Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011"

Transkript

1 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011

2 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering Baseret på en analyse udarbejdet Tilføjelser og ændringer efter udtalelse fra BRS den 17. januar 2012

3 Risikoanalyse 2011 Indledning Denne rapport indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til byrådet om dimensioneringen af Vejen Kommunes redningsberedskab og hvornår eventuelle ændringer skal træde i kraft. I december 2007 godkendte byrådet den første serviceplan for Vejen Kommune. I Bekendtgørelsen om Risikobaseret dimensionering står der i 4 stk. 3 Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf. beredskabslovens 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Det nuværende beredskab i Vejen Kommune er dimensioneret efter den serviceplan der blev vedtaget i december Enkelte punkter fra den nuværende serviceplan er endnu ikke gennemført, bl.a. på grund af den tidshorisont der blev vedtaget i serviceplanen. I bilag 1 er Bekendtgørelsen for risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Ifølge bekendtgørelsen skal det kommunale redningsberedskab identificere og analysere de risici, som skal lægges til grund for dimensionering af beredskabet (Kommunens risikoprofil). På baggrund af denne profil skal byrådet fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveauet). Endelig fastlægger byrådet redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, på baggrund af risikoprofilen og det ønskede serviceniveau. Forvaltningen varetages i dag (september 2011) af 1 fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte. Det daglige arbejde består i at udfører brandsyn (350 brandsynsobjekter), brandteknisk byggesagsbehandling, indsatsledervagt, uddannelse, øvelser, administration af skorstensfejning m.v. Der har indtil dato kun i begrænset omfang været ressourcer til den forebyggende indsats og planlægningsopgaver. Fra centralt hold er der specielt omkring det forbyggende område lagt vægt på, at dette arbejde skal fremmes herunder uddannelse af kommunens medarbejdere inden for førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Denne rapport har den været forelagt Beredskabskommissionen

4 Risikoanalyse 2011 Rapporten har sammen med forslag til serviceplan været indsendt til høring hos Beredskabsstyrelsen. Bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen er blevet indarbejdet i denne rapport. De steder, hvor det har betydet tilføjelser og rettelser, vil blive markeret med en lodret streg i venstre margen. Skrivelsen fra Beredskabsstyrelsen dateret den 17. januar 2012 vedlægges som bilag 8. Administrativ oplysning: diagrammer m.v. er hentet fra følgende filer: RD og SP diagrammer til 2011 planer Analyse Scenarier m.v. - samleskema

5 Risikoanalyse 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Indholdsfortegnelse... 3 Bilagsfortegnelse... 3 Procesmodel for Risikobaseret Dimensionering... 4 Administrationen og organisation... 5 Forebyggende tiltag i dag Afhjælpende område i dag Udrykningsstatistiker Vejen Kommunes risikoprofil Udvælgelse af scenarier Risikoanalyse Konklusion på risikoanalysen Konklusion på kapacitetsanalysen Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bekendtgørelse om Risikobaseret kommunalt beredskab Bilag 2 Oversigt over udvalgt scenarier placeret i forhold til picklisten fra Bilag 3 Opgørelse over risikoobjekter i Vejen Kommune Bilag 4 Udvalgte scenariebeskrivelser med kapacitetsanalyse m.v. Bilag 5 Beredskabsstyrelsens meddelelse nr. 97/14 Bilag 6 Sammenhæng mellem risikoobjekter og risici/hændelser Bilag 7 Kapacitetsanalyse (tilrettet BRS anvisning) Bilag 8 Brev med udtalelse fra Beredskabsstyrelsen til denne rapport og Vejen Kommunes serviceplan. (Se Serviceplan side 19) angiver henvisning til side(r) i kommunens serviceplan

6 Risikoanalyse 2011 Procesmodel for Risikobaseret Dimensionering Den model der er valgt som baggrund for arbejdet med den Risikobaserede Dimensionering af redningsberedskabet er procesmodellen. Denne rapport sammenfatter de to første punkter. Ud fra rapporten har administrationen udarbejdet et oplæg til en serviceplan for kommunens redningsberedskab. Oplæget til serviceplan indeholder oplæg til et serviceniveau og oplæg til en række målbare servicemål for Redningsberedskabet. Disse serviceniveauer og servicemål forelægges Beredskabskommissionen, som kommer med deres indstilling til den foreløbige serviceplan, samt en tidsplan for implementeringen. Planen skal sendes til Beredskabsstyrelsen til høring. Hvor efter den behandles i Økonomiudvalget og godkendes endeligt af Byrådet

7 Risikoanalyse 2011 Administrationen og organisation I dag er der 4 personer ansat i den administrative del af beredskabet, af disse 4 personer er de tre på deltid. Bemandingen svare til 3 fuldtidsstillinger. På landsplan regner man med en administrativ medarbejder pr indbyggere. Alle 4 ansatte er uddannet inden for brandteknisk byggesagsbehandling. Brand & Redning er organisatorisk placeret i Bygningsservice og Beredskab, der er en stab under Borgmesteren. Politisk er Beredskabsteamet placeret under Økonomiudvalget. De 4 ansatte er fordelt på: 1 Beredskabschef 3 Beredskabsinspektører Stilling Timer Beredskabschef 37 Beredskabsinspektør 37 Beredskabsinspektør 21 Beredskabsinspektør 16 Samlet timetal 111 Arbejdsopgaver i administrationen 1. Brandteknisk byggesagsbehandling særlige virksomheder 2. Brandsyn 3. Brandteknisk rådgivning egne kollegaer 4. Brandteknisk rådgivning virksomheder m.v. 5. Beredskabsplanlægning 6. Rådgivning til kommunens institutioner om beredskabsplanlægning og godkendelse af Niveau II og III planer. 7. Risikobaseret dimensionering 8. Engangstilladelser (halballer, markeder, overnatninger m.v.) 9. Fyrværkeri (godkendelse og tilsyn) 10. Skorstensfejning administration af ordningen. 11. Kontakt med Falck 12. Frivillige brandværn 13. Budget og regnskab 14. Frivilligt beredskab i Vejen Kommune 15. Vandforsyning 16. GIS (digitale kort)

8 Risikoanalyse Efteruddannelse af administrativt personale 18. Administration af kommunikationssystem (SINE) 19. Uddannelse af kommunens ansatte m.v.(se Serviceplan side 13) I det efterfølgende er der kort beskrevet lidt om de enkelte områder. Ad 1. Brandteknisk byggesagsbehandling særlige virksomheder Byggesager der omhandler visse virksomheder, skal sideløbende med byggesagen, også behandles efter de Tekniske forskrifter, denne del af sagsbehandlingen sker i Brand & Redning. Byggesager omhandlende hoteller, forsamlingslokaler, skoler, ældrecentre m.v. skal også behandles i Brand & Redning. Der vil med tiden komme sager hvor bygherren ønsker sagen behandlet efter, eller hvor bygningens kompleksitet gør det nødvendigt at benytte de Funktionsbaserede brandkrav 1. Brand & Redning er i dag ikke i stand til dette, da det kræver en meget høj grad af ekspertise (Master i brand), som er en flerårig uddannelse. Alternativt kan der hyres konsulentbistand fra de større kommuner i landet f.eks. Århus, København, Ålborg m.fl. Byggesagsbehandlingen koordineres af byggesagsbehandlerne, der har ansvaret for at alle sager der skal enten til direkte sagsbehandling eller til udtalelse ved Brand & redning kommer det. Beredskabet er høringspartner i forbindelse med alle lokalplaner m.v. Såfremt der er en virksomhed der kommer ind under kategorien risikovirksomhed, deltager kommunens Brand & redning i dette arbejde sammen med Miljøcenter Odense og politiet. (Se Serviceplan side 15) Ad 2. Brandsyn Brandsyn i dag foregår mere og mere som en form for rådgivning. Kommunen fører i dag brandtilsyn på ca. 358 brandsynsobjekter svarende til ca. 250 tilsyn om året. Tilsynsfrekvensen varierer mellem 1 og 5 år. Brandsynene registreres i et nyt lokalt Edb-program kaldet Beredskab (Se Serviceplan side 15) 1 Specielle byggerier kan i dag ikke behandles efter de almindelige brandkrav, men kræver en speciel sagsbehandling. Det kan være bygninger der er meget kompleks i deres indretning, eller hvor der skal opholde sig mange mennesker. Her kan bygherren udarbejde en beskrivelse af problemstillingen, også ved hjælp af computersimulering dokumenterer om han kan opfylde de gældende krav med de løsninger han har valgt

9 Risikoanalyse 2011 Ad 3. Brandteknisk rådgivning egne kollegaer I dag rådgiver vi alle kollegaer både byggesagsbehandlere og kommunens byggeteam (egne bygninger). Ved større byggesager vil der typisk blive tilknyttet en bestemt person fra Brand & Redning. Ad 4. Brandteknisk rådgivning virksomheder m.v. I det omfang det er muligt, tilbyder vi også en hvis form for rådgivning af virksomheder. Ad. 5 Beredskabsplanlægning Beredskabsplanlægning er en rullende overordnet planlægning. Der skal i hver byrådsperiode ske en fornyet godkendelse af beredskabsplanen for Vejen Kommune. Kommunens beredskabsplan (Niveau I) er blevet godkendt i maj I det kommende år (2012) skal beredskabets egen beredskabsplan revideres. Ad. 6 Rådgivning til kommunens afdelinger og institutioner om beredskabsplanlægning Dette område bliver større og større, i og med at kommunen får flere institutioner der skal lave deres egen beredskabsplan. Den enkelte afdelings/institutions beredskabsplan fungerer som en, niveau II eller III beredskabsplan i kommunens samlede beredskabsplan. Rådgivningen af den enkelte afdeling/institution er vigtig for at sikre en ensartet måde at bygge beredskabsplanerne op på. Det er politisk bestemt, at niveau II og III planerne skal godkendes administrativt af Brand & Redning. Ad. 7 Risikobaseret dimensionering Den Risikobaserede dimensionering af det daglige redningsberedskab er, som beredskabsplanen, en rullende plan. De servicemål der opsættes i kommunens serviceplan for området, skal hvert år kontrolleres og afrapporteres til Beredskabskommissionen og Byrådet. Desuden skal planen godkendes en gang i hver valgperiode. Planen skal være tilgængelig for offentligheden, f.eks. på kommunens hjemmeside

10 Risikoanalyse 2011 Ad 8. Engangstilladelser (halballer, markeder, overnatninger m.v.) Dette område tager meget tid, lige som kontrollen af de forskellige arrangementer også tager tid, og mange gange foregår det uden for normal arbejdstid. (Se Serviceplan side 15) Ad. 9 Fyrværkeri (godkendelse og tilsyn) Arbejdet med godkendelse og tilsyn med fyrværkeri kræver stort set en person i perioden november og december. (Se Serviceplan side 16) Ad. 10 Skorstensfejning administration af ordningen. Området består i dag af kontakten til skorstensfejermesteren og afholdelse af et årligt møde i december. Desuden kan der udføres kontrolopgaver i forhold til skorstensfejningen. Klager om skorstensfejning modtages efterhånden meget sjældent typisk et par gange om året. Skorstensfejning er blevet et fritvalgsområde, hvor borgeren selv kan vælge hvem man ønsker som skorstensfejer, det betyder at det ikke er muligt at kontrollere om alle der skal have besøg af en skorstensfejer også får det. Ifølge ministeriet er der ikke hjemmel i loven til at bede den enkelte borger dokumentere dette, eller for den sags skyld bede andre skorstensfejere om at indsende dokumentation. Ad. 11 Kontakt med Falck Den daglige kontakt med Falck, her under deltagelse i brandøvelser, møder og kontraktforhandlinger. Ad. 12 Frivillige brandværn Afholdelse af kaptajnsmøde, kontrakter og deltagelse i brandøvelser m.v. Ad. 13 Budget og regnskab Udarbejdelse af budget, betaling af regninger, kontrol af budget, regnskaber m.m. En del af dette område betaling af regninger og udsendelse af regninger for bl.a. blinde alarmer er overgået til sektretæren for Bygningsservice og Beredskab

11 Risikoanalyse 2011 Ad. 14 Frivillige i Vejen Deltagelse i møder, planlægge øvelser, uddannelse, hvervekampagner m.v. Ad. 15 vandforsyning Kontrol af brandhaner, branddamme m.v. Ad. 16 GIS (digitale kort) Udarbejdelse af temaer til kommunens digitale kortværk. Der er en lang række temaer inden for brand der med fordel kan lægges ind i kommunens digitale kortværk, her kan nævnes: Brandhaner og branddamme Brandsynsobjekter Udrykningsstatistiker Udrykningsområder med stationsplacering Objekter med mødeplaner Nøglebokse ABA-anlæg m.v. Adgangsveje til specielle objekter Opgaven kræver specialviden, som i dag er inden for beredskabet. En del af disse temaer skal gøres tilgængelig for kommunens vagthavende indsatsledere på en pc i ISL-køretøjerne. Ad. 17 Efteruddannelse af administrativt personale Der er løbende behov for efteruddannelse af det administrative personale, der bør derfor afsættes både tid og økonomi til denne efteruddannelse. Ad. 18 Indførelse af nyt kommunikationssystem SINE Kommunens nye kommunikationssystem er nu fuldt implementeret, og giver beredskabet en god og stabil kommunikation på skadestedet, lige som det giver gode muligheder for kommunikation på vej til skadestedet

12 Risikoanalyse 2011 Tidsregistrering Der bliver i dag ført en tidsregistrering for en række opgaver, således at det løbende kan vurderes, hvor megen tid de enkelte opgaver tager. Forebyggende tiltag i dag Igennem de sidste 3 år har det kun i begrænset omfang været muligt at lave nogle forebyggende tiltag, primær på grund af manglende ressourcer. Undervisningen af personale inden for ældreområdet er opstartet i Desuden er der sket undervisning af andre kommunalt ansatte, bl.a. af markpersonalet ved Vej- og Park

13 Risikoanalyse 2011 Afhjælpende område i dag Generelle bemærkninger Ved en gennemgang af udrykningsrapporterne i perioden , i alt 1188 udrykninger mod 1390 udrykninger i perioden (undtagen 2004), viser det sig, at antallet af opgaver som kræver et fuldt slukningstog (A-sprøjte + tankvogn) og en bemanding på 1+6 eller 1+7 er fremherskende. 52 % af alle udrykninger klares af en normal udrykning), mens 27 % kan klares med en reduceret udrykning (A-sprøjte og 1+3 mand). 6 % af alle udkald er Indsatslederudkald alene. Se figur 1. De resterende 15 % af opgaverne er af en sådan art, at der kræves en eller anden form for assistance, her kan der være tale om alt fra en ekstra tankvogn, et ekstra slukningstog, specielt materiel, aflastning af mandskab m.v. Her kan Vejen Kommune trække på enten Støttepunktet i Esbjerg eller Beredskabsstyrelsen Sydjylland (Haderslev). Der er desuden indgået en gensidig vederlagsfri aftale om assistance med nabokommunerne. Forhold mellem udrykningstyper 6% 81% 13% Reduceret udrykninger = 320 Fuldt slukningstog = 799 Indsatsledereftersyn = 69 Figur 1 - udrykninger fordelt på reducerede, fuldt slukningstog og indsatslederudkald En gennemgang af risikoidentifikation og den efterfølgende analyse fra viser, at der i Vejen Kommune ikke er sket væsentlige ændringer, som giver belæg for at ændre på den nuværende dimensionering. Dog skal der tages beslutning om i hvilket omfang vi selv skal kunne håndtere højderedningsopgaver, ligesom det skal vurderes om indsatsledervagten kan reduceres fra 2 områder til 1 område

14 Risikoanalyse 2011 Der er i denne rapport ligeledes set på en række komplekse/længerevarende hændelser, hvor der fokuseres på de områder der er specielle for netop længerevarende opgaver, som f.eks. ledelse, assistance, mandskabsudskiftning m.v. I forbindelse med gennemførelsen af den nuværende serviceplan, er der i Vejen etableret et TRIN-2 beredskab (miljø). Desuden er der nu frigørelsesværktøj på alle 5 stationer, mens Skodborg håndterer den tunge frigørelse (lastbiler og busser). I 2011 er der etableret et bådberedskab i Jels, hvor Jels Frivillige Brandværn råder over en båd som skal dække hele Vejen Kommune. Vandforsyningen varetages af 6 tankvogne, hvoraf den ene ekstra står på stationen i Brørup. Det er i 2008 besluttet at nedlægge alle branddamme i den sydlige del af kommunen, dammene er ganske enkelt ikke anvendelige, med mindre der ofres mange penge på vedligeholdelse af dammene. Der er overensstemmelse og sammenhæng mellem årsagerne (picklisten 2 ) og de analyserede scenarier 3 Indsatsledervagten I dag kører indsatsledervagterne i 2 områder: Område Vejen Område Rødding (4 mand heraf 1 fra Falck) (4 mand) Fremtiden Der skal inden for de næste 1-3 år findes 4 nye indsatsledere for at kunne videreføre de 2 indsatsområder. Det kan vise sig meget svært, hvis det da ikke er umuligt. Det bør i forbindelse med vedtagelsen af denne serviceplan overvejes om der skal ændres til et indsatslederområde med 5 indsatsledere. Indsatslederen kører i dag på meldingen til alle udkald uanset størrelsen af hændelsen. 2 Picklisten er en liste udarbejdet i samarbejde mellem politiet, brandvæsnet m.fl. denne liste benyttes af politiet ved alarmering af brand og redningsvæsnerne. 3 En beskrivelse af en hændelse f.eks. et færdselsuheld med 1 fastklemt, en skorstensbrand m.v

15 Risikoanalyse 2011 Forslag til ny model for indsatsledervagten Indsatsledervagten ændres fra 2 til 1 område, hvor der i dag er 2 * 4 der deler vagterne i de 2 områder med vagt hver 4. uge, vil der i fremtiden være 5 der deler vagten med vagt hver 5. uge. Økonomi: Det gør at vi kan sparer uddannelse af 2 indsatsledere (ca kr.). Desuden vil vi spare kr. på at der kun skal udskiftes 1 indsatslederbil i 2014 mod en udgift på kr. hvis der skal udskiftes 2 indsatslederbiler. Driftsmæssigt spares på bilerne ca kr. årligt. I det daglige ligger der en besparelse på løn og vagthonorar på ca kr. årligt. Den vagthavende indsatsleder kan, i tilfælde af 2 større samtidige hændelser, tilkalde en af de vagtfri indsatsledere. Der bliver ikke tale om en decideret bagvagt, men blot at den af de 4 andre der er hjemme og er disponibel tager udkaldet. Bemandingen består af 1 fra Falck, 1 fra de frivillige i SYD, samt 3 fra administrationen. Indsatsledervagten kører til alle hændelser både små og store holdlederen bliver bedt om at holde indsatslederen orienteret om skadens omfang, og give besked hvis branden/hændelsen er under kontrol indsatslederen kan i givet fald vælge om han vil køre frem. Holdleder De nuværende holdledere vil i første omgang ikke blive tilbud yderligere uddannelse, idet det vurderes at de med den nuværende uddannelse er i stand til at håndtere opgaverne. Såfremt det efterfølgende viser sig at været et behov for yderligere uddannelse, vil dette ske på lokalt plan, specifikt rettet mod de lokale forhold. Fordele 1. Besparelse på vagthonorarer med videre på ,86 kr. om året. 2. Der er ikke så kraftig vagtbelastning på den enkelte. 3. Ferie og fridage bliver nemmere at tilrettelægge. Lige som det bliver nemmere at bytte enkelte timer ved udenbys møder m.v. 4. Der er indsatsledere fra alle parter Falck, de frivillige værn samt administrationen, det giver en god fordeling med mulighed for faglig sparring

16 Risikoanalyse Ved samtidige store hændelser vil det være nemmere at finde en anden indsatsleder der kan tage den ene af opgaverne. 6. Der skal kun skiftes en indsatslederbil derved en besparelse på indkøb, samt på den fremtidige drift. 7. Indsatslederen fra Falck kører i dag i egen bil, derfor er det nemmere at bytte vagt ved korte byt (typisk 2-4 timer). Ulemper 1. Længere kørevej for indsatsledervagten derfor vil der være flere gange han kommer senere end 1. udrykningen. 2. Lidt flere udkaldstimer derved lidt flere udgifter til udkaldsgodtgørelse. Disse udgifter kan ikke beregnes. 3. Slidtage på den ene indsatslederbil vil blive noget større på grund af de større køreafstande og de mange flere ture. 4. Der vil på sigt kunne blive behov for yderligere uddannelse af kommunes holdledere og det vil alt andet lige blive en udgift. Udgiftens størrelse afhænger af på hvilken måde denne opgradering sker. Byrådet har på deres møde den 6. december 2012 godkendt at indsatsledervagten ændres fra 2 til 1 område med 5 indsatsledere der på skift har vagt 1 uge af gangen. (Se Serviceplan side 19)

17 Risikoanalyse 2011 Stationsbeskrivelse som den er i dag: Brand og redningsopgaverne løses i dag fra 5 stationer indenfor kommunen og 2 stationer udenfor kommunen. Kommunen har desuden en mellemkommunal aftale om dækning af motorvejen med Esbjerg og Kolding Kommune. I tabellen nedenfor kan ses stationerne, samt hvilke køretøjer og bemanding der findes i dag på den enkelte station. (Se Serviceplan side 19-20) Station Køretøj Specieludstyr på køretøjer Brandmænd heraf Holdledere Falck Vejen A-sprøjte Let frigørelse Termisk Kamera Lifttender Tankvogn Overtryksventilator 25 6 Trin-2 trailer 4 stk. kimikaliedragter Pulvertrailer Let frigørelse Falck Brørup A-sprøjte Termisk Kamera Tankvogn Overtryksventilator Specielt udstyr til rengøring af vej 22 6 Tankvogn Dyreredning + nødslagtning Trin-1 trailer Rødding Frivillige A-sprøjte Let frigørelse + Termisk kamera Tankvogn Overtryksventilator 31 5 Miljøbil Trin-1 Jels Frivillige A-sprøjte Let frigørelse Tankvogn Overtryksventilator Miljøbil Trin Tender Båd Skodborg Frivillige A-sprøjte Tung frigørelse Tankvogn Overtryksventilator 33 6 Miljøbil Trin-1 Falck Agerbæk A-sprøjte Tankvogn Overtryksventilator Tender Trin-1 trailer 15 6 Falck Egtved A-sprøjte Tankvogn 15 4 Trin-1 trailer Tabel: Tabel med køretøjer, stationsmateriel og mandskab - opdateret 20. jan

18 Risikoanalyse 2011 Afgangstider og responstider 4 I dag køres med en max. afgangstid på 5 min. (lovbestemt) samt en responstid på 10 min. (tæt bebyggelse 5 ), 15 min. (spredt bebyggelse 6 ) samt in gen øvre responstid for den resterende del af kommunen. Som tæt bebyggelse er i dag udpeget: Vejen, Brørup, Rødding. Som spredt bebyggelse er: Holsted N, Holsted S, Glejbjerg, Hovborg, Føvling, Tobøl, Stenderup, Lindknud, Gjerndrup, Foldingbro, Nørbølling, Vester Torsted, Veerst, Bække, Gesten, Andst, Læborg, Askov, Malt, Maltbæk, Jels, Skodborg, Lintrup, Københoved, Øster Lindet, Sønder Hygum og Brændstrup. Tiderne blev fastlagt i.f.m vedtagelse af den nuværende serviceplan. Fremtiden Landområderne har i dag ingen længste responstid der bør i forbindelse med godkendelse af denne serviceplan sættes en max responstid for landområderne på 25 minutter, således at det sikres disse områder en fornuftig service. Responstiden for udrykning nr. 2 inden for samme udrykningsområder bør ligeledes tillægges 5 minutter. Frivillige i Vejen I dag er der ca. 25 frivillige i Vejen på kontrakt, en del af disse er dog ikke så aktive som det måske kunne ønskes. De mest aktive af de frivillige benyttes i dag til hjælp ved en række specielle opgaver. (Se Serviceplan side 20 og 22) o Nødstrømsforsyning til en del af plejecentrene i Vejen Kommune 7 o Pumpeopgaver o Indkvarteringsopgaver o I et vist omfang forebyggende opgaver 4 Responstiden er den tid der går fra modtagelse af alarmen ved brandvæsnets alarmcentral og til slukningstoget er ankommet på skadestedet 5 Tæt bebyggelse defineres - se bilag 5 6 Spredt bebyggelse defineres se bilag 5 7 For at nødstrømsanlægget kan benyttes på et plejecenter eller en anden institution, skal el-anlægget på institutionen bygges lidt om, dette er sket på centrene i gl. Vejen Kommune efter stormen i 1999 samt på plejecenteret Nørrevang. En sådan tilpasning koster ca kr. pr. institution

19 Risikoanalyse 2011 Udrykningsstatistiker (Se Serviceplan side 22-27) I dette afsnit gennemgås udrykningsstatistikerne for 2005 til 2009, samlet for Vejen Kommune. Der er valgt en række udtræk fra ODIN 8, der giver et godt billede over fordelingen af udrykninger i den pågældende periode. Tallene for denne periode er holdt op mod perioden (minus 2004) som lå til grund for den første serviceplan. Som det fremgår af gennemsnitstallene er der ikke de store udslag Diverse er typisk indsatslederopgaver hvor der ikke har været tilkaldt yderligere til løsning af opgaven. Opgaver for det samlede beredskab Abntal udrykninger Gennemsnit Gennemsnit Brandslukning Miljøopgaver Blinde/Falske alarmer Redningsopgaver 0 Diverse Udrykningstyper Diagram 1 Gennemsnit af udrykninger sammenlignet med (-2004) Nedenstående diagrammer viser udrykninger til brand og redning fordelt på typer af objekter og delt ud på størrelsen af opgaver. Ved fordelingen af brandene på størrelser er følgende kriterier lagt til grund: Små brande: Brande slukket med små redskaber, ved brug af et enkelt strålerør eller slukket før ankomst. Det vil sige brande med lille konsekvens og med et lille ressourceforbrug. 8 ODIN står for Online Dataregistrerings- og INberetningssystem

20 Risikoanalyse 2011 Større brande: Store brande: Brande hvor det har været nødvendigt at anvende 2 eller 3 strålerør til slukningen. Det vil sige brande med større konsekvens og et større tids- og ressourceforbrug. Brande hvor der har været anvendt mere end 3 strålerør til slukning. Det vil sige brande med stor konsekvens, tids- og ressourceforbrug. Her vil der tit være tale om indsættelse af flere slukningstog , ,2 Gennemsnit pr. år ( ) ,2 6,7 4,2 4,2 8,5 Gennemsnit pr. år ( (uden 2004) 0 Små brande Større brande Store brande Carporte, udhuse mv. Diagram 2 Brand i carporte, udhuse og garager er ikke opgjort i størrelse af brande, idet det næsten altid er tale om små eller større brande ,2 10, ,4 2,5 2,7 2,2 Gennemsnit pr. år ( ) Gennemsnit pr. år ( (minus 2004)) 0 Små brande Større Brande Store brande Diagram 3 Hovedvægten af brandene i industrien ligger på de små brande, hvilket antageligt skyldes, at en del virksomheder er udstyret med Automatisk brandalarmeringsanlæg og sprinkleranlæg. En brand vil således typisk blive opdaget tidligt i forløbet, enten af ABAanlægget eller af personer som arbejder på stedet

21 Risikoanalyse , ,7 3,4 4,3 4 3,8 Gennemsnit pr. år ( ) 2 Gennemsnit pr. år ( uden 2004) 1 0 Små brande Større brande Store brande Diagram 4 Størrelsen af brande i landbruget ligger næsten lige højt for de 3 kategorier. De flere større og store brande kan skyldes at brandene bliver opdaget meget sent i forløbet, samt at der typisk er en længere kørevej til disse brande. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,4 2,2 1,2 0,5 0,6 0,3 Små brande Større brande Store brande Gennemsnit pr. år ( ) Gennemsnit pr. år ( uden 2004) Diagram 5 Hovedvægte af disse brande ligger i kategorien små brande, dette skyldes typisk at der er mange personer, det medfører at brandene typisk opdages tidligt i forløbet, desuden er kørevejen mange steder ikke så lang

22 Risikoanalyse ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,8 1,5 0, Små brande Større brande Store brande Gennemsnit pr. år ( ) Gennemsnit pr. år ( uden 2004) Diagram 6 Her er stort set kun tale om små brande, dette skyldes at der på alle steder er installeret Automatisk brandalarmeringsanlæg, og et brandtilløb vil derfor blive opdaget meget hurtigt. Desuden ligger de fleste af disse institutioner tæt på brandstationerne. Dette er dog ikke ensbetydende med at branden har en lille konsekvens, idet der her er en større risiko for brande med en dødelig udgang. De fleste af beboeren er ikke selvhjulpne eller er dårligt gående ,4 13,5 11,2 13 Gennemsnit pr. år ( ) Gennemsnit pr. år ( uden 2004) 4 2 2,4 1,2 0 Små brande Større brande Store brande Diagram 7 Diagrammet viser et forholdsvis stort antal brande, men de fleste brand i det fri er små eller større brande, som kan klares af et slukningstog

23 Risikoanalyse ,2 9,2 Gennemsnit pr. år ( ) Gennemsnit pr. år ( uden 2004) 5 0 4,7 0,2 0 Små brande Større brande Store brande Diagram 8 Der er for det meste tale om bilbrande i det fri, brande i containere og lignende på pladser og vejarealer. Alle brande er uden den store konsekvens og af en størrelse, som kan klares med et reduceret slukningstog (1 køretøj + 4 mand) , ,6 7 Gennemsnit pr. år ( ) Gennemsnit pr. år ( uden 2004) Frigørelse fastklemte Brande og lignende Diagram 9 Diagrammet viser en kraftig stigning i det gennemsnitlige antal hændelser, dette skyldes udelukkende at kommunerne i de sidste år er begyndt at køre til flere uheld bl.a. kommer vi ud til mange færdselsuheld(fuh) med teknisk fastklemte personer. En anden årsag er at der i den nordlige del af kommunen, først er begyndt at køre til færdselsuheld i Derfor er tallene under FUH meget større i perioden , end den var i perioden

24 Risikoanalyse 2011 Statistik over udkald til det samlede beredskab fordelt på måneder Månedstabel - gennemsnitlig for perioden Antal gen. udrykninger Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snit Snit Diagram 10 Månedsstatistik I Diagram 10 vises en sammenligning mellem udrykningstallene for de to perioder variationen hen over året er stort set den samme, med bl.a. en markant stigning i august måned. Foto 1 brand i traktor

25 Risikoanalyse 2011 Statistik over udkald fordelt på tidsrum i døgnet 18 Antal udrykninger i snit Tidsintervaller Snittal Snittal Diagram 11 Døgnstatistik Statistikken viser, at det typisk er fra kl. 6 om morgenen og til hen omkring kl. 20 de fleste udrykninger ligger. Det viser også hvorfor det er så vigtigt at have tilstrækkelig med brandfolk der kan komme i arbejdstiden. Statistik over udkald fordelt på ugedage Udrykningsgennemsnit over ugen Antal udrykninger Snit Snit Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ugedage Diagram 12 - Ugestatistik Som det ses af diagrammet er de 2 perioder uden den store forskel, generelt kan man ikke rigtig se noget af denne graf udover at antallet af udrykninger falder lidt mod weekenden

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING 5 Praktisk implementering af serviceniveau 1 Risikoidentifikation 4 Politisk fastlæggelse af serviceniveau Styring og opfølgning Kommunikation Dokumentation Erfaringsopsamling

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Plan for risikobaseret dimensionering 2014

Plan for risikobaseret dimensionering 2014 Bornholms Regionskommune Plan for risikobaseret dimensionering 2014 vedtaget i kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 Bornholms Brandvæsen November 2014 j.nr. 14.00.00P35-0008 2 Revision af Plan for risikobaseret

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Serviceniveau Version 2013

Serviceniveau Version 2013 Side: 1 Hag e 1 Hjortsvang Tørring Ølholm Vejle Åle Honum Rask Mølle Kalhav e Uldum Hessel Bøg b alle Vester Ørum Krag elund Øster Snede Lindved Båstrup Gl. Sole Hvirring Flemming Korning Hornborg Horsens

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere