Instruks for kontrol på fodervirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for kontrol på fodervirksomheder"

Transkript

1 Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Februar 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

2 Kolofon Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Denne instruks er udarbejdet af FODER, Plantedirektoratet i 2011 Billede: Therese Brøndsted, Plantedirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (tryk) ISBN (web) =

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål Retsgrundlag Overordnede oplysninger Om kontrol, audit og foderhygiejneforordningen Kontroladresser Tidsfrister Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Gennemførelse af kontrol Registreringer Tidsregistrering og fakturering Captia DCK Standarddokumenter og baggrundsmateriale Standardbreve Standardspørgsmål og vejledning vedr. spørgsmål Sagsopfølgning Bilag Forberedelse Brug eksisterende oplysninger om virksomheden Varsling Dokumenter der skal udarbejdes/udskrives Prøvetagning Materiale, der yderligere skal medbringes Gennemførelse Indledende møde Den egentlige kontrol Opsamling Afsluttende møde Opfølgning og afgørelser Trappeplacering Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser Forkortelser: Tillæg: Bilag 1, Oversigt over øvrige bilag = 1

4 1. Introduktion Instruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrol på foderstofvirksomheder. Da den er skrevet til Plantedirektoratets kontrollører, kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer uden for Plantedirektoratet (PD) ikke har adgang til. Bilag kan være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Plantedirektoratet. Der vil ske en årlig revision af instruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser /ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret instruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. Ændringer til interne arbejdsdokumenter vil blive meddelt via PD s interne kommunikationsorganer. Instruksen suppleres af Den generelle kontrolinstruks (DGK) 2. Formål Formålet med kontrollen er ved stikprøve at kontrollere fodervirksomhedernes implementering og efterlevelse af krav i foderhygiejneforordningen (FHF) og anden foderstoflovgivning. Formålet med instruksen er at sikre en korrekt udførelse og ensartet kontrol af fodervirksomheder i Danmark. 3. Retsgrundlag Kontrollen foregår med udgangspunkt i nedenfor nævnte regelsæt: Foderhygiejneforordningen Foderstofloven Foderbekendtgørelsen (Foder og fodervirksomheder) Markedsføringsforordningen Tilsætningsstofforordningen TSE-forordningen Fødevareforordningen Forordningerne om GMO i fødevarer og foder samt om sporbarhed og mærkning Forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer Biproduktforordningen Forordningerne om importkontrol Zoonoseforordningen Kontrolforordningen Link til al foderlovgivningen findes på under stien: Forside\Lovstof\Om foder. Plantedirektoratets kontrollører har, mod forevisning af dokumentation, adgang til driftsbygninger, driftsarealer samt dokumenter uden retskendelse. Dette i henhold til foderstoflovens 3. Side 2 af 19

5 4. Overordnede oplysninger 4.1. Om kontrol, audit og foderhygiejneforordningen Denne kontrol er en følge af FHF s krav til fodervirksomheder. Kontrollen består af forskellige elementer, herunder audit af udvalgte temaer, observationer, prøvetagning, kampagner og opfølgning på f.eks. tidligere kontrolresultater. Følgelig benyttes forskellige kontrolmetoder. Ved audittilgangen fokuseres på et eller flere udvalgte områder af virksomhedens kvalitetsstyring og det kontrolleres, at virksomheden har de nødvendige procedurer, at de efterleves, og at de har den fornødne effekt. Kontrol gennemføres såvel varslet som uvarslet. På den varslede kontrol vil audit som udgangspunkt, primært have fokus på etablering og vedligehold af det HACCP-baserede system til overholdelse af foderlovgivningen (virksomhedens kvalitetsstyringssystem). På uvarslet kontrol vil audit primært have fokus på virksomhedernes implementering af kvalitetsstyringssystemet i den daglige drift i f.eks. produktionen, på lageret eller på kontoret. Alle virksomheder, der producerer eller på anden måde håndterer foder, er omfattet af PD s kontrol, f.eks. producenter, forhandlere med/uden oplagring, lagre og transportører Kontroladresser Kontrolpopulationer udvælges af Foder og meddeles som udgangspunkt til lokalafdelingerne to gange årligt. Det vil fremgå af udtræksårsagen, om kontrollen skal gennemføres varslet eller uvarslet. Kontroladresserne indlæses af Foder på opgavekoden i VAKS-DCK. Tilsvarende kan Foder løbende supplere kontrolpopulationen, hvis der opstår særlige behov. I forbindelse med kontrol af fodervirksomheder kan der kontrolleres/auditeres eller godkendes i henhold til andet relevant regelsæt, hvor PD er kontrolmyndighed. I forbindelse med kontrol af fodervirksomheder, kan der kontrolleres/auditeres i emner for anden myndighed, hvor PD er givet kontrolmyndighed Tidsfrister Kontrol skal planlægges og udføres i henhold til retningslinjer som meddeles samtidigt med kontrolpopulationen. Tidsfrist for sagsafslutning, herunder sagsbehandling, afhænger af den enkelte sag, jf. bilag 2. Der er som hovedregel 14 dages høringsfrist efter en kontrol, hvor der har været bemærkninger. Ved særlige kritiske forhold skal der tages kontakt til Foder med henblik på at fastsætte en kortere høringsfrist Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Der henvises til Sikkerhedsforskrifterne for lokalafdelingerne. Der henvises til DGK's afsnit om retningslinjer for færden i husdyrbesætninger og for kontrol med levende planter. 5. Gennemførelse af kontrol En kontrol kan normalt inddeles i tre faser: forberedelse, gennemførelse og opfølgning, herunder sagsafslutning. Side 3 af 19

6 5.1. Registreringer Det er væsentligt, at aktivitet i forbindelse med kontrol løbende registreres, bl.a. fordi kontrollen er brugerbetalt, og fordi registreringer bruges i koordineringsarbejdet mellem lokalafdelinger og enheden Tidsregistrering og fakturering Tidsregistrering for kontrol skal løbende registreres i VAKS-DCK, faneblad Fakturering. Se yderligere information om tidsregistrering og fakturering i bilag 3. Retningslinjer for tidsforbrug på varslet og uvarslet kontrol er beskrevet i bilag Captia I Captia finder kontrolløren sagen, som er oprettet. I titlen indgår bl.a. virksomhedens P nummer eller PD nr. under: Gruppe nr Undernr. KSK3. Navngivning af sag og dokumenter skal kontrolløren sikre sker i henhold til instruksens bilag DCK Kontrolløren skal løbende registrere oplysninger om kontrolplanlægning, udførelse og resultat i DCK, jf. bilag Standarddokumenter og baggrundsmateriale Der er udarbejdet en række standarddokumenter og baggrundsmaterialer, som kontrolløren skal benytte i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning af kontrollen. I alle sager er det væsentligt at tilrette materialet til den aktuelle kontrol. For sager i Captia skal man være opmærksom på at benytte den nyeste udgave af dokumentet, oftest i en sag for indeværende år Standardbreve Nogle standardbreve er direkte tilgængelige fra VAKS-DCK. Andre findes i Captia som Word skabeloner. De er alle navngivet: EF_2043_11_ dokumentnavn Standardspørgsmål og vejledning vedr. spørgsmål I VAKS-DCK, faneblad Varslet kontrol og Uvarslet kontrol er standardspørgsmålssæt til rådighed. Der er spørgsmålssæt målrettet henholdsvis varslet audit og uvarslet audit. Andre vil kunne bruges på begge typer kontrol. Under kontrollen foretages observationer af: fysiske forhold (jf. bilag 6), af import (jf. bilag 10) og af overensstemmelse med godkendelser/registreringer (jf. VAKS-DCK, TSK). Der er et generelt spørgsmålssæt til rådighed, når observationer giver anledning til bemærkninger. Side 4 af 19

7 Tilsvarende er en transportkontrolrapport til rådighed for uvarslet kontrol af transportører. Oversigt over spørgsmålssæt, temaer og trappeplacering, samt vejledning i anvendelsen findes i bilag 7. Brug af spørgsmålssæt er yderligere omtalt i afsnit I Captia under Gruppe 2815, Foderhygiejneforordning findes: Faglige notater Sagen indeholder vejledning vedr. temaer og spørgsmål, med eksempler på problemstillinger, retningslinjer for vurdering af svar, mv. Sagen indeholder også notater om andre foderfaglige emner. Tekniske notater Sagen indeholder vejledning vedr. tekniske forhold i kontrollen. Det er f.eks. vejledninger om specifikke forhold i VAKS. Der kan også ligge dokumenter, der giver uddybende informationer om kontrollen (f.eks. risikokategorisering, prøver m.m.) Sagsopfølgning I Captia under Gruppe 2815, Foderhygiejneforordning findes: Inspiration og hjælp til sagsbehandling. Sagen indeholder eksempler på afvigelser og hjemmelshenvisninger samt hjælp til sagsbehandling. I Captia under Gruppe 2812, Sanktionspraksis findes f.eks.: Guide til sagsbehandling. Sagen indeholder vejledning til sagsbehandling ved kontrol med afvigelser og overtrædelser af foderlovgivningen Bilag På intranettet under Foders kontrolinstrukser, 2043 Foderkontrol virksomheder findes samtlige bilag, som der er henvist til i denne instruks Forberedelse Forberedelse og planlægning af en kontrol omfatter både praktiske og faglige aspekter. Hvis kontrolløren skal superviseres, skal supervisor inddrages i planlægningen. Vejledning til kontrol med supervision er beskrevet i bilag Brug eksisterende oplysninger om virksomheden I VAKS-DCK tilmeldingsskema (TSK opgavekode 2123_GR) fremgår virksomhedens godkendelser og registreringer. Oplysningerne kommer også med ud i den kontrolforberedende rapport der kan afvikles vha. rapportknap på både KSK og TSK skema jf. bilag 5. Har virksomheden søgt godkendelse i henhold til FHF, skal dette indgå i forberedelsen af varslet kontrol med audit, jf. bilag 9. Foder skriver oplysningen i bemærkningsfelt på TSK skemaet - dette felt ses i den kontrolforberedende rapport. Side 5 af 19

8 Man kan i VAKS-DCK få et overblik over, hvilke temaer der er blevet kontrolleret ved foregående observationer og audits, resultater og evt. sanktioner jf. faneblad Temaer. Man skal sammenligne faneblad Varslet kontrol / Uvarslet kontrol for at undersøge, hvilken kontrolmetode der blev benyttet ved fundne afvigelser. På TSK-skemaet kan der være tilføjet relevante oplysninger i feltet Bemærkninger. Der skal følges op på afvigelser konstateret ved seneste kontrol sag. I løbet af foråret 2011 vil den primære forberedelse (registrering/godkendelse, kontrol- og prøveresultater) ske via den kontrolforberedende rapport. Indtil da skal prøvedata og oplysninger om opsyn trækkes vha. kvartalsoffentliggørelsen i ROM 1. Heri indgår også oplysninger om audits fra før 2. halvår Resultater for audit i 2. halvår 2010 skal tilgås via opslag på KSK skema. Vejledning i brug af kvartalsoffentliggørelsen ligger som et teknisk notat. I Captia kan søges andre oplysninger, som kan have relevans for kontrollen/audit, eks. resultat af tidligere kontrol og anden korrespondance mellem virksomhed og PD. Sager søges med udgangspunkt i virksomhedens P-nummer (Søgevejledning se: Gruppe 2815, sag Tekniske notater ). I Captia kan findes oplysninger om eventuel import (Sagsnr Importlister til lokalafdelingerne ). Det kan ske, at virksomheder ikke er registreret til import iht. FHF. Foder vil informere om nogle andre ordninger, som virksomheden er omfattet af, f.eks. koordineret kontrol for Lægemiddelstyrelsen og Vetstat indberetning. Tal eventuelt med kolleger, der er kommet på virksomheden. Øvrig relevant information kan findes på virksomheders hjemmeside og på Fødevarestyrelsens www. findsmiley.dk Varsling Varsling af kontrol fra kontrolpopulation Varslet kontrol skal ske med minimum 14 dages varsel. Vedr. varslingsreglerne henvises til DGK s afsnit om retssikkerhed og varslet kontrol. Varsling af kontrol kan ske med eller uden forudgående aftale. Varslingsbrev skal benyttes. Som udgangspunkt forventes, at virksomheden accepterer vores forslag. Virksomheden har ret til at gøre indsigelse, hvorfor der ved fornuftig begrundelse kan rykkes på kontroldato, men som udgangspunkt ikke over 14 dage. I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at aftale dato for kontrollen med virksomheden, hvis kvaliteten af kontrollen afhænger af, at bestemte personer er til stede, f.eks. at den kvalitetsansvarlige er til stede under audit. Bekræft altid en mundtlig aftale skriftligt. Arkiver eventuel aftale for ændret dato og opdater dataregistreringer. Husk kopi af varslingsbrev til evt. andre fra PD, der skal deltage ved kontrollen. Det vil som udgangspunkt ikke være relevant på forhånd at efterspørge materiale. Dog kan der i visse tilfælde være særlige spørgsmål, hvor det kan det være formålstjenligt at bede om at få tilsendt materiale inden kontrollen. Vær da i ekstra god tid. 1 Foders gamle virksomhedsdatabase (via Citrix: SFG databaser/sfg ROM Database, ny farm/offentliggørelser/kvartalsoffentliggørelse). N.B. ROM er ikke opdateret ifht. reg/godk. aktiviteter og ifht. nye virksomheder Side 6 af 19

9 Uvarslet kontrol Da kontrol bl.a. tager udgangspunkt i tidligere kontrolresultater, kan det være nødvendigt, at en kernemedarbejder deltager ved kontrollen for kontrolpopulation Uvarslet kontrol. Ligeledes kan det være nødvendigt at varsle visse virksomheder for at sikre, at der er personale til stede, så kontrolløren ikke kører forgæves. Kontrollen varsles da kort tid forinden, f.eks. et par dage. Varslingen med oplysning om dato og kontaktperson arkiveres på sagen, f.eks. som et telefonnotat Dokumenter der skal udarbejdes/udskrives Spørgsmål Spørgsmålsæt betragtes som interne arbejdsdokumenter. De relevante spørgsmålssæt udvælges og tilrettes efter følgende retningslinjer: For alle virksomhedskontroller skal der medbringes spørgsmålssæt til observationer, hvortil kontrolløren kan have bemærkninger. Hos virksomheder med import, skal bilag 10 altid medbringes. For mellemhandel, transport og oplagring er der navngivne spørgsmålssæt, jf. ovenstående afsnit under Standardspørgsmål og vejledning vedr. spørgsmål. For mellemhandlere skal desuden medbringes Vetstat-spørgsmålssæt. Transportkontrolrapport skal medbringes, hvis det bliver relevant at gennemføre en uvarslet kontrol, f.eks. kontrol af et køretøj under en kontrol af en anden virksomhed. For uvarslet audits hos producenter udvælges som udgangspunkt spørgsmålsæt for et tema. Spørgsmålene er grupperet og inddelt i delafsnit, som kan stilles uafhængigt af de øvrige afsnit. For varslede audits hos producenter udvælges som udgangspunkt to temaer/spørgsmålssæt og eventuelt nogle supplerende spørgsmål, jf. afsnit Standardspørgsmål og vejledning vedr. audit spørgsmål. Hvis udvalgte to temaer kun har få spørgsmål, skal der forberedes flere relevante temaer. Der bør ved første audit, på en virksomhed altid spørges til HACCP på et eller andet niveau. Øvrige temaer/spørgsmålssæt udvælges ud fra virksomhedens aktivitet og eventuelle foregående kontroller/audits. Det kan f.eks. være relevant at vælge et andet tema eller fortsætte med samme tema, hvor kun få aspekter/delafsnit er undersøgt. Er der overlap mellem spørgsmålene, kan det være relevant at udelade/redigere visse af dem. En oversigt over spørgsmål mv. findes i bilag 7. På baggrund af fundne oplysninger om virksomheden, kan der tilføjes specifikke spørgsmål. Disse skal f.eks. udarbejdes ved opfølgning på bemærkninger/overtrædelser fra tidligere kontroller. I spørgsmålssæt skrives i tekstfeltet øverst på siden: Firmanavn, kontroldato, navn/initialer. På sæt hentet fra VAKS flettes disse oplysninger automatisk. Udskrift fra VAKS-DCK Side 7 af 19

10 Udskrift over virksomhedens godkendelser/registreringer fra VAKS-DCK hentes via den kontrolforberedende rapport, jf. afsnit Udskriften skal benyttes ved hver kontrol. Eventuelt Skabelon for dagsorden for varslet auditbesøg kan benyttes, jf. bilag 11. Skema til observationer, jf. bilag 6. Nyeste importliste, når virksomheden står på SKAT s importliste. Listen findes i Captia sagsnr Importlister til lokalafdelingerne. Print de relevante linjer af importlisten ud og medbring det på besøget. SKATs importlister er FORTROLIGT MATERIALE. Udskrift af tidligere korrespondance. Udskrift af fra virksomhedens hjemmeside. Brev eller dokument til udlevering i forbindelse med en kampagne Prøvetagning Når der udtages prøver skal udstyr mv. medbringes, jf. bilag 12. Skema til at notere oplysninger om prøvetagning kan medbringes, jf. bilag Materiale, der yderligere skal medbringes Medbring bærbar computer, printer og PD brevpapir, overtræksdragt, sikkerheds- og overtrækssko, PD legitimationskort og evt. visitkort, ur, telefonnumre på kollegaer og virksomhed, navn på evt. kontaktperson i virksomheden, relevant lovgivning, samt pjecen Retssikkerhed Gennemførelse Selve kontrolbesøget på virksomheden kan normalt inddeles i fire faser: Indledende møde, den egentlige kontrol, opsamling samt afsluttende møde, med udlevering af brev/bilag og evt. kopiprøver. Kontrolbesøget kan bestå af forskellige elementer: - Audit - Observationer - Prøvetagning - Kampagner - Opfølgning på f.eks. tidligere kontrolresultater - Evt. andet Ved foderkontrol gælder almindelige principper for opførsel i forbindelse med officiel kontrol, jf. DGK kapitel 6 God kontroladfærd. Audit Ved hvert audit fokuseres på udvalgte områder af kvalitetsstyringen, og det kontrolleres, at virksomheden har de nødvendige procedurer, at disse efterleves, og at de har den fornødne effekt. Det er vigtigt at følge det planlagte tema. Der kan dog være fornuftige grunde til at tage emnerne i en anden rækkefølge end planlagt hjemmefra, f.eks. hvis man vil tale med bestemte medarbejdergrupper. Afklar gerne dette med virksomheden ved det indledende møde. Side 8 af 19

11 Observationer Observationer dækker følgende områder: 1. Ved alle kontrolbesøg skal man have fokus på, hvilke aktiviteter virksomheden har og holde det op imod de aktiviteter, virksomheden er godkendt og registreret til. 2. Ligeledes skal der ved alle kontrolbesøg foretages en screening af virksomheden, efterhånden som man bevæger sig rundt på den. Screeningen har fokus på hygiejneforhold og faciliteter/udstyr på virksomheden. Bilag 6 kan benyttes til at se relevante områder. Årsag til evt. afvigelser skal spores/relateres til virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Det generelle spørgsmålssæt Observationer eller et eksakt spørgsmålssæt, der kan afdække afvigelsen, kan t benyttes til at notere observationer og svar i. 3. Importkontrol, som er en del af observationerne, skal altid udføres ved uvarslet kontrol. Hvis importøren ikke får uvarslet kontrol, skal tjeklistespørgsmålene stilles ved varslet kontrol. Hvis virksomheden ikke selv er 1. modtager af alle importsendinger, skal kontrolløren notere i bemærkningsfeltet i DCK-TSK- 2123_GR for modtagevirksomhederne, at disse virksomheder er 1. modtager af importsendinger. Noter desuden sagsnummer. Prøvetagning Når der udtages prøver, skal det ske i overensstemmelse med vejledningen og foretages risikobaseret, jf. bilag 12 og 14. Kampagner Foder planlægger løbende kontrolkampagner. Nogle vil være fastlagt ved årets start, andre kommer til i løbet af året. Kampagner kan omfatte prøvetagning og særlige spørgsmålssæt. Opfølgning på f.eks. tidligere kontrolresultater Det skal ved alle besøg sikres, at der følges op på udeståender og/eller afvigelser fra tidligere kontrolresultater. Hvis forhold ikke kan følges op på en uvarslet kontrol, skal det indgå i planlægning for varslet kontrol Indledende møde Ved uvarslet kontrol begrænses det indledende møde til præsentationen og orientering om dagens planlagte kontrol ved ankomst. Kontrolløren kan evt. aftale det mest hensigtsmæssige forløb med virksomhedens repræsentant. Kontrolløren skal forhøre sig, om virksomhedens aktiviteter er ændret ift. godkendelser/registreringer på TSK-skema i VAKS. Varslet kontrol starter med et indledende møde bl.a. med præsentation af deltagerne. Her forklares hvad audit går ud på hvilke emner der skal auditeres. Rækkefølgen aftales. Virksomhedens aktiviteter sammenlignes med virksomhedens godkendelser/registreringer på TSK-skema i VAKS. Efter det indledende møde er det muligt, at nogen af deltagerne går. Specielt ved store virksomheder vil alle ikke deltage i hele audit Den egentlige kontrol Kontrolløren gennemfører de enkelte elementer i den rækkefølge og det omfang, som skønnes bedst, i forhold til den aktuelle situation og til kontrollens resultater. I forbindelse med observationsdelen sammenlignes aktiviteter og produktsortiment med virksomhedens godkendelse/registrering og de ændringer, som er oplyst ved det indledende møde. Side 9 af 19

12 Den varslede audit vil som udgangspunkt primært have fokus på etablering og vedligehold af det HACCP-baserede system til overholdelse af foderlovgivningen (virksomhedens kvalitetsstyringssystem). Uvarslet audit vil primært have fokus på virksomhedernes implementering af kvalitetsstyringssystemet i den daglige drift i produktionen, på lageret, i køretøjet eller på kontoret. Virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal være tilgængeligt enten i en mappe/papirudgave eller elektronisk. Det vil på en varslet kontrol være naturligt at lade virksomheden præsentere systemet kort. Denne del kan afkortes, hvis alle tilstedeværende allerede kender systemet. Større eller mindre dele af spørgsmålene til det varslede audit kan afklares i forbindelse med forevisning af systemet. I visse tilfælde kan det være relevant at bede om en kopi af enkelte procedurer/instrukser som dokumentation. Hvis der mangler procedure/instruks for noget, skal det noteres. I samtalen med den menige medarbejder, skal kontrolløren være opmærksom på, at den kvalitetsansvarlige eller chefen ikke svarer, da hele formålet er at afklare, om systemet er implementeret ude i produktionen/lageret/kontoret, m. fl. Det er medarbejderen, der skal kende procedurerne for sit arbejds-/ansvarsområde, og ofte er svarene korte og klare. En let og ret uformel tone er at foretrække, specielt hvis medarbejderen er nervøs. Det kan være relevant at oplyse om, at det ikke er den enkelte medarbejder, men systemet vi kontrollerer og det kan være nødvendigt at gentage, da nogle er synligt nervøse. I helt små virksomheder kan den kvalitetsansvarlige og den menige medarbejder være den samme person. I så fald er der spørgsmål, det ikke giver mening at stille. Det er vigtigt at sikre sig, at man stiller spørgsmål til den medarbejder, der har kompetence til at svare. Et svar om, at et ansvarsområde er overdraget til en afdeling på en anden adresse, skal kunne dokumenteres i systemet. I det tilfælde vil det være relevant at spørge til, hvordan dialogen mellem to afdelinger sikres. Notér i spørgsmålsskemaet, hvad der bliver svaret, samt navn og funktion på personen der svarer. Omfang af noterne må afhænge af svaret, evt. kan stikord benyttes. Svaret skal også noteres, når der svares fyldestgørende. Her kan eventuelt skrives, at svaret er i fuld overensstemmelse med procedure, men det kræver, at vi har en kopi af proceduren. Nogle af de planlagte spørgsmål vil vise sig ikke at være relevante - dette noteres, gerne med årsag. Ligeledes bør det noteres, hvis nogle spørgsmål springes over, f.eks. af tidsmæssige hensyn. Systemet skal være implementeret, det er det ikke, hvis folk ikke kender til det eller ikke følger det Opsamling Når den egentlige kontrol er færdig er det nødvendigt at få et samlet overblik over svar og samle tankerne. Det er nødvendigt, at der er tid og ro til denne opsamling. Da virksomhedsfolkene ikke er til stede, er der mulighed for at ringe til en kollega, hvis der er behov for her og nu afklaring. Kontrolløren bestemmer, hvornår man er klar til det afsluttende møde. Høring Såfremt der er bemærkninger til kontrollen, skal høringen som udgangspunkt foretages på stedet. Bemærkninger til kontrolelementerne noteres i KSK faneblad Temaer, jf. bilag 5. For observationer vælges relevante tema. Side 10 af 19

13 Det relevante standardbrev Høring findes automatisk fra DCK vha. Kontrol af skema funktionen. Der kan i visse tilfælde være tvivl om et forhold, hvorfor vi godt kan beskrive dette, selvom det ikke er entydigt, om der er tale om en afvigelse eller ej. Bemærkninger formuleres som konstateringer - ikke som afgørelser. Skriv f.eks. Det blev konstateret, at virksomheden ikke har en procedure for tommelding af siloer på færdigvarelageret. Skriv ikke Virksomheden skal have procedure for tommelding af siloer. Formulering af afvigelser kan omfatte beskrivelse af: Førstehåndsudsagn (f.eks. Operatør XX oplyste, at ) Forhold set med egne øjne (f.eks. Det blev konstateret, at ) Sted og/eller anlæg (råvarelager, produktionslinje 2, silo nr., afdelingsnavn etc.) Registreringer (målinger, referater, rapporter, resultater o.l.) Dokumenter (procedure, instruks, planer, specifikationer o.l. angiv dokument nr./ navn/ version, hvis der er muligt) Det bør tydeligt fremgå, hvis en bemærkning/afvigelse skyldes, at der ikke er en fyldestgørende procedure, at proceduren ikke følges eller begge dele. Brev og bilag til udlevering Såfremt der ikke er behov for høring på stedet, skal brevet Ingen bemærkninger benyttes. Brevskabelonen findes automatisk ud fra afkrydsning i DCK. Tekstboks på breve skal tilrettes ift. TSK skema i DCK Trappeplacering oplysninger, når det er relevant. Høringsbrev eller brevet Ingen bemærkninger samt eventuelle bilag færdiggøres til udlevering. Hvis der er taget billeder, som skal indgå som dokumentation for en høring, noteres det i brevet, at der er taget billeder, som vil blive eftersendt. Det er muligt, at kontrolløren vælger at udtage foderprøver efter det afsluttende møde. I de tilfælde vil prøvehåndtering og udarbejdelse af tilhørende bilag udskydes Afsluttende møde Kontrollen afsluttes med et kort møde, hvor det ridses op, hvad der er set. Fortæl så konkret som muligt, hvor bemærkningerne/manglerne er. PD kan ikke rådgive under en kontrol, men det er ofte muligt at indkredse en problemstilling ved en faglig diskussion. Hvis der er områder, kontrolløren ikke kan overskue om er OK, er det helt i orden at melde ud at det vendes der tilbage med. Høringsbrev eller brevet Ingen bemærkninger skal afleveres til virksomheden. Hvis der er tale om en høring, gøres der opmærksom på, at der er en høringsfrist. Virksomheden må meget gerne i et svar fortælle, hvordan de har tænkt at rette op på afvigelser, men det er ikke et krav. Dog bør de gøres opmærksom på, at høringssvar kan have betydning for sagens afgørelse. Hvis virksomhedens repræsentant ikke er tilgængelig, skal brev og eventuelle bilag afleveres på eller eftersendes til virksomheden. Side 11 af 19

14 Kontrollens udfald har betydning for, hvor meget kontrol PD udfører på virksomhederne. Henvis om nødvendigt til Foder, hvis virksomheden har spørgsmål til dette, betaling eller andet Opfølgning og afgørelser Kontrolløren står i videst mulig omfang for opfølgningen af auditdelen og sagsafslutningen. Samarbejdet mellem kontrollører og Foder, herunder tidsfrister og opgavefordeling mht. opfølgning og afgørelse, er beskrevet i bilag 2. Kontrollørerne og Foder har et ERFA-gruppe samarbejde og kan benytte distributionslisten: dl_foder-audit-virk. Det er kontrollørens opgave at sikre: Dokumenter fra kontrollen overføres/scannes til Captia online og registreres på sagen, f.eks. høringsbrev, spørgsmålssæt (det hele eller de benyttede dele), evt. billeder og modtaget dokumentation. Dokumenter på sagen, som har udkast status, skal løbende arkiveres, alternativt slettes. Eventuelle fotos, der skal benyttes som dokumentation, eftersendes til virksomheden, gerne pr. mail. (HUSK da at notere sagsnummer og henvis til høringsbrevet i informationen til virksomheden.) Udkast til andre afgørelsesbreve end Ingen bemærkninger sendes til Foders kvalitetssikring: dl_foder-audit-erfa. Oplysninger, der har relevans for en anden kontrol, skal noteres under den relevante virksomhed. Det kan f.eks. være oplysninger fra en kontrol til den næste på en virksomhed eller oplysninger, der er fået i anden sammenhæng, og som menes at være værdifuld ifht. Kommende kontrol på en anden virksomhed. Oplysninger videregives ved at skrive en kortfattet besked i virksomhedens TSK-skema bemærkningsfelt (opgavekode 2123_GR). Hvor referencen vedrører sager eller dokumenter i Captia, laves der specifikke henvisninger til sags- eller dokumentnummer i Captia. Oplysningen medtages i den kontrolforberedende rapport for virksomheden og vil således automatisk indgå i forberedelsen til kontrolbesøget på den berørte virksomhed. Når der ved et kontrolbesøg er fulgt op på forholdet, er det kontrollørens opgave at slette bemærkningen i TSK-skemaet. Indtastning af de sidste oplysninger på KSK- og LPR-skemaer i VAKS-DCK. I visse tilfælde overdrages sagen til enheden som beskrevet nedenfor. Hvis virksomheden skal have ændret registreringsforhold, orienteres Foders registreringsgruppe pr. mail. Vær opmærksom på hvilende godkendelser, der ikke benyttes. Kontakt evt. registreringsgruppen for vejledning. Side 12 af 19

15 Hvis virksomheden har søgt om godkendelse til handel eller produktion af foderstoffer i henhold til foderhygiejneforordningen, sendes en vurdering til Foders registreringsgruppe, jf. bilag 9. Send foderprøver til Sorgenfri, jf. bilag 12. Kontrol, hvor der ikke er fundet bemærkninger/afvigelser på selve besøget Sagen afsluttes af kontrolløren, men lukkes i overensstemmelse med bilag 5. Kontrol, hvor der er fundet bemærkninger/afvigelser på selve besøget Vejledning til sagsbehandling og hjemmelhenvisninger, se afsnit Sagsopfølgning. I særlige tilfælde, f.eks. hvis der er tvivl omkring forståelsen af et høringssvar, kan der sendes en 2. høring. Er kontrolløren i tvivl, om hvilket standardbrev der skal benyttes, kan gruppemedlemmer i Foder s dl_foder-audit-erfa kontaktes, eller det kan afklares ved førstkommende møde. I alle tilfælde skrives afsnit om afvigelser og hjemmelhenvisninger. Breve skal inden afsendelse til gennemsyn hos Foder s dl_foder-audit-erfa. Sager, der afgøres med en sanktion (påbud og bødeforlæg), overdrages efter aftale til Foder, som færdigbehandler og afslutter sagen Trappeplacering Samtidig med udsendelse af afgørelsesbrev til virksomheden, skal virksomheden indplaceres på relevante kontrolniveau, jf. bilag 7. For mellemhandlere og transportører er der kun to trin. Fuld ordinær kontrol eller godkendt. På baggrund af den gennemførte kontrol skal kontrolløren, når det er relevant, indstille til en ændret placering af virksomheden til Foder. Denne sendes samtidig med brevudkastet. For sager med afvigelser (varslet og uvarslet kontrol) kan kontrolløren indstille til en uændret eller øget kontrolhyppighed. For sager uden afvigelse (varslet kontrol) opdateres kontrolniveau/trappeplacering af kontrolløren. 6. Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser Denne instruks træder i kraft den 11. februar Instruksen er gældende, indtil enheden udsender en ny instruks. Side 13 af 19

16 7. Forkortelser: Den generelle kontrolinstruks (DGK) Foderhygiejneforordningen (FHF) Plantedirektoratet (PD) Enhed for Foder (Foder) Side 14 af 19

17 8. Tillæg: Bilag 1, Oversigt over øvrige bilag Instruksen Kontrol på foderstofvirksomheder refererer til nedenstående bilag: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Vejledning om arbejdsgang og samarbejde mellem lokalafdelingerne og Foder Samarbejdet mellem kontrollører og Foder, herunder tidsfrister og opgavefordeling, er beskrevet i bilaget. Heraf fremgår, hvilke sager der overtages af Foder. Vejledning: Ydelsesnumre til foderfakturering Bilaget beskriver ydelsesnumre og indtastning af tidsforbrug i VAKS-DCK. Vejledning til registrering i Captia Bilaget beskriver navngivning af sag og dokumenter i Captia. Kvikguide En teknisk step-by-step gennemgang af kontrollen ifht. DCK-online, offline og Captia. Der indgår også elementer om TSK-skema (opgavekode 2123_GR) ifht. trappeplacering. Skema for observationer Oversigt over elementer af observationer samt spørgsmålssæt om hygiejne, der kan bruges til screening. Vejledning til spørgsmål, temaer og trappeplacering Oversigt over diverse spørgsmål, deres anvendelse og relation til tema, jf. VAKS DCK, faneblad. Kort vejledning til, hvornår og hvordan trappeplaceringen indtastes i TSK 2123_GR, hvis trappeplaceringen skal ændres efter en kontrol. Vejledning om kontrol med supervision Kort om, hvordan kontrollen koordineres med en supervision. Vejledning til kontrolløren om arbejdsgange før, under og efter selve kontrolbesøget. Vejledning for varslet kontrol hos virksomhed med ansøgning om godkendelse Kort om, hvordan vi kontrollerer en virksomhed, der har ansøgt om en godkendelse hvilke krav den som minimum skal leve op til for at den kan få godkendelsen. Skema: Tjekliste til importkontrol Indeholder spørgsmål samt vejledning til de emner, der skal gennemgås hos alle importører, uanset om virksomheden er registreret til import iht. foderhygiejneforodningen eller ej. Skema: Dagsorden, varslet kontrol Støttepunkter til det indledende og afsluttende møde kan tilrettes P/M/T virksomheder Vejledning i prøvetagning af foder Indeholder oplysninger om prøvetagningsprincipper, -redskaber, udtagning af indikator- og enkeltprøver og fremstilling af slutprøver = opdateret version af det gamle Fagligt tillæg for prøver og prøveudtagning. Skema til prøver - labels og bemærkninger før indtastning af LPR Skemaet kan benyttes til at påklistre prøvelabels og notere oplysninger om prøverne, så man samler informationerne under prøvetagningen før indtastning af LPR. Side 15 af 19

18 Bilag 14: Skema om foderprøver og analyser på virksomheder 2011 I dette skema fremgår, hvilke analyser der kan sættes på forskellige foderprøver. Endvidere er der i skemaet angivet måltal for antallet af analyser. Bilag 15: Vejledning for tidsforbrug på varslet og uvarslet kontrol Bilaget giver en vejledning til forventet tidsforbrug. Side 16 af 19

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Skolens forside. SkolePorten indeholder nogle standard-elementer der kan til- og fravælges.

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol.

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Kontrolbasen Brugsanvisning Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Samtidig indeholder den indtastningsfaciliteter til oplysninger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009 Byggeskadeforsikring Udfordringer ved ikke at have en erklæring Detektivarbejde Kan forsikringsfirma løbe fra forsikring i processen fra tilbud til færdiggørelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere