Christian Larsen. Fortid og Nutid, december 2001, s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christian Larsen. Fortid og Nutid, december 2001, s."

Transkript

1 »Hvor mange Forbrydere eller vordende Forbrydere, Ladegaardslemmer, Tumultuanter og andre Misfornøjede har Amerika ikke befriet os for?«københavns Politis eksport af kriminelle personer Christian Larsen Fortid og Nutid, december 2001, s. I 1877 medvirkede Københavns Politi til, at de første socialdemokratiske pionerer Pio, Brix og Geleff efter udstået fængselsstraf forlod Danmark og rejste til Amerika på enkeltbilletter, og det var langtfra den eneste gang, danske myndigheder slap af med oppositionelle, kriminelle eller folk på fattighjælp ved at sende dem over Atlanten Det viser en spændende protokol fra Københavns Politi, der rummer informationer om over personer, der i årene sendtes over Atlanten finansieret af politiet. I artiklen analyseres protokollens oplysninger, og danske myndigheders bestræbelser på at løse sociale problemer ved at eksportere folk til Amerika sættes ind i en bredere sammenhæng. Christian Larsen, f. 1974, cand.mag. i historie. Har udgivet: Men meest talte vi om Landboeforholdene... Thorkild Christian Dahls dagbog fra Den grundlovgivende Rigsforsamling sammen med Claus Bjørn (1999), Biskop Balles Visitatsbog (1999), Biskop Balles Visitatsindberetninger (under udgivelse) samt skrevet artikler i Fra Holbæk Amt, Journalen, Siden Saxo og Arbejderhistorie. Overskriften er hentet fra et foredrag om udvandring, holdt i 1873 af chefen for Statistisk Bureau Vilhelm Falbe-Hansen, der anså emigration som en af løsningerne på sin samtids sociale problemer:»udvandring (...) er det virksomste Middel til at formindske de i Nutiden med en truende Hurtighed stigende Fattigbyrder, den formindsker endelig Udgiften til Retssikkerhedens Overholdelse, til Fængsler, Arbejdsanstalter og Lignende; hvor mange Forbrydere eller vordende Forbrydere, Ladegaardslemmer, Tumultuanter og andre Misfornøjede har Amerika ikke befriet os for?«. Det ville derfor være heldigt, hvis der kunne stilles større midler til politiets og fængselsselskabernes rådighed, så de kunne sende»forbrydere, Skjøger, Urostiftere og andre for Samfundet farlige Personer bort. (...) Jeg antager, at det ligeledes i mange Tilfælde vilde være i Kommunernes egen Interesse, om de hyppigere end nu sendte arbejdsdygtige Almisselemmer, navnlig hele Familier, hvis Forsørger endnu er arbejdsdygtig, ud af Landet«. 1 Falbe-Hansen kunne hente inspiration fra flere europæiske lande, som søgte at reducere sociale problemer (og social uro) og bekæmpe kriminalitet ved at sende fattige og kriminelle over havene. Således deporterede Storbritannien i begyndelsen af 1800-tallet straffefanger til Australien, mens man i anden halvdel af århundredet gik over til at mildne eller eftergive straffe, hvis forbryderen lovede at udvandre. Ved hjælp af denne praksis skulle antallet af fanger i de britiske fængsler være reduceret fra ca i 1870 til ca i

2 Fængselsselskaber og kommuner Imidlertid var Falbe-Hansens kriminalitets- og fattigdomsbekæmpende forslag ikke et nyt fænomen i Danmark, idet både Københavns Politi, fængselsselskaberne og mange kommuner i en årrække havde fulgt de europæiske landes praksis. Et godt eksempel på fængselsselskabernes virke på dette område er Horsens Fængselsselskab. Fra 1859 og indtil 1910 hjalp fængselsselskabet personer efter løsladelsen, hvoraf mindst 354 (16 %) fik støtte til at udvandre. Hovedparten af disse 354 tidligere straffefanger var ugifte mænd i 30 erne og 40 erne fra underklassen. 3 Hos kommunerne forekom det ikke sjældent, at sognerådene på denne vis skilte sig med personer, der lå sognet til byrde. 4 I 1850 erne stillede Indenrigsministeriet sig positivt over for kommunal udvandringsstøtte, men i 1859 ændrede ministeriet holdning og fastslog over for amtsråd og sogneråd, at kommune- eller fattigkasserne ikke måtte yde sådanne tilskud, idet rejseunderstøttelser ikke faldt ind under begrebet fattigunderstøttelse. 5 Dette forbud måtte i øvrigt gentagne gange indskærpes. 6 Imidlertid fortsatte eksporten af uønskede elementer, selvom amtsrådene og ministeriet blokerede, hvor de kunne. Visse udvandreragenter spekulerede ligefrem i denne fattigeksport, hvilket bl.a. var tilfældet med J.H.A. Rath. I februar 1880 tilbød han flere sogneråd»befordring af sådanne personer, som jævnligen ligger sognet til byrde«, og han undlod ikke at bemærke,»at jeg allerede i længere tid har haft ekspeditionen såvel af personer, der bliver bortsendte af Kjøbenhavns politi og fattigvæsen, som fra flere købstads- og landkommuner, og støttet herpå beder jeg Dem ved lejlighed at have mig i behagelig erindring«. 7 Københavns Politi Som J.H.A. Rath nævnte det i 1880, var Københavns Politi aktiv med at hjælpe kriminelle og andre socialt belastede personer med at udvandre, hvilket Kristian Hvidt berørte i sin disputats. Han kunne konstatere, at Københavns Politi i vidt omfang tyndede ud i hovedstadens underverden, og at det blev udført i stor stil fra omkring Hvidt hæftede sig især ved de diplomatiske sammenstød mellem den danske og den amerikanske regering, som denne eksport gav anledning til. Allerede i 1865 advarede generalkonsulen i New York, H.C. Døllner, mod at man anvendte metoden alt for åbenlyst, men generalkonsulens advarsler var forgæves, og i 1868 kom den første officielle klage fra den amerikanske gesandt George H. Yeaman. Årsagen var den, at den 36-årige tyv Ole Sørensen, tillige mistænkt for mord, var sendt på en enkeltbillet til New York, og det var åbenlyst, at Københavns Politi stod bag hans udvandring. Sagen gav anledning til en del postyr i USA og skal have været medvirkende til, at præsident Andrew Johnson foreslog Kongressen at indføre forbud mod tidligere straffede personers indvandring til USA, men da præsidenten havde et politisk flertal imod sig i Kongressen, blev loven først gennemført i Københavns Politi fortsatte dog ufortrøden sin praksis, jf. nedenfor, hvilket medførte klager fra USA s regering i 1874, 1882, 1887 og Hvidt afsluttede sin skildring med følgende ord:»hvor stort et antal fattige og kriminelle, der i tidens løb blev eksporteret fra Danmark, vides naturligvis ikke; det vigtigste er også kun at konstatere, at der fra europæiske myndigheders side forelå den opfattelse, at masseudvandringen kunne være en fordel ved at skaffe de europæiske lande af med uønskede og overflødige elementer«. 8 Som følge af det hidtidige kendte kildemateriales spredte karakter er undersøgelser af både politiets og fængselsselskabernes praksis blevet besværliggjort. Imidlertid kan den i 1978 afleverede Protokol over personer, der er udvandrede med bistand af Københavns Politi råde bod herpå. Protokollen indeholder følgende oplysninger om de personer, som politiet hjalp med at udvandre: Afrejsedag, fulde navn, fødselssted

3 og -dag (eller fyldte år), rejsemål og endelig bemærkninger,»navnlig om hvad der vides om den Paagjældendes senere Skjæbne«. 9 Det er disse mennesker, der er genstand for denne undersøgelse, der desuden vil belyse det fænomen, der er blevet kaldt for den»mere eller mindre statssubventionerede oversøiske udvandring«. 10 Eftersom protokollen ikke indeholder vigtige oplysninger som sidste opholdssted og stilling, er protokollens oplysninger blevet sammenholdt med oplysningerne i Udvandrerarkivets udvandrerdatabase og med udvandringsprotokollerne. 11 Derved har det tillige været muligt at kontrollere politiprotokollens oplysninger. Af politiprotokollens personer, der er indførte, efter at udvandringsprotokollerne begynder i 1868, er 80 % genfundet; den sidste 1 / 5 er fortrinsvis personer afrejst i 1870 erne. I de langt de fleste tilfælde er de to protokollers oplysninger ens bortset fra enkelte småfejl. Hvorvidt alle afsendte personer er noteret i politiprotokollen er uvist. F.eks. ses de seks personer, der var genstand for den amerikanske klage i 1874, ikke anført i protokollen, og de personer må altså betragtes som et minimum. Politiets bevæggrunde Protokollens første indførsel er fra 20. april 1864, hvor den 22-årige Villiam Chr. Hegelund og den 39-årige Villiam Albert Kjærstrup blev sendt til hhv. Australien og New York. Uden forklaring standser protokolindførslerne 1. august 1905, hvor den 22-årige Sofus Frederik Hjalmar Petersen sendtes til Canada. Det har ikke været muligt at finde en ordre fra Københavns politidirektør om anlæggelse af protokollen, men den skal sandsynligvis ses i sammenhæng med den nyordning af Københavns Politi, der blev iværksat ved politiloven af 11. februar Samtidig med den nye lov trådte en ny politidirektør til, V. Crone, hvis opgave det blev at føre loven ud i livet, og han lagde et stort arbejde heri for at få den nye politiordning til at fungere. Ifølge Dansk Biografisk Leksikon var Crone»den fødte bureaukrat der nidkært og omhyggeligt udarbejdede regulativer og forskrifter på alle områder«. 12 Set i det lys forekommer det naturligt, at de personer, Københavns Politi sendte af sted, blev behørigt protokolleret. Det nærmeste, man kommer motiverne bag eksporten, er i forbindelse med den amerikanske regerings klage i Immigrationsmyndighederne i New York havde opdaget seks straffede personer, der var blevet eksporteret af de danske myndigheder, og det amerikanske udenrigsministerium klagede derfor til Udenrigsministeriet i København. Crone blev bedt om en udtalelse, og hans erklæring fra 14. juli 1874 er udformet som et forsvar for politiets metoder, men den angiver tillige politiets bevæggrunde. 13 Om de seks personer udtalte Crone, at selvom ingen af dem var farlige forbrydere, lod det sig»med temmelig Sikkerhed«forudsige, at det ikke ville lykkedes for dem i Danmark at opnå»at blive nyttige eller endogsaa blot ikke bebyrdende Medlemmer af Samfundet, medens der derimod vel kunde være større eller mindre Haab om, at de i et fremmed Land, frigjorte for Trykket af deres Fortid og de Fristelser og Forbindelser, for hvilke de her vare udsatte, og under den Tvang til at anspænde deres Kræfter, som den absolute Nødvendighed af selv at erhverve det Fornødne til Livets Ophold fører med sig, kunde arbeide sig frem baade i sædelig og i oekonomisk Henseende«. Derfor havde politiet heller ikke tøvet med at opfylde»deres Begjæring«og havde finansieret udrejsen. Desuden mente politidirektøren, at»det store nordamerikanske Samfund«burde»give Plads for en og anden i Hjemmet Fortabt, der søger sin Frelse inden for dets vidtstrakte Grændser«. Mere direkte kom disse motiver frem i de vedlagte politirapporter om de afsendte personer. Om Orla Leonhardt Bachmann,»en drikfældig, daarlig Person, der falder for den mindste

4 Fristelse«, hed det, at det var»høist sandsynligt, at han, hvis han forbliver heri Landet, fremdeles vil blive det Offentlige til Byrde paa en eller anden Maade.«For Peter Petersens vedkommende udtalte politiet, at både for hans egen og samfundets skyld måtte det»anses ønskeligt at der bliver gjort et Forsøg paa at hjælpe ham bort herfra, hvor han sandsynligvis med Tiden vil gaa aldeles tilgrunde«. 14 De centrale bevæggrunde var således på den ene side kriminalitetsbekæmpelse: at skaffe samfundet af med unyttige og bekostelige borgere - og på den anden side at give den straffede person en ny chance ved at fjerne ham fra det belastede miljø. I øvrigt henholdt Crone sig til kommunernes praksis på området og gav det udseende af, at det var Københavns Kommune, der stod bag udvandringen og finansierede den,»og at Politiet som den udøvende Myndighed i saadan Anledning har ydet sin Bistand«. Det sidste var dog ikke helt sandt. Selvom Københavns Kommune finansierede Københavns Politi, var politiet i al væsentlighed uden for kommunens myndighedsområde. 15 Det var politiet, der administrerede de bevilgede penge. Af en i politiprotokollen indlagt»oversigt over Antallet af Individer, der i Aarene ved Foranstaltning eller Medvirken af Kjøbenhavns Politi ere forhjulpne til at udvandre«fremgår det, at for 108 personers vedkommende var rejsen for de 45 finansieret af Københavns Politi. Politiet havde tillige andel i rejseudgifterne til 35 andre personer, hvortil også fængselsselskaber og fattigvæsener havde bidraget. Kun 28 personer var afrejst ved hjælp af egne midler. Som ovenfor citeret fremhævede politidirektøren endvidere, at politiet ikke havde lavet opsøgende arbejde, men at de seks personer havde fremsat begæringer over for politiet, dvs. initiativet kom fra de straffede. Dette fremgår tillige af fire af de tidligere nævnte seks politirapporter fra Selvom politiet, ifølge politidirektøren og politirapporterne, således ikke var den udfarende kraft, viser personernes udtalelser imidlertid, at det var kendt i den københavnske underverden, at Københavns Politi var engageret i eksport af kriminelle personer. Men det var ikke alene i hovedstadens underverden, at denne praksis var kendt. I 1869, 1880 og 1881 kom der henvendelser fra politimesteren i Hads herred (syd for Århus), der ønskede Københavns politis hjælp til at afsende straffede personer til de nye verdensdele, i 1872 var det Lyngby sogneråd, i 1873 byfogden i Stubbekøbing og i 1882 Ålborgs byfoged, der rekvirerede samme hjælp. Alle gange var det københavnske politi de lokale myndigheder behjælpelige og sendte de ønskede personer af sted. 17 Desuden tyder anlæggelsen af protokollen og omfanget af eksporterede personer meget på, at der fra Københavns Politis side har været tale om opsøgende arbejde, men det kan på den anden side heller ikke afvises, at rygtet om muligheden for en gratis billet til Amerika - og dermed chancen for et nyt liv - har fået en del til selv at henvende sig til politiet. Afrejsernes omfang og fordeling Hvem var det så, Københavns Politi sendte af sted? Protokollen indeholder afrejser, men da 37 personer er afsendt to eller tre gange, drejer det sig reelt om personer. I gennemsnit afrejste der 27 personer hvert år, men dette tal dækker over en kurve (fig. 1), der bevægede sig meget forskelligt fra år til år. I årene var Københavns Politi meget aktiv og foranstaltede 297 afrejser (eller 26 % af samtlige afrejser), heraf alene 69 i Det drastiske fald i 1875 skyldtes den amerikanske regerings klage i 1874, hvor Crone som ovenfor fortalt måtte stå skoleret for Justitsministeriet. Derefter holdt Københavns Politi lav profil i en række år. Samtidig indtraf der kriseår for dansk økonomi, der satte sine bremser på den almindelige udvandringsfeber. Først i 1879 genoptog man for alvor eksporten, og igennem

5 1880 erne fandt der 403 afrejser sted. I 1890 erne synes interessen hos Københavns Politi at være dalende, og afrejserne ebbede ganske stille ud; det sidste år, 1905, er der kun fem afrejser. Eksport af kriminelle var ikke længere en selvfølgelig måde at bekæmpe kriminalitet på. Fig. 1. Antal afrejser Sammenligner man kurven over afrejser med kurven for den danske udvandring i samme periode, vil man se, at de to kurver faktisk er (stort set) identiske frem til 1887, men hvor den generelle udvikling hos politiets afrejser derefter er faldende, sætter faldet på landsplan først ind fra Politiprotokollen domineres stærkt af mænd. De udgør 95,6 % af det samlede antal personer, kvinder 4,1 % (45 personer) og børn 0,3 % (3 personer). Langt de fleste var unge mennesker mellem år (fig. 2), selvom de dog blev yngre og yngre igennem årene. Hvor man i 1864 havde været omkring 30 år gammel, når man afsendtes, faldt gennemsnitsalderen fra 1875 fra 26 år til 24 år i I modsætning til aldersforholdene i den almindelige udvandring afveg gennemsnitsalderen for mænd og kvinder ikke meget, og begge var omkring 27 år ved afsendelsen. Fig. 2. Aldersfordelingen blandt de afsendte personer over 15 år Ukendt Politiprotokollens oplysninger om fødested kombineret med udvandringsprotokollernes informationer om sidste opholdssted viser, at 58 % var født i København, som tillige var sidste opholdssted for to ud af tre. 35 % var født i provinsen, nogenlunde ligeligt fordelt på købstæder og landdistrikter, mens 2 % var udlændinge. Endelig er der for 55 personers vedkommende ikke opgivet fødested (5 %). Noget sværere er det at udtale sig om de afsendte personers erhverv, og en opgørelse må basere sig på udvandringsprotokollernes angivelser, der i teorien kan være opdigtet for at dække over personens egentlige hovederhverv: kriminalitet (fig. 3). Både udvandringsproto

6 kollerne og politiets egen opgørelse for årene viser dog samstemmende, at hovedparten af de afsendte personer hørte hjemme blandt håndværkere, tyende og arbejdere. Ser man på hele perioden, udgjorde disse tre kategorier 73 % af samtlige afrejste, mens undersøgelsen for har 78 %. Den høje koncentration på disse tre erhverv og et tilsvarende lavt antal landbrugstyende skyldes dog især, at størstedelen kom fra København. Antallet af landbrugstyende var stort i 1870 erne, men faldt kraftigt og forsvandt med udgangen af 1880 erne. Derimod steg bytyende meget og forblev det dominerende erhverv i resten af perioden, hvilket skal ses i sammenhæng med industrialiseringen, der i disse år slog igennem, og som betød en forøgelse af byarbejdernes antal. Den tredje største kategori var håndværkerstanden, hvor specielt smede og snedkere ligesom på landsplan dominerede blandt afsendte håndværkere. Det store antal smede skal ses i lyset af krisen i smedefaget som en følge af byernes industrialisering. 18 Fig. 3. De afrejstes stillingsbetegnelse ifølge udvandringsprotokollerne (i parentes Danmark) Jordbrugere ,2 % (2,1 %) Tyende fra landbruget ,1 % (27,6 %) Søens folk ,1 % (1,0 %) Håndværkere ,0 % (11,9 %) Handel & liberale erhverv ,6 % (5,0 %) Tyende & arbejdere i byerne ,0 % (16,4 %) Koner, børn etc ,7 % (35,8 %) 19 Ukendt ,4 % - I alt Bestemmelsessted Frem til slutningen af 1870 erne fik de afsendte personer enkeltbillet til USA, som oftest New York, men fra 1879 blev Canada det dominerende bestemmelsessted for politiets klienter (fig. 4). Det kraftige fald i eksporten til USA skal ses i lyset af den amerikanske klage i 1874, hvorefter politiet valgte at sende deres klienter til Canada, hvor myndighederne åbenbart ikke var så nøjeregnende som i New York. Billetterne til Canada lød også på anløbshavne, som regel Quebec, selvom der fra 1890 erne var en tendens til at vælge bestemmelsessteder inde i landet. Med åbningen af jernbanen fra Atlanterhavet til Stillehavet i 1886 blev det nemlig lettere at transportere immigranterne ud til mere fjerntliggende områder som Manitoba og Alberta. I 1890 erne kom der tillige en væsentlig opgang i eksporten til Sydamerika, nærmere bestemt Argentina, hvis regering helt eller delvis betalte immigranternes rejse; desuden sendte den argentinske regering agenter til Europa. 20 I forsøgte Godofredo Huss at hverve immigranter til Argentina, og det ser ud til, at også Københavns Politi benyttede sig af dette tilbud. Således fik 56 % af de afsendte i 1890 en billet til Argentina, i 1894 og 1895 drejede det sig om 1/3 og i %. Derimod kom andre verdensdele aldrig til at spille en væsentlig rolle, og kun Australien/New Zealand aftog en større gruppe danske kriminelle. Fig. 4. Bestemmelsessted for de afsendte personer

7 100% 80% 60% 40% Canada Øvrige Australien/NZ USA 20% 0% Hvor mange af de afsendte var straffede? Det er hævet over enhver tvivl, at langt hovedparten af de afsendte var kriminelle. Det bekræftes både af Københavns Politis egen statistik og ved at sammenholde politiprotokollen med de københavnske strafferegistre. Af den i protokollen indlagte statistik for årene fremgår det, at 71 % af de 122 afsendte var straffede. En stikprøveundersøgelse af de afsendte i 1880 uddyber dette billede. Af 57 afsendte er de 29 (eller 51 %) genfundet i strafferegistrene. Alle disse 29 var dømt for tyveri, nogle også for bedrageri, løsgængeri, betleri eller røveri, og hovedparten af disse afsendte havde 1-2 domme bag sig. Samme baggrund havde de seks personer, der var genstand for den amerikanske regerings klage i Tyveri tegnede sig for over halvdelen af datidens forbrydelser både i København og nationalt. I hovedstaden, der i forvejen havde en højere kriminalitetsprocent end resten af Danmark, udgjorde tyveridomme i perioden i gennemsnit 57 % af samtlige domfældelser. 21 Det er derfor ikke utænkeligt, at København Politis eksport har rettet sig specielt mod tyve. Meget tyder desuden på, at de resterende 28 afsendte i 1880 har været ude i kriminalitet, selvom de ikke er blevet dømt. Fra 1878 er der i politiprotokollen tillige anført et nummer fra en (nu forsvundet?) Protokol over mistænkelige ved hovedparten af de afsendte. Dette kunne indikere, at politiet har taget fat i personer, inden de kom ud i alt for megen kriminalitet, og givet dem en enkeltbillet til Amerika, altså en form for kriminalpræventivt arbejde. For en dels vedkommende gik der kun kort tid mellem løsladelse og afrejse, som det var tilfældet med Chr. Casper Emilius Hansen. Han var 19. maj 1877 dømt til tre års tugthusarbejde. Tre år og ni dage senere afrejste han til Lübeck. Niels Peter Frederiksen, dømt 14. maj 1878 til fire års forbedringshusarbejde for tyveri, afrejste 26. november 1880 efter at have afsonet 2½ år. 22 Forbedringshusstraffe afkortedes nemlig, således at otte måneder udstodes på ½ år, tre år på to år og fire år på 2½ år. 23 A.H.J. Ehlers Et»typisk«eksempel på de personer, som Københavns Politi sendte af sted, er Albert Heinrich Johan Ehlers. 24 Han var mand, ung, arbejder og fra København. Albert Ehlers var født 23. februar 1857 i Store Brøndstræde, søn af arbejdsmand Johann Heinrich Gottlieb Ehlers ( ), der stammede fra Holsten, og Cecilie Amalie født Dolmeier ( ), som var indvandret fra Fredensborg. Albert voksede op som fjerde barn i en stor søskendeflok i Store

8 Brøndstræde, senere Lille Brøndstræde. Brøndstræderne var et af Københavns socialt belastede kvarterer med dårlige boliger, mange prostituerede og kriminelle, og der var således muligheder nok for at blive påvirket i en uheldig retning. Barndomshjemmet var fattigt, hvilket illustreres af boopgørelsen ved faderens død: 1 sofa, 1 bord, 2 stole, 1 kommode, 1 toiletskænk, 9 skilderier, 1 seng, 4 dyner, 2 puder, 1 par lagener, køkkentøj og brugte gangklæder. Boets samlede værdi var kun 33 rigsdaler, og begravelsen måtte da også bekostes af svogeren, arbejdsmand Dolmeier i St. Kongensgade. Allerede inden faderens død var Albert kommet ud i kriminalitet. I november 1872 blev han idømt 10 rottingslag 25 for tyveri af et par sko til 3 rd. Han havde gået til hånde i en ejendom og dér blevet fristet af skoene. Blot tre måneder senere (og kun tre uger efter faderens død) dømtes han atter for tyveri og fik denne gang 25 rottingslag. I marts 1873 var den gal igen, idet Albert sammen med tre andre havde stjålet fra arbejdspladser, hvor han havde arbejdet som murerhåndlanger, hvilket kostede ham 25 rottingslag. Da han for tredje gang i 1873 blev taget i tyveri, fik han 1. november otte måneders forbedringshusarbejde. Efter løsladelsen i april 1874 gik der halvandet år, hvor han formåede at holde sig uden for kriminalitet (eller i hvert fald ikke blev opdaget), og først i november 1875 fik han sin fjerde dom for tyveri: to års forbedringshusarbejde. Alberts sidste domsfældelse var i februar 1878, hvor han fik tre års forbedringshusarbejde for tyveri sammen med en anden. Straffen afkortedes til to år, og 11. marts 1880 afrejste han til USA. Hér må det være lykkedes for Albert at begynde på en frisk, for i januar 1884 fik politiet meddelelse om, at Albert da boede i Scottdale, Pennsylvania, var gift, havde to børn og var veltilfreds.»er senere blevet Doktor i Amerika«Den sidste rubrik i politiprotokollen var beregnet til notitser»navnlig om hvad der vides om den Paagjældendes senere Skjæbne«. Igennem 40 år har politiet noteret oplysninger om senere skæbne ved 135 personer, hovedsageligt i 1870 erne og 1880 erne. Åbenbart modtog politiet breve og anden information fra de afrejste (jf. ovenfor), og ifølge statistikken for havde 8 % sendt breve til politiet. Også fra afsendtes slægtninge modtog politiet informationer, som det var tilfældet med Niels Chr. Olsen, afrejst i I foråret 1881 kunne politiet notere i protokollen, at N.C. Olsen ifølge brev til forældrene opholdt sig i Chicago, hvor han tjente hos en doktor. I februar 1883 var han ifølge et andet brev soldat, kaldte sig Thomas Fischer og lå i garnison i Missouri. Ved de personer, hvor der er oplysninger om senere erhverv, kan det konstateres, at der ikke var tale om en social opstigning. En typograf blev tjener, en arbejder fik ansættelse på et bomuldsspinderi i Connecticut, og kun få opnåede en bedre stilling end i hjemlandet. Valdemar Philipsen, der ved afrejsen til Australien i 1878 var opført som arbejder i udvandringsprotokollen, var januar 1881 blevet bogholder i Queensland, mens det om Fritz Engelhardt fra København, der kaldtes forvalter ved afrejsen i 1876, hed:»er senere blevet Doktor i Amerika«. Politiets succes med denne eksport afhang af, at de kriminelle forblev i deres nye omgivelser. Politiprotokollen viser, at henved 10 % vendte tilbage, i årene endda 15 %. De fleste kom tilbage inden for fem år, som oftest efter et-to år; én vendte efter 11 år, mens en anden kom tilbage efter 15 år. Når sådanne personer troppede op i København, blev de som regel sendt af sted igen. Således er 34 personer sendt af sted to gange, mens tre personer er afsendt tre gange: Johs. Edv. Ludv. Dess (1869, 1870 og 1871), Carl Vald. Nikkelsen (1879, 1882 og 1888) samt Carl Emil Stahlschmidt (1886, 1890 og 1895). Imellem to afsendelser gik

9 der som regel seks år, men der kunne også gå længere tid. Chr. Jacob Frederiksen blev både i 1880 og 1895 sendt til USA; for Sophus Lorentz Holms vedkommende gik der 20 år mellem de to afrejser (1874 til Australien og 1894 til Canada). Bemærkningerne om senere skæbne viser også, at 50 af hjemvendte personer igen kom på kant med loven, og 26 af dem modtog domme. Den ovenfor nævnte Chr. Casper Emilius Hansen havde fem tyveridomme bag sig, inden han blev eksporteret i maj Kort tid derefter var han tilbage, og allerede i december samme år fik han en dom på fire års tugthusarbejde for tyveri og løsgængeri, efterfulgt af lignende domme i 1885 og 1890 (hhv. fem og seks års tugthusarbejde for tyveri og løsgængeri). Størstedelen forblev imidlertid i deres nye omgivelser og voldte ikke senere Københavns Politi eller det danske samfund problemer. Udfra politiets synsvinkel var eksportordningen således en succes. Afslutning Igennem sidste halvdel af 1800-tallet forsøgte danske myndigheder (først og fremmest politi og kommuner) at reducere de sociale problemer ved at give personer, der kunne tænkes at blive en trussel for den offentlige ro og orden, en enkeltbillet til Amerika. Den mest kendte tilfælde var de tre socialistledere Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff, som Københavns Politi ved hjælp af bestikkelse fik til at udvandre i Dette skete for at tage brodden af eventuelle arbejderuroligheder forud for Estrup-regeringens udstedelse af den første provisoriske finanslov. Aktionen havde da også den ønskede virkning. Som oftest var det dog fattiglemmer, forbrydere og fremmede uden arbejde, der var genstand for myndighedernes opmærksomhed. Henrik Zip Sane har vist, hvordan det danske politi anvendte fremmedloven af 1875 som»en arbejdsløshedsbekæmpende indsats«over for arbejdsløse fremmede stik imod lovens intentioner. 26 Politimestrene, der administrerede loven, var ofte tillige borgmestre og dermed ansvarlige for byens fattigforsorg. De så i loven en mulighed for at rydde op blandt arbejdsløse udlændinge på en billig og nem måde, eftersom det ikke kostede det offentlige nær så meget at transportere de arbejdsløse udlændinge til grænsen som at have dem siddende i fængsel eller nyde fattighjælp. Især var antallet af udvisninger efter fremmedloven uden tilhold efter straffeloven stort i hovedstaden. Her havde politiet åbenbart anlagt en aktiv linje i bekæmpelsen af Københavns sociale problemer, og personer, der lå (eller kunne tænkes at blive) det offentlige til byrde, blev sendt ud af landet: udlændinge uden arbejde udvistes, mens kriminelle sendtes til Amerika. Københavns Politi kunne derfor være enig med Falbe-Hansen:»Hvor mange Forbrydere eller vordende Forbrydere, Ladegaardslemmer, Tumultuanter og andre Misfornøjede har Amerika ikke befriet os for?«noter: 1 V. Falbe-Hansen: Udvandringen i vor Tid. I: Nationaløkonomisk Tidsskrift 1873 s. 284, Kr. Hvidt: Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark (Århus 1971) s John Pedersen: Fald og frelse. Nogle træk af den organiserede udvandring fra Horsens Tugthus I: Emigranten nr. 3:1987 s Jf. B. Larsen, J.E. Sørensen & J. Larsen: En trist udvandrerskæbne. I: Journalen 1:1999 s Harald Jørgensen: Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede (Kbh. 1940) s RA. Indenrigsministeriets 1. kontor. Skrivelse 5/ (brevbog 2299/1859) 6 RA. Indenrigsministeriets 1. kontor. Skrivelser 7/ (brevbog 6166/1870), 7/ (brevbog

10 2605/1871), 24/ (brevbog 1124/1872), 29/ (brevbog 5058/1879), 21/ (brevbog 1931/1882), 10/ (brevbog 4077/1882), 15/ (brevbog 4986/1882), 26/ (brevbog /1889) og 20/ (brevbog 509/1891) 7 Citeret efter Kr. Hvidt: Danske veje vestpå (Kbh. 1976) s Kr. Hvidt: Flugten til Amerika s (citat s ) 9 LAK. Københavns Politi. 2. politiinspektorat. Protokol over personer, der er udvandrede med bistand af Københavns Politi Af protokollens 288 sider er de 152 udfyldte. Jf. J.B. Kullmann & S. Ousager: Brasilianske forbindelser (Odense 1996) bd. 1 s. 184 med note 253 (s. 546) 10 John Pedersen: Fald og frelse s Udvandrerarkivets database: LAK. Københavns Politis udvandringssager. Registre over udvandrede, indirekte Sv. Cedergreen Bech: V. Crone. I: Dansk Biografisk Leksikon bd. 3 (Kbh. 1979) s RA. Justitsministeriets 1. kontor. Journalsag 1540/ RA. Justitsministeriets 1. kontor. Journalsag 1540/1874. Politirapporter 11/ og 2/ Henrik Didier Gautier: Hovedstadens forvaltning I: Dansk Forvaltningshistorie I (Kbh. 2000) s RA. Justitsministeriets 1. kontor. Journalsag 1540/1874. Politirapporter 21/3-1874, 30/5-1872, 11/ og 3/ LAK. Københavns Politi. Hovedjournal 4772/1869, 1298/1880 og 1582/1881 (politimesteren i Hads herred), 1784/1872 (Lyngby sogneråd), 5052/1873 (byfogden i Stubbekøbing) og 1172/1882 (byfogden i Ålborg). Samme hjælp ønskede Københavns Magistrat flere gange; se f.eks. hovedjournal 3962/1872, 3964/1872, 4754/1873, 2332/1874, 3792/1874, 4776/1874, 5844/1874, /1879, 3276/1879 og 4321/ Kr. Hvidt: Flugten til Amerika s Kr. Hvidt: Flugten til Amerika s Kr. Hvidt: Flugten til Amerika s Statistisk Tabelværk 4. rk. litra B nr. 1 (Kbh. 1878), 4. rk. litra B nr. 4 (Kbh. 1884), 4. rk. litra B nr. 6 (Kbh. 1889), 4. rk. litra B nr. 8 (Kbh. 1893), 5. rk. litra B nr. 2 (Kbh. 1899) og 5. rk. litra B nr. 4 (Kbh. 1903). Antallet af domfældte pr personer over 10 år var ca. 2½ gange større i København end i resten af landet. 22 LAK. Kriminal- og politiretten i København Strafferegistre Almindelig borgerlig straffelov 10/ Afsnittet bygger på følgende arkivalier: RA. Folketælling 1860 København. Rosenborg kvarter matr.nr. 93. LAK. Trinitatis pastorat, nr. 12. Kirkebog fødte og kirkebog viede LAK. Københavns skiftekommission. Forseglingsprotokol LAK. Kriminal- og politiretten i København Domprotokol nr. 33, 34, 38 og En rotting var et tykt spanskrør, 2-3 cm i omkreds og 94 cm langt. Rottingstraf anvendtes på årige mandspersoner. Almindelig borgerlig straffelov 10/ Henrik Zip Sane: Medborgerskabet fødes. Udvisningspraksis i Danmark I: Historisk Tidsskrift bind 99 (1999) s Jf. hans artikel: Kriminalitet og fremmedangst politiets forhold til svenske indvandrere i København I: Scandia bd. 64 (1998) s

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Kilde- og billedoversigt

Kilde- og billedoversigt Kilde- og billedoversigt Kilde 1 33: 1. Afgørelser i Magistratens 3. afdeling angående de uterlige børn, dec. 1868. Fra 1840 bestod Københavns bystyre af Magistraten og Borgerrepræsentationen. Magistraten

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder I maj 1914 møder politiet op på Hindegade skole ved Nyboder for at hente den 10-årige Johannes Rasmussen til afhøring. De mistænker ham for at have tændt ild

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Herskab og tjenestefolk

Herskab og tjenestefolk Herskab og tjenestefolk Skæbnefortællinger 1868-1875 Udarbejdet af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Folkehold på Gammel Estrup Indholdsfortegnelse Om fortællingerne... 3 Indledning... 4 Tyendet som samfundsgruppe...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~ ADVOKATERNE HOVEDVAGTSGADE 8 Politimesteren på Frederiksberg, Juristsekretariatet, H owitzvej 30, CARSTEN HAUCH (H) ANNETIE FABRICIUs-BJERRE (H) FLEMMING CLAUSEN (L) HENRIK PERREGAARD {H) ~--~~~~~~~------

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere