Etablering af Dansk CancerBiobank VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/ maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af Dansk CancerBiobank. 1446 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/19 10. maj 2010"

Transkript

1 1446 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/ maj 2010 sio eller forbehandle med gestagen. Selv uden dette har vi fået rimelige resultater med stor tilfredshed. Det er vigtigt, at informere patienterne om, at de ikke kan forvente total blødningsfrihed, men at blødningerne bliver mindre hos 80%. Vi har tilbudt Thermablate til alle, der opfyldte inklusionskriterierne, også til patienter som inderst inde ønskede hysterektomi. Derfor er det vel ikke overraskende, at 20% efterfølgende blev hysterektomeret. Nogle af vores kvinder blev hysterektomeret pga. smerter. Det kan være nødvendigt at gentage behandling efter endometrieresektion- eller destruktion. Det angives, at 30% reopereres inden for fem år og mere end 20% hysterektomeres [11]. Selv om hysterektomi løser blødningsproblemet definitivt, har indgrebet betydelig morbiditet, øget risiko for komplikationer, og det er mere bekosteligt. Konklusion Thermablate er en nem alternativ behandling ved menoragi og gøres let i paracervikalblokade hos ambulante patienter. Der er stor tilfredshed hos patienterne. Selv om kun 7% blev amenoroiske, rapporterede over 80% af vores patienter, at blødningsstyrken blev reduceret. Korrespondance: Vibeke Vestermark, Gynologisk-obstetrisk Afdeling, Slagelse Sygehus, 4200 Slagelse. Antaget: 23. maj 2009 Først på nettet: 25. januar 2010 Interessekonflikter: Ingen Litteratur 1. DSOG guidelines: Menorrhagia, baggrund bloedningsforstyr/dokmenoragi1806w.htm (1. oktober 2009). 2. Vilos GA, Edris F. Second-generation endometrial ablation tecnologies: the hot liquid balloons. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2007;21: Prasad P, Powell MC. Prospective observational study of thermablate endometrial ablation system as an outpatient procedure. J Minim Invasive Gynecol 2008;15: Marsh F, Thewlis J, Duffy S. Randomized controlled trial comparing Thermachoice III in the outpatient versus daycase setting. Fertil Steril 2007;87: Brun JL, Raynal J, Burlet G. Cavaterm thermal balloon endometrial ablation versus hysteroscopic endometrial resection to treat menorrhagia: The French, multicenter, randomized study. J Minim Invasive Gynecol 2006;13: Glasser MH, Zimmerman JD. The HydroThermAblator system for management of menorrhagia in women with submucous myomas: 12- to 20-month followup. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003;10: Andersson S, Mints M. Thermal balloon ablation for the treatment of menorrhagia in an outpatient setting. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86: Feng LM, Gao WL Yang BJ et al. Clinical analysis of abnormal uterine bleeding treatment with Thermablate EAS (på kinesisk, engelsk abstract). Beijing Da Xue Bao 2006;38: Ahornkallio S, Martikanen H, Santala M. Endometrial thermal ballon ablation has a beneficial long-term effect on menorrhagia. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87: Mangeshikar PS, Kapur A, Yackel DB. Endometrial Ablation with a new thermal balloon system. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003;10: Lidegaard Ø, Hammerum MS. Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale. Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 2002: (1. oktober 2009). Etablering af Dansk CancerBiobank Projektleder Charlotte Modin, ledende overlæge Beth Bjerregaard, professor Torben Ørntoft, projektleder Estrid Høgdall & Faglig Følgegruppe for Dansk CancerBiobank Originalartikel Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Biokemisk Afdeling, og Herlev Hospital, Patologiafdelingen Resume Introduktion: Opbygningen af Dansk CancerBiobank for nedfrosset blod og væv fra patienter med nydiagnosticeret kræft er blevet mulig via en bevilling til klinisk kræftforskning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Infrastrukturpulje. Materiale og MetodeR: Patologiafdelingernes mangeårige erfaringer med drift af biobanker for paraffinindstøbt materiale og national registrering i den landsdækkende patologidatabank Patobanken, de klinisk biokemiske afdelingers erfaringer med kvalitetssikring af biobanker for blodprøver samt studiebesøg i udlandet er blevet brugt ved etablering af biobanken. Resultater: Bevillingsmodtagerne har nedsat en faglig følgegruppe, der har udarbejdet kravspecifikationer til dataregistrering, tekniske anbefalinger for håndtering af blod og væv og et udkast til en håndbog for kvalitetssikring. Konklusion: Dansk CancerBiobank er unik i international sammenhæng, idet der er nationale anbefalinger for materialet, landsdækkende dataregistrering, kobling mellem blod og væv for den enkelte patient og til den endelige diagnose via Patobanken. Desuden er der mulighed for fremtidig kobling til de landsdækkende kliniske databaser og andre nationale registre. Dansk CancerBiobanks endegyldige succeskriterium er internationale og nationale translationelle forskningsresultater af klinisk betydning for fremtidig behandling af patienter med kræft. Udviklingen i molekylærbiologiske teknikker, der anvendes inden for kræftforskning og -diagnostik, har medført et øget behov for store nationale biobanker. Det er vigtigt, at materiale indsamles systematisk med registrering af de præanalytiske faktorer, som kan have indflydelse på analyseresultaterne. Kvalite

2 Ugeskr Læger 172/ maj 2010 VIDENSK AB 1447 ten i forbindelse med anvendelse i forskningsprojekter optimeres yderligere, hvis analyser på blod og væv kan sammenholdes med hinanden og med de kliniske data for patientens sygdomsforløb. I udlandet er der i de senere år taget en række initiativer til opbygning af nationale biobanker for biologisk materiale fra raske mennesker eller fra patienter med specifikke sygdomme. I Europa har man med initiativer som f.eks. TuBaFrost forsøgt at standardisere indsamlingsmetoder i et netværk af eksisterende biobanker [1]. Opbygningen af Dansk CancerBiobank er blevet mulig via en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Infrastrukturpulje til klinisk kræftforskning. Bevillingen, som dækker årene , blev givet til patologiafdelingerne og de klinisk biokemiske afdelinger ved Aalborg Sygehus, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Århus Universitetshospital samt den landsdækkende patologidatabank»patobanken«. Patologiafdelingerne har mange års erfaringer med drift af biobanker for paraffinindstøbt materiale med national dataregistrering i Patobanken [2]. Patologiafdelingerne og de klinisk biokemiske afdelinger har desuden erfaring med drift af lokale biobanker for nedfrosset væv og blod i forbindelse med forskningsprojekter, hvor især de klinisk-biokemiske afdelinger har arbejdet med kvalitetssikring. Bevillingsmodtagerne påbegyndte i efteråret 2007 arbejdet med at etablere Dansk CancerBiobank, der er en national biobank for nedfrosset blod og væv fra patienter med nydiagnosticeret kræft. Ud over at øge mængden af indsamlet materiale, også fra sjældne kræftformer, er det biobankens vision at højne kvaliteten ved at standardisere indsamlingen og registreringen. Det er målet at fremme synligheden og forbedre kræftforskeres adgang til optimalt indsamlet biologisk materiale fra patienter med nydiagnosticeret kræft. Samarbejde mellem de kliniske afdelinger og laboratorieafdelingerne er en forudsætning for, at Dansk CancerBiobank kan blive en succes. Formålet med denne artikel er at udbrede kendskabet til Dansk CancerBiobank for nedfrosset blod og væv ved nydiagnosticeret kræft, således at Danske Multidiciplinære CancerGrupper (DMCG) og andre forskningsmiljøer henvender sig med henblik på forskningsprojekter og andre samarbejder. I artiklen refereres besøg ved flere europæiske biobanker, og status for Dansk CancerBiobank beskrives. Udenlandske biobanker Gynaecological Cancer Research Centre, University College London (UCL) håndterer biologisk materiale for flere ovariecancerprojekter. Indsamling af blodprøver fra patienter foregår på ni regionale centre, der lokalt håndterer og nedfryser prøverne. Frosne prøver fremsendes til det centrale laboratorium, hvor de optøs og fordeles i mindre portioner til henholdsvis dna-oprensning og langtidsnedfrysning. Al indsamling er standardiseret og registreres i et centralt webbaseret datahåndteringssystem, som forsyner prøverne med stregkoder. På UCL indsamles foruden blod korresponderende tumorvæv til nedfrysning. I projektet indgår registrering af livsstilsfaktorer og sygdomsforløb. UCL fremførte vigtigheden af et webbaseret system til registrering af materiale og oplysning om patientforløb. Desuden blev samarbejde mellem biobankens personale og det kliniske personale fremhævet som et af succeskriterierne. UK Biobank er et nationalt britisk projekt for indsamling af blod og urin kombineret med registrering af livsstil samt helbredsundersøgelse af frivillige raske deltagere. Indsamling og indledende forarbejdning af prøver og data finder sted på seks mobile klinikker. Deltagerne besvarer spørgeskemaer via touch screens med direkte dataopsamling. Det har taget flere år at designe logistikken og teknologien i projektet. Målet er at indsamle, opbevare og sikre materiale af høj kvalitet, der er egnet til fremtidig forskning. Ved lokal indsamling af blod- og urinprøver aflæses alle rør med stregkodelæser, hvilket starter et ur, hvorefter de øvrige processer sker med nøjagtig tidsregistrering. Prøverne transporteres under kontrolleret temperatur til det centrale laboratorium, hvor al forarbejdning finder sted. De fleste processer foregår på samlebånd i delvist lukkede glaskabiner og udføres for en overvejende dels vedkommende af robotter. I UK Biobank er der i øjeblikket fokus på regler for udlevering. Der er endnu ikke udleveret prøver fra UK Biobank, og det skal besluttes hvordan og til hvem, prøver kan udleveres. Biobanken er en nonprofit-organisation med brugerbetaling for udlevering, men udgiftsniveauet for ydelsen kendes endnu ikke. Biobank for frisk-frosset væv, Klinisk Patologi, Uppsala Universitetshospital, Sverige modtager og opbevarer væv fra solide tumorer indsamlet lokalt samt fremsendt fra en større region omkring Uppsala. Straks efter modtagelse i biobanken udskærer en patolog vævsprøverne, hvorefter den videre håndtering foretages af en tekniker. Frysesnit foretages på alt indleveret materiale, og dette evalueres af en patolog sammen med besvarelsen af det diagnostiske materiale. Alle data i biobankens lokale database registreres manuelt af en tekniker. Biobanken har udført kvalitetsanalyser på væv og har blandt andet beskrevet, at fremsendelse af væv på is er en pålidelig metode til at stabilisere vævet til se

3 1448 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/ maj 2010 nere genetiske analyser [3]. Udlevering af prøver til forskning foregår efter ansøgning til den lokale styregruppe, der består af blandt andre biobankens leder og sygehusets direktør. De udgifter, der er knyttet til udlevering af materiale, faktureres efter prisliste. I Uppsala har det været vanskeligt at skaffe finansiering til den daglige drift og til videreudvikling af biobanken. Et stort ønske er videreudvikling af itstrukturen. Biobank for væv på Karolinska Universitetshospital (KU), Solna, Sverige opbevarer prospektivt indsamlet frosset væv fra en række sygdomsgrupper inden for cancer, demenssygdomme og infektioner i centralnervesystemet. Vævsmaterialet leveres sammen med en korresponderende blodprøve til patologiafdelingen. Her registreres vævsprøven i et lokalt udviklet itsystem, mens blodprøverne sendes til Biobanken for blod ved Karolinska Institutet (KI). Der foregår ingen tidsregistrering. Prøverne opbevares i øjeblikket decentralt, men man planlægger opførelse af lokaliteter til langtidsopbevaring af væv sammen med blodprøver fra biobanken for blod ved KI. Diagnosen stilles ikke på det materiale, som opbevares i banken, og der er ikke nogen direkte kobling til patologien på det diagnostiske materiale. Ansøgninger om udlevering af materiale behandles ca. en gang om måneden af den biobankansvarlige person sammen med fagpersonale, der repræsenterer hver af de sygdomme, hvorfra der indsamles. Det formelle ansvar ligger hos den biobankansvarlige. Klager over en afgørelse kan indgives til videnskabsrådet, som kan give tilsagn om udlevering. Der udarbejdes kontrakter med forskergrupper om projekter. Forskergrupper, der samler ind, disponerer over prøverne i 3-5 år, hvorefter de overgår til biobanken. Kontrakterne kan forlænges, hvis projektet trækker ud eller udvides. KU påpegede et ønske om en fremtidig webbaseret it-løsning, hvor alle oplysninger registreres. Det blev fremhævet, at det er afgørende med opbakning fra ledelse og entusiasme fra medarbejderne for at drive en biobank. Biobank for blod på Karolinska Instituttet i Stockholm håndterer og opbevarer korresponderende blodprøver til vævsprøverne på patologi samt blodprøver fra en lang række projekter. Der er ansat 20 personer til prøvehåndtering, registrering og it-udvikling. Blodprøverne transporteres optimalt på is, og dna ekstraheres løbende. Alle prøver stregkoderegistreres, og der udarbejdes manualer til sikring af prøvernes kvalitet med henblik på at kunne dokumentere præanalytiske faktorer som f.eks. transport, håndtering og behandling af prøver. KI-biobanken er som den første svenske biobank blevet ISO-akkrediteret, hvilket har stor betydning for biobankens image og for støtte fra KI s direktør. Alle prøver og procedurer registreres lokalt i it-systemet Laboratory Information Management System (LIMS), men en del registrering foregår i dag stadig på papir, hvilket er tidskrævende og giver problemer, f.eks. ved tilbagetrækning af patientsamtykke. Den lokale biobankansvarlige person har ansvaret for beslutning om udlevering af materiale. KI nævnte, at alle metoder, der er relateret til biobank, bør være nationale for at sikre materiale af optimal kvalitet til større fremtidige undersøgelser. I 2009 opstartes det såkaldte LifeGene-projekt, som er sammenligneligt med UK Biobank-projektet. Der vil her blive indsamlet blodprøver fra raske personer inklusive børn. Status for Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank er organiseret med en faglig følgegruppe, der er repræsenteret ved bevillingshaverne og de ansatte centerprojektledere fra de fem centre ved Aalborg Sygehus, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Århus Universitetshospital. Øvrige hospitaler refererer alle til en centerafdeling. I faglig følgegruppe tages beslutninger af teknisk og praktisk karakter. Danske Regioner (DR) forventes i 2009 at udpege en national styregruppe, hvori beslutninger af politisk karakter skal varetages. Faglig følgegruppe har nedsat følgende arbejdsgrupper: Figur 1 Oversigt over patientforløb og rækkefølge af prøvetagning til Dansk CancerBiobank. Blodprøve til Dansk CancerBiobank Vævsprøve til Dansk CancerBiobank Henvisning Første besøg Biopsi/operation Efterbehandling

4 Ugeskr Læger 172/ maj 2010 VIDENSK AB 1449 Figur 2 Flowdiagram for udtagelse og opbevaring af materiale (blod og væv) i Dansk CancerBiobank. Før operation Klinisk afdeling/ambulatorium Operation Kirurgisk afdeling Blodprøver Tumorvæv Biobankdata Biobankdata Data Diagnostiske prøver Dansk CancerBiobank data Nationalt biobankmodul for dataregistrering Patologisystem Diagnostiske prøver Patobank Biobankprøver Patientdata Biobankprøver Dansk CancerBiobank blod Centralt/lokalt Håndtering/nedfrysning/opbevaring Fuldblod/serum/plasma/buffy coat Dansk CancerBiobank væv Centralt/lokalt Håndtering/nedfrysning/opbevaring Tørt nedfrossent/paraffin/tissuetek/ RNAlater Arbejdsgruppe for teknisk håndtering af blod og væv Arbejdsgruppe for dataregistrering Arbejdsgruppe for kvalitetssikring Arbejdsgruppe for patientinformation og accept Arbejdsgruppe for hjemmesiden Arbejdsgruppe for kontrakter og udlevering. Tekniske anbefalinger for håndtering af blod og væv Alle besøgte biobanker har påpeget, at landsdækkende tekniske anbefalinger for håndtering af det materiale, som placeres i biobanken, er vigtige for at minimere variation og sikre kvaliteten af den enkelte prøve. Teknikarbejdsgruppen har udarbejdet landsdækkende anbefalinger for håndtering og opbevaring af blod og væv til nedfrysning med det formål at standardisere indsamling og sikre optimal kvalitet af det indsamlede materiale. Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i internationale undersøgelser og retningslinjer på området, tilpasset lokale procedurer på patologiafdelingerne og de blodprøveindsamlende afdelinger [3-10]. Anbefalingerne blev tiltrådt af faglig følgegruppe i marts 2008 og kan ses på hjemmesiden for Dansk Selskab for Patologisk Anatomi eller kan rekvireres ved henvendelse [11]. Dataregistrering De besøgte biobanker har alle fremhævet vigtigheden af dataregistrering, optimalt som et webbaseret nationalt system, hvor alle relevante oplysninger registreres elektronisk. Dataregistreringsgruppen har til et sådant system udarbejdet kravspecifikationer, som blev tiltrådt af faglig følgegruppe i marts De vedrører bl.a. patientdata, tekniske data for blod og væv, herunder tidsregistreringer, fryserplacering, data vedrørende materiale knyttet til på forhånd definerede projekter samt udlevering og returnering af prøver. Desuden mulighed for kobling af oplysninger om blod, væv og endelige, pato-anatomiske diagnoser. It-systemet skal være webbaseret og nationalt. Der eksisterer ikke i dag et kommercielt it-system, som opfylder disse krav. Kvalitetssikring Kvaliteten af forskningsprojekter, som anvender materiale fra biobanker, afhænger af kvaliteten af det materiale, der ligger i biobanken. Det drejer sig både

5 1450 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/ maj 2010 om den laboratoriemæssige og den diagnostiske kvalitet. Studiebesøg i de udenlandske biobanker har inspireret til opstilling af kvalitetskriterier. Kvalitetssikringsgruppen har i et udkast til en kvalitetshåndbog beskrevet, hvordan man kan sikre kvaliteten af de laboratorier, som deltager i den nationale cancerbiobank. Retningslinjerne for ISO15189 er anvendt som model i beskrivelsen [12-13]. Desuden er det beskrevet, hvordan den diagnostiske kvalitet af især vævsmateriale sikres. Udkast til kvalitetshåndbogen blev tiltrådt af faglig følgegruppe i september En endelig version forventes udarbejdet, når DR har nedsat en national styregruppe primo Patientinformation og accept Sundhedsloven fastsætter regler for etablering og drift af biobanker, herunder patientrettigheder [14-15]. Materiale fra Dansk CancerBiobank er anvendeligt til både forskning og diagnostik. Dansk Cancer Biobank følger gældende love og regler, og projekter, som anvender materiale fra Dansk CancerBiobank, skal godkendes af en videnskabsetisk komité og af Datatilsynet. Kontrakter og udlevering Arbejdsgruppen vedrørende udlevering af materialer arbejder på et oplæg til national styregruppe, således at der kan skabes enighed om efter hvilke retningslinjer, der udleveres materiale fra biobanken. Status for etablering og fremtidsperspektiver Processen med etablering af Dansk CancerBiobank for nedfrosset blod og væv er startet på de fem centre i tilknytning til patologiafdelingerne og de blodprøveindsamlende afdelinger ved Aalborg Sygehus, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Århus Universitetshospital. Der er ansat projektledere, og indsamlingen er startet i første omgang hovedsagelig i forbindelse med allerede eksisterende forskningsprojekter. Dansk CancerBiobank er unik i international sammenhæng, idet der er nationale anbefalinger for håndtering af materiale i biobanken, der er planlagt fælles landsdækkende online dataregistrering, kobling mellem blod- og vævsmateriale for den enkelte patient og kobling til den endelige diagnose via Patobanken (Figur 1 og Figur 2). Det danske personnummer (cpr-nummer) gør denne kobling mulig. Desuden er cpr-nummeret en forudsætning for fremtidig kobling til de landsdækkende kliniske databaser og andre nationale registre. Dette gør Dansk CancerBiobank suveræn i forhold til de biobanker, der på nuværende tidspunkt er etableret i andre lande. Dansk CancerBiobanks endegyldige succeskriterium er internationale og nationale translationelle forskningsresultater af klinisk betydning for fremtidig behandling af patienter med kræft. Korrespondance: Estrid Høgdall, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, 2730 Herlev. Antaget: 18. juni 2009 Først på nettet: 1. februar 2010 Interessekonflikter: Ingen Faglig Følgegruppe for Dansk CancerBiobank: ledende overlæge Beth Bjerregaard, professor Børge Grønne Nordestgaard, projektleder Charlotte Modin, overlæge Eric Santoni-Rugiu, seniorforsker Estrid Høgdall, overlæge Henrik Hager, overlæge Henrik Krarup, projektleder, overlæge Henrik Ullum, ledende overlæge Karsten Nielsen, bioanalytiker Louise Serup Christoffersen, ledende overlæge Martin Bak, ledende overlæge Niels Fogh Andersen, klinikchef Niels Græm, ledende overlæge Peter D. Ottesen, afdelingslæge Stig Egil Bojesen, professor Søren P. Sheikh, ledende overlæge Søren Risom Kristensen, molekylærbiolog Thomas K. Kristensen & professor Torben Ørntoft. Litteratur 1. (2. maj 2008). 2. Bak M, Steiniche T, Franzmann MB et al. Vævsbanker til diagnostik og forskning. Ugeskr Læger 2007;169: Micke P, Ohshima M, Tahmasebpoor S et al. Biobanking of fresh frozen tissue: RNA is stable in nonfixed surgical specimens. Lab Invest 2006;86: Mutter GL, Zahrieh D, Liu C et al. Comparison of frozen and RNALater solid tissue storage methods for use in RNA expression microarrays; BMC Genomics 2004;5: Ericsson C, Franzén B, Nistér M. Frozen tissue biobanks. Tissue handling, cryopreservation, extraction and use for proteomic analysis. Acta Oncol 2006;45: Dekairelle A-F, Van der Vorst S, ombal B et al. Preservation of RNA for functional analysis of separated alleles in yeast: comparison of snap-frozen and RNAlater solid tissue storage methods. Clin Chem Lab Met 2007;45: Mager SR, Oomen MHA, Morente MM et al. Standard operating procedures for the collection of fresh frozen tissue samples. Eur J Cancer 2007;43: Steu S, Baucamp M, von Dach G et al. A procedure for tissue freezing and processing applicable to both intra-operative frozen section diagnosis and tissue banking in surgical pathology. Virchows Arch 2008;452: Morente MM, Mager R, Alonso S et al. TuBaFrost 2: Standardising tissue collection and quality control procedures for a European virtual frozen tissue bank network. Eur J Cancer 2006;42: Peakman T, Elliott P. The UK Biobank sample handling and storage validation studies. Int J Epidemiol 2008;37;i2-i (26. marts 2009). 12. ISO 15189:2007: detail.htm?csnumber = (2. maj 2008). 13. ISO Quality Manual Template: (2. maj 2008). 14. Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Vejledning om biobanker inden for sundhedsområdet: Patientrettigheder og myndighedskrav. Vejledning nr 83 af 22. sept (j. nr ). 15. Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (Komitéloven).

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Organisationsdiagram Dansk CancerBiobank

Organisationsdiagram Dansk CancerBiobank Årsrapport Dansk CancerBiobank (DCB) 2012 I forbindelse med rapport for Klinisk Kræftforskning (KOF) fra 2005, udløste det daværende Sundheds- og Indenrigsministerium for perioden 2007-09 midler til etablering

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Værdifuld viden i biobanker

Værdifuld viden i biobanker Nr. 9 december 2002 Værdifuld viden i biobanker Kan afdække årsager til folkesygdomme > Måske behov for et biorigsarkiv > Er særlig biobanklov nødvendig? > Biobankers samlinger af væv, blod og andre biologiske

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Biomedicinsk Laboratorium er den centrale dyreforsøgsfacilitet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Odense

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame StemCare ApS Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg København den 22. december 2004 Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 StemCare har i brev af 2. september

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere