Svensk indvandring til Vanløse i hundredåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svensk indvandring til Vanløse i hundredåret 1814-1914"

Transkript

1 Jørgen Vibe Frederiksen Svensk indvandring til Vanløse i hundredåret Indledning V ed Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde i Odense 2014 opfordrede historikeren, dr. phil. Erik Helmer Pedersen de forsamlede lokalhistorikere til at skrive mere om almuen i hundredåret , da der næsten intet var skrevet om denne befolkningsgruppe. Om perioden foreligger der ellers tonsvis af litteratur: 1. slesvigske krig 1848 til 1850, krigen i 1864, skolehistorien, tabet af Norge, Grundloven osv. osv. Vanløse lokalhistoriske Forening tager hermed handsken op og vil til en begyndelse beskrive den indvandring, der foregik fra Sverige til Danmark i netop i dette hundredår, selvfølgelig med særligt henblik på Vanløse. 2. Forhistorien A llerede under den såkaldte Anden Karl Gustav krig ( ), hvor svenskerkongen som bekendt belejrede København og etablerede fæstningslejren Karlstad ved Brønshøj, stiftede Vanløse-borgerne bekendtskab med svenskerne, idet der foregik en voldsom udplyndring af omegnen, herunder også Vanløse. Belejringen af København mislykkedes og kong Karl 10. Gustav trak sig ud af Danmark. Men allerede i 1675 var den gal igen. Danmark-Norge besluttede nemlig at forsøge en generobring af Skåne, hvilket mislykkedes, og danskerne måtte ved forhandlingerne i 1679 i Lund gå ind på en fred uden landvindinger. Allerede et par år tidligere var danskerne dog så småt ved at indse, at alle forhåbninger om at genvinde de skånske landskaber ved våbenmagt var ved at rinde ud. Så da den svenske konge i 1678 påbød den dansk-skånske adel at flytte til Sverige, tilbød danskerne samme år alle skåninger adelige som ikke adelige inden for en måned at flytte til Sjælland, hvor kongen ville anvise steder, hvor de kunne slå sig ned. Opfordringen blev gentaget, men da den ikke syntes at have den store virkning, begyndte danskerne ligefrem at tyrannisere skåningerne ved afbrænding af gårde og afgrøder og konfiskation af kornlagre og fødevarer for på den måde at tvinge dem til at flytte. I 1679 skiftede danskerne imidlertid taktik, og man tilbød nu alle skånske købstæders indbyggere skattefrihed i 20 år, hvis de slog sig ned i Danmark. Skånske bønder fik også tilbud om skattefrihed samt gratis bygningsmaterialer. 1

2 Historikere har beregnet, at ca skåninger flyttede til Danmark i disse år, men antallet er sandsynligvis langt større, nogle mener helt op til Vanløse synes ikke at være blevet berørt af denne indvandring og 1900-tallets svenske indvandring F ra den svenske Emigrationsutredningen (1913) ved vi, at i årene 1861 til 1910 emigrerede svenskere til Danmark. Det drejede sig om mænd og kvinder. Langt de fleste kom fra Malmöhus Län, men også fra Blekinge og Kronobergs Län. De fordelte sig således i 1901: København , Københavns amt (hvorunder Vanløse hørte) 3.865, Roskilde amt 558, Frederiksborg amt 889, Holbæk amt 661, Sorø amt 794 og Præstø amt 889. Uden for Sjælland var der flest på Bornholm og Lolland- Falster. Erhvervsmæssigt var langt de fleste håndværkere eller tjenestefolk. For kvindernes vedkommende var de fleste malke- og tjenestepiger eller mejersker. Mange mænd fik arbejde som sæsonarbejdere på sjællandske teglværker og ved bygge- og anlægsarbejder. Især anlæggelsen af Københavns befæstning (Vestvolden) og etableringen af Frihavnen ( ) beskæftigede en del svenskere, hvilket medførte en del protester fra Arbejdsmandsforbundet (intet nyt under solen). Vi har også eksempler på, at der ligefrem opstod slagsmål imellem danske og svenske arbejdere, især ved strejkeramte virksomheder som f.eks. ved smedelockouten i 1885 og Frederiksholms Teglværk i Denne indvandring af svenske arbejdere var dog allerede begyndt i 1840'erne i forbindelse med opførelsen af København-Roskilde jernbanen, omend i mere beskedent omfang. Malkepige. Ukendt kunstner. Ser vi på, hvilke erhverv de indvandrede svenske håndværkere kom fra, så har nationaløkonomen, professor Hans William Scharling ( ) beregnet, at i årene indvandrede 2011 svenske håndværkssvende til København, og heraf var 37,5% skræddere, 19,2% skomagere og 19,1% handskemagere. Resten bestod mest af vævere, cigarmagere og skorstensfejere. Ser vi på kvinderne, har Scharling beregnet, at i København befandt sig i ovennævnte periode over 1300 fremmede tjenestepiger, hvoraf de 1100 var svenskere. Af andre erhverv kan nævnes syersker og tobaksarbejdersker. Tilsyneladende endte mange af tjenestepigerne som ansatte på københavnske logi- og værtshuse, der meget ofte var camouflerede bordeller. Således skulle ifølge en årsberetning fra Københavns sundhedsvæsen mellem 10 og 14 pct. af de svenskfødte kvinder i perioden være mistænkt for usædelighed. 2

3 Skænkestuen i logi- og værtshuset "Holger Danske". Ill. Tidende 9/ I 1885 skulle der ifølge statistikeren (og senere nationalbankdirekør) Marcus Rubin ( ) befinde sig svenskfødte alene i København eller lige saa meget som Indbyggertallet i en middelstor svensk By. 4. Hvervning H vervningen af svensk arbejdskraft foregik mest gennem avisannoncer, omrejsende agenter eller hvervningskontorer i København. Disse agenter havde ofte hyret svenske underagenter, der stod for rekrutteringen af svensk arbejdskraft. Dette bekymrede de svenske myndigheder, fordi agenterne ofte lovede folk guld og grønne skove uden hold i løfterne, og efter mange klager vedtog den svenske rigsdag i 1884 en kgl. forordning angående kommissionärer för anskaffande åt tjänstehjon och andra af anställning inom eller utom riket, der skulle beskytte udvandrerne imod bedrageri. Her er et eksempel på en annonce fra Randers Avis den 2. februar 1855 (med den originale ortografi): Da en stor Deel Landmæn i Wiborg Amt har oppfordret mig til at anskaffe Svenske Tjenestefolk hær i Jylland, og då jeg selv ær Svensk og deraf temmelig nøiaktig kænder forholdene i Sverige, med hensyn til Arbejdsdygtigheden hos nævnde Folk, samt nu i Vinter selv gjort en Reise i Sverige for at fæste Folk, hvor jeg har udført de mig til Dato givne Ordre paa 120 Arbejdskarle, 10 Drenge samt 28 Piger til 1ste Mai dette Aar, samt 20 Karle, som jeg havde med mig hærover, som skulde i Tjeneste strax. Lønnen for dette 3

4 Folk ær accordered til 45 à 50 Rd. for en Karl, 30 Rd. for en woxen Dreng samt 25 à 30 Rd. for en Pige, og tilkommer hærved Fragt 5 Rd., Fæstepeng 1 Rd. og Sallair til mig 1 Rd., ialt 7 Rd. Rm. Personen. Tillader jeg mig hærved at tilkænnegive de æred Herrer, som skulde ønske Svenske folk, at snarest mulig og sednest udgangen af Februar Maand i portofrie breve samt ovenskrevne Omkostninger tilsænde mig deres Ordres, som snarest mulig skal blive udførde, og vil jeg giøre oppmærksom paa, at jeg har en særdeles paalidelig Mand i Sverige, som paa det pongtligste udfører de Ordres, jeg meddeler ham. Folkene ankommer med Dampskib til Aarhuus, Randers eller Aalborg, efter forlangende af Reqvirenten, og bliver Folkene umiddelbarlige efter Ankomsten til deres Stationer sænde til bestæmmelsesstædet, med untagelse af Pigerne, som skal afhentes. Overfarten til Danmark foregik naturligvis med skib ofte under forfærdelige forhold. Mange kom til Danmark uden en øre på lommen, hvilket fik den danske rigsdag til i 1875 at vedtage Fremmedloven, der trådte i kraft 1. juli. Den slog bl.a. fast, at Udlændinge, som ikke ere i Besiddelse af Forsørgelsesret her i Landet, og som findes blottede for tilstrækkelige Subsistensmidler, samt Personer, hvem det i Henhold til 1 2det Stykke ikke er tilladt at tage Ophold her i Landet, skulle ved Politiets Foranstaltning snarest muligt udsendes eller udvises af Landet. Mere end svenskere udvistes i årene Endvidere blev det vedtaget, at alle udenlandske arbejdere skulle have udstedt en såkaldt Opholdsbog for at arbejde lovligt i Danmark. Loven ændredes først i Tidligere havde man ved en forordning (af 10. december 1828) besluttet, at omvandrende udenlandske håndværkssvende af politiet skulle forsynes med en såkaldt Vandrebog Opholdsbog. Statens Arkiver. og andre arbejdere med et pas. Vandrebogen indeholdt detaljerede oplysninger om den rute, svendene skulle følge under deres vandring fra by til by. Desuden var det dem forbudt at tage arbejde på landet. I 1862 blev paskravet ophævet for skandinaviske arbejdere og i 1875 helt afskaffet, da Fremmedloven vedtoges. Fremmedloven af 1875 må anses for at være Danmarks første egentlige indvandrerlov og trods visse krav som nævnt ovenfor temmelig liberal. F.eks. kunne personer, der havde haft forsørgelsesret mere end fem år i samme kommune, helt undgå Opholdsbogen. Men at man også dengang frygtede social indvandring fremgår af en udtalelse fra justitsminister C. S. Klein ( , justitsminister ), der fremhævede, at det kan blive af største Interesse for Landet, hvad Forsørgelsesforholdene angaar, at der ikke aabnes en ubegrænset Adgang til at komme ind her og efter kortere eller længere Tid at falde Fattigvæsenet til Byrde. 4

5 5. Vanløse i 1870 B evæger vi os rundt i landsbyen Vanløse i 1870 med dens 20 gårde og huse og ca. 143 indbyggere, støder vi på adskillige svenskere. Man skal dog være opmærksom på, at den såkaldte Tællingskommissær, der førte folketællingslisterne, ofte har fordansket de svenske navne således, at f.eks. Jönsson bliver til Jensen, Andersson til Andersen, Nilsson til Nielsen osv. Ligeledes har han også ofte misforstået de svenske (skånske) stednavne, sandsynligvis fordi han har haft svært ved at forstå svensk (skånsk) vel heller ikke helt ukendt i dag. På Thorupgaard, der lå på hjørnet af Rødtjørnevej og Thorupgårds Alle, møder vi to: tjenestekarlen Johan Aron Andersen, 32 år og fra Halland, og tjenestepigen Karna Jønsdatter, 34 år, ligeledes fra Halland. På matr.nr. 3b på Toftøjevej (ved den nuværende Villa Irene ) har ejeren, landmand Jens Christensen, ansat én svensker, Johannes Anderson, 27 år. På den delvist bevarede Fossgaarden for enden af Tyborøn Alle finder vi én, tjenestekarlen Niels Åkenson, 44 år. Som fødested angives kun Sverrig. Fossgården ejedes på det tidspunkt af Ane Kirstine Sørensen, enke efter gårdejer Søren Sørensen. Den ligeledes delvist bevarede Jochumsens Gaard på Selsøvej beskæftigede også én karl, Svend Olsen, født 1841 i Degeberg i Kristianstads kommune. Ejerne var i 1870 enkemand Jochum Nielsen og hans søn Rasmus Jochumsen. Går vi til den bortforpagtede Vandløsehøj møder vi her hele 11 svenskere. Vandløsehøj, hvis sidste rester først blev revet ned i 1980'erne, lå ved Ålekistevej i området omkring Nørager Plads. Gården ejedes i disse år af vekslende københavnske velhavere, hvilket er grunden til, at der kun er registreret en forpagter og en række tjenestefolk. Forpagteren hed Jens Jensen (54 år) og var fra Dalby i Skåne. Som Vandløsehøj. Vanløse bydelshistoriske Arkiv. husholderske arbejdede enken Charnette Sørensen (62 år) fra Kongsberg. Som piger var ansat Marie Pederson, 22 år fra Hosta i Stockholms län, Christine Haaganson, 31 år og fra Fultofte (nu: Fågeltofta) i Østskåne og endelig den 23-årige Sine Hansen fra Vallkärra (navnet næsten ulæseligt), en landsby i nærheden af Lund. Som svenske gårdskarle nævnes Jens Hansen på 25 år (fødested ulæseligt), Hans Knudsen, 25 år og fra Fusie (nu en bydel i Malmø), Niels Pederson, 20 år og fra Hosta, Anders Nielsen, 30 år og fra Vallkärra (?), Peder Aaresen, 40 år, født i Østre Garby (ukendt lokalitet), samt Peder Erlandson (24 år) fra Rammesløv (nu Remmarlöv) ca. 20 km øst for Landskrona. I folketællingen fra 1870 nævnes også et Huus på matr.nr. 6a. Her arbejdede pigen Betty Jensen, 21 år og fra Hosta. Huset ejedes af en mælkeforpagter Ole Peder Mortensen. 5

6 I 1870 hed genboen til Vandløsehøj Kirkegaard (matr.nr. 9), sandsynligvis opkaldt efter Brønshøj Kirke ikke langt derfra. Gården ejedes i 1870 af enkefrue Johanne Hansen. De sidste rester af gården forsvandt omkring 1940, og i dag går Slotsherrensvej nærmest tværs gennem bygningen (ved Tryggevældevej). Gården havde ikke mindre end fire karle og en avlskarl ansat, hvoraf én, Anton Andersen, kom fra Halland. Den næste gård, der kan fremvise svensk personale, er Katrinedal. Gården lå nord for Vanløse station ved den store plads på Katrinedalsvej. Gården, hvis sidste rester fjernedes i 1930'erne, ejedes i 1870 af byfolk, hvorfor den udelukkende var beboet af Tjenestetyende, hvoraf én var svensk, Peder Svendsen fra Hveen. Han var karl, 55 år gammel og ugift. Den sidste af de store gårde, der gjorde brug af svensk arbejdskraft, var Vanløses mest kendte bygning med den endnu bevarede hovedbygning, Bogholdergaarden. Bogholdergaarden. Tegning af J. L. Ridter Det kgl. Bibliotek Historien bag Bogholdergaarden er velkendt, men lad os tage den kort. Oprindelig hed gården Hyltegaard og tilfaldt efter udskiftningen i 1780 bonden Jens Olsen. Allerede fire år senere bortskødede han ejendommen til en traktør Stramboe, der igen solgte gården i 1796 til en ansat ved hoffet, Hans Hansen. I 1808 blev den solgt til bogholder (deraf navnet) ved Københavns Fattigvæsen, senere kancelliråd Henning August (død 1841), der opførte det nuværende stuehus med en flere tønder land stor park. Senere (1818) erhvervedes matr.nr. 14 (Huulegaard) og i 1834 matr.nr. 13 (Skræddergaarden). Bogholdergaarden blev således med sine 126 tønder land den største gård i Vanløse skarpt forfulgt af Vandløsehøj. Efter sønnen L. C. Augusts død i 1859 ejedes gården af familien Spendrup (indtil 1881). I 1870 er det således Carl Emil Spendrup, der står anført som ejer. Op mod århundredskiftet skiftede gården flere gange ejere, bl.a. en grosserer P. J. Glud og apoteker H. P. Jespersen. I 1886 opdeltes den i de oprindelige 6

7 matrikler; matr. 12 (dvs. hovedbygningen) blev købt af fabrikant W. H. Danchell, og matriklerne 13 og 14 blev solgt til et udstykningskonsortium. Bogholdergaarden havde to svenskere ansat, nemlig pigen Johanne Svenson, 24 år og født i Ælle (?) og karlen Bendt Hansen, 26 år og fra Darum (?). Begge stednavne er helt forskrevet og har ikke kunnet stedfæstes. Går vi nu til selve landsbyen og dens småhuse, finder vi også et par svenskere (tillige med en tysker og en nordmand). På matr.nr. 4, som betegnes som et Huus, boede den svenske arbejdsmand John Petersen, 37 år og gift med Dorthea Andersen fra Rødovre. Huset, der nedbrændte i 1941, indeholdt tre boliger og lå på det nuværende Toftøjevej 25a og 25b. Længere nede ad Toftøjevej finder vi matr.nr. 17a med det endnu bevarerede, men kraftigt renoverede hus (nu Toftøjevej 27b). Her møder vi en logerende svensk arbejdsmand, Martin Larsen, 29 år og ugift. Huset ejedes af tømrer Johan Vilhelm Jahnke fra Schwerin i Mecklenburg, gift med Ane Marie Aanonsen fra Norge. 6. Vanløse i 1890 S om nævnt ovenfor påbegyndtes opførelsen af Københavns befæstning i 1886 og anlæggelsen af den store befæstningsring omkring hovedstaden i 1888 (afsluttet 1892). Befæstningen bestod af den næsten 15 km lange Vestvold fra Utterslev mose i nord til Avedøre Holme i syd samt et antal forter, batterier og oversvømmelsesområder. Opførelse af stemmedige på den nordligste del af Vestvolden i I baggrunden Utterslev mose. Foto: Statens Forsvarshistoriske Museum Opførelsen af befæstningen kom i høj grad til at spille en rolle for Vanløse, idet folketællingen fra 1890 kan fremvise en del svenske sæsonarbejdere, som regel anført som Logerende. 7

8 Enkelte svenske Tjenestetyende fandtes dog stadigvæk som f.eks. på Bygaarden, der lå på det nuværende Herlufsholmvej næsten op til Jernbane Alle. Gården, der ejedes af gårdejer Christian Petersen, nedbrændte i eller rettere sagt, de sidste rester af den. Her finder vi Alfred Olsen, 18 år, og Elisa Nielsdatter på 26 år. Desværre er deres fødestæder ulæselige. Læg for øvrigt mærke til, at også her er de svenske navne fordansket. Ser vi rundt i det øvrige Vanløse, finder vi en del svenskere. Her lægger vi desuden mærke til, at byen er begyndt at bære præg af den begyndende udstykning, idet flere huse står angivet som ubeboet, bl.a. på nedennævnte matrikel. På matrikel 13, dvs. på en af Bogholdergardens bortsolgte matrikler, finder vi en høker Christian Valdemar Skrøder, hustruen Beathe Marie fra Halland og deres fire børn. Beathes 73-årige mor (?), Inger Nielsen fra Halland, står anført som Undertagskone, dvs. aftægtskone. De huser ikke mindre end 11 Logerende, hvoraf fire kommer fra Sverige: Jens Forsberg, 24 år, ugift, og født i Klorup (Klagerup i Bara herred i det sydvestlige Skåne?), Olaf Olsen, 39 år, ugift og fra Benested i det sydøstlige Skåne, Niels Johansen, 20 år, født på Krageholm (?) nord for Ystad, og Frans Johansen, 31 år og fra Hund[...] (ulæseligt). Resten af de logerende kommer fra Jylland og Norge. N. S. Jørgensen[s hus] bebos af ikke mindre end seks familier: Tømrer Niels Sophus Jørgensen med hustru, formand ved fortbyggeriet Mads Meulengrath Madsen med hustru, gartner Christian Frederik Busch og hustru, gartner Hans Peter Hansen med hustru og fire børn, Georg Julius Nielsen, der betegnes som Fast Banearbejder i Frederikssund, med hustru og to døtre samt et plejebarn, og arbejdsmand Johan Bentson og hustru Hanne Troelsen, begge født i Sverige (Halland og Skåne). Vi ved ikke, hvor Jørgensens hus lå, men med det antal personer må det være en af de tidligere bondegårde. Det må også gælde Anders Jensens Hus, der bebos af to familier og seks logerende: købmand Anders Jensen og hustru Ane Margrete med deres fem børn og arbejdsmand Christian Emil Rasmussen og hustru med en datter. Af de logerende arbejdsmænd kommer to fra Malmø: Oluf Dalgan, 21 år, og Hans Hendrik Peterson, 19 år. Begge ugifte. I Gartner Nielsen Hus består husstanden af handelsgartner Hans Nielsen, hustruen Juliane Marie og tre børn samt tre logerende fortarbejdere fra Sverige: Johan Viktor Jonsson, 29 år, Carl Herman Gustavson, 20 år, og Johan August Johanson, 23 år. Alle anført som ugifte. I Søren Christensens Hus bor der udelukkende logerende fortarbejdere: Fem fra Danmark og fire fra Sverige: Anders Bernhard Søderstrøm, 25 år og ugift, Johan Danielsen, 28 år og ugift, Carl Christian Hovmann, 20 år og ugift, og Bernt Johansen, 23 år og ugift. For samtlige gælder, at kun Sverrig er anført som fødested. Hvor ejeren af huset, Søren Christensen, bor, vides ikke, men det kan f.eks. have været en spekulant fra København. 8

9 Til folketællingen i 1890 er i øvrigt at bemærke, at 13 personer angives at være midlertidigt fraværende på optællingsdagene 1. og 2. februar Iblandt disse kan der sagtens have været flere svenskere, som måske var hjemme på besøg i Sverige. 7. Afslutning I dagens ophedede debat om indvandring må vi ikke glemme, at Danmark faktisk har haft indvandring lige siden oldtiden som påvist gennem arkæologiske fund. I historisk tid fortæller kilderne om større indvandring af f.eks. vendere til de syddanske øer i vikingetid og middelalder, hollandske bønder i renæssancen, huguenotter, jøder, polakker, og som beskrevet svenskere, men ikke mindst tyskere. De tilhører langt den største gruppe af historiske indvandrere og kom fra alle samfundslag, lige fra adelsmand til hvervet soldat. Ikke så underligt, at mange af os kan tælle adskillige tyskere og svenskere blandt vore aner. 9

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Artiklen indgår i en serie af amtslige beskrivelser af udvandringen fra Danmark, der alle bygger på udvandrerdatabasen 1868-1910. For Thisted amt

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA.

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. I begyndelsen af november 1847 stod 19 danske udvandrere lidt fortabte ved bredden af Michigansøen i det amerikanske territorium

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914

Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914 Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune 1868-1914 af Henning Bender Rejsen til landet længst væk Brødrene Hansen fra Vollerslev ved Køge. Lørdag formiddag den 20. september 1873 hørte brødrene Carl

Læs mere

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1 Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«Af Erik A. Jarrum og Søren Frandsen Tisvildeleje var sandsynligvis oprindeligt et dobbeltfiskeleje. Udover navnet Saltboleje, der første gang omtales 1560,

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Livet på landet frem til 1800 tallet.

Livet på landet frem til 1800 tallet. Indledning. I dette skrift tager jeg udgangspunkt i mig selv, så hvis jeg f.eks. omtaler min farmor, er det dermed mine børns oldemor, og mine børnebørns tipoldemor. Tilbage omkring 2002 kom opfordringen

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914

Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914 Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914 Indledning Mens Fredericia er kendt for sine mange indvandrere, spillede byens indbyggere en mere tilbagetrukken rolle under den oversøiske masseudvandring,

Læs mere

Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend

Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend Af Jørgen Ulriksen Arbejdskraftens vandring i 1800-tallet På Roskilde Museum findes der i rum 23 på museets første sal i en montre to beskedne små bøger hver

Læs mere

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg

Læs mere

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013. Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen.

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013. Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen. M edlemsblad for K A R L E B O L O K A L H I S T O R I S K E F O R E N I N G www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013 Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen. Formanden har ordet

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 1 April 2008 Årgang 15 Menighedsrådet Side 1 Sognets Oldtid Side 4 Engvejskvarteret Side 6 Via Johansens liv og levnet

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2009 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv og forfatterne Redaktion: Bente Rytter Peter Mouritsen

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Se udstillingen om: Voksnes arbejdsliv, boligforhold, fritidsfornøjelser m.m. D. 6/9 24/9 2004 Galleriet Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade 220, 1. sal Arrangør:

Læs mere

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Næstved i Middelalderen Offentlig kildeudgave

Næstved i Middelalderen Offentlig kildeudgave Næstved i Middelalderen Offentlig kildeudgave - 2002-12 Næstved i Middelalderen Offentlig kildeudgave Kommentarer generelt: Se bogen s. 164-66 Kilder På grund af målgruppen, økonomien, omfanget og de mange

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær herred 1850-1879. Til Guds eget land!

Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær herred 1850-1879. Til Guds eget land! Den oversøiske udvandring fra Himmerland og Kjær herred 1850-1879. Til Guds eget land! Af Henning Bender Indledning Lige fra starten midt i 1800-tallet var den oversøiske masseudvandring fra Nordjylland

Læs mere

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK USEUM ØNDER JYLLAND CATHRINESMINDE TEGLVÆRK Illerstrandvej 7 DK 6310 Broager Tel. +45 7444 9474 Cathrinesminde@museum-sondenylland.dlc www.museurn-sondenylland.dlc INDGÅET 8 JULI 2C15 Hedensted Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere