Årsrapport Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade København Ø

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten..21 Note 1: Personaleomkostninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Note 4: Hensatte forpligtelser Bilag 1: Årets resultatopfyldelse Bilag 2: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (UK ) Bilag 3: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK ) Bilag 4: Nøgletal Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling Supplerende noter til regnskabet...31 Supplerende note 1: Varebeholdning... 31

4 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav 5 Figur 1: Indtægter og omkostninger 6 Figur 2: Balancens sammensætning 7 Figur 3: Egenkapitalens sammensætning 7 Figur 4: Låneramme og SKB-gæld 8 Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser 11 Tabel 3: Reservation 13 Regnskabstabeller Tabel 4: Resultatopgørelse 15 Tabel 5: Resultatdisponering 16 Tabel 6: Balancen 17 Tabel 7: Egenkapitalforklaring 18 Tabel 8: Inddækning af merforbrug 18 Tabel 9: Bevillingsregnskab 18 Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger 21 Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 21 Note 3: Materielle anlægsaktiver 22 Note 4: Hensatte forpligtigelser 22 Obligatoriske bilag Bilag 1: Årets resultatopfyldelse 23 Tabel 5.4.1: Produktionstal Tabel 5.4.2: Biblioteksvirksomhed Bilag 2: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 27 Bilag 3: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) 27 Bilag 4: Nøgletal 28 Øvrige tabeller Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver 29 Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling 30 Supplerende noter til regnskabet Supplerende note 1: Varebeholdning 31 Side 4 af 31

5 1 Beretning 1.1 Præsentation af virksomheden Danmarks Blindebibliotek (DBB) er en statsinstitution på Kulturministeriets område. DBB er det nationale landsdækkende bibliotek, der producerer og formidler digitalt og analogt materiale med hjemmel i ophavsretslovens 17 og med baggrund i aftaler med rettighedshavere. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder i tekst, lyd, punkt og online. Til brugere i arbejde og til arbejdssøgende tilbydes individuelt fremstillede produktioner af informationsmateriale, der understøtter den enkelte i udøvelsen af sit arbejde. For døvblindeblevne enkeltpersoner produceres individuelt efterspurgt materiale i punktskrift og e-tekst. Der henvises i øvrigt til lov nr. 340 af 17. maj 2002 om biblioteksvirksomhed Mission Det er DBB s kerneopgave at sikre informationsadgang for mennesker, som på grund af syns- eller læsemæssig funktionsnedsættelse er ude af stand til at læse konventionel tekst. DBB udvikler, producerer og distribuerer informationsbærende materialer i alternative, tilgængelige formater. I fører DBB sin samlede virksomhed ind i fremtiden ved at omlægge alle processer til digital teknologi og udfase alle sider af den analoge virksomhed. DBB fungerer som biblioteksvæsenets overbygning inden for biblioteksbetjening af mennesker, som ikke kan benytte konventionel tekst. DBB udvikler og driver netbiblioteket med det formål at konsolidere, udvikle og optimere én fuldt tilgængelig, fælles indgang til biblioteksvæsenets ressourcer. For at sikre størst mulig effekt arbejder DBB i partnerskaber, nationalt og internationalt Vision Lige adgang til viden. 1.2 Årets faglige resultater Tabel 1. Omkostninger og resultatkrav Produkt/Opgave Omkostninger Opfyldte Resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Mio. kr. Antal Antal Antal Ikke opfyldte resultatkrav Analog formidling 9, Digital formidling 31, Vejledning og anden formidling 6, I alt 47, Ud af 10 opstillede resultatkrav i 2007 er 9 fuldt opfyldte. Det resterende krav strækker sig ind i 2008, hvor dette vil blive opfyldt, jf. i øvrigt målrapporteringen. Det samlede resultat vurderes som meget tilfredsstillende, idet bl.a. den digitale biblioteksservice og vejledning gennem DBB s overbygningsfunktion sikrer en øget kvalitet og kvantitet af adgang til information for DBB s brugere. Metode for omkostningsfordeling er anført i bilag 8 Vurdering af årets faglige resultater Året 2007 er gået meget tilfredsstillende for DBB. Overgangen fra analog til digital virksomhed nærmer sig sin afslutning, og DBB opnåede at have mange flere brugere af digitale materialer end forventet, se bilag 1 for yderligere detaljer. Netbiblioteket E17 for tilgængelig information er blevet udvidet med et rum særligt rettet mod brugere i erhverv for at understøtte informationsadgangen for disse brugere i endnu højere grad. Der er udviklet og implementeret et streamingprodukt, der gør det muligt direkte at lytte til et lydmateriale på netbiblioteket. Der var i 2007 mange flere Side 5 af 31

6 besøgende og indmeldte brugere på E17 end forventet. DBB s brugere benytter således aktivt muligheden for at tilgå information gennem flere kanaler, hvilket afspejler den generelle udvikling i samfundet. I 2007 er samarbejdet mellem DBB og folkebibliotekerne intensiveret med mange positive resultater til følge. Indholdet, og værdien, af DBB s overbygning efter digitaliseringen af DBB s virksomhed står nu klar for det samlede biblioteksområde, se detaljer i rapportens afsnit 2.2. Det tættere samarbejde er af stor betydning for at sikre et højt kvalitetsniveau for den samlede biblioteksbetjening af DBB s og folkebibliotekernes fælles brugere. Dette bevirker, at personer med særlige læsebehov har større mulighed for at stifte bekendtskab med DBB s biblioteksservice, og derigennem bedre opnå lige adgang til information. DBB satsede i 2005 på at have digitale brugere i Det har vist sig, at den digitale biblioteksservice er så populær, at der ved udgangen af 2007 var digitale brugere. De nye brugere er for stor del unge ordblinde, der er en ny brugergruppe for DBB, men der har tillige været tilvækst i antallet af synshandicappede og andre handicapgrupper (se yderligere bilag 1). Det kraftigt stigende antal brugere afspejler et hidtil uopfyldt behov for informationsadgang for et stort antal personer, der nu, via digital biblioteksservice, kan deltage på mere lige fod i politiske, kulturelle, uddannelsesmæssige, mfl. sammenhænge. DBB har i 2007 digitaliseret alle de udbudte lydtidsskrifter. Det har været en omfattende proces med intern omlægning af produktionsform samt en høj grad af kommunikation til brugerne omkring omlægningen (se i øvrigt bilag 1). Brugerne har taget vel imod det nye format og de tidsskriftsprodukter, som DBB i 2007 er begyndt at udgive specielt rettet mod forskellige læsebehov, har vist sig meget populære hos brugerne, da de kan få et produkt, der er lettere for dem at anvende var også året, hvor DBB modtog Innovation Cup (www.innovationcup.org) som Danmarks Offentlige Innovationsmester for sit digitaliseringsprojekt. 1.3 Årets økonomiske resultat Der er til regnskabsaflæggelsen anvendt Statens Koncern System og Navision Stat version som datagrundlag Indtægter og omkostninger Figur 1: Indtægter og omkostninger Som det fremgår af figur 1, er Danmarks Blindebiblioteks indtægter højere end omkostninger og ved årets udgang i 2007 ses et overskud på 4,8 mio. kr. Overskuddet i 2007 fremkommer som en kombination af overskud på indtægtsdækket virksomhed på 1,7 mio. kr. samt et overskud på almindelig drift og lønudgifter. Årsagen til overskud på driftsaktiviteter i 2007 skyldes, at der har været forbrugt mindre midler på den analoge virksomhed end forventet og at den digitale formidling har været påvirket af en stor personaleudskiftning på institutionens videnstunge stillinger. I betragtning af de personalemæssige udfordringer Danmarks Blindebibliotek har oplevet i 2007, må resultatet anses for tilfredsstillende. I 2008 forventes en væsentlig forøgelse af både løn og driftsudgifter i forbindelse med udmøntning af resultatkontraktmål for om fuldstændig digitalisering af DBB services og materialer. Side 6 af 31

7 1.3.2 Balancens sammensætning Figur 2: Balancens sammensætning Jf. figur 2, balancens sammensætning ultimo 2007, udgør aktivsidens omsætningsaktiver 24,9 mio. kr. hvoraf de 9,7 mio. kr. kan henføres til likvide midler på uforrentet konto og de 8,6 mio. kr. udgør saldo på finansieringskonto. Materielle anlægsaktiver udgør 11,3 mio. kr. og udgør primært investeringer i IT- og produktionsudstyr til understøttelse af digitaliseringsprocessen. På passiv siden udgør de 12,1 mio. kr. reserveret bevilling af en samlet kortfristet gæld på 20 mio. kr. Ligeledes udgør den langfristet gæld 11,3 mio. kr., som primært er investeringer i forbindelse med tidligere nævnte digitaliseringsproces. Egenkapitalen udgør 5,8 mio. kr., hvor en væsentlig post er årets overførte overskud på 4,9 mio. kr. Balanceværdierne forventes at falde i 2008 som følge af forbrug på reserveret bevilling og hensættelse på uforrentet konto i forbindelse med udmøntning af resultatkontrakt Egenkapitalens sammensætning Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Side 7 af 31

8 Danmarks Blindebiblioteks egenkapital består af en startkapital på 882 t.kr. og et positivt overført overskud i 2007 på kr. 4.9 mio.kr. I 2008 forventes egenkapitalen at vokse med 1,1 mio. kr. til 6,9 mio. kr. som følge af et overskud på indtægtsdækket virksomhed og driftsaktiviteter Låneramme og SKB-gæld Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Likviditetstildelingen er først sket primo 2007, der er derfor ingen sammenligningstal med tidligere år. Den samlede udnyttelsesgrad af lånerammen ultimo 2007 udgør 83 % af den samlede låneramme på 13,1 mio. kr. Forbrug på bygge og it-kredit skyldes ombygning i forbindelse med digitaliseringsprocessen og forventes færdiggjort ultimo I 2008 forventes et fald i indestående på FF7, hvilket skyldes udmøntning af resultatkontrakt , samt at overflytning af hensatte midler fra uforrentet konto først forventes fortaget primo 2009, modsat 2007 hvor dette skete i året Forventninger til de kommende år I perioden digitaliserer DBB sin virksomhed fuldt ud, og udfaser dermed den analoge teknik, således at alle brugere modtager digitale materialer. Perioden er dækket af en resultatkontrakt. Den fuldstændige digitalisering af DBB s materialer og services muliggøres af en ekstrabevilling fra SATS-puljemidler (8 mio. kr.) og UMTS-puljemidler (2 mio. kr.), hertil kommer DBB s opsparing (19,6 mio. kr. ved udgangen af 2005). Med opfyldelsen af resultatkontrakt , bortfalder de ekstraordinære UMTS og satspuljemidler som DBB har kunnet råde over i forbindelse med digitaliseringen af virksomheden. En fremtidig udnyttelse af DBB s ordinære bevilling skal kobles sammen med den succes digitaliseringen på flere område har været for DBB s brugere. De nye digitale produkter har bevirket en øget tilgang af brugere, og samlet set oplever DBB et stærkt forøget antal udlån pr. bruger. Således er det gennemsnitlige lydbogsudlån pr. bruger pr. år, steget fra 42 udlån pr. bruger i 2004 til 71 udlån pr. bruger i Inden for de sidste 6 måneder, 1. august marts 2008 har netto brugertilgangen været på 879 synshandicappede og 848 ordblinde, i alt 1772 nye brugere. En sådan fortsat vækst vil betyde, at DBB vil have over brugere i starten af Med et gennemsnitligt udlån pr. bruger omkring det nuværende vil dette svare til 2 millioner udsendelser, blot for lydbøger. Side 8 af 31

9 I kraft af digitaliseringen er der implementeret nye produkttype og ydelser og der sket en omkostningsmæssig fordeling, der gør at nogle produkter og ydelser er blevet billigere og nogle dyrere. Samlet set er betjeningen af brugere omkostningsmæssigt steget, hvilket bevirker at DBB fra 2009 står overfor en økonomisk udfordring. DBB forventer også i årene fremover en fortsat stigende tilgang af brugere og ser på nuværende tidspunkt, som følge af brugertilvæksten og brugernes intensiverede benyttelse af DBB s services, kan de blive vanskeligt for DBB at bevare den nuværende kvalitet og kvantitet overfor sine brugere, såfremt det skal ske for de nuværende afsatte midler i budgetoverslagsårene på Finansloven. I 2009 tiltræder Danmark FN-konventionen på handicapområdet, hvorved Danmark bl.a. forpligter sig til, at sikre lige adgang til information via tilgængelige formater. I denne forbindelse kan det forventes, at brugernes krav til volumen og kvalitet fra DBB vil stige en udvikling, der ikke modsvares af den nuværende økonomiske ramme for 2009 og frem. Tillige kan tiltrædelse af konventionen forventes at skabe større fokus på området for tilgængelig information og dermed forhøje stigningen i brugertilgang. Ved udgangen af 2008 skal DBB servicere minimum brugere med digitalt materiale. Udlån af analoge materialer skal fuldstændig ophøre i løbet af samme år. Der vil være et stærkt fokus på at afrunde processen med at få brugerne over på den nye og forbedrede biblioteksservice. I 2008 understøtter DBB 11 biblioteker med produktion af deres lokale lydaviser, der indarbejdes i DBB s øvrige deadline-produktion (dvs. produktioner med meget stramme deadlines, der skal nå ud til brugerne på bestemte dage, og f.eks. 1 gang, hver uge). Den øgede produktion og distribution er mulig, idet lydaviserne er eksternt finansierede. DBB vil videreudvikle overbygningsfunktionen ved at udvide samarbejdet med bibliotekerne, bl.a. gennem at afdække mulighederne for opstart af to konkrete tiltag: For at understøtte bibliotekernes lokale service til alle brugere, og for at sikre særligt udsatte brugeres 1 udfoldelse af den demokratiske ret til adgang til læsning og informationer, afsøges muligheden for, at det lokale bibliotekspersonale kan agere som betroede personer 2 på vegne af disse brugere, således at det bliver muligt også lokalt at varetage biblioteksbetjeningen af udsatte brugere. Et samarbejde mellem DBB og tre eller flere folkebiblioteker, hvori der skal udvikles en national digital avislæsesal på netbiblioteket E17. Målet er at sikre brugere med særlige læsebehov lige og samtidig adgang til deltagelse i den samfundsdebat, der foregår i lokale og landsdækkende aviser samt magasiner og tidsskrifter. I første omgang forventes læsesalen at indeholde de lokale lydaviser, der produceres af biblioteker, som ønsker at bidrage til projektet. Der er søgt midler fra Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje til gennemførelse af projektet. DBB vil yderligere analysere samarbejdsflader mellem folkebibliotekerne og DBB og herfra udarbejde konkrete anbefalinger til DBB s fremtidige overbygningsfunktion, der forelægges Biblioteksrådet til udtalelse. DBB udviklede i 2005 en ny strategi for informationsmæssig understøttelse af brugere i erhverv. I 2008 udføres en brugerundersøgelse som opfølgning på implementering af erhvervsstrategien. DBB afslutter i 2008 digitaliseringen af den egenproducerede punktnodesamling, der er en del af blinde musikeres kulturarv, således at noderne kan indgå i DBB s digitale biblioteksservice og distributionsproces. Nyproduktion af 260 punktbøger i digitalt format er bagud i forhold til planen, da opgaven har afventet midler fra fundraising og idet de specifikke kompetencer, der kræves til opgaven, alene har kunnet skaffes ved intern oplæring, hvilket har været en mere tidskrævende proces end forventet. Det tilstræbes at opfylde målet i DBB skal indgå en ny rammeaftale, der dækker fra Den underliggende strategi vil fokusere på at udbygge DBB s kendskab til især de nye brugergruppers behov mht. informationsadgang, samt på at sikre en øget samtidighed, og et bredere udvalg, af tilgængelige materialer som led i opfyldelsen af kravene i FN-konventionen på handicapområdet og til understøttelse af den generelle udvikling i videnssamfundet. 1 Særligt udsatte brugere, er brugere, der grundet helbred eller andre årsager ikke kan forventes selv aktivt at opsøge information og bibliotekstilbud. Se evt. yderligere detaljer i DBB s rapport til Biblioteksrådet Rapport over DBB s overbygningsfunktion, En betroet person er en person, f.eks. en lokal bibliotekar, eller en pårørende, der af en bruger autoriseres til at varetage den aktive opsøgning af DBB s bibliotekstilbud på brugerens vegne. Se evt. yderligere detaljer i DBB s rapport til Biblioteksrådet Rapport over DBB s overbygningsfunktion, Side 9 af 31

10 Forudsætninger for datagrundlag Ovenstående data er samlet fra følgende datakilder: SLS (Statens Lønsystem) DBBDokSys (produktionsstyringssystem) Vubis (biblioteks- og udlånssystem fra 15. januar, 2006) BibKat (katalogprogram) Tidsregistrering E17-statistikprogram Effektmåling på bibliotekerne efter besøg af læringsrummet Referat af biblioteksrådsmøde, 6. december 2007 Side 10 af 31

11 2 Målrapportering 2.1 Målrapporteringens første del skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav Analog Formidling % 0/1 Digital formidling % 2/2 Vejledning og anden formidling % 7/7 I alt % 9/10 Danmarks Blindebibliotek opererer ikke med opgavebevilling, derfor er mål- og resultatstyringen ikke totalt dækkende for virksomhedens driftsopgaver. For information vedrørende principperne for omkostningsfordeling se bilag 8. Som det ses af tabel 3 er omkostningerne til analog formidling og digital formidling mindre end den indtægtsførte bevilling, hvilket har bidraget til virksomhedens samlede overskud. Der har i 2007 været forbrugt mindre på analog formidling end forventet, da brugernes efterspørgsel har været mindre end forventet. Udgiften til digital formidling har været mindre i 2007 end forventet, da har været øget pres i forbindelse med udmøntning af resultatkontrakt kombineret med stor personaleudskiftning på institutionens videnstunge stillinger. Modsat er udgiften til vejledning og anden formidling højere end den indtægtsførte bevilling, da der i året har været fokuseret kraftigere end forventet på DBB s rolle som overcentralfunktion. Der var i 2007 opstillet 10 resultatkrav for DBB, og af dem er 9 fuldt opfyldt i Det resterende mål er delvist (88 %) opfyldt, og strækker sig ind i 2008, hvor målet vil blive fuldt opfyldt. Det samlede resultat vurderes som meget tilfredsstillende, idet DBB i kraft af sin overbygningsfunktion gennem samarbejder med bibliotekerne har tilført det samlede biblioteksområde værdi og derigennem har styrket biblioteksservicen for sine brugere lokalt. Ligeledes bringer de øvrige mål DBB nærmere til opfyldelsen af sin vision om ligestilling, når det gælder adgang til information. Der henvises til målrapporteringen i bilag 1 for yderligere information. 2.2 Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Der er i resultatkrav, der ikke er opfyldt. Dette krav strækker sig ind i 2008 og vil blive fuldt opfyldt da, se bilag 1 Årets resultatopfyldelse Udvalgt mål: Modernisering af overcentralfunktionen Målet modernisering af overbygningsfunktionen består i 2007 af kravene: Rapport på baggrund af erfaringer omkring udvikling af DBB s overbygningsfunktion. Etablering af nationalt DAISY samarbejde med bibliotekerne. Samarbejdsprojekt: Udvikling af koncept for digital lydavis. Mål og baggrund Målet er at skabe et nyt fundament for samarbejdet mellem folkebibliotekerne og DBB. DBB s overcentralfunktion har udviklet sig fra en leverandørrolle til en vidensbank med speciale i digitale materialer og tidssvarende biblioteksservice for syns- og læsehandicappede. På baggrund af dialogmøder i 2006 med 16 biblioteksledere omkring indholdet af et gensidigt givtigt samarbejdsforhold, har DBB i 2007 initieret flere samarbejder med bibliotekerne omkring formidling af bibliotekstilbud for brugere med særlige læsebehov. Via disse samarbejder deler DBB ud af sin viden om biblioteksbetjening af de fælles brugergrupper og den digitale biblioteksservice, der kan tilbydes disse borgere. De lokale biblioteker bliver således fortrolige med den særlige digitale biblioteksservice, hvilket højner biblioteksbetjeningen for de brugergrupper bibliotekerne og DBB har til fælles, samt udbreder bibliotekstilbuddet til borgere, der ikke måtte kende til Side 11 af 31

12 det i forvejen. Dette er et vigtigt skridt på vejen til informationsmæssig ligestilling for de grupper af borgere, der hører under DBB s mission. Resultater I 2007 har DBB som del af moderniseringen af sin overbygningsfunktion samarbejdet med bibliotekerne om at udvikle et koncept for lokale digitale lydaviser, assisteret bibliotekerne i digitaliseringen af deres lokale lydaviser og sendt et mobilt læringsrum på turné blandt de lokale biblioteker. Konceptet for lokale digitale lydaviser blev til i et samarbejde med Solrødbibliotekerne og Greve bibliotek og er beskrevet i rapporten Strategiafsæt for fremtidens digitale lydavis. Rapporten anbefaler bibliotekerne at de digitale lydaviser udgives i DAISY-formatet, der også benyttes for DBB s lydmaterialer. For konkret at understøtte de lokale biblioteker i omlægningen fra analog til digital lydavis har DBB i samarbejde med Silkeborg bibliotek udviklet tre feltstudier og tilhørende manual til digital indlæsning af lydaviser. Bibliotekerne kan således låne et feltstudie hos DBB og prøve det, før de selv investerer i et digitalt lydstudie. DBB har udformet specifikationer for et lydstudies bestanddele og forhandlet en fælles licensaftale for et optageprogram, som bibliotekerne kan erhverve til at producere DAISYlydmaterialer. For biblioteker, der ikke selv ønsker at producere den lokale lydavis tilbyder DBB at producere avisen udgiftsdækket. Det mobile læringsrum er en del af kampagnen Gi dit bibliotek en chance til, der understøtter bibliotekerne i et fremstød omkring den særlige biblioteksservice over for de fælles brugergrupper. Læringsrummet medfølges af pressemateriale, der kan benyttes til at reklamere for det mobile læringsrums tilstedeværelse på det lokale bibliotek. Effektmåling udføres på de biblioteker, der har haft det mobile læringsrum, og de hidtil indkomne resultater viser, at bibliotekspersonalet er særdeles glad for kompetenceløftet, der sætter dem i stand til at formidle et bibliotekstilbud til også de brugere, der ikke kan benytte konventionel tekst. Bibliotekerne udtrykker, at avisomtalen i forbindelse med læringsrummets turné har skabt større opmærksomhed på området og øget synligheden over for brugergrupperne og deres pårørende. Bibliotekerne melder også, at de har fået skabt kontakt til nye relevante institutioner, som de ikke tidligere var i forbindelse med, eller styrket allerede eksisterende netværk. Detaljer om DBB s overbygningsfunktionstiltag, nu og fremover, er beskrevet i rapporten Rapport over DBB s overbygningsfunktion. Økonomi Til projektet er der i 2007 anvendt 0,89 årsværk, 161 t.kr. til ØD, 15 t.kr. til investering i materielle anlægsaktiver og forbrugt fondsmidler på 22 t.kr. Analyse Gennem dialogen og samarbejdet med bibliotekerne har DBB erfaret, at det der efterspørges lokalt er At gøre det nemt, at gøre det selv. DBB har som kerneområde at betjene nogle brugergrupper, som også betjenes på bibliotekerne, men hvor dette er blot én opgave blandt mange andre. Så den viden og de erfaringer, DBB har og opbygger, skal udbredes for at gøre det nemmere og hurtigere for bibliotekerne at dække brugernes behov lokalt. Gennem det mobile læringsrum og digitalisering af lydaviser har de lokale biblioteker fået konkrete input fra deres overbygningsfunktion på området omkring biblioteksservice for de særlige brugergrupper. Med disse samarbejder imødekommer DBB de ønsker, der blev udtrykt på dialogmøderne med bibliotekslederne i 2006, nemlig hands-on erfaring med de digitale materialer og netbiblioteket E17. Det mobile læringsrum holder bibliotekspersonale opdateret mht. indholdet af det fælles bibliotekstilbud, og det pressemateriale, DBB har udarbejdet for bibliotekerne i forbindelse med det mobile læringsrums turné, har lettet de lokale bibliotekers opgave med at udbrede budskabet om læringsrummets tilstedeværelse, samt medvirket til at synliggøre det lokale bibliotek, især for de fælles brugergrupper. Ligeledes har udbredelsen af DBB s knowhow omkring digitale lydmaterialer banet vejen for bibliotekernes omlægning af de lokale lydaviser fra analog til digital teknologi, igen også med tilbud om at afprøve et håndgribeligt produkt, det digitale feltstudie. Bibliotekernes meget positive modtagelse af samarbejdsformerne grunder antageligvis i, at DBB har taget udgangspunkt i de tilbagemeldinger, der blev opnået under dialogmøderne med bibliotekslederne og omsat disse til håndfaste tilbud, der har været af stor relevans for bibliotekerne netop nu. Det har yderligere været muligt at kombinere dette med en fremstød inden for lokale bibliotekstilbud til borgere med særlige læsebehov gennem et kampagnekoncept, der har været ressourcemæssigt overskueligt at implementere på de lokale biblioteker. Vurdering Målopfyldelsen er særdeles tilfredsstillende, idet DBB og de lokale biblioteker i større og større grad sammen udbygger biblioteksservicen for borgere med særlige læsebehov og formidler budskabet om denne til et bredere udsnit af Side 12 af 31

13 befolkningen. Specifikt har det lokale bibliotekspersonale fået opdateret den specialviden, der er forbundet med den særlige digitale biblioteksbetjening. På et mere overordnet plan er det vigtigt for DBB, at de lokale biblioteker ved, at de kan finde faglig understøttelse hos deres overbygningsfunktion, DBB, når det gælder biblioteksservice for brugere med særlige læsebehov. Dermed har DBB opnået en dybere integration af de forskellige tilbud biblioteksområdet har til borgerne, samt formået at komme ud til flere potentielle brugere, der kan udnytte deres ret til informationsadgang og deltagelse i informationssamfundet. Målopfyldelsen er yderligere tilfredsstillende, idet DBB kan benytte de gode erfaringer fremadrettet til den videre modernisering af overbygningsfunktionen. 2.3 Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto [ ] 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Produkt/opgave Resultatkontrakt DBB s reservation primo udgjorde 16,3 mio. kr. Disse midler er reserveret til udmøntning af resultatkontrakten I løbet af 2007 er der forbrugt 7,0 mio. kr. af tidligere reservationer, mens der er foretaget en reservering af årets bevilling på 2,9 mio. kr. Dette levner et (netto) årets forbrug på i alt 4,1 mio. kr., som det fremgår af kolonnen Forbrug i året. Årets anvendelse af tidligere reservationer vedrører DBB s digitaliseringsproces, mens reserveringen af årets bevilling på 2,9 mio. kr. er sammensat af flere poster: 1,9 mio. kr. til IT-investeringer, 0,5 mio. kr. til ombygningsprojekt fase 4 og 5 og endelig 0,4 mio. kr. til yderligere digitalisering af ydelser i forbindelse med betjening af brugere. Dette levner ultimo 2008 en samlet reservation på 12,2 mio. kr. Heraf forventes forventes 5,3 mio. kr. forbrugt i 2008 til fortsat udmøntning af resultatkontrakt , mens restbeløbet er disponeret til fremtidige afskrivninger Forudsætninger for datagrundlag SLS (Statens Lønsystem) DBBDokSys (produktionsstyringssystem) Vubis (biblioteks- og udlånssystem fra 15. januar, 2006) BibKat (katalogprogram) Tidsregistrering E17-statistikprogram Effektmåling på bibliotekerne efter besøg af læringsrummet Referat af biblioteksrådsmøde, 6. december 2007 Side 13 af 31

14 3 Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i seneste regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Økonomistyrelsen har udarbejdet. Årsrapporten for 2007 tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper, som er beskrevet i åbningsbalancen pr. 1. januar Siden åbningsbalancen er der ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis fremgår af påtegning samt bilagsmaterialet under bilag 3. Side 14 af 31

15 3.2 Resultatopgørelse Tabel 4: Resultatopgørelse for Danmarks Blindebibliotek 2007 ( ) (1.000 kr.) Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Regnskab Budget Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift 0 0 Gebyrer 0 0 Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Andre personaleomkostninger 0 0 Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt (note 1) Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 0 7 Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 Årets resultat Budget for 2008 er udtryk for DBB s interne budget Side 15 af 31

16 Tabel 5: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0 0 Disponeret til reserveret egenkapital 0 0 Disponeret udbytte til statskassen 0 0 Disponeret til overført overskud Side 16 af 31

17 3.3 Balancen Tabel 6, Balance for Danmarks Blindebibliotek 2007 ( ) (1.000 kr.) Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: 3.4 Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital Færdiggjorte 0 0 Opskrivninger 0 0 udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, Reserveret egenkapital 0 0 patenter m.v. Udviklingsprojekter under 0 0 Bortfald af årets resultat 0 0 opførelse Immaterielle anlægsaktiver i Udbytte til staten alt 3 Materielle anlægsaktiver Overført overskud Grunde, arealer og bygninger Egenkapital i alt Infrastruktur Hensatte forpligtelser Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr FF4 Langfristet gæld Igangværende arbejder for egen FF6 Bygge og IT-kredit regning Materielle anlægsaktiver i alt Donationer Statsforskrivning Prioritetsgæld 0 0 Øvrige finansielle Anden langfristet gæld 0 0 anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver i alt Langfristet gæld i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Værdipapirer 0 0 Anden kortfristet gæld Likvide beholdninger Skyldige feriepenge FF5 Uforrentet konto Reserveret bevilling FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 0 0 fremmed regning Andre likvider Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger i alt Kortfristet gæld i alt Omsætningsaktiver i alt Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt I forbindelse med udmøntning af resultatkontrakt , er der jf. aftale med Kulturministeriet i året 2007 overført 7 mio. kr. fra reserveret bevilling på uforrentet konto til finansieringskonto. Som følge af ændringer i kontoplan ses en forskel på primo 2007 balanceværdi på kr. 240 t.kr., ændringen påvirker på aktivsiden tilgodehavender og på passivsiden anden kortfristet gæld. Side 17 af 31

18 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 7: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 882 Startkapital primo 882 Startkapital ultimo 882 +Overført fra årets resultat Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året DBB s egenkapital består af en startkapital på 882 t.kr. og et positivt overført overskud i 2007 på kr. 4,9 mio.kr. Der ses en difference på egenkapitalen ultimo R-året og bevillingsafregnings egenkapital på 2 t.kr. Årsagen til denne difference skyldes udsalderingskonto FF1, ved bogføring af et gebyr fra Jyske Bank. 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Danmarks Blindebibliotek har ikke overskredet sin låneramme i 2007 og det kan oplyses at Kulturministeriet i juni 2007 godkendte at institutionen overførte 7 mio. kr. af sin reserverede bevilling fra uforrentet konto til Finansieringskonto i forbindelse med udmøntning af resultatkontrakt Det skal tilføjes, at der pr. afslutningsdato er en forskel på igangværende arbejder og Bygge- og IT-kredit på 291 t.kr., som skyldes modtagelse af fakturaer efter bankposteringer foretaget den 28. december Ligeledes er der en forskel på optagelse af langfristet gæld og anskaffelser af materielle anlægsaktiver, på 278 t.kr. som ligeledes skyldes modtagelse af fakturaer efter bankposteringer foretaget den 28. december Der har i året ikke været tilfælde hvor den langfristede gæld har været lig eller større end summen af anlægsaktiver ved kvartals udgang. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 8: Inddækning af merforbrug 1000 kr., løbende priser Akk. opsparing ultimo 2006 Lønsumsloft Lønforbrug Difference Lønsum fratrukket lønudgifter til indtægtsdækket virksomhed (841 t.kr.), tilskudsfinansierede aktiviteter (467 t.kr), samt udlån af medarbejder med lønrefusion (333 t.kr). 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 9: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Budget 2007 Regnskab 2007 Difference Budget 2008 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Indtægter i alt Udgifter Årets resultat Side 18 af 31

19 Årets positive resultat på 4,9 mio. kr. er en kombination af et positivt resultat på indtægtsdækket virksomhed på 1,7 mio. kr. primært i forbindelse med en konverteringsopgave til Australien, samt årets nettoudgift til drift, der har været mindre end forventet. Dette forløb skyldes især, at der har været stor personaleudskiftning på nogle af institutionens videnstunge stillinger. Det skal tillige tilføjes, at udgiften til analog formidling har været lavere end forventet, da brugernes efterspørgsel har været mindre end forventet. Der er i årsrapport ikke indsat regnskabstal for 2006, da bevilling var udgiftsbaseret og derfor ikke kan bruges som sammenligningstal. Side 19 af 31

20 4 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Danmarks Blindebibliotek, CVR er ansvarlig for hovedkonto , herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten Side 20 af 31

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10!

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10! Indholdsfortegnelse Side 2! 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4! 2. Beretning... 5! 2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere