Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet"

Transkript

1 Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er at drive marketenderi i de dertil hørende lokaler i Datalogisk Institut, Universitetsparken 1, 2100 København Ø. 3 Medlemmer Som medlemmer kan optages enhver, som er ansat eller studerende ved Datalogisk Institut. Medlemskab kan tegnes for et studieår af gangen. Der betales ikke kontingent, da foreningens drift skal hvile i sig selv. Medlemmerne er forpligtet til ved deres arbejde at medvirke til kantinens drift. Ophører et medlems tilhørsforhold til instituttet, ophører medlemskabet ligeledes. Bestyrelsen kan nægte optagelse, men kun hvis mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Dersom den pågældende ønsker det skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen. 4 Bestyrelsen Foreningens ledes af en bestyrelse, der består af en formand, bogholder, samt seks til tolv menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dvs. fastlægger selv hvilke poster, der yderligere skal være, samt hvem der skal varetage de forskellige poster. Bestyrelsen er selvsupplerende. Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen. 5 Generalforsamling Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes medio februar. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst to ugers varsel, med en uges frist til at indsende forslag til optagelse på dagsordenen. Forslag, der skal behandles på en generalforsamling skal stå på dagsordenen. Dagsordenen offentliggøres mindst tre 1

2 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse og dagsorden offentliggøres ved opslag på kantinens opslagstavle. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer eller 50 af medlemmerne ønsker det. For den ekstraordinære generalforsamling gælder samme regler som for den ordinære pånær: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst fire ugers varsel, med to ugers frist til at indsende forslag til optagelse på dagsordenen og dagsordenen skal offentliggøres mindst en uge før generalforsamlingen. Såfremt der er medlemmer der ønsker at indtræde i bestyrelsen, skal de til den siddende bestyrelse skriftligt give til kende, at de ønsker at stille op senest en uge efter indkaldelsen Hvis dette er tilfældet går hele bestyrelsen på valg. Kandidaten skal angive hvilke(n) post(er) han/hun stiller op til (formand, kasserer eller menigt medlem). Bestyrelsen udarbejder en kandidatliste som offentliggøres senest samtidig med dagsordenen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kasserens beretning 5. Fremlæggelse af regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af to revisorer 8. Eventuelt 6 Afstemning Til generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt flertal, hvilket vil sige mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Stemmeberettigede er ethvert medlem ved personligt fremmøde. Beslutninger kan foretages ved håndsoprækning. Hvis nogen ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Ved skriftlig afstemning Blanke stemmer er både gyldige og afgivne stemmer, dvs. tæller med i antallet af afgivne stemmer. En stemmeseddel er ugyldig: Hvis den indeholder mere end et ja eller nej. Hvis den indeholder andet end navnene på de kandidater der stemmes om. Hvis den indeholder flere navne end antallet af kandidater, der skal vælges. Hvis der benyttes andre sedler end de udleverede stemmesedler. Hvis der benyttes tegn eller påskrives bemærkninger, som kan afsløre, hvem stemmeafgiveren er. Ugyldige stemmer tælles med som afgivne stemmer. 2

3 Valg af bestyrelse Formand og bogholder vælges direkte af generalforsamlingen ved simpelt flertal. Er der dog flere end to kandidater og får ingen af disse mere end halvdelen af de afgivne stemmer, stemmes der igen blandt de to, der fik flest stemmer i første runde. Formanden vælges først. Dernæst bogholderen, og til sidst de resterende medlemmer. Er der flere kandidater end dem der må være, foretages prioritetsvalg. Der udleveres stemmeseddel med plads til det antal kandidater der skal vælges. Navnene skal angives i den rækkefølge kandidaterne ønskes valgt. Optælling Der udregnes fordelingstal svarende til gyldige stemmer/antal poster. Har nogen kandidater opnået fordelingstallet på 1.-stemmer er disse valgt. Nr. 1 er den med flest 1.-stemmer osv. For de kandidater, der ikke opnår fordelingstallet med 1.-stemmer, ses på 2.-stemmer lagt sammen med 1.-stemmer. Hvis der stadig er ubesatte poster, ses på 1.-stemmer lagt sammen med 2.stemmer og 3.-stemmer, osv. Er der stemmelighed på 1.-stemmer, er antallet af 2.-stemmer afgørende for hvem er nr. 1, osv. Har to kandidater stemmelighed ved alle prioritetsstemmer foretages lodtrækning. Valg af revisorer Valget gælder for det indeværende års regnskaber. Valg foregår efter samme princip som for bestyrelsen. 7 Vederlag Hvervene som bestyrelsesmedlemmer og revisorer er ulønnede. 8 Tegning Foreningen tegnes ved underskrift af formand eller to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig. Bestyrelsen har pligt til at føre et hensigtsmæssigt regnskab, og mindst en gang pr. kvartal at foretage en opgørelse af varebeholdningen. Bestyrelsen må påse, at driften hviler i sig selv. Bestyrelsen fastsætter regler for den daglige drift. Bestyrelsen har pligt til at sørge for, at de til enhver tid gældende offentlige forskrifter for marketenderier overholdes. Bestyrelsens medlemmer er ikke personligt økonomisk ansvarlige for eventuelle fordringer imod foreningen. 9 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer foretages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal (kvalificeret flertal) af de afgivne stemmer. 3

4 10 Opløsning Opløsning efter ønske fra foreningens medlemmer Foreningen kan opløses på følgende måde: Beslutningen skal foretages på en generalforsamling og vedtages af mindst 2/3 af samtlige medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling inden fire uger, hvor opløsning kan ske med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Ved den sidste generalforsamling besluttes hvad der skal ske med foreningens midler. Opløsning som følge af opsigelse af nuværende lokaler, f.eks. ved flytning I tilfælde af at kantinens lokaler bliver opsagt, f.eks. hvis instituttet flyttes, vil den aktive kantinebestyrelse undersøge mulighederne for at videreføre alle, eller dele af den nuværende studenterkantines aktiviteter i andre lokaler, så vidt det er muligt. Hvis en flytning af kantinen vurderes mulig, kan bestyrelsen vælge at bruge eksisterende midler og allerede indkøbt materiel (automater, kantinens del af SAGIO-betalingssystem o.a.) til dette formål. I dette tilfælde videreføres Kantineforeningen under de nuværende præmisser. Hvis en flytning ikke er mulig pga. manglende passende lokaler, accept fra institut, eller manglende midler, eller hvis bestyrelsen vurderer at omkostningerne ved flytningen og/eller den fortsatte drift ikke står mål med kantinens midler (både mht. arbejdskraft og økonomi), kan bestyrelsen vælge at afvikle kantinens aktiviteter, se næste punkt. Afvikling af kantinens aktiviteter Ved afvikling af kantineforeningens vil følgende gælde: 1. Den siddende bestyrelse pålægges at afvikle de af kantinens fysiske aktiver, som der ikke længere vil være brug for, eller mulighed for økonomisk at opbevare (automater o.a.) således at foreningens likvider maksimeres. 2. Foreningens formål ændres således at hensigten fremover vil være (uprioriteret) Reetablere en studenterkantine for datalogistuderende på KU. Støtte DIKU-studerendes mulighed for indtag af billig fast og flydende føde. Støtte sociale formål på DIKU - f.eks. DIKURevy, film, rejser, fester, o.a. Skulle det ikke længere være muligt at støtte sociale formål ved datalogistudiet ved KU (f.eks. ved nedlæggelse af studiet eller hvis studiet splittes i sådan grad at den siddende bestyrelse vurderer at der ikke længere findes grundlag for social aktivitet for datalogistuderende), omdannes kantineforeningen til en alumneforening for forhenværende datalogistuderende 3. Bestyrelsen for den reformerede forening vil fremover have en væsentlig mindre arbejdsbyrde. Bestyrelsens antal sættes derfor til maksimalt 9 og mindst 5. Ved overgang til nedlukningsfase forbliver nuværende medlemmer af bestyrelsen på pladsen, indtil deres valgperiode udløber. Pladser på valg udfyldes efter valg på generalforsamling med, på tidspunktet for generalforsamlingen, nuværende medlemmer af kantineforeningen. 4. Valgperioden er på 2 år. 5. Bestyrelsen kan mødes efter nødvendighed, dog mindst 2 gange om året, og skal behandle indkomne ønsker om støtte. Det står bestyrelsen frit selv at indsende forslag. 4

5 6. Bestyrelsen skal forbruge et beløb svarende til mindst 4% og maksimalt 10% af foreningens kapital ved indstiftelsen per år. I tilfælde af at bestyrelsen ønsker at bruge et større beløb end maksimalkravene i punkt 5, f.eks. til reetablering af kantine, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har diskretion til forbrug af passende beløb til opretholdelse af foreningens drift. 7. Bestyrelsen har krav på dokumentation, for at verificere at Kantineforeningens midler er brugt til det formål angivet i støtteansøgninger. 8. Bestyrelsen aflønnes ikke. Ovenstående vedtægter er vedtaget den 20. marts 1974 på den stiftende generalforsamling og ændret 25. februar 1975, 2. marts 1976, 14. december 1978, 24. november 1986, 30. oktober 1990, 2. februar 1995, 2. marts 1998, medio september 2001, 8. marts 2007, samt 22. april Således vedtaget 22. april

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere