Dagsorden til HSU. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til HSU. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling Hanne Reinhold Dinesen TR for HK Tværgående Uddannelsesudvikling og Center for Undervisningsmidler Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC Videreuddannelse og praksisudvikling og F&I Jørgen Markussen TR for 3F Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Henriette Vognsgaard Hjernø TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Ledelsesrepræsentanter: Afbud: Erik Knudsen Rektor (Formand) Niels Grønbæk Nielsen Vicedirektør Søren Pedersen Vicedirektør Jørgen Hansen Vicedirektør for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ulla Mulbjerg - Vicedirektør Til stede: Ved pkt : Økonomichef Lars Valentin Lund Ved pkt : Forsknings- og udviklingsdirektør Jørgen Thorslund Ordstyrer: HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen HR og Kommunikation side 1/10

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Opfølgning fra sidste HSU-møde (kl ) Temadrøftelse: Den nationale kvalitetsorden og UCLs kvalitet (kl ) Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (kl ) Budget 2015 (kl )... 5 Pause, kl Vilkår for tillidsvalgte (kl ) Ledelsesgrundlag herunder tidsregistrering og opgaver (kl ) Evaluering af mobbe- og chikanepolitik (kl ) Orientering om lønforhandlinger (skriftlig orientering) Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Korte punkter (kl ) Job på særlige vilkår 2. Koncept for lederudvikling 3. Politik for profilvurderinger 4. Mødekalender Eventuelt (kl )... 9 Foreløbige punkter til næste møde...9 side 2/9

3 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Sagsfremstilling Dagsorden for mødet skal godkendes og punkter under "Eventuelt" skal annonceres af de tilstedeværende. 2. Opfølgning fra sidste HSU-møde (kl ) Sagsfremstilling Jf. referat fra HSU pkt. 3 "Temadrøftelse: Strategitjek": Der er enighed om, at der er behov for en tydeliggørelse af, hvordan strategien operationaliseres, og at det primært skal ske i områdestrategierne. Der skal i dette være fokus på formkravene (omfang). I indledningen bør tilføjes, at der er behov for at tydeliggøre strategier for kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling. Der bør være ekstra fokus på begrebet borger-/brugerinddragelse. Stud_Puls indtænkes yderligere. Der skal sikres tilstrækkelig tydelighed på kompetenceudvikling af uddannelsesfaglige medarbejdere. Det skal sikres, at virkning af udviklings- og forskningsmidler operationaliseres. Opfølgning: Dokumentet Trin mod 2020 i en version, der blev ændret efter HSU - drøftelsen i september, har været behandlet på bestyrelsesseminar i oktober Her var der tilslutning til hovedlinjerne i dokumentet. Direktionen har på direktionsseminaret den november 2014 igen behandlet dokumentet på og aftalt en kommunikationsmæssig bearbejdning af dokumentet, således at der kommer til at foreligge en meget kortfattet version til brug for spredning blandt alle ansatte, væsentlige interessenter m.v. Kommunikationsafdelingen står for den videre bearbejdning. Indstilling Det indstilles, at HSU tager opfølgningen til efterretning. side 3/9

4 3. Temadrøftelse: Den nationale kvalitetsorden og UCLs kvalitet (kl ) Sagsfremstilling På mødet gives et oplæg til drøftelsen af Erik Knudsen og Jørgen Thorslund. Oplægget vil belyse følgende perspektiver og åbne for temadrøftelsen: 1) Den nationale kvalitetsdagsorden for videregående uddannelse 2) UCLs udvidede kvalitetsdagsorden for uddannelse 3) Status på UCLs kvalitetsinitiativer 4) Temaer for drøftelse: a) Kvalitetssikring og udvikling skal baseret på viden. Hvordan arbejder ledelse og medarbejdere med denne opgave? b) Effektiviseringskrav indebærer at vi skal levere mere/bedre kvalitet for færre penge hvorledes håndteres dette krav i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere? c) Videndeling gennem konceptudvikling og anvendelse: Hvorledes understøttes en kultur hvor teamsamarbejde med brug af fælles koncepter i stigende udstrækning understøtter kvalitet og effektivisering? Til aktuel inspiration kan henvises til rapport 2 fra Regeringens kvalitetsudvalg: 4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (kl ) Sagsfremstilling Regnskabet efter 3. kvartal 2014 viser et overskud på 14,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15,9 mio. kr.. Afvigelsen fordeler sig således: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 14,3 16,9-2,6 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 6,4 7,8-1,4 Forskning og Innovation 0,6-1,0 1,6 Fælles Ledelse og Administration samt Puljer -6,4-7,8 1,4 Samlet budgetafvigelse 14,9 15,9-1,0 Der er i vedlagte notat og talmateriale redegjort nærmere for resultatet af regnskabet efter 3. kvartal Indstilling Det indstilles, at HSU tager regnskabet til efterretning. side 4/9

5 Bilag 4.1: Notat til kvartalsregnskabet for 3. kvartal Budget 2015 (kl ) Sagsfremstilling Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de principper, som HSU blev præsenteret for den 29. september Den ændrede budgetmodel skal underbygge intentionerne i UCLs nye organisation - herunder bl.a.; ambitionen om at flytte ansvar og arbejdsopgaver fra direktionen (ledelsesniveau 1) til vicedirektører m.fl. (ledelsesniveau 2). muligheden for at indarbejde krav om særlige former for gevinstrealisering i budgettet, samt mulighed for tilpasning af budgettet i forhold til gevinstrealiseringer fra tidligere budgetperioder. tættere sammenhæng mellem budgettet og de strategiske beslutninger i form af Strategi 2020, udviklingskontrakten og andre strategiske beslutninger foretaget af bestyrelse og direktionen. Indstilling Det indstilles, at HSU drøfter udkast til budget 2015 samt budget for overslagsårerne Bilag 5.1: Budget Pause, kl Vilkår for tillidsvalgte (kl ) Sagsfremstilling Det nedsatte udvalg indstiller at HSU godkender forslag til vilkår for tillidsvalgte i UCL. I udvalget deltog fra ledelsen Erik Knudsen, Søren W. Pedersen og Carsten Vikkelsøe. Følgende tillidsrepræsentanter deltog Lene Iversholt, Jytte Beck og Jørgen Markussen. Følgende arbejdsmiljørepræsentanter deltog: Pia Jørgensen og Lone Petersen. side 5/9

6 Indstilling Det indstilles, at HSU samtidig med godkendelsen beslutter at: Vilkårene gælder fra 1. januar er et overgangsår. Det betyder, at der sendes et varsel om, at beløbet sættes ned pr Dvs. alle med et højere beløb beholder det i Dem, der skal stige, får beløbet fra At der i december 2015 holdes evalueringsmøde med deltagelse af formanden for HSU og HAU plus gruppe af TR og AMR. at KontaktTR-ordningen evalueres, som angivet i aftalen for Kontakt- TR. Det har Søren W. Pedersen fået ansvaret for. Bilag 6.1: Vilkår for tillidsvalgte 7. Ledelsesgrundlag herunder tidsregistrering og opgaver (kl ) Sagsfremstilling På mødet vil bliver givet en orientering om status for implementeringen af ledelsesgrundlaget og herunder tidsregistrering via det nye fagsystem. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 8. Evaluering af mobbe- og chikanepolitik (kl ) Sagsfremstilling: Jf. "Temaer i HSU" (vedtaget af HSU den 23. marts 2014), skal UCL s mobbe- og chikanepolitik evalueres på december-mødet i lige år. Såvel ledelses- som medarbejdersiden har vurderet, hvorvidt der er formelle eller praktiske grunde til at revidere mobbe- og chikanepolitikken. Indstilling: side 6/9

7 Ledelsen vurderer ikke et behov for en formel revidering af UCL s mobbe- og chikanepolitik, men indstiller, at politikken rent opsætningsmæssigt redigeres. Medarbejdersiden vurderer og indstiller, at der er behov for en revidering af politikken. Bilag 8.1: Mobbe- og chikanepolitik 9. Orientering om lønforhandlinger (skriftlig orientering) Sagsfremstilling I budget 2015, er der reserveret midler til lønforhandlinger 2015 indenfor en ramme på 2,0 mio. kr. inkl. pension. Der er udarbejdet et oplæg til tidsplan og opgavefordeling for lønforhandlingerne Med henblik på en mere decentral proces, sender medarbejdere med tillidsrepræsentant ansøgninger til deres tillidsrepræsentant (ikke som tidligere Tillidsrepræsentant og leder aftaler nærmere, hvornår i ultimo april 2015 de skal udveksle hhv. ansøgninger fra medarbejdere og indstillinger fra lederen. For medarbejdere uden tillidsrepræsentant i UCL, indsender såvel medarbejdere som ledere hhv. ansøgninger og indstillinger til HR og Kommunikation sørger herefter for at indbyde de respektive organisationer. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 9.1: Tidsplan og opgavefordeling 10. Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Sagsfremstilling Status på APV en: Alle enheder har efter planen gennemført arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014 inden jul. Der vil efter jul ske en opfølgning på APV en i de lokale udvalg, hovedarbejdsmiljøudvalget og direktionen, og resultatet af den kommer til orientering i HSU. Arbejdsmiljøplanen 2015 HAU har udarbejdet den lovpligtige arbejdsmiljøplan for 2015, og et særligt fokus for 2015 bliver de arbejdsmiljømæssige aspekter af campusetableringerne. side 7/9

8 Arbejdsmiljøplanen er tilgængelig på mit.ucl.dk under møder og udvalg -> Hovedarbejdsmiljøudvalget Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 11. Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Sagsfremstilling Det er sket en ændring i tolkningen omkring 4-ugers reglen for AC erne. Hvor det tidligere blev tolket som en mulighed at få merarbejde med en årsnorm på undertid, hvis underviseren arbejdede af større omfang i mindst 4 uger, er der nu først tale om mulighed for merarbejdsgodtgørelse, hvis merarbejdet har strakt sig over mere end 4 uger (og skal fortsat være enten pålagt eller en forudsætning for varetagelse af tjenesten). Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 11.1: Retningslinjer for arbejdstid og merarbejde 12. Korte punkter (kl ) Sagsfremstilling 1) Job på særlige vilkår Af bilag ses oversigt over medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår. Der er pr. 3. kvartal 2014 ansat 40 medarbejdere i UCL på særlige vilkår, hvilket er samme antal som i Den indbyrdes fordeling mellem ansatte på særlige vilkår på TAP-området og de uddannelsesfaglige medarbejdere, udgør 85 pct. (82,5 pct. i 2013) for TAP-området og 15 pct. (17,5 pct. i 2013) for de uddannelsesfaglige medarbejdere. Bilag : Oversigt over ansatte på særlige vilkår pr. 30. september ) Koncept for lederudvikling se bilag side 8/9

9 3) Politik for profilvurderinger se bilag ) Mødedatoer 2015: Den 23. marts: 1/2 temadag + HSU-møde, Vestre Engvej, kl Den 15. juni: Blangstedgårdsvej, kl Den 21. september: Vestre Engvej, kl Den 16. november: Blangstedgårdsvej, kl Den 14. december: Vestre Engvej, kl Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringerne til efterretning. 13. Eventuelt (kl ) Næste møde: Den 23. marts 2015 (Vejle) Foreløbige punkter til næste møde: Godkendelse af dagsorden Opfølgning fra sidste møde Status på institutionen og udfordringer i det kommende år ved formanden (I forbindelse med fremlæggelse af rektors oplæg i marts, gennemgår formandsskabet temaerne og indplacerer de særlige relevante temaer på årets møder) Årsregnskab 2014 Evaluering af kompetencestrategi- og politik Opfølgning på APV Kønsopdelt lønstatistik (til orientering. Statistikken udsendes til LSU'erne primo Hvis dette giver anledning til bemærkninger, kan de drøftes i HSU på dette møde) Ledelsesgrundlag - herunder tidsregistrering og opgaver Nye/reviderede politikker/retningslinjer /hjemmelgrundlag Korte punkter: Koncept for medarbejderudvikling Eventuelt side 9/9

10 side 10/9

11 Notat Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat til regnskab for 3 kvartal 2014 Dokumentnummer: 1. Notat til kvartalsregnskabet 30. september Regnskab 30. september I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af regnskabet og budgettet for perioden 1. januar til 30. september Alle tal er i mio. kr. Det samlede resultat for perioden viser et overskud på 14,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15,9 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budget. Ovenstående resultat og budgetteret overskud er før opsparing til campusløsning. Opsparingskrav i mio. kr.: Campusløsning 11,0 3/4 delen af budgetteret opsparing for 2014 Den samlede budgetafvigelse på 1,0 mio. kr. fordeler sig således på hovedområderne: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 14,3 16,9-2,6 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 6,4 7,8-1,4 Forskning og Innovation 0,6-1,0 1,6 Fælles Ledelse og Administration samt Puljer -6,4-7,8 1,4 Samlet budgetafvigelse 14,9 15,9-1,0 Kvartalsregnskab pr. 30. september 2014 er vedlagt som bilag 2. I bilag 3 er kvartalsregnskabet pr. 30. september 2014 specificeret på de enkelte budgetområder. Side 1

12 2. Kommentarer til kvartalsregnskabet 30. september 2014 Kvartalsregnskabet udviser et samlet overskud for UCL på 14,9 mio. kr. Der kan være interne fordelinger og omposteringer mellem de enkelte hovedområder og uddannelser, der ikke er registeret i kvartalsregnskabet pr. 30. september Grunduddannelser Grunduddannelserne viser et positivt driftsresultat på 14,3 mio. kr.. hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultat Budget Afvigelse Pædagogisk og Samfundsfaglige Uddannelser kan vtat 4,8 9,9-5,1 Sundhedsuddannelser 8,0 7,0 1,0 Tværgående Uddannelsesudvikling 1,5 0,0 1,5 14,3 16,9-2,6 2.2 Pædagogisk og samfundsfaglige uddannelser De pædagogiske og samfundsfagligeuddannelsers resultat viser et overskud på 4,8 mio. kr. hvilket er 5,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Generelt har området lavere STÅ indtægter end budgetterede og samlet set har området højere personaleomkostninger og lavere driftsomkostninger end budgetteret. Læreruddannelsen Læreruddannelsen udviser et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. dårligere end budgetteret. Budgetafvigelsen skyldes primært taxameterindtægter, der er 1,6 mio. kr. mindre end budgetteret og personaleomkostninger, der er 3,0 mio. kr. større end budgetteret. Pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen har et overskud på 4,6 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede resultat. De samfundsfaglige uddannelser De samfundsfaglige uddannelser har et overskud på 0,9 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Socialrådgiveruddannelsen har et resultat, der er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret, mens Administrationsbachelor uddannelsen har et resultat, der er 0,9 mio. kr. bedre end budgetteret. Det nye udbud af Socialuddannelsen i Vejle betyder, at uddannelsen har svært ved at opfylde budgetkravene i budget 2014, da udbetaling af taxameterindtægterne er forskudt med et halvt år. 2

13 2.3 Sundhedsuddannelser Sundhedsuddannelsernes resultat viser et overskud på 8,0 mio. kr. hvilket er 1,0 mio.kr. bedre end budgetteret. Generelt har området STÅ indtægter på 1,1 mio. kr. og øvrige indtægter 1,1 mio. kr. udover det budgetterede. Området har personaleomkostninger, der ligger på niveau med det budgetterede, mens driftsomkostningerne er 1,0 mio. kr. bedre end budget. Sundhedsuddannelsernes budgetafvigelse på internt køb og salg af timer er netto 1,8 mio. dårligere end budgetteret 2.4 Tværgående Uddannelsesudvikling Det nyoprettede område under ledelse af vicedirektør Ulla Refstrup Mulbjerg indeholder blandt andet Bibliotekerne, Internationalt Kontor, Kvalitet, Uddannelsesinnovation og Læringsressourcer Der er et overskud på 1,5 mio. kr., hvilket er 1,5 mio.kr. bedre end budgetteret. Der er budgetteret med en indtægt fra Likvidationsprovenu fra Seminarium for Kunst og Håndværk i Kerteminde på. 2,6 mio.kr. fordelt jævnt i Denne indtægt er ikke realiseret pr 30. september 2014, hvilket har medført indtægter, der er 1,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Den væsentligste budgetafvigelse i området er på biblioteksområdet, der har en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr., som skyldes at driftsomkostningerne er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. 2.5 Forskning og Innovation Forskning og Innovation viser et overskud på 0,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultatet afspejler at nogle Forsknings- og Innovationsaktiviteter endnu ikke er igangsat. Udvikling og evidensbasering Midler til udvikling og evidensbasering fra ministeriet udgør 29,4 mio. kr. i Hvoraf der hvert kvartal indtægtsføres ¼ af midlerne. F&I indsatområdet strategisk vidensopbygning, der indeholder de 6 videnscentre, eksternt finansierede projekter, de Nationale videncentre samt F&I Stab, udviser et en negativ budgetafvigelse på 0,7 mio.kr., Det forventes, at budgetafvigelsen er udtryk for en periodeforskydning. Direktionens strategiske forsknings- og udviklingsmidler herunder Ph.d. satsning, partnerskaber med kommuner og regioner, Professions- og uddannelsesrettet F&I, samt forskningsreserve, udviser en positiv budgetafvigelse på 2,1 mio.kr. Som ved halvårsregnskabet er det kun Ph.d. satsning og partnerskaber der realiseres som budgetteret. MOVE initierede aktiviteter udviser et forventet negativt resultat på 0,7 mio. Overførte udviklingsmidler fra 2012 og 2013 Der er i 2014 reelt overførte midler på i alt 8,4 mio.kr., hvoraf 0,9 mio.kr. er anvendt til MOVE initierede projekter i

14 Der resterer således 7,5 mio. kr., som ikke er indtægtsført i regnskabet pr. 30. september Som tidligere års praksis indtægtsføres overførte midler i takt med at de forbruges, hvilket ikke er sket 30. september I brev af 27. juni 2014 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fastlægges det, at man ikke fremadrettet kan overføre midler til udviklings- og evidensbasering. Dette betyder, at de 29,4 mio.kr. i 2014-midler samt resterede 7,5 mio. kr. i overførte midler alle skal indtægtsføres i Konsekvensen heraf er, at de overførte midler senest 31. december 2014 vil blive indtægtsført. I det omfang, der ikke er afholdt aktiviteter, vil indtægtsføringen af midlerne medføre en forbedring af årets resultat på op til 7,5 mio. kr. 2.6 Kompetenceudvikling og undervisningsmidler Samlet er resultatet for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler et overskud på 6,4 mio. kr. hvilket er 1,4 mio.kr. dårligere end budgetteret. Undervisningsmidler (CFU) CFU viser et overskud på 1,3 mio.kr., hvilket er dårligere end budgetteret. Internt salg af timer er mindre end budgetteret. Personaleomkostninger og driftsomkostninger er samlet set på niveau med det budgetterede. Primær årsag er at der forskydning i omsætningen og afregning af interne timer i forhold til budgettet. Kompetenceudvikling (EVU) Videreuddannelsen har et overskud på 5,1 mio. kr. hvilket er 1,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Videreuddannelsens omsætning er 2,2 mio. kr. bedre end budgettet. Der er i området pædagogik og læring afviklet mange rotationsprojekter for kommunerne, desuden har der været en øget søgning til pædagogisk diplom uddannelser, hvilket har øget omsætningen med 7.1 mio. kr. Ledelsesakademiet har haft en nedgang i søgning til diplom uddannelserne, og en mindre aktivitet på IDV, hvilket har betydet en nedgang på 4,9 mio. kr. i omsætningen. Omkostningerne er øget med 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes den øgede aktivitet i læring og pædagogik. 2.7 Fælles Ledelse og administration samt Puljer Fælles Ledelse og Administrationen har en positiv budgetafvigelse pr. 30. september 2014 på 1,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Direktionen Der er hensat fratrædelsesgodtgørelse på 1,0 mio. kr. på grund af ophørende personale. Modsat er der et mindre forbrug af omstillingspuljen på 1,7 mio. kr. end budgetteret. Sammenlagt er der en positiv budgetafvigelse på 0,7 mio. kr. Økonomi og Personale Renteindtægt er 2,2 mio. kr. større end budget. Fælles Studieadministration Der er en negativ budgetafvigelse på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,4 mio.kr. skyldes lønomkostninger, der er større end budgetteret. 4

15 Bygningsdrift Bygningsområdet udviser et resultat, der 1,5 mio. kr. dårligere end budget. Dette skyldes ombygning på Blangstedgårdsvej, reparation og vedligeholdelsesudgifter, der er større end budgetteret, samt anskaffelse af inventar til klasselokaler og kontorindretning. Desuden er renter og afskrivninger 1,1 mio. kr. højere end budget. Fælles Puljer Fælles Puljer disponerer over digitaliseringspuljen. Den positive budgetafvigelse på 0,6 mio. kr. er et udtryk for, at der kun i mindre omfang er realiseret omkostninger 30. september Elever Den negative budgetafvigelse på 0,3 mio. kr. skyldes en periodeforskydning i budgettet. Der vil blive udlignet i løbet af 4. kvartal. HR og Kommunikation Afdelingen har en positiv budgetafvigelse på 0,6 mio. kr. Omsætningen er 0,2 mio. større end budget, mens køb af interne timer, 0,2 mio. kr. og personaleomkostninger, 0,2 mio. kr. er mindre end budget. 5

16 Bilag 1 Forudsætninger og definitioner for kvartalsregnskabet. De væsentligste forudsætninger og definitioner i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet pr. 30. september 2014 er håndtering af Forsknings og Innovations tilskuddet, overførte midler fra 2013, STÅ indtægter, internt salg og køb af timer og nøgletal. Forsknings og Innovationstilskud samt Overførte midler fra I F&I s regnskab er Forsknings og Innovations tilskuddet indtægtsført med ¾ delen af årets samlede tilskud. Overførte midler fra 2013 indtægtsføres i takt med at de forbruges. STÅ indtægter Ved indregning af taxameterindtægter på grunduddannelserne, anvendes på den gamle studieordning for læreruddannelsen princippet om eksamens STÅ på den ny læreruddannelse anvendes semester STÅ princippet. På de øvrige grunduddannelser anvendes semester - STÅ princippet. Indtægterne i regnskabet for perioden 1. januar til 30. september for uddannelser er baseret på STÅ-indberetninger, baseret på aktiviteten opgjort pr. 28. februar 2014 og 31. august 2014 Internt salg og køb at timer Internt salg og køb af timer er udtryk for køb og salg mellem budgetområderne. Det kan være F&I s køb af timer i uddannelserne til Forsknings og Innovations aktiviteter, EVU køb af timer i uddannelserne samt uddannelsernes køb af timer hos hinanden. 6

17 Bilag 2. Kvartalsregnskab pr. 30. september 2014 UCL total. 7

18 Bilag 3. Sammenligning af realiseret driftsresultat og budget pr. 30. september

19 Budget Bestyrelsesmødet d. 18. dec Økonomi & Personale

20 Budget Indhold 1. Indledning Overblik budget Specificeret budget 2015 i hovedområder Hovedområde Grunduddannelser Området Pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser Området Sundhedsuddannelser Området Tværgående Uddannelsesudvikling Hovedområdet Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler (KomU) Hovedområdet Forskning og innovation (F&I) Hovedområdet Fælles ledelse, administration og bygningsdrift Budget for overslagsårene Investeringer og likviditet Opmærksomhedspunkter side 2

21 Budget Indledning Budgetnotatet har til formål at give et overblik over budget Ny budgetmodel Der er i løbet 2014 udviklet nye principper for budgettering i University College Lillebælt (UCL). Budgetprincipper er udarbejdet af direktionen og den strategiske ledelse i fælleskab. De nye budgetprincipper er forelagt for bestyrelsen i juli og oktober Formålet med at ændre budgetprincipperne er at skabe en budgetmodel, der underbygger intentionerne i den nye organisationsstruktur, der blev indført i efteråret 2013, og at kunne adresserer de udfordringer af økonomisk art, som UCL konfronteres med de kommende år. I budgetmodellen flyttes ansvaret for budgetudarbejdelsen og -overholdelse fra direktionen til vicedirektørerne. Det er ligeledes hensigten med den nye budgetmodel, at der skabes grundlag for indarbejdelse af gevinstrealisering og mulighed for at udmønte væsentlige strategiske beslutninger i budgettet. Budgetmodellen er opdelt i 2 faser. I fase 1 fordeler direktionen, i samarbejde med den strategiske ledelse, ressourcer til de 6 hovedområder i UCL, samt stiller krav om indarbejdelse af økonomiske konsekvenser af de strategiske beslutninger, der skal udmøntes de kommende år. I fase 2 udarbejder vicedirektørerne, i samarbejde med uddannelsescheferne, detaljerede budgetter for uddannelserne/afdelinger, som indgår som et eliment i det samlede budget for hovedområdet. Vicedirektørende kan opstille lokale budgetprincipper for hovedområdet, der skal medvirke til at der sættes fokus på at ændre budgetprincipperne fra indtægts- til omkostningsbudgettering. I budget 2015 har direktionen og strategisk ledelse udmøntet følgende væsentlige strategiske elementer: En robust håndtering af de forventede fald i taxameterindtægter Finansiering af området for Tværgående Uddannelsesudvikling Reduktion i forbrug af ressourcer til pædagogiske administrative funktioner Forøget forskningsindsat gennem øremærkning af særlige andele af uddannelsernes og eftervidereuddannelses midler til drift. Fastlæggelse af principper for finansiering af MOVE aktiviteter Forslag til Finanslov for 2015 Den væsentligste ændring i FFL 2015 er en tilbageføring af omstillingsreserven på alle taxametertilskud. I FL 2014 var der varslet en reduktion i taxametertilskuddene på 2 %, der skulle finansierer en omstillingspulje hos Ministeriet. Det har betydet, at den varslede nedsættelse af taxameter i 2015 ikke er blevet effektueret. side 3

22 Budget Takstreduktion som følge af omstillingspuljen fastholdes for alle taxameterindtægter i overslagsårene 2016 til 2018, med 4 % i 2016, 6 % i 2017 og 8 % i Undervisnings- og fællestaxameter er i FFL 2015 lagt sammen til ét taxameter. Den for 2014 udmeldte nedsættelse af fællestaxametret, 2,6 mio. kr., er i FFL 2015 udmøntet i undervisningstaxameteret. Tilskud til praksisnær forsknings- og udviklingsaktiviteter er forlænget med et år til Tilskuddet udgør i ,7 mio. kr. I lighed med FL 2014 er der i FFL for 2015 afsat midler til et nationalt videns centre for historie- og kulturarvsformidling, som er placeret i Jelling. Der er afsat 10 mio. kr. årligt for Midlerne er indarbejdet i budgettet som indtægter, og tilsvarende er der indlagt personale- og driftsomkostninger til at drive centret, således at centerets resultat er et nulresultat. Tilskuddet til Center for Undervisningsmidler er nedsat med 1 mio. kr. fra FL 2014 til FFL Andre forhold I budgetterne har der fra 2011 været indarbejdet opsparing til Campusløsning, 4 %. Denne opsparing fortsætter i 2015, hvor opsparing til campusløsning udgør 4 % og er indregnet i overskudskavet for hovedområderne Grunduddannelser og Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler. Studieadministrationen på grunduddannelserne er i 2014 samlet i en fælles studieadministration. Afdelingen er i budget 2015 indarbejdet som en del af hovedområdet Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. UCL køber og ombygger i 2015 ejendommen Niels Bohrs Allé 1 i Odense, der fra 1. august 2016 skal danner ramme om UCL s aktiviteter i Odense, således at alle UCL s aktiviteter i Odense samles på et campus. Der er i budget 2015 ikke indarbejdet omkostninger vedrørende ejendommen Neils Bohrs Allé. De udgifter, der afholdes i forbindelse med køb og ombygning af ejendommen registreres som en del af anskaffelsessummen på ejendommen, og vil indgå som en del af den samlede anskaffelsessum. Når ejendommen tages i brug 1. august 2016 vil anskaffelsessummen danne grundlag for beregning af afskrivninger, som vil blive udgiftsført løbende. Ejendommen Cortex Park er under opførelse og forventes overdraget til UCL i september 2015, hvor ejendommen vil blive taget i brug. Der er i budget 2015 indarbejdet driftsomkostninger og afskrivninger på ejendommen fra september Der er i budget 2015 afsat puljemidler til direktions- og omstillingspulje, 9 mio. kr. Puljen er afsat i hovedområdet Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. En del af puljen er reserveret til konkrete aktiviteter, den resterende del af puljen vil blive udmøntet af direktionen og den strategiske ledelse i Udarbejdelsen af budget 2015 er afsluttet den 5. december side 4

23 Budget Overblik budget 2015 Oversigten herunder viser UCL s samlede budget for Budgettet sammenlignes med det realiserede resultat for 2013, budget 2014 og estimat for 2014, der er udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni Budgetoversigt for UCL (i mio. kr.) Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 448,4 453,3 453,8 440,7 Øvrige indtægter 126,2 111,2 112,9 109,5 Omsætning i alt 574,6 564,5 556,7 550,2 Personaleomkostninger -368,1-370,3-368,8-354,3 Driftsomkostninger -180,7-171,3-171,7-162,1 Andel Fællesomkostninger 0,0-0,0 0,0 0,0 Resultat før afskrivninger 25,8 22,9 26,2 33,8 Afskrivninger -10,3-9,9-8,9-8,1 Resultat før renter 15,5 13,1 17,3 25,7 Finansielle omkostninger -3,6-1,1-2,7-4,2 Periodens resultat 11,9 12,0 14,6 21,5 Overskudsdisponering: Campusløsning 15,7 14,6 Udvikling i STÅ og Årsværk Teori STÅ Praktik STÅ Åben uddannelse Medarbejder Årsværk Resultatet for budget 2015 viser et overskud på 11,9 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end overskudsdisponering til campusløsning. Der anvendes samme regnskabspraksis ved budgetudarbejdelsen som ved aflæggelsen af årsregnskab. Der henvises til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i UCL s årsrapport for Omsætningen budgetteres med udgangspunkt i forslag til finansloven for 2015, som regeringen fremlagde den 26. august Herudover indgår tidligere udmøntede bevillinger, forventning til antal studerende, forventede frafalds- og beståelsesprocenter i den budgetterede omsætning. De øvrige indtægter, som består af deltagerbetaling, salg til kommuner, eksterne projekter mv. budgetteres ud fra en forsigtig og realistiske vurdering af den forventede aktivitet. Personale- og øvrige driftsomkostninger er budgetteret med udgangspunkt i det forventede aktivitetsniveau og ressourcebehov. Der er budgetteret med en generel gageforhøjelse på 1 % fra den 1. april Der er i budget 2015 indarbejdet en pulje til ny løn på 2,0 mio. kr. I budget 2014 blev der overført 7,5 mio. kr. fra 2013 til udviklingsaktiviteter. Der er ikke overført midler til udviklingsaktiviteter fra 2014 til side 5

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere