Instruks for kontrol på fodervirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for kontrol på fodervirksomheder"

Transkript

1 Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Februar 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

2 Kolofon Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Denne instruks er udarbejdet af FODER, Plantedirektoratet i 2011 Billede: Therese Brøndsted, Plantedirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (tryk) ISBN (web) =

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål Retsgrundlag Overordnede oplysninger Om kontrol, audit og foderhygiejneforordningen Kontroladresser Tidsfrister Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Gennemførelse af kontrol Registreringer Tidsregistrering og fakturering Captia DCK Standarddokumenter og baggrundsmateriale Standardbreve Standardspørgsmål og vejledning vedr. spørgsmål Sagsopfølgning Bilag Forberedelse Brug eksisterende oplysninger om virksomheden Varsling Dokumenter der skal udarbejdes/udskrives Prøvetagning Materiale, der yderligere skal medbringes Gennemførelse Indledende møde Den egentlige kontrol Opsamling Afsluttende møde Opfølgning og afgørelser Trappeplacering Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser Forkortelser: Tillæg: Bilag 1, Oversigt over øvrige bilag = 1

4 1. Introduktion Instruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrol på foderstofvirksomheder. Da den er skrevet til Plantedirektoratets kontrollører, kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer uden for Plantedirektoratet (PD) ikke har adgang til. Bilag kan være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Plantedirektoratet. Der vil ske en årlig revision af instruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser /ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret instruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. Ændringer til interne arbejdsdokumenter vil blive meddelt via PD s interne kommunikationsorganer. Instruksen suppleres af Den generelle kontrolinstruks (DGK) 2. Formål Formålet med kontrollen er ved stikprøve at kontrollere fodervirksomhedernes implementering og efterlevelse af krav i foderhygiejneforordningen (FHF) og anden foderstoflovgivning. Formålet med instruksen er at sikre en korrekt udførelse og ensartet kontrol af fodervirksomheder i Danmark. 3. Retsgrundlag Kontrollen foregår med udgangspunkt i nedenfor nævnte regelsæt: Foderhygiejneforordningen Foderstofloven Foderbekendtgørelsen (Foder og fodervirksomheder) Markedsføringsforordningen Tilsætningsstofforordningen TSE-forordningen Fødevareforordningen Forordningerne om GMO i fødevarer og foder samt om sporbarhed og mærkning Forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer Biproduktforordningen Forordningerne om importkontrol Zoonoseforordningen Kontrolforordningen Link til al foderlovgivningen findes på under stien: Forside\Lovstof\Om foder. Plantedirektoratets kontrollører har, mod forevisning af dokumentation, adgang til driftsbygninger, driftsarealer samt dokumenter uden retskendelse. Dette i henhold til foderstoflovens 3. Side 2 af 19

5 4. Overordnede oplysninger 4.1. Om kontrol, audit og foderhygiejneforordningen Denne kontrol er en følge af FHF s krav til fodervirksomheder. Kontrollen består af forskellige elementer, herunder audit af udvalgte temaer, observationer, prøvetagning, kampagner og opfølgning på f.eks. tidligere kontrolresultater. Følgelig benyttes forskellige kontrolmetoder. Ved audittilgangen fokuseres på et eller flere udvalgte områder af virksomhedens kvalitetsstyring og det kontrolleres, at virksomheden har de nødvendige procedurer, at de efterleves, og at de har den fornødne effekt. Kontrol gennemføres såvel varslet som uvarslet. På den varslede kontrol vil audit som udgangspunkt, primært have fokus på etablering og vedligehold af det HACCP-baserede system til overholdelse af foderlovgivningen (virksomhedens kvalitetsstyringssystem). På uvarslet kontrol vil audit primært have fokus på virksomhedernes implementering af kvalitetsstyringssystemet i den daglige drift i f.eks. produktionen, på lageret eller på kontoret. Alle virksomheder, der producerer eller på anden måde håndterer foder, er omfattet af PD s kontrol, f.eks. producenter, forhandlere med/uden oplagring, lagre og transportører Kontroladresser Kontrolpopulationer udvælges af Foder og meddeles som udgangspunkt til lokalafdelingerne to gange årligt. Det vil fremgå af udtræksårsagen, om kontrollen skal gennemføres varslet eller uvarslet. Kontroladresserne indlæses af Foder på opgavekoden i VAKS-DCK. Tilsvarende kan Foder løbende supplere kontrolpopulationen, hvis der opstår særlige behov. I forbindelse med kontrol af fodervirksomheder kan der kontrolleres/auditeres eller godkendes i henhold til andet relevant regelsæt, hvor PD er kontrolmyndighed. I forbindelse med kontrol af fodervirksomheder, kan der kontrolleres/auditeres i emner for anden myndighed, hvor PD er givet kontrolmyndighed Tidsfrister Kontrol skal planlægges og udføres i henhold til retningslinjer som meddeles samtidigt med kontrolpopulationen. Tidsfrist for sagsafslutning, herunder sagsbehandling, afhænger af den enkelte sag, jf. bilag 2. Der er som hovedregel 14 dages høringsfrist efter en kontrol, hvor der har været bemærkninger. Ved særlige kritiske forhold skal der tages kontakt til Foder med henblik på at fastsætte en kortere høringsfrist Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Der henvises til Sikkerhedsforskrifterne for lokalafdelingerne. Der henvises til DGK's afsnit om retningslinjer for færden i husdyrbesætninger og for kontrol med levende planter. 5. Gennemførelse af kontrol En kontrol kan normalt inddeles i tre faser: forberedelse, gennemførelse og opfølgning, herunder sagsafslutning. Side 3 af 19

6 5.1. Registreringer Det er væsentligt, at aktivitet i forbindelse med kontrol løbende registreres, bl.a. fordi kontrollen er brugerbetalt, og fordi registreringer bruges i koordineringsarbejdet mellem lokalafdelinger og enheden Tidsregistrering og fakturering Tidsregistrering for kontrol skal løbende registreres i VAKS-DCK, faneblad Fakturering. Se yderligere information om tidsregistrering og fakturering i bilag 3. Retningslinjer for tidsforbrug på varslet og uvarslet kontrol er beskrevet i bilag Captia I Captia finder kontrolløren sagen, som er oprettet. I titlen indgår bl.a. virksomhedens P nummer eller PD nr. under: Gruppe nr Undernr. KSK3. Navngivning af sag og dokumenter skal kontrolløren sikre sker i henhold til instruksens bilag DCK Kontrolløren skal løbende registrere oplysninger om kontrolplanlægning, udførelse og resultat i DCK, jf. bilag Standarddokumenter og baggrundsmateriale Der er udarbejdet en række standarddokumenter og baggrundsmaterialer, som kontrolløren skal benytte i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning af kontrollen. I alle sager er det væsentligt at tilrette materialet til den aktuelle kontrol. For sager i Captia skal man være opmærksom på at benytte den nyeste udgave af dokumentet, oftest i en sag for indeværende år Standardbreve Nogle standardbreve er direkte tilgængelige fra VAKS-DCK. Andre findes i Captia som Word skabeloner. De er alle navngivet: EF_2043_11_ dokumentnavn Standardspørgsmål og vejledning vedr. spørgsmål I VAKS-DCK, faneblad Varslet kontrol og Uvarslet kontrol er standardspørgsmålssæt til rådighed. Der er spørgsmålssæt målrettet henholdsvis varslet audit og uvarslet audit. Andre vil kunne bruges på begge typer kontrol. Under kontrollen foretages observationer af: fysiske forhold (jf. bilag 6), af import (jf. bilag 10) og af overensstemmelse med godkendelser/registreringer (jf. VAKS-DCK, TSK). Der er et generelt spørgsmålssæt til rådighed, når observationer giver anledning til bemærkninger. Side 4 af 19

7 Tilsvarende er en transportkontrolrapport til rådighed for uvarslet kontrol af transportører. Oversigt over spørgsmålssæt, temaer og trappeplacering, samt vejledning i anvendelsen findes i bilag 7. Brug af spørgsmålssæt er yderligere omtalt i afsnit I Captia under Gruppe 2815, Foderhygiejneforordning findes: Faglige notater Sagen indeholder vejledning vedr. temaer og spørgsmål, med eksempler på problemstillinger, retningslinjer for vurdering af svar, mv. Sagen indeholder også notater om andre foderfaglige emner. Tekniske notater Sagen indeholder vejledning vedr. tekniske forhold i kontrollen. Det er f.eks. vejledninger om specifikke forhold i VAKS. Der kan også ligge dokumenter, der giver uddybende informationer om kontrollen (f.eks. risikokategorisering, prøver m.m.) Sagsopfølgning I Captia under Gruppe 2815, Foderhygiejneforordning findes: Inspiration og hjælp til sagsbehandling. Sagen indeholder eksempler på afvigelser og hjemmelshenvisninger samt hjælp til sagsbehandling. I Captia under Gruppe 2812, Sanktionspraksis findes f.eks.: Guide til sagsbehandling. Sagen indeholder vejledning til sagsbehandling ved kontrol med afvigelser og overtrædelser af foderlovgivningen Bilag På intranettet under Foders kontrolinstrukser, 2043 Foderkontrol virksomheder findes samtlige bilag, som der er henvist til i denne instruks Forberedelse Forberedelse og planlægning af en kontrol omfatter både praktiske og faglige aspekter. Hvis kontrolløren skal superviseres, skal supervisor inddrages i planlægningen. Vejledning til kontrol med supervision er beskrevet i bilag Brug eksisterende oplysninger om virksomheden I VAKS-DCK tilmeldingsskema (TSK opgavekode 2123_GR) fremgår virksomhedens godkendelser og registreringer. Oplysningerne kommer også med ud i den kontrolforberedende rapport der kan afvikles vha. rapportknap på både KSK og TSK skema jf. bilag 5. Har virksomheden søgt godkendelse i henhold til FHF, skal dette indgå i forberedelsen af varslet kontrol med audit, jf. bilag 9. Foder skriver oplysningen i bemærkningsfelt på TSK skemaet - dette felt ses i den kontrolforberedende rapport. Side 5 af 19

8 Man kan i VAKS-DCK få et overblik over, hvilke temaer der er blevet kontrolleret ved foregående observationer og audits, resultater og evt. sanktioner jf. faneblad Temaer. Man skal sammenligne faneblad Varslet kontrol / Uvarslet kontrol for at undersøge, hvilken kontrolmetode der blev benyttet ved fundne afvigelser. På TSK-skemaet kan der være tilføjet relevante oplysninger i feltet Bemærkninger. Der skal følges op på afvigelser konstateret ved seneste kontrol sag. I løbet af foråret 2011 vil den primære forberedelse (registrering/godkendelse, kontrol- og prøveresultater) ske via den kontrolforberedende rapport. Indtil da skal prøvedata og oplysninger om opsyn trækkes vha. kvartalsoffentliggørelsen i ROM 1. Heri indgår også oplysninger om audits fra før 2. halvår Resultater for audit i 2. halvår 2010 skal tilgås via opslag på KSK skema. Vejledning i brug af kvartalsoffentliggørelsen ligger som et teknisk notat. I Captia kan søges andre oplysninger, som kan have relevans for kontrollen/audit, eks. resultat af tidligere kontrol og anden korrespondance mellem virksomhed og PD. Sager søges med udgangspunkt i virksomhedens P-nummer (Søgevejledning se: Gruppe 2815, sag Tekniske notater ). I Captia kan findes oplysninger om eventuel import (Sagsnr Importlister til lokalafdelingerne ). Det kan ske, at virksomheder ikke er registreret til import iht. FHF. Foder vil informere om nogle andre ordninger, som virksomheden er omfattet af, f.eks. koordineret kontrol for Lægemiddelstyrelsen og Vetstat indberetning. Tal eventuelt med kolleger, der er kommet på virksomheden. Øvrig relevant information kan findes på virksomheders hjemmeside og på Fødevarestyrelsens www. findsmiley.dk Varsling Varsling af kontrol fra kontrolpopulation Varslet kontrol skal ske med minimum 14 dages varsel. Vedr. varslingsreglerne henvises til DGK s afsnit om retssikkerhed og varslet kontrol. Varsling af kontrol kan ske med eller uden forudgående aftale. Varslingsbrev skal benyttes. Som udgangspunkt forventes, at virksomheden accepterer vores forslag. Virksomheden har ret til at gøre indsigelse, hvorfor der ved fornuftig begrundelse kan rykkes på kontroldato, men som udgangspunkt ikke over 14 dage. I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at aftale dato for kontrollen med virksomheden, hvis kvaliteten af kontrollen afhænger af, at bestemte personer er til stede, f.eks. at den kvalitetsansvarlige er til stede under audit. Bekræft altid en mundtlig aftale skriftligt. Arkiver eventuel aftale for ændret dato og opdater dataregistreringer. Husk kopi af varslingsbrev til evt. andre fra PD, der skal deltage ved kontrollen. Det vil som udgangspunkt ikke være relevant på forhånd at efterspørge materiale. Dog kan der i visse tilfælde være særlige spørgsmål, hvor det kan det være formålstjenligt at bede om at få tilsendt materiale inden kontrollen. Vær da i ekstra god tid. 1 Foders gamle virksomhedsdatabase (via Citrix: SFG databaser/sfg ROM Database, ny farm/offentliggørelser/kvartalsoffentliggørelse). N.B. ROM er ikke opdateret ifht. reg/godk. aktiviteter og ifht. nye virksomheder Side 6 af 19

9 Uvarslet kontrol Da kontrol bl.a. tager udgangspunkt i tidligere kontrolresultater, kan det være nødvendigt, at en kernemedarbejder deltager ved kontrollen for kontrolpopulation Uvarslet kontrol. Ligeledes kan det være nødvendigt at varsle visse virksomheder for at sikre, at der er personale til stede, så kontrolløren ikke kører forgæves. Kontrollen varsles da kort tid forinden, f.eks. et par dage. Varslingen med oplysning om dato og kontaktperson arkiveres på sagen, f.eks. som et telefonnotat Dokumenter der skal udarbejdes/udskrives Spørgsmål Spørgsmålsæt betragtes som interne arbejdsdokumenter. De relevante spørgsmålssæt udvælges og tilrettes efter følgende retningslinjer: For alle virksomhedskontroller skal der medbringes spørgsmålssæt til observationer, hvortil kontrolløren kan have bemærkninger. Hos virksomheder med import, skal bilag 10 altid medbringes. For mellemhandel, transport og oplagring er der navngivne spørgsmålssæt, jf. ovenstående afsnit under Standardspørgsmål og vejledning vedr. spørgsmål. For mellemhandlere skal desuden medbringes Vetstat-spørgsmålssæt. Transportkontrolrapport skal medbringes, hvis det bliver relevant at gennemføre en uvarslet kontrol, f.eks. kontrol af et køretøj under en kontrol af en anden virksomhed. For uvarslet audits hos producenter udvælges som udgangspunkt spørgsmålsæt for et tema. Spørgsmålene er grupperet og inddelt i delafsnit, som kan stilles uafhængigt af de øvrige afsnit. For varslede audits hos producenter udvælges som udgangspunkt to temaer/spørgsmålssæt og eventuelt nogle supplerende spørgsmål, jf. afsnit Standardspørgsmål og vejledning vedr. audit spørgsmål. Hvis udvalgte to temaer kun har få spørgsmål, skal der forberedes flere relevante temaer. Der bør ved første audit, på en virksomhed altid spørges til HACCP på et eller andet niveau. Øvrige temaer/spørgsmålssæt udvælges ud fra virksomhedens aktivitet og eventuelle foregående kontroller/audits. Det kan f.eks. være relevant at vælge et andet tema eller fortsætte med samme tema, hvor kun få aspekter/delafsnit er undersøgt. Er der overlap mellem spørgsmålene, kan det være relevant at udelade/redigere visse af dem. En oversigt over spørgsmål mv. findes i bilag 7. På baggrund af fundne oplysninger om virksomheden, kan der tilføjes specifikke spørgsmål. Disse skal f.eks. udarbejdes ved opfølgning på bemærkninger/overtrædelser fra tidligere kontroller. I spørgsmålssæt skrives i tekstfeltet øverst på siden: Firmanavn, kontroldato, navn/initialer. På sæt hentet fra VAKS flettes disse oplysninger automatisk. Udskrift fra VAKS-DCK Side 7 af 19

10 Udskrift over virksomhedens godkendelser/registreringer fra VAKS-DCK hentes via den kontrolforberedende rapport, jf. afsnit Udskriften skal benyttes ved hver kontrol. Eventuelt Skabelon for dagsorden for varslet auditbesøg kan benyttes, jf. bilag 11. Skema til observationer, jf. bilag 6. Nyeste importliste, når virksomheden står på SKAT s importliste. Listen findes i Captia sagsnr Importlister til lokalafdelingerne. Print de relevante linjer af importlisten ud og medbring det på besøget. SKATs importlister er FORTROLIGT MATERIALE. Udskrift af tidligere korrespondance. Udskrift af fra virksomhedens hjemmeside. Brev eller dokument til udlevering i forbindelse med en kampagne Prøvetagning Når der udtages prøver skal udstyr mv. medbringes, jf. bilag 12. Skema til at notere oplysninger om prøvetagning kan medbringes, jf. bilag Materiale, der yderligere skal medbringes Medbring bærbar computer, printer og PD brevpapir, overtræksdragt, sikkerheds- og overtrækssko, PD legitimationskort og evt. visitkort, ur, telefonnumre på kollegaer og virksomhed, navn på evt. kontaktperson i virksomheden, relevant lovgivning, samt pjecen Retssikkerhed Gennemførelse Selve kontrolbesøget på virksomheden kan normalt inddeles i fire faser: Indledende møde, den egentlige kontrol, opsamling samt afsluttende møde, med udlevering af brev/bilag og evt. kopiprøver. Kontrolbesøget kan bestå af forskellige elementer: - Audit - Observationer - Prøvetagning - Kampagner - Opfølgning på f.eks. tidligere kontrolresultater - Evt. andet Ved foderkontrol gælder almindelige principper for opførsel i forbindelse med officiel kontrol, jf. DGK kapitel 6 God kontroladfærd. Audit Ved hvert audit fokuseres på udvalgte områder af kvalitetsstyringen, og det kontrolleres, at virksomheden har de nødvendige procedurer, at disse efterleves, og at de har den fornødne effekt. Det er vigtigt at følge det planlagte tema. Der kan dog være fornuftige grunde til at tage emnerne i en anden rækkefølge end planlagt hjemmefra, f.eks. hvis man vil tale med bestemte medarbejdergrupper. Afklar gerne dette med virksomheden ved det indledende møde. Side 8 af 19

11 Observationer Observationer dækker følgende områder: 1. Ved alle kontrolbesøg skal man have fokus på, hvilke aktiviteter virksomheden har og holde det op imod de aktiviteter, virksomheden er godkendt og registreret til. 2. Ligeledes skal der ved alle kontrolbesøg foretages en screening af virksomheden, efterhånden som man bevæger sig rundt på den. Screeningen har fokus på hygiejneforhold og faciliteter/udstyr på virksomheden. Bilag 6 kan benyttes til at se relevante områder. Årsag til evt. afvigelser skal spores/relateres til virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Det generelle spørgsmålssæt Observationer eller et eksakt spørgsmålssæt, der kan afdække afvigelsen, kan t benyttes til at notere observationer og svar i. 3. Importkontrol, som er en del af observationerne, skal altid udføres ved uvarslet kontrol. Hvis importøren ikke får uvarslet kontrol, skal tjeklistespørgsmålene stilles ved varslet kontrol. Hvis virksomheden ikke selv er 1. modtager af alle importsendinger, skal kontrolløren notere i bemærkningsfeltet i DCK-TSK- 2123_GR for modtagevirksomhederne, at disse virksomheder er 1. modtager af importsendinger. Noter desuden sagsnummer. Prøvetagning Når der udtages prøver, skal det ske i overensstemmelse med vejledningen og foretages risikobaseret, jf. bilag 12 og 14. Kampagner Foder planlægger løbende kontrolkampagner. Nogle vil være fastlagt ved årets start, andre kommer til i løbet af året. Kampagner kan omfatte prøvetagning og særlige spørgsmålssæt. Opfølgning på f.eks. tidligere kontrolresultater Det skal ved alle besøg sikres, at der følges op på udeståender og/eller afvigelser fra tidligere kontrolresultater. Hvis forhold ikke kan følges op på en uvarslet kontrol, skal det indgå i planlægning for varslet kontrol Indledende møde Ved uvarslet kontrol begrænses det indledende møde til præsentationen og orientering om dagens planlagte kontrol ved ankomst. Kontrolløren kan evt. aftale det mest hensigtsmæssige forløb med virksomhedens repræsentant. Kontrolløren skal forhøre sig, om virksomhedens aktiviteter er ændret ift. godkendelser/registreringer på TSK-skema i VAKS. Varslet kontrol starter med et indledende møde bl.a. med præsentation af deltagerne. Her forklares hvad audit går ud på hvilke emner der skal auditeres. Rækkefølgen aftales. Virksomhedens aktiviteter sammenlignes med virksomhedens godkendelser/registreringer på TSK-skema i VAKS. Efter det indledende møde er det muligt, at nogen af deltagerne går. Specielt ved store virksomheder vil alle ikke deltage i hele audit Den egentlige kontrol Kontrolløren gennemfører de enkelte elementer i den rækkefølge og det omfang, som skønnes bedst, i forhold til den aktuelle situation og til kontrollens resultater. I forbindelse med observationsdelen sammenlignes aktiviteter og produktsortiment med virksomhedens godkendelse/registrering og de ændringer, som er oplyst ved det indledende møde. Side 9 af 19

12 Den varslede audit vil som udgangspunkt primært have fokus på etablering og vedligehold af det HACCP-baserede system til overholdelse af foderlovgivningen (virksomhedens kvalitetsstyringssystem). Uvarslet audit vil primært have fokus på virksomhedernes implementering af kvalitetsstyringssystemet i den daglige drift i produktionen, på lageret, i køretøjet eller på kontoret. Virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal være tilgængeligt enten i en mappe/papirudgave eller elektronisk. Det vil på en varslet kontrol være naturligt at lade virksomheden præsentere systemet kort. Denne del kan afkortes, hvis alle tilstedeværende allerede kender systemet. Større eller mindre dele af spørgsmålene til det varslede audit kan afklares i forbindelse med forevisning af systemet. I visse tilfælde kan det være relevant at bede om en kopi af enkelte procedurer/instrukser som dokumentation. Hvis der mangler procedure/instruks for noget, skal det noteres. I samtalen med den menige medarbejder, skal kontrolløren være opmærksom på, at den kvalitetsansvarlige eller chefen ikke svarer, da hele formålet er at afklare, om systemet er implementeret ude i produktionen/lageret/kontoret, m. fl. Det er medarbejderen, der skal kende procedurerne for sit arbejds-/ansvarsområde, og ofte er svarene korte og klare. En let og ret uformel tone er at foretrække, specielt hvis medarbejderen er nervøs. Det kan være relevant at oplyse om, at det ikke er den enkelte medarbejder, men systemet vi kontrollerer og det kan være nødvendigt at gentage, da nogle er synligt nervøse. I helt små virksomheder kan den kvalitetsansvarlige og den menige medarbejder være den samme person. I så fald er der spørgsmål, det ikke giver mening at stille. Det er vigtigt at sikre sig, at man stiller spørgsmål til den medarbejder, der har kompetence til at svare. Et svar om, at et ansvarsområde er overdraget til en afdeling på en anden adresse, skal kunne dokumenteres i systemet. I det tilfælde vil det være relevant at spørge til, hvordan dialogen mellem to afdelinger sikres. Notér i spørgsmålsskemaet, hvad der bliver svaret, samt navn og funktion på personen der svarer. Omfang af noterne må afhænge af svaret, evt. kan stikord benyttes. Svaret skal også noteres, når der svares fyldestgørende. Her kan eventuelt skrives, at svaret er i fuld overensstemmelse med procedure, men det kræver, at vi har en kopi af proceduren. Nogle af de planlagte spørgsmål vil vise sig ikke at være relevante - dette noteres, gerne med årsag. Ligeledes bør det noteres, hvis nogle spørgsmål springes over, f.eks. af tidsmæssige hensyn. Systemet skal være implementeret, det er det ikke, hvis folk ikke kender til det eller ikke følger det Opsamling Når den egentlige kontrol er færdig er det nødvendigt at få et samlet overblik over svar og samle tankerne. Det er nødvendigt, at der er tid og ro til denne opsamling. Da virksomhedsfolkene ikke er til stede, er der mulighed for at ringe til en kollega, hvis der er behov for her og nu afklaring. Kontrolløren bestemmer, hvornår man er klar til det afsluttende møde. Høring Såfremt der er bemærkninger til kontrollen, skal høringen som udgangspunkt foretages på stedet. Bemærkninger til kontrolelementerne noteres i KSK faneblad Temaer, jf. bilag 5. For observationer vælges relevante tema. Side 10 af 19

13 Det relevante standardbrev Høring findes automatisk fra DCK vha. Kontrol af skema funktionen. Der kan i visse tilfælde være tvivl om et forhold, hvorfor vi godt kan beskrive dette, selvom det ikke er entydigt, om der er tale om en afvigelse eller ej. Bemærkninger formuleres som konstateringer - ikke som afgørelser. Skriv f.eks. Det blev konstateret, at virksomheden ikke har en procedure for tommelding af siloer på færdigvarelageret. Skriv ikke Virksomheden skal have procedure for tommelding af siloer. Formulering af afvigelser kan omfatte beskrivelse af: Førstehåndsudsagn (f.eks. Operatør XX oplyste, at ) Forhold set med egne øjne (f.eks. Det blev konstateret, at ) Sted og/eller anlæg (råvarelager, produktionslinje 2, silo nr., afdelingsnavn etc.) Registreringer (målinger, referater, rapporter, resultater o.l.) Dokumenter (procedure, instruks, planer, specifikationer o.l. angiv dokument nr./ navn/ version, hvis der er muligt) Det bør tydeligt fremgå, hvis en bemærkning/afvigelse skyldes, at der ikke er en fyldestgørende procedure, at proceduren ikke følges eller begge dele. Brev og bilag til udlevering Såfremt der ikke er behov for høring på stedet, skal brevet Ingen bemærkninger benyttes. Brevskabelonen findes automatisk ud fra afkrydsning i DCK. Tekstboks på breve skal tilrettes ift. TSK skema i DCK Trappeplacering oplysninger, når det er relevant. Høringsbrev eller brevet Ingen bemærkninger samt eventuelle bilag færdiggøres til udlevering. Hvis der er taget billeder, som skal indgå som dokumentation for en høring, noteres det i brevet, at der er taget billeder, som vil blive eftersendt. Det er muligt, at kontrolløren vælger at udtage foderprøver efter det afsluttende møde. I de tilfælde vil prøvehåndtering og udarbejdelse af tilhørende bilag udskydes Afsluttende møde Kontrollen afsluttes med et kort møde, hvor det ridses op, hvad der er set. Fortæl så konkret som muligt, hvor bemærkningerne/manglerne er. PD kan ikke rådgive under en kontrol, men det er ofte muligt at indkredse en problemstilling ved en faglig diskussion. Hvis der er områder, kontrolløren ikke kan overskue om er OK, er det helt i orden at melde ud at det vendes der tilbage med. Høringsbrev eller brevet Ingen bemærkninger skal afleveres til virksomheden. Hvis der er tale om en høring, gøres der opmærksom på, at der er en høringsfrist. Virksomheden må meget gerne i et svar fortælle, hvordan de har tænkt at rette op på afvigelser, men det er ikke et krav. Dog bør de gøres opmærksom på, at høringssvar kan have betydning for sagens afgørelse. Hvis virksomhedens repræsentant ikke er tilgængelig, skal brev og eventuelle bilag afleveres på eller eftersendes til virksomheden. Side 11 af 19

14 Kontrollens udfald har betydning for, hvor meget kontrol PD udfører på virksomhederne. Henvis om nødvendigt til Foder, hvis virksomheden har spørgsmål til dette, betaling eller andet Opfølgning og afgørelser Kontrolløren står i videst mulig omfang for opfølgningen af auditdelen og sagsafslutningen. Samarbejdet mellem kontrollører og Foder, herunder tidsfrister og opgavefordeling mht. opfølgning og afgørelse, er beskrevet i bilag 2. Kontrollørerne og Foder har et ERFA-gruppe samarbejde og kan benytte distributionslisten: dl_foder-audit-virk. Det er kontrollørens opgave at sikre: Dokumenter fra kontrollen overføres/scannes til Captia online og registreres på sagen, f.eks. høringsbrev, spørgsmålssæt (det hele eller de benyttede dele), evt. billeder og modtaget dokumentation. Dokumenter på sagen, som har udkast status, skal løbende arkiveres, alternativt slettes. Eventuelle fotos, der skal benyttes som dokumentation, eftersendes til virksomheden, gerne pr. mail. (HUSK da at notere sagsnummer og henvis til høringsbrevet i informationen til virksomheden.) Udkast til andre afgørelsesbreve end Ingen bemærkninger sendes til Foders kvalitetssikring: dl_foder-audit-erfa. Oplysninger, der har relevans for en anden kontrol, skal noteres under den relevante virksomhed. Det kan f.eks. være oplysninger fra en kontrol til den næste på en virksomhed eller oplysninger, der er fået i anden sammenhæng, og som menes at være værdifuld ifht. Kommende kontrol på en anden virksomhed. Oplysninger videregives ved at skrive en kortfattet besked i virksomhedens TSK-skema bemærkningsfelt (opgavekode 2123_GR). Hvor referencen vedrører sager eller dokumenter i Captia, laves der specifikke henvisninger til sags- eller dokumentnummer i Captia. Oplysningen medtages i den kontrolforberedende rapport for virksomheden og vil således automatisk indgå i forberedelsen til kontrolbesøget på den berørte virksomhed. Når der ved et kontrolbesøg er fulgt op på forholdet, er det kontrollørens opgave at slette bemærkningen i TSK-skemaet. Indtastning af de sidste oplysninger på KSK- og LPR-skemaer i VAKS-DCK. I visse tilfælde overdrages sagen til enheden som beskrevet nedenfor. Hvis virksomheden skal have ændret registreringsforhold, orienteres Foders registreringsgruppe pr. mail. Vær opmærksom på hvilende godkendelser, der ikke benyttes. Kontakt evt. registreringsgruppen for vejledning. Side 12 af 19

15 Hvis virksomheden har søgt om godkendelse til handel eller produktion af foderstoffer i henhold til foderhygiejneforordningen, sendes en vurdering til Foders registreringsgruppe, jf. bilag 9. Send foderprøver til Sorgenfri, jf. bilag 12. Kontrol, hvor der ikke er fundet bemærkninger/afvigelser på selve besøget Sagen afsluttes af kontrolløren, men lukkes i overensstemmelse med bilag 5. Kontrol, hvor der er fundet bemærkninger/afvigelser på selve besøget Vejledning til sagsbehandling og hjemmelhenvisninger, se afsnit Sagsopfølgning. I særlige tilfælde, f.eks. hvis der er tvivl omkring forståelsen af et høringssvar, kan der sendes en 2. høring. Er kontrolløren i tvivl, om hvilket standardbrev der skal benyttes, kan gruppemedlemmer i Foder s dl_foder-audit-erfa kontaktes, eller det kan afklares ved førstkommende møde. I alle tilfælde skrives afsnit om afvigelser og hjemmelhenvisninger. Breve skal inden afsendelse til gennemsyn hos Foder s dl_foder-audit-erfa. Sager, der afgøres med en sanktion (påbud og bødeforlæg), overdrages efter aftale til Foder, som færdigbehandler og afslutter sagen Trappeplacering Samtidig med udsendelse af afgørelsesbrev til virksomheden, skal virksomheden indplaceres på relevante kontrolniveau, jf. bilag 7. For mellemhandlere og transportører er der kun to trin. Fuld ordinær kontrol eller godkendt. På baggrund af den gennemførte kontrol skal kontrolløren, når det er relevant, indstille til en ændret placering af virksomheden til Foder. Denne sendes samtidig med brevudkastet. For sager med afvigelser (varslet og uvarslet kontrol) kan kontrolløren indstille til en uændret eller øget kontrolhyppighed. For sager uden afvigelse (varslet kontrol) opdateres kontrolniveau/trappeplacering af kontrolløren. 6. Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser Denne instruks træder i kraft den 11. februar Instruksen er gældende, indtil enheden udsender en ny instruks. Side 13 af 19

16 7. Forkortelser: Den generelle kontrolinstruks (DGK) Foderhygiejneforordningen (FHF) Plantedirektoratet (PD) Enhed for Foder (Foder) Side 14 af 19

17 8. Tillæg: Bilag 1, Oversigt over øvrige bilag Instruksen Kontrol på foderstofvirksomheder refererer til nedenstående bilag: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Vejledning om arbejdsgang og samarbejde mellem lokalafdelingerne og Foder Samarbejdet mellem kontrollører og Foder, herunder tidsfrister og opgavefordeling, er beskrevet i bilaget. Heraf fremgår, hvilke sager der overtages af Foder. Vejledning: Ydelsesnumre til foderfakturering Bilaget beskriver ydelsesnumre og indtastning af tidsforbrug i VAKS-DCK. Vejledning til registrering i Captia Bilaget beskriver navngivning af sag og dokumenter i Captia. Kvikguide En teknisk step-by-step gennemgang af kontrollen ifht. DCK-online, offline og Captia. Der indgår også elementer om TSK-skema (opgavekode 2123_GR) ifht. trappeplacering. Skema for observationer Oversigt over elementer af observationer samt spørgsmålssæt om hygiejne, der kan bruges til screening. Vejledning til spørgsmål, temaer og trappeplacering Oversigt over diverse spørgsmål, deres anvendelse og relation til tema, jf. VAKS DCK, faneblad. Kort vejledning til, hvornår og hvordan trappeplaceringen indtastes i TSK 2123_GR, hvis trappeplaceringen skal ændres efter en kontrol. Vejledning om kontrol med supervision Kort om, hvordan kontrollen koordineres med en supervision. Vejledning til kontrolløren om arbejdsgange før, under og efter selve kontrolbesøget. Vejledning for varslet kontrol hos virksomhed med ansøgning om godkendelse Kort om, hvordan vi kontrollerer en virksomhed, der har ansøgt om en godkendelse hvilke krav den som minimum skal leve op til for at den kan få godkendelsen. Skema: Tjekliste til importkontrol Indeholder spørgsmål samt vejledning til de emner, der skal gennemgås hos alle importører, uanset om virksomheden er registreret til import iht. foderhygiejneforodningen eller ej. Skema: Dagsorden, varslet kontrol Støttepunkter til det indledende og afsluttende møde kan tilrettes P/M/T virksomheder Vejledning i prøvetagning af foder Indeholder oplysninger om prøvetagningsprincipper, -redskaber, udtagning af indikator- og enkeltprøver og fremstilling af slutprøver = opdateret version af det gamle Fagligt tillæg for prøver og prøveudtagning. Skema til prøver - labels og bemærkninger før indtastning af LPR Skemaet kan benyttes til at påklistre prøvelabels og notere oplysninger om prøverne, så man samler informationerne under prøvetagningen før indtastning af LPR. Side 15 af 19

18 Bilag 14: Skema om foderprøver og analyser på virksomheder 2011 I dette skema fremgår, hvilke analyser der kan sættes på forskellige foderprøver. Endvidere er der i skemaet angivet måltal for antallet af analyser. Bilag 15: Vejledning for tidsforbrug på varslet og uvarslet kontrol Bilaget giver en vejledning til forventet tidsforbrug. Side 16 af 19

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Aktivitet 2043 Marts 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Kontrolinstruks for kontrol af hygiejne og foder på landbrug efter foder- og fødevarehygiejneforordningen

Kontrolinstruks for kontrol af hygiejne og foder på landbrug efter foder- og fødevarehygiejneforordningen Kontrolinstruks for kontrol af hygiejne og foder på landbrug efter foder- og fødevarehygiejneforordningen 2010 Gældende fra 12. maj 2010, Sagsnr. 09-2731-000006 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016 Vejledning Transportører og lagre af foder 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Nye virksomheder... 3 4. Ophør... 4 5. Kontrol... 4 6. Betaling... 4 7.

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016 Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J.nr. 16-3410-000003 Instruksen træder i kraft maj 2016 Kolofon Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol Denne

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 m.fl. 1. februar 2013 (Sagsnr. 12-370-000002) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Januar 2017 Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Foto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Juni 2016 Kolofon Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Juni 2016 Denne kontrolinstruks er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet,

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - April 2015 Kolofon Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - April 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Foder www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Folderen her fortæller kort, hvorfor Plantedirektoratet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure DT-8 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 2. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2013 Senest redigeret:

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Kontrolinstruks til kontrol af HACCP landbrug 2017

Kontrolinstruks til kontrol af HACCP landbrug 2017 Kontrolinstruks til kontrol af HACCP landbrug 2017 Kolofon Kontrolinstruks for kontrol af HACCP-landbrug Denne instruks træder i kraft 1. februar 2017. Ansvarlig for ajourføring af instruksen er, Foderog

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Aarhus Aadal Golf Club April 2010 KBA/ Rev 2: 2010 Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Nærværende forretningsorden, der er udarbejdet jf. vedtægtens

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet Procedurer for kvalitetskontrol 3 eksempler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksempelsamlingen

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Skolens forside. SkolePorten indeholder nogle standard-elementer der kan til- og fravælges.

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Hvordan skriver jeg et dagsordenpunkt?

Hvordan skriver jeg et dagsordenpunkt? Hvordan skriver jeg et dagsordenpunkt? Inden du skriver et dagsordenspunkt skal du gøre dig klart hvad formålet med dagsordenspunktet er. Et klart defineret formål gør det nemmere for dig at målrette din

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger til høringssvar Bemærkninger til høringssvar Høringssvar fra Bemærkninger Lægemiddelstyrelsens bemærkninger Den Videnskabsetiske Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Komité for Region Nordjylland GCP-enheden ved Odense

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen - Aktivitet 3201 m.fl. 1. marts 2010 (Sagsnr. 10-360-000001) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne.

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne. Quickguide til AU s designskabeloner i Word 2007 Denne guide indeholder to elementer: 1. Installation af skabeloner 2. Hvordan skabeloner benyttes Er skabelonerne installeret på din maskine, kan du gå

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere