Etablering af Dansk CancerBiobank VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/ maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af Dansk CancerBiobank. 1446 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/19 10. maj 2010"

Transkript

1 1446 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/ maj 2010 sio eller forbehandle med gestagen. Selv uden dette har vi fået rimelige resultater med stor tilfredshed. Det er vigtigt, at informere patienterne om, at de ikke kan forvente total blødningsfrihed, men at blødningerne bliver mindre hos 80%. Vi har tilbudt Thermablate til alle, der opfyldte inklusionskriterierne, også til patienter som inderst inde ønskede hysterektomi. Derfor er det vel ikke overraskende, at 20% efterfølgende blev hysterektomeret. Nogle af vores kvinder blev hysterektomeret pga. smerter. Det kan være nødvendigt at gentage behandling efter endometrieresektion- eller destruktion. Det angives, at 30% reopereres inden for fem år og mere end 20% hysterektomeres [11]. Selv om hysterektomi løser blødningsproblemet definitivt, har indgrebet betydelig morbiditet, øget risiko for komplikationer, og det er mere bekosteligt. Konklusion Thermablate er en nem alternativ behandling ved menoragi og gøres let i paracervikalblokade hos ambulante patienter. Der er stor tilfredshed hos patienterne. Selv om kun 7% blev amenoroiske, rapporterede over 80% af vores patienter, at blødningsstyrken blev reduceret. Korrespondance: Vibeke Vestermark, Gynologisk-obstetrisk Afdeling, Slagelse Sygehus, 4200 Slagelse. Antaget: 23. maj 2009 Først på nettet: 25. januar 2010 Interessekonflikter: Ingen Litteratur 1. DSOG guidelines: Menorrhagia, baggrund bloedningsforstyr/dokmenoragi1806w.htm (1. oktober 2009). 2. Vilos GA, Edris F. Second-generation endometrial ablation tecnologies: the hot liquid balloons. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2007;21: Prasad P, Powell MC. Prospective observational study of thermablate endometrial ablation system as an outpatient procedure. J Minim Invasive Gynecol 2008;15: Marsh F, Thewlis J, Duffy S. Randomized controlled trial comparing Thermachoice III in the outpatient versus daycase setting. Fertil Steril 2007;87: Brun JL, Raynal J, Burlet G. Cavaterm thermal balloon endometrial ablation versus hysteroscopic endometrial resection to treat menorrhagia: The French, multicenter, randomized study. J Minim Invasive Gynecol 2006;13: Glasser MH, Zimmerman JD. The HydroThermAblator system for management of menorrhagia in women with submucous myomas: 12- to 20-month followup. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003;10: Andersson S, Mints M. Thermal balloon ablation for the treatment of menorrhagia in an outpatient setting. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86: Feng LM, Gao WL Yang BJ et al. Clinical analysis of abnormal uterine bleeding treatment with Thermablate EAS (på kinesisk, engelsk abstract). Beijing Da Xue Bao 2006;38: Ahornkallio S, Martikanen H, Santala M. Endometrial thermal ballon ablation has a beneficial long-term effect on menorrhagia. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87: Mangeshikar PS, Kapur A, Yackel DB. Endometrial Ablation with a new thermal balloon system. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003;10: Lidegaard Ø, Hammerum MS. Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale. Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 2002: (1. oktober 2009). Etablering af Dansk CancerBiobank Projektleder Charlotte Modin, ledende overlæge Beth Bjerregaard, professor Torben Ørntoft, projektleder Estrid Høgdall & Faglig Følgegruppe for Dansk CancerBiobank Originalartikel Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Biokemisk Afdeling, og Herlev Hospital, Patologiafdelingen Resume Introduktion: Opbygningen af Dansk CancerBiobank for nedfrosset blod og væv fra patienter med nydiagnosticeret kræft er blevet mulig via en bevilling til klinisk kræftforskning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Infrastrukturpulje. Materiale og MetodeR: Patologiafdelingernes mangeårige erfaringer med drift af biobanker for paraffinindstøbt materiale og national registrering i den landsdækkende patologidatabank Patobanken, de klinisk biokemiske afdelingers erfaringer med kvalitetssikring af biobanker for blodprøver samt studiebesøg i udlandet er blevet brugt ved etablering af biobanken. Resultater: Bevillingsmodtagerne har nedsat en faglig følgegruppe, der har udarbejdet kravspecifikationer til dataregistrering, tekniske anbefalinger for håndtering af blod og væv og et udkast til en håndbog for kvalitetssikring. Konklusion: Dansk CancerBiobank er unik i international sammenhæng, idet der er nationale anbefalinger for materialet, landsdækkende dataregistrering, kobling mellem blod og væv for den enkelte patient og til den endelige diagnose via Patobanken. Desuden er der mulighed for fremtidig kobling til de landsdækkende kliniske databaser og andre nationale registre. Dansk CancerBiobanks endegyldige succeskriterium er internationale og nationale translationelle forskningsresultater af klinisk betydning for fremtidig behandling af patienter med kræft. Udviklingen i molekylærbiologiske teknikker, der anvendes inden for kræftforskning og -diagnostik, har medført et øget behov for store nationale biobanker. Det er vigtigt, at materiale indsamles systematisk med registrering af de præanalytiske faktorer, som kan have indflydelse på analyseresultaterne. Kvalite

2 Ugeskr Læger 172/ maj 2010 VIDENSK AB 1447 ten i forbindelse med anvendelse i forskningsprojekter optimeres yderligere, hvis analyser på blod og væv kan sammenholdes med hinanden og med de kliniske data for patientens sygdomsforløb. I udlandet er der i de senere år taget en række initiativer til opbygning af nationale biobanker for biologisk materiale fra raske mennesker eller fra patienter med specifikke sygdomme. I Europa har man med initiativer som f.eks. TuBaFrost forsøgt at standardisere indsamlingsmetoder i et netværk af eksisterende biobanker [1]. Opbygningen af Dansk CancerBiobank er blevet mulig via en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Infrastrukturpulje til klinisk kræftforskning. Bevillingen, som dækker årene , blev givet til patologiafdelingerne og de klinisk biokemiske afdelinger ved Aalborg Sygehus, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Århus Universitetshospital samt den landsdækkende patologidatabank»patobanken«. Patologiafdelingerne har mange års erfaringer med drift af biobanker for paraffinindstøbt materiale med national dataregistrering i Patobanken [2]. Patologiafdelingerne og de klinisk biokemiske afdelinger har desuden erfaring med drift af lokale biobanker for nedfrosset væv og blod i forbindelse med forskningsprojekter, hvor især de klinisk-biokemiske afdelinger har arbejdet med kvalitetssikring. Bevillingsmodtagerne påbegyndte i efteråret 2007 arbejdet med at etablere Dansk CancerBiobank, der er en national biobank for nedfrosset blod og væv fra patienter med nydiagnosticeret kræft. Ud over at øge mængden af indsamlet materiale, også fra sjældne kræftformer, er det biobankens vision at højne kvaliteten ved at standardisere indsamlingen og registreringen. Det er målet at fremme synligheden og forbedre kræftforskeres adgang til optimalt indsamlet biologisk materiale fra patienter med nydiagnosticeret kræft. Samarbejde mellem de kliniske afdelinger og laboratorieafdelingerne er en forudsætning for, at Dansk CancerBiobank kan blive en succes. Formålet med denne artikel er at udbrede kendskabet til Dansk CancerBiobank for nedfrosset blod og væv ved nydiagnosticeret kræft, således at Danske Multidiciplinære CancerGrupper (DMCG) og andre forskningsmiljøer henvender sig med henblik på forskningsprojekter og andre samarbejder. I artiklen refereres besøg ved flere europæiske biobanker, og status for Dansk CancerBiobank beskrives. Udenlandske biobanker Gynaecological Cancer Research Centre, University College London (UCL) håndterer biologisk materiale for flere ovariecancerprojekter. Indsamling af blodprøver fra patienter foregår på ni regionale centre, der lokalt håndterer og nedfryser prøverne. Frosne prøver fremsendes til det centrale laboratorium, hvor de optøs og fordeles i mindre portioner til henholdsvis dna-oprensning og langtidsnedfrysning. Al indsamling er standardiseret og registreres i et centralt webbaseret datahåndteringssystem, som forsyner prøverne med stregkoder. På UCL indsamles foruden blod korresponderende tumorvæv til nedfrysning. I projektet indgår registrering af livsstilsfaktorer og sygdomsforløb. UCL fremførte vigtigheden af et webbaseret system til registrering af materiale og oplysning om patientforløb. Desuden blev samarbejde mellem biobankens personale og det kliniske personale fremhævet som et af succeskriterierne. UK Biobank er et nationalt britisk projekt for indsamling af blod og urin kombineret med registrering af livsstil samt helbredsundersøgelse af frivillige raske deltagere. Indsamling og indledende forarbejdning af prøver og data finder sted på seks mobile klinikker. Deltagerne besvarer spørgeskemaer via touch screens med direkte dataopsamling. Det har taget flere år at designe logistikken og teknologien i projektet. Målet er at indsamle, opbevare og sikre materiale af høj kvalitet, der er egnet til fremtidig forskning. Ved lokal indsamling af blod- og urinprøver aflæses alle rør med stregkodelæser, hvilket starter et ur, hvorefter de øvrige processer sker med nøjagtig tidsregistrering. Prøverne transporteres under kontrolleret temperatur til det centrale laboratorium, hvor al forarbejdning finder sted. De fleste processer foregår på samlebånd i delvist lukkede glaskabiner og udføres for en overvejende dels vedkommende af robotter. I UK Biobank er der i øjeblikket fokus på regler for udlevering. Der er endnu ikke udleveret prøver fra UK Biobank, og det skal besluttes hvordan og til hvem, prøver kan udleveres. Biobanken er en nonprofit-organisation med brugerbetaling for udlevering, men udgiftsniveauet for ydelsen kendes endnu ikke. Biobank for frisk-frosset væv, Klinisk Patologi, Uppsala Universitetshospital, Sverige modtager og opbevarer væv fra solide tumorer indsamlet lokalt samt fremsendt fra en større region omkring Uppsala. Straks efter modtagelse i biobanken udskærer en patolog vævsprøverne, hvorefter den videre håndtering foretages af en tekniker. Frysesnit foretages på alt indleveret materiale, og dette evalueres af en patolog sammen med besvarelsen af det diagnostiske materiale. Alle data i biobankens lokale database registreres manuelt af en tekniker. Biobanken har udført kvalitetsanalyser på væv og har blandt andet beskrevet, at fremsendelse af væv på is er en pålidelig metode til at stabilisere vævet til se

3 1448 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/ maj 2010 nere genetiske analyser [3]. Udlevering af prøver til forskning foregår efter ansøgning til den lokale styregruppe, der består af blandt andre biobankens leder og sygehusets direktør. De udgifter, der er knyttet til udlevering af materiale, faktureres efter prisliste. I Uppsala har det været vanskeligt at skaffe finansiering til den daglige drift og til videreudvikling af biobanken. Et stort ønske er videreudvikling af itstrukturen. Biobank for væv på Karolinska Universitetshospital (KU), Solna, Sverige opbevarer prospektivt indsamlet frosset væv fra en række sygdomsgrupper inden for cancer, demenssygdomme og infektioner i centralnervesystemet. Vævsmaterialet leveres sammen med en korresponderende blodprøve til patologiafdelingen. Her registreres vævsprøven i et lokalt udviklet itsystem, mens blodprøverne sendes til Biobanken for blod ved Karolinska Institutet (KI). Der foregår ingen tidsregistrering. Prøverne opbevares i øjeblikket decentralt, men man planlægger opførelse af lokaliteter til langtidsopbevaring af væv sammen med blodprøver fra biobanken for blod ved KI. Diagnosen stilles ikke på det materiale, som opbevares i banken, og der er ikke nogen direkte kobling til patologien på det diagnostiske materiale. Ansøgninger om udlevering af materiale behandles ca. en gang om måneden af den biobankansvarlige person sammen med fagpersonale, der repræsenterer hver af de sygdomme, hvorfra der indsamles. Det formelle ansvar ligger hos den biobankansvarlige. Klager over en afgørelse kan indgives til videnskabsrådet, som kan give tilsagn om udlevering. Der udarbejdes kontrakter med forskergrupper om projekter. Forskergrupper, der samler ind, disponerer over prøverne i 3-5 år, hvorefter de overgår til biobanken. Kontrakterne kan forlænges, hvis projektet trækker ud eller udvides. KU påpegede et ønske om en fremtidig webbaseret it-løsning, hvor alle oplysninger registreres. Det blev fremhævet, at det er afgørende med opbakning fra ledelse og entusiasme fra medarbejderne for at drive en biobank. Biobank for blod på Karolinska Instituttet i Stockholm håndterer og opbevarer korresponderende blodprøver til vævsprøverne på patologi samt blodprøver fra en lang række projekter. Der er ansat 20 personer til prøvehåndtering, registrering og it-udvikling. Blodprøverne transporteres optimalt på is, og dna ekstraheres løbende. Alle prøver stregkoderegistreres, og der udarbejdes manualer til sikring af prøvernes kvalitet med henblik på at kunne dokumentere præanalytiske faktorer som f.eks. transport, håndtering og behandling af prøver. KI-biobanken er som den første svenske biobank blevet ISO-akkrediteret, hvilket har stor betydning for biobankens image og for støtte fra KI s direktør. Alle prøver og procedurer registreres lokalt i it-systemet Laboratory Information Management System (LIMS), men en del registrering foregår i dag stadig på papir, hvilket er tidskrævende og giver problemer, f.eks. ved tilbagetrækning af patientsamtykke. Den lokale biobankansvarlige person har ansvaret for beslutning om udlevering af materiale. KI nævnte, at alle metoder, der er relateret til biobank, bør være nationale for at sikre materiale af optimal kvalitet til større fremtidige undersøgelser. I 2009 opstartes det såkaldte LifeGene-projekt, som er sammenligneligt med UK Biobank-projektet. Der vil her blive indsamlet blodprøver fra raske personer inklusive børn. Status for Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank er organiseret med en faglig følgegruppe, der er repræsenteret ved bevillingshaverne og de ansatte centerprojektledere fra de fem centre ved Aalborg Sygehus, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Århus Universitetshospital. Øvrige hospitaler refererer alle til en centerafdeling. I faglig følgegruppe tages beslutninger af teknisk og praktisk karakter. Danske Regioner (DR) forventes i 2009 at udpege en national styregruppe, hvori beslutninger af politisk karakter skal varetages. Faglig følgegruppe har nedsat følgende arbejdsgrupper: Figur 1 Oversigt over patientforløb og rækkefølge af prøvetagning til Dansk CancerBiobank. Blodprøve til Dansk CancerBiobank Vævsprøve til Dansk CancerBiobank Henvisning Første besøg Biopsi/operation Efterbehandling

4 Ugeskr Læger 172/ maj 2010 VIDENSK AB 1449 Figur 2 Flowdiagram for udtagelse og opbevaring af materiale (blod og væv) i Dansk CancerBiobank. Før operation Klinisk afdeling/ambulatorium Operation Kirurgisk afdeling Blodprøver Tumorvæv Biobankdata Biobankdata Data Diagnostiske prøver Dansk CancerBiobank data Nationalt biobankmodul for dataregistrering Patologisystem Diagnostiske prøver Patobank Biobankprøver Patientdata Biobankprøver Dansk CancerBiobank blod Centralt/lokalt Håndtering/nedfrysning/opbevaring Fuldblod/serum/plasma/buffy coat Dansk CancerBiobank væv Centralt/lokalt Håndtering/nedfrysning/opbevaring Tørt nedfrossent/paraffin/tissuetek/ RNAlater Arbejdsgruppe for teknisk håndtering af blod og væv Arbejdsgruppe for dataregistrering Arbejdsgruppe for kvalitetssikring Arbejdsgruppe for patientinformation og accept Arbejdsgruppe for hjemmesiden Arbejdsgruppe for kontrakter og udlevering. Tekniske anbefalinger for håndtering af blod og væv Alle besøgte biobanker har påpeget, at landsdækkende tekniske anbefalinger for håndtering af det materiale, som placeres i biobanken, er vigtige for at minimere variation og sikre kvaliteten af den enkelte prøve. Teknikarbejdsgruppen har udarbejdet landsdækkende anbefalinger for håndtering og opbevaring af blod og væv til nedfrysning med det formål at standardisere indsamling og sikre optimal kvalitet af det indsamlede materiale. Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i internationale undersøgelser og retningslinjer på området, tilpasset lokale procedurer på patologiafdelingerne og de blodprøveindsamlende afdelinger [3-10]. Anbefalingerne blev tiltrådt af faglig følgegruppe i marts 2008 og kan ses på hjemmesiden for Dansk Selskab for Patologisk Anatomi eller kan rekvireres ved henvendelse [11]. Dataregistrering De besøgte biobanker har alle fremhævet vigtigheden af dataregistrering, optimalt som et webbaseret nationalt system, hvor alle relevante oplysninger registreres elektronisk. Dataregistreringsgruppen har til et sådant system udarbejdet kravspecifikationer, som blev tiltrådt af faglig følgegruppe i marts De vedrører bl.a. patientdata, tekniske data for blod og væv, herunder tidsregistreringer, fryserplacering, data vedrørende materiale knyttet til på forhånd definerede projekter samt udlevering og returnering af prøver. Desuden mulighed for kobling af oplysninger om blod, væv og endelige, pato-anatomiske diagnoser. It-systemet skal være webbaseret og nationalt. Der eksisterer ikke i dag et kommercielt it-system, som opfylder disse krav. Kvalitetssikring Kvaliteten af forskningsprojekter, som anvender materiale fra biobanker, afhænger af kvaliteten af det materiale, der ligger i biobanken. Det drejer sig både

5 1450 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/ maj 2010 om den laboratoriemæssige og den diagnostiske kvalitet. Studiebesøg i de udenlandske biobanker har inspireret til opstilling af kvalitetskriterier. Kvalitetssikringsgruppen har i et udkast til en kvalitetshåndbog beskrevet, hvordan man kan sikre kvaliteten af de laboratorier, som deltager i den nationale cancerbiobank. Retningslinjerne for ISO15189 er anvendt som model i beskrivelsen [12-13]. Desuden er det beskrevet, hvordan den diagnostiske kvalitet af især vævsmateriale sikres. Udkast til kvalitetshåndbogen blev tiltrådt af faglig følgegruppe i september En endelig version forventes udarbejdet, når DR har nedsat en national styregruppe primo Patientinformation og accept Sundhedsloven fastsætter regler for etablering og drift af biobanker, herunder patientrettigheder [14-15]. Materiale fra Dansk CancerBiobank er anvendeligt til både forskning og diagnostik. Dansk Cancer Biobank følger gældende love og regler, og projekter, som anvender materiale fra Dansk CancerBiobank, skal godkendes af en videnskabsetisk komité og af Datatilsynet. Kontrakter og udlevering Arbejdsgruppen vedrørende udlevering af materialer arbejder på et oplæg til national styregruppe, således at der kan skabes enighed om efter hvilke retningslinjer, der udleveres materiale fra biobanken. Status for etablering og fremtidsperspektiver Processen med etablering af Dansk CancerBiobank for nedfrosset blod og væv er startet på de fem centre i tilknytning til patologiafdelingerne og de blodprøveindsamlende afdelinger ved Aalborg Sygehus, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Århus Universitetshospital. Der er ansat projektledere, og indsamlingen er startet i første omgang hovedsagelig i forbindelse med allerede eksisterende forskningsprojekter. Dansk CancerBiobank er unik i international sammenhæng, idet der er nationale anbefalinger for håndtering af materiale i biobanken, der er planlagt fælles landsdækkende online dataregistrering, kobling mellem blod- og vævsmateriale for den enkelte patient og kobling til den endelige diagnose via Patobanken (Figur 1 og Figur 2). Det danske personnummer (cpr-nummer) gør denne kobling mulig. Desuden er cpr-nummeret en forudsætning for fremtidig kobling til de landsdækkende kliniske databaser og andre nationale registre. Dette gør Dansk CancerBiobank suveræn i forhold til de biobanker, der på nuværende tidspunkt er etableret i andre lande. Dansk CancerBiobanks endegyldige succeskriterium er internationale og nationale translationelle forskningsresultater af klinisk betydning for fremtidig behandling af patienter med kræft. Korrespondance: Estrid Høgdall, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, 2730 Herlev. Antaget: 18. juni 2009 Først på nettet: 1. februar 2010 Interessekonflikter: Ingen Faglig Følgegruppe for Dansk CancerBiobank: ledende overlæge Beth Bjerregaard, professor Børge Grønne Nordestgaard, projektleder Charlotte Modin, overlæge Eric Santoni-Rugiu, seniorforsker Estrid Høgdall, overlæge Henrik Hager, overlæge Henrik Krarup, projektleder, overlæge Henrik Ullum, ledende overlæge Karsten Nielsen, bioanalytiker Louise Serup Christoffersen, ledende overlæge Martin Bak, ledende overlæge Niels Fogh Andersen, klinikchef Niels Græm, ledende overlæge Peter D. Ottesen, afdelingslæge Stig Egil Bojesen, professor Søren P. Sheikh, ledende overlæge Søren Risom Kristensen, molekylærbiolog Thomas K. Kristensen & professor Torben Ørntoft. Litteratur 1. (2. maj 2008). 2. Bak M, Steiniche T, Franzmann MB et al. Vævsbanker til diagnostik og forskning. Ugeskr Læger 2007;169: Micke P, Ohshima M, Tahmasebpoor S et al. Biobanking of fresh frozen tissue: RNA is stable in nonfixed surgical specimens. Lab Invest 2006;86: Mutter GL, Zahrieh D, Liu C et al. Comparison of frozen and RNALater solid tissue storage methods for use in RNA expression microarrays; BMC Genomics 2004;5: Ericsson C, Franzén B, Nistér M. Frozen tissue biobanks. Tissue handling, cryopreservation, extraction and use for proteomic analysis. Acta Oncol 2006;45: Dekairelle A-F, Van der Vorst S, ombal B et al. Preservation of RNA for functional analysis of separated alleles in yeast: comparison of snap-frozen and RNAlater solid tissue storage methods. Clin Chem Lab Met 2007;45: Mager SR, Oomen MHA, Morente MM et al. Standard operating procedures for the collection of fresh frozen tissue samples. Eur J Cancer 2007;43: Steu S, Baucamp M, von Dach G et al. A procedure for tissue freezing and processing applicable to both intra-operative frozen section diagnosis and tissue banking in surgical pathology. Virchows Arch 2008;452: Morente MM, Mager R, Alonso S et al. TuBaFrost 2: Standardising tissue collection and quality control procedures for a European virtual frozen tissue bank network. Eur J Cancer 2006;42: Peakman T, Elliott P. The UK Biobank sample handling and storage validation studies. Int J Epidemiol 2008;37;i2-i (26. marts 2009). 12. ISO 15189:2007: detail.htm?csnumber = (2. maj 2008). 13. ISO Quality Manual Template: (2. maj 2008). 14. Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Vejledning om biobanker inden for sundhedsområdet: Patientrettigheder og myndighedskrav. Vejledning nr 83 af 22. sept (j. nr ). 15. Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (Komitéloven).

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Indsamlende afdeling DCB center DCB lokal

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD Kontrakt ID Indsamling ved Biobankcenter Klinisk afdeling Periode for indsamling Center: Afd.: Fra: Afd.:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Klinisk afdeling DCB center DCB lokal afd.

Læs mere

BAGGRUND FOR TEKNIKGRUPPENS ANBEFALINGER FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF BLOD OG VÆV TIL DANSK CANCERBIOBANK

BAGGRUND FOR TEKNIKGRUPPENS ANBEFALINGER FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF BLOD OG VÆV TIL DANSK CANCERBIOBANK BAGGRUND FOR TEKNIKGRUPPENS ANBEFALINGER FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF BLOD OG VÆV TIL DANSK CANCERBIOBANK Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet af teknikgruppen

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

Biobankernes rolle i personlig medicin

Biobankernes rolle i personlig medicin Biobankernes rolle i personlig medicin Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Mit erfaringsgrundlag Det Danske Bloddonorstudie Foløbig 120.000 deltage følges prospektivt Region Hovedstadens

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, juni 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status for

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Velkommen til Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Vejen til dansk personlig medicin 5. oktober:

Læs mere

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE Hvem kan deltage 3 Aktiviteter i forsøget 3 Oversigt over aktiviteter i forsøget

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Nationale Biobanker. -Eksempler, perspektiver og faldgrupper. Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet. Biobank

Nationale Biobanker. -Eksempler, perspektiver og faldgrupper. Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet. Biobank Nationale Biobanker -Eksempler, perspektiver og faldgrupper Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Emner Hvorfor biobanker? Hvad er en national biobank? Typer af biobanker Sto nationale

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning for arvelig

Læs mere

Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB. for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015

Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB. for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015 Informationsmøde om Dansk Reuma Biobank, DRB for alle interesserede DANBIO brugere 22. januar 2015 Praktiske bemærkninger Housekeeping Slides findes on-line på: http://www.regioner.dk/sundhed/forskning/biobanker/

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Organisationsdiagram Dansk CancerBiobank

Organisationsdiagram Dansk CancerBiobank Årsrapport Dansk CancerBiobank (DCB) 2012 I forbindelse med rapport for Klinisk Kræftforskning (KOF) fra 2005, udløste det daværende Sundheds- og Indenrigsministerium for perioden 2007-09 midler til etablering

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko Mermaid III Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko 1 MERMAID Projektet Ideen til Mermaid projektet opstod i år 2000. Visionen var at sikre

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning SENOMAC-studiet Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Tove Filtenborg Tvedskov SENOMAC

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DGCG

Resultater og erfaringer fra DGCG Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Onsdag, den 4. marts 2014 Resultater og erfaringer fra DGCG Claus K. Professor, overlæge dr. med. formand for DGCD Gynækologisk klinik,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Vejledning til eksterne rekvirenter om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret

Vejledning til eksterne rekvirenter om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret Side 1 af 5 Vejledning til eksterne rekvirenter om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret Før og ved Jeres prøvetagning: 1. Hvem kan rekvirere vore analyser? Læger på danske hospitalsafdelinger,

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion DPCG 6. november 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Uro-onkologisk Forum.

Uro-onkologisk Forum. Uro-onkologisk Forum. Styregruppemøde. Tirsdag den 12. Maj 2009, Odense. Tilstede: Gregers Hermann, Torben Ørntoft, Astrid Pedersen, Erik Højkjær Larsen, Gedske Daugaard, Birgit Nürnberg, Peter Sommer,

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring. om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation og samtykkeerklæring. om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Protokol PCI-32765DBL3001 Side 1 af 8 Sponsor: Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Janssen Research & Development, LLC (Janssen Research & Development,

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere