Dagsorden til HSU. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til HSU. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling Hanne Reinhold Dinesen TR for HK Tværgående Uddannelsesudvikling og Center for Undervisningsmidler Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC Videreuddannelse og praksisudvikling og F&I Jørgen Markussen TR for 3F Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Henriette Vognsgaard Hjernø TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Ledelsesrepræsentanter: Afbud: Erik Knudsen Rektor (Formand) Niels Grønbæk Nielsen Vicedirektør Søren Pedersen Vicedirektør Jørgen Hansen Vicedirektør for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ulla Mulbjerg - Vicedirektør Til stede: Ved pkt : Økonomichef Lars Valentin Lund Ved pkt : Forsknings- og udviklingsdirektør Jørgen Thorslund Ordstyrer: HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen HR og Kommunikation side 1/10

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Opfølgning fra sidste HSU-møde (kl ) Temadrøftelse: Den nationale kvalitetsorden og UCLs kvalitet (kl ) Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (kl ) Budget 2015 (kl )... 5 Pause, kl Vilkår for tillidsvalgte (kl ) Ledelsesgrundlag herunder tidsregistrering og opgaver (kl ) Evaluering af mobbe- og chikanepolitik (kl ) Orientering om lønforhandlinger (skriftlig orientering) Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Korte punkter (kl ) Job på særlige vilkår 2. Koncept for lederudvikling 3. Politik for profilvurderinger 4. Mødekalender Eventuelt (kl )... 9 Foreløbige punkter til næste møde...9 side 2/9

3 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Sagsfremstilling Dagsorden for mødet skal godkendes og punkter under "Eventuelt" skal annonceres af de tilstedeværende. 2. Opfølgning fra sidste HSU-møde (kl ) Sagsfremstilling Jf. referat fra HSU pkt. 3 "Temadrøftelse: Strategitjek": Der er enighed om, at der er behov for en tydeliggørelse af, hvordan strategien operationaliseres, og at det primært skal ske i områdestrategierne. Der skal i dette være fokus på formkravene (omfang). I indledningen bør tilføjes, at der er behov for at tydeliggøre strategier for kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling. Der bør være ekstra fokus på begrebet borger-/brugerinddragelse. Stud_Puls indtænkes yderligere. Der skal sikres tilstrækkelig tydelighed på kompetenceudvikling af uddannelsesfaglige medarbejdere. Det skal sikres, at virkning af udviklings- og forskningsmidler operationaliseres. Opfølgning: Dokumentet Trin mod 2020 i en version, der blev ændret efter HSU - drøftelsen i september, har været behandlet på bestyrelsesseminar i oktober Her var der tilslutning til hovedlinjerne i dokumentet. Direktionen har på direktionsseminaret den november 2014 igen behandlet dokumentet på og aftalt en kommunikationsmæssig bearbejdning af dokumentet, således at der kommer til at foreligge en meget kortfattet version til brug for spredning blandt alle ansatte, væsentlige interessenter m.v. Kommunikationsafdelingen står for den videre bearbejdning. Indstilling Det indstilles, at HSU tager opfølgningen til efterretning. side 3/9

4 3. Temadrøftelse: Den nationale kvalitetsorden og UCLs kvalitet (kl ) Sagsfremstilling På mødet gives et oplæg til drøftelsen af Erik Knudsen og Jørgen Thorslund. Oplægget vil belyse følgende perspektiver og åbne for temadrøftelsen: 1) Den nationale kvalitetsdagsorden for videregående uddannelse 2) UCLs udvidede kvalitetsdagsorden for uddannelse 3) Status på UCLs kvalitetsinitiativer 4) Temaer for drøftelse: a) Kvalitetssikring og udvikling skal baseret på viden. Hvordan arbejder ledelse og medarbejdere med denne opgave? b) Effektiviseringskrav indebærer at vi skal levere mere/bedre kvalitet for færre penge hvorledes håndteres dette krav i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere? c) Videndeling gennem konceptudvikling og anvendelse: Hvorledes understøttes en kultur hvor teamsamarbejde med brug af fælles koncepter i stigende udstrækning understøtter kvalitet og effektivisering? Til aktuel inspiration kan henvises til rapport 2 fra Regeringens kvalitetsudvalg: 4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (kl ) Sagsfremstilling Regnskabet efter 3. kvartal 2014 viser et overskud på 14,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15,9 mio. kr.. Afvigelsen fordeler sig således: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 14,3 16,9-2,6 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 6,4 7,8-1,4 Forskning og Innovation 0,6-1,0 1,6 Fælles Ledelse og Administration samt Puljer -6,4-7,8 1,4 Samlet budgetafvigelse 14,9 15,9-1,0 Der er i vedlagte notat og talmateriale redegjort nærmere for resultatet af regnskabet efter 3. kvartal Indstilling Det indstilles, at HSU tager regnskabet til efterretning. side 4/9

5 Bilag 4.1: Notat til kvartalsregnskabet for 3. kvartal Budget 2015 (kl ) Sagsfremstilling Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de principper, som HSU blev præsenteret for den 29. september Den ændrede budgetmodel skal underbygge intentionerne i UCLs nye organisation - herunder bl.a.; ambitionen om at flytte ansvar og arbejdsopgaver fra direktionen (ledelsesniveau 1) til vicedirektører m.fl. (ledelsesniveau 2). muligheden for at indarbejde krav om særlige former for gevinstrealisering i budgettet, samt mulighed for tilpasning af budgettet i forhold til gevinstrealiseringer fra tidligere budgetperioder. tættere sammenhæng mellem budgettet og de strategiske beslutninger i form af Strategi 2020, udviklingskontrakten og andre strategiske beslutninger foretaget af bestyrelse og direktionen. Indstilling Det indstilles, at HSU drøfter udkast til budget 2015 samt budget for overslagsårerne Bilag 5.1: Budget Pause, kl Vilkår for tillidsvalgte (kl ) Sagsfremstilling Det nedsatte udvalg indstiller at HSU godkender forslag til vilkår for tillidsvalgte i UCL. I udvalget deltog fra ledelsen Erik Knudsen, Søren W. Pedersen og Carsten Vikkelsøe. Følgende tillidsrepræsentanter deltog Lene Iversholt, Jytte Beck og Jørgen Markussen. Følgende arbejdsmiljørepræsentanter deltog: Pia Jørgensen og Lone Petersen. side 5/9

6 Indstilling Det indstilles, at HSU samtidig med godkendelsen beslutter at: Vilkårene gælder fra 1. januar er et overgangsår. Det betyder, at der sendes et varsel om, at beløbet sættes ned pr Dvs. alle med et højere beløb beholder det i Dem, der skal stige, får beløbet fra At der i december 2015 holdes evalueringsmøde med deltagelse af formanden for HSU og HAU plus gruppe af TR og AMR. at KontaktTR-ordningen evalueres, som angivet i aftalen for Kontakt- TR. Det har Søren W. Pedersen fået ansvaret for. Bilag 6.1: Vilkår for tillidsvalgte 7. Ledelsesgrundlag herunder tidsregistrering og opgaver (kl ) Sagsfremstilling På mødet vil bliver givet en orientering om status for implementeringen af ledelsesgrundlaget og herunder tidsregistrering via det nye fagsystem. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 8. Evaluering af mobbe- og chikanepolitik (kl ) Sagsfremstilling: Jf. "Temaer i HSU" (vedtaget af HSU den 23. marts 2014), skal UCL s mobbe- og chikanepolitik evalueres på december-mødet i lige år. Såvel ledelses- som medarbejdersiden har vurderet, hvorvidt der er formelle eller praktiske grunde til at revidere mobbe- og chikanepolitikken. Indstilling: side 6/9

7 Ledelsen vurderer ikke et behov for en formel revidering af UCL s mobbe- og chikanepolitik, men indstiller, at politikken rent opsætningsmæssigt redigeres. Medarbejdersiden vurderer og indstiller, at der er behov for en revidering af politikken. Bilag 8.1: Mobbe- og chikanepolitik 9. Orientering om lønforhandlinger (skriftlig orientering) Sagsfremstilling I budget 2015, er der reserveret midler til lønforhandlinger 2015 indenfor en ramme på 2,0 mio. kr. inkl. pension. Der er udarbejdet et oplæg til tidsplan og opgavefordeling for lønforhandlingerne Med henblik på en mere decentral proces, sender medarbejdere med tillidsrepræsentant ansøgninger til deres tillidsrepræsentant (ikke som tidligere Tillidsrepræsentant og leder aftaler nærmere, hvornår i ultimo april 2015 de skal udveksle hhv. ansøgninger fra medarbejdere og indstillinger fra lederen. For medarbejdere uden tillidsrepræsentant i UCL, indsender såvel medarbejdere som ledere hhv. ansøgninger og indstillinger til HR og Kommunikation sørger herefter for at indbyde de respektive organisationer. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 9.1: Tidsplan og opgavefordeling 10. Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Sagsfremstilling Status på APV en: Alle enheder har efter planen gennemført arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014 inden jul. Der vil efter jul ske en opfølgning på APV en i de lokale udvalg, hovedarbejdsmiljøudvalget og direktionen, og resultatet af den kommer til orientering i HSU. Arbejdsmiljøplanen 2015 HAU har udarbejdet den lovpligtige arbejdsmiljøplan for 2015, og et særligt fokus for 2015 bliver de arbejdsmiljømæssige aspekter af campusetableringerne. side 7/9

8 Arbejdsmiljøplanen er tilgængelig på mit.ucl.dk under møder og udvalg -> Hovedarbejdsmiljøudvalget Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 11. Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Sagsfremstilling Det er sket en ændring i tolkningen omkring 4-ugers reglen for AC erne. Hvor det tidligere blev tolket som en mulighed at få merarbejde med en årsnorm på undertid, hvis underviseren arbejdede af større omfang i mindst 4 uger, er der nu først tale om mulighed for merarbejdsgodtgørelse, hvis merarbejdet har strakt sig over mere end 4 uger (og skal fortsat være enten pålagt eller en forudsætning for varetagelse af tjenesten). Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 11.1: Retningslinjer for arbejdstid og merarbejde 12. Korte punkter (kl ) Sagsfremstilling 1) Job på særlige vilkår Af bilag ses oversigt over medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår. Der er pr. 3. kvartal 2014 ansat 40 medarbejdere i UCL på særlige vilkår, hvilket er samme antal som i Den indbyrdes fordeling mellem ansatte på særlige vilkår på TAP-området og de uddannelsesfaglige medarbejdere, udgør 85 pct. (82,5 pct. i 2013) for TAP-området og 15 pct. (17,5 pct. i 2013) for de uddannelsesfaglige medarbejdere. Bilag : Oversigt over ansatte på særlige vilkår pr. 30. september ) Koncept for lederudvikling se bilag side 8/9

9 3) Politik for profilvurderinger se bilag ) Mødedatoer 2015: Den 23. marts: 1/2 temadag + HSU-møde, Vestre Engvej, kl Den 15. juni: Blangstedgårdsvej, kl Den 21. september: Vestre Engvej, kl Den 16. november: Blangstedgårdsvej, kl Den 14. december: Vestre Engvej, kl Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringerne til efterretning. 13. Eventuelt (kl ) Næste møde: Den 23. marts 2015 (Vejle) Foreløbige punkter til næste møde: Godkendelse af dagsorden Opfølgning fra sidste møde Status på institutionen og udfordringer i det kommende år ved formanden (I forbindelse med fremlæggelse af rektors oplæg i marts, gennemgår formandsskabet temaerne og indplacerer de særlige relevante temaer på årets møder) Årsregnskab 2014 Evaluering af kompetencestrategi- og politik Opfølgning på APV Kønsopdelt lønstatistik (til orientering. Statistikken udsendes til LSU'erne primo Hvis dette giver anledning til bemærkninger, kan de drøftes i HSU på dette møde) Ledelsesgrundlag - herunder tidsregistrering og opgaver Nye/reviderede politikker/retningslinjer /hjemmelgrundlag Korte punkter: Koncept for medarbejderudvikling Eventuelt side 9/9

10 side 10/9

11 Notat Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat til regnskab for 3 kvartal 2014 Dokumentnummer: 1. Notat til kvartalsregnskabet 30. september Regnskab 30. september I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af regnskabet og budgettet for perioden 1. januar til 30. september Alle tal er i mio. kr. Det samlede resultat for perioden viser et overskud på 14,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15,9 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budget. Ovenstående resultat og budgetteret overskud er før opsparing til campusløsning. Opsparingskrav i mio. kr.: Campusløsning 11,0 3/4 delen af budgetteret opsparing for 2014 Den samlede budgetafvigelse på 1,0 mio. kr. fordeler sig således på hovedområderne: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 14,3 16,9-2,6 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 6,4 7,8-1,4 Forskning og Innovation 0,6-1,0 1,6 Fælles Ledelse og Administration samt Puljer -6,4-7,8 1,4 Samlet budgetafvigelse 14,9 15,9-1,0 Kvartalsregnskab pr. 30. september 2014 er vedlagt som bilag 2. I bilag 3 er kvartalsregnskabet pr. 30. september 2014 specificeret på de enkelte budgetområder. Side 1

12 2. Kommentarer til kvartalsregnskabet 30. september 2014 Kvartalsregnskabet udviser et samlet overskud for UCL på 14,9 mio. kr. Der kan være interne fordelinger og omposteringer mellem de enkelte hovedområder og uddannelser, der ikke er registeret i kvartalsregnskabet pr. 30. september Grunduddannelser Grunduddannelserne viser et positivt driftsresultat på 14,3 mio. kr.. hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultat Budget Afvigelse Pædagogisk og Samfundsfaglige Uddannelser kan vtat 4,8 9,9-5,1 Sundhedsuddannelser 8,0 7,0 1,0 Tværgående Uddannelsesudvikling 1,5 0,0 1,5 14,3 16,9-2,6 2.2 Pædagogisk og samfundsfaglige uddannelser De pædagogiske og samfundsfagligeuddannelsers resultat viser et overskud på 4,8 mio. kr. hvilket er 5,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Generelt har området lavere STÅ indtægter end budgetterede og samlet set har området højere personaleomkostninger og lavere driftsomkostninger end budgetteret. Læreruddannelsen Læreruddannelsen udviser et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. dårligere end budgetteret. Budgetafvigelsen skyldes primært taxameterindtægter, der er 1,6 mio. kr. mindre end budgetteret og personaleomkostninger, der er 3,0 mio. kr. større end budgetteret. Pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen har et overskud på 4,6 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede resultat. De samfundsfaglige uddannelser De samfundsfaglige uddannelser har et overskud på 0,9 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Socialrådgiveruddannelsen har et resultat, der er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret, mens Administrationsbachelor uddannelsen har et resultat, der er 0,9 mio. kr. bedre end budgetteret. Det nye udbud af Socialuddannelsen i Vejle betyder, at uddannelsen har svært ved at opfylde budgetkravene i budget 2014, da udbetaling af taxameterindtægterne er forskudt med et halvt år. 2

13 2.3 Sundhedsuddannelser Sundhedsuddannelsernes resultat viser et overskud på 8,0 mio. kr. hvilket er 1,0 mio.kr. bedre end budgetteret. Generelt har området STÅ indtægter på 1,1 mio. kr. og øvrige indtægter 1,1 mio. kr. udover det budgetterede. Området har personaleomkostninger, der ligger på niveau med det budgetterede, mens driftsomkostningerne er 1,0 mio. kr. bedre end budget. Sundhedsuddannelsernes budgetafvigelse på internt køb og salg af timer er netto 1,8 mio. dårligere end budgetteret 2.4 Tværgående Uddannelsesudvikling Det nyoprettede område under ledelse af vicedirektør Ulla Refstrup Mulbjerg indeholder blandt andet Bibliotekerne, Internationalt Kontor, Kvalitet, Uddannelsesinnovation og Læringsressourcer Der er et overskud på 1,5 mio. kr., hvilket er 1,5 mio.kr. bedre end budgetteret. Der er budgetteret med en indtægt fra Likvidationsprovenu fra Seminarium for Kunst og Håndværk i Kerteminde på. 2,6 mio.kr. fordelt jævnt i Denne indtægt er ikke realiseret pr 30. september 2014, hvilket har medført indtægter, der er 1,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Den væsentligste budgetafvigelse i området er på biblioteksområdet, der har en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr., som skyldes at driftsomkostningerne er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. 2.5 Forskning og Innovation Forskning og Innovation viser et overskud på 0,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultatet afspejler at nogle Forsknings- og Innovationsaktiviteter endnu ikke er igangsat. Udvikling og evidensbasering Midler til udvikling og evidensbasering fra ministeriet udgør 29,4 mio. kr. i Hvoraf der hvert kvartal indtægtsføres ¼ af midlerne. F&I indsatområdet strategisk vidensopbygning, der indeholder de 6 videnscentre, eksternt finansierede projekter, de Nationale videncentre samt F&I Stab, udviser et en negativ budgetafvigelse på 0,7 mio.kr., Det forventes, at budgetafvigelsen er udtryk for en periodeforskydning. Direktionens strategiske forsknings- og udviklingsmidler herunder Ph.d. satsning, partnerskaber med kommuner og regioner, Professions- og uddannelsesrettet F&I, samt forskningsreserve, udviser en positiv budgetafvigelse på 2,1 mio.kr. Som ved halvårsregnskabet er det kun Ph.d. satsning og partnerskaber der realiseres som budgetteret. MOVE initierede aktiviteter udviser et forventet negativt resultat på 0,7 mio. Overførte udviklingsmidler fra 2012 og 2013 Der er i 2014 reelt overførte midler på i alt 8,4 mio.kr., hvoraf 0,9 mio.kr. er anvendt til MOVE initierede projekter i

14 Der resterer således 7,5 mio. kr., som ikke er indtægtsført i regnskabet pr. 30. september Som tidligere års praksis indtægtsføres overførte midler i takt med at de forbruges, hvilket ikke er sket 30. september I brev af 27. juni 2014 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fastlægges det, at man ikke fremadrettet kan overføre midler til udviklings- og evidensbasering. Dette betyder, at de 29,4 mio.kr. i 2014-midler samt resterede 7,5 mio. kr. i overførte midler alle skal indtægtsføres i Konsekvensen heraf er, at de overførte midler senest 31. december 2014 vil blive indtægtsført. I det omfang, der ikke er afholdt aktiviteter, vil indtægtsføringen af midlerne medføre en forbedring af årets resultat på op til 7,5 mio. kr. 2.6 Kompetenceudvikling og undervisningsmidler Samlet er resultatet for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler et overskud på 6,4 mio. kr. hvilket er 1,4 mio.kr. dårligere end budgetteret. Undervisningsmidler (CFU) CFU viser et overskud på 1,3 mio.kr., hvilket er dårligere end budgetteret. Internt salg af timer er mindre end budgetteret. Personaleomkostninger og driftsomkostninger er samlet set på niveau med det budgetterede. Primær årsag er at der forskydning i omsætningen og afregning af interne timer i forhold til budgettet. Kompetenceudvikling (EVU) Videreuddannelsen har et overskud på 5,1 mio. kr. hvilket er 1,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Videreuddannelsens omsætning er 2,2 mio. kr. bedre end budgettet. Der er i området pædagogik og læring afviklet mange rotationsprojekter for kommunerne, desuden har der været en øget søgning til pædagogisk diplom uddannelser, hvilket har øget omsætningen med 7.1 mio. kr. Ledelsesakademiet har haft en nedgang i søgning til diplom uddannelserne, og en mindre aktivitet på IDV, hvilket har betydet en nedgang på 4,9 mio. kr. i omsætningen. Omkostningerne er øget med 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes den øgede aktivitet i læring og pædagogik. 2.7 Fælles Ledelse og administration samt Puljer Fælles Ledelse og Administrationen har en positiv budgetafvigelse pr. 30. september 2014 på 1,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Direktionen Der er hensat fratrædelsesgodtgørelse på 1,0 mio. kr. på grund af ophørende personale. Modsat er der et mindre forbrug af omstillingspuljen på 1,7 mio. kr. end budgetteret. Sammenlagt er der en positiv budgetafvigelse på 0,7 mio. kr. Økonomi og Personale Renteindtægt er 2,2 mio. kr. større end budget. Fælles Studieadministration Der er en negativ budgetafvigelse på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,4 mio.kr. skyldes lønomkostninger, der er større end budgetteret. 4

15 Bygningsdrift Bygningsområdet udviser et resultat, der 1,5 mio. kr. dårligere end budget. Dette skyldes ombygning på Blangstedgårdsvej, reparation og vedligeholdelsesudgifter, der er større end budgetteret, samt anskaffelse af inventar til klasselokaler og kontorindretning. Desuden er renter og afskrivninger 1,1 mio. kr. højere end budget. Fælles Puljer Fælles Puljer disponerer over digitaliseringspuljen. Den positive budgetafvigelse på 0,6 mio. kr. er et udtryk for, at der kun i mindre omfang er realiseret omkostninger 30. september Elever Den negative budgetafvigelse på 0,3 mio. kr. skyldes en periodeforskydning i budgettet. Der vil blive udlignet i løbet af 4. kvartal. HR og Kommunikation Afdelingen har en positiv budgetafvigelse på 0,6 mio. kr. Omsætningen er 0,2 mio. større end budget, mens køb af interne timer, 0,2 mio. kr. og personaleomkostninger, 0,2 mio. kr. er mindre end budget. 5

16 Bilag 1 Forudsætninger og definitioner for kvartalsregnskabet. De væsentligste forudsætninger og definitioner i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet pr. 30. september 2014 er håndtering af Forsknings og Innovations tilskuddet, overførte midler fra 2013, STÅ indtægter, internt salg og køb af timer og nøgletal. Forsknings og Innovationstilskud samt Overførte midler fra I F&I s regnskab er Forsknings og Innovations tilskuddet indtægtsført med ¾ delen af årets samlede tilskud. Overførte midler fra 2013 indtægtsføres i takt med at de forbruges. STÅ indtægter Ved indregning af taxameterindtægter på grunduddannelserne, anvendes på den gamle studieordning for læreruddannelsen princippet om eksamens STÅ på den ny læreruddannelse anvendes semester STÅ princippet. På de øvrige grunduddannelser anvendes semester - STÅ princippet. Indtægterne i regnskabet for perioden 1. januar til 30. september for uddannelser er baseret på STÅ-indberetninger, baseret på aktiviteten opgjort pr. 28. februar 2014 og 31. august 2014 Internt salg og køb at timer Internt salg og køb af timer er udtryk for køb og salg mellem budgetområderne. Det kan være F&I s køb af timer i uddannelserne til Forsknings og Innovations aktiviteter, EVU køb af timer i uddannelserne samt uddannelsernes køb af timer hos hinanden. 6

17 Bilag 2. Kvartalsregnskab pr. 30. september 2014 UCL total. 7

18 Bilag 3. Sammenligning af realiseret driftsresultat og budget pr. 30. september

19 Budget Bestyrelsesmødet d. 18. dec Økonomi & Personale

20 Budget Indhold 1. Indledning Overblik budget Specificeret budget 2015 i hovedområder Hovedområde Grunduddannelser Området Pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser Området Sundhedsuddannelser Området Tværgående Uddannelsesudvikling Hovedområdet Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler (KomU) Hovedområdet Forskning og innovation (F&I) Hovedområdet Fælles ledelse, administration og bygningsdrift Budget for overslagsårene Investeringer og likviditet Opmærksomhedspunkter side 2

21 Budget Indledning Budgetnotatet har til formål at give et overblik over budget Ny budgetmodel Der er i løbet 2014 udviklet nye principper for budgettering i University College Lillebælt (UCL). Budgetprincipper er udarbejdet af direktionen og den strategiske ledelse i fælleskab. De nye budgetprincipper er forelagt for bestyrelsen i juli og oktober Formålet med at ændre budgetprincipperne er at skabe en budgetmodel, der underbygger intentionerne i den nye organisationsstruktur, der blev indført i efteråret 2013, og at kunne adresserer de udfordringer af økonomisk art, som UCL konfronteres med de kommende år. I budgetmodellen flyttes ansvaret for budgetudarbejdelsen og -overholdelse fra direktionen til vicedirektørerne. Det er ligeledes hensigten med den nye budgetmodel, at der skabes grundlag for indarbejdelse af gevinstrealisering og mulighed for at udmønte væsentlige strategiske beslutninger i budgettet. Budgetmodellen er opdelt i 2 faser. I fase 1 fordeler direktionen, i samarbejde med den strategiske ledelse, ressourcer til de 6 hovedområder i UCL, samt stiller krav om indarbejdelse af økonomiske konsekvenser af de strategiske beslutninger, der skal udmøntes de kommende år. I fase 2 udarbejder vicedirektørerne, i samarbejde med uddannelsescheferne, detaljerede budgetter for uddannelserne/afdelinger, som indgår som et eliment i det samlede budget for hovedområdet. Vicedirektørende kan opstille lokale budgetprincipper for hovedområdet, der skal medvirke til at der sættes fokus på at ændre budgetprincipperne fra indtægts- til omkostningsbudgettering. I budget 2015 har direktionen og strategisk ledelse udmøntet følgende væsentlige strategiske elementer: En robust håndtering af de forventede fald i taxameterindtægter Finansiering af området for Tværgående Uddannelsesudvikling Reduktion i forbrug af ressourcer til pædagogiske administrative funktioner Forøget forskningsindsat gennem øremærkning af særlige andele af uddannelsernes og eftervidereuddannelses midler til drift. Fastlæggelse af principper for finansiering af MOVE aktiviteter Forslag til Finanslov for 2015 Den væsentligste ændring i FFL 2015 er en tilbageføring af omstillingsreserven på alle taxametertilskud. I FL 2014 var der varslet en reduktion i taxametertilskuddene på 2 %, der skulle finansierer en omstillingspulje hos Ministeriet. Det har betydet, at den varslede nedsættelse af taxameter i 2015 ikke er blevet effektueret. side 3

22 Budget Takstreduktion som følge af omstillingspuljen fastholdes for alle taxameterindtægter i overslagsårene 2016 til 2018, med 4 % i 2016, 6 % i 2017 og 8 % i Undervisnings- og fællestaxameter er i FFL 2015 lagt sammen til ét taxameter. Den for 2014 udmeldte nedsættelse af fællestaxametret, 2,6 mio. kr., er i FFL 2015 udmøntet i undervisningstaxameteret. Tilskud til praksisnær forsknings- og udviklingsaktiviteter er forlænget med et år til Tilskuddet udgør i ,7 mio. kr. I lighed med FL 2014 er der i FFL for 2015 afsat midler til et nationalt videns centre for historie- og kulturarvsformidling, som er placeret i Jelling. Der er afsat 10 mio. kr. årligt for Midlerne er indarbejdet i budgettet som indtægter, og tilsvarende er der indlagt personale- og driftsomkostninger til at drive centret, således at centerets resultat er et nulresultat. Tilskuddet til Center for Undervisningsmidler er nedsat med 1 mio. kr. fra FL 2014 til FFL Andre forhold I budgetterne har der fra 2011 været indarbejdet opsparing til Campusløsning, 4 %. Denne opsparing fortsætter i 2015, hvor opsparing til campusløsning udgør 4 % og er indregnet i overskudskavet for hovedområderne Grunduddannelser og Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler. Studieadministrationen på grunduddannelserne er i 2014 samlet i en fælles studieadministration. Afdelingen er i budget 2015 indarbejdet som en del af hovedområdet Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. UCL køber og ombygger i 2015 ejendommen Niels Bohrs Allé 1 i Odense, der fra 1. august 2016 skal danner ramme om UCL s aktiviteter i Odense, således at alle UCL s aktiviteter i Odense samles på et campus. Der er i budget 2015 ikke indarbejdet omkostninger vedrørende ejendommen Neils Bohrs Allé. De udgifter, der afholdes i forbindelse med køb og ombygning af ejendommen registreres som en del af anskaffelsessummen på ejendommen, og vil indgå som en del af den samlede anskaffelsessum. Når ejendommen tages i brug 1. august 2016 vil anskaffelsessummen danne grundlag for beregning af afskrivninger, som vil blive udgiftsført løbende. Ejendommen Cortex Park er under opførelse og forventes overdraget til UCL i september 2015, hvor ejendommen vil blive taget i brug. Der er i budget 2015 indarbejdet driftsomkostninger og afskrivninger på ejendommen fra september Der er i budget 2015 afsat puljemidler til direktions- og omstillingspulje, 9 mio. kr. Puljen er afsat i hovedområdet Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. En del af puljen er reserveret til konkrete aktiviteter, den resterende del af puljen vil blive udmøntet af direktionen og den strategiske ledelse i Udarbejdelsen af budget 2015 er afsluttet den 5. december side 4

23 Budget Overblik budget 2015 Oversigten herunder viser UCL s samlede budget for Budgettet sammenlignes med det realiserede resultat for 2013, budget 2014 og estimat for 2014, der er udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni Budgetoversigt for UCL (i mio. kr.) Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 448,4 453,3 453,8 440,7 Øvrige indtægter 126,2 111,2 112,9 109,5 Omsætning i alt 574,6 564,5 556,7 550,2 Personaleomkostninger -368,1-370,3-368,8-354,3 Driftsomkostninger -180,7-171,3-171,7-162,1 Andel Fællesomkostninger 0,0-0,0 0,0 0,0 Resultat før afskrivninger 25,8 22,9 26,2 33,8 Afskrivninger -10,3-9,9-8,9-8,1 Resultat før renter 15,5 13,1 17,3 25,7 Finansielle omkostninger -3,6-1,1-2,7-4,2 Periodens resultat 11,9 12,0 14,6 21,5 Overskudsdisponering: Campusløsning 15,7 14,6 Udvikling i STÅ og Årsværk Teori STÅ Praktik STÅ Åben uddannelse Medarbejder Årsværk Resultatet for budget 2015 viser et overskud på 11,9 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end overskudsdisponering til campusløsning. Der anvendes samme regnskabspraksis ved budgetudarbejdelsen som ved aflæggelsen af årsregnskab. Der henvises til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i UCL s årsrapport for Omsætningen budgetteres med udgangspunkt i forslag til finansloven for 2015, som regeringen fremlagde den 26. august Herudover indgår tidligere udmøntede bevillinger, forventning til antal studerende, forventede frafalds- og beståelsesprocenter i den budgetterede omsætning. De øvrige indtægter, som består af deltagerbetaling, salg til kommuner, eksterne projekter mv. budgetteres ud fra en forsigtig og realistiske vurdering af den forventede aktivitet. Personale- og øvrige driftsomkostninger er budgetteret med udgangspunkt i det forventede aktivitetsniveau og ressourcebehov. Der er budgetteret med en generel gageforhøjelse på 1 % fra den 1. april Der er i budget 2015 indarbejdet en pulje til ny løn på 2,0 mio. kr. I budget 2014 blev der overført 7,5 mio. kr. fra 2013 til udviklingsaktiviteter. Der er ikke overført midler til udviklingsaktiviteter fra 2014 til side 5

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 1 af 18 Budget 2015 2018 Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014 Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 2 af 18 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2015... 5 3. Specificeret budget 2015

Læs mere

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013 Økonomi & Personale Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2014... 4 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder... 6 3.1 Hovedområde Grunduddannelser.... 6 3.1.1

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) side 1/5 Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 12. december 2013 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 21. september 2015 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle Mødelokale 3.210 (3. sal) Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter:

Dagsorden til HSU. Ledelsesrepræsentanter: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 16. september 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Klasselokale 06 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (frokost i kantinen fra kl. 12:30) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

1. Budgetvejledning (Budget )

1. Budgetvejledning (Budget ) Notat Afdeling/enhed Økonomi-afdelingen og Personale, Vejle Oprettelsesdato 9-august-2016 Udarbejdet af Jemo Journalnummer Dokumentnavn Budgetvejledning Dokumentnummer 1. Budgetvejledning (Budget 2017-2020)

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Teknisk chef Christian Jansson. V. pkt. 2 Jesper Mogensen V. pkt. 3 og 4 Økonomichef Lars V. Lund. Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.

Teknisk chef Christian Jansson. V. pkt. 2 Jesper Mogensen V. pkt. 3 og 4 Økonomichef Lars V. Lund. Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref. Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 25. september 2014 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestree Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Retningslinjer for lønforhandlinger

Retningslinjer for lønforhandlinger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for lønforhandlinger HR og Kommunikation 1.1.2016 University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi bygger på viden Vi er nysgerrige Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen Referat til HSU Mødedato Mandag den 6. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5240 Odense SØ Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper

Læs mere

BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles

BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles 30-11-2015 BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles Formål Timer Beløb Projektnummer Modpart/bemærkninger 2017 2018 2019 Omsætning 6100 Andre indtæger 120.000 1966200113 Ekstern finansiering Forskningscenter

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Medlemmer: Herudover til stede: Soldalen 8, 7100 Vejle Klasselokale 5 (1.

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt Til medlemmer af: Uddannelsesudvalget v/radiografuddannelsen University College Lillebælt Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Torsdag den 13. marts kl.

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt Kl. 12.30 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødested Videokonferencer: Vejle: 3.202 på Vestre Engvej Odense: D1.02 på Blangstedgårdsvej

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet

Referat fra bestyrelsesmødet Referat fra bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødelokalet på

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen

Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 30. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.251) Deltagere:

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved Fredericia

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vicedirektør Pædagogisk og Samfundsfaglige uddannelser Job- og kravprofil Maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund/organisering... 3 2.1 Baggrund for notatet... 3 2.2

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen

Referat fra mødet i bestyrelsen Referat fra mødet i bestyrelsen Mødedato Torsdag den 20. juni 2013 Starttidspunkt Kl. 08:30 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mødelokale Lokale

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

LSU-LAU i F&U Referat

LSU-LAU i F&U Referat LSU-LAU i F&U Referat Mødedato 1. december Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:00 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Referat LSU/LAU møde Referent Tina Danielsen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere