Barsel Udligning Rederierhvervet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barsel Udligning Rederierhvervet"

Transkript

1 En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave )

2 Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning 2 Sådan beregnes bidraget 3 Hvilke oplysninger skal indberettes ved afslutningen af hvert kvartal 5 Hvordan foregår indberetningen 5 Hvordan foregår indbetalingen 5 Hvornår har rederiet ret til refusion 6 Hvor meget får man i refusion 6 Regneeksempel: 7 Hvordan søger rederiet om refusion 8 Hvordan bliver refusionen udbetalt 8 Årsoversigt/revisionserklæring 9 Yderligere information 9 Side 1 af 11

3 Barsel - få refusion ved barsel Hvad er barselsudligning Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet er en branchespecifik barselsudligningsordning indenfor den fælles udligning på DA-området, som oprindeligt blev etableret på baggrund af overenskomstresultatet i I relation til Lov om barselsudligning betragtes den fælles udligning på DA-området som en godkendt decentral ordning. Det betyder, at medarbejdere omfattet af Barselsudligningsordningen for rederierhvervet undtages fra lov om barselsudligning. Formålet med barselsudligning er at udligne rederiernes udgifter til løn under barsel. Det betyder, at et rederi kan få udbetalt hel eller delvis refusion, hvis man betaler løn til en medarbejder på barsel. Det er rederiet - og ikke den enkelte medarbejder - der er omfattet af barselsudligningsordningen. Hvem er omfattet af barselsudligning Barselsudligning er siden 1. oktober 2006 obligatorisk for alle medarbejdere, for hvem der indbetales ATP-bidrag. For de medarbejdere i rederier og virksomheder, der er indmeldt i Danmarks Rederiforening eller Bilfærgernes Rederiforening med faste- og mobile havanlæg eller skibe registreret i det almindelige skibsregister (DS) er barselsudligningsordningen for rederierhvervet obligatorisk. For øvrige er tilmelding frivilligt. Såfremt visse medarbejdergrupper ikke tilmeldes vil disse i stedet blive omfattet den lovbaserede ordning. Enkelte grupper er undtaget bidragspligt: Elever og unge under 18, adm. direktører samt ikke-atp pligtige medarbejdere, f.eks. tredjelandes søfarende. Side 2 af 11

4 Hvad koster det Et rederi skal betale et årligt bidrag for hver medarbejder. Bidraget for 2014 er uændret kr. 600, svarende til kr. 150 pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder. Selv om bidraget er på niveau med det i DA Barsel gældende og kun marginalt under bidraget til den lovbestemte ordning, er Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet samlet set fortsat en prisattraktiv løsning for de tilsluttede virksomheder. Bidraget for den enkelte medarbejder fastsættes ud fra vedkommendes beskæftigelse, der beregnes med samme timeinterval og regelsæt som ATP-bidraget. Således vil der for en fuldtidsansat altid skulle svares fuldt bidrag. Sådan beregnes bidraget Bidraget kan beregnes ved at benytte nedenstående tabel. Månedslønnede fra (arbejdstimer pr. måned) kr. pr. måned Mindst ,00 Under 117, men mindst 78 33,00 Under 78, men mindst 39 17,00 Under 39 0,00 14-dages lønnede (arbejdstimer pr. 14 dage) kr. pr. 14. dag Mindst 54 26,00 Under 54, men mindst 36 18,00 Under 36, men mindst 18 9,00 Under 18 0,00 Ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) kr. pr. uge Mindst 27 13,00 Under 27, men mindst 18 9,00 Under 18, men mindst 9 4,00 Under 9 0,00 Løsarbejdere kr. pr. time pr. time 0,35 Side 3 af 11

5 Tidligere perioder: Månedslønnede til og med fra Fra (arbejdstimer pr. måned) kr. pr. måned Mindst ,50 54,20 68,30 Under 117, men mindst 78 43,70 36,00 45,50 Under 78, men mindst 39 21,85 18,00 22,75 Under 39 0,00 0,00 0,00 14-dages lønnede (arbejdstimer pr. 14 dage) kr. pr. 14. dag Mindst 54 34,50 28,50 36,00 Under 54, men mindst 36 23,00 19,00 24,00 Under 36, men mindst 18 11,50 9,50 12,00 Under 18 0,00 0,00 0,00 Ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) kr. pr. uge Mindst 27 17,25 14,25 17,00 Under 27, men mindst 18 11,50 9,50 12,00 Under 18, men mindst 9 5,75 4,75 6,00 Under 9 0,00 0,00 0,00 Løsarbejdere kr. pr. time pr. time 0,47 0,38 0,48 Der skal indberettes nul i bidrag, hvis medarbejderen er omfattet af udligningen, men ikke har haft beskæftigelse nok (eksempelvis orlov) til at udløse et bidrag, ligesom der skal indberettes nul i bidrag, hvis der ikke har været beskæftigede i perioden. I lighed med ATP-bidraget, skal rederiet selv beregne og indberette det beløb, der skal indbetales for det pågældende kvartal. Side 4 af 11

6 Hvilke oplysninger skal indberettes ved afslutningen af hvert kvartal Barselsudligningsordningen har brug for følgende oplysninger om rederiet: CVR-nr. Opkrævningskvartalet Samlede antal medarbejdere på rederiet i perioden Barselsudligningsordningen har brug for følgende oplysninger om medarbejdere, der er omfattet af ordningen: CPR-nr. Bidrag i opkrævningskvartalet ATP-bidrag svarende til opkrævningskvartalet Om medarbejderen er obligatorisk eller frivilligt med i ordningen. Om medarbejderen er på DIS eller Alm. overenskomst Indberetningen bruges til at beregne det samlede barselbidrag, som rederiet skal betale, samt ved udligning mellem de private barselsfonde under DA. Det er en forudsætning for udbetaling af refusion, at indberetning og indbetaling sker rettidigt. Hvordan foregår indberetningen Det er muligt at overføre data elektronisk via fil upload i fast records-format eller via online-formular. Indberetning skal ske kvartalsvis senest den 10. i efterfølgende måned. Det anbefales at tage kontakt med systemudbyder eller lønservicebureau med henblik på at sikre, at ordningen bliver så administrativt enkelt som muligt. Angående recordformat mv. se venligst https://barsel.shipowners.dk/ Et rederi kan indberette for flere logiske enheder (SE/CVR-numre). Og vil få en kvittering for hver indberetning. Dog dannes den endelige betalingskvittering først ved lukkedatoen for indberetning. Hvordan foregår indbetalingen På baggrund af kvartalsindberetning beregnes et samlet bidrag for kvartalet, som består af kvartalets indberetning samt eventuelle indberettede korrektioner fra tidligere kvartaler. Der bliver således genereret en samlet oversigt med et FI indbetalingsnummer pr. CVR-nr., hvorved rederiet kan overføre beløbene. Kvitteringen sendes til brugere med regnskab afkrydset på brugerfuldmagten eller en anden nærmere angivet (bogholderi). Side 5 af 11

7 Bidraget forfalder 14 dage efter kvartalets lukkedato. Falder sidste, rettidige indbetalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Overskrides betalingsfristen, bliver der beregnet renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned samt opkrævet et erindringsgebyr for tiden kr. 200,-. Hvornår har rederiet ret til refusion Følgende krav skal være opfyldt, for at rederiet har ret til refusion for afholdte udgifter til løn under barsel: Rederiet må ikke være i restance. Betaling og indberetning for forfaldne perioder skal være foretaget og stemme overens. Den barslende medarbejder skal have været ansat i mindst 9 måneder på datoen for forventet fødsel. Virksomheden skal være berettiget til dagpengerefusion fra det offentlige for den pågældende medarbejder. Overenskomstmæssigt krav på løn under barsel. Der skal være beregnet og indbetalt bidrag for den barslende medarbejder. Hvor meget får man i refusion Der kan i 2014 max. refunderes 136,00 kr. pr. time inkl. refusion fra det offentlige, der pt. udgør max. 110,14 pr. time. Hertil skal lægges arbejdsgiverens pensionsbidrag med max. 8 %, feriepenge med 12,5 %, opsparing til søgne-/helligdage på 3,5 % samt fritvalg-/opsparingsbidrag 1 %, således at der kan refunderes op til 157,32 kr. pr. time inkl. dagpengerefusion. Desuden gives refusion for udgiften til det ekstra pensionsbidrag under moderens barselsorlov. Side 6 af 11

8 Regneeksempel: Timeløn (max. 124,50 kr.) 136,00 Dagpengerefusion -110,14 Fritvalg-/opsparingsbidrag (1 % af timeløn) 1,36 Feriepenge af timeløn (12,5 % af timeløn) 17,00 SH-betaling (3,5 % af timeløn) 4,76 Refusion pr. time ekskl. pension 48,98 Pension (8 % af timeløn,sh-bet, Fritv/opsp, Feriepenge) 12,73, Barselsrefusion pr. time 61,71 Der kan således udbetales op til kr. 61,71 pr. time eller kr ,27 pr. uge, idet der maksimalt udbetales udligning for 37 timer pr. uge. Desuden gives refusion for udgiften til det ekstra pensionsbidrag på kr. 7,00 pr. time under barselsorlov. (Ref.før 1.juli 2012 kr. 5,50, før 1. juli 2009 kr. 5,20, og før 1. juli 2008 kr. 5,00) Side 7 af 11

9 Hvordan søger rederiet om refusion Rederiet kan anmode om refusion, når en af følgende 4 perioder er afsluttet, og den sidste lønudbetaling vedrørende denne er foretaget. a) Mor, i op til 4 uger før termin (Graviditetsorlov) og 14 uger efter fødsel (Barselsorlov) b) Far, to uger umiddelbart efter fødsel (Fædreorlov) c) Mor, deling af uge med far (Forældreorlov, mor) d) Far, deling af uge med mor (Forældreorlov, far) Der gives ikke refusion efter uge 23, uanset om rederiet måtte have valgt at betale den barslende medarbejder løn i denne periode. Desuden gælder den særlige regel, at den ene af forældrene højst kan holde forældreorlov med løn i 6 uger, og den anden forælder i højst 3 uger. Når lønudbetalingen for en af ovennævnte perioder er foretaget, kan man anmode om refusion. Dvs. at der eksempelvis tidligst kan anmodes om refusion ifm. graviditetsorloven efter dennes afslutning 14 uger efter fødslen. Der kan anmodes om refusion indtil et år efter fødslen. Anmodning om refusion foretages ved på at udfylde en web-formular og uploade følgende bilag i pdf-format: 1. Kopi af rederiets anmodning om udbetaling af dagpenge fra det offentlige (blanket DP201, side 1). 2. Kopi af udbetalingsspecifikation for dagpenge for den ansøgte periode for den pågældende medarbejder. Såfremt medarbejderen ikke har været fuldtidsforsikret, jf. de seneste tre kvartalers indberetning, forbeholdes ret til at reducere refusionen tilsvarende. I forbindelse med sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger. Rederiet er forpligtet til at opbevare dokumentation i mindst 2 år efter modtagelse af barselsudligning. Hvordan bliver refusionen udbetalt Når udligningsordningen har modtaget forfaldne bidrag og indberetninger, vil refusion for de i forbindelse med sagsbehandlingen godkendte sager blive udbetalt til rederiets bankkonti. Normalt vil dette være 30 dage efter indberetning for kvartalet lukker. Side 8 af 11

10 Årsoversigt/revisionserklæring Til brug for afstemning og revision kan det forekomme at rederiet modtager en årsoversigt over samtlige ind- og udbetalinger samt en revisionserklæring, som skal påtegnes af rederiets revisor og returneres til barselsudligningen. Yderligere information Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller yderligere information ønskes, kan følgende kontaktes på tlf lok. nr. Overenskomstmæssige forhold: Konsulent Bertil Hohlmann, lokal 254 Systemmæssige og administrative forhold: Anne-Grethe Petersen, lokal specielt vedr. refusioner: Esther Jensen, lokal 217 (10:00-12:00, 13:00-14:00) Mai-Britt Nielsen, lokal 223 Side 9 af 11

11 Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Amaliegade København K Services / Barselsudligning

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 3.43.0 OVERENSKOMST mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og COOP DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 INDHOLD 3.43.0 3F 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET... 5 2 ARBEJDSTID... 5 3 LØNFORHOLD...

Læs mere

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Golf 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 2013-2015 Golfoverenskomsten

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere