middelstor svensk By. 4. Hvervning H vervningen af svensk arbejdskraft foregik mest gennem avisannoncer, omrejsende agenter eller hvervningskontorer i København. Disse agenter havde ofte hyret svenske underagenter, der stod for rekrutteringen af svensk arbejdskraft. Dette bekymrede de svenske myndigheder, fordi agenterne ofte lovede folk guld og grønne skove uden hold i løfterne, og efter mange klager vedtog den svenske rigsdag i 1884 en kgl. forordning angående kommissionärer för anskaffande åt tjänstehjon och andra af anställning inom eller utom riket, der skulle beskytte udvandrerne imod bedrageri. Her er et eksempel på en annonce fra Randers Avis den 2. februar 1855 (med den originale ortografi): Da en stor Deel Landmæn i Wiborg Amt har oppfordret mig til at anskaffe Svenske Tjenestefolk hær i Jylland, og då jeg selv ær Svensk og deraf temmelig nøiaktig kænder forholdene i Sverige, med hensyn til Arbejdsdygtigheden hos nævnde Folk, samt nu i Vinter selv gjort en Reise i Sverige for at fæste Folk, hvor jeg har udført de mig til Dato givne Ordre paa 120 Arbejdskarle, 10 Drenge samt 28 Piger til 1ste Mai dette Aar, samt 20 Karle, som jeg havde med mig hærover, som skulde i Tjeneste strax. Lønnen for dette 3

4 Folk ær accordered til 45 à 50 Rd. for en Karl, 30 Rd. for en woxen Dreng samt 25 à 30 Rd. for en Pige, og tilkommer hærved Fragt 5 Rd., Fæstepeng 1 Rd. og Sallair til mig 1 Rd., ialt 7 Rd. Rm. Personen. Tillader jeg mig hærved at tilkænnegive de æred Herrer, som skulde ønske Svenske folk, at snarest mulig og sednest udgangen af Februar Maand i portofrie breve samt ovenskrevne Omkostninger tilsænde mig deres Ordres, som snarest mulig skal blive udførde, og vil jeg giøre oppmærksom paa, at jeg har en særdeles paalidelig Mand i Sverige, som paa det pongtligste udfører de Ordres, jeg meddeler ham. Folkene ankommer med Dampskib til Aarhuus, Randers eller Aalborg, efter forlangende af Reqvirenten, og bliver Folkene umiddelbarlige efter Ankomsten til deres Stationer sænde til bestæmmelsesstædet, med untagelse af Pigerne, som skal afhentes. Overfarten til Danmark foregik naturligvis med skib ofte under forfærdelige forhold. Mange kom til Danmark uden en øre på lommen, hvilket fik den danske rigsdag til i 1875 at vedtage Fremmedloven, der trådte i kraft 1. juli. Den slog bl.a. fast, at Udlændinge, som ikke ere i Besiddelse af Forsørgelsesret her i Landet, og som findes blottede for tilstrækkelige Subsistensmidler, samt Personer, hvem det i Henhold til 1 2det Stykke ikke er tilladt at tage Ophold her i Landet, skulle ved Politiets Foranstaltning snarest muligt udsendes eller udvises af Landet. Mere end svenskere udvistes i årene Endvidere blev det vedtaget, at alle udenlandske arbejdere skulle have udstedt en såkaldt Opholdsbog for at arbejde lovligt i Danmark. Loven ændredes først i Tidligere havde man ved en forordning (af 10. december 1828) besluttet, at omvandrende udenlandske håndværkssvende af politiet skulle forsynes med en såkaldt Vandrebog Opholdsbog. Statens Arkiver. og andre arbejdere med et pas. Vandrebogen indeholdt detaljerede oplysninger om den rute, svendene skulle følge under deres vandring fra by til by. Desuden var det dem forbudt at tage arbejde på landet. I 1862 blev paskravet ophævet for skandinaviske arbejdere og i 1875 helt afskaffet, da Fremmedloven vedtoges. Fremmedloven af 1875 må anses for at være Danmarks første egentlige indvandrerlov og trods visse krav som nævnt ovenfor temmelig liberal. F.eks. kunne personer, der havde haft forsørgelsesret mere end fem år i samme kommune, helt undgå Opholdsbogen. Men at man også dengang frygtede social indvandring fremgår af en udtalelse fra justitsminister C. S. Klein ( , justitsminister ), der fremhævede, at det kan blive af største Interesse for Landet, hvad Forsørgelsesforholdene angaar, at der ikke aabnes en ubegrænset Adgang til at komme ind her og efter kortere eller længere Tid at falde Fattigvæsenet til Byrde. 4

5 5. Vanløse i 1870 B evæger vi os rundt i landsbyen Vanløse i 1870 med dens 20 gårde og huse og ca. 143 indbyggere, støder vi på adskillige svenskere. Man skal dog være opmærksom på, at den såkaldte Tællingskommissær, der førte folketællingslisterne, ofte har fordansket de svenske navne således, at f.eks. Jönsson bliver til Jensen, Andersson til Andersen, Nilsson til Nielsen osv. Ligeledes har han også ofte misforstået de svenske (skånske) stednavne, sandsynligvis fordi han har haft svært ved at forstå svensk (skånsk) vel heller ikke helt ukendt i dag. På Thorupgaard, der lå på hjørnet af Rødtjørnevej og Thorupgårds Alle, møder vi to: tjenestekarlen Johan Aron Andersen, 32 år og fra Halland, og tjenestepigen Karna Jønsdatter, 34 år, ligeledes fra Halland. På matr.nr. 3b på Toftøjevej (ved den nuværende Villa Irene ) har ejeren, landmand Jens Christensen, ansat én svensker, Johannes Anderson, 27 år. På den delvist bevarede Fossgaarden for enden af Tyborøn Alle finder vi én, tjenestekarlen Niels Åkenson, 44 år. Som fødested angives kun Sverrig. Fossgården ejedes på det tidspunkt af Ane Kirstine Sørensen, enke efter gårdejer Søren Sørensen. Den ligeledes delvist bevarede Jochumsens Gaard på Selsøvej beskæftigede også én karl, Svend Olsen, født 1841 i Degeberg i Kristianstads kommune. Ejerne var i 1870 enkemand Jochum Nielsen og hans søn Rasmus Jochumsen. Går vi til den bortforpagtede Vandløsehøj møder vi her hele 11 svenskere. Vandløsehøj, hvis sidste rester først blev revet ned i 1980'erne, lå ved Ålekistevej i området omkring Nørager Plads. Gården ejedes i disse år af vekslende københavnske velhavere, hvilket er grunden til, at der kun er registreret en forpagter og en række tjenestefolk. Forpagteren hed Jens Jensen (54 år) og var fra Dalby i Skåne. Som Vandløsehøj. Vanløse bydelshistoriske Arkiv. husholderske arbejdede enken Charnette Sørensen (62 år) fra Kongsberg. Som piger var ansat Marie Pederson, 22 år fra Hosta i Stockholms län, Christine Haaganson, 31 år og fra Fultofte (nu: Fågeltofta) i Østskåne og endelig den 23-årige Sine Hansen fra Vallkärra (navnet næsten ulæseligt), en landsby i nærheden af Lund. Som svenske gårdskarle nævnes Jens Hansen på 25 år (fødested ulæseligt), Hans Knudsen, 25 år og fra Fusie (nu en bydel i Malmø), Niels Pederson, 20 år og fra Hosta, Anders Nielsen, 30 år og fra Vallkärra (?), Peder Aaresen, 40 år, født i Østre Garby (ukendt lokalitet), samt Peder Erlandson (24 år) fra Rammesløv (nu Remmarlöv) ca. 20 km øst for Landskrona. I folketællingen fra 1870 nævnes også et Huus på matr.nr. 6a. Her arbejdede pigen Betty Jensen, 21 år og fra Hosta. Huset ejedes af en mælkeforpagter Ole Peder Mortensen. 5

6 I 1870 hed genboen til Vandløsehøj Kirkegaard (matr.nr. 9), sandsynligvis opkaldt efter Brønshøj Kirke ikke langt derfra. Gården ejedes i 1870 af enkefrue Johanne Hansen. De sidste rester af gården forsvandt omkring 1940, og i dag går Slotsherrensvej nærmest tværs gennem bygningen (ved Tryggevældevej). Gården havde ikke mindre end fire karle og en avlskarl ansat, hvoraf én, Anton Andersen, kom fra Halland. Den næste gård, der kan fremvise svensk personale, er Katrinedal. Gården lå nord for Vanløse station ved den store plads på Katrinedalsvej. Gården, hvis sidste rester fjernedes i 1930'erne, ejedes i 1870 af byfolk, hvorfor den udelukkende var beboet af Tjenestetyende, hvoraf én var svensk, Peder Svendsen fra Hveen. Han var karl, 55 år gammel og ugift. Den sidste af de store gårde, der gjorde brug af svensk arbejdskraft, var Vanløses mest kendte bygning med den endnu bevarede hovedbygning, Bogholdergaarden. Bogholdergaarden. Tegning af J. L. Ridter Det kgl. Bibliotek Historien bag Bogholdergaarden er velkendt, men lad os tage den kort. Oprindelig hed gården Hyltegaard og tilfaldt efter udskiftningen i 1780 bonden Jens Olsen. Allerede fire år senere bortskødede han ejendommen til en traktør Stramboe, der igen solgte gården i 1796 til en ansat ved hoffet, Hans Hansen. I 1808 blev den solgt til bogholder (deraf navnet) ved Københavns Fattigvæsen, senere kancelliråd Henning August (død 1841), der opførte det nuværende stuehus med en flere tønder land stor park. Senere (1818) erhvervedes matr.nr. 14 (Huulegaard) og i 1834 matr.nr. 13 (Skræddergaarden). Bogholdergaarden blev således med sine 126 tønder land den største gård i Vanløse skarpt forfulgt af Vandløsehøj. Efter sønnen L. C. Augusts død i 1859 ejedes gården af familien Spendrup (indtil 1881). I 1870 er det således Carl Emil Spendrup, der står anført som ejer. Op mod århundredskiftet skiftede gården flere gange ejere, bl.a. en grosserer P. J. Glud og apoteker H. P. Jespersen. I 1886 opdeltes den i de oprindelige 6

7 matrikler; matr. 12 (dvs. hovedbygningen) blev købt af fabrikant W. H. Danchell, og matriklerne 13 og 14 blev solgt til et udstykningskonsortium. Bogholdergaarden havde to svenskere ansat, nemlig pigen Johanne Svenson, 24 år og født i Ælle (?) og karlen Bendt Hansen, 26 år og fra Darum (?). Begge stednavne er helt forskrevet og har ikke kunnet stedfæstes. Går vi nu til selve landsbyen og dens småhuse, finder vi også et par svenskere (tillige med en tysker og en nordmand). På matr.nr. 4, som betegnes som et Huus, boede den svenske arbejdsmand John Petersen, 37 år og gift med Dorthea Andersen fra Rødovre. Huset, der nedbrændte i 1941, indeholdt tre boliger og lå på det nuværende Toftøjevej 25a og 25b. Længere nede ad Toftøjevej finder vi matr.nr. 17a med det endnu bevarerede, men kraftigt renoverede hus (nu Toftøjevej 27b). Her møder vi en logerende svensk arbejdsmand, Martin Larsen, 29 år og ugift. Huset ejedes af tømrer Johan Vilhelm Jahnke fra Schwerin i Mecklenburg, gift med Ane Marie Aanonsen fra Norge. 6. Vanløse i 1890 S om nævnt ovenfor påbegyndtes opførelsen af Københavns befæstning i 1886 og anlæggelsen af den store befæstningsring omkring hovedstaden i 1888 (afsluttet 1892). Befæstningen bestod af den næsten 15 km lange Vestvold fra Utterslev mose i nord til Avedøre Holme i syd samt et antal forter, batterier og oversvømmelsesområder. Opførelse af stemmedige på den nordligste del af Vestvolden i I baggrunden Utterslev mose. Foto: Statens Forsvarshistoriske Museum Opførelsen af befæstningen kom i høj grad til at spille en rolle for Vanløse, idet folketællingen fra 1890 kan fremvise en del svenske sæsonarbejdere, som regel anført som Logerende. 7

8 Enkelte svenske Tjenestetyende fandtes dog stadigvæk som f.eks. på Bygaarden, der lå på det nuværende Herlufsholmvej næsten op til Jernbane Alle. Gården, der ejedes af gårdejer Christian Petersen, nedbrændte i eller rettere sagt, de sidste rester af den. Her finder vi Alfred Olsen, 18 år, og Elisa Nielsdatter på 26 år. Desværre er deres fødestæder ulæselige. Læg for øvrigt mærke til, at også her er de svenske navne fordansket. Ser vi rundt i det øvrige Vanløse, finder vi en del svenskere. Her lægger vi desuden mærke til, at byen er begyndt at bære præg af den begyndende udstykning, idet flere huse står angivet som ubeboet, bl.a. på nedennævnte matrikel. På matrikel 13, dvs. på en af Bogholdergardens bortsolgte matrikler, finder vi en høker Christian Valdemar Skrøder, hustruen Beathe Marie fra Halland og deres fire børn. Beathes 73-årige mor (?), Inger Nielsen fra Halland, står anført som Undertagskone, dvs. aftægtskone. De huser ikke mindre end 11 Logerende, hvoraf fire kommer fra Sverige: Jens Forsberg, 24 år, ugift, og født i Klorup (Klagerup i Bara herred i det sydvestlige Skåne?), Olaf Olsen, 39 år, ugift og fra Benested i det sydøstlige Skåne, Niels Johansen, 20 år, født på Krageholm (?) nord for Ystad, og Frans Johansen, 31 år og fra Hund[...] (ulæseligt). Resten af de logerende kommer fra Jylland og Norge. N. S. Jørgensen[s hus] bebos af ikke mindre end seks familier: Tømrer Niels Sophus Jørgensen med hustru, formand ved fortbyggeriet Mads Meulengrath Madsen med hustru, gartner Christian Frederik Busch og hustru, gartner Hans Peter Hansen med hustru og fire børn, Georg Julius Nielsen, der betegnes som Fast Banearbejder i Frederikssund, med hustru og to døtre samt et plejebarn, og arbejdsmand Johan Bentson og hustru Hanne Troelsen, begge født i Sverige (Halland og Skåne). Vi ved ikke, hvor Jørgensens hus lå, men med det antal personer må det være en af de tidligere bondegårde. Det må også gælde Anders Jensens Hus, der bebos af to familier og seks logerende: købmand Anders Jensen og hustru Ane Margrete med deres fem børn og arbejdsmand Christian Emil Rasmussen og hustru med en datter. Af de logerende arbejdsmænd kommer to fra Malmø: Oluf Dalgan, 21 år, og Hans Hendrik Peterson, 19 år. Begge ugifte. I Gartner Nielsen Hus består husstanden af handelsgartner Hans Nielsen, hustruen Juliane Marie og tre børn samt tre logerende fortarbejdere fra Sverige: Johan Viktor Jonsson, 29 år, Carl Herman Gustavson, 20 år, og Johan August Johanson, 23 år. Alle anført som ugifte. I Søren Christensens Hus bor der udelukkende logerende fortarbejdere: Fem fra Danmark og fire fra Sverige: Anders Bernhard Søderstrøm, 25 år og ugift, Johan Danielsen, 28 år og ugift, Carl Christian Hovmann, 20 år og ugift, og Bernt Johansen, 23 år og ugift. For samtlige gælder, at kun Sverrig er anført som fødested. Hvor ejeren af huset, Søren Christensen, bor, vides ikke, men det kan f.eks. have været en spekulant fra København. 8

9 Til folketællingen i 1890 er i øvrigt at bemærke, at 13 personer angives at være midlertidigt fraværende på optællingsdagene 1. og 2. februar Iblandt disse kan der sagtens have været flere svenskere, som måske var hjemme på besøg i Sverige. 7. Afslutning I dagens ophedede debat om indvandring må vi ikke glemme, at Danmark faktisk har haft indvandring lige siden oldtiden som påvist gennem arkæologiske fund. I historisk tid fortæller kilderne om større indvandring af f.eks. vendere til de syddanske øer i vikingetid og middelalder, hollandske bønder i renæssancen, huguenotter, jøder, polakker, og som beskrevet svenskere, men ikke mindst tyskere. De tilhører langt den største gruppe af historiske indvandrere og kom fra alle samfundslag, lige fra adelsmand til hvervet soldat. Ikke så underligt, at mange af os kan tælle adskillige tyskere og svenskere blandt vore aner. 9

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger.

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. , matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. Ft.1855 Kirkensgaardhus/ Wilhelm Conrad Nielsen, 26 år, født i Ferring, gift, husfader, væver. Ane Jensen, 32 år, født i Vandborg, gift, hans kone.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

st. Husbond Fæstehusmand lever af sin jord Svigersøn Træskomand Kone Barnebarn Træskomand Husbond Brors enke Almisselem

st. Husbond Fæstehusmand lever af sin jord Svigersøn Træskomand Kone Barnebarn Træskomand Husbond Brors enke Almisselem Folketælling 0 Sejs hede Husnr. Familie Navn Peter Anders Kjersten Sørensen Hans Sørensen Jens Sørensen Sørensen Søren Elisabeth Laursdatter Mette Morten Johansen Mariane datter Nielsine Familiær st. Svigersøn

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten

Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten Når man køre fra Hadsten ad den gamle hovedvej nordpå mod Randers kommer man efter et par kilometer til landsbyen (Nørre) Galten. Ved Galten kirke

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere