Dagsorden til HSU. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til HSU. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling Hanne Reinhold Dinesen TR for HK Tværgående Uddannelsesudvikling og Center for Undervisningsmidler Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC Videreuddannelse og praksisudvikling og F&I Jørgen Markussen TR for 3F Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Henriette Vognsgaard Hjernø TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Ledelsesrepræsentanter: Afbud: Erik Knudsen Rektor (Formand) Niels Grønbæk Nielsen Vicedirektør Søren Pedersen Vicedirektør Jørgen Hansen Vicedirektør for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ulla Mulbjerg - Vicedirektør Til stede: Ved pkt : Økonomichef Lars Valentin Lund Ved pkt : Forsknings- og udviklingsdirektør Jørgen Thorslund Ordstyrer: HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen HR og Kommunikation side 1/10

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Opfølgning fra sidste HSU-møde (kl ) Temadrøftelse: Den nationale kvalitetsorden og UCLs kvalitet (kl ) Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (kl ) Budget 2015 (kl )... 5 Pause, kl Vilkår for tillidsvalgte (kl ) Ledelsesgrundlag herunder tidsregistrering og opgaver (kl ) Evaluering af mobbe- og chikanepolitik (kl ) Orientering om lønforhandlinger (skriftlig orientering) Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Korte punkter (kl ) Job på særlige vilkår 2. Koncept for lederudvikling 3. Politik for profilvurderinger 4. Mødekalender Eventuelt (kl )... 9 Foreløbige punkter til næste møde...9 side 2/9

3 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Sagsfremstilling Dagsorden for mødet skal godkendes og punkter under "Eventuelt" skal annonceres af de tilstedeværende. 2. Opfølgning fra sidste HSU-møde (kl ) Sagsfremstilling Jf. referat fra HSU pkt. 3 "Temadrøftelse: Strategitjek": Der er enighed om, at der er behov for en tydeliggørelse af, hvordan strategien operationaliseres, og at det primært skal ske i områdestrategierne. Der skal i dette være fokus på formkravene (omfang). I indledningen bør tilføjes, at der er behov for at tydeliggøre strategier for kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling. Der bør være ekstra fokus på begrebet borger-/brugerinddragelse. Stud_Puls indtænkes yderligere. Der skal sikres tilstrækkelig tydelighed på kompetenceudvikling af uddannelsesfaglige medarbejdere. Det skal sikres, at virkning af udviklings- og forskningsmidler operationaliseres. Opfølgning: Dokumentet Trin mod 2020 i en version, der blev ændret efter HSU - drøftelsen i september, har været behandlet på bestyrelsesseminar i oktober Her var der tilslutning til hovedlinjerne i dokumentet. Direktionen har på direktionsseminaret den november 2014 igen behandlet dokumentet på og aftalt en kommunikationsmæssig bearbejdning af dokumentet, således at der kommer til at foreligge en meget kortfattet version til brug for spredning blandt alle ansatte, væsentlige interessenter m.v. Kommunikationsafdelingen står for den videre bearbejdning. Indstilling Det indstilles, at HSU tager opfølgningen til efterretning. side 3/9

4 3. Temadrøftelse: Den nationale kvalitetsorden og UCLs kvalitet (kl ) Sagsfremstilling På mødet gives et oplæg til drøftelsen af Erik Knudsen og Jørgen Thorslund. Oplægget vil belyse følgende perspektiver og åbne for temadrøftelsen: 1) Den nationale kvalitetsdagsorden for videregående uddannelse 2) UCLs udvidede kvalitetsdagsorden for uddannelse 3) Status på UCLs kvalitetsinitiativer 4) Temaer for drøftelse: a) Kvalitetssikring og udvikling skal baseret på viden. Hvordan arbejder ledelse og medarbejdere med denne opgave? b) Effektiviseringskrav indebærer at vi skal levere mere/bedre kvalitet for færre penge hvorledes håndteres dette krav i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere? c) Videndeling gennem konceptudvikling og anvendelse: Hvorledes understøttes en kultur hvor teamsamarbejde med brug af fælles koncepter i stigende udstrækning understøtter kvalitet og effektivisering? Til aktuel inspiration kan henvises til rapport 2 fra Regeringens kvalitetsudvalg: 4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (kl ) Sagsfremstilling Regnskabet efter 3. kvartal 2014 viser et overskud på 14,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15,9 mio. kr.. Afvigelsen fordeler sig således: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 14,3 16,9-2,6 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 6,4 7,8-1,4 Forskning og Innovation 0,6-1,0 1,6 Fælles Ledelse og Administration samt Puljer -6,4-7,8 1,4 Samlet budgetafvigelse 14,9 15,9-1,0 Der er i vedlagte notat og talmateriale redegjort nærmere for resultatet af regnskabet efter 3. kvartal Indstilling Det indstilles, at HSU tager regnskabet til efterretning. side 4/9

5 Bilag 4.1: Notat til kvartalsregnskabet for 3. kvartal Budget 2015 (kl ) Sagsfremstilling Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de principper, som HSU blev præsenteret for den 29. september Den ændrede budgetmodel skal underbygge intentionerne i UCLs nye organisation - herunder bl.a.; ambitionen om at flytte ansvar og arbejdsopgaver fra direktionen (ledelsesniveau 1) til vicedirektører m.fl. (ledelsesniveau 2). muligheden for at indarbejde krav om særlige former for gevinstrealisering i budgettet, samt mulighed for tilpasning af budgettet i forhold til gevinstrealiseringer fra tidligere budgetperioder. tættere sammenhæng mellem budgettet og de strategiske beslutninger i form af Strategi 2020, udviklingskontrakten og andre strategiske beslutninger foretaget af bestyrelse og direktionen. Indstilling Det indstilles, at HSU drøfter udkast til budget 2015 samt budget for overslagsårerne Bilag 5.1: Budget Pause, kl Vilkår for tillidsvalgte (kl ) Sagsfremstilling Det nedsatte udvalg indstiller at HSU godkender forslag til vilkår for tillidsvalgte i UCL. I udvalget deltog fra ledelsen Erik Knudsen, Søren W. Pedersen og Carsten Vikkelsøe. Følgende tillidsrepræsentanter deltog Lene Iversholt, Jytte Beck og Jørgen Markussen. Følgende arbejdsmiljørepræsentanter deltog: Pia Jørgensen og Lone Petersen. side 5/9

6 Indstilling Det indstilles, at HSU samtidig med godkendelsen beslutter at: Vilkårene gælder fra 1. januar er et overgangsår. Det betyder, at der sendes et varsel om, at beløbet sættes ned pr Dvs. alle med et højere beløb beholder det i Dem, der skal stige, får beløbet fra At der i december 2015 holdes evalueringsmøde med deltagelse af formanden for HSU og HAU plus gruppe af TR og AMR. at KontaktTR-ordningen evalueres, som angivet i aftalen for Kontakt- TR. Det har Søren W. Pedersen fået ansvaret for. Bilag 6.1: Vilkår for tillidsvalgte 7. Ledelsesgrundlag herunder tidsregistrering og opgaver (kl ) Sagsfremstilling På mødet vil bliver givet en orientering om status for implementeringen af ledelsesgrundlaget og herunder tidsregistrering via det nye fagsystem. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 8. Evaluering af mobbe- og chikanepolitik (kl ) Sagsfremstilling: Jf. "Temaer i HSU" (vedtaget af HSU den 23. marts 2014), skal UCL s mobbe- og chikanepolitik evalueres på december-mødet i lige år. Såvel ledelses- som medarbejdersiden har vurderet, hvorvidt der er formelle eller praktiske grunde til at revidere mobbe- og chikanepolitikken. Indstilling: side 6/9

7 Ledelsen vurderer ikke et behov for en formel revidering af UCL s mobbe- og chikanepolitik, men indstiller, at politikken rent opsætningsmæssigt redigeres. Medarbejdersiden vurderer og indstiller, at der er behov for en revidering af politikken. Bilag 8.1: Mobbe- og chikanepolitik 9. Orientering om lønforhandlinger (skriftlig orientering) Sagsfremstilling I budget 2015, er der reserveret midler til lønforhandlinger 2015 indenfor en ramme på 2,0 mio. kr. inkl. pension. Der er udarbejdet et oplæg til tidsplan og opgavefordeling for lønforhandlingerne Med henblik på en mere decentral proces, sender medarbejdere med tillidsrepræsentant ansøgninger til deres tillidsrepræsentant (ikke som tidligere Tillidsrepræsentant og leder aftaler nærmere, hvornår i ultimo april 2015 de skal udveksle hhv. ansøgninger fra medarbejdere og indstillinger fra lederen. For medarbejdere uden tillidsrepræsentant i UCL, indsender såvel medarbejdere som ledere hhv. ansøgninger og indstillinger til HR og Kommunikation sørger herefter for at indbyde de respektive organisationer. Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 9.1: Tidsplan og opgavefordeling 10. Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Sagsfremstilling Status på APV en: Alle enheder har efter planen gennemført arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014 inden jul. Der vil efter jul ske en opfølgning på APV en i de lokale udvalg, hovedarbejdsmiljøudvalget og direktionen, og resultatet af den kommer til orientering i HSU. Arbejdsmiljøplanen 2015 HAU har udarbejdet den lovpligtige arbejdsmiljøplan for 2015, og et særligt fokus for 2015 bliver de arbejdsmiljømæssige aspekter af campusetableringerne. side 7/9

8 Arbejdsmiljøplanen er tilgængelig på mit.ucl.dk under møder og udvalg -> Hovedarbejdsmiljøudvalget Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 11. Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Sagsfremstilling Det er sket en ændring i tolkningen omkring 4-ugers reglen for AC erne. Hvor det tidligere blev tolket som en mulighed at få merarbejde med en årsnorm på undertid, hvis underviseren arbejdede af større omfang i mindst 4 uger, er der nu først tale om mulighed for merarbejdsgodtgørelse, hvis merarbejdet har strakt sig over mere end 4 uger (og skal fortsat være enten pålagt eller en forudsætning for varetagelse af tjenesten). Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 11.1: Retningslinjer for arbejdstid og merarbejde 12. Korte punkter (kl ) Sagsfremstilling 1) Job på særlige vilkår Af bilag ses oversigt over medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår. Der er pr. 3. kvartal 2014 ansat 40 medarbejdere i UCL på særlige vilkår, hvilket er samme antal som i Den indbyrdes fordeling mellem ansatte på særlige vilkår på TAP-området og de uddannelsesfaglige medarbejdere, udgør 85 pct. (82,5 pct. i 2013) for TAP-området og 15 pct. (17,5 pct. i 2013) for de uddannelsesfaglige medarbejdere. Bilag : Oversigt over ansatte på særlige vilkår pr. 30. september ) Koncept for lederudvikling se bilag side 8/9

9 3) Politik for profilvurderinger se bilag ) Mødedatoer 2015: Den 23. marts: 1/2 temadag + HSU-møde, Vestre Engvej, kl Den 15. juni: Blangstedgårdsvej, kl Den 21. september: Vestre Engvej, kl Den 16. november: Blangstedgårdsvej, kl Den 14. december: Vestre Engvej, kl Indstilling Det indstilles, at HSU tager orienteringerne til efterretning. 13. Eventuelt (kl ) Næste møde: Den 23. marts 2015 (Vejle) Foreløbige punkter til næste møde: Godkendelse af dagsorden Opfølgning fra sidste møde Status på institutionen og udfordringer i det kommende år ved formanden (I forbindelse med fremlæggelse af rektors oplæg i marts, gennemgår formandsskabet temaerne og indplacerer de særlige relevante temaer på årets møder) Årsregnskab 2014 Evaluering af kompetencestrategi- og politik Opfølgning på APV Kønsopdelt lønstatistik (til orientering. Statistikken udsendes til LSU'erne primo Hvis dette giver anledning til bemærkninger, kan de drøftes i HSU på dette møde) Ledelsesgrundlag - herunder tidsregistrering og opgaver Nye/reviderede politikker/retningslinjer /hjemmelgrundlag Korte punkter: Koncept for medarbejderudvikling Eventuelt side 9/9

10 side 10/9

11 Notat Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat til regnskab for 3 kvartal 2014 Dokumentnummer: 1. Notat til kvartalsregnskabet 30. september Regnskab 30. september I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af regnskabet og budgettet for perioden 1. januar til 30. september Alle tal er i mio. kr. Det samlede resultat for perioden viser et overskud på 14,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15,9 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budget. Ovenstående resultat og budgetteret overskud er før opsparing til campusløsning. Opsparingskrav i mio. kr.: Campusløsning 11,0 3/4 delen af budgetteret opsparing for 2014 Den samlede budgetafvigelse på 1,0 mio. kr. fordeler sig således på hovedområderne: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 14,3 16,9-2,6 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 6,4 7,8-1,4 Forskning og Innovation 0,6-1,0 1,6 Fælles Ledelse og Administration samt Puljer -6,4-7,8 1,4 Samlet budgetafvigelse 14,9 15,9-1,0 Kvartalsregnskab pr. 30. september 2014 er vedlagt som bilag 2. I bilag 3 er kvartalsregnskabet pr. 30. september 2014 specificeret på de enkelte budgetområder. Side 1

12 2. Kommentarer til kvartalsregnskabet 30. september 2014 Kvartalsregnskabet udviser et samlet overskud for UCL på 14,9 mio. kr. Der kan være interne fordelinger og omposteringer mellem de enkelte hovedområder og uddannelser, der ikke er registeret i kvartalsregnskabet pr. 30. september Grunduddannelser Grunduddannelserne viser et positivt driftsresultat på 14,3 mio. kr.. hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultat Budget Afvigelse Pædagogisk og Samfundsfaglige Uddannelser kan vtat 4,8 9,9-5,1 Sundhedsuddannelser 8,0 7,0 1,0 Tværgående Uddannelsesudvikling 1,5 0,0 1,5 14,3 16,9-2,6 2.2 Pædagogisk og samfundsfaglige uddannelser De pædagogiske og samfundsfagligeuddannelsers resultat viser et overskud på 4,8 mio. kr. hvilket er 5,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Generelt har området lavere STÅ indtægter end budgetterede og samlet set har området højere personaleomkostninger og lavere driftsomkostninger end budgetteret. Læreruddannelsen Læreruddannelsen udviser et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. dårligere end budgetteret. Budgetafvigelsen skyldes primært taxameterindtægter, der er 1,6 mio. kr. mindre end budgetteret og personaleomkostninger, der er 3,0 mio. kr. større end budgetteret. Pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen har et overskud på 4,6 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede resultat. De samfundsfaglige uddannelser De samfundsfaglige uddannelser har et overskud på 0,9 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Socialrådgiveruddannelsen har et resultat, der er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret, mens Administrationsbachelor uddannelsen har et resultat, der er 0,9 mio. kr. bedre end budgetteret. Det nye udbud af Socialuddannelsen i Vejle betyder, at uddannelsen har svært ved at opfylde budgetkravene i budget 2014, da udbetaling af taxameterindtægterne er forskudt med et halvt år. 2

13 2.3 Sundhedsuddannelser Sundhedsuddannelsernes resultat viser et overskud på 8,0 mio. kr. hvilket er 1,0 mio.kr. bedre end budgetteret. Generelt har området STÅ indtægter på 1,1 mio. kr. og øvrige indtægter 1,1 mio. kr. udover det budgetterede. Området har personaleomkostninger, der ligger på niveau med det budgetterede, mens driftsomkostningerne er 1,0 mio. kr. bedre end budget. Sundhedsuddannelsernes budgetafvigelse på internt køb og salg af timer er netto 1,8 mio. dårligere end budgetteret 2.4 Tværgående Uddannelsesudvikling Det nyoprettede område under ledelse af vicedirektør Ulla Refstrup Mulbjerg indeholder blandt andet Bibliotekerne, Internationalt Kontor, Kvalitet, Uddannelsesinnovation og Læringsressourcer Der er et overskud på 1,5 mio. kr., hvilket er 1,5 mio.kr. bedre end budgetteret. Der er budgetteret med en indtægt fra Likvidationsprovenu fra Seminarium for Kunst og Håndværk i Kerteminde på. 2,6 mio.kr. fordelt jævnt i Denne indtægt er ikke realiseret pr 30. september 2014, hvilket har medført indtægter, der er 1,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Den væsentligste budgetafvigelse i området er på biblioteksområdet, der har en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr., som skyldes at driftsomkostningerne er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. 2.5 Forskning og Innovation Forskning og Innovation viser et overskud på 0,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultatet afspejler at nogle Forsknings- og Innovationsaktiviteter endnu ikke er igangsat. Udvikling og evidensbasering Midler til udvikling og evidensbasering fra ministeriet udgør 29,4 mio. kr. i Hvoraf der hvert kvartal indtægtsføres ¼ af midlerne. F&I indsatområdet strategisk vidensopbygning, der indeholder de 6 videnscentre, eksternt finansierede projekter, de Nationale videncentre samt F&I Stab, udviser et en negativ budgetafvigelse på 0,7 mio.kr., Det forventes, at budgetafvigelsen er udtryk for en periodeforskydning. Direktionens strategiske forsknings- og udviklingsmidler herunder Ph.d. satsning, partnerskaber med kommuner og regioner, Professions- og uddannelsesrettet F&I, samt forskningsreserve, udviser en positiv budgetafvigelse på 2,1 mio.kr. Som ved halvårsregnskabet er det kun Ph.d. satsning og partnerskaber der realiseres som budgetteret. MOVE initierede aktiviteter udviser et forventet negativt resultat på 0,7 mio. Overførte udviklingsmidler fra 2012 og 2013 Der er i 2014 reelt overførte midler på i alt 8,4 mio.kr., hvoraf 0,9 mio.kr. er anvendt til MOVE initierede projekter i

14 Der resterer således 7,5 mio. kr., som ikke er indtægtsført i regnskabet pr. 30. september Som tidligere års praksis indtægtsføres overførte midler i takt med at de forbruges, hvilket ikke er sket 30. september I brev af 27. juni 2014 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fastlægges det, at man ikke fremadrettet kan overføre midler til udviklings- og evidensbasering. Dette betyder, at de 29,4 mio.kr. i 2014-midler samt resterede 7,5 mio. kr. i overførte midler alle skal indtægtsføres i Konsekvensen heraf er, at de overførte midler senest 31. december 2014 vil blive indtægtsført. I det omfang, der ikke er afholdt aktiviteter, vil indtægtsføringen af midlerne medføre en forbedring af årets resultat på op til 7,5 mio. kr. 2.6 Kompetenceudvikling og undervisningsmidler Samlet er resultatet for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler et overskud på 6,4 mio. kr. hvilket er 1,4 mio.kr. dårligere end budgetteret. Undervisningsmidler (CFU) CFU viser et overskud på 1,3 mio.kr., hvilket er dårligere end budgetteret. Internt salg af timer er mindre end budgetteret. Personaleomkostninger og driftsomkostninger er samlet set på niveau med det budgetterede. Primær årsag er at der forskydning i omsætningen og afregning af interne timer i forhold til budgettet. Kompetenceudvikling (EVU) Videreuddannelsen har et overskud på 5,1 mio. kr. hvilket er 1,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Videreuddannelsens omsætning er 2,2 mio. kr. bedre end budgettet. Der er i området pædagogik og læring afviklet mange rotationsprojekter for kommunerne, desuden har der været en øget søgning til pædagogisk diplom uddannelser, hvilket har øget omsætningen med 7.1 mio. kr. Ledelsesakademiet har haft en nedgang i søgning til diplom uddannelserne, og en mindre aktivitet på IDV, hvilket har betydet en nedgang på 4,9 mio. kr. i omsætningen. Omkostningerne er øget med 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes den øgede aktivitet i læring og pædagogik. 2.7 Fælles Ledelse og administration samt Puljer Fælles Ledelse og Administrationen har en positiv budgetafvigelse pr. 30. september 2014 på 1,0 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Direktionen Der er hensat fratrædelsesgodtgørelse på 1,0 mio. kr. på grund af ophørende personale. Modsat er der et mindre forbrug af omstillingspuljen på 1,7 mio. kr. end budgetteret. Sammenlagt er der en positiv budgetafvigelse på 0,7 mio. kr. Økonomi og Personale Renteindtægt er 2,2 mio. kr. større end budget. Fælles Studieadministration Der er en negativ budgetafvigelse på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,4 mio.kr. skyldes lønomkostninger, der er større end budgetteret. 4

15 Bygningsdrift Bygningsområdet udviser et resultat, der 1,5 mio. kr. dårligere end budget. Dette skyldes ombygning på Blangstedgårdsvej, reparation og vedligeholdelsesudgifter, der er større end budgetteret, samt anskaffelse af inventar til klasselokaler og kontorindretning. Desuden er renter og afskrivninger 1,1 mio. kr. højere end budget. Fælles Puljer Fælles Puljer disponerer over digitaliseringspuljen. Den positive budgetafvigelse på 0,6 mio. kr. er et udtryk for, at der kun i mindre omfang er realiseret omkostninger 30. september Elever Den negative budgetafvigelse på 0,3 mio. kr. skyldes en periodeforskydning i budgettet. Der vil blive udlignet i løbet af 4. kvartal. HR og Kommunikation Afdelingen har en positiv budgetafvigelse på 0,6 mio. kr. Omsætningen er 0,2 mio. større end budget, mens køb af interne timer, 0,2 mio. kr. og personaleomkostninger, 0,2 mio. kr. er mindre end budget. 5

16 Bilag 1 Forudsætninger og definitioner for kvartalsregnskabet. De væsentligste forudsætninger og definitioner i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet pr. 30. september 2014 er håndtering af Forsknings og Innovations tilskuddet, overførte midler fra 2013, STÅ indtægter, internt salg og køb af timer og nøgletal. Forsknings og Innovationstilskud samt Overførte midler fra I F&I s regnskab er Forsknings og Innovations tilskuddet indtægtsført med ¾ delen af årets samlede tilskud. Overførte midler fra 2013 indtægtsføres i takt med at de forbruges. STÅ indtægter Ved indregning af taxameterindtægter på grunduddannelserne, anvendes på den gamle studieordning for læreruddannelsen princippet om eksamens STÅ på den ny læreruddannelse anvendes semester STÅ princippet. På de øvrige grunduddannelser anvendes semester - STÅ princippet. Indtægterne i regnskabet for perioden 1. januar til 30. september for uddannelser er baseret på STÅ-indberetninger, baseret på aktiviteten opgjort pr. 28. februar 2014 og 31. august 2014 Internt salg og køb at timer Internt salg og køb af timer er udtryk for køb og salg mellem budgetområderne. Det kan være F&I s køb af timer i uddannelserne til Forsknings og Innovations aktiviteter, EVU køb af timer i uddannelserne samt uddannelsernes køb af timer hos hinanden. 6

17 Bilag 2. Kvartalsregnskab pr. 30. september 2014 UCL total. 7

18 Bilag 3. Sammenligning af realiseret driftsresultat og budget pr. 30. september

19 Budget Bestyrelsesmødet d. 18. dec Økonomi & Personale

20 Budget Indhold 1. Indledning Overblik budget Specificeret budget 2015 i hovedområder Hovedområde Grunduddannelser Området Pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser Området Sundhedsuddannelser Området Tværgående Uddannelsesudvikling Hovedområdet Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler (KomU) Hovedområdet Forskning og innovation (F&I) Hovedområdet Fælles ledelse, administration og bygningsdrift Budget for overslagsårene Investeringer og likviditet Opmærksomhedspunkter side 2

21 Budget Indledning Budgetnotatet har til formål at give et overblik over budget Ny budgetmodel Der er i løbet 2014 udviklet nye principper for budgettering i University College Lillebælt (UCL). Budgetprincipper er udarbejdet af direktionen og den strategiske ledelse i fælleskab. De nye budgetprincipper er forelagt for bestyrelsen i juli og oktober Formålet med at ændre budgetprincipperne er at skabe en budgetmodel, der underbygger intentionerne i den nye organisationsstruktur, der blev indført i efteråret 2013, og at kunne adresserer de udfordringer af økonomisk art, som UCL konfronteres med de kommende år. I budgetmodellen flyttes ansvaret for budgetudarbejdelsen og -overholdelse fra direktionen til vicedirektørerne. Det er ligeledes hensigten med den nye budgetmodel, at der skabes grundlag for indarbejdelse af gevinstrealisering og mulighed for at udmønte væsentlige strategiske beslutninger i budgettet. Budgetmodellen er opdelt i 2 faser. I fase 1 fordeler direktionen, i samarbejde med den strategiske ledelse, ressourcer til de 6 hovedområder i UCL, samt stiller krav om indarbejdelse af økonomiske konsekvenser af de strategiske beslutninger, der skal udmøntes de kommende år. I fase 2 udarbejder vicedirektørerne, i samarbejde med uddannelsescheferne, detaljerede budgetter for uddannelserne/afdelinger, som indgår som et eliment i det samlede budget for hovedområdet. Vicedirektørende kan opstille lokale budgetprincipper for hovedområdet, der skal medvirke til at der sættes fokus på at ændre budgetprincipperne fra indtægts- til omkostningsbudgettering. I budget 2015 har direktionen og strategisk ledelse udmøntet følgende væsentlige strategiske elementer: En robust håndtering af de forventede fald i taxameterindtægter Finansiering af området for Tværgående Uddannelsesudvikling Reduktion i forbrug af ressourcer til pædagogiske administrative funktioner Forøget forskningsindsat gennem øremærkning af særlige andele af uddannelsernes og eftervidereuddannelses midler til drift. Fastlæggelse af principper for finansiering af MOVE aktiviteter Forslag til Finanslov for 2015 Den væsentligste ændring i FFL 2015 er en tilbageføring af omstillingsreserven på alle taxametertilskud. I FL 2014 var der varslet en reduktion i taxametertilskuddene på 2 %, der skulle finansierer en omstillingspulje hos Ministeriet. Det har betydet, at den varslede nedsættelse af taxameter i 2015 ikke er blevet effektueret. side 3

22 Budget Takstreduktion som følge af omstillingspuljen fastholdes for alle taxameterindtægter i overslagsårene 2016 til 2018, med 4 % i 2016, 6 % i 2017 og 8 % i Undervisnings- og fællestaxameter er i FFL 2015 lagt sammen til ét taxameter. Den for 2014 udmeldte nedsættelse af fællestaxametret, 2,6 mio. kr., er i FFL 2015 udmøntet i undervisningstaxameteret. Tilskud til praksisnær forsknings- og udviklingsaktiviteter er forlænget med et år til Tilskuddet udgør i ,7 mio. kr. I lighed med FL 2014 er der i FFL for 2015 afsat midler til et nationalt videns centre for historie- og kulturarvsformidling, som er placeret i Jelling. Der er afsat 10 mio. kr. årligt for Midlerne er indarbejdet i budgettet som indtægter, og tilsvarende er der indlagt personale- og driftsomkostninger til at drive centret, således at centerets resultat er et nulresultat. Tilskuddet til Center for Undervisningsmidler er nedsat med 1 mio. kr. fra FL 2014 til FFL Andre forhold I budgetterne har der fra 2011 været indarbejdet opsparing til Campusløsning, 4 %. Denne opsparing fortsætter i 2015, hvor opsparing til campusløsning udgør 4 % og er indregnet i overskudskavet for hovedområderne Grunduddannelser og Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler. Studieadministrationen på grunduddannelserne er i 2014 samlet i en fælles studieadministration. Afdelingen er i budget 2015 indarbejdet som en del af hovedområdet Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. UCL køber og ombygger i 2015 ejendommen Niels Bohrs Allé 1 i Odense, der fra 1. august 2016 skal danner ramme om UCL s aktiviteter i Odense, således at alle UCL s aktiviteter i Odense samles på et campus. Der er i budget 2015 ikke indarbejdet omkostninger vedrørende ejendommen Neils Bohrs Allé. De udgifter, der afholdes i forbindelse med køb og ombygning af ejendommen registreres som en del af anskaffelsessummen på ejendommen, og vil indgå som en del af den samlede anskaffelsessum. Når ejendommen tages i brug 1. august 2016 vil anskaffelsessummen danne grundlag for beregning af afskrivninger, som vil blive udgiftsført løbende. Ejendommen Cortex Park er under opførelse og forventes overdraget til UCL i september 2015, hvor ejendommen vil blive taget i brug. Der er i budget 2015 indarbejdet driftsomkostninger og afskrivninger på ejendommen fra september Der er i budget 2015 afsat puljemidler til direktions- og omstillingspulje, 9 mio. kr. Puljen er afsat i hovedområdet Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. En del af puljen er reserveret til konkrete aktiviteter, den resterende del af puljen vil blive udmøntet af direktionen og den strategiske ledelse i Udarbejdelsen af budget 2015 er afsluttet den 5. december side 4

23 Budget Overblik budget 2015 Oversigten herunder viser UCL s samlede budget for Budgettet sammenlignes med det realiserede resultat for 2013, budget 2014 og estimat for 2014, der er udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni Budgetoversigt for UCL (i mio. kr.) Budget Estimat Budget Realiseret Taxameterindtægter 448,4 453,3 453,8 440,7 Øvrige indtægter 126,2 111,2 112,9 109,5 Omsætning i alt 574,6 564,5 556,7 550,2 Personaleomkostninger -368,1-370,3-368,8-354,3 Driftsomkostninger -180,7-171,3-171,7-162,1 Andel Fællesomkostninger 0,0-0,0 0,0 0,0 Resultat før afskrivninger 25,8 22,9 26,2 33,8 Afskrivninger -10,3-9,9-8,9-8,1 Resultat før renter 15,5 13,1 17,3 25,7 Finansielle omkostninger -3,6-1,1-2,7-4,2 Periodens resultat 11,9 12,0 14,6 21,5 Overskudsdisponering: Campusløsning 15,7 14,6 Udvikling i STÅ og Årsværk Teori STÅ Praktik STÅ Åben uddannelse Medarbejder Årsværk Resultatet for budget 2015 viser et overskud på 11,9 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end overskudsdisponering til campusløsning. Der anvendes samme regnskabspraksis ved budgetudarbejdelsen som ved aflæggelsen af årsregnskab. Der henvises til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i UCL s årsrapport for Omsætningen budgetteres med udgangspunkt i forslag til finansloven for 2015, som regeringen fremlagde den 26. august Herudover indgår tidligere udmøntede bevillinger, forventning til antal studerende, forventede frafalds- og beståelsesprocenter i den budgetterede omsætning. De øvrige indtægter, som består af deltagerbetaling, salg til kommuner, eksterne projekter mv. budgetteres ud fra en forsigtig og realistiske vurdering af den forventede aktivitet. Personale- og øvrige driftsomkostninger er budgetteret med udgangspunkt i det forventede aktivitetsniveau og ressourcebehov. Der er budgetteret med en generel gageforhøjelse på 1 % fra den 1. april Der er i budget 2015 indarbejdet en pulje til ny løn på 2,0 mio. kr. I budget 2014 blev der overført 7,5 mio. kr. fra 2013 til udviklingsaktiviteter. Der er ikke overført midler til udviklingsaktiviteter fra 2014 til side 5

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 21. september 2015 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle Mødelokale 3.210 (3. sal) Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet

Referat fra bestyrelsesmødet Referat fra bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødelokalet på

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe s Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1.1. Baggrund På grundlag af aftale med HSU fra juni 2013 er der udformet et spørgeskema til en undersøgelse, der skal gennemføres blandt alle uddannelsesfaglige

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere