Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område."

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Baggrund for analysen Afgrænsninger og metode Rapportens struktur Resume Analysens baggrund og formål Styring og prioritering af det veterinære område Risiko- og behovsorienteringen af det veterinære område Tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol Tilrettelæggelsen af det veterinære beredskab Kortlægning af det veterinære område Introduktion til det veterinære område Fødevarestyrelsens styringsgrundlag Ressourceforbruget forbundet med kontrolindsatsen Beredskabets tilrettelæggelse Beskrivelse af de veterinære kontrolområder Kontrolindsatsens tilrettelæggelse Styring og prioritering af det veterinære område Regelstyring Økonomisk styring Mål- og resultatstyring Realpolitisk styring Risiko- og behovsorienteringen af kontrollen på det veterinære område Analyse af egenkontrollens omfang og indhold Analyse af risiko- og behovsorienteringen af besætningskontrollen Analyse af sanktionsanvendelsen på det veterinære område Analyse af risiko- og behovsorienteringen af kontrollen af dyretransporter Perspektivering: Risiko- og behovsorienteringen af kontrollen på svineområdet Tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol Digitalt tilsyn på det veterinære område Organisering af rekvirerede opgaver, primært eksportkontrollen Processer og arbejdsgange Arbejdsdeling Dyrevelfærdsrejseholdet Specialisering og samling af kompetencer vedr. logbogskontrollen Information og supervision Det veterinære beredskab Organisering af beredskabet og den veterinære kontrol Skalering ved kriser It- og metodeunderstøttelse i det veterinære beredskab Udvikling/evaluering af beredskabsindsatsen of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

3 1 Introduktion 1.1 Baggrund for analysen Analysen af veterinærkontrollen er gennemført fra forsommeren 2007 på grundlag af et kommissorium af 27. februar 2007 Undersøgelse af kontrollen på det veterinære område, som var udarbejdet af Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender. Kommissoriet fremgår af bilag 2.1. Analysen er gennemført af en arbejdsgruppe med direktør i Fødevarestyrelsen Anders Munk Jensen som formand bestående af repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (nu Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri), Justitsministeriet, Finansministeriet, særlig sagkyndig Knud Børge Pedersen, Den Danske Dyrlægeforening, Landbrugsraadet, Dyrenes Beskyttelse og DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsUdvalg (DOSU). Formålet med undersøgelsen har været at analysere styringen af Fødevarestyrelsens kontrolindsats og tilrettelæggelsen af den udførende kontrol på det veterinære område, herunder interaktionen mellem det veterinære beredskab og de andre kontrolopgaver på det veterinære område. For det første er der gennemført en analyse af, om resultatkontrakten på det veterinære område er hensigtsmæssigt udformet i relation til at sikre et højt veterinært sikkerhedsniveau og i forhold til de politiske målsætninger på det veterinære område, herunder for så vidt angår dyrevelfærd og anvendelsen af veterinær medicin. Heri er indgået en vurdering af den kvantitative og kvalitative styring af og opfølgning på kontrolindsatsen. Endvidere er der foretaget en analyse af ressourceindsatsen i forhold til kravene i resultatkontrakten og de årlige frekvenser for de kontrolopgaver, der ikke er omfattet i resultatkontrakten, herunder foretaget en analyse af mulighederne for effektivisering af indsatsen samt omprioritering af ressourcerne. For det andet er der gennemført en analyse af risiko- og behovsorienteringen af kontrolindsatsen, herunder en vurdering af omfang og indhold af egenkontrol i primærproduktionen, relevansen af de enkelte kontrolområder samt mulighederne for at yde vejledning og rådgivning i forbindelse med kontrollen. For det tredje er der foretaget en analyse af, om kontrolindsatsen på det veterinære område, herunder interaktionen mellem det veterinære beredskab og de øvrige kontrolopgaver, kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Dette inkluderer en vurdering af samspillet mellem det veterinære beredskab 3 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

4 og kontrolindsatsen såvel i situationer med udbrud af husdyrsygdomme som i øvrigt. Heri indgår analyser af arbejdstilrettelæggelse, kompetenceprofiler, tids- og ressourceforbrug for kontrolpersonalet, kvaliteten af beredskabs- og kontrolindsatsen samt afrapporteringen. I vurderingen indgår endvidere en analyse af medarbejdernes trivsel. Der er foretaget en sammenligning af opbygningen af veterinærkontrolmyndighederne i Holland, et land som i mange henseender ligner Danmark, hvad angår betydelig eksport af levende dyr og animalske produkter. På baggrund af analysens resultater stilles der i nærværende rapport blandt andet forslag til ændringer vedrørende: En udvikling af egenkontrolkonceptet således, at det bliver en integreret del af kontrollen på det veterinære område. En ændret tilgang til den risikobaserede kontrol specielt inden for dyrevelfærdsområdet- Planlægningen og brugen af ressourcerne med henblik på at forbedre og effektivisere kontrollen indenfor det veterinære område. Der har været lagt vægt på, at en del af de anbefalinger vedrørende systemopbyggelse, der er under udarbejdelse eller iværksat indenfor fødevarekontrollen som følge af Fødevareforliget, også implementeres indenfor veterinærkontrollen. 1.2 Afgrænsninger og metode Afgrænsninger Med udgangspunkt i kommissoriet er analysen afgrænset på følgende måde: Sygdomsovervågning og beredskab Formålet med kontrollen på dette område er ved etablering af overvågningsprogrammer, at dokumentere, at landets husdyrbestand er fri for en række alvorligt smitsomme sygdomme. I modsætning til de fleste andre former for kontrol foregår denne ved, at der tages prøver fra f.eks. slagterier (blodprøver) eller tankmælk til videre analyse på godkendte laboratorier. Udover disse aktiviteter udgør en del af kontrollen af disse sygdomme udarbejdelse af beredskabsplaner og løbende opdatering af disse samt gennemførelse af beredskabsøvelser. Et sidste led i kontrollen af sygdomme vil være bekæmpelse i tilfælde af udbrud ved aflivning af besætningen. Dyrevelfærd 4 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

5 Formålet med denne kontrol er at sikre, at den intensive danske husdyrproduktion foregår på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde. Zoonosebekæmpelse Formålet med denne kontrol er at følge jord til bord filosofien ved at forhindre smitstoffer i at nå fødekæden ved kontrol af primærproduktionen. Denne kontrol består af prøvetagning og laboratoriemæssig analyse. Ved fund af visse salmonellatyper hos avlsdyr inden for fjerkræbranchen foretages bekæmpelse ved aflivning af besætningen. Veterinære lægemidler Formålet med kontrollen af medicinforbrug er at målrette og optimere anvendelsen af medicin i husdyrproduktionen med henblik på bl.a. at hindre resistensudvikling over for antibiotika hos sygdomsfremkaldende bakterier samt at hindre, at der findes restkoncentrationer af medicin i fødemidler af animalsk oprindelse. Import, eksport og omsætning Formålet med denne kontrol er at sikre, at der i forbindelse med omsætning af levende dyr, animalske produkter og animalske bi-produkter ikke importeres smitstoffer, der kan forårsage udbrud af alvorligt smitsomme sygdomme, og at Danmarks eksportmarkeder sikres således, at eksporterede dyr og produkter ikke indeholder lignende smitstoffer. Undersøgelsen omfatter alle kontrolopgaver på det veterinære område samt det veterinære beredskab. Kødkontrolområdet er ikke inkluderet, med undtagelse af visse betragtninger vedrørende ante og post mortem kontrollen, hvor elementer i denne benyttes eller kunne benyttes indenfor veterinærkontrollen Analysens overordnede metodiske ramme Analysen er inddelt i tre overordnede analysetemaer: Analysetema 1. Styring og prioritering af det veterinære område Analysetema 2. Risiko- og behovsorientering af kontrollen på det veterinære område Analysetema 3. Tilrettelæggelse af kontrollen og det veterinære beredskab 1.3 Rapportens struktur Rapporten har følgende struktur: 5 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

6 Kapitel 3 giver en overordnet beskrivelse af det veterinære beredskab og de veterinære kontrolområder. Kapitel 4 omfatter en analyse af styringen og prioriteringen på det veterinære område. Kapitel 5 omfatter en analyse af risiko- og behovsorienteringen af veterinærkontrollen. Kapitel 6 omfatter en analyse af tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol. Kapitel 7 omhandler en vurdering af tilrettelæggelsen af beredskabet og kontrollen på det veterinære område. Rapporten indeholder endvidere en række bilag, hvoraf der foreligger en uddybning af den bagved liggende dokumentation for analyserne. 6 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

7 2 Resume 2.1 Analysens baggrund og formål Der er på opdrag af regeringen gennemført en undersøgelse af kontrollen på det veterinære område. Undersøgelsens kommissorium fremgår af bilag 2.1. I overensstemmelse med kommissoriet har analysen haft tre temaer: Analysetema 1. Styring og prioritering af det veterinære område. Analysetema 2. Risiko- og behovsorientering af kontrollen på det veterinære område. Analysetema 3. Tilrettelæggelse af kontrollen og det veterinære beredskab. Undersøgelsen er gennemført af en arbejdsgruppe med Fødevarestyrelsens direktør som formand og med deltagelse af repræsentanter fra erhvervet, interesseorganisationer og ministerier. 2.2 Styring og prioritering af det veterinære område I kapitel 4 er styringen og prioriteringen på det veterinære område analyseret, og der er gennemført vurderinger af en række områder indenfor hhv. regelstyringen, den økonomiske styring, mål- og resultatstyringen og den realpolitiske styring med fokus på at afdække muligheder og begrænsninger i forhold til at understøtte Fødevarestyrelsens mission og vision om et højt veterinært sikkerhedsniveau. I det følgende sammenfattes analysens vurderinger og anbefalinger indenfor de forskellige områder. Regelstyring Den udførende kontrolindsats og ressourceforbruget i Fødevarestyrelsen påvirkes af lovmæssigt - såvel som administrativt fastsatte kontrolfrekvenser. Det er arbejdsgruppens vurdering, at kontrolfrekvensen på nogle mindre, specifikke kontrolområder ikke umiddelbart stemmer overens med risikoen. Denne vurdering er primært baseret på forholdet mellem kontrolfrekvensens hyppighed og antal registrerede lovovertrædelser. Arbejdsgruppen anbefaler: 7 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

8 At kontrolfrekvenserne for Fødevarestyrelsens kontrol på en række udvalgte områder revurderes. At der udvikles en risikobaseret model for kontrollen med opdræt af disse dyrearter, således at kontrollen målrettes mod de opdræt, hvor risikoen vurderes at være størst på baggrund af for eksempel opdrættets størrelse, tidligere kontrolresultater, følger af ændringer i ejerskab mv. Økonomisk styring Analysen har identificeret fire aktuelle og væsentlige problemstillinger, der kan være relevante for den økonomiske styring i Fødevarestyrelsen: Gebyrområdet Større sager om overtrædelser af lovgivning Ny lovgivning, der medfører ændringer af kontrollens karakter Tidsregistreringen af opgaver. Gebyrområdet er væsentligt, da hovedparten af veterinærkontrollen netop er finansieret gennem gebyrer, og styrelsens aktiviteter kan blive påvirket af en eventuel ubalance i forhold til gebyrindtægter. Ressourcemæssigt påvirkes Fødevarestyrelsen af større sagskomplekser om formodede overtrædelser af lovgivningen, hvor der er behov for styrelsens ekspertise, f.eks. omkring sager, hvor styrelsen skal være anklagemyndigheden behjælpelig. Det er endvidere arbejdsgruppens vurdering, at ny lovgivning kan påvirke styrelsen økonomisk. Som eksempel fremhæves krydsoverensstemmelsesordningen (KO) som et område, hvor det er uklart, om der er sammenhæng mellem omkostninger, aktiviteter og tilrettelæggelse. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er et behov for at gennemgå styrelsens aktivitetsvejledning med henblik på at sikre, at denne er tidssvarende, og at det for medarbejderne er klart, hvordan tidsregistreringen skal ske. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen følger op på Økonomistyrelsens analyse af gebyrområdet for at opnå balance i den gebyrfinansierede kontrol 8 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

9 At der med udgangspunkt i EU-Kommissionens fælles dyresundhedspolitik Prevention is better than cure sker en nærmere overvejelse af finansieringsstrukturen af beredskabet på længere sigt. At der gennemføres en analyse af de omkostninger, aktiviteter og tilrettelæggelse relateret til KO-kontrollen, herunder at der sikres fokus på korrekt budgettering og tidsregistrering i forbindelse med KO-kontrollen. Mål- og resultatstyring Arbejdsgruppen har foretaget en gennemgang af de hidtidige resultatkontrakter mellem den centrale styrelse og departementet og den centrale styrelse og de enkelte fødevareregioner. Det er arbejdsgruppens vurdering, at fraværet af effektmål på veterinærområdet primært skyldes metodiske problemer i forhold til at vurdere effekten af styrelsens indsats. Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at måden, hvorpå kontrollen rent praktisk planlægges og udføres, vanskeliggør forholdet mellem indsats og effekt. Arbejdsgruppen anbefaler: At der i lighed med fødevareområdet igangsættes en proces med henblik på justering af Fødevarestyrelsens resultatkontrakt på det veterinære område, således at denne i højere grad kommer til at omfatte kvalitets- og effektmål. I den forbindelse bør det undersøges nærmere, på hvilke områder effektmål er mulige, samt hvilke metoder der kan benyttes. Realpolitisk styring Det er arbejdsgruppens vurdering, at den realpolitiske styring har betydning for både formulering af mål- og resultatkrav samt målopfyldelsen. Analysen har vist, at den realpolitiske påvirkning er karakteriseret ved et komparativt set stort fokus på det veterinære område, set i forhold til Fødevarestyrelsens tilsvarende ressourceforbrug på området. Desuden er der tale om en emne- og tidsmæssig koncentration på baggrund af specifikke sager og problemstillinger, som f.eks.. fugleinfluenza og dyretransporter. Det er arbejdsgruppens vurdering, at denne realpolitiske påvirkning kan influere på mål- og resultatstyringen samt prioriteringen af opgavevaretagelsen og ressourceindsatsen. Arbejdsgruppen anbefaler: 9 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

10 At Fødevarestyrelsen og departementet aftaler procedurer for justering af resultatkontrakten, såfremt udefrakommende begivenheder eller den realpolitiske styring påvirker forudsætningerne for opgaveløsningen. 2.3 Risiko- og behovsorienteringen af det veterinære område I kapitel 5 er risiko- og behovsorienteringen af kontrollen på det veterinære område analyseret, og der er gennemført en vurdering af omfang og indhold af egenkontrol i primærproduktionen, relevansen af de enkelte kontrolområder samt mulighederne for at yde vejledning og rådgivning i forbindelse med kontrollen. Der opstilles en række anbefalinger, der kan medvirke til forbedring af risiko- og behovsorienteringen og effekten af kontrollen. Egenkontrollen Primærproducenternes egenkontrol er efter arbejdsgruppens opfattelse af væsentlig betydning for at sikre dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Analysen har vist, at der eksisterer en række af krav og regler på de væsentligste dyreområder, som kan siges at have karakter af egenkontrol. Endvidere er det med den allerede trufne politiske beslutning om, at egenkontrollen skal udbredes til dyrevelfærd, sikret, at dette område fremover også vil blive omfattet af egenkontrol. Det vurderes umiddelbart, at der dermed ikke er væsentlige veterinære kontrolområder, som ikke er omfattet af egenkontrol. Til gengæld vurderes det, at der er et behov for, at indhold og kvalitet af egenkontrollen i primærkontrollen styrkes, herunder at vejledning og rådgivning af primærproducenterne overvejes. Arbejdsgruppen anbefaler: At besætningsejerens egenkontrol skal være et centralt omdrejningspunkt i den veterinære kontrol. At Fødevarestyrelsen i samarbejde med erhvervet, interesseorganisationer og andre myndigheder udarbejder og gennemfører en målgruppefokuseret informationsstrategi omkring indholdet af egenkontrol for dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Som et element heri bør der udvikles værktøjer til at understøtte besætningsejerens egenkontrol på tværs af myndighedsområder. Informationsstrategien og værktøjerne bør sammentænkes med erhvervets auditering, og dermed medvirke til en integreret og forbedret understøttelse af besætningsejerens egenkontrol af dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. At Fødevarestyrelsen foretager en prioritering af efteruddannelsesaktiviteterne af de tilsynsførende med fokus på egenkontrol. 10 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

11 At indførelsen af egenkontrollen på dyrevelfærdsområdet understøttes af, at erhvervet udarbejder og formidler brugen af branchekoder til at understøtte besætningsejerens praktiske gennemførelse af egenkontrollen. Endvidere kan det analyseres om dyrlægerne har de rette kompetencer til at varetage kontrol og rådgivning vedrørende dyrevelfærd, og om der eventuelt kan være behov for etablering af et efteruddannelsesforløb. Endelig kan det overvejes på hvilken måde, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen kan understøtte viden omkring de privatpraktiserende dyrlægers opgaver i forbindelse med overholdelse af dyrevelfærdsbestemmelserne. At de privatpraktiserende dyrlæger i forbindelse med deres dialog med besætningsejerne i tilknytning til sundhedsrådgivningsaftalerne forpligtes at informere Fødevarestyrelsen, hvis der gentagne gange konstateres dyrevelfærdsmæssige forhold, der alene kan karakteriseres som værende ikke grove, og uanset at besætningsejeren ved konstateringen retter op på forholdene. Uforsvarlig behandling af dyr skal fortsat anmeldes til politiet. At det overvejes at etablere lovhjemmel til, at Fødevarestyrelsen kan anvende administrative sanktioner mod privatpraktiserende dyrlæger, der ikke overholder deres forpligtelser i forhold til bl.a. dyrevelfærd samt lovhjemmel til, at Fødevarestyrelsen kan meddele besætningsejeren påbud om at rette op på forhold, der ikke er i overensstemmelse med dyrevelfærdsreglerne. Risiko- og behovsorienteringen af besætningskontrollen Der er foretaget en vurdering af, om den måde hvorpå besætningskontrollen gennemføres, er udtryk for en optimal risiko- og behovsorientering. Det vurderes umiddelbart, at risiko- og behovsorienteringen af besætningskontrollen forbundet med dyrevelfærd kan forbedres ved at ændre både de lovmæssige rammerne for kontrollen samt inddrage flere og bedre parametre til risikoudpegning af kontrollen. Arbejdsgruppen anbefaler: At de nuværende lovgivningsmæssigt fastsatte krav om kontrol af mindst 5 pct. besætningskontrol af hver dyreart overvejes omlagt, således at kravet om mindst 5 pct. gælder kontrollen med alle omfattede dyrearter under et. Dette giver mulighed for at målrette kontrollen mod de dyrearter, hvor risikoen vurderes at være højest. At der til brug for risikoudpegningen af kontrollen anvendes en række yderligere parametre, som f.eks. data fra egenkontrollen/ sundhedsrådgivningsaftalerne, data fra erhvervets auditering, data fra besætningskontrollen, data fra AM/PM kontrollen, data fra kontrollen på 11 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

12 samlesteder, data fra destruktionsanstalter og data fra Fødevarestyrelsens øvrige kontrol af dyr og besætninger. At det overvejes, at tilsyn for hobbybesætninger gennemføres som anmeldte tilsyn. I forlængelse heraf bør der endvidere foretages en vurdering af fordele og ulemper forbundet med at gennemføre kontrolbesøg på hobbybesætninger i weekender og aftentimer. Sanktionsanvendelsen Der er foretaget en gennemgang af sanktionsanvendelsen og ansvarspådragelsen på det veterinære område. Det vurderes, at der er væsentlige forskelle i sanktionsanvendelsen på tværs af kontrolafdelinger i Fødevarestyrelsen. Det vurderes endvidere, at ansvarspådragelsen af lovovertrædere på området kan forbedres ved at minimere fejl og mangler i sagsbehandlingen i Fødevarestyrelsen samt ved at forbedre tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem politiet og Fødevarestyrelsen. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen nærmere analyserer, hvilke forhold der har betydning for forskellene i sanktionsanvendelsen på tværs af kontrolafdelinger, samt at der i forlængelse heraf igangsættes initiativer til at sikre en større ensartethed. At der i Fødevarestyrelsen igangsættes initiativer, der kan medvirke til at sikre ansvarspådragelse på det veterinære område, herunder medvirke til at undgå fejl og mangler i sagsbehandlingen, samt forbedring af samarbejdet og vidensdelingen med politiet. Kontrollen af dyretransporter Der er foretaget en gennemgang af kontrolkæden for dyretransporter. Det vurderes, at effekten af kontrollen af dyretransporter kan forbedres ved, at logbogskontrollen i større omfang følges op med kontrol baseret på oplysninger fra køretøjets navigationssystem eller andre datalogger, f.eks. køreskriverne. Endvidere kan kontrollen forbedres ved at øge koordinationen internt mellem Fødevarestyrelsens kontrolinstanser samt ved at optimere samarbejdet mellem politiet og Fødevarestyrelsen. Endelig vurderes det umiddelbart, at effekten af indladningskontrol er begrænset, og at ressourcerne anvendt hertil formentlig kan anvendes mere effektivt på andre formål. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen har fokus på samarbejdet og udvekslingen af oplysninger omkring kontrollen af dyretransporter både mellem kontrolinstanser i Fødevarestyrelsen og i forhold til politiet. Det kan overvejes, om dyrevelfærdsrejseholdet kan spille en mere central rolle i 12 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

13 forhold til koordination med politiet og som bindeled mellem politiet og kontrolafdelingerne. Endvidere kan det overvejes at etablere et mere formaliseret samarbejde omkring risikoudpegning af vejkontroller, hvor Fødevarestyrelsen kan bidrage med viden om transportområdet hentet fra slagterikontrollen og eksportkontrollen. At det overvejes, om der kan opnås en større samlet effekt ved at omlægge den nuværende stikprøvekontrol af indladningsforhold til i højere grad at fokusere på fælles kampagneaktiviteter og vejkontroller med politiet. At Fødevarestyrelsen i samarbejde med Justitsministeriet undersøger mulighederne for at iværksætte en efterkontrol af dyretransporterne baseret på oplysninger fra køretøjets navigationssystem eller andre datalogger, f.eks. køreskriverne. Tværgående anbefalinger Arbejdsgruppen har analyseret kontrolkæden med særligt fokus på svineområdet. Formålet er at perspektivere på tværs af de forskellige typer af kontrol på veterinærområdet. På baggrund af analysen anbefaler arbejdsgruppen følgende generelle principper for risiko- og behovsorienteringen af kontrollen på det veterinære område: At myndighedernes kontrol på besætningsniveau skal være målrettet og risikobaseret. Kontrollen kan bygge på data og information fra sundhedsrådgivningsaftaler, erhvervets auditering, kontrollen på slagterier, destruktionsanstalter mv. At kontrollen i videst muligt omfang skal være samordnet på tværs af offentlige kontrolmyndigheder (Fødevarestyrelsen, Plantedirektoratet og kommunerne). At data fra kontrollen på slagterierne samt fra destruktionsanstalter skal anvendes i forbindelse med risikoudpegningen for Fødevarestyrelsens besætningskontrol. At det overvejes at analysere mulighederne og potentialet ved at gennemføre en stikprøvebaseret kontrol af døde dyr, som opsamles til destruktion. 2.4 Tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol I kapitel 6 er der gennemført en vurdering af tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol. I det følgende opsummeres hovedkonklusionerne af, hvordan kontrollen på det veterinære område kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Digitalt tilsyn Der findes i dag meget begrænset digital understøttelse af planlægningen, forberedelsen, gennemførelsen, opfølgningen og evalueringen på det veterinære område. 13 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

14 Arbejdsgruppen anbefaler: At der udarbejdes en egentlig business case med henblik på vurdering af mulighederne for digitalt tilsyn på det veterinære område. Business casen bør udvikles på grundlag af erfaringerne høstet på fødevareområdet, herunder de udviklingsinitiativer, som følger af forliget om fødevareområdet fra foråret Organisering af rekvirerede opgaver Veterinærkontrollen omfatter både opgaver, som kan planlægges og opgaver, som afhænger af ekstern efterspørgsel, f.eks. eksportkontroller, der bl.a. varierer med svineafregningsprisen. Dette giver i dag problemer med styringen af arbejdsbelastningen særligt i visse kontrolafdelinger. Arbejdsgruppen anbefaler: At ledelse, organisation og arbejdsdeling tilpasses vilkårene for efterspørgselsstyrede opgaver, herunder forbedret planlægning og arbejdsdeling, uddannelse, ledelsesmæssigt fokus mv. En løsning bør særligt forholde sig til, at omfanget af rekvirerede opgaver i Haderslev har et særligt højt niveau, hvorfor der kan være behov for særlige løsninger. Løsningen af problemstillingen bør endvidere sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udhulning af ressourceforbruget til varetagelse af andre opgaver, herunder for eksempel beredskabsarbejdet. Processer og arbejdsgange Der er i analysen identificeret en række uhensigtsmæssige processer og arbejdsgange på det veterinære område, som både hindrer en effektiv opgavevaretagelse, og som går ud over medarbejdertilfredsheden. Det drejer sig for eksempel om udarbejdelse af kontroltjeklister og udsendelse af kontrollister mv. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen iværksætter en gennemgang og evaluering af arbejdsgangene på det veterinære område. Gennemgangen og evalueringen kan med fordel ske i forlængelse af det Lean-pilotprojekt, der som følge af fødevareforliget er under gennemførsel i kontrolafdelingen i Rødovre. 14 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

15 Arbejdsdeling En række opgaver af administrativ karakter, f.eks. vedrørende kontrollens planlægning og tekniske opgaver i forbindelse med besætningskontrollen, varetages i dag af dyrlæger, selvom disse opgaver ikke forudsætter en dyrlægeuddannelse. Endvidere er der en række opgaver som løses mest hensigtsmæssigt med juridisk ekspertise, men som i de fleste kontrolafdelinger varetages primært af dyrlæger. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen sikrer, at opgaver varetages af medarbejdere med de rette kompetencer, herunder at opgaver, som ikke forudsætter en dyrlægeuddannelse, så vidt muligt varetages af andre faggrupper, hvor dette er hensigtsmæssigt. At det nærmere undersøges, om juridisk specialviden i højere grad kan udnyttes på det veterinære område. Dyrevelfærdsrejseholdet Dyrevelfærdsrejseholdet blev oprettet i Hovedopgaverne for dyrevelfærdsrejseholdet er at bistå Rigspolitiets Færdselsafdeling ved målrettede vejkontroller i forbindelse med transport af dyr, at koordinere og rådgive regionerne omkring dyrevelfærdskontrollen, at planlægge og gennemføre informationskampagner samt at informere brancher, dyreværnsorganisationer praktiserende dyrlæger m.fl. om bestemmelserne vedr. dyrevelfærd. Det har væsentlig betydning for kontrollen med dyrevelfærdsområdet, at rejseholdet kan planlægge og udføre relevante målrettede risikobaserede aktioner i besætninger og bistå regionerne med eller selv forestå kontrolindsats af dyretransporter. De formelle muligheder synes ikke at være fuldt udnyttet i rejseholdets nuværende praksis. Hertil kommer, at det skal afklares om dyrevelfærdsrejseholdet kan understøttes mere hensigtsmæssigt. Arbejdsgruppen anbefaler: At dyrevelfærdsrejseholdet udnytter de formelle muligheder for selvstændigt at foretage uanmeldte kontrolbesøg (målrettede risikobaserede aktioner) i erhvervsmæssige dyrehold udnyttes fuldt ud, jf. dyreværnslovens 24 a, stk. 3. Det anbefales, at man nærmere undersøger mulighederne for at give dyrevelfærdsrejseholdet adgang til de enkelte kontrolafdelingers detailoplysninger om velfærdskontrolbesøg og dyretransporter. 15 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

16 Endeligt anbefales det, at det undersøges nærmere om dyrevelfærdsrejseholdet mere hensigtsmæssigt kan understøttes i forhold til kompetencer inden for bl.a. dataudtræk, epidemiologi, jura og revision i forbindelse med dybdegående kontrol af besætninger og dyretransporter Specialisering og samling af kompetencer vedrørende logbogskontrollen En højere kvalitet og effektivitet i logbogskontrollen kan sikres gennem samling af opgaven og øget specialisering. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen samler opgaven vedrørende logbogskontrollen, således at den varetages af administrativt personale og kun foretages ét sted i hver region. Information og supervision Det er vigtigt for ensartetheden og kvaliteten i kontrollen, at viden er tilgængelig, og at der et hurtigt flow af viden mellem Fødevarestyrelsens enheder. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen justerer sin faglige kommunikation til kontrolafdelingerne på det veterinære område, herunder it-understøttelsen og direkte erfaringsudveksling i fora for ledelse og for kontrolmedarbejdere. At den nuværende ledelsessupervision kan overvejes udbygget med, at et mindre antal kontrolbesøg gennemføres med deltagelse af to eller flere kolleger. 2.5 Tilrettelæggelsen af det veterinære beredskab I kapitel 7 er der foretaget en analyse og vurdering af tilrettelæggelsen af det veterinære beredskab samt samspillet mellem det veterinære beredskab og den veterinære kontrol. Organisering af beredskabet og den veterinære kontrol Den nuværende organisering af beredskabet og den veterinære kontrol har visse fordele, men også nogle væsentlige uhensigtsmæssigheder, både internt og eksternt, i forhold til fremtidens udfordringer på veterinærområdet. 16 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

17 Arbejdsgruppen anbefaler: At der med udgangspunkt i tre organisationsmodeller og med kort tidsfrist - gennemføres en opfølgende analyse, der skal identificere en organisationsmodel, der i videst muligt omfang imødekommer de nuværende uhensigtsmæssigheder og kravene til fremtiden. Skalering ved kriser Ved længerevarende udbrud af husdyrsygdomme kan det ikke forventes, at Fødevarestyrelsen kan udføre alle sine løbende opgaver, herunder dem der er fastlagt i resultatkontrakten. Der er derfor behov for et styringskoncept med indbygget fleksibilitet i resultatmålene i tilfælde af veterinære kriser. Det er endvidere afgørende i forbindelse med beredskabsmæssige kriser, at Fødevarestyrelsen har mulighed for hurtigt at få opskaleret antallet af medarbejdere, som kan mobiliseres og sættes ind i krisearbejdet. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen udvikler et risiko- og behovsorienteret styringskoncept, der kan indgå i den daglige styring under kriser og sikre en hensigtsmæssig prioritering mellem bekæmpelse ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme og de løbende veterinære og fødevarekontrolopgaver, som fastsat i resultatkontrakten. At planen for inddragelse af erhvervet og andre interessenter under kriser både internt og eksternt skal udbygges og forbedres, herunder præcisering af hvordan kommandostrukturen og arbejdsdelingen for inddragelsen konkret bør foregå. It- og metodeunderstøttelse i det veterinære beredskab Beredskabsarbejdet er i dag kun i meget begrænset omfang understøttet af it. Det indebærer, at det er vanskeligt for Fødevarestyrelsens ledelse og medarbejdere at få overblik over data og information i forbindelse med kriser. Arbejdsgruppen anbefaler: At der skal arbejdes videre med at afdække fordele og ulemper forbundet med digital understøttelse af beredskabsarbejdet, herunder systemunderstøttelsen heraf (VetAlert). En eventuel digital løsning skal ses i sammenhæng med Fødevarestyrelsens igangværende itinitiativer på fødevareområdet. 17 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

18 Udvikling/evaluering af beredskabsindsatsen Det vurderes, at evaluering af beredskabsindsatsen, er en af de opgaver, som ikke varetages i tilstrækkeligt omfang i beredskabsarbejdet i Fødevarestyrelsen. Arbejdsgruppen anbefaler: At der skal arbejdes videre med forskellige evalueringsmodeller for at forbedre kompetencerne i beredskabet. Store tværgående evalueringer af det veterinære beredskab kan foretages af Beredskabsstyrelsens fremtidige evalueringsinstitut, mens Fødevarestyrelsen selv kan foretage evaluering af mindre kriser og til brug herfor udvikle et standardkoncept/skabelon. 18 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

19 3 Kortlægning af det veterinære område 3.1 Introduktion til det veterinære område Central organisering Fødevarestyrelsen i Mørkhøj er opdelt i en ledelse, tre særlige enheder samt 12 kontorer. De veterinære kontrolområder dækkes af kontor samt 9. kontor. Kun 1. kontor arbejder udelukkende med det veterinære område; de øvrige kontorer dækker både fødevare- og veterinærområdet. 2. og 9. kontor varetager overvejende koordinations- og støttefunktioner i forbindelse med kontrollen. 6. og 7. kontor er rene fødevarekontorer, mens 10., 11. og 12. kontor varetager generelle, administrative støtteopgaver. Figur 3.1: Oversigt over Fødevarestyrelsen i Mørkhøj Lokal organisering De tre Fødevareregioner har hovedadresser Århus (Region Nord), Vejle (Region Syd) og Ringsted (Region Øst). 19 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

20 Figur 3.2: Fødevarestyrelsens organisation Fødevareregionerne er selvstændige myndigheder, der varetager den direkte information og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger i regionens område. Fødevareregionerne foretager kontrollen med fødevarevirksomheder og husdyrproduktion og fungerer som beredskabscentre ved udbrud af smitsomme sygdomme hos husdyr. Regionernes principielle opbygning ses af figur 3.3 Figur 3.3: Den lokale organisering: Kontrolafdelingerne er beliggende i Aalborg, Herning, Viborg, Aarhus, Esbjerg, Vejle (herunder sektion for Akvakultur), Haderslev, Odense, Ringsted og Rødovre, samt et lokalkontor i Rønne. Typisk er kontrolafdelingerne fagligt opdelt i en eller flere fødevaresektioner samt en veterinærsektion. Grænsekontrollen med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande hører under kontrolafdelingen på den lokalitet, hvor grænsekontrolstedet er beliggende. Grænsekontrolstederne blev priva- 20 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Kontoret for kemisk fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og veterinære lægemidler Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 FødevareRapport

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Udarbejdet af Revisionsenheden: Kåre Degn Johansson Tina Sørensen Emilie Sloth Nanna Jansson Cebina Hansen Betina Bengtsen Rapport

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper I henhold til rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Danmarks Tekniske

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Resultatkontrakt,2015 mellem$fødevarestyrelsen$og$fødevareministeriets$departement December2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Indledning 1. Fødevareministeriets

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Lovgivning... 4 1.1 Lov... 4 1.2 Lovbekendtgørelse... 4 1.3 Bekendtgørelse... 4 1.4 Forordning, direktiv og beslutning... 4 1.5 Cirkulærer og vejledninger...

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Kommissorium for chefstyregrupper

Kommissorium for chefstyregrupper Aftale mellem DTU og FVM om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2015-2018 Bilag 5 Kommissorium for chefstyregrupper i henhold til rammeaftalen mellem FVM og DTU om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Læs mere

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten

Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Bilag 2. Fødevarestyrelsens kompetencemodel blomsten Blomsten illustrerer den måde, som vi arbejder med kompetenceudvikling på i Fødevarestyrelsen. Dette bilag uddyber følgende: 1. Kompetencemodellens

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014

Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse 2014 20. Oktober 2014 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014 Kontrolstrategi 2013-16 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005.

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005. Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-5410-0011 Dok.: LGH40090 Bidrag til

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere