S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D"

Transkript

1

2 S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

3 JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958

4 F O R O R D»Slægten Simonsen fra Rugaard«omfatter efterkommerne (mandslinien og kvindeliniens 1. led) af Simon Andersen Amagers bedsteforældre Niels Christensen og M ette Erichsdatter som boede på gården Skaderod ca Den bringer oplysninger om ialt 130 personer (89 i mandslinien, 41 i kvindelinien), foruden de indgiftede. Alle oplysninger vedrørende afdøde personer er afkontrolleret efter kirkebøger, skifteprotokoller, folketællingslister m.m., medens det kun er sket i få tilfælde for de nulevende personers vedkommende, idet oplysningerne om disse er baseret på de pågældendes egne besvarelser af det udsendte spørgeskema. Stamtavlen er ordnet generationsvis med fortløbende nummerering. Kvindelinien indgår dog ikke i denne nummerering, men er opført sammen med moderen. Alle personer er opført med fulde navn, og desuden er kaldenavnet medtaget i klamme, såfremt det afviger fra døbenavnet. Hvor intet andet er anført, har dåb og begravelse fundet sted i det sogn, hvor vedkommende er henholdsvis født og død. Litteraturhenvisningerne anfører i almindelighed ikke studenterfortegnelser og biografiske samlingsværker vedrørende læger, jurister, præster m. v. Sådanne værker anføres kun, hvor de eventuelt kan supplere de oplysninger, der medtages i stamtavlen. Redaktør N iels Friis, landsretspræsident Bendt Simonsen Friis ældste søn, har skrevet den indledende artikel om sin tipoldefar Simon Amager og har stillet billederne fra Rugaards gamle hovedbygning til disposition. Billedmaterialet er i øvrigt begrænset til kun at omfatte een gård, nemlig Rugaards gamle hovedbygning, som den så ud i stamfaderen Simon Amagers tid samt Simon Amager selv og hans to sønner og svigerdøtre, fra hvem de to grene af slægten nedstammer. Efter stamtavlen følger et uddrag af de gamle dagbøger, som Simon Amagers søn Bendt Simonsen og hans hustru Amalie førte på Rugaard En fuldstændig gengivelse af dagbøgerne havde vel været at foretrække, men ville på den anden side have antaget et sådant omfang, at den fuldstændig havde sprængt den grænse, som økonomien nu en gang sætter. Uddraget af 5

5 dagbøgerne, der giver såvel et billede af Simon Amagers sidste år som af livet på egnens gårde og disses beboere, heriblandt naturligvis i særdeleshed Rugaard, er et helt lille stykke fynsk kulturhistorie. Den originale stavemåde er naturligvis bevaret, og opsætningen er i øvrigt foretaget under al mulig hensyntagen til originalmanuskriptet. Dagbøgerne ender brat i Når det nu endelig er lykkedes at udgive denne slægtsbog, skyldes det den overvældende tilslutning, jeg har fået fra alle grene af familien. For denne såvel som for den interesse, der er vist mit arbejde, bringer jeg Dem alle min hjerteligste tak. Ligeledes takker jeg afdelingsbibliotekar Sven H oumøller for hjælp og vejledning ved stamtavlens udarbejdelse. Frederiksberg i marts J ørgen Friis Anvendte forkortelser: gift med b.v. borgerlig vielse 1, 2 1. gang, 2. gang 6

6 S IM O N A N D E R S E N A M A G E R RUGGAARDS STOUTE GENREJSER

7 Et Tilbageblik over en Slægts Historie er ikke fuldkomment, hvis der ikke bliver Lejlighed til at standse op ved en eller flere af de Mænd, der i særlig Grad har præget den. Den fyenske Slægt Simonsen, hvis Tilværelse er optegnet paa de efterfølgende Blade, har ikke mindst Grund til at hylde Mindet om Simon Andersen Amager, uden Tvivl dens betydeligste Skikkelse. Hans Navn er uløseligt knyttet til Ruggaard, paa hvilken han sad i det usædvanligt lange Spand af 62 Aar, højt agtet og respekteret af hele sin Egn. Med god Grund har man kaldt denne ejendommelige Mand, der fra smaa Kaar havde tjent sig op til Herre paa den gamle fyenske Kongeborg, for dennes stoute Genrejser. Hans Manddomsgerning faldt i en Periode, i hvilken Danmark rystedes af Krige og af den ene økonomiske Krise efter den anden. Saa meget des større var hans Bedrift og hans Indsats, der til Baggrund har haft ikke blot megen personlig Dygtighed, men ogsaa den enestaaende Karakterstyrke, der lyser ud af Danqvart Dreyers dejlige Portræt af ham, og hvorom ogsaa endnu levende Traditioner i Slægten bærer Vidne. Simon Andersen var født i den lille Landsby Amager i Vigerslev Sogn, hvis Navn jo siden knyttedes til hans. Denne Landsby bestod, da han den 9. April 1751 kom til Verden, af fire Fæstegaarde, der alle hørte under Margaard Gods. Hans Fader, Anders Nielsen, havde den ene af disse i Fæste, og Familien bevarede længe efter en nær Tilknytning til Margaard. Amager-Byen blev Simon Andersens Barndomsverden. Her modtog han sine første Indtryk, jævnsides med Paavirkningen fra Hjemmet. Ikke mindst dette kom, ved man, til at præge ham stærkt og meget positivt. Hans Fader, Anders Nielsen, der var fra Skaderod, kender man en Del til gennem en lille Biografi, der maaske er skrevet af Vigerslev-Præsten Ludvig Boesen, Familiens mangeaarige Ven. Han havde tjent forskellige Steder, senest hos Oberst Brüggemann paa Elvedgaard og hos General v. Grüner paa Margaard. Sin Amagergaard fik han formentlig i Fæste nogenlunde samtidig med, at han den 19. Juli 1747 giftede sig med den unge Enke Berte Olufsdatter fra Amager. I Ægteskabet var kun Simon Andersen, der, som det hedder, i 9

8 sin hele Ungdom»haver haft sin gamle retsindige christelig tænkende Faders Exempel for Øje som et Mønster at efterfølge i Kiærlighed, Tienstagtighed og Godgiörenheed....«Der haves ingen sikre Efterretninger om Simon Andersens unge Aar - man har kun Familietraditioner at bygge paa i saa Henseende. De gaar ud paa, at han som ungt Menneske kom ud at tjene, vistnok som Herskabskusk hos en af Egnens adelige Godsejere. Ret snart har han dog nok ogsaa taget Del i Driften af Faderens Fæstegaard; han kaldes i 1781»Beboer af en Gaard i Amager«- men selve Fæstebrevet har han nok først overtaget efter Faderens Død. Det var i hine Tider ikke ualmindeligt, at Herskabsfunktionærer samtidig drev Landbrug. Men heller ikke dette gav Simon Andersen nok. Tidligt skal han have haft det Bierhverv, som i hvert Fald en Periode i Realiteten maa have været hans Hovederhverv: Studehandelen. Han drev denne Handel paa Hertugdømmerne, Slesvig og Holsten, et godt Sted at komme i hine Tider, eftersom de Kriser, der rystede Kongerigets Økonomi, ofte slet ikke mærkedes her, og - hvilket jo var meget vigtigt - deres Penge var bedre og mere stabile. Af disse gode Penge skal Simon Andersen i Løbet af ret kort Tid have tjent særdeles mange - saa mange, at han i 1781, som kun 29-aarig ung Mand, kunde købe Ruggaard. I første Omgang var han ganske vist ikke alene om det - hans Svigerfader var med. Simon Andersen var den 13. Juli 1776 blevet gift med en Datter af Selvejergaardmand Erik Jørgensen, Ejer af Gaarden St. Padesø i Haarslev Sogn. Vielsen fandt Sted»hjemme i Huset«hos Erik Jørgensen. Hvor de unge fik deres Hjem, er ikke ganske klart, men det maa utvivlsomt have været paa Amagergaarden hos Simons Fader, Anders Nielsen; her kom ogsaa ganske kort efter Brylluppet Husmoderens Plads til at staa tom, idet hans Hustru, Simons Moder, døde i Oktober Den er nok blevet overtaget af Simons unge Kone, den 24-aarige Kirsten. Ved den første Søn, Anders Daab i April 1780 boede Parret i hvert Fald paa Amagergaarden. Man maa forestille sig Simon Andersens Virke i disse Aar som meget flittigt, ikke blot paa Landbrugets Omraade, men ogsaa hvor det gjaldt Studehandelen. Det er ikke umuligt, at ogsaa hans Svigerfader, Erik Jørgensen, har været en dygtig og driftig Mand, der maaske i mange Henseender har samarbejdet med Svigersønnen. Hvordan det nu var eller ikke var, saa mødtes de to jo efter fem Aars Forløb i Fællesskab om en stor økonomisk Transaktion: Købet af Ruggaard. Og dermed var det Skridt gjort, der skulde give Simon Amager hans senere saa usædvanlige Position paa Egnen - og indskrive hans Navn med saa megen Hæder i Gaardens Historie. I 1764 var Ruggaard kommet Kronen af Hænde, da den paa Auktion over 10

9 Simon Andersen Amager malet a f Danqvart Dreyer 1838 det kongelige Rytterdistrikt blev solgt til daværende Stiftsamtmand paa Fyn, Geheimeraad Carl Juel til Taasinge. Geheimeraad Juel opførte den daværende Hovedbygning, der kom til at staa i godt 100 Aar. Tre Aar efter, i 1767, solgte Juel Gaarden til en Kammerraad Duus. Han var ikke nogen dygtig Husholder i nogen Henseende; det fortælles om ham, at han»holdt et farligt Hus med Skov og Gods. Købte man fire Læs Brænde af ham, da fik man det femte i Tilgift, og gjorde en Bonde ham en Tjeneste, for hvilken man ellers plejer at skænke ham en Taar, da sendte han ham ud i Skoven at hente et Læs Brænde«. Paa den Maade skulde det jo nok gaa galt, og Duus maatte da ogsaa gaa fra Gaarden, som i hans Tid var blevet slemt medtaget. Han solgte den til Købmand H. N. Nees fra Odense, der i 1781 atter solgte den til Simon Andersen og hans Svigerfader. Disse to Mænd fik Gaarden for ialt Rdl. Dens Tilliggende var, da de overtog den, af Hartkorn Ager og Eng 17 Tdr. 3 Skpr., af Skovskyld 3 Tdr. 3 Skpr., og den tilhørende Ruggaards Mølle var ansat i Mølleskyld for 3 Tdr. I det hele indestod 2388 Rdl. af»kgl. Majestæts Penge«. Fællesskabet mellem Svigerfader og Svigersøn varede kun kort, thi allerede i 1784 købte Simon 11

10 Andersen - der i Mellemtiden maaske havde øget sin Velstand yderligere - Erik Jørgensens Andel i Gaarden for 3900 Rdl. og var dermed Ene-Ejer af den. Det har utvivlsomt i hine Tider, endnu før Bondefrigørelsen rigtigt var begyndt, været et Særsyn, at en ung Arvefæster saa hurtigt - 33 Aar gammel - naaede saa vidt! Efter Købet af Ruggaard blev Simon Andersen Amager endnu nogen Tid boende paa Amagergaarden, og vistnok først efter 1784, da han helt havde overtaget sin nye Besiddelse, flyttede han ind paa den. Ved Folketællingen i 1787 bestod Familien paa Gaarden af Simon Andersen, hans Hustru, deres tre Børn: Birte, Anders og Karen og hans nu 80-aarige Fader. Desuden to Karle og tre Piger, og Beboerne i Gaardens Huse: Møller og Hestehandler Henrik Wædele i Møllen, Husmand og Daglejer Peter Knudsen, Husmand og Gørtler Poul Jensen, Husmand og Skomager Jørgen Mortensen og»husmand med lidet Jord«Anders Larsen, alle med Familier. I Juni 1790 holdt Døden sit Indtog paa Ruggaard: den gamle Anders Nielsen, der sine sidste Aar»stedse opholdt sig hos sin eneste og elskte Søn Velædle Simon Andersen hvis Velfærds fremme saa inderlig laae Ham paa Hjertet, for med Raad og Daad at gaae ham til Haande... «døde. Hans Bortgang er skildret i Tidens malende Sprog:»Og ligesom han nue i sit heele levnet havde tient Herren, saa holdt han ogsaa fast ved Hannem, der ikke heller forlod ham i hans Alderdoms Skrøbelighed, ja endog Aftenen før hans Død, tog han Psalmebogen, og selv opkastede Psalmer som hans Børn og Deres Folk for den Dags Ende vilde takke og love Herren med. Følgende Dag d. 26. Januari henimod Kl 2 blev han tung og søvnagtig, hvorfor han og ved sin Søn bestilte sin Jordefærd og een Times Tiid derefter med een Simeon i sine Børns Arme hensov i Fred....«H. F. Ewald har engang skrevet om Simon Amager, at han hævede Ruggaard fra Vanmagt til Anseelse. Deri var ingen Overdrivelse. Hans Stræbsomhed og hans Dygtighed mærkedes hurtigt. Han forbedrede Jorderne ved god og klog Drift, og gentagne Gange udvidede han sine Besiddelser ved Tilkøb af Jordstykker og Gaarde, hvoraf en Del overgik til hans Børn og Svigerbørn. En velstillet, ja holden Mand maa Simon Andersen tidligt være blevet. Medvirkende hertil har det sikkert været, at han paa særlig heldig Maade, maaske som Ejer af en betydelig Kapital i slesvig-holstensk Kurant, der ikke fulgte det danske Pengevæsen i dets Deroute, kom gennem den store Pengekrise i Aarhundredets Begyndelse, der endte med Statsbankerotten Simon Amager maa have haft baade Handels- og Administrationstalent, foruden at han naturligvis var en dygtig Landmand. Hans Anseelse som saadan var stor paa Ruggaard-Egnen; ogsaa som Opdrætter havde han et fint Navn, 12

11 Ruggaards Hovedbygning set fra Gaarden (ca. 1840) og han hentede - dobbelt fortjenstfuldt i hine Tider, da Præmierne ikke var saa talrige som nu - adskillige Belønninger hjem. Sine Skov-Arealer passede han, skønt ikke Forstmand, selv og fik meget ud af dem; bl.a. til Institutioner og Private i Odense havde han - fra Morudskov - betydelige Brændeleverancer. Endelig kan det nævnes, at han anlagde ret store Humleplantninger paa Gaarden, og ogsaa dette specielle fyenske Produkt gav ham et godt Udbytte. Personlig var Simon Amager en nøjsom, flittig og retsindig Mand, men ogsaa en alvorlig Mand. En stærk Slægtsfølelse prægede ham, og sine Fædres strenge Kristentro havde han taget i Arv. Som Husbond og ogsaa som Familieoverhoved stillede han mange og stærke Krav, og hans Personlighed indgød Respekt. Men mere end dette: Saa streng Simon Amager end kunde være, saa vandt han dog alles Tillid ved sine mange smukke menneskelige Egenskaber, og jo ældre han blev, des større blev den Veneration, der ganske naturligt næredes for ham paa hans Hjemegn. Ruggaard saa i Simon Amagers Tid ikke ud som nu - baade Hovedbygningen og Avlsbygningerne var andre.»borgegaarden har«, hedder det i Provst Boesens utrykte Beskrivelse (fra 1831) af Veflinge Sogn,»3 Fløie. En Hovedbygning og 2 tilbyggede Sidefløie, samtlige een Etage Muur- og Bindingsværk med en Qvist midt paa Hovedbygningen, alt teglhængt og opført paa en temmelig høi og grundmuret Kjælder-Etage. Et Stakit, som forbinder 13

12 Enderne af begge Sidefløiene med hinanden, adskiller Borgegaarden fra Ladegaarden«. Altsaa et betydeligt mere beskedent Hus end den nuværende Hovedbygning, der stammer fra Ogsaa Avlsbygningerne er fornyede siden Simon Amagers Tid. A f de Omgivelser, hvori han færdedes, faar man et Indtryk af Provst Boesens Beskrivelse: Gaarden ligger midt i en meget behagelig Egn ved en lille Aa og en anselig omtrent 7 Tdr. Land stor Vandbeholdning, der bruges som Mølledam, samt er omgivet af frugtbare Marker og smaa tildels bakkefulde, saare yndige Skovpartier... Haugen er ikke af betydelig Størrelse, men godt benyttet til Kiøkkenurter, Frugttræer og Humleanlæg. Fra Haugen kommer man ved en Flydebro til en et Par hundrede Skridt derfra i Mølledammet beliggende Holm, der ligeledes er dyrket som en Hauge og beplantet med en deel Frugttræer. Ved Landevejen, hvor Vejen til Ruggaard drejer fra, staar Ventetornen, en stor, spidst klippet Hvidtjørn omgivet af en lav klippet Hæk. Den skal have Navn af, at Bønderne, som var tilsagt til Kongeægt, samledes her til Afløsning under Kongerejser mellem Odense og Middelfart. Lige siden Kongen solgte Ruggaard, har de forskellige Ejere maattet udføre denne Pligtkørsel, men meget tyder paa, at Simon Amager og hans Søn Bendt begge har forsøgt at blive fritaget for denne Kongeægt. I Bendt Simonsens Dagbog staar der saaledes den 24. Januar 1837, at der er kommet Brev fra Rentekammeret, at Ruggaard ikke kan fritages for Ægter. Disse fortsatte altsaa og fik naturligvis et meget stort Opsving under Krigen Vil man danne sig et Skøn over Livet paa Gaarden og Omfanget af dens Virksomhed, kan man gaa f.eks. til Folketællingslisten for 1835, da den i Simon Andersen Amagers sidste Aar stod i fuldt Flor. Foruden Ejeren, der nu var Enkemand, boede paa Gaarden hans yngste Søn Bendt Simonsen, der var Medhjælper og Bestyrer, og dennes Kone og Barn, og Folkeholdet var temmelig stort: 1 Hus-Jomfru, 6 Piger, 1 Kone og 6 Karle; den unge Bendt Simonsen havde selv Ledelsen af den daglige Drift, og der var derfor ikke nogen Forvalter paa Gaarden. Det var dog kun selve Ruggaard - hertil kom saa de helt eller delvis underliggende Gaarde, Mørkenborg Kro, Møllen og de Gaarde, som ejedes eller blev drevet af Simon Amagers Sønner og Svigersønner, saasom Rønnemose og Ventelykke. Det var udstrakte Besiddelser, og med det altsammen havde den gamle Simon Amager det øverste Opsyn, selv om de andre formelt drev det, og han kendte selv alt til de mindste Detailler. En Førerskikkelse - før Landbrugssammenslutningernes Tid - har Simon Amager sikkert paa sin Vis været, men hans Placering mellem Egnens Land- 14

13 Kortskitse fra Provst Boesens Beskrivelse a f Veflinge Sogn

14 mænd var højst ejendommelig, og til en vis Grad ogsaa indviklet: Af Herkomst tilhørte han det lille Landbrug, han vedblev til sin Død at være Fæster af Fædrenegaarden i Amager - medens han jo paa den anden Side den længste Del af sit Liv var Stor-Landbruger. Det var en ejendommelig Dobbeltstilling. Grundene til, at han stedse bevarede den, kan have været flere. Dels har han sikkert næret megen Veneration for den fædrene Amagergaard. Dels har han maaske ikke haft saa meget imod, at der bestandig var Lejlighed til at konstatere, hvor meget det var gaaet fremad for ham! Som andet og mere end Storbonde er han dog næppe blevet betragtet af Egnens store adelige Godsejere, og troligt nok har han heller ikke selv ønsket andet - og har fundet sig tilfreds dermed. Sit ejendommelige Tilnavn: Amager, hidrørende fra Hjemstavnsgaarden, anlagde Simon Andersen først lidt efter lidt. Da han i 1781 købte Ruggaard, underskrev han sig kun: Simon Andersen, og saaledes var det ogsaa i 1784, da han købte Svigerfaderen ud. Men ved en Taksationsforretning i 1792 underskrev han sig (og kaldtes han) Simon Andersen Amager ligesom tre Aar senere, da han fik Bevilling paa Værtshusholdet i»mørkebøje Hus«. I denne Forbindelse er det værd at lægge Mærke til, at han næsten altid omtales»titelløs«- han var lige ud: Simon Amager og kendtes af alle som saadan. Kun et Par Gange ses han af offentlige Myndigheder at være kaldt»proprietair«. Lejlighedsvis kaldes han ogsaa»velædel«. Hvem hans nærmeste daglige Omgang har været, ved man intet om, men noget selskabeligt Liv i egentlig Forstand har Simon Amager næppe ført - det var først, da Sønnen Bendt Simonsen og dennes Hustru Amalie Ewertz, Datter af Raadstue- og Politibetjent Ewertz i Assens, blev de ledende paa Gaarden, at der skete en Ændring i den Henseende. Kun to af de Gæster, der i Simon Amagers Tid kom paa Ruggaard, kender man, men det er ogsaa to gode Navne: den berømte fyenske Maler Danqvart Dreyer og Professor Vedel Simonsen, den fyenske Herremand og Historiker fra Ruggaards Nabogaard, Elvedgaard. Danqvart Dreyer kom ikke saa sjældent paa Ruggaard, opholdt sig der nogle Dage ad Gangen, red Ture i Omegnen med Bendt Simonsen og besøgte Venner og Bekendte. Men han anvendte ogsaa sine Ophold paa Ruggaard til at male dens Beboere, glimrende, karakterfulde Portrætter, først og fremmest af den gamle Simon Andersen Amager, hvis faste, strenge og dog levende bevægede Træk er bevaret i Dreyers fængslende Gengivelse. Ogsaa Sønnen og Svigerdatteren»aftog«Dreyer Portrætter af, som det hed, og ogsaa disse er bevaret til vor Tid. 16

15 Den anden hyppige Gæst paa Ruggaard, Professor Vedel Simonsen, dreves nok oprindeligt derover af sine historiske Interesser og Studier, men blev meget hurtigt Ven i Huset, stod Fadder til Simon Amagers Barnebarn og hørte i det hele til Inderkredsen. Meget ofte kom han vandrende til Fods - han kørte meget nødigt, naar han kunde blive fri - og fik paa Ruggaard, hos hvis Beboere han altid fandt Interesse og Sympati for sine Granskninger, gengivet gamle Sagn og andre Traditioner og Oplysninger til Brug for sin Ruggaards Historie, som senere udkom og blev til et omfangsrigt Værk. Begge, Professoren og Simon Amager, ejede gamle historiske Gaarde, og de mødtes foruden i Venskabet i Interessen for at holde disse gamle Herresæder og deres Minder i Ære. I 1835, da Simon Andersen Amager for Alvor mærkede Alderen melde sig, skiftede han med sine Børn. Ruggaard og alt, hvad han i øvrigt ejede, vurderedes da til over Rigsdaler, men da havde han i Forvejen overdraget sin Søn Anders Simonsen Rønnemosegaard og formodentlig hjulpet sin Svigersøn Selvejer Jørgen Pedersen i Lille Padesø til hans Gaard. Sønnen Bendt Simonsen fik Ruggaard, som han allerede en Del Aar havde været Bestyrer af, og en Datter Karen, gift med Sognepræst Knudsen i Allesø, fik sin Del i Kontanter. Simon Amager var, eftersom han ejede alt dette kvit og frit, en virkelig holden Mand - de Rdl. repræsenterer jo i Nutidens Penge langt større Beløb. 17

16 Ved Skiftet saa Simon Amagers Aktiver saaledes ud: Hovedgaarden Ruggaard med mindre Bygninger, 1 Vand- og 1 Vejrmølle: Rdl. Besætning: Rdl. Morudskov: Rdl. Mørkenborg Kro: Rdl. Ventelykkegaard: Rdl. Lykkegaard i Haarslev S g.: Rdl. Bo og Besætning i og til Fæstegaarden i Amager foruden hvad der efter Fæstebrevet og de kgl. Anordninger tilhører Herskabet: 500 Rdl. Forskud til Sønnen Bendt Simonsen: Rdl. Ialt Rdl. Men selv om Simon Amager saaledes ikke længere formelt var Ejer af sine Besiddelser, vedblev han til sin Død at være den egentlige Leder af dem. Til Fods vandrede han med sin Knortekæp lange Ture rundt til de forskellige Gaarde, ofte red han ogsaa, til Alderen hindrede ham i det - og da Alderdommen havde kroget hans Skikkelse, og han ikke kunde færdes rundt i Markerne til Fods, saa kørte han til Vogns sammen med sin Søn, skønt det til sidst faldt ham tungt at komme paa og af Vognen. Alt holdt han Indseende med til det sidste, intet undgik hans Falkeblik, og hans kloge Raad og gode Anvisninger kom til Nytte overalt. Simon Andersen Amager blev jo meget gammel og forskaanedes som Følge deraf ikke for Sorger. Ved Nytaarstid 1836 blev hans Søn, Anders Simonsen, Ejer af Rønnemosegaard, meget syg og døde kort efter - man forstaar, hvilken tung Gang det maa have været for den gamle Mand, da han - som der staar i Sønnen Bendts Dagbøger tog til Rønnemose»for at see Anders for sidste Gang«. Og det kan vel heller ikke have undgaaet hans Opmærksomhed i hans sidste Leveaar, at ogsaa Sønnen Bendt var en syg Mand - selv om han vel ikke har tænkt sig den Mulighed, at han kun skulde overleve ham i et Aars Tid. Den 5. Februar 1842 om Eftermiddagen døde Simon Andersen Amager efter kun et Par Ugers forudgaaende Sygdom, næsten 91 Aar gammel. Den store Tilslutning, hans Jordefærd fik, vidner om, hvor anset han havde været paa hele Egnen. Hans Begravelse foregik i straalende klart Frostvejr og med stort Ceremoniel - Beskrivelsen af den er et helt lille fyensk Folkelivsbillede: Baaren stod i Storstuen, Salen som den kaldtes, mellem Sølvlysestager og Guirlander, og der var ved dens Hovedende rejst et Alter, hvis Lys bar smukke Plader. Seks af Sønnen Bendt Simonsens Venner bar Kisten ud til Ligvognen, og saa satte det lange Tog sig i Bevægelse over mod Veflinge Kirke, hvor Jordefærden skulde foregaa. Forrest gik 4 Karle med hvide Akselskjorter paa og bærende Stagerne, og derefter fulgte Ligvognen. Hestene var tildækket med sort Klæde, og ved Siden af dem gik Gaardens Husmænd, derefter fulgte Familien og Vennerne i Vogne, hvoraf der var ialt 30 - Kvinderne var endnu paa det Tidspunkt ikke med til Begravelser. I Veflinge Kirke talte den unge Pastor Boesen, hvis 18

17 Ruggaard med Omgivelser (ca. 1840) Fader og Forgænger i Embedet, den nylig afdøde Provst Boesen, havde været Simon Amagers Ven og Sjælesørger gennem et halvt Aarhundrede, og ligeledes talte Simon Amagers Svigersøn, Pastor Knudsen. Begravelsen foregik i Familiegravstedet lige uden for Kirken; her rejstes siden et smukt Monument, som stadig findes, med Simon Amagers Portræt i en Medaillon og en Inskription, der fremhæver to af hans mest fremtrædende Egenskaber: Flid og Retskaffenhed. Ruggaard var endnu i et halvt Aarhundrede i Slægtens Eje. Bendt Simonsen overlevede kun sin Fader i et Aars Tid, idet han døde af Brystsyge i 1843, og hans Søn Christian Simonsen, den senere Jægermester, ejede den til sin Død, hvorefter Enken solgte den. Jægermesterens eneste Søn var Forstmand og var ansat ved Jægerspris-Skovene i Horns Herred. Paa Rønnemosegaard forblev Slægten noget længere. Da Simon Amagers ældste Søn Anders Simonsen døde i 1836, fortsatte hans Hustru Andræette Driften af Gaarden, bistaaet af sin ældste Søn, den senere Ejer, Niels Julius. Han havde kun een Søn, Anders, som i 1924 døde ugift; med ham forlod Slægten Gaarden, idet han i sit Testamente havde indsat sin bedste Ven, Proprietær From til»diget«som Arving. Samtidigt lod han oprette det store Familielegat»Rønnemosegaards Legat«. 19

18 Da Simon Amagers Svigerdatter i sin Tid satte Gravskriften over ham»i Taknemmelighed«, kom Indskriften til at lyde saaledes:»herunder hviler den flittige og retskafne Olding Simon Andersen Amager, som ejede Ruggaard i 62 Aar«. Indskriften var paa een Gang træffende og beskeden - træffende, fordi den fremhæver to af hans bedste Egenskaber: Flid og Retsindighed, beskeden, fordi der uden Overdrivelse kunde være sagt meget mere smukt om den gamle, stoute Landmand, Ruggaards Genrejser. Hans Liv og Virke var et Eksempel paa, hvad der til Gavn for Helheden kan udrettes ved stilfærdig, ærlig Stræben, ved Flid, Nøjsomhed og Pligttroskab. 20

19 S T A M T A V L E

20 FØRSTE SLÆGTLED 1. Niels Christensen, født 16.., død Boede på gården Skaderod i Veflinge sg., Skovby h. ~ M ette Erichsdatter. 1 barn: Andet slægtled. ANDET SLÆGTLED 2. Anders N ielsen, født 14/ på gården Skaderod, Veflinge sg., død 26/ på Rugaard, Veflinge sg., begr. 31/1. Var i 5 år (ca ) i tjeneste hos pastor Anders Holm, sognepræst for Vigerslev og Veflinge menigheder, derefter i 16 år ( ) hos oberst og oberstinde Ulrik Frederik Brü ggemann på Elvedgaard, fik efter i 2 år ( ) at have tjent hos general Gustav v. Gruner på Margaard omkring 1747 fæstebrevet på Amagergaarden i Vigerslev sg., der hørte under Margaard. ~ 19/ i Vigerslev k. enken Birte O lsdatter, født ca. 1709, død på Amagergaarden, Vigerslev sg., begr. 14/ barn: Tredie slægtled. TREDIE SLÆGTLED 3. Simon Andersen (med tilnavnet Amager), født 9/ i Amager, Vigerslev sg., død 5/ på Rugaard, Veflinge sg., begr. 14/2. Begyndte, inden overtagelsen af den fædrene gård i Amager, som herskabskusk hos en adelig godsejer, slog sig derefter på studehandel på Slesvig og Holsten, købte i 1781 sammen med sin svigerfar Erik Jørgensen Rugaards hovedgård i Veflinge sg. af Henning Ulrich Nees samt den derunder liggende Rugaards Mølle, blev i 1784 eneejer af Rugaard, udvidede gentagne gange sine besiddelser ved køb af jordstykker og gårde, således bl. a. i 1790 Ventelykkegaard, 1791 Mørkenborg Kro, 1807 en parcel af Morudskov på 145 tdr. land og i 1816 Lykkegaard i Haarslev sg. Skænkede 1822 et orgel til Veflinge kirke. 23

21 2 portrætter malet af Danqvart Dreyer i 1838 (se side 11) tilhører fru Olga Simonsen, Hillerød, og Bendt Simonsen, Randers. Portrætmedaillon på graven i Veflinge. ~ 13/ i Haarslev sg. hjemme i huset K irsten Eriksdatter, født 12/2 1752, Haarslev sg., døbt 27/2, død 25/ på Rugaard, Veflinge sg., begr. 2/10 (datter af selvejergårdmand i Padesø Erik Jørgensen og hustru). 6 børn: Fjerde slægtled. FJERDE SLÆGTLED 4a. Birthe Simonsen, født på Amagergaarden, Vigerslev sg., døbt 5/ , død 27/ på Lille Padesø, Haarslev sg., begr. 2/8. ~ 3/ i Veflinge k. J ørgen Pedersen, døbt 18/ i Haarslev k., død 21/ på Lille Padesø, Haarslev sg., begr. 30/12, (søn af gårdejer Peder Jørgensen, Lille Padesø, og Ane Cathrine Andersdatter). Overtog gården Lille Padesø efter sin far. 2 børn: a. Hans J ørgensen, døbt 16/ i Haarslev k., død 19/ på Lykkegaard, Haarslev sg., begr. 27/4. Ejer af Lykkegaard. ~ 28/ i Assenbølle k. Maren Sofie R asmusdatter, født 15/ i Assenbølle, Vissenbjerg sg., hjemmedøbt 16/2, fremstillet 26/3, død 15/ i Haarslev sg., begr. 21/9 (datter af gårdejer Rasmus Jørgensen og Cathrine Jeppesdatter). b. Simon J ørgensen, født 5/ på Lille Padesø, Haarslev sg., døbt 6/5, død 3/ s.st., begr. 10/3. Ejer af Lille Padesø. ~ 25/ i Haarslev k. K aren R asmusdatter, født 3/ i Haarslev sg., døbt 4/4, død 17/ på Lille Padesø, Haarslev sg., begr. 23/7 (datter af gårdmand Rasmus Madsen og Ane Dorthe Pedersdatter). 5b. Anders Simonsen, født på Amagergaarden, Vigerslev sg., døbt 30/4 1780, død 5/ på Rønnemosegaard, Haarslev sg., begr. 13/2. Boede under første ægteskab på Ventelykkegaard, der hørte under Rugaard, fæstede i 1811 Rønnemosegaard af sin far og blev, da denne den 8/ skiftede med sine børn, ejer af Rønnemosegaard. Kystbefalingsmand (bestallingen udstedt 28/ ). Silhuetklip af ukendt kunstner (se side 25) tilhører gårdejer Peter From, Rønnemosegaard. 24

22 Anders Simonsen Andræette Simonsen ~ 1 13/ i Vissenbjerg k. I ngeborg Larsdatter, født i Gadsbøl, Vissenbjerg sg., døbt 4/8 1782, død på Ventelykkegaard, Veflinge sg., begr. 26/ (datter af Laurids Andersen og Margrethe Jeppesdatter). ~ 2 ca Andræette Christiansdatter, født 17/ i Føns sg., død 14/ på Rønnemosegaard, Haarslev sg., begr. 22/7 (datter af Christian Christensen på Fønsskov). Portræt malet i 1840 af Dahl tilhører gårdejer Peter From, Rønnemosegaard. 2 børn i 1. ægteskab: 5. slægtled, nr børn i 2. ægteskab: 5. slægtled, nr c. Erik Simonsen, født på Amagergaarden, Vigerslev sg., døbt 2/2 1783, død før folketællingen i d. Karen Simonsen, født på Amagergaarden, Vigerslev sg., døbt 18/1 1784, død 29/ i Rugaards Mølle, Veflinge sg., begr. 8/12. ~ 26/ i Veflinge k. R asmus Knudsen, født 23/ i Stenløse ved Odense, hjemmedøbt s.d., død 29/ i Møllegaarden, Allese sg., begr. 7/5 (søn af bonde Peder Knudsen og Kirsten Hansdatter). Kom ved præsten J. Kehlets omsorg 1787 i Odense skole, student herfra oktober 1793, 17/ cand. theol., 28/ missionær ved Julianehaab, ordineret 25/4 1800, 24/ sognepræst i Ho og Oksby, 6/

23 sognepræst i Allese og Næsbyhoved-Broby, 26/ afskediget;»man havde ingenlunde altfor tryg Tillid til hans Ædruelighed og vilde endog paastaa, at det var ham anbefalet at søge sin Afsked«. Ægteskabet barnløst. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. 8e. M ette K irstine Simonsen, døbt 27/1 1788, Veflinge k., død 11/ på Ventelykkegaard, Veflinge sg., begr. 19/3. ~ 21/ i Veflinge k. Peder Andreas J espersen, født 1788 i Husby sg. (kirkebøgerne findes ikke), død 24/ på Ventelykkegaard, Veflinge sg., begr. 2/ (søn af møller Jesper Nielsen, Hygind Mølle, og Elisabeth Rasmusdatter). Fæstede 25/ Ventelykkegaard af Simon Andersen Amager, fra 8/ ejer af Ventelykkegaard. 1 barn: a. K ristiane J espersen, født 26/ på Ventelykkegaard, Veflinge sg., døbt 29/9 1811, død 21/ i Veflinge sg., begr. 29/5. Ejer af Ventelykkegaard. 9f. Bendt Simonsen, født 29/ på Rugaard, Veflinge sg., døbt 29/10, død 18/ s.st., begr. 26/5. Fra 8/ ejer af Rugaard, landvæsenskommissær, kystbefalingsmand, medlem af brandassurancekommissionen, og da sogneforstanderskaber indførtes 13/8 1841, indvalgtes han også i dette for sit sogn; han havde mange venner, også i Odense, hvor han var medlem af frimurerlogen, skydebroderselskabet, den gamle klub, trykkefrihedsselskabet og det musikalske selskab; var meget kunst- og teaterinteresseret og besøgte ofte forestillingerne i Odense gamle teater. Købte i 1842 Skræppenborg skov, solgte 1843 sin andel af Morudskov til kammerherre Holsten på Langesø. 2 portrætter malet i 1837 af Danqvart Dreyer (se side 27) tilhører fru Olga Simonsen, Hillerød, og Bendt Simonsen, Randers. ~ 18/ , Veflinge sg., (vielsen forrettet i huset efter kongelig bevilling af 11/ ) Amalie Ewertz, født 28/ i Assens, døbt 5/10, død 9/ på Rugaard, Veflinge sg., begr. 16/4 (datter af skræder, senere rådstue- og politibetjent Theodor Christian Ewertz og Karen Kirstine Knudsdatter). Overtog med stor dygtighed Rugaards ledelse efter sin mands død. 1 portræt malet i 1837 af Danqvart Dreyer (se side 27) tilhører Bendt Simonsen, Randers. 6 børn: 5. slægtled, nr

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere