Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?"

Transkript

1 raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i Skak, m o~ luknlngs- Mødet er oflenlligt. Vesløsborger døml som lysk Vagtmaod. Den 24 urige Tjenestekarl Verner JU8tensen fra Vesles ldemtes i Dag ved Særretlen i Thisted. Aars Pængsel. Han meldte sig under Besættelsen det tyske Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand Thl,led. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? Manufakturhandler Arne Smith. Thisted, fremitillt:des i formiddag j Rt!lten, idel fængslingslriilen var udløbet. Det oplystes, at Polililuldmægtigen, der mødte lom Anklager, ikke vid,le. hvorvidt SaRens Akter laa hos Statsadvokaten eller var sendt til Rigaadvokalt:n. Dommeren landa del rimeligt, al Anklagemyndigheden havde halt Rede paa forholdet, men kunde ikke gøre andet end lorlænge fængllirlren til 15. April. Det er nu Muneder siden, Smilh blev rre!'tcrct. scorede skulde Højdf 6,46 ml der ad! at T..K Porspril med dl andet. Bens, meget føres dl falder gjorde af Oy. blev og T..K. Vidar ringeste Sprin de Prel den

2 B,aod i Ræb,. en af Træbarakkerne i Rehr, der beboer; af Konrad Brog rd, opstod i Pormlddag ld i Træværket ved Skonlenen. Det lokale Brandvæsen holdl lden i Skak, ndtil Paick h Thisted kom til og foretog det endelige SlukningsarbeJde. Skaden er rloge. Skallen Nykøbiog. Nykøbing Byraad hlr vedlagel, at LigOlngøprocenlen skal VErf uforandret 12, 0R hvis det bliver nødvendiat, akal et Beløb avertere. ra Konto lor Driftsoverskud. laendl til Rigsadvokaltm. Dommeren landt det rimeligt, at Anklagemyndigheden havde halt Rede paa forholdet, men kunde ikke gøre andet end lorlænge fængilillgen til 15. April. Det er nu l Maaneder ltiger, Smith blevarresterel. Ny Arre8taUoo Jeo o A: K,ogb S.&oo. Kriminalpolitiet i København har anholdl Bogholder Joh», Hansen ra Firmaet Jensen &: Krogh Han er overtørt til Thiated Arre.!.

3 ---- Købmand Fosfaard appellerer. Haø er utilfreds med dea aarvariee Fæagllfog. K.bm'hd Johs. fosgurd, Tved, remalilledea i f ormidd.g i Retten i Thi.ted for at ru f'æoislingsfri.len fl,) rlængcl. Od oplystes,.t Saa-en var sendllil Statsadvokaten, og al der ~Ude gu endnu ~n Munedatid, inden den blev rehlr aerel mt:d An..... strul DD-mm.: Su " vi hellere lorlenge til l. Maj. foagurd (lriber ind) : Mu jeg u. &ppellere" Oomm. : Der maa De gerne. hvis De finder dej opportunt, men 1ST ]E p.. mena der (or de mnger kun "'ar Rudii'hed til lo,~ ataltninger. En klsse(oven, der dige forhold, var Bogtrykker Nrhbinl M., Sygekaslenævnet Sygekasserne i.om sudlin ae jeg mener,,t min ilke.tal irri- burd" manke fere L..a.ndireuen unødigt De maa Overlæge N i e hellere tale med Uerea Sagfører udtalte, al Beh.n~ f,ul. patienter paa Thi,d Forl.. " Lra. Therluld.en: Hvad var &osa god, lom,igtet foi,unt for ( paa Grund af ~ Phn.: Onrtrltdclse af Pa,. 15. Oigtbehandling kr De atreni_ Værnem'ieribetlem og sal vilde der i melnr. paa. Sygehuset til forsv, : Er det itk~ noget drastisk? de akute Tilfælde. Politifu.1dmæiligen gav derelter Dir. H o r n e m en Reder.rette for det for.rgerli2e man paalænkte i folgaard. Forhold til Tyakerne. Oallupunderløgelu POlgutd rutholdl lit 0nlke om Hærgen i de for af appellere, idet han optyate, at bl a. for.t 113 : han havde 100 Sjat.der, og at Erhverv, der v.r Siune "ilde d 1 Sult. hvis han og for at se, hvi ikke kom hjem lor pllse dem. de litogratiske og Den.mflUende Sig.bl nu hold h.vde. forelaggu L.ndaretten. medens Til Formand for atal f'oli'aard vente i Arrotten. vllrlel Amlmandin Kampen mod Gigten. Ne.tlormand Ove Thisted, iii Kluere redlrore.fø, (or Thisted lig Nillen, og lil dannet. rirt O~erherer auf Lerer

4 Alstrup.9 2 T,,j.; ff' hf'dste Oymnllller f, KEDELDRAGTER V hu igf'n leve, e onrio t.mt.~ ho,ke Kede1drai'er i 100 pc, BOl! uld pall.mmde!!.' Arbljth'.j1kott K P' firtl.lrø ti. ti "' Hol K n ' HUlup g HUfUP \ R.. klt n nl( llrm T ly.tu. ldrl t O '."" l t mc-d nokrl.. '''.l' ri" l Hl i Re ken "'tllforn Vor... ejtll:odf hr S"litOl,t., Ol Hfdalel. h" Sl'~lt.lalbeldu,l. vinde, 2 O JENS JENSEN, ", li_de h... na. ~ A.r al. in(] 'Ø~k t_v". Thl.ted Bok5f'~dubben ThlStt-d holdt t l'jllllr el Hrbe~8K' S'rvn, Pli THST.:O. den 211. M.,t. 1hli. Bern o. Svlgerb.,n. 8.eRuvelaen 10'00/ r F,ed&i; K, 14 lu. Veelre Kpe!.. ~==-=-... = Nu dør Tusinder hvis vi ikke h;tzlper deml '. Se. ~.lt f"r ikt med Fø"ev,re~ltullloncn t Europa, der "lilli!!. dllr Mos,er of Me' nnher Ol!: laler amøu, uakrldlge Born, fordi de ikke faar Mad, meden, vi herblemme klin pl,e Ol lede, hvl, v ikke paner pba. V Dan~ke klin redde mllnrc h, Sulted9den ved frlvlnlgt øt afgve rn Del af ~or ~ukkcr <.lir ~monlllion til Pordel o, de lultende. _ Vi ka hjælpe og, Rom FolkE' Bernfldotte ~!ger, ikke blot gl... e af... or Over. 10d, men o f r e. De Mærket Ol: de Pente, D e olrer, køn blive den Hjælp, der j en krllislt T c nddet et Menneskell... Nedensluend.:o SomrnenlllltninRcr beder i det sullende Europa! Navn 0111 kontante Beløb, 0111 ::;ml)r- o~ Sukkermærker (Der er kke Bru," lor Bred- og Gryn eller andre Mærk"" idet alt, hvad der ikke brules poa Hjemmemarkedet af dis-e Varer. nutomaliøk bliver ønvendt til Ud landet.) Tal?: derfor godt mod nd.amlerne, der gur frø Oør til 09r i ThiHed den 1., 2. og 3 April. Der er ingen fare for, al Varerne kke kommer gh frem elter raadner, idet all bringe~ direkle øf Rode Kots-Kon... ojer lil Bestemmel setølederne..., 0'. o Dansk Ungdoms Europahjælp. f/~dsvenners Hjælptarbejdø. DansA RfHh Kors. Red Balle!.

5 ,~--~----~ Brand i en Barak i Ræhr. Dc']' uclbl'ød i Formiddag cli lnindre Brand i en Bal'ak tilh"l'onde ell'. Bt'ogaartl, Ræhr. lden ojjstoll ved en Kakkelovn, men den val' slukket, inden Falcks Redningskorps fra Thisled ankom. Del' skele kun ubell'dellg Skade.

6 1 y, Aars Fængsel til Brandm... Sa-rretton j 1'riet"" bahandled. 1 F<>rmid'lalt OD Sag 1110<\ Veru.. Ju_ s l o." n, "... val" lillalt for ha.. '.,..r, 1 ly"" Drandmand f Tid.., lvll 1 «op; t,...8ju!ed.. f1%. "Hu hl cv it/omt 1!oS Aa... F"DPe Ol Tab alm,'n Tillid j 6.!ar.

7 To Fængslingsfrister forlænget. Over Købmd. Fosgaard og Arne Slith. K d. F, Jo r d. T<"<l. bip.!.= 11 1 Th- >l i Fora:-. rl Fæ'1.a::- 'r..., en onr ~". r d bo Pfm. K. l' ~ n r medde {p. at Anmoo 3m i Dag \Ør dt,\a\('l1. og at d'l &re "' lf.aaacd! Td. )fl.,m tilbag~, J :l g r øf,eagde 1 ~raj. d ml~f T 100 B :t<u l'ilrl F - - A

8 " - \, \, 1\1'1h' $m{th rn.ll~h't ) th'rl4:('t... ~ dl 1:l. Allrit. l ~\'l'l'\'tl(ll\ i l'hish'<i ft\'lllstit.. l""ll\s i l'\n middnj.):s. Mnnu(nktm'.. hmhlh'l'...\"h' ~uiu1.. n~mmh,\l't"'n ll~"" l'~)lihttllrlllu~'jlhr\'n t'h ~l\.\.. ~"'~". f~'t\h dt..'l'w' l'\t~h~ til Hl't$~ Hmdt,t U(l"ll nt h~\yt' llt'~'n Opl\'$niu...\t ('ll). hy<'l' $.:lr'( u Jlltj!(\l' i \\il'blikk(\t, tlr l)l~lmh~h'n <..U: kb.' l'\,ii\ ni d~'l' ~\!\ ikh:\' vm- mhl~\r.:\t }lvl'\.','nd nt 'f~)rl :t'n~~ Fwugsll"~,,,l;.,'nd.'h,'n 1\.,l1 SKt,\1 ('.. til 1(>, ANl. lwil- T.) '~ Y!\>l'ln"md idt\m! J""J\>!"S<'l. ~\"'l\\t tt':ll i Th~$it,i ll~l' i F\u' 1\i... ",:mt Yt'rlt'!" JUSh.'.$t.'ll. ~""l\t\}.."'$. y t'\.'tl~\." l' ~ Am-s }"";~l4,"s:i"1... 'g fr:) k~lljt h.:llu ah'lh'll Tillid 1'(''or i\ A~l'. J\tS.tt'S.'!l h!wdt' i ~~ :\fn::mt" '1t'1' '''':~l'\''t ty'sk Y :\..~:::\!:l!hi i l")\~\..~~\\!\'k \'11:c.1' i"'l~~ :\t hm~' ::\' tx-sd~~ 1"''\.'\ 1''(l :, t'j14.~',::y$kc.' Flry~pl&hN\ U~l h~l.\\ii' f1c.'t't' l~:ul: ~""'t.f\'l"$~~gt.:,:- iti}... l-~ f",l' T5d!o? $:-:'(" <'lt :.H$lu$-:,i?-$.~.l'tc.:'l.~t' bsd, :lk-d~:\ikx, Firm.,~ J.'t\$>i'n," K~"<1 snh,lidt. l'\:!r t~.r i K\~~:nh~yn b:t>v,?1 l\~ J:~t~~: ~n. A:uh&d~~ s.i en )l~"h.i y~,~ ~~ly.d..l~.t\'h Hs~~,...,'-.l'...,... "'.:... T""~- "';-"} i- Kr'~.- -' '""'""". + -.;:-... ::<\.:....., ~,,~ :~:& B$l!l sl...~t.s. f.. -'r )1",,~~.. ~ '\'"$l,...!\":..\;'l'h': 1... <.'!':... ~~!!., A~ -... ~. nv..'lt-"\:") bt':l ::n.:: "!.)!i ~r - F"i'~"'~." ':"t-:::.-\. '-".... ~""' ~ p.::::...~.~c.>n - ~t."'-!t i- t...:. l. ~.. ~_,-, ~., '-:..0 n _....~.L~_. {...,-~_...

9 Forlænget Fængslingakendelse. Købmand Fosgaard, T,, ed. frem. st1l1edes i Formiddags for ~ l'etten i Thisted. Det oplyste., at Sagen for Tiden ooror hos Stat& advokarolp, hvor Fænplingskendelsen forlpmgedes til l. :Maj. Fosganrd appellerede trods Dommerens Advarsel herlmod til Landsretten, idel han hævdede, at hvis han ikke kom hjem, vilde Bierne i 100 Bistader do at Sult. Udløs i B.arak i Ræhr ehr, Brog~lr(l, der bor i en af Bamkkerne i Ræhr, opstod del' i Formiddags en lille Brand i ed KakkeloVl!krog. Da det altid er farligt, ussr der opslaar Brand i en saadan Bebyggelse, blev Falck fra Thjsted tilkaldt og l'ykkede ud med Sprøjten, men da man korn derud, var nden forlængst slukket med et af de Tdslukningsapparater, man har fnaat udleveret, og der var ikke sket nævneværdig Skade, S< S< L

10 nd mer. Til KOfl'" and.ud de~ orm.,,rlltn. hsen, r8en. nud isten aud, Hans ADkta~eskriltet i Arne Smitb Saren. Politifutdmægtigen for,,"rlige Sa"er i Thisled meddelte i Ola' Elfermidda~ Domm.ren og For varerfon i Arne Smith S82en, al Akterne den 21. Marts ankom lil Rigsadvokaten. Anklagelkrillet vil muligvis være færdilll om 14 Dage. nder Restaurant Rifz" salg!. Jens aard Reitaunnt.Rilz" i Thisted er i nsen, Oaar at Ejeren, Hr. Svend S.renlen, and solgt tit Restauratør Otto Landrocl, : P' th. Holel.Skandinavien" i Nørr" Una e oged lundby. Købelummen er ubekendt, og Han jelen er athæn"ig at, Bevitlingupflrgsmaalel ga.r i Orden. kole, Jubilæel i VeSlervii.

11 . ~jd~-:' '--" """ ''''' ST OG ][J> GN ton n p \ b, w. ble v hh Chr ls ~ dro fl: e U~r Lege, Regn Hanstedboernes Nybor'~C.8.ere PUlt rebel ved Hjemvenden_ "'erdemeel-lejrea. Ungd De hr taad rllbud øat V,"lmaods!:8bel ved flly"toloq:e D" Tlal,t lejren HJ8rdemnl pugreb seot LeJ.mael Pal lere8 Ud Kræft Aftes o unile M~od, der lor t Strn niere: "PSC. a' komme lod lu de kvinde Social Plygtninge Lc:Jren. Del visle.,hdjabedcrnc lor H.o.ledboer al vere to C. 8. ~r fra NyborR. G ane nt. Tilbaa;evenden deres aamle nogen Td siden blev no&le der A E. Hjem rykker..dlg ncrmere, og y.ke Kvinder overført n Nyborg S,rten.ynos om.lder al være lejren HJardemaal, og ibiandi dem v.r de to C.B.eres Pr.ternl Bot commen den rigtige Oteoge serlogskereøter, lu hvem Kærlig. Our modtog samlge tidligere heden vaf taa stærk, at de unge it Blere ol Lejare al BJendomme Mænd vovede deo lange Rejse. N.osted cn Skrlvel,e fr. Admini Overfor Politiet har de lorklaret,,rallon.udv.laet for St"ens Are. a' en tredje C.B.er Label af i Dag vilde.nkomme til Thisted D aler mcd Pore.paresel, om de C: el lignende Ærinde. Han vil laa nlere... rede i a' lele deres en fesllig Modtagelse. Porellllblg i A "s-ere Huse. 0&&1. Pollt, hvis sidder C.B.erne under Anholdelse, væ' S., lid/gere Bopel er forsvundet, men de vil rimeligvis blive send ' fordi fy.hrne hlr revet Husene tilb.ge til Nybore i Ole_ de ned, et anmodelom ide give, hvorvidt d, har nteresse i ald, Lejeml Hlosted. Svarene Lokllllkomlloen Veat.rvigoAgRer tor Val skal afgives L.bel af 14 Dige. OlU. Europahjælp bl.r engs mc Staten bekoster en nedlerfllg Reparation al Husene, og v LeJ.rne have mere udf.rl, OlU de selv belcolte del. Lej.vllkaar.ne kln ikke endeli,il f8llsælle., f.r 1,land.æUelsen er forellgel. UdlJlrterne Skafter og udvendl. Vedllaeholdelse pllbviler Sta "D, Olens LeJerne skal bekolle den ndvendlga Vedliaeboldel.e. Ametorl.kue.plllere til en l Veatervl/it pab Tonda&:. Der opføres et Polkeskue.pll f Paul Vendelbo ml.d Sanie og Mualk. Slykket ; h so h. bar været opf.rt tre Oange i Bed.tod g og 2 Oange Hvidbjerg, og de dy~tij!e Am.torer h.r fuet balde RO o~ Bifald. ud Hele Dvenkudet ved Forestillingen, 101 der er offentlli, lur til ndlamngen Mi til t:tlropu lultende Born. Ca. 20 ndillnere betøgte Predll~ OK LOrd" alle Hjem i Ve'terv1i-Ajtj!er DR' blev de allerneste Steder R'odt mod Sydthy Alboldoloroøløf tlllet. EndeliE Dp~.re Sll er andnlllkke (oretacet, men det.er ud til a' bhve har holdlord. ca Kr., ca. SOO Sukkermerker oa.. ~T'~~~~,-- : f (1., lock) Smørmærker, hvilket rosa Yllere prnt i Slmm.nlla n1ng Åi'.'_.. ~. J

12 Tog fra Nyborg til Thy for at komme sammen med de tysk'!.piger. Det danske _ Aftes i Flygtningelejren i demaal to Mandspersoner :fi'a Nyborg, der paa en eller anden Måa-' de var sluppet ind i Lejren til de iyske Flygtninge. De to paagæl - dende, der blev indsat i Arresten i Thisted, var rejst fra Nyborg - herop udelukkende med det Formaal at genoptage Forbindelse med to tyske Piger, som de havde lært at kende, da de udøvede CB Tjeneste ved Flygtningeinternatet i Nyborg, hvorfra Tyskerne senere er ført til HjardemaaJ. gens Akter, tig Koraner, blev sendt til ror der endnu. klar over det i Gaar, at han blev indvarill8t de med saa kort Val'el, kunde faa dette den. Struer ADdeJi.<l~

13 med det ri! Sam~ Dan tage led an ((r. med Vlrk~~ promls en helt Befolk t, hed reisen, ardere - De kommunale Revisorer, Kort M. Korlsen og Laur. Kyndi, genvalgtes. Frateroiseriogs C. B.eroe demt De o C B.er, der rejste fra Ny~ borg til Thisted for at trøste nogle tyske PlygtoJngepiger Hlarde~ ma.hejren, er idøml Beder paa hhv. 60 og 100 Kr. og Afsonin~ gen er begyndt. De havde in~en Penge al betale med. Den tredie, ventede Kavaller er ikke ankom~ men Thisled. æmme Aften mener, serede være sen J af gear Kl. tg,30: Generalfor.. mllnl i Ciyil~ hundeførerforeningen, Hotel.Ph0nlz c. Kl. 20: Generalforsamling i T.. K, Hotel.Reyel-. Kl. 20: Pølæteatret:.1 Tvivlen. SkYRR'e M, amerikanik Pilm. Jens Krabbe, Thomas Bagerm &: Christ Wlehl «( Viggo J, nernes mester J Vald. Maskiol Jørgem 2Præm; Pr. og Pr.), E Møller, Richarc dahl- PE Pr.), 1 BisgUl Samvir (Thislel _.. _.-

14 d 111_ -une.mungel lu WU lurupvlsongen ef en hlvde maaske været paa sin Pl.ds..d.le R e d. 8 Aar 0i. 0 pal ddbn ~ hun e)en Anne er al hlaled Livs-.erge!.ster lom Nal hvor Til Slalslæøgslel i Horseøs. Den lersle Overlersel al Pan ger ra ntern.tet i Thisled 'til Slatslængslet i Horsens, hvor Straffen skal alsones, linder Sted paa Predag, idel Marinevæ2ter Johs. K)eldgaard sendes.1 Sled. Han dflmtes den 9. November 6 Aars Fængsel. K/olele/el blev sl/aalel. En Dame ra Landel, der i Mandsgs var i Thisted lor al købe Manulakturvarer, var saa uheldig al glemme Pakken pa. Sparekaosens Kontor i Slorellade. Da hun "nr f."... a", "' 1 _ n--l...- lanencje som gel dybe S Den 2. engelske havn. R al sin v Men u stor og ABrel ~ slersle standere ngema og han~ har ogsl Vejr er ramt vo og tror, Oredf', bære v Tiderne. Cl h... d

15 -~""'-. _ -o. ~! Meddelelse til tidligere Ī, Beboere i Hanstholm. Saafremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omraa.dets Frigivelse maatte ønske at leje deres gamle Lejligheder i de ikke nedrevne Ej endomme, bedes Meddelelse herom inden 14 Dage fra Dato tilstillet UdvaJg,et a.ngaaende Administration af Statens AlieaJer ved Hirtshals og Hanstholm. Adresse: MNSTERET FOR OFFENTLGE ARBEJDER, Slotsholms,gade O, København K.

16 Bøder i Stedet for Kærlighod. '1'0 G '(' fnt Nyhol'g, <101' vnl' f) lrl ll<'r,dl' l' o.~ Ji'ntlol'lli'~l'l'illgB- 1«[''l'sll'' lil,l'j""n,i HjUl'rlnllllllll, hal' fillip!. llod!'l.',1lhf! h"'lholil.wh 100 og (lo ( ', C. l.rrno V' kolju'1. ii al holdo Hun lh'gpl Hf hl JTl'WO Pilgpl', al dn 'i dlo mllft" lol'''n "( rj'll1l\d ud,,1 1. '. d",',iklklo Jll'll1d(~,rll'W. lig,lu (1llglu

17 del'paa llled oden lange Vej fra Ny- borg Hl HjarclemaaL Her blev da imidl'8rtid opdaget a,f Koll'8ger, da de forsøgte at komme lnd i Lejren. -- _.

18 De to Fraterniserer fik Bøder. De to unge Mænd fra Nyborg, der var rejst til Thy for at besøge to kvindelige tyske Flygtninge i Lejren ved Hjardemaal, og som her blev anholdt, har faaet Bøder paa henholdsvis 60 og"loo Kr., som de fo.r Tiden er i Færd med at afsone i Arresten i Thisted. Lejlighederne j Hanstholm skal lejes u<t. Omst&aende bekendtgør Udvalget, der administrerer Arealerne i Hanstholm, at de tidli- gere Beboere, som ønsker at faa deres gamle Lejligheder igen i de ikke nedrevne Ejendomme, skal henvende sig til Udy,l)./get inden Dage. S b S h s d le b l n r

19 Politiet Hamler for Tiden Oplys- ninger om ham. or. var Entreprenør Wagga And.r- \ øen anholdt. l an En af Besættelsestidens værste ' ive Værnemagereksemplarer, "Entre- er pren ør" Wagga Andersen, dl!r 'bl. Jeg a. har udført store Arbejder i od", Vust for Tyskerne, er nu faldet i m Politiets Hænder. Man vidste, at Tyskland, idet ban afsonede E'n da.s Straf for Bedrageri overfor Ty,at skerne, og man regnede ham Føl egentlig for at være forlist derske nede, men nu har d'e llilh'ede sm det danske Politi. Han sidder for, og. Øjeblikket arresteret paa Frede kete riksberg, og Landet over indsam ~g ler Politiet nu Oplysninger om sm ham og hans Meriter. Oprindelig var han Børstenbinder, men da Tyskerne kom, søgte han Forbindelse med dem og svang sig op til at blive Storen- treprenør i Vust. Samtidig arbejdede han ogsaa for det tyske Po- uds den, den fun aad else,! Nu dem, hav end: a du yndet, "glen. r, søg id, at ynder Niel Fru Grøn Plan- Erik lærer e' liti, det danske Politi benyttede h en Lejlighed til at anholde ham k og fik da fastslaaet, at ban gik r med Revolver og havde tysk Til- o ladese hertil. Man mener ogsaa a at have konstateret, at han havde e Forbindelse med Dagmarhus. løvrigt paastaas det, at han skal ha ve ladet falde Udtalelser om, at han i København havde været e med til at likvidere Folk., De to FratellUsører fik De to unge Mænd fra Nyborg, ~ der var rejst til Thy for at besøge to kvindelige tyske FlYgt,ni n! ge i Lej ren ved HjardemaaJ. og som her blev,mholdt, har faeet Bøder paa henholdsvis 60 ~ 100 Kr., som de for Tiden er l. Fæ~ nled at afsone i Arresten l Thl- sted. Lejlighederne i Hanstholm skal lejes ua. Omst.aneude bekendtgor Ud S valget, der administrerer Are- F alerne i Hanstholm, at de tidli r, gere Beboere, som ousker at faa }, J.cJlighcder igen i de s kal.l inden S s dl le b:.~

20 73 ~====:: ~::::::::'~~':b~:-:':":~~':'&:o: - _:'::"~:': ":":'-:-:-:'=-::::=- ln~ Meddelelse til tidligere Beboere Hanstholm. 90 Saafremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Oml'aadets Fri- 00 giv,,1se maatte ønske at leje deres gamle Lejligheder i de ikke 00 nedrevne Ejendomme, bedes Meddelelse herom ind,," 14 Dage fra 7l Dato tilstillet Udvalget angaaende Administmtion af Statens Are- 65 aler ved Hå-tshals og Hanstholm. Adresse: Mi.!isteriet for offentlil!e Arbejder, Slotsholmsgade lo, København l{. nel M. s de t i t Henhold til Vedtagelsen paa Landboforeningen "Nordthy"s Generalforsamling d. 18. Marts om Afholdelse af Protestmode angaaende Markedets Flytning fra Frederikstorv indbydes hervl'd til Møde pan Thisted Afholdshotel Onsdag d. 10. ds. K. lr,. P. B. V.: ClR. WESTERGAAHD. d

21 - Hunsled-Snedkermester for landsretten. PeDlsllne.kcadclle ved Tblllcd Mel p.. keru. Snedlerni. N. J. C hr i sten, NGf" h. lian.led, frem'lilledu i Pormidd lor Rellcn Thi,led, id.1 hanø nyenø'aerede Sall.rer, Lr.. Albert Chd,lenle", K.benhavn, havde.cajt Retten en gere RedeR'ftlae Jor hlnl med KrlY om L.ladet,e. Polililuldm_ii'lillen kro,, de lorlu' fena,linll i Menhold Ankllll.. riftel. PonvLn. Therkildsel dede, al Chri,leneell, den itat og, VernemlRlcn v.r vunget iii al lotl.eue.omhed. Mens andre 'orr drivende j Han,led ved Ke" li. en'alnlng lor Tab hyert', blev Chri,ten,en næ enhver erlt,lning. Chriølcnaen havde hall Tilladel.e ii au "":8 Arbejde. Ol, han h,vd. ikke plejet S.mhcm med Hanl Helbred Y OK var l el mlnge Vlllle v., P'orrelningen aili iii Grunde under Arre.l.tionen. Po i i lu d m. K ti l' n Kede pli,.1 ning med Ty.kerne androg" Mi. Kr., del dln.lle Arbejde 3&0/000 Kr. under a... llellen. Menl ndre rnun.! Beboere i H.nsled vir tvunget til lorl.d, Hu. Ol HJem, havde Chrilttnlen lorclrukllet blive Ol Jln. Penaene. c., forivereren betegnede Chrilten.en lom den uakyldietle,.ue Veernem.gere i Hanlled, 02 llar den d.nake Omsætning var. lille, var del pli Orund al Havncarbejdett Slandtning. Dommeren.aade KendelJe om,, Ch,iatenaen.lal forblive "...nislet. Kendel.en blcy plkæret Landsrellen, og d. Saeen har en Kan,b tærlig Karekler, er del ikke udelukket,.t L.nd.retlen om l,der Kendelien. SYbryUlp kan Lørd., d. 7. db. lejre. Pitle.r Jena Johan Morlellaen Hu.lru, T.mbohu. Lovende Udsigter for -":''hiat.. d.jlndhnldsolllet.

22 . April er samtlige Smedeværksteder Thisted.. "ft Meddele/se til tidlilere SeNere i tba rn..r O... la Fr gt-re Beboere H... øngj,e at ~eje ::h tef il.m e L*:" ghed.,r de ikk bedet Me<::delelaf: herom jnden 14 D,.,..f Sta- Ar r yed og Ad... a Mlnl.terlat for offentn ArMJet.r Slot.horm_gade 10, ~be.. h.yn K. -en

23 Kommunekonlorel 116U"'" """", p'-o-maret Predag Kl og den l. Udløreli bver Maaned K. 8-12, An '... m alholder ordinær Generalforsamling Lørdag den 6. April K. 19,30 pr. i Ræhr Skole. Dagsorden illg. Lovene. \1110 ae.tyrelsen. Sned sted dr orenmg m8 alholder ekstra ordinær General fnrqjut,liocr X:i"-Adon nan O A nril Ea Fo E kan la ---'

24 Løsla~clsesbcgæringen kunde ikke efterkommes, l"rs, T c l' k i l d s e n hegærede ved Rellon i Th is lcd i Dag Tom 'erd, Niels.Jonsen C h r i s l e n S e D, Noes, tid!. Hansled, del' sidder fængslet som sglet fol' Va!rnemaged, los1adl, da dol' efler hans FO mo'l1ing ikke val' UJstrrokkelige Beviser som Grnn(l [Ol' on fodsat Fængsling. Han hævdede, al blandt ajle dem, dc' maalle fol"ladc Hansted, var Christensen den værst sullede, da han 'i'ar den eneste, som ikke kunde faa Erstatning for Fotl'cLni1gstab. Dc danske J.([yndighl'r"' vilde ikko tillade, n.t han" Ma-' skjnpl' hlev solgt lil Tyskel'ne, og Tyskel'llo vdelo ikke gaa mccltil, al do hlev yllet. Politifnldmægtig K o r s n e r krævede ]100. Anklagemyndighedens Vng ll(' fo'ro! 'F'ff'ngsling f\flc'l' Rtl'flfff.l-. lo,,"liuæ!(ols Pal', 15, del' \taude,' oru

25 , r-. - o, - r f" r, \, lo',llgl JnlLa'iv LoJ 1m ltbl ",l m '~ Bf 1[[(,,:' mag " '1l (. l 'l 'J "l'... k, f;\'",.1 \li'o J '1 Of, J'W \<JJ~11' l :-;(>(lt[ d 1<, ~'U' wl (Hi.. 11"lJ.ltl J lo,n' J(/ l L f.' l r l Krn~t, 'Wllg Jnl<, da ' (111"1 '1 D rl.1' \cer n'"rl.,'l f"r, f ~' r'lfftlo\ tillotlgcts r "l'l br;:,lri"ll" R (\ndrl p. l~tr(), lllll"'l.,

26 Forlænget Fængslingskendelse. F Snedkermester Niels Jensen n Christensen, Hansted, fremstille- F des i Formiddags ved Retten i b Thisted, hvor Forsvareren begæ- t rede ham sat paa fri Fod. Dette kunde Dommeren ikke gaa med til, men afsagde forlængetfængs Jingskendelse, hvill~et af Forsvareren blev appelleret til Landsretten.

27 Meddelelse til tidligere Beboere. - l" - Hanstholm. Saafreml tidligere Beboere i Hanstholm efter Onll'aadets Fri givelse maatte ønske at leje der es gamle Lejligheder i de ikke nedrevne Ejendomme, bedes Med delese hel'om inden 14 Dage fra Dato tilstillet Udvalget angaaend e Administratiou af Stateus Are aler ved Hh'tshals og Hanstholm, Adresse: Mi,Jisteriet for offentlige A"bejder, Slotsholmsgade 10, Købellhavu C pan Lage) og omlægges saa længe FOl'l'aad haves, Smedemester KNUDSEN, Thtsted, T! l l i

28 los forlden s 11011boll, 'mld }kc, Rcpr~sell', F<)~te' ingsmnnj, lcjcr RdS- Ldllri/:! tes Foro's N~stferg, Dijngsnwnd adioavis cen og?veder- doolsud- il1(1 Atl. Rcpræe Kom iser til mllgrc5, ckgr"r d;:ang 1l(lrl lncde i l,-y~, n\',-m:(~( UL" ''''v' _".,.,,_,n,...,,'~,... " Bech Nygaard blokeres i Norge OSLO (RD) Dell d,lnske Forfatter Jakob Deel! Nyg<1:mls Eksklllsion af D~nsk ForraiterfO"' elling komlller SO11 en OVCTJskclsc i Norge. Sa<1 ~ent som l..f1nbg, ah~aa SJm Ole D'lS, ~om Eks klusionen filndt Sted, udsendte Nationalforlaget hans Bog "Dc, SOm dr;cber Si. de«, avel'sat til Norsk. rorlarct~ Direktor oplyser 1\l Bech Nl/gaaTd, pa..l Fon.'!'pnq::scl af "VcnlCJl> Gang«, <t Forlagets Besl}'relse paa ct Milde J\!and,lg vedtog str,lks at st.lud,e S.llRet af Bech Nyg.uf{!s Rogcr. vct c tlansr ne ny Spørg nlngc Det, blive Do g-ro.p doler rentl næpl beho meta fors~ der 1 Ovp.rRrdp.ntlinp.

29 fl,nre>rt r m - ē -: dē ind med BlomMer øg (javer, 0l': oing, der blev holdt adskillige Taler. enet. blev der i Thisled opfaret adskil Safer, der hedlælc~es. Udrensningens rør~fe Dage lige Rapporter paa Mænd og Kvinder der havde halt intim Omgang (Led Tysker ne. Elter at de særlire Love r r tr~adt i Kraft og har an- P. givet Rdningslinjerne lor Udrensden nrogen, er disse Sager, der væ, t. sentlig omfaller Piger, der har laaet neel Børn med Tyskerne, og andre id- Forhold. overfor hvilke der ikke kan rejses kriminel Tiltale, paa Statsadvokatens Ordre blevet hend, lart Realiteten vil dt:t sige, at a- de Raagæl:lende ikke hører mere J om deres Forsyndelser ra Politiets Side, te rik OaDik civil U1uDdef8rerforeDio~ br Thisted og Omegn holdt Generalfor8amlin~ paa Hotel "Phønix i On dall. _

30 c.æert- ~ er cr.:e!cam l(f~'f ViOatl~i~.:::,c:ei_ ~ ~ -se; i -! o:j.b, e F!J"fr med et :'y AclloldelJ;e i Tl1i;!ed. av. Phv KS0lii.Cld og BogbGl:~er 1...oiAe' : 1'li-- Cnr P =,:; e r s e o. Thls:!ec~ t rf 4 ie ur.oe: B E-5æL~.s.fa "'ar!uiat paa c KS'"it siw...,fgr.. [: tv G!t!.r adholdl af Kr-o:(". po t el. Hoo ti ev Gn. e og i Porrr. j:l a~ trem~ c:l e! ~ u _e ih Jeg " ophhti ra m 5r, ør A " S:. ro t o u::: ov:-ror.t.br : er;: or e:e- a:ih'j.. d'e Bo~bo der Jacoo.fO. Bei!!1t b tv fæcgsjel f~r le Uger~ Jydsk LyUerfortninr lor Thisted td. er Oaela boldt j Afle5 Oeo~.lon.miDg PUtOl Barrre-n Y:P'~u.. t ""ede. al Ol! derj Le: øre. lordi d [D ed at tic'i æno nr. a laf

31 L D!MOKRATlN,,!,, " ~s. ril K. &: o n,. hver. n. Meddelelse til tidligere Beboere i Hanstbol. Saufre mt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omr det. Frgivelse maatft ø nske at leje d e res gamle Le;tiQht-dn i de ikke rwdr e vrlf' Ej endo mm E', bedes Me~(kl e lie l e.om imle ll 14 Dage t,. D a to fil a liljt', 1 Udvalget anga.ende A dministration af St. tøna Ar.aler ved Hlrt.ha'a og Hanstholm. Adr Mlnl.terlet for ohentllge Arbelder rl" Slot.holm_sade 10, København K. ana..., T.

32 Fodsdsdag. Fl\'. Torvehdl. Lars B a c h, Hvidbjer!:, fylder 87 Aar Son dag 7. April. Thistrd. Hojfikahjoft:nin{1. Det r' i Aften (Fredag) K. 20, at Forst. Lars B æ k h o j, Olerup, t~l('[" i Thisted A fholdshotej. Tilbage tit Besættelsc. tidnl. Det var ikke alle Thisted-Bor!:ero, der i Dag nød de danske Soldaters Sang, da de marcherede gennpln Gaderne. Fra flere Sider udtalte 111" Tl Foragt over, at det kunde finde Sted. "Det var som at vende tilba!:e til Tyskertiden", lod Ordene. 1/' ('j l' udsi{/ t l' n. gældende til Lorda!: Morgen: S"llg tq r.. :."lj,. Vi".. 1 o,..'... ' lno" Nord cli. r\. 1-

33 Meddelelse til tidligere Beboere i Hanstholm. Slk'lfremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omraadets Frigivelse maatte onske at leje deres gamle Lejlig heder i de ikke nedrevne Ejendomme, bedes Meddelelse herom inden 14 Dage fra Dato tilstillet Udvalget 3ng'daende Administration af Statens Arealer ved Hirtshals og Hanstholm. Adresse: nlnsteret FOR OFFENTLGE ARBEJDER, Slotsholl1l&gade 10, Kobenhavn }{.

34 Ny Anholdelse i Jensen & Krogb Sl\gen. Kriminlllpolitiet i Thisted fol tsætter stadig Undersogels.ol'llo i Jensen &: Krogh Sagen. som synes at skulle antage et ret st.olt Op Omfang. Som nævnt er en af de Firmaets Hovedpersoner, Al'- at bpjdsmand Jacob H rulsen, nu ovetort tjl Thisted efter at være We\'et anholdt i KobPnh!\\'11, og i Glr Eftermiddags anholdt Politiet Bogholder C!u'. Pedersen, del', medens Firmaet J eusen & Krogh eksisterede, nu' dette Firmas Bogholde.r. SaaveJ Hanen som Pedersen fremstilles i Dag i Grundlovsforhor, der dog sikkert v:il. blive afholdt fol' lukkede Dare. Retsmooet holdtes i Formiddag og endte med, at sam ej Han- sen sam Pedersen fængsledes til den 26. April. Sigtelsen lyder paa l '- Do':1!mentfalsk.

35 i LU'::' l"t;u 5. Maj-Festen i Alle Foreninger, der har vedtaget eller vedtager at tilslutte. sig Festligholdelsen af 5. bedes lade deres i Komiteen møde paa "Royal" Tirsdag den 9. Kl. 20. U d val g e t.

36 e D.ge..r. Vaskeri el bringe, oe:. aarlig pr. n, N: jrbaal ,.5 et slort Oplrin ",Danmarks Haab". Orke.lrel.piller KJ ,30 p.a S. Torv. en lang tog i l~ Sølv. Vel skal Repr Pormand Enge ke Soldater ndat8vn.. for Retten. aazar.n Det officielle StallorKan "St.titidende', der i snart et Aar har indeholdt Bestyre link,bu l flere Tu.inde Efterlysninger og retllige.tor BlU ndstævoina:er af danlke Kvinders tyake Der tinde Blrnefeedre, har nu.. boet sine Spalter for den engelske Arme. Olar inde- gel pia holdt Bladet.alledel to Sider nd.tæv- KommodE nlneer at engelske Soldater hvil Ophold Stinderi Kolonialk nende go p.. Perserne hllr f et F~lger. 'oredrac om 'ædrelaodsiiod Tæppe ti Kakkelbo

37 ige Priser. ler. on 244 e til Beboere i Sufremt tidligere Beboere i Hanstholm ett.r Omr deta Frlglve's. mutte ønske at leje deres gamle Leilighedtr i de ikke nedlevne Ejendomme, bedes MeGdeieiae herom inden 14 D_ge fr. Dato lil.lillel Udvalgat angaaenda Administration af Sta tens Arealer ved Hirtshals og Hanstholm. Adress.' 'g. Ministeriet for offentlige Arbejder. 4 Dørs Slotsholmsgede 10, Køb.nhavn K. 0,000 Km. ":: ø rd, ieri. =-.. ~:._._ se er,

38 ... ~ _.. 8unrlllln~it'vcj 0R næ,musl. Hivl'je. \\' Aml... clln.peklc.r.lcl i Thl.tod, den / 6. April t 946, c aierlng- r.n n. r,lt Rie,, hvor rl"llule er kai" B\BY Vandløbs- licitationen, o '.odo et tino, rer o~ rtfl Hud. (h'r v.r bera11lmel lil Allwldelae i er 4, 5 Nun Kro fi,ltdljij ti. 9. U8 llly8t'8 Ulelll,," 1111 (t VA t. Amllvandlnapoktøren o. Mu Fred

39 elelse til tidligere Beboere i Hanstholm. Saafremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omraadets Frigivelse maatte ønske at leje deres gamle Lejligheder i de ikke nedrevne Ejendomme, bedes Meddelelse herom inden 14 Dage fra Dato tilstillet Udvalget angaaende Administration af Statens Arealer ved Hirtshals og Hanstholm. Adresse: MNSTERET FOR OFFENTLGE ARBEJDER, Slotsholmsgade 10, København K.

40 Klokkeringning 9. April. Biskop S m i t ih, Aalborg, har i Følge Aalb. Amtstiel. udsendt Brev til alle [Præsterne i Aaltho])g Stift om at ringe med KJrkeJdokkerne i Tielen KJ. 11,30 hl 12,00 den 9. April, og.hvor man synes det, kan man derefter,holde Andagt ejler Gllds-tjeneste. Tidspunktet er ajf;passet saaledes, at Ringningen vil OPhøre amti-dig me(], a'. de to ;/'l,inutters tsmhed, som fra anden Side,ha,r været p.lanlagt om den gennemføl:es, vides ikke indtræder.

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel ' " "'retllings T' Cm er 1993

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel '  'retllings T' Cm er 1993 , ' MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' El,s/ormen pi! s/ Ol' 1993-15 C - Aflytningen ~,ndemerhllset d 20 - sep 1994, Registrering a rkøbenhavns U,,, oktober 199.1 kl 2 O 4 r a stud versilet r ' > 5 D s'

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN q, Interview m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen " - - ~. mm ~mt~~1~~~itw1~[paæ SITUATIONEN **************************** blev udgivet af Danmarks kommunistiske

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere