Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram."

Transkript

1 Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Kolofon Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resu l- tater opnået med tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Denne vejledning er udarbejdet af Fødevareministeriet i 2011 FødevareErhverv FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Loven:... 2 Hovedregel:... 2 Små og mellemstore virksomheder:... 2 Tilbagebetaling:... 3 Attestation private virksomheder:... 4 Offentlige institutioner:... 4 Revisors ansvar:... 4 Udfyldelse af skema 1:

4 Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater fra projekter støttet under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Loven: Vejledningen anvendes ved beregning af tilbagebetaling af tilskud i henhold til Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) udmøntet i Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (Bek. nr. 922 af 15/07/2010) Det fremgår af bekendtgørelsen at: 48. Fastlæggelsen af tilbagebetalingskravet sker på grundlag af en opgørelse over det nettoprovenu, som resultatet af den gennemførte aktivitet har skabt i en periode på 3 år regnet fra aktivitetsperiodens afslutning. Stk. 2. Ved det i stk. 1 nævnte nettoprovenu forstås henholdsvis bruttoomsætning, inklusiv indtægter oppebåret ved salg eller udnyttelse af licenser og knowhow, fratrukket o m- sætnings- og produktionsrelaterede omkostninger, hvis resultatet er genstand f or omsætning, og bruttoomsætning fratrukket omsætnings- og produktionsrelaterede omkostninger, hvis resultatet anvendes i produktionen af en anden omsættelig vare, tjenesteydelse eller lign. Stk. 3. Opgørelsen foretages på et særligt skema, som er tilgængeligt på Fødevare- Erhvervs hjemmeside. Hovedregel: I henhold til lov nr af 29. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) udmøntet i Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (bek. nr. 922 af 15/07/2010) skal der ske tilbagebetaling af det modtagne tilskud med tillæg af renter, såfremt det tilskudsmodtagende projekt udnyttes kommercielt. Det vil sige, at der inden for en periode på tre år efter projektets afslutning er opnået et nettoprovenu. Ved nettoprovenu forstås henholdsvis bruttoomsætning, inklusiv indtægter oppebåret ved salg eller udnyttelse af licenser og knowhow, fratrukket omsæ t- nings- og produktionsrelaterede omkostninger, hvis resultatet er genstand for omsæ t- ning, og bruttoomsætning fratrukket omsætnings- og produktionsrelaterede omkostninger, hvis resultatet anvendes i produktionen af en anden omsættelig vare, tjenesteydelse eller lign. Der skal ikke ske tilbagebetaling, hvis: tilskuddet ikke overstiger kr., tilskuddet ikke overstiger kr., og virksomheden er en lille eller mellemstor virksomhed, og tilskuddet er et af de to første projekter under kr., som tilskudsmodtageren har fået tilskud til under GUDP, Små og mellemstore virksomheder: Små og mellemstore erhvervsvirksomheder defineres i overensstemmelse med Fælles- 2

5 skabets rammebestemmelser for statsstøtte: medarbejdere: maksimalt 250 samlet balance: maksimalt 43 mio. EURO (320 mio. kr.) årsomsætning: maksimalt 50 mio. EURO (372 mio. kr.) ejerskab: et eller flere selskaber, som ikke opfylder denne definition, må maksimalt eje 25 pct. af egenkapitalen. FødevareErhverv kan frafalde krav om tilbagebetaling, hvis tilskuddet er ydet til branchesammenslutninger og lignende hvor projektresultaterne udnyttes kommercielt af en bredere kreds end tilskudsmodtager. Tilbagebetaling: Det vil fremgå af tilsagnsbrevet, hvis tilskuddet kan medføre et tilbagebetalingskrav, hvilke dele af projektet, der er omfattet af tilbagebetalingskrav og størrelsen af det tilskud, der kan rejses tilbagebetalingskrav på. Tilskudsmodtager skal 3 år efter projektets afslutning og indenfor 3 måneder derefter fremsende en opgørelse over det nettoprovenu, der er opnået fra kommerciel udnyttelse af resultater fra projektet. Manglende indsendelse af opgørelsen af nettoprovenuet medfører automatisk krav om tilbagebetaling. Beregning af nettoprovenuet sker på baggrund af opgørelsen i skema 1, Akkumulerede nettoprovenu. Opgørelse skal udfyldes med nettoprovenuet i en periode på 3 år fra projektperiodens afslutning (Skema findes på og Hvis nettoprovenuet overstiger det udbetalte tilskud tilbagebetales en andel af nettoprovenuet, der svarer til tilskuddets andel af projektomkostningerne. Det vil sige, hvis der er ydet et ti l- skud på 40 pct. tilbagebetales 40 pct. af nettoprovenuet. Der skal dog maksimalt tilbagebetales et beløb svarende til tilskuddet med evt. tillæg for renter. Tilskud tilbagebetales med evt. tillæg af renter, hvis FødevareErhverv ikke har modtaget tilbagebetalingsbeløbet senest 30 dage efter, at krav om tilbagebetaling er fremsendt til ti l- skudsmodtager. FødevareErhverv fastsætter den 1. januar rentesatsen for et år ad gangen, svarende til diskontoen tillagt 2 pct. Tilbagebetalingen kan ikke overstige det udbetalte tilskud med tillæg af evt. påløbne renter jf. renteloven Opgørelsen af nettoprovenuet skal være attesteret af statsautoriseret eller registreret revisor, landøkonomisk konsulent eller af økonomiansvarlige indenfor offentlige institutioner. Tilbagebetalingen beregnes på baggrund af en opgørelse over det nettoprovenu, herunder licensindtægter og lignende, som er skabt gennem projektets resultater gange den støttesats projektet er støttet med. For alle projekter beregnes 3 års fristen for tilbagebetalingskravet fra datoen for projektperiodens afslutning. Kravet om tilbagebetaling og opgørelse af nettoprovenu ophører senest 3 år efter, at projektperioden er afsluttet. 3

6 Tilskudsmodtager er pligtig til at indsende opgørelse over nettoprovenu selv om resultatet fra projektet ikke har været genstand for kommerciel udnyttelse inden for 3-årig periode efter projektets afslutning. Dokumentation: Tilskudsmodtager skal til enhver tid kunne dokumentere nettoprovenuet ud fra registreringer, herunder bilag i tilskudsmodtagers bogholderi. Krav til revisor/økonomiansvarlig i forbindelse med erklæring og projektregnskab Attestation private virksomheder: Skemaerne skal attesteres af tilskudsmodtagerens statsautoriserede eller registrerede revisor ved udarbejdelse af særskilt Revisorerklæring. (Skema findes på Offentlige institutioner: Hvis tilskudsmodtager er en offentlig institution, som er underlagt revision af fx af Rigsrevisionen, skal institutionen anvende Skemaet: Revisor erklæring vedrørende tilbagebetaling af tilskud for projekter, der har opnået tilskud under GUDP. Skemaet skal attesteres af den økonomisk ansvarlige medarbejder. Revisors arbejde: Revisionen skal i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisions principper tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at opgørelsen er uden fejl og mangler. Under revisionen skal der ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko foretages effektprøvelse af grundlaget og dokumentationen for de i opgørelsen anførte beløb og øvrige oplysninger. Revisor skal i denne forbindelse undersøge, om der er etableret hensigtsmæssige forretning s- gange, interne kontroller vedrørende projektet samt teste, om disse fungerer. Revisor skal undersøge, om projektresultatet har skabt indtægter, som ikke fremgår af opgørelsen. Revisors ansvar: Ved forbehold kan det ikke indskrænke revisors arbejde og ansvar. Hvis revisor angiver en erklæring med forbehold eller supplerende oplysninger, kan FødevareErhverv kræve yderligere oplysninger. Kontrol: FødevareErhverv efterprøver stikprøvevis at de indsendte oplysninger er i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogholderi, herunder at alle indtægter fra projektets resultater er medtaget i opgørelsen. Udfyldelse af skema 1: 4

7 1. Navn Tilsagnshaver skal stå øverst på skemaet anføre eget navn eller navnet på virksomheden, projektets titel, navnet på den projektansvarlige, FødevareErhvervs journalnummer, projektets start og slutdato (kan findes i tilsagnsbrev), og hele tilskuddet, der er udbetalt for projektet. 2. Akkumuleret nettoprovenu Ved projektets akkumulerede nettoomsætning forstås alle indtægter, hvori det opnåede resultat, produkt, proces eller lign. indgår, herunder licensindtægter. Bemærk, at nettoomsætningen ikke omfatter omsætning i forbindelse med testmarkedsføring og lancering, der er gennemført som led i projektet. Den akkumulerede nettoomsætning skal opgøres som et nettobeløb efter følgende retningslinjer: Bruttoomsætning: xxxx kr. - Merværdiafgift: xxxx kr. -Fragtomkostninger: xxxx kr. hvis disse afholdes af sælger -Prisnedslag der direkte kan henføres til kvantums- og introduktionsrabatter: xxxx kr. - Indtægter oppebåret ved salg eller udnyttelse af licenser og knowhow xxxx kr. Nettoomsætning xxxx kr. Direkte produktionsomkostninger Indirekte produktionsomkostninger Nettoprovenu xxxx kr. Bemærk: Alle oplysninger skal kunne verificeres i virksomhedens bogføringsregistreringer, herunder i form af fakturaer m.v. Tilskudsmodtager kan vælge at undlade at oplyse om de omkostninger, der kan fratrækkes bruttoomsætningen og alene basere beregningen af nettoprovenuet og et eventuelt tilbagebet a- lingskrav på bruttoomsætningen. 3. Underskrift Skemaet skal underskrives af tilskudsmodtageren eller virksomhedens ansvarlige ledelse. 5

8 6

9 FødevareErhverv Skema 1 GUDP-Kontoret Nyropsgade København V Skema for akkumulerede nettoprovenu. Virksomhedens/institutionens navn: Projektets titel: Adresse: Projektansvarlig: J. nr.: Projektets startdato: Projektets slutdato: I alt udbetalt tilskud for projektet: Den akkumulerede nettoprovenu skal opgøres som et nettobeløb efter følgende retningslinjer: Bruttoomsætning: Merværdiafgift: Fragtomkostninger: kvantums- og introduktionsrabatter - Indtægter, øget dækningsbidrag oppebåret ved salg eller udnyttelse af licenser og knowhow Nettoomsætning: Direkte produktionsomkostninger Indirekte produktionsomkostninger Nettoprovenu: Bemærk: Alle oplysninger skal kunne verificeres i virksomhedens bogføringsregistreri n- ger, herunder i form af fakturaer, kreditnotaer m.v. Dato: Underskrift af tilskudsmodtageren eller virksomhedens ansvarlige ledelse. 7

10 FødevareErhverv GUDP-Kontoret Nyropsgade 30, 1780 København V. Revisor erklæring vedrørende tilbagebetaling af tilskud for projekter, der har opnået tilskud under GUDP: Titel for projektet FERV s journalnummer: Nummer FødevareErhverv Vi har revideret regnskab for toprovenu for projektet. til Projektets startdato Projektets slutdato nettoprovenu på Virksomhed Projkekttitel udvisende akkumuleret DKK. Beløb i forbindelse med opgørelse af net- Virksomhed ledelse har ansvaret for projektregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om den akkumulerede nettoprovenu. og Fødeva- Vor erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for reerhvervs behandling af projektregnskabet. virksomhed Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og Fødevar e- Erhvervs tilsagnsbrev af dato Revisionsstandarderne kræver, at vi tilrettelægger og udfører vor revision med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at projektregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinform a- tion. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i pr o- jektregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er vor opfattelse, at den udførte revision g i- ver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisor forbehold: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ministeriet for Fødevarer, Nyropsgade 30 Tel: Landbrug og Fiskeri DK-1780 Kbh. V Fax:

11 Konklusion Det er vor opfattelse, at projektregnskabet er udarbejdet i overens stemmelse med gældende regler for kommerciel tilbagebetaling under Lov om Grønt Uudviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)., den Kontorsted dato Revisionsfirmaets navn og adresse / Firmastempel Underskrift STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 9

12 FødevareErhverv Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om tilskud under Innovationsloven

Vejledning om tilskud under Innovationsloven Vejledning om tilskud under Innovationsloven August 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud under innovationsloven Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere