Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri"

Transkript

1 April 1996 Betænkning fra udvalget om Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri Betænkning nr. 1314

2 Landbrugs- og Fiskeriministeriet Betænkning fra udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri. Betænkning nr Udgiver Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Departementet Udgivelsesår April 1996 ISBN Papirkvalitet 100% genbrug, Cyclus 80 g/m 2, omslag Invercote 240 g/m 2 Oplag Sideantal 104 Redaktion, layout og sats Tryk Forsideillustration eksemplarer Landbrugs- og Fiskeriministeriet. Betænkning fra udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri er sat med Palatino og Frutiger i QuarkXPress på Apple Power Macintosh. Omslag i Pantone 341. Levison+Johnsen+Johnsen a/s, Grafisk Produktion Fotografi af motiv fra Skagen fiskerihavn. Fotografiet er venligst udlånt af Skagen Kommune. Rekvireres hos Statens Information Nørre Farimagsgade 65 Postbox København K Tlf , Fax Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse Resumé I Kapitel 1. Indledning Kommissorium Udvalgets sammensætning og mødeaktivitet Betænkningens opbygning 2 Kapitel 2. Overordnede rammer for udvalgsarbejdet Rammer for fiskerireguleringen EU-regler og nationale bestemmelser Nationale forpligtelser i forhold til EU ' Registermæssige rammer 8 Kapitel 3. Det eksisterende system vedr. indberetning og opgørelse af fangster Systemets grundlag Forpligtelser for fiskere Forpligtelser for førstehåndsmodtagere/opkøbere Systemets funktion Arbejdstilrettelæggelsen i inspektoraterne Arbejdstilrettelæggelse i Fiskeridirektoratets centrale del Fangstopgørelser og fangstskøn 19 Kapitel 4. Analyse og vurdering af det eksisterende system Systemets kompleksitet Systemets sikkerhed Systemets hurtighed og effektivitet Vurdering af metode til udarbejdelse af fangstskøn Sammenfatning 39 Kapitel 5. Forslag til ændringer af det eksisterende system Målsætninger og arbejdsmetoder Forslag til systemforenkling 43

4 5.3. Forslag til øget systemsikkerhed Forslag til øget systemeffektivitet og -hurtighed Øvrige forslag Øvrige identificerede problemstillinger 61 Kapitel 6. Udvalgets anbefalinger 63 Bilag 1. Oversigt over Fiskeridirektoratets registre og edb-systemer Udfyldelse af logbog samt oplysninger i afregninger 90 II I Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

5 Resumé I I december 1995 nedsatte Landbrugs- og Fiskeriministeriet et udvalg, der fik til opgave at beskrive og vurdere det eksisterende indberetningssystem for fangstdata på fiskeriområdet. Endvidere skulle udvalget fremsætte forslag til eventuelle ændringer af systemet med henblik på en hurtig og tidstro opfølgning på den løbende kvoteovervågning af samtlige kvoterede arter. De foreninger, der er medlemmer af Det rådgivende fiskeriudvalg (Reguleringsudvalget) gav tilsagn om at deltage og erklærede sig enig i udvalgets opgaver og sammensætning. Udvalgets erhvervsrepræsentanter fandt som udgangspunkt udvalgets kommissorium for omfattende i lyset af, at erhvervsrepræsentanterne allerede inden udvalgets nedsættelse igennem længere tid havde gjort Landbrugs- og Fiskeriministeriet opmærksom på, at hovedparten af de konstaterede problemer omkring overvågningen af kvoteudnyttelsen vil kunne løses alene ved dels en opstramning overfor fiskere og opkøbere, der ikke overholder de gældende indberetningsfrister, og dels ved en bedre arbejdstilrettelæggelse hos myndighederne med hensyn til håndtering af logbøger og afregninger. Systemet til dataopfølgning og kvoteovervågning skal ses i snæver sammenhæng med rammerne for fiskerireguleringen på EU-niveau og på nationalt plan. Den danske fiskeriregulering er baseret på en række forskellige reguleringsformer, der samlet set stiller betydelige krav til præcision og sikkerhed for indberetningssystemet. Samtidig skal systemet være omfattende med henblik på at kunne levere de mange forskellige oplysninger i relation til de enkelte reguleringsformer. Spørgs- ' målet om ændring af rammerne for fiskerireguleringen er imidlertid ikke en del af udvalgets kommissorium, hvorfor rammerne i denne sammenhæng må betragtes som udefra kommende. Det eksisterende system vedrørende indberetning og opgørelse af fangster er baseret på en række forpligtelser for såvel fiskere som førstehåndsmodtagere/opkøbere af fisk. Førere af danske fiskefartøjer har således som udgangspunkt pligt til at føre logbog og landingsopgørelse

6 samt at aflevere eller indsende disse til den danske fiskerikontrol senest 48 timer efter landingens afslutning. For mindre fartøjer, hvor der samtidig forekommer en erklæring om, at fartøjets fangstrejser foregår inden for et enkelt farvand, er der mulighed for undtagelse fra logbogspligten, ligesom pligten til at føre landingsopgørelse kan erstattes af navn og adresse på førstehåndsmodtageren af fangsten. Logbogens opbygning, der er præget af en stor detaljerigdom, er aftalt i EU-sammenhæng. For førstehåndsmodtagere/opkøbere af fisk er der pligt til dagligt at notere modtagne/købte partier og senest 48 timer herefter sende oplysningerne til Fiskeridirektoratet. Oplysningerne tilgår direktoratet i form af papirindberetning eller som indberetning i edb-læsbar form (online). Som udgangspunkt har en omsætning på 5 mill. kr. og derover været målgruppen for påbud om elektronisk indberetning. 85% af indberetningerne foretages i dag online. Med baggrund i oplysningernes karakter, er myndighedernes arbejdsprocesser i forbindelse med behandlingen af logbøger og afregninger vidt forskellige. Således modtages og behandles logbøger decentralt på de enkelte kontrolstationer og inspektorater, ligesom selve indtastningen af logbogsbladets grundoplysninger i direktoratets logbogsregister som hovedregel foretages af de enkelte inspektorater. Modsætningsvis foregår behandling og eventuel indtastning af afregninger udelukkende i Fiskeridirektoratets centrale del. Da opkøberen ikke har kendskab til fangstområdet, er det nødvendigt at hente denne oplysning på logbogen via en løbende edb-samkøring af logbøger og afregninger. Samkøringen, der finder sted i Fiskeridirektoratets centrale del, forudsætter imidlertid, at både logbog og afregning indeholder meget præcise informationer. Med henblik på at opnå et sikrere grundlag for at formulere forslag til forbedringer af systemet er der gennemført en analyse og vurdering af det eksisterende indberetningssystem. Analysen er baseret på en række konkrete undersøgelser af systemets kompleksitet, hurtighed, effektivitet og sikkerhed. De væsentligste konklusioner fra analysen kan opsummeres som følger; Der er ikke realistisk grundlag eller mulighed for at erstatte det eksisterende system med et helt nyt indberetningssystem. Arbejdet bør således koncentreres om at skabe mærkbare systemforbedringer og -forenklinger. Det eksisterende system er kompliceret, da det skal kunne håndtere datastrømme fra mange interessenter (fiskere, opkøbere mv.) og fra talrige geografiske områder (havne). Hertil kommer, at antallet af logbøger og afregninger er stigende samtidig med, at der er udviklet mange forskellige former og metoder for aflevering af grunddata II I Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

7 til myndighederne. Dette gør sig især gældende for logbøger, hvor arbejdsgangen, primært hos myndighederne, ligeledes er særdeles kompleks. Fiskeridirektoratet og inspektoraterne anvender derfor forholdsvis mange ressourcer på opgaven. Det eksisterende system er endvidere forbundet med en ret stor sikkerhed, bl.a. med hensyn til kvalitet af de enkelte data, men der bliver ofret ganske mange ressourcer og et stort tidsforbrug på at opnå denne sikkerhed. Dette gælder primært i forbindelse med myndighedernes udbedring af logbogs- og afregningsmangler samt ved samkøring af logbøger og afregninger, hvor korrektioner af data er en meget tidskrævende proces. Endelig er der grundlag for væsentlige opstramninger af det eksisterende system med hensyn til hurtighed og effektivitet. Dette gælder primært for indberetning af afregninger og for myndighedernes behandling af logbøger. Sideløbende med forbedringen af indberetningssystemet og bearbejdningen af data er der behov for udarbejdelse af mere præcise fangstskøn for det igangværende fiskeri og for det fiskeri, der allerede har resulteret i landinger, hvorfra der endnu ikke foreligger endelige fangsttal. En opstramning af systemets hurtighed og effektivitet vil samtidig medvirke til at minimere skønselementet. Det vurderes, at erhvervet i højere grad bør inddrages på teknisk plan ved udarbejdelse af fangstskøn. På basis af den gennemførte analyse har udvalget opstillet en række forslag, der samlet sigter mod at opfylde udvalgets generelle målsætning om at nedbringe registrerings- og behandlingsperioden for fangstdata fra de nuværende ca dage (afhængig af spidsbelastning o.lign.) til maksimalt 8 dage, også i kritiske tidsrum. Dette vil kræve en betydelig opstramning på alle niveauer i "data- flowkæden" for såvel logbøger som afregninger. Det har været udvalgets arbejdsmetode, at samtlige forslag, der har været bragt frem i udvalget, er blevet underkastet en substantiel behandling. Samtidig er forslagene vurderet efter den samme systematik (indhold, formål, effekt samt økonomiske konsekvenser), hvilket indebærer en maksimal sammenlignelighed imellem de enkelte forslag. Det er udvalgets opfattelse, at en generel strammere håndhævelse af eksisterende frister, primært for afregninger, og en mere præcis intern arbejdsinstruks og opstramning af arbejdsgangen i Fiskeridirektoratet i sig selv vil medvirke til en betydelig forøgelse af systemets effektivitet og hurtighed. Udvalget har herudover anbefalet en række forslag, der yderligere vil forbedre det eksisterende system. Disse forslag kan grupperes som følger: Resumé I III

8 i. Forslag, der umiddelbart kan gennemføres, og som samlet set vil forøge systemeffektiviteten- og hurtigheden yderligere. Reduktion af opkøberes frist for indberetning til Fiskeridirektoratet fra senest 48 timer efter modtagelsen af fisken til senest ved udløbet af det efterfølgende døgn. Indtastning af "hurtig logbog" (fax'et logbogsblad) fra danske landinger i udlandet samt reduktion af fristen for afsendelse af afregninger for landinger i udlandet fra 14 dage til den generelle frist på 48 timer. Udvidelse af online-systemet til også at omfatte opkøbere, der har en årlig omsætning mellem 3 mill. kr. og 5 mill, kr., og som indberetter over 2000 records (datalinjer) pr. år. Opstramning af målsætningen om det maksimale tidsrum fra myndighedernes modtagelse af logbog til tastning fra i alt 4 dage til i alt 3 dage kombineret med indførelse af maksimaltal for uindtastede logbøger i de enkelte inspektorater. Nedbringelse af omfanget af postforsendelse af logbog til myndighederne (postforsendelse bør kun ske til inspektorat og ikke til lokalstation) samt nedbringelse af postforsendelse fra lokalstation til inspektorat (tastning af logbøger på lokalstationen i Nexø). ii. Supplerende forslag, der umiddelbart kan gennemføres, og som vil forøge systemets sikkerhed. Forbedring af "afregningskvalitet", herunder bilateral, oplysningskampagne over for enkelte opkøbere om betydningen af præcise oplysninger for edbsystemets håndtering af samkøringen af logbøger og afregninger. Forbedring af "logbogskvalitet", herunder øget information om udfyldelse af de felter i logbogen, der i særlig grad giver anledning til tvivl. iii. Forslag, der kan gennemføres på længere sigt, eller som kræver et grundigere, teknisk udredningsarbejde. Forsøg med indscanning af logbøger og papirafregninger, Indbygning af "låse" eller advarsler i edb-systemet, hvorefter åbenlyst fejlagtige oplysninger afvises eller fejlmarkeres. Accept af visse ufuldstændige og mindre kritiske data i forbindelse med indtastning af logbøger. IV I Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

9 iv. Øvrige forslag. Nedsættelse af en teknisk referencegruppe under Reguleringsudvalget med deltagelse af embedsmænd fra myndigheder og erhverv med henblik på udarbejdelse af aktuelle fangstskøn. Udvidet anvendelse af farvandserklæringer ( og dermed reduktion i antallet af indleverede logbøger) kombineret med en opstramning af vilkårene for afmelding af farvandserklæringer. Forslaget har regulerings- og kontrolmæssige implikationer, der ligger uden for udvalgets kommissorium. Det anbefales derfor, at forslaget gennemarbejdes i de fora, der er relevante i fiskerireguleringssammenhæng. Endelig skal udvalget anbefale, at Fiskeridirektoratet arbejder videre med en mere hensigtsmæssig udformning af afregninger for makkerfiskeri o.lign. Det foreslås samtidig, at udvalget foretager en vurdering af effekten af de gennemførte forslag i marts Resumé I V

10

11 Indledning I 1.1. Kommissorium I brev af 5. december 1995 nedsatte Landbrugs- og Fiskeriministeriet et udvalg med det formål at beskrive og vurdere datasystemet på fiskeriområdet og stille forslag om eventuelle ændringer af systemet. I brevet fastsættes udvalgets kommissorium således: "Med henblik på en gennemgang af dataopfølgning af fiskeriaktiviteter for danske fiskere har Landbrugs- og Fiskeriministeriet besluttet, at der nedsættes et udvalg, der har til opgave at gennemgå det eksisterende indberetningssystem og opfølgningen og bearbejdningen af data omkring fangsterne. Udvalget skal fremsætte forslag til eventuelle: - Ændringer med henblik på en hurtig og tidstro opfølgning med henblik på løbende kvoteovervågning af samtlige kvoterede arter. I forbindelse med forslag skal udvalget opgøre de økonomiske konsekvenser i forbindelse med gennemførelse af disse. Udvalget sammenfatter beskrivelse og forslag i en rapport til Landbrugs- og Fiskeriministeriets departement senest 1. april 1996." 1.2. Udvalgets sammensætning og mødeaktivitet Udvalget har følgende sammensætning: Landbrugs- og Fiskeriministeriet: Afdelingschef Anders Munk Jensen (Formand) Kontorchef Birgit Bolgann Fiskeridirektoratet: Kontorchef John Kjersgaard Fiskeriinspektør Mik Jensen

12 Danmarks Fiskeriforening: Formand Bent Rulle Direktør Niels Wichmann Suppleant: Vicedirektør Jens Møller Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening: Direktør Leif Skytte Specialarbejderforbundet i Danmark: Forretningsfører Mogens Hansen Suppleant: Afdelingsformand Peter Sand Mortensen Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri: Direktør Jannik Schougaard Foreningen af fiskeauktionsmestre i Danmark: Auktionsmester Knud Damgaard, Hirtshals Fiskeauktion Suppleant: Auktionsmester Leo Røn Landsforeningen for Fiskesorteringer og Samlecentraler i Danmark: Auktionsmester Thorkil Grøn, Hanstholm Suppleant: Forretningsfører Ole Jensen Sekretariat: Konsulent Lars O. Hansen, Landbrugs- og Fiskeriministeriets departement Fuldmægtig Mette Gjerskov Sørensen, Landbrugs- og Fiskeriministeriets departement Fuldmægtig Peter Jørgen Eliasen, Fiskeridirektoratet Udvalget afholdt sit første møde den 9. januar 1996 og afsluttede arbejdet på et møde den 28. marts Der har været afholdt i alt 5 møder i denne periode. Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri har som angivet ovenfor været medlem af udvalget, men har ikke ladet sig repræsentere på møderne Betænkningens opbygning Udvalgets betænkning består af 6 kapitler, som principielt kan inddeles i to hovedafsnit. Hertil kommer to bilag, som udførligt beskriver Fiskeridirektoratets registre og edb-systemer (bilag 1) samt udfyldelse af en logbog (bilag 2). I første del af betænkningen (kapitel 2-4) er der i kapitel 2 givet en beskrivelse af de overordnede rammer for udvalgsarbejdet, herunder rammerne for fiskeriregulering på EU-niveau og på nationalt plan. Kapitel 3 beskriver de enkelte dele af det eksisterende system for 2 I Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

13 fangstindberetninger og -opgørelser. Dette gælder forpligtelser og arbejdsdeling for såvel fiskere og opkøbere som for myndighederne. Kapitel 4 betår af en konkret analyse og vurdering af det eksisterende system i relation til kvoteadministrationen. I analysen focuseres på systemets kompleksitet, hurtighed/effektivitet og sikkerhed. I betænkningens anden del (kapitel 5-6) er der i kapitel 5 foretaget en gennemgang af samtlige forslag, som har været behandlet i udvalget. Hvert forslag vurderes efter en ensartet systematik med hensyn til praktiske og økonomiske konsekvenser. Endelig er der i kapitel 6 opstillet en liste over forslag, som udvalget indstiller til gennemførelse. Indledning I 3

14

15 Overordnede rammer 2 for udvalgsarbejdet I dette kapitel er der givet en summarisk beskrivelse af de overordnede rammer for udvalgsarbejdet, herunder rammerne for fiskerireguleringen på såvel EU-niveau som på nationalt plan samt de registermæssige rammer, der danner grundlag for Fiskeridirektoratets administration og kontrol. Disse rammer skal ses i snæver sammenhæng med systemet til dataopfølgning og kvoteovervågning. Spørgsmål om ændring af rammerne er imidlertid ikke omfattet af udvalgets kommissorium, hvorfor rammerne må betragtes som udefra kommende Rammer for fiskerireguleringen I det følgende redegøres kort for de væsentligste EU-regler på fiskeriområdet og de nationale reguleringsforanstaltninger, der er indført i tilknytning hertil EU-regler og nationale bestemmelser Det danske fiskeri er omfattet af EU's forvaltningskompetence. Grundprincipperne for forvaltningen af fiskeressourcerne i Danmark fastlægges således inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. Hovedformålet med den fælles fiskeripolitik er at beskytte og bevare de ressourcer, der er til rådighed i havet og at sikre en rationel og ansvarlig udnyttelse og udvikling af ressourcerne på et bæredygtigt grundlag. Som led i ressource- og bevaringspolitikken under den fælles fiskeripolitik har medlemsstaterne skabt et fælles "EU-hav" og overført kompetencen vedrørende udnyttelsen af fiskeressourcerne i farvandsområderne til EU. Grundprincippet er lige adgang til havområderne for Fællesskabets fartøjer. Medlemsstaterne er dog begrænset med hensyn til fangstmængderne for de enkelte bestande. Fordelingen af fangstmulighederne foregår på baggrund af en fast fordelingsnøgle, der i hovedsagen er baseret på størrelsen af de enkelte landes historiske fiskeri.

16 Under ressource- og bevaringspolitikken fastsættes mængdemæssige begrænsninger for udnyttelsen af fiskebestandene. Rådet vedtager hvert år de såkaldte TAC'er, dvs. de højst tilladte mængder, der må fanges af hver fiskebestand inden for Fællesskabet samt fordeling af TAC'er blandt de enkelte medlemsstater (kvoter). Der fastsættes således TAC'er og kvoter for alle vigtige konsumarter som torsk, kuller, sej, hvilling, rødspætte, tunge, makrel og sild samt for visse industriarter, f.eks. brisling. Den årlige TAC-fastsættelse sker såvel for de bestande, der alene forekommer i EU-zonen (autonome bestande) som for fælles bestande, der forekommer i såvel EU-zonen som i tredjelandes farvande. Nye kvoter træder i kraft 1. januar samtidig med, at ubrugte kvoter fra det foregående år falder bort. Medlemsstaterne kan, hvis de ønsker det, i løbet af året udveksle kvoter eller kvoteandele. I grundforordningens artikel 9 pålægges medlemsstaterne hvert år at udarbejde retningslinjer for, hvilke kriterier der skal anvendes ved fordelingen af de tildelte kvoter og hvilke nærmere regler, der skal gælde i forbindelse med udnyttelsen af kvoterne. Nationale bestemmelser EU-fiskerireglerne lægger som nævnt en ramme for fiskeriet i de enkelte lande. Inden for denne ramme har medlemsstaterne et ansvar for at påse overholdelse af de fælles fiskeriregler. Derudover har medlemsstaterne kompetence til at fordele de disponible fangstmængder, som de har fået tildelt, og at fastlægge nærmere regler for udnyttelsen. I lov om regulering af fiskeriet, lovbekendtgørelse nr. 904 af 30. november 1993, pålægges landbrugs- og fiskeriministeren forud for hvert kalenderår at udarbejde retningslinjer for fiskeriets udøvelse det pågældende år. I forbindelse hermed nævnes i loven en række foranstaltninger, der kan iværksættes. Blandt de vigtigste er: opdeling af de disponible fangstmængder tidsmæssigt og på farvande. hel eller delvis standsning af fiskeri efter og landing af nærmere specificerede arter, når fangstniveauet for den pågældende fiskeart i forhold til de disponible fangstmængder tilsiger dette. fastsættelse af maksimal fisketid, antal landinger og disponible fangstmængder pr. landing. Som led i de foranstaltninger, der kan iværksættes i henhold til reguleringsloven, kan deltagelse i fiskeri på de danske kvoter endvidere gøres betinget af, at fartøjet er tildelt en fiskeritilladelse (licens). Den konkrete udmøntning af de nationale fiskerireguleringer finder sted i en årlig bekendtgørelse, der udformes på baggrund af rådgivning fra et udvalg, hvori fiskeriets organisationer deltager. For 1996 gælder 6 I Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

17 bekendtgørelse nr. 920 af 5. december 1995 om regulering af visse fiskerier i De aktuelle reguleringer er i hovedsagen baseret på nedennævnte grundlæggende reguleringsformer: opdeling af årskvoten i periodekvoter eller fastlæggelse af fixpunkter svarende til en bestemt udnyttelsesgrad af en given kvote, fastsættelse af generelle fartøjsrationer for kortere perioder, gældende for de enkelte reguleringsområder, fastsættelse af en samlet årsmængde for det enkelte fartøj, fastsættelse af givet indsatsniveau, eksempelvis et fastlagt antal havdage, for det enkelte fartøj, samt udstedelse af licenser for en nærmere fastsat periode og mængde, normalt med begrænsninger i antallet af licenser. Som det fremgår af ovenstående, er der tale om et forgrenet system, som skal honorere betydelige krav med hensyn til præcision og sikkerhed. Dette betyder, at systemet skal være omfattende med henblik på at kunne levere de mange forskellige oplysninger i relation til reguleringerne Nationale forpligtelser i forhold til EU I det følgende gives en kort redegørelse for de EU-kontrolbestemmelser, der har relevans for udvalgsarbejdet. Statens forpligtelser Medlemsstaterne skal ved overvågning af fiskeriet og de dertil knyttede virksomheder sikre, at gældende regler vedrørende kontrolforanstaltninger overholdes. Dette indebærer bl.a. inspektion af fiskerfartøjer og tilsyn med alle aktiviteter, herunder landing, salg, transport og opbevaring af fisk samt registrering af landing og salg. Medlemsstaterne har pligt til at registrere alle landinger. Inden den 15. i hver måned skal medlemsstaterne via edb give Kommissionen meddelelse om den foregående måneds landede mængder, underlagt TAC eller kvoter samt om omladninger. Meddelelserne skal indeholde oplysninger om fangststedet samt om fartøjernes nationalitet. For arter, hvor kvoten anses opfisket med mindst 70%, meddeles tillige en udnyttelsesprognose med angivelse af, hvornår mængden forventes at være opfisket. Kommissionen kan udbede sig disse oplysninger hyppigere og mere detaljerede. Medlemsstater er på foranledning af andre medlemsstater, senest fire dage efter anmodningen, forpligtet til at meddele EU-fartøjers hjemlande om landinger, udbud til salg eller omladninger for kvoterede arter, foretaget af de pågældende landes fartøjer. Medlemsstater, hvis fartøjer tager fangster i tredjelande eller på åbent Overordnede rammer for udvalgsarbejdet I 7

18 hav, skal kontrollere omladninger og landinger af disse fangster. Foranstaltningerne skal sikre, at følgende forpligtelser overholdes: der skal være en logbog ombord, i hvilken fangsterne registreres ved landinger i Fællesskabets havne, skal landingsmedlemsstatens myndigheder forelægges en landingsopgørelse flagmedlemsstaten skal oplyses om omladninger af fisk til tredjelandes fiskerfartøjer og om landinger, der foretages direkte i tredjelande. Hvis en medlemsstat overskrider den kvote, som den pågældende stat har til rådighed, kan Kommissionen foretage fradrag i den årlige kvote. Fiskeres forpligtelser Førere af fartøjer med en længde på 10 m overalt og derover, skal føre logbog. I logbogen angives for hver kvoteret art fangstmængder, der opbevares ombord, dato og sted for fangsterne samt arten af de anvendte redskaber. Førere af fartøjer med en længde på 10 m overalt og derover skal senest 48 timer efter hvert togt indgive en opgørelse til myndighederne over mængderne af de landede, kvoterede arter, og hvor disse er fanget. Forpligtelser for auktioner eller andre førstegangsomsættere af fisk Auktioner eller andre førstegangsomsættere af fisk skal indenfor 48. timer efter første salg af fangster indgive en salgsnota til myndighederne. Salgsnotaen skal indeholde en række oplysninger om de solgte fisk, herunder pris og mængde samt køber- og sælgeridentifikation. Transportører Endelig skal fiskerivarer, der landes eller indføres i EU, og som transporteres fra landings- eller indførselsstedet, ledsages af et transportdokument indtil første salg har fundet sted. Dokumentet udfærdiges af transportøren og indeholder forskellige oplysninger om forsendelsen Registermæssige rammer Fiskeridirektoratets registre og edb-systemer udgør som tidligere nævnt grundlaget for administrationen og kontrollen af fiskerireguleringen, herunder den løbende kvoteovervågning.. Registrene i Fiskeridirektoratet kan opdeles i tre slags registre: grundregistre, transaktionsregistre og statistikregistre. Grundregistre indeholder oplysninger om fiskere, fiskerfartøjer, fiskeribedrifter og tilsvarende oplysninger, som er uændrede over længere perioder, og som udgør fundamentale enheder i reguleringer og statistiske opgørelser. Transaktionsregistre er registre, som indeholder data om en given 8 I Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

19 begivenhed som f.eks. en landing af fisk eller en stikprøve fra et industrifiskeri. Endelig er statistikregistre samlinger af data, hvor der typisk er aggregeret over en eller flere dimensioner i data, eller hvor data er indsamlet af en anden myndighed og afleveret i summarisk form. Afregningsregisteret og logbogsregisteret er af særlig relevans for kvoteovervågningen. Disse registres indhold kan opsummeres som følger: Afregningsregistret: Oplysninger om samtlige køb af fisk, der er omfattet af indberetningspligt, er indlagt i dette register. En kopi af afregning med fisker er normalt tilstrækkelig, men visse minimumskrav skal være opfyldt med hensyn til overordnede oplysninger vedrørende købet. Afregningsregisteret vokser med ca afregninger om året. Logbogsregisfret: Alle logbøger afleveret af danske fiskere og alle logbøger fra udenlandske fiskere, som har landet i Danmark siden 1985 er indlagt i registeret. Der indberettes på årsbasis ca fangstrejser pr. år. For en mere detaljeret beskrivelse af registre og edb-systemer henvises til bilag 1. Overordnede rammer for udvalgsarbejdet I 9

20

21 Det eksisterende system 3 vedr. indberetning og opgørelse af fangster 3.1. Systemets grundlag Forpligtelser for fiskere Regelgrundlaget EU-reglerne om logbøger m.v. findes i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik og i Kommissionens forordning (EØF) nr /83 af 22. september 1983 (med senere ændringer) om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster. De danske regler om logbøger, landingsopgørelser og farvandserklæringer findes i Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 91 af 22. januar 1991 om føring af logbog m.v. Udlevering af logbog, kortmateriale og farvandserklæring Logbog, kortmateriale og farvandserklæring udleveres af Fiskeridirektoratets medarbejdere på de lokale fiskeriinspektorater og kontrolstationer. Når en logbog er ved at være brugt op, udleveres en ny mod forevisning af den gamle. Den nye logbog må ikke tages i brug, før den gamle er brugt op. Hvis en logbog er bortkommet, kan en ny udleveres, såfremt der afgives skriftlig erklæring om bortkomsten. Hvis fartøjsføreren senere genfinder logbogen, må den ikke anvendes, men skal afleveres til Fiskeridirektoratet. Ved udleveringen noterer Fiskeridirektoratets medarbejder havnekendingsnummer på det fartøj, hvis fører modtager logbogen, nummer på første blad i logbogen og datoen for udleveringen. Fartøjsføreren kvitterer herfor. Et standardskema anvendes normalt til registrering af disse oplysninger.

22 Pligten til at føre logbog Førere af alle danske fiskerfartøjer, dvs. alle fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, skal føre logbog over fiskeriet. Som eneste undtagelse herfra skal logbog ikke føres for fartøjer, hvis længde overalt er under 10 m, for fangstrejser, der foretages i overensstemmelse med en farvandserklæring. For fiskeri, der foregår i henhold til særlig tilladelse, gælder den nævnte undtagelse fra logbogspligten ikke. Der kan endvidere i særlige dispensationer til fiskeri være foreskrevet logbogspligt, således at den ovennævnte undtagelse ikke gælder. Pligten til at føre landingsopgørelse Opgørelse over landing/omladning (landingsopgørelse) skal efter EUreglerne føres for alle danske fiskerfartøjer, hvis længde overalt er 10 m eller derover. Landingsopgørelse skal udfyldes såvel ved landing i dansk havn som ved landing i udenlandsk havn. Ved landing i dansk havn kan fartøjsføreren i stedet for at udfylde landingsopgørelsen vælge at anføre navn og adresse på førstehåndsmodtageren af fangsten. Dette anses sammen med de oplysninger fra førstehåndsmodtageren, som Fiskeridirektoratet modtager, for erstatning for landingsopgørelsen. For fartøjer, der er fritaget for at føre logbog for fangstrejser, der er i overensstemmelse med en farvandserklæring, anerkendes farvandserklæringen og oplysninger fra førstehåndsmodtager af fisken som erstatning for landingsopgørelsen ved landing i dansk havn. Føring af logbog og landingsopgørelse I logbogen skal der under fangstrejsen mindst føres en linie hver dag på havet senest kl , dvs. også på dage, hvor der ikke fiskes, (f.eks. ved sejlads til eller fra fiskeplads, eller hvis fartøjet ligger underdrejet på grund af hårdt vejr). Hvis man i løbet af en dag fisker i flere fiskerizoner (f.eks. i norsk farvand og i EU-farvand), skal oplysningerne for første fiskerizone være afsluttet, når man forlader denne, og derefter skal der påbegyndes en ny linie for den fiskerizone, man sejler ind i for at fiske. Logbogen skal desuden ajourføres på det tidspunkt, hvor inspektion på havet finder sted, ligesom den skal være ajourført ved ankomst i havn. Landingsopgørelsen skal være udfyldt senest ved losningens afslutning. Generelt om udfyldelse af logbog og landingsopgørelse Et logbogsblad indeholder tre dele: Øverst angives oplysninger om fartøjer, føreren, fangstrejsens varighed m.v. 12 I Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) BEK nr 521 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1) BEK nr 1593 af 17/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010. Lovtidende A 2010 15. december 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d -10 j, 22, 30, 34-36, 37, stk. 1, 38,

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse om indplacering af fartøjer og tildeling af fangstrettigheder med henblik på ny regulering af nogle fiskerier fra 2007 samt visse vilkår for ordningen

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 1.0 af 18. december 2015 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1200. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 e,

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

E. Vejledning til udfyldelse af logbog for kystnært rejefiskeri

E. Vejledning til udfyldelse af logbog for kystnært rejefiskeri E. Vejledning til udfyldelse af logbog for kystnært rejefiskeri 2. Udgave Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 30. december 1996 om kontrol med. Baggrund Kontrol af kvoteforbruget for det kystnære fiskeri

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 20. november 2002 FORELØBIG 2002/0198(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster i fiskeri efter industriarter og

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er et krav, at ansøger

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen Til importører 9. januar 2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER 1. Oversigt over tekstil- og beklædningskategorier med oprindelse i tredjelande, hvor importen til EU i 2009 er underlagt fællesskabsrestriktioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber

F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har sammen med Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, udarbejdet denne logbog.

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.12.2015 COM(2015) 636 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA

KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 780 København V KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT ANVENDE ET FARTØJ TIL ERHVERVSMÆSSIGT FISKERI

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere