AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0"

Transkript

1 AmbuFlex Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering Evalueringsrapport Version 1.0 Læsevejledning: Læs primært dette dokument samt bilag 7 August 2010 Hospitalsenheden Vest

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Ideen bag AmbuFlex Hjertesvigtpatienter og ambulatorier Kort beskrivelse af AmbuFlex Patientrapporterede helbredsdata Medicinmodul Klinisk proces/notat modul Udskrivningsmodul Praksis efter indførelse af AmbuFlex AmbuFlex spørgeskemaer Hosting, programkode og datasikkerhed Projektforløb Evalueringsmetode Evalueringsdesign Informationskvalitet Systemkvalitet Servicekvalitet Brug Brugertilfredshed Fordele og ulemper Metodebeskrivelse Observation Spørgeskemaundersøgelse Semi-strukturerede interviews Gruppeinterview Registerstudie Resultater Udviklingstrend i patientgruppens sammensætning Patienter, konsultationer og spørgeskemaer Tidsforbrug i ambulatoriet Ressourceforbrug relateret til driften af AmbuFlex Sekretariatet på Medicinsk Afdeling Ressourceforbrug til instruktion og support Driftsforbrug i projektenheden ved Vestkronik Samlet arbejdskraftbesparelse ved AmbuFlex Evaluering Informationskvalitet Dokumentere information, finde information og få skabt overblik Systemkvalitet Overordnet funktionalitet Konkrete funktioner Hvordan det opleves at lære at anvende AmbuFlex Driftsikkerhed Servicekvalitet Undervisning og introduktion til AmbuFlex samt support efter ibrugtagning Brugerønsker til systemændringer Oplevede fordele og ulemper ved AmbuFlex Sammenfatning af Evaluering Konklusion Perspektivering AmbuFlex og EPJ i

3 7.7.1 Et nationalt perspektiv? Beslægtede anvendelser i andre igangværende VestKronik-projekter DanProm: Rationel efterkontrol af hofte- og knæ alloplastik AmbuFlex: organisation og økonomi nu - og i fremtiden Referenceliste Bilag Bilag 1: Brugermanual Bilag 2: AmbuFlex spørgeskema 1 Bilag 3: AmbuFlex spørgeskema 2 Bilag 4: Spørgeskema til sygeplejerskerne august 2010 Bilag 5: Interviewguide til patientinterview Bilag 6: Interviewguide til gruppeinterview med sygeplejerskerne Bilag 7: Anvendelse af AmbuFlex i en integreret EPJ-løsning Bilag 8: Registrering af tidsforbrug ii

4 1 Indledning En stigende del af aktiviteten i hospitalsvæsenet vedrører patienter med en eller flere kroniske sygdomme. Dette gælder også for ambulatoriedrift, hvor der i 2005 var 5,2 mio ambulatoriebesøg på danske hospitaler skadestuer og psykiatri ikke medregnet (1). Den fremtidige udfordring ved behandling af kronisk sygdom er beskrevet i rapporter, oplæg og debatindlæg i de seneste år, og der påpeges problemer med samordning, information og kommunikation mellem sundhedsvæsenets sektorer (2,3) Der er derfor behov for løsninger, som understøtter den enkeltes evne til at håndtere sygdommen, øger kontinuitet i forløbet på tværs af sektorer og som fokuserer på hele mennesket og ikke kun sygdommen - i et samspil mellem patient, behandlingsgrupper og samfund (3-8). Ambulant opfølgning af patienter foregår ofte med standardiserede forløb. Standard forløb er omkostningseffektive hos standard patienter med standard behov, men patienter er forskellige mht. sygdommens sværhedsgrad, forekomst af anden sygdom samt fysiske og psykiske ressourcer. Nogle reagerer som forudset på behandling, mens andre ikke gør, - nogle komplikationer er sjældne, men alvorlige, mens andre er hyppige og mindre alvorlige. En forudsigelse af forløb er derfor ofte usikker. Alligevel foregår ambulant kontrol med faste tider, hvor patienten ved den ene konsultation får booket tid til den næste. Intervallet mellem kontrolbesøg afspejler implicit en afvejning mellem a) risiko for at der i intervallet indtræffer en forværring med behandlingsmæssige konsekvenser mod b) de begrænsede ressourcer i ambulatoriet. Patienten forventes at møde op - også når han finder sin tilstand tilfredsstillende og en konsultation overflødig. På landsplan dukker 16% af patienterne aldrig op, selvom de har en aftale på sygehuset (9). Dette kan have forskellige årsager som forglemmelse, manglende tid og oplevelse af unødvendighed. Ved at have adgang til ganske få centrale oplysninger om patientens tilstand, og hvorvidt behandlingsplanen følges (compliance), vil nogle af de konsultationer der opleves som unødvendige kunne undværes. Aktuelt bliver en patient som oplever en ikke-akut forværring mellem to ambulante konsultationer ikke set i ambulatoriet til trods for, at dette ville få behandlingsmæssige konsekvenser. For kroniske patienter kan der for hver enkelt patient være tale om mange overflødige besøg i ambulatoriet. Nogle gange kan der være anden grund til at se patienten, f.eks. undervisning eller at patienten er utryg, men for mange patienter vil en skriftlig eller telefonisk besked om, at tilstanden er tilfredsstillende formentlig være tilstrækkelig. 1

5 2 Ideen bag AmbuFlex AmbuFlex er et system, der understøtter behovsstyrede patient forløb. Ideen bag AmbuFlex var at afprøve hvordan og hvad patientrapporterede helbredsoplysninger kan anvendes til i klinikken. Systemet er web-baseret og håndterer kommunikationen mellem behandler, patient og database, hvor patienten selv leverer data via papireller internetbaserede spørgeskemaer. En grafisk web-baseret forløbsoversigt over symptomer, selvmålinger og behandling præsenteres for den behandlingsansvarlige sygeplejerske, som herefter kan anvende oplysningerne til at understøtte en forestående telefon eller ambulatoriekonsultation eller anvende oplysningerne til at afgøre, hvorvidt en konsultation er påkrævet eller om det kan vente. En patient uden behov vil derved kunne undgå at møde op - uden at behandlingskvaliteten sænkes - mens en patient, som får et akut behov, let kan komme til. AmbuFlex udgør derved et generisk redskab til reorganisering af ambulatorievirksomhed i sundhedsvæsnet fra enkeltstående kontrol efter ortopædkirurgisk indgreb til langvarig ambulant forløb hos svære kroniske patientgrupper. Kernen i AmbuFlex er en web-baseret database med tilhørende programmer som læge/sygeplejerske og patient kan kommunikere med via enhver internetforbundet PC. AmbuFlex håndterer indhentning af patient-rapporterede helbredsoplysninger via papir- eller internet baserede spørgeskemaer. Systemets kerne er i kontinuerlig anvendelse på 5. år i tre forskningsprojekter, som følger en række kroniske patientgrupper (hjertekarsygdom, brystkræft og apopleksi) med gentagne spørgeskemaer hver 4. måned gennem 3-5 år med valgfri besvarelse på papir eller internet. 2.1 Hjertesvigtpatienter og ambulatorier En af de kroniske patientgrupper der tilbydes ambulant opfølgning er hjertesvigtpatienter. Der er i Danmark ca danskere med behandlingskrævende hjertesvigt, hvor hovedparten behandles ved egen læge. I den sidst tilgængelige opgørelse var der på landsplan ambulante besøg i denne diagnosegruppe (DI50) (10). Cirka 10% ( patienter) har behov for tilknytning til et specialiseret hjertesvigtambulatorium, hvortil der henvises cirka 2000 nye patienter årligt. Ved lettere tilfælde af hjertesvigt er 80% i live efter 5 år, mens under 20% er i live i den sværeste gruppe. Patientgruppen har et vitalt behov for korrekt og ofte massiv medicinering og overvågning, særligt i perioden hvor behandlingen optrappes. Blandt patientgrupper der tilses i ambulant regi hører hjertesvigtpatienter til blandt de mere komplekse. Dette skyldes deres behov for ofte massiv og variabel medicinsk behandling, og de udgør derfor en udfordring i forhold til tæt og ressourcekrævende ambulant kontrol. Det blev derfor anset som relevant at afprøve AmbuFlex i denne patientgruppe med det formål at vurdere styrker og svagheder ved AmbuFlexkonceptet. Projektet er gennemført i hjertesvigtambulatorierne ved Hospitalsenheden Vest. Hjertesvigtambulatorierne ved Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro hører begge administrativt under Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest. Hjertesvigtambulatoriet ved Regionshospitalet Herning modtager cirka 125 nye patienter om året, hvor hver patient ses hyppigt i starten og efterfølgende med 1-2 2

6 måneders interval. På årsbasis foretages der ca. 900 ambulante kontrolbesøg. I Holstebro er andelen af kardiologiske patienter reduceret i løbet af de seneste år, hvilket er baggrunden for at antallet af hjertesvigtkonsultationer her er mindsket. Ambulatorierne bemandes af henholdsvis 4 specialuddannede sygeplejersker i Herning og 3 i Holstebro, der i samråd med speciallæger selvstændigt varetager en stor del af den ambulante behandling. Alle sygeplejerskerne varetager også opgaver indenfor andre kardiologiske felter end hjertesvigt. Alle nyhenviste patienter til hjertesvigtambulatoriet ved Regionshospitalet Herning, som ikke tidligere havde været i ambulant behandling, blev fra november 2009 fulgt med AmbuFlex som informations og dokumentationsredskab. Fra januar 2010 anvendtes AmbuFlex også til genhenviste patienter, som tidligere var blevet registreret i det hidtil anvendte system Hjerter Plus. Fra marts 2010 blev AmbuFlex endvidere taget i brug til nyhenviste hjertesvigtpatienter ved kardiologisk ambulatorium ved Regionshospitalet Holstebro. 2.2 Kort beskrivelse af AmbuFlex AmbuFlex er udviklet som et redskab til at få overblik over og håndtere patientens forløb på basis af patientens selvrapporterede data. I den oprindelige model skulle kliniske data som vanligt registreres i den normale journal og kun ganske få kliniske data registreres i AmbuFlex, primært behandlingsplanen, mhp. at muliggøre sammenligning mellem patientrapporterede data og en lagt behandlingsplan. Det var derimod ikke hensigten, at AmbuFlex skulle udgøre et journalsystem. I hjertesvigtklinikken har man hidtil anvendt det sygdomsspecifikke dokumentationsog registreringssystem, Hjerter Plus, som anvendes på en række hjertesvigt klinikker i Danmark. Med henblik på at tilbyde samme funktionalitet, og dermed sygeplejerskernes opbakning, blev det på forhånd meldt ud, at AmbuFlex skulle kunne anvendes som dokumentationsredskab, hvilket medførte at AmbuFlex i dag indeholder: et modul med præsentation af patientrapporterede helbredsdata et medicinmodul et klinisk proces/notat modul et modul til udprintning af AmbuFlex-journal og medicinsedler Resultatet er, at AmbuFlex nu kan betragtes som et online ambulant journalsystem med yderligere features i form af indhentning og præsentation af patientrapporterede helbredsdata. Nedenfor ses en kort beskrivelse af de fire centrale moduler i AmbuFlex Patientrapporterede helbredsdata Den øverste del af AmbuFlex forsiden afbilleder patientens spørgeskema besvarelse. Svarene fremkommer automatisk når skemaet er tastet/scannet ind. Dette er hjertet i AmbuFlex og gennemgås efterfølgende mere detaljeret Medicinmodul Der indhentes individuelle medicinoplysninger om den receptpligtige medicin som patienten har fået udleveret de seneste seks måneder. Disse data skaffes efter Lægemiddelstyrelsens tilladelse ved et semi-automatiseret opslag i Recept-serveren via den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM). AmbuFlex er netop blevet 3

7 godkendt til on-line adgang til web-services på det Fælles Medicin Kort (FMK) se senere. Som i lignende elektroniske medicinmoduler er der i AmbuFlex mulighed for at ordinere og seponere lægemidler. I forbindelse med nye ordinationer kan der ved indtastning af lægemiddelnavn vælges styrke og dispenseringsform ud fra en rullemenu. Det er i AmbuFlex muligt at monitorere forløbet af lægemiddelbehandlingen. Døgndosis af de monitorerede lægemidler fremgår af AmbuFlex forsiden, så der hurtigt kan dannes et overblik over, hvordan lægemiddelbehandlingen er ændret over tid Klinisk proces/notat modul AmbuFlex har on-line forbindelse til web-services hos CPR hvilket medfører, at stamdata og vitalstatus opdateres i forbindelse med hvert opslag. Derudover er der mulighed for at registrere telefonnumre til egen læge og hjemmepleje, kliniske registreringer som dyspnø, blodtryk og puls, samt baselineregistreringer, anamnese og konsultationsnotater Udskrivningsmodul Efter endt konsultation kan 1) medicinseddel og 2) print af skærmbilledet udskrives til patienten og journalindlæg. Det var vigtigt i udformningen af interfacet til AmbuFlex, at det skulle understøtte brugernes behov for hurtigt overblik og nem adgang til dokumentation. De fleste moduler er derfor samlet på AmbuFlex forsiden, og alle moduler kan nås ved maksimalt et klik på musen. For yderligere beskrivelse af den praktiske anvendelse af AmbuFlex henvises til vedlagte Brugervejledning (bilag 1) 4

8 2.3 Praksis efter indførelse af AmbuFlex Lægesekretæren der har ansvaret for bookingen af hjertesvigtpatienterne sender en mail til AmbuFlex gruppen med CPR-numre og konsultationsdato på alle nyhenviste patienter. AmbuFlex-gruppen registrerer patienterne i AmbuFlex og indhenter individuelle online medicinoplysninger fra Medicinprofilen (PEM) 1. Inden den primære konsultation tilsender lægesekretæren i hjertesvigtambulatoriet patienten et AmbuFlex-spørgeskema sammen med oplysninger om mødetid og øvrig patientinformation. Patienten returnerer skemaet i en vedlagt svarkuvert og data 1 AmbuFlex er i juli 2010 blevet certificeret til automatisk opslag i det Fælles Medicin Kort (FMK) via web-services. Medicinoplysningerne vil nu blive indhentet automatisk når der registreres en ny patient i AmbuFlex, og oprettelse af nye patienter kan nu overgå til sygeplejerskerne i klinikken, hvilket vil være en forbedring. Derved bortfalder et unødigt kommunikationsled mellem lægesekretær og AmbuFlex-gruppen, hvilket medfører at samtlige patientoplysninger holdes på afdelingen, og AmbuFlex-gruppen kun varetager skemahåndtering og overordnet drift. 5

9 scannes/tastes umiddelbart ind i databasen. Data er derved til rådighed online når patienten møder op til den initiale konsultation. Under konsultationen, eller umiddelbart efter, registrerer sygeplejersken de relevante kliniske værdier og medicinændringer samt fører notater. Inden patienten forlader konsultationen vælger sygeplejersken opfølgning dvs. tidspunkt, konsultationsform og hvorvidt der forinden skal foreligge spørgeskema-data. Mulighederne for opfølgning er således: Traditionel konsultation i ambulatoriet Konsultation i ambulatoriet forudgået af et spørgeskema Telefonkonsultation Telefonkonsultation forudgået af et spørgeskema Spørgeskema uden konsultation ( Skemakontrol ) Ingen opfølgning (f.eks ved afslutning til egen læge) Ved skemakontrol aftales en dato med patienten, hvor sygeplejersken vil gennemgå svarene fra et spørgeskema der tilsendes patienten 7 dage tidligere. Når patientens svar foreligger vises en alert meddelelse for alle brugere i ambulatoriet mhp at sikre, at der hurtigt tages stilling til besvarelsen. På baggrund af svarene vurderer kontaktsygeplejersken eller dennes stedfortræder hvorvidt det er nødvendigt at se patienten i ambulatoriet eller om det går tilfredsstillende, og skemakontrollen derfor kan følges op med endnu et skema eller en (telefon)konsultation senere. Uanset vurderingen af opfølgning autogenereres en brevskabelon, hvori sygeplejersken skriver sin vurdering og kommentarer til patienten, udskriver brevet og sender det med posten samme dag. I Holstebro har sygeplejerskerne hidtil dikteret til journalen og ført medicin i et elektronisk medicinmodul, og har ikke været vant til et sygeplejefagligt dokumentationsredskab. Da udviklingen heldigvis - går mod informationsdeling, blev det fra starten aftalt, at de ikke skulle anvende medicinmodulet i AmbuFlex, men fortsætte med at registrere i det normale medicinmodul. Den primære funktion ved AmbuFlex for dem har derfor været at anvende oplysningerne fra patienten samt få et redskab til at følge den kliniske udvikling. I Herning har de som nævnt hidtil anvendt HjerterPlus som dokumentationsredskab, men har ved siden af dikteret til journalen. Efter ibrugtagningen af AmbuFlex har sygeplejerskerne lavet et print af hovedskærmen i AmbuFlex, hvor journalnotat og kliniske registreringer står anført. Sammen med et print af medicinsedlen har dette udgjort dokumentation til journalen sammen med et kort notat. 2.4 AmbuFlex spørgeskemaer De anvendte spørgeskemaer blev i første omgang udviklet ud fra relevante validerede skalaer (SF-12, SCL-92, Seattle Angina Questionnaire). Efter tilbagemeldinger fra sygeplejerskerne blev skemaet i marts 2010 revideret i samarbejde og flere spørgsmål udskiftet og de spørgsmål der vanligvis anvendes i konsultationen kom til at indgå 2. Spørgsmålene omhandler: Almen tilstand, sygdomsspecifikke symptomer, aktuel medicinering, personlige ressourcer samt samtykke til on-line indhentning af medicinoplysninger (se bilag 2). Spørgeskemaerne kan valgfrit udfyldes på internet og på papir. Fra de øvrige VestKronik-projekter er erfaringen at 45-50% af patienter ved gentagne besvarelser 2 Ved bedømmelse af validiteten (gyldigheden) af et spørgsmåls-item/skala anvendes en række begreber. Den anvendte tilgang svarer til at prioritere den såkaldte face-validity frem for mere statistisk baserede validitetsbegreber. Denne tilgang er særlig anvendelig ved enkelt-items som de her anvendte. 6

10 kan flyttes til internet-besvarelse 3. I AmbuFlex har vi i test-fasen ikke informeret patienterne om web-muligheden og samtlige skemaer er udfyldt på papir. 2.5 Hosting, programkode og datasikkerhed AmbuFlex hostes aktuelt hos en kommerciel udbyder, Gullestrupnet på en Linux server. Koden er skrevet i PHP og Javascript. Datasikkerhed håndteres efter datatilsynets tilladelse. Al datatrafik er krypteret med https for både patienter (i forbindelse med web-besvarelse af skemaer) og for behandlere/ administratorer. Adgang er kun muligt fra en IP-adresse ved Hospitals Enheden Vest og udelukkende for registrerede brugere. Logon sker ved et enkelt klik efter logon på hospitalets netværk. Al trafik logges af AmbuFlex. Der er tilknyttet web-services hos CPR, hvilket medfører at stamdata og vitalstatus opdateres ved hvert opslag. Samme online adgang er nu mulig in forhold til Det Fælles Medicin Kort (FMK), så recepter og ordinationer vil være on-line tilgængelige og opdaterede i AmbuFlex. 2.6 Projektforløb Afprøvningen af AmbuFlex er kørt som et såkaldt demonstrationsprojekt i samarbejde med Hospitalsenheden Vest, Region Midt og Fonden til investering af Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden) i perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni Projektperioden omfattede udvikling, afprøvning, tilpasning, implementering og demonstration af AmbuFlex og kan inddeles i følgende faser: Fase 1 (juli-november 2009): Brugerinvolvering, tilpasning/udvikling, implementering og instruktion Fase 2a (november 09-januar 2010): AmbuFlex anvendes som online ambulant journalsystem. Alle nye patienter indgår og tilsendes skema som medbringes til konsultation. Patientrapporterede spørgeskemadata og kliniske data registreres i AmbuFlex. Der foretages løbende tilpasning på baggrund af bruger-feedback. Fase 2b (januar-februar 2010): Patienter tilsendes og indsender skemaer til AmbuFlex-gruppen forud for hver konsultation, hvor de indtastes/scannes straks så data er til rådighed ved konsultationen - uanset konsultationsform. Fase 3 (marts 2010 og fortsat): Behandler kan endvidere i stedet for ambulant eller telefon konsultation vælge 'skemakontrol'. Gælder kun hjertesvigtklinikken i Herning. AmbuFlex anvendes som journalsystem ved Hjertesvigtklinikken i Holstebro. Fase 4 (juni-august 2010): Evaluering. I alle faser er den korte vej fra idé til implementering udnyttet. Der er løbende gennemført en række ændringer i brugerinterfacet på baggrund af brugerinput. 3 Flere oplysninger kan findes på den overordnede projektside: info.vestkronik.dk 7

11 3 Evalueringsmetode Erfaringer fra andre projekter har vist, at der er flere udfordringer forbundet med evalueringer af IT-systemer som AmbuFlex (11). En af disse er den usikkerhed der medfølger ved, som i dette tilfælde, at evaluere systemet allerede et halvt år efter implementering. Det vil typisk være i denne periode, at der er flest ændringsbehov og ønsker til systemet samt ændringer foretaget på denne baggrund. Desuden kan det også forventes, at brugerne i denne periode vil være i en tilvænningsfase, hvor der ud over reaktioner på, om deres forskellige forhåbninger til systemet er blevet indfriet, også vil kunne være reaktioner på evt. ændrede arbejdsgange (12,13). Disse vil også være mulige usikkerheder i denne evaluering, da tilretningen af AmbuFlex har pågået i større eller mindre grad i en stor del af projektperioden. Hvorvidt anvendelsen af et IT-system er en succes kan defineres ud fra en bred vifte af forskellige kriterier som eksempelvis brugertilfredshed, tidsforbrug mv. 3.1 Evalueringsdesign DeLone og McLean s evalueringsmodel er en anerkendt og hyppigt anvendt model til at vurdere implementeringssucces for informationssystemer (14). Modellen er gengivet i figur 1. Modellen er en overordnet en metode til evaluering af, hvornår informationssystemer, der bygger på computerbaseret informationsteknologi, kan betegnes som succesfulde. Figur 1. DeLone og McLean s evalueringsmodel (14) Informationskvalitet Brug Systemkvalitet Fordele og ulemper Brugertilfredshed Servicekvalitet DeLone og McLeans model indeholder 6 områder (se figur 1), der alle er med til at beskrive, hvorvidt systemet er en succes. Tanken bag er, at informationssystemer indeholder bestemte funktioner, der er forbundet med de 3 kvalitetsdimensioner: informationskvalitet, systemkvalitet og servicekvalitet. Disse dimensioner indgår alle i 8

12 brugerens vurdering af systemets brugbarhed og afspejles derfor også i den umiddelbare tilfredshed med systemet (14). Ved at belyse de 6 områder fra mere end en vinkel, og gerne triangulært, kan man få et retvisende billede af, hvordan systemet er modtaget og fungerer i praksis. Evalueringsmodellen bruges oftest i forbindelse med større implementeringsprojekter (11). Da det ikke er tilfældet i denne evaluering vil modellens elementer ikke blive fulgt i detaljer, men i stedet danne baggrund for den samlede evaluering af AmbuFlex. De enkelte elementer i DeLone og McLean s evalueringsmodel beskrives i det efterfølgende: Informationskvalitet Informationskvalitet er en vurdering af, hvorvidt den information, som systemet indeholder, understøtter brugerens arbejde (14). Til at bedømme informationskvaliteten ses der på om informationen er relevant, dækkende, præcis, aktuel, nem at finde, overskuelig og nem at komme af med (11,14) Systemkvalitet Systemkvalitet er en vurdering af elementer som funktionalitet, konfiguration af skærmbilleder, svartider og driftsikkerhed samt om systemet er let at lære at anvende (11,14,15) Servicekvalitet Servicekvaliteten er en vurdering af, om den støtte som brugerne af systemet modtager af andre er tilstrækkelig, om den personlige brugersupport er tilstrækkelig, samt om ændringsforslag fra brugerne bliver imødekommet Brug Brug er brugerens overordnede vurdering af systemets anvendelighed, samt hvilken indflydelse systemet vil have på eksempelvis brugernes adfærd og arbejdsgange (14) Brugertilfredshed Brugertilfredshed er en afdækning af i hvor høj grad brugerne er tilfredse med systemet generelt og/eller med centrale funktioner (14) Fordele og ulemper Ved evaluering af IT-systemer lang tid efter ibrugtagning er det muligt at stille eventuelle positive effekter imod eventuelle negative effekter - eksempelvis tidsbesparelse og servicemål imod udviklings og implementeringsomkostninger (11). Studier der evaluerer IT-systemer kort tid efter ibrugtagning supplerer ofte med brugernes forventninger til eventuelle fremtidige fordele og ulemper (12). Personalets brug - og deres tilfredshed med AmbuFlex beskrives under de tre kvalitetsdimensioner og sammenfattes i afsnittet om fordele og ulemper ved anvendelsen af AmbuFlex. 9

13 3.2 Metodebeskrivelse Ingen dataindsamlingsmetode fandtes velegnet til at besvare samtlige forskellige elementer i evalueringsmodellen. Der er derfor anvendt flere dataindsamlingsmetoder til at evaluere anvendelsen af AmbuFlex på Hjertesvigtambulatorierne ved Hospitalsenheden Vest. De anvendte dataindsamlingsmetoder beskrives nedenfor Observation Der er anvendt observation i projektperiodens opstartfase med de formål at få et indblik i sygeplejerskernes arbejde og dokumentationsbehov samt observere hvordan AmbuFlex bruges i praksis, og samtidig registrere tidsforbruget til dokumentation inden ibrugtagning af AmbuFlex. Sidstnævnte er fulgt op i slutningen af projektperioden. Der er i alt foretaget observationer af 10 konsultationer i opstartsfasen og 4 i slutningen af projektperioden Spørgeskemaundersøgelse Sygeplejerskerne besvarede midt og sidst i projektperioden et elektronisk spørgeskema med spørgsmål omhandlende brugervenlighed, patientoverblik og tidsforbrug (bilag 3 og 4) Semi-strukturerede interviews Der gennemførtes semi-strukturerede telefoninterviews med en selekteret patientgruppe på 5 patienter (bilag 5). Patienterne udvalgtes af sygeplejerskerne ud fra følgende kriterier: Være mentalt velfungerende og kunne tale for sig. Have besvaret mere end tre spørgeskemaer under deres ambulatorieforløb. To skal have gennemført en skemakontrol Gruppeinterview Hjertesvigtsygeplejerskerne ved Regionshospitalet Herning blev sidst i projektperioden inviteret til et gruppeinterview mhp at understøtte og detaljere de oplysninger der blev indhentet ved observation og spørgeskemaundersøgelsen (bilag 6) Registerstudie Der anvendes data fra AmbuFlex til beskrivelse af systemets funktionalitet (datasikkerhed, oppetid, andel af besvarelser som påbegyndes uden at blive afsluttet og deltagelsesprocent). Desuden indsamledes data fra HjerterPlus på en historisk kontrolgruppe mhp. at beskrive den aktuelle patientpopulation i relation til denne. Der er indsamlet data på prædiktorerne: NYHA (klinisk vurderet hjerterelateret funktionsniveau), LVEF (målt hjertepumpefunktion) og antal telefon/ambulatoriekonsultationer efter henholdsvis fem og otte måneder. 10

14 4 Resultater Patientgruppen i hjertesvigtambulatoriet vurderes at være ændret siden ideen til AmbuFlex opstod. Der er et kraftigt udtrykt ønske fra administrativt og politisk hold om, at kronisk syge patientgrupper så snart det er muligt skal afsluttes fra hospitalernes ambulatorier til videre kontrol og behandling hos egen læge, jvf den såkaldte kronikermodel. Dette understøttes af nye finansielle styringsinstrumenter, som medfører begrænsning i DGR-ydelser i forhold til bestemte diagnoser. Før resultaterne præsenteres, er det derfor relevant at belyse denne ændring. 4.1 Udviklingstrend i patientgruppens sammensætning Tabel 1 angiver konsultationsoplysninger fra de første 50 patienter i , hvor AmbuFlex-konceptet blev skitseret og oplysninger fra de første 50 patienter registreret i AmbuFlex. Det skal tilføjes, at en betydelig del af de igangværende konsultationsforløb der er inddraget, ikke er afsluttet, og antallet af konsultationer pr. patient i 2010 derfor reelt er højere end vist her. Tabel 1. Sammenligning af patientpopulationen i 2007 og Median (range) 2010 Median (range) Ambulante kontroller pr. patient, på 8 måneder 4 (1-12) 4 (1-8) Telefonkontroller pr. patient, på 8 måneder 0 (0-7) 3 (0-13) Skemakontroller (ikke relevant) 13 Kontroller i alt pr. patient på 8 måneder 6 (1-17) 7 (1-21) Andel patienter der følges mere end 5 måneder 28% 12% LVEF* NYHA** 2 3 * LVEF: Left Vetricular Ejection Fraction er et mål for hjertets pumpekraft. ** NYHA: New York Heart Association er en klassifikation der beskriver hjertefunktionen ved at placere patienten i en kategori fra 1 til 4 ud fra hvor let de bliver forpustet, hvor 1 er som normalt og 4 er forpustelse ved minimal anstrengelse. Der er sket en markant stigning i anvendelse af telefonkonsultationer og patienterne bliver afsluttet tidligere end før. Den mediane hjertebetingede funktionsevne er forværret med et trin, mens den mediane pumpefunktionen er uændret. Der er således ikke sikre tegn på at henvisningstærsklen er væsentligt ændret. I og med at de lettere tilfælde afsluttes tidligere end før vil den gennemsnitlige sværhedsgrad for et givet patientbesøg være steget. Det er således i højere grad patienter med en svær hjertelidelse som har de lange forløb i ambulatoriet i dag, mens de lettere tilfælde afsluttes hurtigere nu end i Året 2007 blev valgt frem for 2008, da sidstnævnte år var præget af den langvarige sygeplejerskekonflikt, hvilket havde stor betydning for ambulatoriedriften. 11

15 4.2 Patienter, konsultationer og spørgeskemaer I perioden 23. november 2009 til 25. august 2010 er der indgået i alt 140 patienter, som har deltaget i 513 konsultationer og udfyldt 240 spørgeskemaer (Tabel 2). Tabel 2. Karakteristik af patienter og konsultationer i AmbuFlex. Antal patienter (N) - kvinder: - mænd: % 70% Alder (mean) 64.4 år [28;97] Konsultationer (N) - Ambulatorie-konsultation - Telefon-konsultation Spørgeskemaer (N) % 17.2% Antal spørgeskemaer pr. patient - Intet skema udfyldt - 1 skema - 2 skemaer skemaer skemaer - 11 skemaer Planlagt opfølgning (N) - Ambulatorie - Ambulatorium+skema - Telefon - Telefon+skema - Skemakontrol* - Ingen % 27.9% 10.7% 17.9% 7.1% 0.7% 15.7% 29.6% 19.7% 16.8% 3.7% 14.4% * Muligheden for skemakontrol introduceredes i marts 2010 Hver patient har således i gennemsnit deltaget i 3.7 konsultationer og udfyldt 1.7 spørgeskema. Disse tal er dog behæftet med bias, da 63 patienter fortsat er tilknyttet ambulatoriet. 50 patienter har intet skema udfyldt og altså ej heller returneret det første spørgeskema som i den udstrækning det kunne nås blev udsendt forud for første konsultation. Hjertesvigtpatienterne blev oprindelig valgt pga. deres behov for massiv og variabel medicinsk behandling og deraf følgende behov for tæt ambulant kontakt - med henblik på at afprøve systemets grænser. Sideløbende er der sket en ændring i sygdomskompleksiteten blandt patienterne tilknyttet ambulatoriet, så der nu kun ses sværere patienter, og kun i perioden hvor den medicinske behandling optitreres. Derefter overgår patienten til egen læge. Det betyder, at hjertesvigtsygeplejerskerne nu generelt ser mere syge patienter med gennemsnitligt flere konsultationer pr. patient end tidligere, men på kortere tid. Da patienternes sygdom har en sådan sværhedsgrad, at en personlig kontakt oftere kræves eller kræver så hyppig kontrol at spørgeskematrafik frem og tilbage ikke kan nås, har skemakontrol ikke kunnet anvendes så ofte som forudset. 12

16 4.3 Tidsforbrug i ambulatoriet Der blev gennemført observation med tidsregistrering af konsultationer før (n=10) og efter (n=4) indførelsen af AmbuFlex. Den registrerede tid under konsultationen indeholder også tid til udarbejdelse af medicinliste og print af denne. Det skal tilføjes, at sygeplejerskerne før indførelsen af AmbuFlex brugte tid før konsultationen på at indhente medicinoplysninger fra journal, egen læge eller hjemmepleje, evt med telefonopkald og lave udkast til medicinliste, som blev indført manuelt. Denne blev så gennemgået og rettet til i samarbejde med patienten under konsultationen. Tiden brugt hertil kunne variere meget, men ville typisk ligge på mellem minutter. Denne tid indgår ikke i beregningen nedenfor da den lå udenfor observationsperioden, og det registrerede tidsforbrug før indførelse af AmbuFlex er derfor underestimeret (tabel 3). Tiden brugt på øvrig dokumentation, her defineret som diktat til journal, booking af ny tid og bestilling af blodprøver, er fratrukket dokumentationsvarigheden for begge grupper. Denne fremgangsmåde er valgt da en del af den øvrige dokumentation foregik udenfor observationsperioden og i øvrigt er uafhængig af indførelsen af AmbuFlex. Tabel 3. Registrering af tidsforbruget før - og efter indførelse af AmbuFlex. Varighed Konsultation Varighed Dokumentation Samlet Tidsforbrug Første konsultation: Før AmbuFlex: 51 min 12 min. 63 min. Efter AmbuFlex: 33 min 5,5 min. 39 min. Telefon konsultation: Før AmbuFlex: 13,5 min 4 min. 17,5 min. Efter AmbuFlex: 10 min. 4 min. 14 min. Tabel 3 indikerer, at tidsforbruget under såvel konsultation som efterfølgende registrering er reduceret, hvilket svarer overens med de tilbagemeldinger der er kommet fra sygeplejerskerne. Det skal her tages in mente, at tidsregistreringen er baseret på forholdsmæssigt få observationer (se bilag 8), og der er derfor en væsentlig usikkerhed forbundet med estimaterne. Det er vores vurdering at før patienterne ved ambulant konsultation har været relativt tunge mens telefonkonsultationerne næppe har omfattet vanskelige patienter. Hvis dette er korrekt er besparelsen ved ambulant konsultation overvurderet mens telefonkonsultationerne til gengæld er undervurderet. I kalkulation af tidsbesparelse har vi anvendt følgende antagelser: Besparelse ved 1. konsultation: 20 minutter, ved efterfølgende ambulante konsultationer: 10 minutter, ved telefonkonsultation: 4 minutter, ved skemakontrol (sammenlignet med telefonkontrol): 5 minutter. Når et ambulant besøg erstattes med en telefon-kontrol forudgået af et skema: 20 minutter. Med disse forudsætninger har de 90 patienter som har deltaget i spørgeskemadelen genereret følgende tidsbesparelse: 13

17 Tabel 4. Registrering af tidsforbruget før - og efter indførelse af AmbuFlex. Antal Besparelse per enhed Besparelse Første konsultation min 1800 min Efterfølgende konsultationer min 1520 min Telefon konsultationer 86 4 min 344 min Skemakontrol* 19 5 min 95 min Overgang fra ambulant til telefon kontrol** min 1720 min I alt 5479 minutter =91.3 timer * Besparelsen er kalkuleret ift telefon-kontrol. Hvis en ambulant kontrol erstattes med en skemakontrol bliver besparelsen yderligere 20 minutter. ** Kun telefonkonsultationer, hvor der forelå et skema er medregnet. Den endelige udgave af spørgeskema blev som anført først taget i brug i marts måned, hvorefter anvendelsen af spørgeskemadata blev boostet. Dette betyder, at effekten af skemaerne kun har virket i få måneder. 4.4 Ressourceforbrug relateret til driften af AmbuFlex Ved vurdering af en arbejdskraftbesparende effekt skal anvendte ressourcer til drift i projektenheden og anden afledte resurseforbrug medtages på udgiftssiden. I den indeværende fase er det ikke muligt at adskille ressourcer anvendt på drift fra ressourcer anvendt på udvikling. Det har derfor ikke været muligt at måle konkret, og de er i stedet anslået. Resurseforbruget omfatter: Sekretariatet på Medicinsk Afdeling I projektperioden har sekretæren som står for indkaldelse af nye patienter sendt en intern mail til projektgruppen indeholdende patientens CPR nummer samt dato for konsultationen. Der er tale om data på 140 patienter sendt i ca 90 mails. Dette resurseforbrug ophører nu, hvor adgang til FMK-webservices indføres. Herefter opretter sygeplejerskerne selv patienten i AmbuFlex ved visitationen, hvorefter AmbuFlex automatisk tager over Ressourcer til instruktion og support Der har været tæt kontakt til sygeplejerskegruppen i Herning mhp instruktion og bruger feed-back. Denne kontakt har været initieret fra vores side mhp at sikre tilpasning og implementering. Hvis dette forbrug skulle fortsætte i en driftssituation ville det i alvorlig grad forværre økonomien. Det var derfor heldigt at vi fik mulighed for at inkludere hjertesvigt-ambulatoriet i Holstebro. Vi har bevidst undladt at være udfarende i forhold til kontakten til Holstebro. Instruktionen af sygeplejerskerne i Holstebro har bestået i et enkelt besøg af en fra AmbuFlex-gruppen, udlevering af brugermanual 5 og tilsendelse af nyhedsbreve samt et besøg hos kollegerne på ambulatoriet i Herning. Der har været ganske få telefoniske henvendelser, primært relateret til opretning af nye brugere. Ved problemer har de, som personalet i Herning, altid kunnet kontakte AmbuFlex-gruppen, og også udbede sig et ekstra besøg, hvilket de ikke har vurderet var nødvendigt. 5 Brugermanual samt demonstrationsvideo kan ses på info.ambuflex.dk 14

18 4.4.3 Driftsforbrug i projektenheden ved VestKronik Ressourceforbruget vedrørende drift har bestået i opretning af brugere, udprintning af skemaer og breve, indtastning/scanning af indkomne skemaer og semi-automatiske opslag i den Personlige Elektroniske medicinprofil (PEM). I projektperioden er skemaerne blevet indtastet manuelt, da det pga det lave daglige volumen ikke har været hensigtsmæssigt at anvende det OCR-system, som er opbygget til fælles brug for samtlige VestKronik s projekter. Ved overgang til FMK elimineres resurseforbruget ved de semi-automatiske opslag i PEM. Skemahåndtering vil indgå i den fælles håndtering af alle skemaer, hvor resurseforbruget for det enkelte skema skønsmæssigt vil være under 2 minutter, pga den markante stordriftsfordel, hvor alle projekter behandles simultant i samme system (VestKronik). De øvrige forskningsprojekter i VestKronik vedrører andre kronisk syge patientgrupper (iskæmisk hjertesygdom og apopleksi) 6. I disse grupper kan 45-50% gradvist bringes til at svare på internet og 25-30% modtage s i stedet for breve. Vi vurderer, at andelen i denne gruppe som besvarer på internet vil være lavere anslået 30%. s kan ikke erstatte breve da s ikke må anvendes af hospitaler til kommunikation med patienter ifølge Datatilsynets bestemmelser. Opretning af ny bruger tager få sekunder. Vedr support: se ovenfor. Forbruget af arbejdskraft kan således opgøres til 240 skemaer á 2 minutter sv.t. 480 minutter eller årsværk Samlet arbejdskraftbesparelse ved AmbuFlex Den samlede estimerede tids besparelse for de 90 patienter er 91.3 timer sv.t årsværk. Herfra skal trækkes resurseforbrug ved drift af AmbuFlex (0.004 årsværk). Besparelsen er således anslået til årsværk, sammenlignet med den stipulerede besparelse på Besparelsen er således umiddelbart kun godt ¼ af det forventede. 6 Se info.vestkronik.dk 15

19 5 Evaluering Evalueringen af AmbuFlex bygger på interviews med personalet ved Hjertesvigtklinikken, telefoninterviews med patienter tilknyttet ambulatoriet i Herning og registerdata. Med henblik på at supplere den interview baserede undersøgelse af bruger-erfaringer gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejerskerne i Holstebro og Herning. Det anvendte spørgeskema er vedlagt som bilag 4. Denne del af evalueringen er endnu ikke afsluttet, hvor den elektroniske udgave af evalueringen rundsendes. Afsnittet vil indgå i den trykte udgave som udsendes i begyndelsen af uge Informationskvalitet For AmbuFlex beskriver informationskvaliteten, hvorvidt de forskellige informationer der er nødvendige i klinikken er relevante, præcise, fremstår i en overskuelig form samt er nemme at finde og komme af med i AmbuFlex. Da relevansen, dækningsgraden og præcisionen af de afgivne data i dette tilfælde afhænger af personalet selv, vil fokus i det følgende være på, hvad personalet oplever når de skal finde og anvende information samt skabe sig et overblik. Der er flere faktorer der kan påvirke informationskvaliteten: Overordnede muligheder og begrænsninger rent teknisk samt strukturering af skærmbilleder er eksempler herpå. Desuden påvirkes brugernes vurdering af informationskvaliteten af eventuel ændret dokumentationspraksis og deres reelle brug af systemet Dokumentere information, finde information og få skabt overblik Der er blandt sygeplejerskerne bred enighed om, at systemet gør det let at danne sig et overblik over patientens aktuelle tilstand og over det samlede forløb. Det bliver pointeret, at det er dejligt at de hele tiden kan se patientens anamnese og de sidste journalnotater. Dog måtte skrivefeltet til journalnotater gerne være lidt større. I forhold til medicinmodulet er der stor tilfredshed med at medicinoplysningerne er hentet fra MedicinProfilen inden første konsultation. De oplever det som en betydelig tidsbesparelse, at de ikke skal gennemgå medicinlister fra eksempelvis hjemmepleje, praktiserende læge og sygehus, men meget let kan se hvad der er ordineret sidst og generere en aktuel medicinliste derudfra. Det fungerer godt. Er smartere end HjerterPlus og rigtig dejligt at medicinoplysningerne er hentet fra MedicinProfilen. Det sparer tid.. Sygeplejerskerne er glade for muligheden for at monitorere den medicinske behandling, og bruger det til stort set alle deres patienter...i starten kunne jeg slet ikke se det smarte i det, men nu bruger jeg det altid. Det giver et rigtig godt overblik over den medicinske behandling fra gang til gang På spørgsmålet om, hvorvidt de anvender medicinoplysningerne fra MedicinProfilen til compliancetest, er det kun to der har prøvet det, og med begrænset succes. Har oplevet at medicinen ikke stod på listen, men senere fundet ud af at patienten rent faktisk tog den ordinerede medicin, så Alle sygeplejerskerne giver udtryk for, at det er let at komme af med sine informationer og også at finde dem igen, og de har ikke oplysninger som de ikke kan eller som er svære at registrere i AmbuFlex. 16

20 Det bliver af samtlige sygeplejersker betegnet som et problem og irritationsmoment, at de stadig skal registrere i både AmbuFlex og diktere til journalen. Dette er uændret i forhold til tidligere. For sygeplejerskerne i Herning drejer det sig om, at lægerne har haft svært ved at vænne sig til at slå op under den fane i journalen, hvor de lægger deres observationer, og de er derfor blevet nødt til at vende tilbage til også at diktere fuldt ud til journalen. I Holstebro forholder det sig omvendt, nemlig at sygeplejerskerne tidligere udelukkende har dikteret til journalen men nu også anvender AmbuFlex for at arbejde med et forløbsorienteret dokumentationsredskab samt anvende patientrapporterede oplysninger. 5.2 Systemkvalitet Systemkvalitet en beskrivelse af, om AmbuFlex har de nødvendige karakteristika for at understøtte det kliniske arbejde, eksempelvis funktioner og skærmbilleder, driftsikkerhed, svartider samt hvor let systemet er at lære at bruge for personalet Overordnet funktionalitet Der er bred enighed om, at AmbuFlex indeholder de funktioner der er behov for i konsultationen med hjertesvigtpatienter, og det bliver nævnt af flere sygeplejersker at det er hurtigere end mange af de andre programmer de arbejder med. En stor hjælp i det daglige er, at AmbuFlex, modsat HjerterPlus, er webbaseret og derfor kan tilgås fra samtlige af afdelingens computere. Det betyder, at de nu kan dokumentere under og lige efter konsultationen og ikke behøve vente på at komme til en af de 4 computere, som der er installeret Hjerter Plus på. Opbygningen af skærmbilledet til de kliniske registreringer er hentet fra sygeplejerskernes eget papir-registreringsskema, og de øvrige moduler har de haft medindflydelse på, hvad skal indeholde Konkrete funktioner Spørgeskema: Spørgsmålene blev, som tidligere nævnt, ændret midt i projektperioden så de nu i højere grad minder om de spørgsmål der stilles mundtligt under konsultationen. Det fungerer ifølge sygeplejerskerne bedre. Det fungerer meget bedre. Jeg har ikke oplevet, at nogen har svaret helt forkert i forhold til det kliniske billede ligesom før. Patienternes oplevelse af at skulle besvare spørgeskemaer i forbindelse med den ambulante behandling har langt overvejende været positiv. Spørgsmålene har været lette at forstå og svare på, men der efterlyses blandt andet et felt til at skrive diverse kommentarer i, som for eksempel bivirkninger i forbindelse med den medicinske optitrering. Flere patientkommentarer til det at udfylde spørgeskema og om relevansen af spørgsmålene ses nedenfor. Fik min hjemmehjælper til at læse det op. Så svarede jeg og hun udfyldte og sendte det, så det var da let for mig.. (kvinde 83 år) 17

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN 8. MARTS 2010 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Forord Gennem de seneste knap tre år har vi fulgt implementering af EPJ/THS/Cosmic i det færøske

Læs mere

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe

Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Udvikling og test af prototyper på informationskoncepter til den kirurgiske elektive patientgruppe Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD'

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

Indførelse af elektroniske patientjournaler

Indførelse af elektroniske patientjournaler UKLASSIFICERET VUT II-L/STK 2008-2009 Overtandlæge Michael Skøien With Syndikat Sun Tzu Indførelse af elektroniske patientjournaler i Forsvaret Evaluering af implementeringsprocessen. UKLASSIFICIERET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Evalueringsrapport. 564 - Dansksimulatoren. [24. oktober 2012] Udarbejdet af UNI-C i samarbejde med VIFIN

Evalueringsrapport. 564 - Dansksimulatoren. [24. oktober 2012] Udarbejdet af UNI-C i samarbejde med VIFIN Evalueringsrapport 564 - Dansksimulatoren [24. oktober 2012] Udarbejdet af UNI-C i samarbejde med VIFIN Indhold 1. Sammenfatning kort indføring i projekt og besvarelse af evalueringens spørgsmål. Her angives

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere