Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?"

Transkript

1 raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i Skak, m o~ luknlngs- Mødet er oflenlligt. Vesløsborger døml som lysk Vagtmaod. Den 24 urige Tjenestekarl Verner JU8tensen fra Vesles ldemtes i Dag ved Særretlen i Thisted. Aars Pængsel. Han meldte sig under Besættelsen det tyske Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand Thl,led. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? Manufakturhandler Arne Smith. Thisted, fremitillt:des i formiddag j Rt!lten, idel fængslingslriilen var udløbet. Det oplystes, at Polililuldmægtigen, der mødte lom Anklager, ikke vid,le. hvorvidt SaRens Akter laa hos Statsadvokaten eller var sendt til Rigaadvokalt:n. Dommeren landa del rimeligt, al Anklagemyndigheden havde halt Rede paa forholdet, men kunde ikke gøre andet end lorlænge fængllirlren til 15. April. Det er nu Muneder siden, Smilh blev rre!'tcrct. scorede skulde Højdf 6,46 ml der ad! at T..K Porspril med dl andet. Bens, meget føres dl falder gjorde af Oy. blev og T..K. Vidar ringeste Sprin de Prel den

2 B,aod i Ræb,. en af Træbarakkerne i Rehr, der beboer; af Konrad Brog rd, opstod i Pormlddag ld i Træværket ved Skonlenen. Det lokale Brandvæsen holdl lden i Skak, ndtil Paick h Thisted kom til og foretog det endelige SlukningsarbeJde. Skaden er rloge. Skallen Nykøbiog. Nykøbing Byraad hlr vedlagel, at LigOlngøprocenlen skal VErf uforandret 12, 0R hvis det bliver nødvendiat, akal et Beløb avertere. ra Konto lor Driftsoverskud. laendl til Rigsadvokaltm. Dommeren landt det rimeligt, at Anklagemyndigheden havde halt Rede paa forholdet, men kunde ikke gøre andet end lorlænge fængilillgen til 15. April. Det er nu l Maaneder ltiger, Smith blevarresterel. Ny Arre8taUoo Jeo o A: K,ogb S.&oo. Kriminalpolitiet i København har anholdl Bogholder Joh», Hansen ra Firmaet Jensen &: Krogh Han er overtørt til Thiated Arre.!.

3 ---- Købmand Fosfaard appellerer. Haø er utilfreds med dea aarvariee Fæagllfog. K.bm'hd Johs. fosgurd, Tved, remalilledea i f ormidd.g i Retten i Thi.ted for at ru f'æoislingsfri.len fl,) rlængcl. Od oplystes,.t Saa-en var sendllil Statsadvokaten, og al der ~Ude gu endnu ~n Munedatid, inden den blev rehlr aerel mt:d An..... strul DD-mm.: Su " vi hellere lorlenge til l. Maj. foagurd (lriber ind) : Mu jeg u. &ppellere" Oomm. : Der maa De gerne. hvis De finder dej opportunt, men 1ST ]E p.. mena der (or de mnger kun "'ar Rudii'hed til lo,~ ataltninger. En klsse(oven, der dige forhold, var Bogtrykker Nrhbinl M., Sygekaslenævnet Sygekasserne i.om sudlin ae jeg mener,,t min ilke.tal irri- burd" manke fere L..a.ndireuen unødigt De maa Overlæge N i e hellere tale med Uerea Sagfører udtalte, al Beh.n~ f,ul. patienter paa Thi,d Forl.. " Lra. Therluld.en: Hvad var &osa god, lom,igtet foi,unt for ( paa Grund af ~ Phn.: Onrtrltdclse af Pa,. 15. Oigtbehandling kr De atreni_ Værnem'ieribetlem og sal vilde der i melnr. paa. Sygehuset til forsv, : Er det itk~ noget drastisk? de akute Tilfælde. Politifu.1dmæiligen gav derelter Dir. H o r n e m en Reder.rette for det for.rgerli2e man paalænkte i folgaard. Forhold til Tyakerne. Oallupunderløgelu POlgutd rutholdl lit 0nlke om Hærgen i de for af appellere, idet han optyate, at bl a. for.t 113 : han havde 100 Sjat.der, og at Erhverv, der v.r Siune "ilde d 1 Sult. hvis han og for at se, hvi ikke kom hjem lor pllse dem. de litogratiske og Den.mflUende Sig.bl nu hold h.vde. forelaggu L.ndaretten. medens Til Formand for atal f'oli'aard vente i Arrotten. vllrlel Amlmandin Kampen mod Gigten. Ne.tlormand Ove Thisted, iii Kluere redlrore.fø, (or Thisted lig Nillen, og lil dannet. rirt O~erherer auf Lerer

4 Alstrup.9 2 T,,j.; ff' hf'dste Oymnllller f, KEDELDRAGTER V hu igf'n leve, e onrio t.mt.~ ho,ke Kede1drai'er i 100 pc, BOl! uld pall.mmde!!.' Arbljth'.j1kott K P' firtl.lrø ti. ti "' Hol K n ' HUlup g HUfUP \ R.. klt n nl( llrm T ly.tu. ldrl t O '."" l t mc-d nokrl.. '''.l' ri" l Hl i Re ken "'tllforn Vor... ejtll:odf hr S"litOl,t., Ol Hfdalel. h" Sl'~lt.lalbeldu,l. vinde, 2 O JENS JENSEN, ", li_de h... na. ~ A.r al. in(] 'Ø~k t_v". Thl.ted Bok5f'~dubben ThlStt-d holdt t l'jllllr el Hrbe~8K' S'rvn, Pli THST.:O. den 211. M.,t. 1hli. Bern o. Svlgerb.,n. 8.eRuvelaen 10'00/ r F,ed&i; K, 14 lu. Veelre Kpe!.. ~==-=-... = Nu dør Tusinder hvis vi ikke h;tzlper deml '. Se. ~.lt f"r ikt med Fø"ev,re~ltullloncn t Europa, der "lilli!!. dllr Mos,er of Me' nnher Ol!: laler amøu, uakrldlge Born, fordi de ikke faar Mad, meden, vi herblemme klin pl,e Ol lede, hvl, v ikke paner pba. V Dan~ke klin redde mllnrc h, Sulted9den ved frlvlnlgt øt afgve rn Del af ~or ~ukkcr <.lir ~monlllion til Pordel o, de lultende. _ Vi ka hjælpe og, Rom FolkE' Bernfldotte ~!ger, ikke blot gl... e af... or Over. 10d, men o f r e. De Mærket Ol: de Pente, D e olrer, køn blive den Hjælp, der j en krllislt T c nddet et Menneskell... Nedensluend.:o SomrnenlllltninRcr beder i det sullende Europa! Navn 0111 kontante Beløb, 0111 ::;ml)r- o~ Sukkermærker (Der er kke Bru," lor Bred- og Gryn eller andre Mærk"" idet alt, hvad der ikke brules poa Hjemmemarkedet af dis-e Varer. nutomaliøk bliver ønvendt til Ud landet.) Tal?: derfor godt mod nd.amlerne, der gur frø Oør til 09r i ThiHed den 1., 2. og 3 April. Der er ingen fare for, al Varerne kke kommer gh frem elter raadner, idet all bringe~ direkle øf Rode Kots-Kon... ojer lil Bestemmel setølederne..., 0'. o Dansk Ungdoms Europahjælp. f/~dsvenners Hjælptarbejdø. DansA RfHh Kors. Red Balle!.

5 ,~--~----~ Brand i en Barak i Ræhr. Dc']' uclbl'ød i Formiddag cli lnindre Brand i en Bal'ak tilh"l'onde ell'. Bt'ogaartl, Ræhr. lden ojjstoll ved en Kakkelovn, men den val' slukket, inden Falcks Redningskorps fra Thisled ankom. Del' skele kun ubell'dellg Skade.

6 1 y, Aars Fængsel til Brandm... Sa-rretton j 1'riet"" bahandled. 1 F<>rmid'lalt OD Sag 1110<\ Veru.. Ju_ s l o." n, "... val" lillalt for ha.. '.,..r, 1 ly"" Drandmand f Tid.., lvll 1 «op; t,...8ju!ed.. f1%. "Hu hl cv it/omt 1!oS Aa... F"DPe Ol Tab alm,'n Tillid j 6.!ar.

7 To Fængslingsfrister forlænget. Over Købmd. Fosgaard og Arne Slith. K d. F, Jo r d. T<"<l. bip.!.= 11 1 Th- >l i Fora:-. rl Fæ'1.a::- 'r..., en onr ~". r d bo Pfm. K. l' ~ n r medde {p. at Anmoo 3m i Dag \Ør dt,\a\('l1. og at d'l &re "' lf.aaacd! Td. )fl.,m tilbag~, J :l g r øf,eagde 1 ~raj. d ml~f T 100 B :t<u l'ilrl F - - A

8 " - \, \, 1\1'1h' $m{th rn.ll~h't ) th'rl4:('t... ~ dl 1:l. Allrit. l ~\'l'l'\'tl(ll\ i l'hish'<i ft\'lllstit.. l""ll\s i l'\n middnj.):s. Mnnu(nktm'.. hmhlh'l'...\"h' ~uiu1.. n~mmh,\l't"'n ll~"" l'~)lihttllrlllu~'jlhr\'n t'h ~l\.\.. ~"'~". f~'t\h dt..'l'w' l'\t~h~ til Hl't$~ Hmdt,t U(l"ll nt h~\yt' llt'~'n Opl\'$niu...\t ('ll). hy<'l' $.:lr'( u Jlltj!(\l' i \\il'blikk(\t, tlr l)l~lmh~h'n <..U: kb.' l'\,ii\ ni d~'l' ~\!\ ikh:\' vm- mhl~\r.:\t }lvl'\.','nd nt 'f~)rl :t'n~~ Fwugsll"~,,,l;.,'nd.'h,'n 1\.,l1 SKt,\1 ('.. til 1(>, ANl. lwil- T.) '~ Y!\>l'ln"md idt\m! J""J\>!"S<'l. ~\"'l\\t tt':ll i Th~$it,i ll~l' i F\u' 1\i... ",:mt Yt'rlt'!" JUSh.'.$t.'ll. ~""l\t\}.."'$. y t'\.'tl~\." l' ~ Am-s }"";~l4,"s:i"1... 'g fr:) k~lljt h.:llu ah'lh'll Tillid 1'(''or i\ A~l'. J\tS.tt'S.'!l h!wdt' i ~~ :\fn::mt" '1t'1' '''':~l'\''t ty'sk Y :\..~:::\!:l!hi i l")\~\..~~\\!\'k \'11:c.1' i"'l~~ :\t hm~' ::\' tx-sd~~ 1"''\.'\ 1''(l :, t'j14.~',::y$kc.' Flry~pl&hN\ U~l h~l.\\ii' f1c.'t't' l~:ul: ~""'t.f\'l"$~~gt.:,:- iti}... l-~ f",l' T5d!o? $:-:'(" <'lt :.H$lu$-:,i?-$.~.l'tc.:'l.~t' bsd, :lk-d~:\ikx, Firm.,~ J.'t\$>i'n," K~"<1 snh,lidt. l'\:!r t~.r i K\~~:nh~yn b:t>v,?1 l\~ J:~t~~: ~n. A:uh&d~~ s.i en )l~"h.i y~,~ ~~ly.d..l~.t\'h Hs~~,...,'-.l'...,... "'.:... T""~- "';-"} i- Kr'~.- -' '""'""". + -.;:-... ::<\.:....., ~,,~ :~:& B$l!l sl...~t.s. f.. -'r )1",,~~.. ~ '\'"$l,...!\":..\;'l'h': 1... <.'!':... ~~!!., A~ -... ~. nv..'lt-"\:") bt':l ::n.:: "!.)!i ~r - F"i'~"'~." ':"t-:::.-\. '-".... ~""' ~ p.::::...~.~c.>n - ~t."'-!t i- t...:. l. ~.. ~_,-, ~., '-:..0 n _....~.L~_. {...,-~_...

9 Forlænget Fængslingakendelse. Købmand Fosgaard, T,, ed. frem. st1l1edes i Formiddags for ~ l'etten i Thisted. Det oplyste., at Sagen for Tiden ooror hos Stat& advokarolp, hvor Fænplingskendelsen forlpmgedes til l. :Maj. Fosganrd appellerede trods Dommerens Advarsel herlmod til Landsretten, idel han hævdede, at hvis han ikke kom hjem, vilde Bierne i 100 Bistader do at Sult. Udløs i B.arak i Ræhr ehr, Brog~lr(l, der bor i en af Bamkkerne i Ræhr, opstod del' i Formiddags en lille Brand i ed KakkeloVl!krog. Da det altid er farligt, ussr der opslaar Brand i en saadan Bebyggelse, blev Falck fra Thjsted tilkaldt og l'ykkede ud med Sprøjten, men da man korn derud, var nden forlængst slukket med et af de Tdslukningsapparater, man har fnaat udleveret, og der var ikke sket nævneværdig Skade, S< S< L

10 nd mer. Til KOfl'" and.ud de~ orm.,,rlltn. hsen, r8en. nud isten aud, Hans ADkta~eskriltet i Arne Smitb Saren. Politifutdmægtigen for,,"rlige Sa"er i Thisled meddelte i Ola' Elfermidda~ Domm.ren og For varerfon i Arne Smith S82en, al Akterne den 21. Marts ankom lil Rigsadvokaten. Anklagelkrillet vil muligvis være færdilll om 14 Dage. nder Restaurant Rifz" salg!. Jens aard Reitaunnt.Rilz" i Thisted er i nsen, Oaar at Ejeren, Hr. Svend S.renlen, and solgt tit Restauratør Otto Landrocl, : P' th. Holel.Skandinavien" i Nørr" Una e oged lundby. Købelummen er ubekendt, og Han jelen er athæn"ig at, Bevitlingupflrgsmaalel ga.r i Orden. kole, Jubilæel i VeSlervii.

11 . ~jd~-:' '--" """ ''''' ST OG ][J> GN ton n p \ b, w. ble v hh Chr ls ~ dro fl: e U~r Lege, Regn Hanstedboernes Nybor'~C.8.ere PUlt rebel ved Hjemvenden_ "'erdemeel-lejrea. Ungd De hr taad rllbud øat V,"lmaods!:8bel ved flly"toloq:e D" Tlal,t lejren HJ8rdemnl pugreb seot LeJ.mael Pal lere8 Ud Kræft Aftes o unile M~od, der lor t Strn niere: "PSC. a' komme lod lu de kvinde Social Plygtninge Lc:Jren. Del visle.,hdjabedcrnc lor H.o.ledboer al vere to C. 8. ~r fra NyborR. G ane nt. Tilbaa;evenden deres aamle nogen Td siden blev no&le der A E. Hjem rykker..dlg ncrmere, og y.ke Kvinder overført n Nyborg S,rten.ynos om.lder al være lejren HJardemaal, og ibiandi dem v.r de to C.B.eres Pr.ternl Bot commen den rigtige Oteoge serlogskereøter, lu hvem Kærlig. Our modtog samlge tidligere heden vaf taa stærk, at de unge it Blere ol Lejare al BJendomme Mænd vovede deo lange Rejse. N.osted cn Skrlvel,e fr. Admini Overfor Politiet har de lorklaret,,rallon.udv.laet for St"ens Are. a' en tredje C.B.er Label af i Dag vilde.nkomme til Thisted D aler mcd Pore.paresel, om de C: el lignende Ærinde. Han vil laa nlere... rede i a' lele deres en fesllig Modtagelse. Porellllblg i A "s-ere Huse. 0&&1. Pollt, hvis sidder C.B.erne under Anholdelse, væ' S., lid/gere Bopel er forsvundet, men de vil rimeligvis blive send ' fordi fy.hrne hlr revet Husene tilb.ge til Nybore i Ole_ de ned, et anmodelom ide give, hvorvidt d, har nteresse i ald, Lejeml Hlosted. Svarene Lokllllkomlloen Veat.rvigoAgRer tor Val skal afgives L.bel af 14 Dige. OlU. Europahjælp bl.r engs mc Staten bekoster en nedlerfllg Reparation al Husene, og v LeJ.rne have mere udf.rl, OlU de selv belcolte del. Lej.vllkaar.ne kln ikke endeli,il f8llsælle., f.r 1,land.æUelsen er forellgel. UdlJlrterne Skafter og udvendl. Vedllaeholdelse pllbviler Sta "D, Olens LeJerne skal bekolle den ndvendlga Vedliaeboldel.e. Ametorl.kue.plllere til en l Veatervl/it pab Tonda&:. Der opføres et Polkeskue.pll f Paul Vendelbo ml.d Sanie og Mualk. Slykket ; h so h. bar været opf.rt tre Oange i Bed.tod g og 2 Oange Hvidbjerg, og de dy~tij!e Am.torer h.r fuet balde RO o~ Bifald. ud Hele Dvenkudet ved Forestillingen, 101 der er offentlli, lur til ndlamngen Mi til t:tlropu lultende Born. Ca. 20 ndillnere betøgte Predll~ OK LOrd" alle Hjem i Ve'terv1i-Ajtj!er DR' blev de allerneste Steder R'odt mod Sydthy Alboldoloroøløf tlllet. EndeliE Dp~.re Sll er andnlllkke (oretacet, men det.er ud til a' bhve har holdlord. ca Kr., ca. SOO Sukkermerker oa.. ~T'~~~~,-- : f (1., lock) Smørmærker, hvilket rosa Yllere prnt i Slmm.nlla n1ng Åi'.'_.. ~. J

12 Tog fra Nyborg til Thy for at komme sammen med de tysk'!.piger. Det danske _ Aftes i Flygtningelejren i demaal to Mandspersoner :fi'a Nyborg, der paa en eller anden Måa-' de var sluppet ind i Lejren til de iyske Flygtninge. De to paagæl - dende, der blev indsat i Arresten i Thisted, var rejst fra Nyborg - herop udelukkende med det Formaal at genoptage Forbindelse med to tyske Piger, som de havde lært at kende, da de udøvede CB Tjeneste ved Flygtningeinternatet i Nyborg, hvorfra Tyskerne senere er ført til HjardemaaJ. gens Akter, tig Koraner, blev sendt til ror der endnu. klar over det i Gaar, at han blev indvarill8t de med saa kort Val'el, kunde faa dette den. Struer ADdeJi.<l~

13 med det ri! Sam~ Dan tage led an ((r. med Vlrk~~ promls en helt Befolk t, hed reisen, ardere - De kommunale Revisorer, Kort M. Korlsen og Laur. Kyndi, genvalgtes. Frateroiseriogs C. B.eroe demt De o C B.er, der rejste fra Ny~ borg til Thisted for at trøste nogle tyske PlygtoJngepiger Hlarde~ ma.hejren, er idøml Beder paa hhv. 60 og 100 Kr. og Afsonin~ gen er begyndt. De havde in~en Penge al betale med. Den tredie, ventede Kavaller er ikke ankom~ men Thisled. æmme Aften mener, serede være sen J af gear Kl. tg,30: Generalfor.. mllnl i Ciyil~ hundeførerforeningen, Hotel.Ph0nlz c. Kl. 20: Generalforsamling i T.. K, Hotel.Reyel-. Kl. 20: Pølæteatret:.1 Tvivlen. SkYRR'e M, amerikanik Pilm. Jens Krabbe, Thomas Bagerm &: Christ Wlehl «( Viggo J, nernes mester J Vald. Maskiol Jørgem 2Præm; Pr. og Pr.), E Møller, Richarc dahl- PE Pr.), 1 BisgUl Samvir (Thislel _.. _.-

14 d 111_ -une.mungel lu WU lurupvlsongen ef en hlvde maaske været paa sin Pl.ds..d.le R e d. 8 Aar 0i. 0 pal ddbn ~ hun e)en Anne er al hlaled Livs-.erge!.ster lom Nal hvor Til Slalslæøgslel i Horseøs. Den lersle Overlersel al Pan ger ra ntern.tet i Thisled 'til Slatslængslet i Horsens, hvor Straffen skal alsones, linder Sted paa Predag, idel Marinevæ2ter Johs. K)eldgaard sendes.1 Sled. Han dflmtes den 9. November 6 Aars Fængsel. K/olele/el blev sl/aalel. En Dame ra Landel, der i Mandsgs var i Thisted lor al købe Manulakturvarer, var saa uheldig al glemme Pakken pa. Sparekaosens Kontor i Slorellade. Da hun "nr f."... a", "' 1 _ n--l...- lanencje som gel dybe S Den 2. engelske havn. R al sin v Men u stor og ABrel ~ slersle standere ngema og han~ har ogsl Vejr er ramt vo og tror, Oredf', bære v Tiderne. Cl h... d

15 -~""'-. _ -o. ~! Meddelelse til tidligere Ī, Beboere i Hanstholm. Saafremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omraa.dets Frigivelse maatte ønske at leje deres gamle Lejligheder i de ikke nedrevne Ej endomme, bedes Meddelelse herom inden 14 Dage fra Dato tilstillet UdvaJg,et a.ngaaende Administration af Statens AlieaJer ved Hirtshals og Hanstholm. Adresse: MNSTERET FOR OFFENTLGE ARBEJDER, Slotsholms,gade O, København K.

16 Bøder i Stedet for Kærlighod. '1'0 G '(' fnt Nyhol'g, <101' vnl' f) lrl ll<'r,dl' l' o.~ Ji'ntlol'lli'~l'l'illgB- 1«[''l'sll'' lil,l'j""n,i HjUl'rlnllllllll, hal' fillip!. llod!'l.',1lhf! h"'lholil.wh 100 og (lo ( ', C. l.rrno V' kolju'1. ii al holdo Hun lh'gpl Hf hl JTl'WO Pilgpl', al dn 'i dlo mllft" lol'''n "( rj'll1l\d ud,,1 1. '. d",',iklklo Jll'll1d(~,rll'W. lig,lu (1llglu

17 del'paa llled oden lange Vej fra Ny- borg Hl HjarclemaaL Her blev da imidl'8rtid opdaget a,f Koll'8ger, da de forsøgte at komme lnd i Lejren. -- _.

18 De to Fraterniserer fik Bøder. De to unge Mænd fra Nyborg, der var rejst til Thy for at besøge to kvindelige tyske Flygtninge i Lejren ved Hjardemaal, og som her blev anholdt, har faaet Bøder paa henholdsvis 60 og"loo Kr., som de fo.r Tiden er i Færd med at afsone i Arresten i Thisted. Lejlighederne j Hanstholm skal lejes u<t. Omst&aende bekendtgør Udvalget, der administrerer Arealerne i Hanstholm, at de tidli- gere Beboere, som ønsker at faa deres gamle Lejligheder igen i de ikke nedrevne Ejendomme, skal henvende sig til Udy,l)./get inden Dage. S b S h s d le b l n r

19 Politiet Hamler for Tiden Oplys- ninger om ham. or. var Entreprenør Wagga And.r- \ øen anholdt. l an En af Besættelsestidens værste ' ive Værnemagereksemplarer, "Entre- er pren ør" Wagga Andersen, dl!r 'bl. Jeg a. har udført store Arbejder i od", Vust for Tyskerne, er nu faldet i m Politiets Hænder. Man vidste, at Tyskland, idet ban afsonede E'n da.s Straf for Bedrageri overfor Ty,at skerne, og man regnede ham Føl egentlig for at være forlist derske nede, men nu har d'e llilh'ede sm det danske Politi. Han sidder for, og. Øjeblikket arresteret paa Frede kete riksberg, og Landet over indsam ~g ler Politiet nu Oplysninger om sm ham og hans Meriter. Oprindelig var han Børstenbinder, men da Tyskerne kom, søgte han Forbindelse med dem og svang sig op til at blive Storen- treprenør i Vust. Samtidig arbejdede han ogsaa for det tyske Po- uds den, den fun aad else,! Nu dem, hav end: a du yndet, "glen. r, søg id, at ynder Niel Fru Grøn Plan- Erik lærer e' liti, det danske Politi benyttede h en Lejlighed til at anholde ham k og fik da fastslaaet, at ban gik r med Revolver og havde tysk Til- o ladese hertil. Man mener ogsaa a at have konstateret, at han havde e Forbindelse med Dagmarhus. løvrigt paastaas det, at han skal ha ve ladet falde Udtalelser om, at han i København havde været e med til at likvidere Folk., De to FratellUsører fik De to unge Mænd fra Nyborg, ~ der var rejst til Thy for at besøge to kvindelige tyske FlYgt,ni n! ge i Lej ren ved HjardemaaJ. og som her blev,mholdt, har faeet Bøder paa henholdsvis 60 ~ 100 Kr., som de for Tiden er l. Fæ~ nled at afsone i Arresten l Thl- sted. Lejlighederne i Hanstholm skal lejes ua. Omst.aneude bekendtgor Ud S valget, der administrerer Are- F alerne i Hanstholm, at de tidli r, gere Beboere, som ousker at faa }, J.cJlighcder igen i de s kal.l inden S s dl le b:.~

20 73 ~====:: ~::::::::'~~':b~:-:':":~~':'&:o: - _:'::"~:': ":":'-:-:-:'=-::::=- ln~ Meddelelse til tidligere Beboere Hanstholm. 90 Saafremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Oml'aadets Fri- 00 giv,,1se maatte ønske at leje deres gamle Lejligheder i de ikke 00 nedrevne Ejendomme, bedes Meddelelse herom ind,," 14 Dage fra 7l Dato tilstillet Udvalget angaaende Administmtion af Statens Are- 65 aler ved Hå-tshals og Hanstholm. Adresse: Mi.!isteriet for offentlil!e Arbejder, Slotsholmsgade lo, København l{. nel M. s de t i t Henhold til Vedtagelsen paa Landboforeningen "Nordthy"s Generalforsamling d. 18. Marts om Afholdelse af Protestmode angaaende Markedets Flytning fra Frederikstorv indbydes hervl'd til Møde pan Thisted Afholdshotel Onsdag d. 10. ds. K. lr,. P. B. V.: ClR. WESTERGAAHD. d

21 - Hunsled-Snedkermester for landsretten. PeDlsllne.kcadclle ved Tblllcd Mel p.. keru. Snedlerni. N. J. C hr i sten, NGf" h. lian.led, frem'lilledu i Pormidd lor Rellcn Thi,led, id.1 hanø nyenø'aerede Sall.rer, Lr.. Albert Chd,lenle", K.benhavn, havde.cajt Retten en gere RedeR'ftlae Jor hlnl med KrlY om L.ladet,e. Polililuldm_ii'lillen kro,, de lorlu' fena,linll i Menhold Ankllll.. riftel. PonvLn. Therkildsel dede, al Chri,leneell, den itat og, VernemlRlcn v.r vunget iii al lotl.eue.omhed. Mens andre 'orr drivende j Han,led ved Ke" li. en'alnlng lor Tab hyert', blev Chri,ten,en næ enhver erlt,lning. Chriølcnaen havde hall Tilladel.e ii au "":8 Arbejde. Ol, han h,vd. ikke plejet S.mhcm med Hanl Helbred Y OK var l el mlnge Vlllle v., P'orrelningen aili iii Grunde under Arre.l.tionen. Po i i lu d m. K ti l' n Kede pli,.1 ning med Ty.kerne androg" Mi. Kr., del dln.lle Arbejde 3&0/000 Kr. under a... llellen. Menl ndre rnun.! Beboere i H.nsled vir tvunget til lorl.d, Hu. Ol HJem, havde Chrilttnlen lorclrukllet blive Ol Jln. Penaene. c., forivereren betegnede Chrilten.en lom den uakyldietle,.ue Veernem.gere i Hanlled, 02 llar den d.nake Omsætning var. lille, var del pli Orund al Havncarbejdett Slandtning. Dommeren.aade KendelJe om,, Ch,iatenaen.lal forblive "...nislet. Kendel.en blcy plkæret Landsrellen, og d. Saeen har en Kan,b tærlig Karekler, er del ikke udelukket,.t L.nd.retlen om l,der Kendelien. SYbryUlp kan Lørd., d. 7. db. lejre. Pitle.r Jena Johan Morlellaen Hu.lru, T.mbohu. Lovende Udsigter for -":''hiat.. d.jlndhnldsolllet.

22 . April er samtlige Smedeværksteder Thisted.. "ft Meddele/se til tidlilere SeNere i tba rn..r O... la Fr gt-re Beboere H... øngj,e at ~eje ::h tef il.m e L*:" ghed.,r de ikk bedet Me<::delelaf: herom jnden 14 D,.,..f Sta- Ar r yed og Ad... a Mlnl.terlat for offentn ArMJet.r Slot.horm_gade 10, ~be.. h.yn K. -en

23 Kommunekonlorel 116U"'" """", p'-o-maret Predag Kl og den l. Udløreli bver Maaned K. 8-12, An '... m alholder ordinær Generalforsamling Lørdag den 6. April K. 19,30 pr. i Ræhr Skole. Dagsorden illg. Lovene. \1110 ae.tyrelsen. Sned sted dr orenmg m8 alholder ekstra ordinær General fnrqjut,liocr X:i"-Adon nan O A nril Ea Fo E kan la ---'

24 Løsla~clsesbcgæringen kunde ikke efterkommes, l"rs, T c l' k i l d s e n hegærede ved Rellon i Th is lcd i Dag Tom 'erd, Niels.Jonsen C h r i s l e n S e D, Noes, tid!. Hansled, del' sidder fængslet som sglet fol' Va!rnemaged, los1adl, da dol' efler hans FO mo'l1ing ikke val' UJstrrokkelige Beviser som Grnn(l [Ol' on fodsat Fængsling. Han hævdede, al blandt ajle dem, dc' maalle fol"ladc Hansted, var Christensen den værst sullede, da han 'i'ar den eneste, som ikke kunde faa Erstatning for Fotl'cLni1gstab. Dc danske J.([yndighl'r"' vilde ikko tillade, n.t han" Ma-' skjnpl' hlev solgt lil Tyskel'ne, og Tyskel'llo vdelo ikke gaa mccltil, al do hlev yllet. Politifnldmægtig K o r s n e r krævede ]100. Anklagemyndighedens Vng ll(' fo'ro! 'F'ff'ngsling f\flc'l' Rtl'flfff.l-. lo,,"liuæ!(ols Pal', 15, del' \taude,' oru

25 , r-. - o, - r f" r, \, lo',llgl JnlLa'iv LoJ 1m ltbl ",l m '~ Bf 1[[(,,:' mag " '1l (. l 'l 'J "l'... k, f;\'",.1 \li'o J '1 Of, J'W \<JJ~11' l :-;(>(lt[ d 1<, ~'U' wl (Hi.. 11"lJ.ltl J lo,n' J(/ l L f.' l r l Krn~t, 'Wllg Jnl<, da ' (111"1 '1 D rl.1' \cer n'"rl.,'l f"r, f ~' r'lfftlo\ tillotlgcts r "l'l br;:,lri"ll" R (\ndrl p. l~tr(), lllll"'l.,

26 Forlænget Fængslingskendelse. F Snedkermester Niels Jensen n Christensen, Hansted, fremstille- F des i Formiddags ved Retten i b Thisted, hvor Forsvareren begæ- t rede ham sat paa fri Fod. Dette kunde Dommeren ikke gaa med til, men afsagde forlængetfængs Jingskendelse, hvill~et af Forsvareren blev appelleret til Landsretten.

27 Meddelelse til tidligere Beboere. - l" - Hanstholm. Saafreml tidligere Beboere i Hanstholm efter Onll'aadets Fri givelse maatte ønske at leje der es gamle Lejligheder i de ikke nedrevne Ejendomme, bedes Med delese hel'om inden 14 Dage fra Dato tilstillet Udvalget angaaend e Administratiou af Stateus Are aler ved Hh'tshals og Hanstholm, Adresse: Mi,Jisteriet for offentlige A"bejder, Slotsholmsgade 10, Købellhavu C pan Lage) og omlægges saa længe FOl'l'aad haves, Smedemester KNUDSEN, Thtsted, T! l l i

28 los forlden s 11011boll, 'mld }kc, Rcpr~sell', F<)~te' ingsmnnj, lcjcr RdS- Ldllri/:! tes Foro's N~stferg, Dijngsnwnd adioavis cen og?veder- doolsud- il1(1 Atl. Rcpræe Kom iser til mllgrc5, ckgr"r d;:ang 1l(lrl lncde i l,-y~, n\',-m:(~( UL" ''''v' _".,.,,_,n,...,,'~,... " Bech Nygaard blokeres i Norge OSLO (RD) Dell d,lnske Forfatter Jakob Deel! Nyg<1:mls Eksklllsion af D~nsk ForraiterfO"' elling komlller SO11 en OVCTJskclsc i Norge. Sa<1 ~ent som l..f1nbg, ah~aa SJm Ole D'lS, ~om Eks klusionen filndt Sted, udsendte Nationalforlaget hans Bog "Dc, SOm dr;cber Si. de«, avel'sat til Norsk. rorlarct~ Direktor oplyser 1\l Bech Nl/gaaTd, pa..l Fon.'!'pnq::scl af "VcnlCJl> Gang«, <t Forlagets Besl}'relse paa ct Milde J\!and,lg vedtog str,lks at st.lud,e S.llRet af Bech Nyg.uf{!s Rogcr. vct c tlansr ne ny Spørg nlngc Det, blive Do g-ro.p doler rentl næpl beho meta fors~ der 1 Ovp.rRrdp.ntlinp.

29 fl,nre>rt r m - ē -: dē ind med BlomMer øg (javer, 0l': oing, der blev holdt adskillige Taler. enet. blev der i Thisled opfaret adskil Safer, der hedlælc~es. Udrensningens rør~fe Dage lige Rapporter paa Mænd og Kvinder der havde halt intim Omgang (Led Tysker ne. Elter at de særlire Love r r tr~adt i Kraft og har an- P. givet Rdningslinjerne lor Udrensden nrogen, er disse Sager, der væ, t. sentlig omfaller Piger, der har laaet neel Børn med Tyskerne, og andre id- Forhold. overfor hvilke der ikke kan rejses kriminel Tiltale, paa Statsadvokatens Ordre blevet hend, lart Realiteten vil dt:t sige, at a- de Raagæl:lende ikke hører mere J om deres Forsyndelser ra Politiets Side, te rik OaDik civil U1uDdef8rerforeDio~ br Thisted og Omegn holdt Generalfor8amlin~ paa Hotel "Phønix i On dall. _

30 c.æert- ~ er cr.:e!cam l(f~'f ViOatl~i~.:::,c:ei_ ~ ~ -se; i -! o:j.b, e F!J"fr med et :'y AclloldelJ;e i Tl1i;!ed. av. Phv KS0lii.Cld og BogbGl:~er 1...oiAe' : 1'li-- Cnr P =,:; e r s e o. Thls:!ec~ t rf 4 ie ur.oe: B E-5æL~.s.fa "'ar!uiat paa c KS'"it siw...,fgr.. [: tv G!t!.r adholdl af Kr-o:(". po t el. Hoo ti ev Gn. e og i Porrr. j:l a~ trem~ c:l e! ~ u _e ih Jeg " ophhti ra m 5r, ør A " S:. ro t o u::: ov:-ror.t.br : er;: or e:e- a:ih'j.. d'e Bo~bo der Jacoo.fO. Bei!!1t b tv fæcgsjel f~r le Uger~ Jydsk LyUerfortninr lor Thisted td. er Oaela boldt j Afle5 Oeo~.lon.miDg PUtOl Barrre-n Y:P'~u.. t ""ede. al Ol! derj Le: øre. lordi d [D ed at tic'i æno nr. a laf

31 L D!MOKRATlN,,!,, " ~s. ril K. &: o n,. hver. n. Meddelelse til tidligere Beboere i Hanstbol. Saufre mt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omr det. Frgivelse maatft ø nske at leje d e res gamle Le;tiQht-dn i de ikke rwdr e vrlf' Ej endo mm E', bedes Me~(kl e lie l e.om imle ll 14 Dage t,. D a to fil a liljt', 1 Udvalget anga.ende A dministration af St. tøna Ar.aler ved Hlrt.ha'a og Hanstholm. Adr Mlnl.terlet for ohentllge Arbelder rl" Slot.holm_sade 10, København K. ana..., T.

32 Fodsdsdag. Fl\'. Torvehdl. Lars B a c h, Hvidbjer!:, fylder 87 Aar Son dag 7. April. Thistrd. Hojfikahjoft:nin{1. Det r' i Aften (Fredag) K. 20, at Forst. Lars B æ k h o j, Olerup, t~l('[" i Thisted A fholdshotej. Tilbage tit Besættelsc. tidnl. Det var ikke alle Thisted-Bor!:ero, der i Dag nød de danske Soldaters Sang, da de marcherede gennpln Gaderne. Fra flere Sider udtalte 111" Tl Foragt over, at det kunde finde Sted. "Det var som at vende tilba!:e til Tyskertiden", lod Ordene. 1/' ('j l' udsi{/ t l' n. gældende til Lorda!: Morgen: S"llg tq r.. :."lj,. Vi".. 1 o,..'... ' lno" Nord cli. r\. 1-

33 Meddelelse til tidligere Beboere i Hanstholm. Slk'lfremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omraadets Frigivelse maatte onske at leje deres gamle Lejlig heder i de ikke nedrevne Ejendomme, bedes Meddelelse herom inden 14 Dage fra Dato tilstillet Udvalget 3ng'daende Administration af Statens Arealer ved Hirtshals og Hanstholm. Adresse: nlnsteret FOR OFFENTLGE ARBEJDER, Slotsholl1l&gade 10, Kobenhavn }{.

34 Ny Anholdelse i Jensen & Krogb Sl\gen. Kriminlllpolitiet i Thisted fol tsætter stadig Undersogels.ol'llo i Jensen &: Krogh Sagen. som synes at skulle antage et ret st.olt Op Omfang. Som nævnt er en af de Firmaets Hovedpersoner, Al'- at bpjdsmand Jacob H rulsen, nu ovetort tjl Thisted efter at være We\'et anholdt i KobPnh!\\'11, og i Glr Eftermiddags anholdt Politiet Bogholder C!u'. Pedersen, del', medens Firmaet J eusen & Krogh eksisterede, nu' dette Firmas Bogholde.r. SaaveJ Hanen som Pedersen fremstilles i Dag i Grundlovsforhor, der dog sikkert v:il. blive afholdt fol' lukkede Dare. Retsmooet holdtes i Formiddag og endte med, at sam ej Han- sen sam Pedersen fængsledes til den 26. April. Sigtelsen lyder paa l '- Do':1!mentfalsk.

35 i LU'::' l"t;u 5. Maj-Festen i Alle Foreninger, der har vedtaget eller vedtager at tilslutte. sig Festligholdelsen af 5. bedes lade deres i Komiteen møde paa "Royal" Tirsdag den 9. Kl. 20. U d val g e t.

36 e D.ge..r. Vaskeri el bringe, oe:. aarlig pr. n, N: jrbaal ,.5 et slort Oplrin ",Danmarks Haab". Orke.lrel.piller KJ ,30 p.a S. Torv. en lang tog i l~ Sølv. Vel skal Repr Pormand Enge ke Soldater ndat8vn.. for Retten. aazar.n Det officielle StallorKan "St.titidende', der i snart et Aar har indeholdt Bestyre link,bu l flere Tu.inde Efterlysninger og retllige.tor BlU ndstævoina:er af danlke Kvinders tyake Der tinde Blrnefeedre, har nu.. boet sine Spalter for den engelske Arme. Olar inde- gel pia holdt Bladet.alledel to Sider nd.tæv- KommodE nlneer at engelske Soldater hvil Ophold Stinderi Kolonialk nende go p.. Perserne hllr f et F~lger. 'oredrac om 'ædrelaodsiiod Tæppe ti Kakkelbo

37 ige Priser. ler. on 244 e til Beboere i Sufremt tidligere Beboere i Hanstholm ett.r Omr deta Frlglve's. mutte ønske at leje deres gamle Leilighedtr i de ikke nedlevne Ejendomme, bedes MeGdeieiae herom inden 14 D_ge fr. Dato lil.lillel Udvalgat angaaenda Administration af Sta tens Arealer ved Hirtshals og Hanstholm. Adress.' 'g. Ministeriet for offentlige Arbejder. 4 Dørs Slotsholmsgede 10, Køb.nhavn K. 0,000 Km. ":: ø rd, ieri. =-.. ~:._._ se er,

38 ... ~ _.. 8unrlllln~it'vcj 0R næ,musl. Hivl'je. \\' Aml... clln.peklc.r.lcl i Thl.tod, den / 6. April t 946, c aierlng- r.n n. r,lt Rie,, hvor rl"llule er kai" B\BY Vandløbs- licitationen, o '.odo et tino, rer o~ rtfl Hud. (h'r v.r bera11lmel lil Allwldelae i er 4, 5 Nun Kro fi,ltdljij ti. 9. U8 llly8t'8 Ulelll,," 1111 (t VA t. Amllvandlnapoktøren o. Mu Fred

39 elelse til tidligere Beboere i Hanstholm. Saafremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omraadets Frigivelse maatte ønske at leje deres gamle Lejligheder i de ikke nedrevne Ejendomme, bedes Meddelelse herom inden 14 Dage fra Dato tilstillet Udvalget angaaende Administration af Statens Arealer ved Hirtshals og Hanstholm. Adresse: MNSTERET FOR OFFENTLGE ARBEJDER, Slotsholmsgade 10, København K.

40 Klokkeringning 9. April. Biskop S m i t ih, Aalborg, har i Følge Aalb. Amtstiel. udsendt Brev til alle [Præsterne i Aaltho])g Stift om at ringe med KJrkeJdokkerne i Tielen KJ. 11,30 hl 12,00 den 9. April, og.hvor man synes det, kan man derefter,holde Andagt ejler Gllds-tjeneste. Tidspunktet er ajf;passet saaledes, at Ringningen vil OPhøre amti-dig me(], a'. de to ;/'l,inutters tsmhed, som fra anden Side,ha,r været p.lanlagt om den gennemføl:es, vides ikke indtræder.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere