Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?"

Transkript

1 raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i Skak, m o~ luknlngs- Mødet er oflenlligt. Vesløsborger døml som lysk Vagtmaod. Den 24 urige Tjenestekarl Verner JU8tensen fra Vesles ldemtes i Dag ved Særretlen i Thisted. Aars Pængsel. Han meldte sig under Besættelsen det tyske Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand Thl,led. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? Manufakturhandler Arne Smith. Thisted, fremitillt:des i formiddag j Rt!lten, idel fængslingslriilen var udløbet. Det oplystes, at Polililuldmægtigen, der mødte lom Anklager, ikke vid,le. hvorvidt SaRens Akter laa hos Statsadvokaten eller var sendt til Rigaadvokalt:n. Dommeren landa del rimeligt, al Anklagemyndigheden havde halt Rede paa forholdet, men kunde ikke gøre andet end lorlænge fængllirlren til 15. April. Det er nu Muneder siden, Smilh blev rre!'tcrct. scorede skulde Højdf 6,46 ml der ad! at T..K Porspril med dl andet. Bens, meget føres dl falder gjorde af Oy. blev og T..K. Vidar ringeste Sprin de Prel den

2 B,aod i Ræb,. en af Træbarakkerne i Rehr, der beboer; af Konrad Brog rd, opstod i Pormlddag ld i Træværket ved Skonlenen. Det lokale Brandvæsen holdl lden i Skak, ndtil Paick h Thisted kom til og foretog det endelige SlukningsarbeJde. Skaden er rloge. Skallen Nykøbiog. Nykøbing Byraad hlr vedlagel, at LigOlngøprocenlen skal VErf uforandret 12, 0R hvis det bliver nødvendiat, akal et Beløb avertere. ra Konto lor Driftsoverskud. laendl til Rigsadvokaltm. Dommeren landt det rimeligt, at Anklagemyndigheden havde halt Rede paa forholdet, men kunde ikke gøre andet end lorlænge fængilillgen til 15. April. Det er nu l Maaneder ltiger, Smith blevarresterel. Ny Arre8taUoo Jeo o A: K,ogb S.&oo. Kriminalpolitiet i København har anholdl Bogholder Joh», Hansen ra Firmaet Jensen &: Krogh Han er overtørt til Thiated Arre.!.

3 ---- Købmand Fosfaard appellerer. Haø er utilfreds med dea aarvariee Fæagllfog. K.bm'hd Johs. fosgurd, Tved, remalilledea i f ormidd.g i Retten i Thi.ted for at ru f'æoislingsfri.len fl,) rlængcl. Od oplystes,.t Saa-en var sendllil Statsadvokaten, og al der ~Ude gu endnu ~n Munedatid, inden den blev rehlr aerel mt:d An..... strul DD-mm.: Su " vi hellere lorlenge til l. Maj. foagurd (lriber ind) : Mu jeg u. &ppellere" Oomm. : Der maa De gerne. hvis De finder dej opportunt, men 1ST ]E p.. mena der (or de mnger kun "'ar Rudii'hed til lo,~ ataltninger. En klsse(oven, der dige forhold, var Bogtrykker Nrhbinl M., Sygekaslenævnet Sygekasserne i.om sudlin ae jeg mener,,t min ilke.tal irri- burd" manke fere L..a.ndireuen unødigt De maa Overlæge N i e hellere tale med Uerea Sagfører udtalte, al Beh.n~ f,ul. patienter paa Thi,d Forl.. " Lra. Therluld.en: Hvad var &osa god, lom,igtet foi,unt for ( paa Grund af ~ Phn.: Onrtrltdclse af Pa,. 15. Oigtbehandling kr De atreni_ Værnem'ieribetlem og sal vilde der i melnr. paa. Sygehuset til forsv, : Er det itk~ noget drastisk? de akute Tilfælde. Politifu.1dmæiligen gav derelter Dir. H o r n e m en Reder.rette for det for.rgerli2e man paalænkte i folgaard. Forhold til Tyakerne. Oallupunderløgelu POlgutd rutholdl lit 0nlke om Hærgen i de for af appellere, idet han optyate, at bl a. for.t 113 : han havde 100 Sjat.der, og at Erhverv, der v.r Siune "ilde d 1 Sult. hvis han og for at se, hvi ikke kom hjem lor pllse dem. de litogratiske og Den.mflUende Sig.bl nu hold h.vde. forelaggu L.ndaretten. medens Til Formand for atal f'oli'aard vente i Arrotten. vllrlel Amlmandin Kampen mod Gigten. Ne.tlormand Ove Thisted, iii Kluere redlrore.fø, (or Thisted lig Nillen, og lil dannet. rirt O~erherer auf Lerer

4 Alstrup.9 2 T,,j.; ff' hf'dste Oymnllller f, KEDELDRAGTER V hu igf'n leve, e onrio t.mt.~ ho,ke Kede1drai'er i 100 pc, BOl! uld pall.mmde!!.' Arbljth'.j1kott K P' firtl.lrø ti. ti "' Hol K n ' HUlup g HUfUP \ R.. klt n nl( llrm T ly.tu. ldrl t O '."" l t mc-d nokrl.. '''.l' ri" l Hl i Re ken "'tllforn Vor... ejtll:odf hr S"litOl,t., Ol Hfdalel. h" Sl'~lt.lalbeldu,l. vinde, 2 O JENS JENSEN, ", li_de h... na. ~ A.r al. in(] 'Ø~k t_v". Thl.ted Bok5f'~dubben ThlStt-d holdt t l'jllllr el Hrbe~8K' S'rvn, Pli THST.:O. den 211. M.,t. 1hli. Bern o. Svlgerb.,n. 8.eRuvelaen 10'00/ r F,ed&i; K, 14 lu. Veelre Kpe!.. ~==-=-... = Nu dør Tusinder hvis vi ikke h;tzlper deml '. Se. ~.lt f"r ikt med Fø"ev,re~ltullloncn t Europa, der "lilli!!. dllr Mos,er of Me' nnher Ol!: laler amøu, uakrldlge Born, fordi de ikke faar Mad, meden, vi herblemme klin pl,e Ol lede, hvl, v ikke paner pba. V Dan~ke klin redde mllnrc h, Sulted9den ved frlvlnlgt øt afgve rn Del af ~or ~ukkcr <.lir ~monlllion til Pordel o, de lultende. _ Vi ka hjælpe og, Rom FolkE' Bernfldotte ~!ger, ikke blot gl... e af... or Over. 10d, men o f r e. De Mærket Ol: de Pente, D e olrer, køn blive den Hjælp, der j en krllislt T c nddet et Menneskell... Nedensluend.:o SomrnenlllltninRcr beder i det sullende Europa! Navn 0111 kontante Beløb, 0111 ::;ml)r- o~ Sukkermærker (Der er kke Bru," lor Bred- og Gryn eller andre Mærk"" idet alt, hvad der ikke brules poa Hjemmemarkedet af dis-e Varer. nutomaliøk bliver ønvendt til Ud landet.) Tal?: derfor godt mod nd.amlerne, der gur frø Oør til 09r i ThiHed den 1., 2. og 3 April. Der er ingen fare for, al Varerne kke kommer gh frem elter raadner, idet all bringe~ direkle øf Rode Kots-Kon... ojer lil Bestemmel setølederne..., 0'. o Dansk Ungdoms Europahjælp. f/~dsvenners Hjælptarbejdø. DansA RfHh Kors. Red Balle!.

5 ,~--~----~ Brand i en Barak i Ræhr. Dc']' uclbl'ød i Formiddag cli lnindre Brand i en Bal'ak tilh"l'onde ell'. Bt'ogaartl, Ræhr. lden ojjstoll ved en Kakkelovn, men den val' slukket, inden Falcks Redningskorps fra Thisled ankom. Del' skele kun ubell'dellg Skade.

6 1 y, Aars Fængsel til Brandm... Sa-rretton j 1'riet"" bahandled. 1 F<>rmid'lalt OD Sag 1110<\ Veru.. Ju_ s l o." n, "... val" lillalt for ha.. '.,..r, 1 ly"" Drandmand f Tid.., lvll 1 «op; t,...8ju!ed.. f1%. "Hu hl cv it/omt 1!oS Aa... F"DPe Ol Tab alm,'n Tillid j 6.!ar.

7 To Fængslingsfrister forlænget. Over Købmd. Fosgaard og Arne Slith. K d. F, Jo r d. T<"<l. bip.!.= 11 1 Th- >l i Fora:-. rl Fæ'1.a::- 'r..., en onr ~". r d bo Pfm. K. l' ~ n r medde {p. at Anmoo 3m i Dag \Ør dt,\a\('l1. og at d'l &re "' lf.aaacd! Td. )fl.,m tilbag~, J :l g r øf,eagde 1 ~raj. d ml~f T 100 B :t<u l'ilrl F - - A

8 " - \, \, 1\1'1h' $m{th rn.ll~h't ) th'rl4:('t... ~ dl 1:l. Allrit. l ~\'l'l'\'tl(ll\ i l'hish'<i ft\'lllstit.. l""ll\s i l'\n middnj.):s. Mnnu(nktm'.. hmhlh'l'...\"h' ~uiu1.. n~mmh,\l't"'n ll~"" l'~)lihttllrlllu~'jlhr\'n t'h ~l\.\.. ~"'~". f~'t\h dt..'l'w' l'\t~h~ til Hl't$~ Hmdt,t U(l"ll nt h~\yt' llt'~'n Opl\'$niu...\t ('ll). hy<'l' $.:lr'( u Jlltj!(\l' i \\il'blikk(\t, tlr l)l~lmh~h'n <..U: kb.' l'\,ii\ ni d~'l' ~\!\ ikh:\' vm- mhl~\r.:\t }lvl'\.','nd nt 'f~)rl :t'n~~ Fwugsll"~,,,l;.,'nd.'h,'n 1\.,l1 SKt,\1 ('.. til 1(>, ANl. lwil- T.) '~ Y!\>l'ln"md idt\m! J""J\>!"S<'l. ~\"'l\\t tt':ll i Th~$it,i ll~l' i F\u' 1\i... ",:mt Yt'rlt'!" JUSh.'.$t.'ll. ~""l\t\}.."'$. y t'\.'tl~\." l' ~ Am-s }"";~l4,"s:i"1... 'g fr:) k~lljt h.:llu ah'lh'll Tillid 1'(''or i\ A~l'. J\tS.tt'S.'!l h!wdt' i ~~ :\fn::mt" '1t'1' '''':~l'\''t ty'sk Y :\..~:::\!:l!hi i l")\~\..~~\\!\'k \'11:c.1' i"'l~~ :\t hm~' ::\' tx-sd~~ 1"''\.'\ 1''(l :, t'j14.~',::y$kc.' Flry~pl&hN\ U~l h~l.\\ii' f1c.'t't' l~:ul: ~""'t.f\'l"$~~gt.:,:- iti}... l-~ f",l' T5d!o? $:-:'(" <'lt :.H$lu$-:,i?-$.~.l'tc.:'l.~t' bsd, :lk-d~:\ikx, Firm.,~ J.'t\$>i'n," K~"<1 snh,lidt. l'\:!r t~.r i K\~~:nh~yn b:t>v,?1 l\~ J:~t~~: ~n. A:uh&d~~ s.i en )l~"h.i y~,~ ~~ly.d..l~.t\'h Hs~~,...,'-.l'...,... "'.:... T""~- "';-"} i- Kr'~.- -' '""'""". + -.;:-... ::<\.:....., ~,,~ :~:& B$l!l sl...~t.s. f.. -'r )1",,~~.. ~ '\'"$l,...!\":..\;'l'h': 1... <.'!':... ~~!!., A~ -... ~. nv..'lt-"\:") bt':l ::n.:: "!.)!i ~r - F"i'~"'~." ':"t-:::.-\. '-".... ~""' ~ p.::::...~.~c.>n - ~t."'-!t i- t...:. l. ~.. ~_,-, ~., '-:..0 n _....~.L~_. {...,-~_...

9 Forlænget Fængslingakendelse. Købmand Fosgaard, T,, ed. frem. st1l1edes i Formiddags for ~ l'etten i Thisted. Det oplyste., at Sagen for Tiden ooror hos Stat& advokarolp, hvor Fænplingskendelsen forlpmgedes til l. :Maj. Fosganrd appellerede trods Dommerens Advarsel herlmod til Landsretten, idel han hævdede, at hvis han ikke kom hjem, vilde Bierne i 100 Bistader do at Sult. Udløs i B.arak i Ræhr ehr, Brog~lr(l, der bor i en af Bamkkerne i Ræhr, opstod del' i Formiddags en lille Brand i ed KakkeloVl!krog. Da det altid er farligt, ussr der opslaar Brand i en saadan Bebyggelse, blev Falck fra Thjsted tilkaldt og l'ykkede ud med Sprøjten, men da man korn derud, var nden forlængst slukket med et af de Tdslukningsapparater, man har fnaat udleveret, og der var ikke sket nævneværdig Skade, S< S< L

10 nd mer. Til KOfl'" and.ud de~ orm.,,rlltn. hsen, r8en. nud isten aud, Hans ADkta~eskriltet i Arne Smitb Saren. Politifutdmægtigen for,,"rlige Sa"er i Thisled meddelte i Ola' Elfermidda~ Domm.ren og For varerfon i Arne Smith S82en, al Akterne den 21. Marts ankom lil Rigsadvokaten. Anklagelkrillet vil muligvis være færdilll om 14 Dage. nder Restaurant Rifz" salg!. Jens aard Reitaunnt.Rilz" i Thisted er i nsen, Oaar at Ejeren, Hr. Svend S.renlen, and solgt tit Restauratør Otto Landrocl, : P' th. Holel.Skandinavien" i Nørr" Una e oged lundby. Købelummen er ubekendt, og Han jelen er athæn"ig at, Bevitlingupflrgsmaalel ga.r i Orden. kole, Jubilæel i VeSlervii.

11 . ~jd~-:' '--" """ ''''' ST OG ][J> GN ton n p \ b, w. ble v hh Chr ls ~ dro fl: e U~r Lege, Regn Hanstedboernes Nybor'~C.8.ere PUlt rebel ved Hjemvenden_ "'erdemeel-lejrea. Ungd De hr taad rllbud øat V,"lmaods!:8bel ved flly"toloq:e D" Tlal,t lejren HJ8rdemnl pugreb seot LeJ.mael Pal lere8 Ud Kræft Aftes o unile M~od, der lor t Strn niere: "PSC. a' komme lod lu de kvinde Social Plygtninge Lc:Jren. Del visle.,hdjabedcrnc lor H.o.ledboer al vere to C. 8. ~r fra NyborR. G ane nt. Tilbaa;evenden deres aamle nogen Td siden blev no&le der A E. Hjem rykker..dlg ncrmere, og y.ke Kvinder overført n Nyborg S,rten.ynos om.lder al være lejren HJardemaal, og ibiandi dem v.r de to C.B.eres Pr.ternl Bot commen den rigtige Oteoge serlogskereøter, lu hvem Kærlig. Our modtog samlge tidligere heden vaf taa stærk, at de unge it Blere ol Lejare al BJendomme Mænd vovede deo lange Rejse. N.osted cn Skrlvel,e fr. Admini Overfor Politiet har de lorklaret,,rallon.udv.laet for St"ens Are. a' en tredje C.B.er Label af i Dag vilde.nkomme til Thisted D aler mcd Pore.paresel, om de C: el lignende Ærinde. Han vil laa nlere... rede i a' lele deres en fesllig Modtagelse. Porellllblg i A "s-ere Huse. 0&&1. Pollt, hvis sidder C.B.erne under Anholdelse, væ' S., lid/gere Bopel er forsvundet, men de vil rimeligvis blive send ' fordi fy.hrne hlr revet Husene tilb.ge til Nybore i Ole_ de ned, et anmodelom ide give, hvorvidt d, har nteresse i ald, Lejeml Hlosted. Svarene Lokllllkomlloen Veat.rvigoAgRer tor Val skal afgives L.bel af 14 Dige. OlU. Europahjælp bl.r engs mc Staten bekoster en nedlerfllg Reparation al Husene, og v LeJ.rne have mere udf.rl, OlU de selv belcolte del. Lej.vllkaar.ne kln ikke endeli,il f8llsælle., f.r 1,land.æUelsen er forellgel. UdlJlrterne Skafter og udvendl. Vedllaeholdelse pllbviler Sta "D, Olens LeJerne skal bekolle den ndvendlga Vedliaeboldel.e. Ametorl.kue.plllere til en l Veatervl/it pab Tonda&:. Der opføres et Polkeskue.pll f Paul Vendelbo ml.d Sanie og Mualk. Slykket ; h so h. bar været opf.rt tre Oange i Bed.tod g og 2 Oange Hvidbjerg, og de dy~tij!e Am.torer h.r fuet balde RO o~ Bifald. ud Hele Dvenkudet ved Forestillingen, 101 der er offentlli, lur til ndlamngen Mi til t:tlropu lultende Born. Ca. 20 ndillnere betøgte Predll~ OK LOrd" alle Hjem i Ve'terv1i-Ajtj!er DR' blev de allerneste Steder R'odt mod Sydthy Alboldoloroøløf tlllet. EndeliE Dp~.re Sll er andnlllkke (oretacet, men det.er ud til a' bhve har holdlord. ca Kr., ca. SOO Sukkermerker oa.. ~T'~~~~,-- : f (1., lock) Smørmærker, hvilket rosa Yllere prnt i Slmm.nlla n1ng Åi'.'_.. ~. J

12 Tog fra Nyborg til Thy for at komme sammen med de tysk'!.piger. Det danske _ Aftes i Flygtningelejren i demaal to Mandspersoner :fi'a Nyborg, der paa en eller anden Måa-' de var sluppet ind i Lejren til de iyske Flygtninge. De to paagæl - dende, der blev indsat i Arresten i Thisted, var rejst fra Nyborg - herop udelukkende med det Formaal at genoptage Forbindelse med to tyske Piger, som de havde lært at kende, da de udøvede CB Tjeneste ved Flygtningeinternatet i Nyborg, hvorfra Tyskerne senere er ført til HjardemaaJ. gens Akter, tig Koraner, blev sendt til ror der endnu. klar over det i Gaar, at han blev indvarill8t de med saa kort Val'el, kunde faa dette den. Struer ADdeJi.<l~

13 med det ri! Sam~ Dan tage led an ((r. med Vlrk~~ promls en helt Befolk t, hed reisen, ardere - De kommunale Revisorer, Kort M. Korlsen og Laur. Kyndi, genvalgtes. Frateroiseriogs C. B.eroe demt De o C B.er, der rejste fra Ny~ borg til Thisted for at trøste nogle tyske PlygtoJngepiger Hlarde~ ma.hejren, er idøml Beder paa hhv. 60 og 100 Kr. og Afsonin~ gen er begyndt. De havde in~en Penge al betale med. Den tredie, ventede Kavaller er ikke ankom~ men Thisled. æmme Aften mener, serede være sen J af gear Kl. tg,30: Generalfor.. mllnl i Ciyil~ hundeførerforeningen, Hotel.Ph0nlz c. Kl. 20: Generalforsamling i T.. K, Hotel.Reyel-. Kl. 20: Pølæteatret:.1 Tvivlen. SkYRR'e M, amerikanik Pilm. Jens Krabbe, Thomas Bagerm &: Christ Wlehl «( Viggo J, nernes mester J Vald. Maskiol Jørgem 2Præm; Pr. og Pr.), E Møller, Richarc dahl- PE Pr.), 1 BisgUl Samvir (Thislel _.. _.-

14 d 111_ -une.mungel lu WU lurupvlsongen ef en hlvde maaske været paa sin Pl.ds..d.le R e d. 8 Aar 0i. 0 pal ddbn ~ hun e)en Anne er al hlaled Livs-.erge!.ster lom Nal hvor Til Slalslæøgslel i Horseøs. Den lersle Overlersel al Pan ger ra ntern.tet i Thisled 'til Slatslængslet i Horsens, hvor Straffen skal alsones, linder Sted paa Predag, idel Marinevæ2ter Johs. K)eldgaard sendes.1 Sled. Han dflmtes den 9. November 6 Aars Fængsel. K/olele/el blev sl/aalel. En Dame ra Landel, der i Mandsgs var i Thisted lor al købe Manulakturvarer, var saa uheldig al glemme Pakken pa. Sparekaosens Kontor i Slorellade. Da hun "nr f."... a", "' 1 _ n--l...- lanencje som gel dybe S Den 2. engelske havn. R al sin v Men u stor og ABrel ~ slersle standere ngema og han~ har ogsl Vejr er ramt vo og tror, Oredf', bære v Tiderne. Cl h... d

15 -~""'-. _ -o. ~! Meddelelse til tidligere Ī, Beboere i Hanstholm. Saafremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omraa.dets Frigivelse maatte ønske at leje deres gamle Lejligheder i de ikke nedrevne Ej endomme, bedes Meddelelse herom inden 14 Dage fra Dato tilstillet UdvaJg,et a.ngaaende Administration af Statens AlieaJer ved Hirtshals og Hanstholm. Adresse: MNSTERET FOR OFFENTLGE ARBEJDER, Slotsholms,gade O, København K.

16 Bøder i Stedet for Kærlighod. '1'0 G '(' fnt Nyhol'g, <101' vnl' f) lrl ll<'r,dl' l' o.~ Ji'ntlol'lli'~l'l'illgB- 1«[''l'sll'' lil,l'j""n,i HjUl'rlnllllllll, hal' fillip!. llod!'l.',1lhf! h"'lholil.wh 100 og (lo ( ', C. l.rrno V' kolju'1. ii al holdo Hun lh'gpl Hf hl JTl'WO Pilgpl', al dn 'i dlo mllft" lol'''n "( rj'll1l\d ud,,1 1. '. d",',iklklo Jll'll1d(~,rll'W. lig,lu (1llglu

17 del'paa llled oden lange Vej fra Ny- borg Hl HjarclemaaL Her blev da imidl'8rtid opdaget a,f Koll'8ger, da de forsøgte at komme lnd i Lejren. -- _.

18 De to Fraterniserer fik Bøder. De to unge Mænd fra Nyborg, der var rejst til Thy for at besøge to kvindelige tyske Flygtninge i Lejren ved Hjardemaal, og som her blev anholdt, har faaet Bøder paa henholdsvis 60 og"loo Kr., som de fo.r Tiden er i Færd med at afsone i Arresten i Thisted. Lejlighederne j Hanstholm skal lejes u<t. Omst&aende bekendtgør Udvalget, der administrerer Arealerne i Hanstholm, at de tidli- gere Beboere, som ønsker at faa deres gamle Lejligheder igen i de ikke nedrevne Ejendomme, skal henvende sig til Udy,l)./get inden Dage. S b S h s d le b l n r

19 Politiet Hamler for Tiden Oplys- ninger om ham. or. var Entreprenør Wagga And.r- \ øen anholdt. l an En af Besættelsestidens værste ' ive Værnemagereksemplarer, "Entre- er pren ør" Wagga Andersen, dl!r 'bl. Jeg a. har udført store Arbejder i od", Vust for Tyskerne, er nu faldet i m Politiets Hænder. Man vidste, at Tyskland, idet ban afsonede E'n da.s Straf for Bedrageri overfor Ty,at skerne, og man regnede ham Føl egentlig for at være forlist derske nede, men nu har d'e llilh'ede sm det danske Politi. Han sidder for, og. Øjeblikket arresteret paa Frede kete riksberg, og Landet over indsam ~g ler Politiet nu Oplysninger om sm ham og hans Meriter. Oprindelig var han Børstenbinder, men da Tyskerne kom, søgte han Forbindelse med dem og svang sig op til at blive Storen- treprenør i Vust. Samtidig arbejdede han ogsaa for det tyske Po- uds den, den fun aad else,! Nu dem, hav end: a du yndet, "glen. r, søg id, at ynder Niel Fru Grøn Plan- Erik lærer e' liti, det danske Politi benyttede h en Lejlighed til at anholde ham k og fik da fastslaaet, at ban gik r med Revolver og havde tysk Til- o ladese hertil. Man mener ogsaa a at have konstateret, at han havde e Forbindelse med Dagmarhus. løvrigt paastaas det, at han skal ha ve ladet falde Udtalelser om, at han i København havde været e med til at likvidere Folk., De to FratellUsører fik De to unge Mænd fra Nyborg, ~ der var rejst til Thy for at besøge to kvindelige tyske FlYgt,ni n! ge i Lej ren ved HjardemaaJ. og som her blev,mholdt, har faeet Bøder paa henholdsvis 60 ~ 100 Kr., som de for Tiden er l. Fæ~ nled at afsone i Arresten l Thl- sted. Lejlighederne i Hanstholm skal lejes ua. Omst.aneude bekendtgor Ud S valget, der administrerer Are- F alerne i Hanstholm, at de tidli r, gere Beboere, som ousker at faa }, J.cJlighcder igen i de s kal.l inden S s dl le b:.~

20 73 ~====:: ~::::::::'~~':b~:-:':":~~':'&:o: - _:'::"~:': ":":'-:-:-:'=-::::=- ln~ Meddelelse til tidligere Beboere Hanstholm. 90 Saafremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Oml'aadets Fri- 00 giv,,1se maatte ønske at leje deres gamle Lejligheder i de ikke 00 nedrevne Ejendomme, bedes Meddelelse herom ind,," 14 Dage fra 7l Dato tilstillet Udvalget angaaende Administmtion af Statens Are- 65 aler ved Hå-tshals og Hanstholm. Adresse: Mi.!isteriet for offentlil!e Arbejder, Slotsholmsgade lo, København l{. nel M. s de t i t Henhold til Vedtagelsen paa Landboforeningen "Nordthy"s Generalforsamling d. 18. Marts om Afholdelse af Protestmode angaaende Markedets Flytning fra Frederikstorv indbydes hervl'd til Møde pan Thisted Afholdshotel Onsdag d. 10. ds. K. lr,. P. B. V.: ClR. WESTERGAAHD. d

21 - Hunsled-Snedkermester for landsretten. PeDlsllne.kcadclle ved Tblllcd Mel p.. keru. Snedlerni. N. J. C hr i sten, NGf" h. lian.led, frem'lilledu i Pormidd lor Rellcn Thi,led, id.1 hanø nyenø'aerede Sall.rer, Lr.. Albert Chd,lenle", K.benhavn, havde.cajt Retten en gere RedeR'ftlae Jor hlnl med KrlY om L.ladet,e. Polililuldm_ii'lillen kro,, de lorlu' fena,linll i Menhold Ankllll.. riftel. PonvLn. Therkildsel dede, al Chri,leneell, den itat og, VernemlRlcn v.r vunget iii al lotl.eue.omhed. Mens andre 'orr drivende j Han,led ved Ke" li. en'alnlng lor Tab hyert', blev Chri,ten,en næ enhver erlt,lning. Chriølcnaen havde hall Tilladel.e ii au "":8 Arbejde. Ol, han h,vd. ikke plejet S.mhcm med Hanl Helbred Y OK var l el mlnge Vlllle v., P'orrelningen aili iii Grunde under Arre.l.tionen. Po i i lu d m. K ti l' n Kede pli,.1 ning med Ty.kerne androg" Mi. Kr., del dln.lle Arbejde 3&0/000 Kr. under a... llellen. Menl ndre rnun.! Beboere i H.nsled vir tvunget til lorl.d, Hu. Ol HJem, havde Chrilttnlen lorclrukllet blive Ol Jln. Penaene. c., forivereren betegnede Chrilten.en lom den uakyldietle,.ue Veernem.gere i Hanlled, 02 llar den d.nake Omsætning var. lille, var del pli Orund al Havncarbejdett Slandtning. Dommeren.aade KendelJe om,, Ch,iatenaen.lal forblive "...nislet. Kendel.en blcy plkæret Landsrellen, og d. Saeen har en Kan,b tærlig Karekler, er del ikke udelukket,.t L.nd.retlen om l,der Kendelien. SYbryUlp kan Lørd., d. 7. db. lejre. Pitle.r Jena Johan Morlellaen Hu.lru, T.mbohu. Lovende Udsigter for -":''hiat.. d.jlndhnldsolllet.

22 . April er samtlige Smedeværksteder Thisted.. "ft Meddele/se til tidlilere SeNere i tba rn..r O... la Fr gt-re Beboere H... øngj,e at ~eje ::h tef il.m e L*:" ghed.,r de ikk bedet Me<::delelaf: herom jnden 14 D,.,..f Sta- Ar r yed og Ad... a Mlnl.terlat for offentn ArMJet.r Slot.horm_gade 10, ~be.. h.yn K. -en

23 Kommunekonlorel 116U"'" """", p'-o-maret Predag Kl og den l. Udløreli bver Maaned K. 8-12, An '... m alholder ordinær Generalforsamling Lørdag den 6. April K. 19,30 pr. i Ræhr Skole. Dagsorden illg. Lovene. \1110 ae.tyrelsen. Sned sted dr orenmg m8 alholder ekstra ordinær General fnrqjut,liocr X:i"-Adon nan O A nril Ea Fo E kan la ---'

24 Løsla~clsesbcgæringen kunde ikke efterkommes, l"rs, T c l' k i l d s e n hegærede ved Rellon i Th is lcd i Dag Tom 'erd, Niels.Jonsen C h r i s l e n S e D, Noes, tid!. Hansled, del' sidder fængslet som sglet fol' Va!rnemaged, los1adl, da dol' efler hans FO mo'l1ing ikke val' UJstrrokkelige Beviser som Grnn(l [Ol' on fodsat Fængsling. Han hævdede, al blandt ajle dem, dc' maalle fol"ladc Hansted, var Christensen den værst sullede, da han 'i'ar den eneste, som ikke kunde faa Erstatning for Fotl'cLni1gstab. Dc danske J.([yndighl'r"' vilde ikko tillade, n.t han" Ma-' skjnpl' hlev solgt lil Tyskel'ne, og Tyskel'llo vdelo ikke gaa mccltil, al do hlev yllet. Politifnldmægtig K o r s n e r krævede ]100. Anklagemyndighedens Vng ll(' fo'ro! 'F'ff'ngsling f\flc'l' Rtl'flfff.l-. lo,,"liuæ!(ols Pal', 15, del' \taude,' oru

25 , r-. - o, - r f" r, \, lo',llgl JnlLa'iv LoJ 1m ltbl ",l m '~ Bf 1[[(,,:' mag " '1l (. l 'l 'J "l'... k, f;\'",.1 \li'o J '1 Of, J'W \<JJ~11' l :-;(>(lt[ d 1<, ~'U' wl (Hi.. 11"lJ.ltl J lo,n' J(/ l L f.' l r l Krn~t, 'Wllg Jnl<, da ' (111"1 '1 D rl.1' \cer n'"rl.,'l f"r, f ~' r'lfftlo\ tillotlgcts r "l'l br;:,lri"ll" R (\ndrl p. l~tr(), lllll"'l.,

26 Forlænget Fængslingskendelse. F Snedkermester Niels Jensen n Christensen, Hansted, fremstille- F des i Formiddags ved Retten i b Thisted, hvor Forsvareren begæ- t rede ham sat paa fri Fod. Dette kunde Dommeren ikke gaa med til, men afsagde forlængetfængs Jingskendelse, hvill~et af Forsvareren blev appelleret til Landsretten.

27 Meddelelse til tidligere Beboere. - l" - Hanstholm. Saafreml tidligere Beboere i Hanstholm efter Onll'aadets Fri givelse maatte ønske at leje der es gamle Lejligheder i de ikke nedrevne Ejendomme, bedes Med delese hel'om inden 14 Dage fra Dato tilstillet Udvalget angaaend e Administratiou af Stateus Are aler ved Hh'tshals og Hanstholm, Adresse: Mi,Jisteriet for offentlige A"bejder, Slotsholmsgade 10, Købellhavu C pan Lage) og omlægges saa længe FOl'l'aad haves, Smedemester KNUDSEN, Thtsted, T! l l i

28 los forlden s 11011boll, 'mld }kc, Rcpr~sell', F<)~te' ingsmnnj, lcjcr RdS- Ldllri/:! tes Foro's N~stferg, Dijngsnwnd adioavis cen og?veder- doolsud- il1(1 Atl. Rcpræe Kom iser til mllgrc5, ckgr"r d;:ang 1l(lrl lncde i l,-y~, n\',-m:(~( UL" ''''v' _".,.,,_,n,...,,'~,... " Bech Nygaard blokeres i Norge OSLO (RD) Dell d,lnske Forfatter Jakob Deel! Nyg<1:mls Eksklllsion af D~nsk ForraiterfO"' elling komlller SO11 en OVCTJskclsc i Norge. Sa<1 ~ent som l..f1nbg, ah~aa SJm Ole D'lS, ~om Eks klusionen filndt Sted, udsendte Nationalforlaget hans Bog "Dc, SOm dr;cber Si. de«, avel'sat til Norsk. rorlarct~ Direktor oplyser 1\l Bech Nl/gaaTd, pa..l Fon.'!'pnq::scl af "VcnlCJl> Gang«, <t Forlagets Besl}'relse paa ct Milde J\!and,lg vedtog str,lks at st.lud,e S.llRet af Bech Nyg.uf{!s Rogcr. vct c tlansr ne ny Spørg nlngc Det, blive Do g-ro.p doler rentl næpl beho meta fors~ der 1 Ovp.rRrdp.ntlinp.

29 fl,nre>rt r m - ē -: dē ind med BlomMer øg (javer, 0l': oing, der blev holdt adskillige Taler. enet. blev der i Thisled opfaret adskil Safer, der hedlælc~es. Udrensningens rør~fe Dage lige Rapporter paa Mænd og Kvinder der havde halt intim Omgang (Led Tysker ne. Elter at de særlire Love r r tr~adt i Kraft og har an- P. givet Rdningslinjerne lor Udrensden nrogen, er disse Sager, der væ, t. sentlig omfaller Piger, der har laaet neel Børn med Tyskerne, og andre id- Forhold. overfor hvilke der ikke kan rejses kriminel Tiltale, paa Statsadvokatens Ordre blevet hend, lart Realiteten vil dt:t sige, at a- de Raagæl:lende ikke hører mere J om deres Forsyndelser ra Politiets Side, te rik OaDik civil U1uDdef8rerforeDio~ br Thisted og Omegn holdt Generalfor8amlin~ paa Hotel "Phønix i On dall. _

30 c.æert- ~ er cr.:e!cam l(f~'f ViOatl~i~.:::,c:ei_ ~ ~ -se; i -! o:j.b, e F!J"fr med et :'y AclloldelJ;e i Tl1i;!ed. av. Phv KS0lii.Cld og BogbGl:~er 1...oiAe' : 1'li-- Cnr P =,:; e r s e o. Thls:!ec~ t rf 4 ie ur.oe: B E-5æL~.s.fa "'ar!uiat paa c KS'"it siw...,fgr.. [: tv G!t!.r adholdl af Kr-o:(". po t el. Hoo ti ev Gn. e og i Porrr. j:l a~ trem~ c:l e! ~ u _e ih Jeg " ophhti ra m 5r, ør A " S:. ro t o u::: ov:-ror.t.br : er;: or e:e- a:ih'j.. d'e Bo~bo der Jacoo.fO. Bei!!1t b tv fæcgsjel f~r le Uger~ Jydsk LyUerfortninr lor Thisted td. er Oaela boldt j Afle5 Oeo~.lon.miDg PUtOl Barrre-n Y:P'~u.. t ""ede. al Ol! derj Le: øre. lordi d [D ed at tic'i æno nr. a laf

31 L D!MOKRATlN,,!,, " ~s. ril K. &: o n,. hver. n. Meddelelse til tidligere Beboere i Hanstbol. Saufre mt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omr det. Frgivelse maatft ø nske at leje d e res gamle Le;tiQht-dn i de ikke rwdr e vrlf' Ej endo mm E', bedes Me~(kl e lie l e.om imle ll 14 Dage t,. D a to fil a liljt', 1 Udvalget anga.ende A dministration af St. tøna Ar.aler ved Hlrt.ha'a og Hanstholm. Adr Mlnl.terlet for ohentllge Arbelder rl" Slot.holm_sade 10, København K. ana..., T.

32 Fodsdsdag. Fl\'. Torvehdl. Lars B a c h, Hvidbjer!:, fylder 87 Aar Son dag 7. April. Thistrd. Hojfikahjoft:nin{1. Det r' i Aften (Fredag) K. 20, at Forst. Lars B æ k h o j, Olerup, t~l('[" i Thisted A fholdshotej. Tilbage tit Besættelsc. tidnl. Det var ikke alle Thisted-Bor!:ero, der i Dag nød de danske Soldaters Sang, da de marcherede gennpln Gaderne. Fra flere Sider udtalte 111" Tl Foragt over, at det kunde finde Sted. "Det var som at vende tilba!:e til Tyskertiden", lod Ordene. 1/' ('j l' udsi{/ t l' n. gældende til Lorda!: Morgen: S"llg tq r.. :."lj,. Vi".. 1 o,..'... ' lno" Nord cli. r\. 1-

33 Meddelelse til tidligere Beboere i Hanstholm. Slk'lfremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omraadets Frigivelse maatte onske at leje deres gamle Lejlig heder i de ikke nedrevne Ejendomme, bedes Meddelelse herom inden 14 Dage fra Dato tilstillet Udvalget 3ng'daende Administration af Statens Arealer ved Hirtshals og Hanstholm. Adresse: nlnsteret FOR OFFENTLGE ARBEJDER, Slotsholl1l&gade 10, Kobenhavn }{.

34 Ny Anholdelse i Jensen & Krogb Sl\gen. Kriminlllpolitiet i Thisted fol tsætter stadig Undersogels.ol'llo i Jensen &: Krogh Sagen. som synes at skulle antage et ret st.olt Op Omfang. Som nævnt er en af de Firmaets Hovedpersoner, Al'- at bpjdsmand Jacob H rulsen, nu ovetort tjl Thisted efter at være We\'et anholdt i KobPnh!\\'11, og i Glr Eftermiddags anholdt Politiet Bogholder C!u'. Pedersen, del', medens Firmaet J eusen & Krogh eksisterede, nu' dette Firmas Bogholde.r. SaaveJ Hanen som Pedersen fremstilles i Dag i Grundlovsforhor, der dog sikkert v:il. blive afholdt fol' lukkede Dare. Retsmooet holdtes i Formiddag og endte med, at sam ej Han- sen sam Pedersen fængsledes til den 26. April. Sigtelsen lyder paa l '- Do':1!mentfalsk.

35 i LU'::' l"t;u 5. Maj-Festen i Alle Foreninger, der har vedtaget eller vedtager at tilslutte. sig Festligholdelsen af 5. bedes lade deres i Komiteen møde paa "Royal" Tirsdag den 9. Kl. 20. U d val g e t.

36 e D.ge..r. Vaskeri el bringe, oe:. aarlig pr. n, N: jrbaal ,.5 et slort Oplrin ",Danmarks Haab". Orke.lrel.piller KJ ,30 p.a S. Torv. en lang tog i l~ Sølv. Vel skal Repr Pormand Enge ke Soldater ndat8vn.. for Retten. aazar.n Det officielle StallorKan "St.titidende', der i snart et Aar har indeholdt Bestyre link,bu l flere Tu.inde Efterlysninger og retllige.tor BlU ndstævoina:er af danlke Kvinders tyake Der tinde Blrnefeedre, har nu.. boet sine Spalter for den engelske Arme. Olar inde- gel pia holdt Bladet.alledel to Sider nd.tæv- KommodE nlneer at engelske Soldater hvil Ophold Stinderi Kolonialk nende go p.. Perserne hllr f et F~lger. 'oredrac om 'ædrelaodsiiod Tæppe ti Kakkelbo

37 ige Priser. ler. on 244 e til Beboere i Sufremt tidligere Beboere i Hanstholm ett.r Omr deta Frlglve's. mutte ønske at leje deres gamle Leilighedtr i de ikke nedlevne Ejendomme, bedes MeGdeieiae herom inden 14 D_ge fr. Dato lil.lillel Udvalgat angaaenda Administration af Sta tens Arealer ved Hirtshals og Hanstholm. Adress.' 'g. Ministeriet for offentlige Arbejder. 4 Dørs Slotsholmsgede 10, Køb.nhavn K. 0,000 Km. ":: ø rd, ieri. =-.. ~:._._ se er,

38 ... ~ _.. 8unrlllln~it'vcj 0R næ,musl. Hivl'je. \\' Aml... clln.peklc.r.lcl i Thl.tod, den / 6. April t 946, c aierlng- r.n n. r,lt Rie,, hvor rl"llule er kai" B\BY Vandløbs- licitationen, o '.odo et tino, rer o~ rtfl Hud. (h'r v.r bera11lmel lil Allwldelae i er 4, 5 Nun Kro fi,ltdljij ti. 9. U8 llly8t'8 Ulelll,," 1111 (t VA t. Amllvandlnapoktøren o. Mu Fred

39 elelse til tidligere Beboere i Hanstholm. Saafremt tidligere Beboere i Hanstholm efter Omraadets Frigivelse maatte ønske at leje deres gamle Lejligheder i de ikke nedrevne Ejendomme, bedes Meddelelse herom inden 14 Dage fra Dato tilstillet Udvalget angaaende Administration af Statens Arealer ved Hirtshals og Hanstholm. Adresse: MNSTERET FOR OFFENTLGE ARBEJDER, Slotsholmsgade 10, København K.

40 Klokkeringning 9. April. Biskop S m i t ih, Aalborg, har i Følge Aalb. Amtstiel. udsendt Brev til alle [Præsterne i Aaltho])g Stift om at ringe med KJrkeJdokkerne i Tielen KJ. 11,30 hl 12,00 den 9. April, og.hvor man synes det, kan man derefter,holde Andagt ejler Gllds-tjeneste. Tidspunktet er ajf;passet saaledes, at Ringningen vil OPhøre amti-dig me(], a'. de to ;/'l,inutters tsmhed, som fra anden Side,ha,r været p.lanlagt om den gennemføl:es, vides ikke indtræder.

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015.

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015. Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 201 DATO Mandag 1/6-1 Prøve FP9 FP10 Klasse Fag Antal Faglærer Censor Ex.lok. Forb. 9A DA 13 RP-1 Lotte Kondrup 23 9B FY 13 BS-1 Per Frank F1 9E

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere