Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18"

Transkript

1 Delegerede: Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18 Odense Reza Rasti Christian Emdal Sørensen Thomas Sydenham Julia Cederlund Bestyrelsen, ekstern ansvarlig Exchange IMCC Uland Odense, Admin Esbjerg Anne Sofie Pinstrup Jørgensen 2015 Line Andersen 2015, Sund på kryds og tværs Ditte Rasmussen Sund på kryds og tværs, blodbar Karin Henrichsen 2015, Sund på kryds og tværs Thim Prætorius Bestyrelsen, formand Linda Frost Adm Esbjerg Randi Sylvest Sund på kryds og tværs København Jannie Pedersen Line Engelbrecht Jensen Mathilde Svendstrup Rie Harboe Nielsen Laura Sommer Hansen Carsten Birch Anna Sofie K. Hansen Mathias Mikkelsen Mette Correl Sexekspressen + IMCC World AIDS dag projekt NOME IMCC (SCOME & FINO OC) Exchange Kbh bh, lokal adm + Donaid Exchange, adm, FINO OC Exchange Bestyrelsen, WAD projektet; Træningsgruppen Bestyrelsen, administrationsansvarlig; Adm KBH Tidl. Bestyrelsen Side 1 af 9

2 Århus Marieke Leemreize Arlen Aguilar Lene Holst Andersen Søren Uhre Louise Secher Jespersen Esben Holst Troels Græsholt Knudsen Mathilde Aalling Monica Etler Nielsen Linda Bennetzen Lena Larson Kasper Ejlskov Masanga gruppen Research Exchange; Training Tidl. Bestyrelsen Bestyrelsen, Økonomiansvarlig IMU Ålborg Sandra Bohn Alea Moreno Imcc gruppe: Exchange Admgruppen Tilstede uden stemmeret: Deltagere uden stemmeret Sille Wiberg Pernille Mortensen Sara Munk Jensen Lars Madsen Steen Jepsen Louise Thomsen Stilling Landssekrætær Bogholder Lokalsekretær, Odense Lokalsekretær, Århus; FINO OC IMU, Mimer Esbjerg Side 2 af 9

3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Bestyrelsens årsberetning 5. Beretning fra internationale møder 6. Regnskab a. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse b. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering. d. Kommentarer fra kritiske revisorer e. Godkendelse af regnskabet 7. Indkomne forslag a. Individuelt medlemskab og sekretariatsstruktur i. Præsentation og kort diskussion ii. Afstemning b. Vedtægtsændringsforslag (bortfalder hvis 7a ikke vedtages) i. Præsentation og kort diskussion ii. Afstemning 8. Valg til bestyrelse og af kritiske revisorer a. Bestyrelsesposter på valg i. Ansvarlig for interne relationer Formand ii. Ansvarlig for eksterne relationer iii. Økonomiansvarlig iv. Bæredygtighedsansvarlig v. Administrationsansvarlig vi. Informationsansvarlig b. Valg af to kritiske revisorer 9. Nedsættelse af udvalg a. Udvalg til videre implementering af individuelt medlemskab (bortfalder hvis 7a ikke vedtages) b. Hjemmeside/IT udvalg c. PR udvalg 10. Fastsættelse af kontingent a. Hvis 7a vedtages - 75kr. som medlemskontingent pr. individuelt medlem Hvis 7a ikke vedtages 800 kr. som medlemskontingent pr. lokalafdeling 11. Eventuelt Side 3 af 9

4 1. Valg af dirigent Line Engelbrecht Jensen vælges som dirigent og konstaterer, at indkaldelse er sket rettidigt. 2. Valg af to referenter og to stemmetællere Referenter: Lars Madsen og Sille Wiberg Stemmetællere: Sara Munk Jensen og Steen Jepsen 3. Godkendelse af dagsorden Line gennemgår dagsordnen, der godkendes 4. Bestyrelsens årsberetning Ved Thim Prætorius Bestyrelsen består ved generalforsamlingen 2008 af følgende medlemmer: Thim Prætorius: Ansvarlig for interne relationer (formand) Reza Rasti: Ansvarlig for eksterne relationer Troels Græsholdt-Knudsen: Økonomiansvarlig Mathias Mikkelsen: Administrationsansvarlig Anna Sofie K. Hansen: Bæredygtighedsansvarlig I september 2008 skete der en rokade i bestyrelsen, da tidligere formand Søren Uhre trådte ud af bestyrelsen pga. sygdom. Thim Prætorius overtog formandsposten og Mathias Mikkelsen blev indsuppleret som administrationsansvarlig. Efter denne rokade har der ikke været nogen PR ansvarlig. Bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver Bestyrelsens medlemmer har i løbet af året arbejdet med følgende: Thim har lagt et stort stykke arbejde i IMU og været PR ansvarlig. Han overtog formandsposten i september og har siden varetaget formandens arbejde, blandt andet kontakt til medarbejderne. Reza har som eksterne relationer stemmeretten i IFMSA og har deltaget i den internationale debat via forskellige mødetyper (IFMSA net og Skype). Han har ledet de danske delegationer til internationale møder. I 2008, var der MM Mexico, EuRegMe i Kroation, AM på Jamaica. Det nordiske FINO er i år i Kalundborg, hvor i alt ca. 100 deltagere vil komme. Troels arbejder tæt sammen med bogholder Pernille Mortensen og har berøring med mange forskellige arbejdsområder. Han har i 2008 brugt meget tid på at rydde op i regnskabet og deslige (det går fremad) og bankskiftet. Han har derudover fundraiset penge til FINO og brugt tid på ansættelser. Mathias har kun været med i bestyrelsen et par måneder og er blevet indsuppleret som administrationsansvarlig. Han har gennem IMU været involveret i overgangen til individuelt medlemskab og været med til at skrive vedtægtsændringerne. Anna Sofie har været aktiv indenfor, at sikre uddannelsesmuligheder for de aktive og i år er 5 nye trænere blevet uddannet. Hun været i Norge og Sverige for at indhente inspirationer, til hvordan landsmøderne kan forbedres i fremtiden og vil arbejde med dette resten af året. Hun har desuden arbejdet tæt sammen med landssekretær Sille Wiberg. Anna Sofie har desuden været hovedkoordinator for FINO, hvor der også afholdes Training New Trainers workshop (TNT). Side 4 af 9

5 Opgradering af sekretariatet Bestyrelsen har i 2008 arbejdet med at øge antallet af medarbejdertimer og har ansat landssekretær Sille Wiberg 37 timer ugentligt, Pernille Mortensen 14 timer ugentligt og øget de tre lokalsekretær stillinger til 5 timer ugentligt. Dette er sket i en proces mod omlægningen af individuelt medlemskab, som har været et af bestyrelsens fokusområder. Nationale møder Der er i 2008 blevet afholdt 4 nationale møder alle med et stort udbytte: KO-møde forår: Temaet branding af IMCC. Forårsmødet 2008: Med fokus på træning (bæredygtighed, ledelse og projektudvikling) og afholdes af workshops med emnerne (vision for IMCC, bestyrelsesarbejde, fordele og ulemper ved individuelt medlemskab). KO-møde efterår: Fokus på vedtægter IMCC s undergrupper og lokalafdelinger 2008 har været et år med højt aktivitetsniveau i de eksisterende projekter og undergrupper og flere nye projekter er kommet til: World AIDS Dag Projektet, Nepaid, AIDS løbet, Massanga Outreach Project, IMCC-Rwandas organisationsudviklingsprojekt og IMCC Uland har lavet forundersøgelser til nyt projekt i Mali. Der er desværre også nogle projekter, der er blevet nødt til at lukke ned, her iblandt Healthy Planet og Libanongruppen. Det går godt i de fleste lokalafdelinger, hvor der er stort engagement og social aktivitet. Odense, der har været en af de stærkeste afdelinger i flere år, lider dog under, at medlemmerne af lokaladministrationen er trådt ud, og der arbejdes derfor på højtryk med, at finde en ny lokaladministration. Interessefællesskaberne Der har i 2008 ikke været meget fokus på interessefællesskaberne og målet med at lave disse er derfor ikke nået. Grønt interessefællesskab (udviklings og hjælpearbejde) afholder dog en workshop d. 16. november om køn og ligestilling med formålene, at blive bedre til at arbejde med ligestilling i IMCC s projekter og skabe et fundament for sparring på tværs af projekterne. Hjemmesiden Målet med at få en velfungerende hjemmeside, intranet og lister er til dels nået idet, at fildelingen på intranettet virker og by og interessefællesskabslisterne virker. Der er dog stadig et stykke vej til at hjemmesiden og alle lister virker optimalt. 5. Beretning fra internationale møder V. Reza Rasti, Laura Sommer og resten af delegationen til IFMSA s August Meeting Der har i 2008 været deltagere til IFMSA s March Meeting, EuRegME mødet og IFMSA s August Meeting. Sidstnævnte møde havde temaet Nutrition and Health og havde en delegation af 12 IMCC ere fra alle fem lokalafdelinger. De deltog i pre-ga en, Training New Trainers workshop, Presidents Workshop, Workshop i Poverty and Health og Patient Safety og i workshops indenfor IFMSA s indeling; SCOPE, SCORP, SCOPH, SCOME og SCOME. Derudover var der en masse plenum debatter og diskussioner, hvor det nye Team of Officiels blev valgt, IFMSA s vedtægter blev ændret og der blev skrevet politiske statements. Det var dog ikke muligt at finde en egnet arrangør af August Meeting Side 5 af 9

6 Delegationen opfordrer alle til at søge deltagelse i de internationale møder, da de giver en masse inspiration og energi til videre arbejde og derudover er en fantastisk oplevelse. Internationale møder 2009: IFMSA March Meeting i Tunesien EuRegMe i Bulgarien IFMSA August Meeting i?? FINO møde i november i Island 6. Regnskab a. Fremlæggelse af regnskab fra senest afsluttede regnskabsår til godkendelse Troels gennemgår regnskabet fra 2008 som også er udsendt til medlemmerne. Der er ingen anmærkninger fra hverken vores eksterne revisor. b. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering Budgetopfølgelsen for det eksisterende regnskab gennemgås. Budgettet forventes stadig at holde med det budgetterede underskud på ca kr. c. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering Der fremlægges et budgetforslag for regnskabsåret Budgettet er kun et forslag, hvor de delegerede har mulighed for at komme med kommentarer. Det endelig budget vedtages af den nye bestyrelse. Troels påpeger, at IMCC gerne vil indgå aftaler med de enkelte projekter om hvor meget overskud der kan forventes til det samlede budget (hvor det nu er lidt tilfældigt). Så der planlægges at lave en aftale mellem projekterne og bestyrelsen til hvad projekterne giver i administrationsgebyr (ligesom den aftale IMCC har med Uland). Uforudsete udgifter og transportpulje er blevet tilføjet budgettet. Transportpuljen kan søges til alverdens transportudgifter, hvilket IMCC s medlemmer ofte søger initiativpuljen om, og desuden har der været behov for en post for uforudsete udgifter. Egenkapitalen vil forventeligt falde med mellem og , hvilket også er budgetteret i køreplanen for individuelt medlemskab. d. Kommentarer fra kritiske revisorer Der er en kritisk revisor til stede, hverken den fraværende eller den tilstedeværende har nogle anmærkninger. e. Godkendelse af regnskabet Regnskabet for 2007 godkendes. Side 6 af 9

7 7. Indkomne forslag a. Individuelt medlemskab og sekretariatsstruktur i. Præsentation og kort diskussion Ved Thim Prætorius Der blev på generalforsamlingen 2007 vedtaget en principbeslutning om at nedsætte et udvalg (IMU) til arbejde med at forberede IMCC til individuelt medlemskab af DUF. Formålet med individuelt medlemskab er: Sikre medlemmernes demokratiske rettigheder Sikre bæredygtigheden i IMCC ved at øge sekretariatsbistanden Sikrer økonomisk stabilitet ved hjælp af højere DUF tilskud Dette kræver at medlemmerne betaler minimum 75 kr. årligt. Individuelt medlemskab kræver en finansiering på følgende af IMCC s egenkapital: 2008 kr kr I alt kr Den samlede betydning for IMCC s egenkapital ved 500 medlemmer bliver som følger: Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr Pr. 1. dec kr IMU har sikret gennemførelse af en evaluering af øget sekretariat (udsendt som bilag til denne generalforsamling). Heri fremgår det at bestyrelsen selv har oplevet større støtte ved en opgradering af landssekretariatet og opfatter det som om kernen af IMCC er blevet styrket. Hvor langt ud i organisationen styrkelsen har spredt sig er svært at sige. Det vurderes, at IMCC er blevet mere konsolideret og der er blevet lagt et godt grundlag for fremtidigt arbejde. IMU har gennemført de praktiske opgaver der skulle til for at IMCC kan overgå til individuelt medlemskab og vurderer at organisationen er klar til dette, Medlemsundersøgelsen viser, at medlemmerne generelt er tilfredse med at være med i IMCC og er positivt indstillet overfor individuelt medlemskab. Halvdelen af medlemmerne har også mærket en forskel siden sekretariatet blev opgraderet. En af de største bekymringer er, hvordan IMCC skal skaffe de 500 medlemmer, der er nødvendigt for at få de ønskede midler fra DUF. Til dette er der udarbejdet et PRidékatalog, der beskriver de forskellige segmenter, der kan hverves, og idéer til hvordan og hvornår dette kan gøres. Kataloget er et levende dokument, der hele tiden skal opdateres med medlemmernes erfaringer. Side 7 af 9

8 Hvis individuelt medlemskab stemmes igennem er de næste skridt: Nyt arbejdsudvalg skal nedsættes Oprettelse af medlemsdatabase Hvervning af medlemmer Indmeldelse af medlemmer ii. Afstemning om overgang til individuelt medlemskab Individuelt medlemskab stemmes igennem med 33 afgivne stemmer ud af 34 stemmeberettigede: 0 stemmer imod, 0 stemmer blankt og 33 stemmer for. b. Vedtægtsændringsforslag i. Præsentation og kort diskussion V. Mathias Mikkelsen Mathias fremlægger det nye vedtægtsforslag og de delegerede har mulighed for at stille spørgsmål og der følger en kort diskussion. ii. Afstemning Vedtægtsforslaget stemmes igennem med 33 afgivne stemmer ud af 34 stemmeberettigede: 0 stemmer imod, 1 stemmer blank, 32 stemmer for. 8. Valg til bestyrelse og af kritiske revisorer a. Bestyrelsesposter på valg i. Ansvarlig for interne relationer Formand Troels Græsholdt-Knudsen (Århus) stiller op og vælges. ii. Ansvarlig for eksterne relationer Line Engelbrecht Jensen (København) stiller op og vælges. iii. Økonomiansvarlig Lars Madsen (Århus) og Line Andersen (Esbjerg) stiller op. Line vælges iv. Bæredygtighedsansvarlig Ingen opstillede og posten er dermed ledig. Bestyrelsen kan indsupplere en bæredygtighedsansvarlig, når de finder egnet kandidat. v. Administrationsansvarlig Mathias Mikkelsen (København) stiller op og vælges vi. Informationsansvarlig Anne Sofie Pinstrup Jørgensen (Esbjerg) stiller op og vælges. b. Valg af to kritiske revisorer Ditte Rasmussen (Esbjerg) og Kasper Ejlskov (Århus) stiller op og vælges Side 8 af 9

9 9. Nedsættelse af udvalg a. Udvalg til videre implementering af individuelt medlemskab (bortfalder hvis 7a ikke vedtages) I forlængelse af IMU skal der laves et IMU2.0. Udvalget skal arbejde med den videre proces for individuelt medlemskab. Thim Prætorius, Kasper Ejlskov, Troels Græsholt-Knudsen melder sig til dette udvalg. Sille Wiberg bistår i udvalgets arbejde. b. Hjemmeside/IT udvalg Skal sikre at hjemmesiden og lister kommer til at virke hurtigst muligt i samarbejde med Philip Løventoft (København). Troels Græsholt- Knudsen, Pernille Mortensen, Anne Sofie, Sara Munk Jensen og Mathias Mikkelsen melder sig til dette udvalg og til at teste listerne. Sille Wiberg bistår med dette arbejde. c. PR udvalg PR udvalget skal lave PR materiale, men udvalgets arbejde er også relateret til medlemshvervning, Anne Sofie P. Jørgensen og Anna Sofie K. Hansen, Sandra Bohn og Lene Holst melder sig til dette udvalg 10. Fastsættelse af kontingent a. Hvis 7a vedtages 75kr, som medlemskontingent pr. individuelt medlem b. Hvis 7a ikke vedtages 800kr som medlemskontingent pr. lokalafdeling Det vedtages at fastsætte kontingentet til 75 kr. årligt. 11. Eventuelt a. Pernille Mortensen (bogholder) og Sille Wiberg (landssekretær) præsenterer kort dem selv og deres arbejdsopgaver. b. Reza meddeler at det er absolut sidste chance for at tilmelde sig til FINO c. Troels: Der gives en stor hånd til Søren Uhre, for et ekstraordinært stort arbejde indenfor IMCC. Side 9 af 9

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013 Ansøgninger behandlet på skypemøde d. 21. oktober 2013 1. Formalia Ordstyrer: Katrine Tanggaard Referent: Tobias Abell Tilstedeværende: Katrine Tanggaard

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere