Svensk indvandring til Vanløse i hundredåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svensk indvandring til Vanløse i hundredåret 1814-1914"

Transkript

1 Jørgen Vibe Frederiksen Svensk indvandring til Vanløse i hundredåret Indledning V ed Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde i Odense 2014 opfordrede historikeren, dr. phil. Erik Helmer Pedersen de forsamlede lokalhistorikere til at skrive mere om almuen i hundredåret , da der næsten intet var skrevet om denne befolkningsgruppe. Om perioden foreligger der ellers tonsvis af litteratur: 1. slesvigske krig 1848 til 1850, krigen i 1864, skolehistorien, tabet af Norge, Grundloven osv. osv. Vanløse lokalhistoriske Forening tager hermed handsken op og vil til en begyndelse beskrive den indvandring, der foregik fra Sverige til Danmark i netop i dette hundredår, selvfølgelig med særligt henblik på Vanløse. 2. Forhistorien A llerede under den såkaldte Anden Karl Gustav krig ( ), hvor svenskerkongen som bekendt belejrede København og etablerede fæstningslejren Karlstad ved Brønshøj, stiftede Vanløse-borgerne bekendtskab med svenskerne, idet der foregik en voldsom udplyndring af omegnen, herunder også Vanløse. Belejringen af København mislykkedes og kong Karl 10. Gustav trak sig ud af Danmark. Men allerede i 1675 var den gal igen. Danmark-Norge besluttede nemlig at forsøge en generobring af Skåne, hvilket mislykkedes, og danskerne måtte ved forhandlingerne i 1679 i Lund gå ind på en fred uden landvindinger. Allerede et par år tidligere var danskerne dog så småt ved at indse, at alle forhåbninger om at genvinde de skånske landskaber ved våbenmagt var ved at rinde ud. Så da den svenske konge i 1678 påbød den dansk-skånske adel at flytte til Sverige, tilbød danskerne samme år alle skåninger adelige som ikke adelige inden for en måned at flytte til Sjælland, hvor kongen ville anvise steder, hvor de kunne slå sig ned. Opfordringen blev gentaget, men da den ikke syntes at have den store virkning, begyndte danskerne ligefrem at tyrannisere skåningerne ved afbrænding af gårde og afgrøder og konfiskation af kornlagre og fødevarer for på den måde at tvinge dem til at flytte. I 1679 skiftede danskerne imidlertid taktik, og man tilbød nu alle skånske købstæders indbyggere skattefrihed i 20 år, hvis de slog sig ned i Danmark. Skånske bønder fik også tilbud om skattefrihed samt gratis bygningsmaterialer. 1

2 Historikere har beregnet, at ca skåninger flyttede til Danmark i disse år, men antallet er sandsynligvis langt større, nogle mener helt op til Vanløse synes ikke at være blevet berørt af denne indvandring og 1900-tallets svenske indvandring F ra den svenske Emigrationsutredningen (1913) ved vi, at i årene 1861 til 1910 emigrerede svenskere til Danmark. Det drejede sig om mænd og kvinder. Langt de fleste kom fra Malmöhus Län, men også fra Blekinge og Kronobergs Län. De fordelte sig således i 1901: København , Københavns amt (hvorunder Vanløse hørte) 3.865, Roskilde amt 558, Frederiksborg amt 889, Holbæk amt 661, Sorø amt 794 og Præstø amt 889. Uden for Sjælland var der flest på Bornholm og Lolland- Falster. Erhvervsmæssigt var langt de fleste håndværkere eller tjenestefolk. For kvindernes vedkommende var de fleste malke- og tjenestepiger eller mejersker. Mange mænd fik arbejde som sæsonarbejdere på sjællandske teglværker og ved bygge- og anlægsarbejder. Især anlæggelsen af Københavns befæstning (Vestvolden) og etableringen af Frihavnen ( ) beskæftigede en del svenskere, hvilket medførte en del protester fra Arbejdsmandsforbundet (intet nyt under solen). Vi har også eksempler på, at der ligefrem opstod slagsmål imellem danske og svenske arbejdere, især ved strejkeramte virksomheder som f.eks. ved smedelockouten i 1885 og Frederiksholms Teglværk i Denne indvandring af svenske arbejdere var dog allerede begyndt i 1840'erne i forbindelse med opførelsen af København-Roskilde jernbanen, omend i mere beskedent omfang. Malkepige. Ukendt kunstner. Ser vi på, hvilke erhverv de indvandrede svenske håndværkere kom fra, så har nationaløkonomen, professor Hans William Scharling ( ) beregnet, at i årene indvandrede 2011 svenske håndværkssvende til København, og heraf var 37,5% skræddere, 19,2% skomagere og 19,1% handskemagere. Resten bestod mest af vævere, cigarmagere og skorstensfejere. Ser vi på kvinderne, har Scharling beregnet, at i København befandt sig i ovennævnte periode over 1300 fremmede tjenestepiger, hvoraf de 1100 var svenskere. Af andre erhverv kan nævnes syersker og tobaksarbejdersker. Tilsyneladende endte mange af tjenestepigerne som ansatte på københavnske logi- og værtshuse, der meget ofte var camouflerede bordeller. Således skulle ifølge en årsberetning fra Københavns sundhedsvæsen mellem 10 og 14 pct. af de svenskfødte kvinder i perioden være mistænkt for usædelighed. 2

3 Skænkestuen i logi- og værtshuset "Holger Danske". Ill. Tidende 9/ I 1885 skulle der ifølge statistikeren (og senere nationalbankdirekør) Marcus Rubin ( ) befinde sig svenskfødte alene i København eller lige saa meget som Indbyggertallet i en middelstor svensk By. 4. Hvervning H vervningen af svensk arbejdskraft foregik mest gennem avisannoncer, omrejsende agenter eller hvervningskontorer i København. Disse agenter havde ofte hyret svenske underagenter, der stod for rekrutteringen af svensk arbejdskraft. Dette bekymrede de svenske myndigheder, fordi agenterne ofte lovede folk guld og grønne skove uden hold i løfterne, og efter mange klager vedtog den svenske rigsdag i 1884 en kgl. forordning angående kommissionärer för anskaffande åt tjänstehjon och andra af anställning inom eller utom riket, der skulle beskytte udvandrerne imod bedrageri. Her er et eksempel på en annonce fra Randers Avis den 2. februar 1855 (med den originale ortografi): Da en stor Deel Landmæn i Wiborg Amt har oppfordret mig til at anskaffe Svenske Tjenestefolk hær i Jylland, og då jeg selv ær Svensk og deraf temmelig nøiaktig kænder forholdene i Sverige, med hensyn til Arbejdsdygtigheden hos nævnde Folk, samt nu i Vinter selv gjort en Reise i Sverige for at fæste Folk, hvor jeg har udført de mig til Dato givne Ordre paa 120 Arbejdskarle, 10 Drenge samt 28 Piger til 1ste Mai dette Aar, samt 20 Karle, som jeg havde med mig hærover, som skulde i Tjeneste strax. Lønnen for dette 3

4 Folk ær accordered til 45 à 50 Rd. for en Karl, 30 Rd. for en woxen Dreng samt 25 à 30 Rd. for en Pige, og tilkommer hærved Fragt 5 Rd., Fæstepeng 1 Rd. og Sallair til mig 1 Rd., ialt 7 Rd. Rm. Personen. Tillader jeg mig hærved at tilkænnegive de æred Herrer, som skulde ønske Svenske folk, at snarest mulig og sednest udgangen af Februar Maand i portofrie breve samt ovenskrevne Omkostninger tilsænde mig deres Ordres, som snarest mulig skal blive udførde, og vil jeg giøre oppmærksom paa, at jeg har en særdeles paalidelig Mand i Sverige, som paa det pongtligste udfører de Ordres, jeg meddeler ham. Folkene ankommer med Dampskib til Aarhuus, Randers eller Aalborg, efter forlangende af Reqvirenten, og bliver Folkene umiddelbarlige efter Ankomsten til deres Stationer sænde til bestæmmelsesstædet, med untagelse af Pigerne, som skal afhentes. Overfarten til Danmark foregik naturligvis med skib ofte under forfærdelige forhold. Mange kom til Danmark uden en øre på lommen, hvilket fik den danske rigsdag til i 1875 at vedtage Fremmedloven, der trådte i kraft 1. juli. Den slog bl.a. fast, at Udlændinge, som ikke ere i Besiddelse af Forsørgelsesret her i Landet, og som findes blottede for tilstrækkelige Subsistensmidler, samt Personer, hvem det i Henhold til 1 2det Stykke ikke er tilladt at tage Ophold her i Landet, skulle ved Politiets Foranstaltning snarest muligt udsendes eller udvises af Landet. Mere end svenskere udvistes i årene Endvidere blev det vedtaget, at alle udenlandske arbejdere skulle have udstedt en såkaldt Opholdsbog for at arbejde lovligt i Danmark. Loven ændredes først i Tidligere havde man ved en forordning (af 10. december 1828) besluttet, at omvandrende udenlandske håndværkssvende af politiet skulle forsynes med en såkaldt Vandrebog Opholdsbog. Statens Arkiver. og andre arbejdere med et pas. Vandrebogen indeholdt detaljerede oplysninger om den rute, svendene skulle følge under deres vandring fra by til by. Desuden var det dem forbudt at tage arbejde på landet. I 1862 blev paskravet ophævet for skandinaviske arbejdere og i 1875 helt afskaffet, da Fremmedloven vedtoges. Fremmedloven af 1875 må anses for at være Danmarks første egentlige indvandrerlov og trods visse krav som nævnt ovenfor temmelig liberal. F.eks. kunne personer, der havde haft forsørgelsesret mere end fem år i samme kommune, helt undgå Opholdsbogen. Men at man også dengang frygtede social indvandring fremgår af en udtalelse fra justitsminister C. S. Klein ( , justitsminister ), der fremhævede, at det kan blive af største Interesse for Landet, hvad Forsørgelsesforholdene angaar, at der ikke aabnes en ubegrænset Adgang til at komme ind her og efter kortere eller længere Tid at falde Fattigvæsenet til Byrde. 4

5 5. Vanløse i 1870 B evæger vi os rundt i landsbyen Vanløse i 1870 med dens 20 gårde og huse og ca. 143 indbyggere, støder vi på adskillige svenskere. Man skal dog være opmærksom på, at den såkaldte Tællingskommissær, der førte folketællingslisterne, ofte har fordansket de svenske navne således, at f.eks. Jönsson bliver til Jensen, Andersson til Andersen, Nilsson til Nielsen osv. Ligeledes har han også ofte misforstået de svenske (skånske) stednavne, sandsynligvis fordi han har haft svært ved at forstå svensk (skånsk) vel heller ikke helt ukendt i dag. På Thorupgaard, der lå på hjørnet af Rødtjørnevej og Thorupgårds Alle, møder vi to: tjenestekarlen Johan Aron Andersen, 32 år og fra Halland, og tjenestepigen Karna Jønsdatter, 34 år, ligeledes fra Halland. På matr.nr. 3b på Toftøjevej (ved den nuværende Villa Irene ) har ejeren, landmand Jens Christensen, ansat én svensker, Johannes Anderson, 27 år. På den delvist bevarede Fossgaarden for enden af Tyborøn Alle finder vi én, tjenestekarlen Niels Åkenson, 44 år. Som fødested angives kun Sverrig. Fossgården ejedes på det tidspunkt af Ane Kirstine Sørensen, enke efter gårdejer Søren Sørensen. Den ligeledes delvist bevarede Jochumsens Gaard på Selsøvej beskæftigede også én karl, Svend Olsen, født 1841 i Degeberg i Kristianstads kommune. Ejerne var i 1870 enkemand Jochum Nielsen og hans søn Rasmus Jochumsen. Går vi til den bortforpagtede Vandløsehøj møder vi her hele 11 svenskere. Vandløsehøj, hvis sidste rester først blev revet ned i 1980'erne, lå ved Ålekistevej i området omkring Nørager Plads. Gården ejedes i disse år af vekslende københavnske velhavere, hvilket er grunden til, at der kun er registreret en forpagter og en række tjenestefolk. Forpagteren hed Jens Jensen (54 år) og var fra Dalby i Skåne. Som Vandløsehøj. Vanløse bydelshistoriske Arkiv. husholderske arbejdede enken Charnette Sørensen (62 år) fra Kongsberg. Som piger var ansat Marie Pederson, 22 år fra Hosta i Stockholms län, Christine Haaganson, 31 år og fra Fultofte (nu: Fågeltofta) i Østskåne og endelig den 23-årige Sine Hansen fra Vallkärra (navnet næsten ulæseligt), en landsby i nærheden af Lund. Som svenske gårdskarle nævnes Jens Hansen på 25 år (fødested ulæseligt), Hans Knudsen, 25 år og fra Fusie (nu en bydel i Malmø), Niels Pederson, 20 år og fra Hosta, Anders Nielsen, 30 år og fra Vallkärra (?), Peder Aaresen, 40 år, født i Østre Garby (ukendt lokalitet), samt Peder Erlandson (24 år) fra Rammesløv (nu Remmarlöv) ca. 20 km øst for Landskrona. I folketællingen fra 1870 nævnes også et Huus på matr.nr. 6a. Her arbejdede pigen Betty Jensen, 21 år og fra Hosta. Huset ejedes af en mælkeforpagter Ole Peder Mortensen. 5

6 I 1870 hed genboen til Vandløsehøj Kirkegaard (matr.nr. 9), sandsynligvis opkaldt efter Brønshøj Kirke ikke langt derfra. Gården ejedes i 1870 af enkefrue Johanne Hansen. De sidste rester af gården forsvandt omkring 1940, og i dag går Slotsherrensvej nærmest tværs gennem bygningen (ved Tryggevældevej). Gården havde ikke mindre end fire karle og en avlskarl ansat, hvoraf én, Anton Andersen, kom fra Halland. Den næste gård, der kan fremvise svensk personale, er Katrinedal. Gården lå nord for Vanløse station ved den store plads på Katrinedalsvej. Gården, hvis sidste rester fjernedes i 1930'erne, ejedes i 1870 af byfolk, hvorfor den udelukkende var beboet af Tjenestetyende, hvoraf én var svensk, Peder Svendsen fra Hveen. Han var karl, 55 år gammel og ugift. Den sidste af de store gårde, der gjorde brug af svensk arbejdskraft, var Vanløses mest kendte bygning med den endnu bevarede hovedbygning, Bogholdergaarden. Bogholdergaarden. Tegning af J. L. Ridter Det kgl. Bibliotek Historien bag Bogholdergaarden er velkendt, men lad os tage den kort. Oprindelig hed gården Hyltegaard og tilfaldt efter udskiftningen i 1780 bonden Jens Olsen. Allerede fire år senere bortskødede han ejendommen til en traktør Stramboe, der igen solgte gården i 1796 til en ansat ved hoffet, Hans Hansen. I 1808 blev den solgt til bogholder (deraf navnet) ved Københavns Fattigvæsen, senere kancelliråd Henning August (død 1841), der opførte det nuværende stuehus med en flere tønder land stor park. Senere (1818) erhvervedes matr.nr. 14 (Huulegaard) og i 1834 matr.nr. 13 (Skræddergaarden). Bogholdergaarden blev således med sine 126 tønder land den største gård i Vanløse skarpt forfulgt af Vandløsehøj. Efter sønnen L. C. Augusts død i 1859 ejedes gården af familien Spendrup (indtil 1881). I 1870 er det således Carl Emil Spendrup, der står anført som ejer. Op mod århundredskiftet skiftede gården flere gange ejere, bl.a. en grosserer P. J. Glud og apoteker H. P. Jespersen. I 1886 opdeltes den i de oprindelige 6

7 matrikler; matr. 12 (dvs. hovedbygningen) blev købt af fabrikant W. H. Danchell, og matriklerne 13 og 14 blev solgt til et udstykningskonsortium. Bogholdergaarden havde to svenskere ansat, nemlig pigen Johanne Svenson, 24 år og født i Ælle (?) og karlen Bendt Hansen, 26 år og fra Darum (?). Begge stednavne er helt forskrevet og har ikke kunnet stedfæstes. Går vi nu til selve landsbyen og dens småhuse, finder vi også et par svenskere (tillige med en tysker og en nordmand). På matr.nr. 4, som betegnes som et Huus, boede den svenske arbejdsmand John Petersen, 37 år og gift med Dorthea Andersen fra Rødovre. Huset, der nedbrændte i 1941, indeholdt tre boliger og lå på det nuværende Toftøjevej 25a og 25b. Længere nede ad Toftøjevej finder vi matr.nr. 17a med det endnu bevarerede, men kraftigt renoverede hus (nu Toftøjevej 27b). Her møder vi en logerende svensk arbejdsmand, Martin Larsen, 29 år og ugift. Huset ejedes af tømrer Johan Vilhelm Jahnke fra Schwerin i Mecklenburg, gift med Ane Marie Aanonsen fra Norge. 6. Vanløse i 1890 S om nævnt ovenfor påbegyndtes opførelsen af Københavns befæstning i 1886 og anlæggelsen af den store befæstningsring omkring hovedstaden i 1888 (afsluttet 1892). Befæstningen bestod af den næsten 15 km lange Vestvold fra Utterslev mose i nord til Avedøre Holme i syd samt et antal forter, batterier og oversvømmelsesområder. Opførelse af stemmedige på den nordligste del af Vestvolden i I baggrunden Utterslev mose. Foto: Statens Forsvarshistoriske Museum Opførelsen af befæstningen kom i høj grad til at spille en rolle for Vanløse, idet folketællingen fra 1890 kan fremvise en del svenske sæsonarbejdere, som regel anført som Logerende. 7

8 Enkelte svenske Tjenestetyende fandtes dog stadigvæk som f.eks. på Bygaarden, der lå på det nuværende Herlufsholmvej næsten op til Jernbane Alle. Gården, der ejedes af gårdejer Christian Petersen, nedbrændte i eller rettere sagt, de sidste rester af den. Her finder vi Alfred Olsen, 18 år, og Elisa Nielsdatter på 26 år. Desværre er deres fødestæder ulæselige. Læg for øvrigt mærke til, at også her er de svenske navne fordansket. Ser vi rundt i det øvrige Vanløse, finder vi en del svenskere. Her lægger vi desuden mærke til, at byen er begyndt at bære præg af den begyndende udstykning, idet flere huse står angivet som ubeboet, bl.a. på nedennævnte matrikel. På matrikel 13, dvs. på en af Bogholdergardens bortsolgte matrikler, finder vi en høker Christian Valdemar Skrøder, hustruen Beathe Marie fra Halland og deres fire børn. Beathes 73-årige mor (?), Inger Nielsen fra Halland, står anført som Undertagskone, dvs. aftægtskone. De huser ikke mindre end 11 Logerende, hvoraf fire kommer fra Sverige: Jens Forsberg, 24 år, ugift, og født i Klorup (Klagerup i Bara herred i det sydvestlige Skåne?), Olaf Olsen, 39 år, ugift og fra Benested i det sydøstlige Skåne, Niels Johansen, 20 år, født på Krageholm (?) nord for Ystad, og Frans Johansen, 31 år og fra Hund[...] (ulæseligt). Resten af de logerende kommer fra Jylland og Norge. N. S. Jørgensen[s hus] bebos af ikke mindre end seks familier: Tømrer Niels Sophus Jørgensen med hustru, formand ved fortbyggeriet Mads Meulengrath Madsen med hustru, gartner Christian Frederik Busch og hustru, gartner Hans Peter Hansen med hustru og fire børn, Georg Julius Nielsen, der betegnes som Fast Banearbejder i Frederikssund, med hustru og to døtre samt et plejebarn, og arbejdsmand Johan Bentson og hustru Hanne Troelsen, begge født i Sverige (Halland og Skåne). Vi ved ikke, hvor Jørgensens hus lå, men med det antal personer må det være en af de tidligere bondegårde. Det må også gælde Anders Jensens Hus, der bebos af to familier og seks logerende: købmand Anders Jensen og hustru Ane Margrete med deres fem børn og arbejdsmand Christian Emil Rasmussen og hustru med en datter. Af de logerende arbejdsmænd kommer to fra Malmø: Oluf Dalgan, 21 år, og Hans Hendrik Peterson, 19 år. Begge ugifte. I Gartner Nielsen Hus består husstanden af handelsgartner Hans Nielsen, hustruen Juliane Marie og tre børn samt tre logerende fortarbejdere fra Sverige: Johan Viktor Jonsson, 29 år, Carl Herman Gustavson, 20 år, og Johan August Johanson, 23 år. Alle anført som ugifte. I Søren Christensens Hus bor der udelukkende logerende fortarbejdere: Fem fra Danmark og fire fra Sverige: Anders Bernhard Søderstrøm, 25 år og ugift, Johan Danielsen, 28 år og ugift, Carl Christian Hovmann, 20 år og ugift, og Bernt Johansen, 23 år og ugift. For samtlige gælder, at kun Sverrig er anført som fødested. Hvor ejeren af huset, Søren Christensen, bor, vides ikke, men det kan f.eks. have været en spekulant fra København. 8

9 Til folketællingen i 1890 er i øvrigt at bemærke, at 13 personer angives at være midlertidigt fraværende på optællingsdagene 1. og 2. februar Iblandt disse kan der sagtens have været flere svenskere, som måske var hjemme på besøg i Sverige. 7. Afslutning I dagens ophedede debat om indvandring må vi ikke glemme, at Danmark faktisk har haft indvandring lige siden oldtiden som påvist gennem arkæologiske fund. I historisk tid fortæller kilderne om større indvandring af f.eks. vendere til de syddanske øer i vikingetid og middelalder, hollandske bønder i renæssancen, huguenotter, jøder, polakker, og som beskrevet svenskere, men ikke mindst tyskere. De tilhører langt den største gruppe af historiske indvandrere og kom fra alle samfundslag, lige fra adelsmand til hvervet soldat. Ikke så underligt, at mange af os kan tælle adskillige tyskere og svenskere blandt vore aner. 9

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868 Fortegnelse over beboerne Fortegnelse over Antallet af beboerne i den. november Udarbejdet af overbetjent H. Christensen, hovedstationen,. afdeling. Nr. Bygning Etage Beboere Alder Bemærkninger Forhus

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Svenske indvandrere i Roskildeområdet omkring 1808

Svenske indvandrere i Roskildeområdet omkring 1808 Svenske indvandrere i Roskildeområdet omkring 1808 af Mogens Sander Hansen Kilder til indvandringens historie Indvandring og indvandrere er jo blevet genstand for megen og tildels noget ophedet diskussion

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Kilde- og billedoversigt

Kilde- og billedoversigt Kilde- og billedoversigt Kilde 1 33: 1. Afgørelser i Magistratens 3. afdeling angående de uterlige børn, dec. 1868. Fra 1840 bestod Københavns bystyre af Magistraten og Borgerrepræsentationen. Magistraten

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Enkestanden i Danmark 1801

Enkestanden i Danmark 1801 Enkestanden i Danmark 181 En analyse af en specifik social gruppes leveforhold baseret på den komplette 181 folketælling. 1 Af Nanna Floor Clausen, DDA Baggrund Danmark råder nu over den komplette indtastning

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Herskab og tjenestefolk

Herskab og tjenestefolk Herskab og tjenestefolk Skæbnefortællinger 1868-1875 Udarbejdet af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Folkehold på Gammel Estrup Indholdsfortegnelse Om fortællingerne... 3 Indledning... 4 Tyendet som samfundsgruppe...

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL --------------------------------------------------------------------------- Sti mellem Sdr. Højrup kirke og Årslev Kirke: Side 1-5 ---------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere