NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006"

Transkript

1 NORRBOM VINDING Videnregnskab 2006 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for Årets videnregnskab er det fjerde i rækken. Videnregnskabet for 2006 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som videnregnskabet for 2005 og er således i lighed med sidste år udarbejdet under hensyntagen til de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fastlagte retningslinjer. 1. Indledende bemærkninger Norrbom Vindings vision Det er vores vision at være et unikt og internationalt specialistfirma, som er kendt for kvalitet, optimal faglig kompetence og et højt serviceniveau. Vi ønsker, at Norrbom Vinding er det naturlige første valg som samarbejdspartner for private såvel som offentlige virksomheders HR-funktion, og vores målsætning er dermed at være markedsleder inden for arbejds- og ansættelsesret i Danmark. Hovedmålsætninger i 2006 Ovenstående vision er grundlaget for Norrbom Vindings videnledelse. Videnregnskabet er udtryk for, hvorledes vores videnledelse og dermed vores vision er blevet konkretiseret i Ikke alle udfordringer på videnområdet kan prioriteres lige højt, hvorfor vi i 2006 især har fokuseret på følgende fire hovedmålsætninger: 1. Procesudvikling 2. Kompetenceudvikling 3. Uddybning og udvikling af relationer med klienter og samarbejdspartnere 4. Internationalisering

2 Procesudvikling dækker over en række både internt og eksternt rettede målsætninger om at forbedre delingen af viden og information samt at eksplicitere vores fælles faglige viden. At udarbejde et decideret videnregnskab er således et led heri. Kompetenceudvikling er naturligvis en helt central ledelsesudfordring for en advokatvirksomhed. I 2006 har det, i lighed med 2005, været en målsætning at udvikle vores kompetencer både i bredden, ved at følge med omverdenens øgede fokus på en række juridiske discipliner, og i dybden ved at udvikle vores interne uddannelse og viden. Samtidig er det en målsætning, at Norrbom Vinding til stadighed formår at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. I et stadigt mere konkurrencepræget marked er tætte relationer til klienter og samarbejdspartnere af stor betydning. Det har derfor også i 2006 været en væsentlig målsætning for Norrbom Vinding at uddybe og bevare sådanne relationer. Endelig er internationalisering en klar målsætning, naturligvis ikke mindst i regi Ius Laboris. Det er derfor en ledelsesudfordring at have de nødvendige kompetencer til at gennemføre dette samt at opnå så høj en grad af eksponering internationalt som muligt. Bemærk, at en række initiativer, der tidligere var en del af videnregnskabets afsnit om produktudvikling, er flyttet til andre afsnit, fordi indsatsområderne ikke længere er i produktudviklingsfasen men er overgået til at være en integreret del af Norrbom Vindings drift. 3. Data Nedenfor følger videnregnskabets data. I venstre kolonne er angivet de indsatser, hovedmålsætningerne har konkretiseret sig i. Herefter er, fra venstre mod højre, angivet følgende data: Resultat i 2005 Resultat i 2006 Ændring i procent Som indledning til data-afsnittet er opregnet vore videnressourcer. Som afslutning er angivet årets resultat. 2

3 Videnressourcer Ændring Medarbejdertal - som årsværk - antal juristårsværk ,7% -5,0% Gennemsnitsalder 35,8 37,2 +3,% Medarbejdererfaring - gennemsnitlig erfaring for advokater (forstået som år siden cand. jur.-eksamen) 11,2 12,5 +11,6% Viden - årsværk alene anvendt på videnindsamling og - ledelse 3 3,5 +16,7% Målsætning 1: Procesudvikling Ændring Mulighed for hjemmearbejdsplads Antal medarbejdere med hjemmearbejdsplads - andel af årsværk - andel af advokater - andel af administrative medarbejdere ,0% 26 68,4% 10 61,1% +8,3% +8,4% +4,1% Antal hjemmearbejdspladser etableret Etablere elektronisk videnbank Antal emner tilgængelige - andel af alle emner ,5% Antal nyoprettede emner i videnbanken Udarbejde videnregnskab Antal timer benyttet herpå, anslået ,5% Målsætning 2: Kompetenceudvikling og rekruttering Ændring Afholde medarbejderudviklingssamtaler for alle medarbejdere Antal gennemførte medarbejderudviklingssamtaler ,4% +0,4% 3

4 Afholde interne møder for deling af viden Antal afholdte interne møder i alt 41 66,4% 50 75,% +22,0% +,5% Antal gennemførte NorrVind-møder 13 72,2% 16 76,2% +23,1% +4,0% Antal gennemførte advokatmøder 6 66,7% ,3% Antal gennemførte fuldmægtigmøder Antal gennemførte administrationsmøder 5 62,5% ,5% Antal gennemførte IT-gruppemøder 5 55,6% 6 75,0% +2 +1,4% Antal gennemførte videndelings- og undervisningsmøder 75,0% 13 77,8% +44,4% +2,8% Synliggøre Norrbom Vinding over for potentielle medarbejdere Antal hits på hjemmesidens jobrelaterede sider ,5% Deltage i eksterne netværk (jf. side 5) Antal medarbejdere, der deltager i eksterne netværk (eksklusiv International Practice Groups/Ius Laboris) - andel af alle medarbejdere 2 21,4% +1,4% Deltage i International Practice Groupsamarbejdet inden for Ius Laboris 4 Antal advokater, der deltager i en International Practice Group - andel af alle advokater 6,2% 2 16,7% -77,8% -52,5% Antal advokattimer benyttet på deltagelse i International Practice Groups - antal timer i gennemsnit per deltager ,6% +1,8% Stille aviser, tidsskrifter, faglitteratur og relevante databaser til rådighed for medarbejderne Gennemsnitlig udgift per medarbejder (årsværk) i kr ,% Stille tidssvarende IT-systemer til rådighed for medarbejderne Gennemsnitlig udgift per medarbejder (årsværk) i kr ,7% Uddanne medarbejdere (eksklusiv deltagelse i International Practice Groups og intern oplæring/sparring) Samlede udgifter i kr ,8% 4

5 - gennemsnitligt per medarbejder i kr ,7% Udgifter til fuldmægtigkurser, i kr ,3% Udgifter til øvrig uddannelse (herunder specifik Norrbom Vinding uddannelse ved eksterne konsulenter, kurser generelt, konferencer, netværk, sprog samt fagspecifikke kurser), i kr ,2% Udgifter til transport i forbindelse med uddannelse, netværk m.v., i kr ,% Målsætning 3: Uddybning og udvikling af klientrelationer Ændring Publicere faglige nyheder på hjemmesiden Antal faglige nyheder på dansk ,6% Antal faglige nyheder på engelsk 8 +12,5% Antal juristtimer benyttet på nyhedsskrivning - heraf advokattimer - heraf fuldmægtigtimer - heraf stud.jur. timer ej relevant ,8% +16,% -10,6% - Udsende nyhedsmails til klienter og samarbejdspartnere Antal udsendte nyhedsmails på dansk - heraf ekstraordinære ,0% +20 Antal udsendte nyhedsmails på engelsk - heraf ekstraordinære Antal abonnenter, danske, ultimo ,5% Synliggøre Norrbom Vinding via hjemmeside Gennemsnitligt antal unikke besøgende per dag 6 6 Undervise eksternt Antal advokattimer benyttet på undervisning Andel af advokater, der har undervist Antal undervisningstimer per advokat i gennemsnit, inklusiv forberedelse ,7% 106, ,8-10,3% +8,3% -17,2% Deltage i faglige netværk Antal netværk med deltagelse af medarbejder fra Norrbom Vinding ,7% 5

6 Målsætning 4: Internationalisering Ændring Internationalisere sagsportefølje Andel af sager for internationale klienter 1,7% 1,5% -0,2% Publicere faglige nyheder på engelsk se ovenfor Synliggøre Norrbom Vinding internationalt via hjemmeside Andel udenlandske besøgende på hjemmesiden 4,6% 4,8% +0,2% Opnå bedst mulig ranking for arbejds- og ansættelsesret i Danmark i internationale opslagsværker Ranking, European Legal Ranking i PLC Which Lawyer? 1 1 Have medarbejderstab med international erfaring Andel af medarbejdere med udlandsophold - heraf andel af advokater 31,1% 61,1% 31,0% 72,7% -0,1% +11,6% Andel af medarbejdere med udenlandsk akademisk grad - heraf andel af advokater 11,1% 33,3% 16,7% 54,5% +5,6% +21,2% Årets samlede resultat Ændring Udgifter til uddannelse i alt i kr ,8% Udgifter til systeminvesteringer, herunder HR Helper, HR Organiser, intranet og videnbank i alt i kr Udgifter til aviser, tidsskrifter, faglitteratur, databaser med videre i alt, i kr ,% Antal juristtimer benyttet på deltagelse i International Practice Groups/Ius Laboris, omregnet til omsætningstab i kr ,1% Antal juristtimer benyttet på publicering af nyheder til hjemmeside, omregnet til omsætningstab i kr ,2% Samlede udgifter relateret til videnledelse i kr ,7% Årsværk benyttet på videnindsamling og ledelse 3 3,5 +16,7% Som andel af det samlede antal årsværk 7,5%,2% +1,7% 6

7 4. Bemærkninger og konklusioner Videnressourcer Overordnet set fremviser Norrbom Vindings videnressourcer stabilitet sammenlignet med Procesudvikling Der er i 2006 ikke gennemført større systeminvesteringer på videnområdet. Til gengæld er der investeret betragtelige ressourcer i opdatering og videreudvikling af vores paradigmasamling. Kompetenceudvikling og rekruttering af medarbejdere Der blev i 2005 ikke gennemført medarbejderudviklingssamtaler grundet en periodeomlægning fra efterår til forår. Disse medarbejderudviklingssamtaler er herefter i al væsentlighed gennemført i For så vidt angår interne møder, har vi i absolutte tal gennemført flere møder i 2006 end i 2005, og ligeledes er den relative gennemførelsesprocent steget. Tid benyttet på aktiviteter relateret til videndeling inden for Ius Laboris er faldet væsentligt. Dette skyldes, at der i 2005 blev gennemført en strukturændring inden for alliancen, hvormed de eksisterende Joint Practice Groups - hvori en lang række af Norrbom Vindings advokater deltog - blev erstattet af International Practice Groups, som udgør en række mere overordnede fora for videndeling. Udgifterne til "hard copy" viden (tidsskrifter, bøger, m.v.) har været faldende i 2006, hvilket opvejes af væsentligt større udgifter til databaser, online-produkter, m.v. Stigningen i udgifterne til sidstnævnte er formentlig udtryk for både et bedre og bredere udbud af tjenester og en øget efterspørgsel internt. Endelig er de samlede investeringer i uddannelse øget væsentligt i Klientrelationer Antallet af publicerede (danske) nyheder på hjemmesiden er steget i Dette har naturligt medført, at udgifterne til denne indsats som helhed er steget, men det bemærkes, at kostprisen per publiceret nyhed har været nogenlunde stabil sammenlignet med Vi har i 2006 brugt nogenlunde samme ressourcer på at undervise eksternt som i

8 Internationalisering 2006 fremviser et nogenlunde konstant antal sager for internationale klienter. Også på de øvrige parametre inden for indsatsområdet internationalisering fremviser 2006 stabilitet. Årets resultat I forhold til 2005 fremviser regnskabet for 2006 i rent økonomisk henseende et fald i udgifterne til videnområdet på 8,7%. Faldet forklares ved, at der i 2006 har været væsentligt færre udgifter til deltagelse i aktiviteter i regi Ius Laboris. Omvendt bemærkes, at der for så vidt angår medarbejderressourcerne er anvendt en større procentdel af Norrbom Vindings medarbejderstab på vindenområdet i 2006 end i Benyttet regnskabspraksis samt noter Regnskabspraksis Der er i regnskabet benyttet tal og informationer fra følgende kilder: Sags- og økonomistyringssystem (tidsregistrering samt regnskabsmæssige oplysninger) Hjemmesidens statistikmodul Interne fildrev Estimater Der regnes overalt i videnregnskabet med en samlet medarbejderstab på 42 (ultimo 2006), svarende til 38 fuldtidsårsværk, 20 juristårsværk og 18 ikke-juristårsværk. Det bemærkes, at både det samlede medarbejdertal og årsværk-tallene er benyttet i regnskabet, alt efter relevans. Noter 1) Resultatet er udtryk for en periodeforskydning, idet medarbejderudviklingssamtalerne af praktiske årsager er flyttet fra efterår til forår, hvilket konkret vil sige gennemførelse i foråret

9 2) Fra og med 2005 gennemføres fuldmægtigmøder efter fuldmægtigenes anmodning alene ad hoc, idet der samtidig er sket en opgradering af antal møder med egentligt undervisningsindhold direkte rettet mod fuldmægtigene. 3) Defineret som siderne Om Norrbom Vinding, Ledige job, Kultur, Uddannelse & udvikling og Testimonials. 4) Det bemærkes, at organiseringen af viden- og kompetencedeling inden for Ius Laboris-alliancen, herunder opbygningen af International Practice Groups, er under omlægning i , hvorfor antallet af advokater, der aktuelt deltager heri, er begrænset. 5) Konkret International Bar Association, Dansk Forening for Arbejdsret, Advokatrådets Erhvervsudvalg, XBHR Global Forum for Cross-Border Human Ressource Experts, International Society for Labor and Social Security Law, European Employment Lawyers Association, netværket VidenDanmark, International Pension and Employee Benefits Lawyers Association, Progress, Center for Ledelse samt diverse erfagrupper (inden for jura, IT og økonomi).

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005 NORRBOM VINDING Videnregnskab 200 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 200. Årets videnregnskab er det tredje i rækken. Videnregnskabet for 200 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som videnregnskabet

Læs mere

Strategi for videnledelse 1

Strategi for videnledelse 1 Oktober 2001 Strategi for videnledelse 1 BDO-professor, cand.oecon., Ph.d, Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Cand.oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus Professor, Dr.merc.,

Læs mere

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til HR-portalen

Guide til HR-portalen Af proceskonsulent, cand. comm. Mads Richard Møller, Intracom Consult. Udarbejdet marts 2004. Intracom Consult mads@intracom.dk - www.intracom.dk Introduktion er en hjælp og vejledning til virksomheder,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

Videnregnskabers struktur og indhold?

Videnregnskabers struktur og indhold? Oktober 1999 Videnregnskabers struktur og indhold? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Heine Thorsgaard Larsen, Handelshøjskolen i København Resume Videnregnskabet

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet - En behovsanalyse Juni 2001 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet En behovsanalyse Juni 2001 Forord Industriel videnbeskyttelse også

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere