Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område."

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Baggrund for analysen Afgrænsninger og metode Rapportens struktur Resume Analysens baggrund og formål Styring og prioritering af det veterinære område Risiko- og behovsorienteringen af det veterinære område Tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol Tilrettelæggelsen af det veterinære beredskab Kortlægning af det veterinære område Introduktion til det veterinære område Fødevarestyrelsens styringsgrundlag Ressourceforbruget forbundet med kontrolindsatsen Beredskabets tilrettelæggelse Beskrivelse af de veterinære kontrolområder Kontrolindsatsens tilrettelæggelse Styring og prioritering af det veterinære område Regelstyring Økonomisk styring Mål- og resultatstyring Realpolitisk styring Risiko- og behovsorienteringen af kontrollen på det veterinære område Analyse af egenkontrollens omfang og indhold Analyse af risiko- og behovsorienteringen af besætningskontrollen Analyse af sanktionsanvendelsen på det veterinære område Analyse af risiko- og behovsorienteringen af kontrollen af dyretransporter Perspektivering: Risiko- og behovsorienteringen af kontrollen på svineområdet Tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol Digitalt tilsyn på det veterinære område Organisering af rekvirerede opgaver, primært eksportkontrollen Processer og arbejdsgange Arbejdsdeling Dyrevelfærdsrejseholdet Specialisering og samling af kompetencer vedr. logbogskontrollen Information og supervision Det veterinære beredskab Organisering af beredskabet og den veterinære kontrol Skalering ved kriser It- og metodeunderstøttelse i det veterinære beredskab Udvikling/evaluering af beredskabsindsatsen of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

3 1 Introduktion 1.1 Baggrund for analysen Analysen af veterinærkontrollen er gennemført fra forsommeren 2007 på grundlag af et kommissorium af 27. februar 2007 Undersøgelse af kontrollen på det veterinære område, som var udarbejdet af Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender. Kommissoriet fremgår af bilag 2.1. Analysen er gennemført af en arbejdsgruppe med direktør i Fødevarestyrelsen Anders Munk Jensen som formand bestående af repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (nu Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri), Justitsministeriet, Finansministeriet, særlig sagkyndig Knud Børge Pedersen, Den Danske Dyrlægeforening, Landbrugsraadet, Dyrenes Beskyttelse og DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsUdvalg (DOSU). Formålet med undersøgelsen har været at analysere styringen af Fødevarestyrelsens kontrolindsats og tilrettelæggelsen af den udførende kontrol på det veterinære område, herunder interaktionen mellem det veterinære beredskab og de andre kontrolopgaver på det veterinære område. For det første er der gennemført en analyse af, om resultatkontrakten på det veterinære område er hensigtsmæssigt udformet i relation til at sikre et højt veterinært sikkerhedsniveau og i forhold til de politiske målsætninger på det veterinære område, herunder for så vidt angår dyrevelfærd og anvendelsen af veterinær medicin. Heri er indgået en vurdering af den kvantitative og kvalitative styring af og opfølgning på kontrolindsatsen. Endvidere er der foretaget en analyse af ressourceindsatsen i forhold til kravene i resultatkontrakten og de årlige frekvenser for de kontrolopgaver, der ikke er omfattet i resultatkontrakten, herunder foretaget en analyse af mulighederne for effektivisering af indsatsen samt omprioritering af ressourcerne. For det andet er der gennemført en analyse af risiko- og behovsorienteringen af kontrolindsatsen, herunder en vurdering af omfang og indhold af egenkontrol i primærproduktionen, relevansen af de enkelte kontrolområder samt mulighederne for at yde vejledning og rådgivning i forbindelse med kontrollen. For det tredje er der foretaget en analyse af, om kontrolindsatsen på det veterinære område, herunder interaktionen mellem det veterinære beredskab og de øvrige kontrolopgaver, kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Dette inkluderer en vurdering af samspillet mellem det veterinære beredskab 3 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

4 og kontrolindsatsen såvel i situationer med udbrud af husdyrsygdomme som i øvrigt. Heri indgår analyser af arbejdstilrettelæggelse, kompetenceprofiler, tids- og ressourceforbrug for kontrolpersonalet, kvaliteten af beredskabs- og kontrolindsatsen samt afrapporteringen. I vurderingen indgår endvidere en analyse af medarbejdernes trivsel. Der er foretaget en sammenligning af opbygningen af veterinærkontrolmyndighederne i Holland, et land som i mange henseender ligner Danmark, hvad angår betydelig eksport af levende dyr og animalske produkter. På baggrund af analysens resultater stilles der i nærværende rapport blandt andet forslag til ændringer vedrørende: En udvikling af egenkontrolkonceptet således, at det bliver en integreret del af kontrollen på det veterinære område. En ændret tilgang til den risikobaserede kontrol specielt inden for dyrevelfærdsområdet- Planlægningen og brugen af ressourcerne med henblik på at forbedre og effektivisere kontrollen indenfor det veterinære område. Der har været lagt vægt på, at en del af de anbefalinger vedrørende systemopbyggelse, der er under udarbejdelse eller iværksat indenfor fødevarekontrollen som følge af Fødevareforliget, også implementeres indenfor veterinærkontrollen. 1.2 Afgrænsninger og metode Afgrænsninger Med udgangspunkt i kommissoriet er analysen afgrænset på følgende måde: Sygdomsovervågning og beredskab Formålet med kontrollen på dette område er ved etablering af overvågningsprogrammer, at dokumentere, at landets husdyrbestand er fri for en række alvorligt smitsomme sygdomme. I modsætning til de fleste andre former for kontrol foregår denne ved, at der tages prøver fra f.eks. slagterier (blodprøver) eller tankmælk til videre analyse på godkendte laboratorier. Udover disse aktiviteter udgør en del af kontrollen af disse sygdomme udarbejdelse af beredskabsplaner og løbende opdatering af disse samt gennemførelse af beredskabsøvelser. Et sidste led i kontrollen af sygdomme vil være bekæmpelse i tilfælde af udbrud ved aflivning af besætningen. Dyrevelfærd 4 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

5 Formålet med denne kontrol er at sikre, at den intensive danske husdyrproduktion foregår på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde. Zoonosebekæmpelse Formålet med denne kontrol er at følge jord til bord filosofien ved at forhindre smitstoffer i at nå fødekæden ved kontrol af primærproduktionen. Denne kontrol består af prøvetagning og laboratoriemæssig analyse. Ved fund af visse salmonellatyper hos avlsdyr inden for fjerkræbranchen foretages bekæmpelse ved aflivning af besætningen. Veterinære lægemidler Formålet med kontrollen af medicinforbrug er at målrette og optimere anvendelsen af medicin i husdyrproduktionen med henblik på bl.a. at hindre resistensudvikling over for antibiotika hos sygdomsfremkaldende bakterier samt at hindre, at der findes restkoncentrationer af medicin i fødemidler af animalsk oprindelse. Import, eksport og omsætning Formålet med denne kontrol er at sikre, at der i forbindelse med omsætning af levende dyr, animalske produkter og animalske bi-produkter ikke importeres smitstoffer, der kan forårsage udbrud af alvorligt smitsomme sygdomme, og at Danmarks eksportmarkeder sikres således, at eksporterede dyr og produkter ikke indeholder lignende smitstoffer. Undersøgelsen omfatter alle kontrolopgaver på det veterinære område samt det veterinære beredskab. Kødkontrolområdet er ikke inkluderet, med undtagelse af visse betragtninger vedrørende ante og post mortem kontrollen, hvor elementer i denne benyttes eller kunne benyttes indenfor veterinærkontrollen Analysens overordnede metodiske ramme Analysen er inddelt i tre overordnede analysetemaer: Analysetema 1. Styring og prioritering af det veterinære område Analysetema 2. Risiko- og behovsorientering af kontrollen på det veterinære område Analysetema 3. Tilrettelæggelse af kontrollen og det veterinære beredskab 1.3 Rapportens struktur Rapporten har følgende struktur: 5 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

6 Kapitel 3 giver en overordnet beskrivelse af det veterinære beredskab og de veterinære kontrolområder. Kapitel 4 omfatter en analyse af styringen og prioriteringen på det veterinære område. Kapitel 5 omfatter en analyse af risiko- og behovsorienteringen af veterinærkontrollen. Kapitel 6 omfatter en analyse af tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol. Kapitel 7 omhandler en vurdering af tilrettelæggelsen af beredskabet og kontrollen på det veterinære område. Rapporten indeholder endvidere en række bilag, hvoraf der foreligger en uddybning af den bagved liggende dokumentation for analyserne. 6 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

7 2 Resume 2.1 Analysens baggrund og formål Der er på opdrag af regeringen gennemført en undersøgelse af kontrollen på det veterinære område. Undersøgelsens kommissorium fremgår af bilag 2.1. I overensstemmelse med kommissoriet har analysen haft tre temaer: Analysetema 1. Styring og prioritering af det veterinære område. Analysetema 2. Risiko- og behovsorientering af kontrollen på det veterinære område. Analysetema 3. Tilrettelæggelse af kontrollen og det veterinære beredskab. Undersøgelsen er gennemført af en arbejdsgruppe med Fødevarestyrelsens direktør som formand og med deltagelse af repræsentanter fra erhvervet, interesseorganisationer og ministerier. 2.2 Styring og prioritering af det veterinære område I kapitel 4 er styringen og prioriteringen på det veterinære område analyseret, og der er gennemført vurderinger af en række områder indenfor hhv. regelstyringen, den økonomiske styring, mål- og resultatstyringen og den realpolitiske styring med fokus på at afdække muligheder og begrænsninger i forhold til at understøtte Fødevarestyrelsens mission og vision om et højt veterinært sikkerhedsniveau. I det følgende sammenfattes analysens vurderinger og anbefalinger indenfor de forskellige områder. Regelstyring Den udførende kontrolindsats og ressourceforbruget i Fødevarestyrelsen påvirkes af lovmæssigt - såvel som administrativt fastsatte kontrolfrekvenser. Det er arbejdsgruppens vurdering, at kontrolfrekvensen på nogle mindre, specifikke kontrolområder ikke umiddelbart stemmer overens med risikoen. Denne vurdering er primært baseret på forholdet mellem kontrolfrekvensens hyppighed og antal registrerede lovovertrædelser. Arbejdsgruppen anbefaler: 7 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

8 At kontrolfrekvenserne for Fødevarestyrelsens kontrol på en række udvalgte områder revurderes. At der udvikles en risikobaseret model for kontrollen med opdræt af disse dyrearter, således at kontrollen målrettes mod de opdræt, hvor risikoen vurderes at være størst på baggrund af for eksempel opdrættets størrelse, tidligere kontrolresultater, følger af ændringer i ejerskab mv. Økonomisk styring Analysen har identificeret fire aktuelle og væsentlige problemstillinger, der kan være relevante for den økonomiske styring i Fødevarestyrelsen: Gebyrområdet Større sager om overtrædelser af lovgivning Ny lovgivning, der medfører ændringer af kontrollens karakter Tidsregistreringen af opgaver. Gebyrområdet er væsentligt, da hovedparten af veterinærkontrollen netop er finansieret gennem gebyrer, og styrelsens aktiviteter kan blive påvirket af en eventuel ubalance i forhold til gebyrindtægter. Ressourcemæssigt påvirkes Fødevarestyrelsen af større sagskomplekser om formodede overtrædelser af lovgivningen, hvor der er behov for styrelsens ekspertise, f.eks. omkring sager, hvor styrelsen skal være anklagemyndigheden behjælpelig. Det er endvidere arbejdsgruppens vurdering, at ny lovgivning kan påvirke styrelsen økonomisk. Som eksempel fremhæves krydsoverensstemmelsesordningen (KO) som et område, hvor det er uklart, om der er sammenhæng mellem omkostninger, aktiviteter og tilrettelæggelse. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er et behov for at gennemgå styrelsens aktivitetsvejledning med henblik på at sikre, at denne er tidssvarende, og at det for medarbejderne er klart, hvordan tidsregistreringen skal ske. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen følger op på Økonomistyrelsens analyse af gebyrområdet for at opnå balance i den gebyrfinansierede kontrol 8 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

9 At der med udgangspunkt i EU-Kommissionens fælles dyresundhedspolitik Prevention is better than cure sker en nærmere overvejelse af finansieringsstrukturen af beredskabet på længere sigt. At der gennemføres en analyse af de omkostninger, aktiviteter og tilrettelæggelse relateret til KO-kontrollen, herunder at der sikres fokus på korrekt budgettering og tidsregistrering i forbindelse med KO-kontrollen. Mål- og resultatstyring Arbejdsgruppen har foretaget en gennemgang af de hidtidige resultatkontrakter mellem den centrale styrelse og departementet og den centrale styrelse og de enkelte fødevareregioner. Det er arbejdsgruppens vurdering, at fraværet af effektmål på veterinærområdet primært skyldes metodiske problemer i forhold til at vurdere effekten af styrelsens indsats. Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at måden, hvorpå kontrollen rent praktisk planlægges og udføres, vanskeliggør forholdet mellem indsats og effekt. Arbejdsgruppen anbefaler: At der i lighed med fødevareområdet igangsættes en proces med henblik på justering af Fødevarestyrelsens resultatkontrakt på det veterinære område, således at denne i højere grad kommer til at omfatte kvalitets- og effektmål. I den forbindelse bør det undersøges nærmere, på hvilke områder effektmål er mulige, samt hvilke metoder der kan benyttes. Realpolitisk styring Det er arbejdsgruppens vurdering, at den realpolitiske styring har betydning for både formulering af mål- og resultatkrav samt målopfyldelsen. Analysen har vist, at den realpolitiske påvirkning er karakteriseret ved et komparativt set stort fokus på det veterinære område, set i forhold til Fødevarestyrelsens tilsvarende ressourceforbrug på området. Desuden er der tale om en emne- og tidsmæssig koncentration på baggrund af specifikke sager og problemstillinger, som f.eks.. fugleinfluenza og dyretransporter. Det er arbejdsgruppens vurdering, at denne realpolitiske påvirkning kan influere på mål- og resultatstyringen samt prioriteringen af opgavevaretagelsen og ressourceindsatsen. Arbejdsgruppen anbefaler: 9 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

10 At Fødevarestyrelsen og departementet aftaler procedurer for justering af resultatkontrakten, såfremt udefrakommende begivenheder eller den realpolitiske styring påvirker forudsætningerne for opgaveløsningen. 2.3 Risiko- og behovsorienteringen af det veterinære område I kapitel 5 er risiko- og behovsorienteringen af kontrollen på det veterinære område analyseret, og der er gennemført en vurdering af omfang og indhold af egenkontrol i primærproduktionen, relevansen af de enkelte kontrolområder samt mulighederne for at yde vejledning og rådgivning i forbindelse med kontrollen. Der opstilles en række anbefalinger, der kan medvirke til forbedring af risiko- og behovsorienteringen og effekten af kontrollen. Egenkontrollen Primærproducenternes egenkontrol er efter arbejdsgruppens opfattelse af væsentlig betydning for at sikre dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Analysen har vist, at der eksisterer en række af krav og regler på de væsentligste dyreområder, som kan siges at have karakter af egenkontrol. Endvidere er det med den allerede trufne politiske beslutning om, at egenkontrollen skal udbredes til dyrevelfærd, sikret, at dette område fremover også vil blive omfattet af egenkontrol. Det vurderes umiddelbart, at der dermed ikke er væsentlige veterinære kontrolområder, som ikke er omfattet af egenkontrol. Til gengæld vurderes det, at der er et behov for, at indhold og kvalitet af egenkontrollen i primærkontrollen styrkes, herunder at vejledning og rådgivning af primærproducenterne overvejes. Arbejdsgruppen anbefaler: At besætningsejerens egenkontrol skal være et centralt omdrejningspunkt i den veterinære kontrol. At Fødevarestyrelsen i samarbejde med erhvervet, interesseorganisationer og andre myndigheder udarbejder og gennemfører en målgruppefokuseret informationsstrategi omkring indholdet af egenkontrol for dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Som et element heri bør der udvikles værktøjer til at understøtte besætningsejerens egenkontrol på tværs af myndighedsområder. Informationsstrategien og værktøjerne bør sammentænkes med erhvervets auditering, og dermed medvirke til en integreret og forbedret understøttelse af besætningsejerens egenkontrol af dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. At Fødevarestyrelsen foretager en prioritering af efteruddannelsesaktiviteterne af de tilsynsførende med fokus på egenkontrol. 10 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

11 At indførelsen af egenkontrollen på dyrevelfærdsområdet understøttes af, at erhvervet udarbejder og formidler brugen af branchekoder til at understøtte besætningsejerens praktiske gennemførelse af egenkontrollen. Endvidere kan det analyseres om dyrlægerne har de rette kompetencer til at varetage kontrol og rådgivning vedrørende dyrevelfærd, og om der eventuelt kan være behov for etablering af et efteruddannelsesforløb. Endelig kan det overvejes på hvilken måde, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen kan understøtte viden omkring de privatpraktiserende dyrlægers opgaver i forbindelse med overholdelse af dyrevelfærdsbestemmelserne. At de privatpraktiserende dyrlæger i forbindelse med deres dialog med besætningsejerne i tilknytning til sundhedsrådgivningsaftalerne forpligtes at informere Fødevarestyrelsen, hvis der gentagne gange konstateres dyrevelfærdsmæssige forhold, der alene kan karakteriseres som værende ikke grove, og uanset at besætningsejeren ved konstateringen retter op på forholdene. Uforsvarlig behandling af dyr skal fortsat anmeldes til politiet. At det overvejes at etablere lovhjemmel til, at Fødevarestyrelsen kan anvende administrative sanktioner mod privatpraktiserende dyrlæger, der ikke overholder deres forpligtelser i forhold til bl.a. dyrevelfærd samt lovhjemmel til, at Fødevarestyrelsen kan meddele besætningsejeren påbud om at rette op på forhold, der ikke er i overensstemmelse med dyrevelfærdsreglerne. Risiko- og behovsorienteringen af besætningskontrollen Der er foretaget en vurdering af, om den måde hvorpå besætningskontrollen gennemføres, er udtryk for en optimal risiko- og behovsorientering. Det vurderes umiddelbart, at risiko- og behovsorienteringen af besætningskontrollen forbundet med dyrevelfærd kan forbedres ved at ændre både de lovmæssige rammerne for kontrollen samt inddrage flere og bedre parametre til risikoudpegning af kontrollen. Arbejdsgruppen anbefaler: At de nuværende lovgivningsmæssigt fastsatte krav om kontrol af mindst 5 pct. besætningskontrol af hver dyreart overvejes omlagt, således at kravet om mindst 5 pct. gælder kontrollen med alle omfattede dyrearter under et. Dette giver mulighed for at målrette kontrollen mod de dyrearter, hvor risikoen vurderes at være højest. At der til brug for risikoudpegningen af kontrollen anvendes en række yderligere parametre, som f.eks. data fra egenkontrollen/ sundhedsrådgivningsaftalerne, data fra erhvervets auditering, data fra besætningskontrollen, data fra AM/PM kontrollen, data fra kontrollen på 11 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

12 samlesteder, data fra destruktionsanstalter og data fra Fødevarestyrelsens øvrige kontrol af dyr og besætninger. At det overvejes, at tilsyn for hobbybesætninger gennemføres som anmeldte tilsyn. I forlængelse heraf bør der endvidere foretages en vurdering af fordele og ulemper forbundet med at gennemføre kontrolbesøg på hobbybesætninger i weekender og aftentimer. Sanktionsanvendelsen Der er foretaget en gennemgang af sanktionsanvendelsen og ansvarspådragelsen på det veterinære område. Det vurderes, at der er væsentlige forskelle i sanktionsanvendelsen på tværs af kontrolafdelinger i Fødevarestyrelsen. Det vurderes endvidere, at ansvarspådragelsen af lovovertrædere på området kan forbedres ved at minimere fejl og mangler i sagsbehandlingen i Fødevarestyrelsen samt ved at forbedre tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem politiet og Fødevarestyrelsen. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen nærmere analyserer, hvilke forhold der har betydning for forskellene i sanktionsanvendelsen på tværs af kontrolafdelinger, samt at der i forlængelse heraf igangsættes initiativer til at sikre en større ensartethed. At der i Fødevarestyrelsen igangsættes initiativer, der kan medvirke til at sikre ansvarspådragelse på det veterinære område, herunder medvirke til at undgå fejl og mangler i sagsbehandlingen, samt forbedring af samarbejdet og vidensdelingen med politiet. Kontrollen af dyretransporter Der er foretaget en gennemgang af kontrolkæden for dyretransporter. Det vurderes, at effekten af kontrollen af dyretransporter kan forbedres ved, at logbogskontrollen i større omfang følges op med kontrol baseret på oplysninger fra køretøjets navigationssystem eller andre datalogger, f.eks. køreskriverne. Endvidere kan kontrollen forbedres ved at øge koordinationen internt mellem Fødevarestyrelsens kontrolinstanser samt ved at optimere samarbejdet mellem politiet og Fødevarestyrelsen. Endelig vurderes det umiddelbart, at effekten af indladningskontrol er begrænset, og at ressourcerne anvendt hertil formentlig kan anvendes mere effektivt på andre formål. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen har fokus på samarbejdet og udvekslingen af oplysninger omkring kontrollen af dyretransporter både mellem kontrolinstanser i Fødevarestyrelsen og i forhold til politiet. Det kan overvejes, om dyrevelfærdsrejseholdet kan spille en mere central rolle i 12 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

13 forhold til koordination med politiet og som bindeled mellem politiet og kontrolafdelingerne. Endvidere kan det overvejes at etablere et mere formaliseret samarbejde omkring risikoudpegning af vejkontroller, hvor Fødevarestyrelsen kan bidrage med viden om transportområdet hentet fra slagterikontrollen og eksportkontrollen. At det overvejes, om der kan opnås en større samlet effekt ved at omlægge den nuværende stikprøvekontrol af indladningsforhold til i højere grad at fokusere på fælles kampagneaktiviteter og vejkontroller med politiet. At Fødevarestyrelsen i samarbejde med Justitsministeriet undersøger mulighederne for at iværksætte en efterkontrol af dyretransporterne baseret på oplysninger fra køretøjets navigationssystem eller andre datalogger, f.eks. køreskriverne. Tværgående anbefalinger Arbejdsgruppen har analyseret kontrolkæden med særligt fokus på svineområdet. Formålet er at perspektivere på tværs af de forskellige typer af kontrol på veterinærområdet. På baggrund af analysen anbefaler arbejdsgruppen følgende generelle principper for risiko- og behovsorienteringen af kontrollen på det veterinære område: At myndighedernes kontrol på besætningsniveau skal være målrettet og risikobaseret. Kontrollen kan bygge på data og information fra sundhedsrådgivningsaftaler, erhvervets auditering, kontrollen på slagterier, destruktionsanstalter mv. At kontrollen i videst muligt omfang skal være samordnet på tværs af offentlige kontrolmyndigheder (Fødevarestyrelsen, Plantedirektoratet og kommunerne). At data fra kontrollen på slagterierne samt fra destruktionsanstalter skal anvendes i forbindelse med risikoudpegningen for Fødevarestyrelsens besætningskontrol. At det overvejes at analysere mulighederne og potentialet ved at gennemføre en stikprøvebaseret kontrol af døde dyr, som opsamles til destruktion. 2.4 Tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol I kapitel 6 er der gennemført en vurdering af tilrettelæggelsen af den veterinære kontrol. I det følgende opsummeres hovedkonklusionerne af, hvordan kontrollen på det veterinære område kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Digitalt tilsyn Der findes i dag meget begrænset digital understøttelse af planlægningen, forberedelsen, gennemførelsen, opfølgningen og evalueringen på det veterinære område. 13 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

14 Arbejdsgruppen anbefaler: At der udarbejdes en egentlig business case med henblik på vurdering af mulighederne for digitalt tilsyn på det veterinære område. Business casen bør udvikles på grundlag af erfaringerne høstet på fødevareområdet, herunder de udviklingsinitiativer, som følger af forliget om fødevareområdet fra foråret Organisering af rekvirerede opgaver Veterinærkontrollen omfatter både opgaver, som kan planlægges og opgaver, som afhænger af ekstern efterspørgsel, f.eks. eksportkontroller, der bl.a. varierer med svineafregningsprisen. Dette giver i dag problemer med styringen af arbejdsbelastningen særligt i visse kontrolafdelinger. Arbejdsgruppen anbefaler: At ledelse, organisation og arbejdsdeling tilpasses vilkårene for efterspørgselsstyrede opgaver, herunder forbedret planlægning og arbejdsdeling, uddannelse, ledelsesmæssigt fokus mv. En løsning bør særligt forholde sig til, at omfanget af rekvirerede opgaver i Haderslev har et særligt højt niveau, hvorfor der kan være behov for særlige løsninger. Løsningen af problemstillingen bør endvidere sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udhulning af ressourceforbruget til varetagelse af andre opgaver, herunder for eksempel beredskabsarbejdet. Processer og arbejdsgange Der er i analysen identificeret en række uhensigtsmæssige processer og arbejdsgange på det veterinære område, som både hindrer en effektiv opgavevaretagelse, og som går ud over medarbejdertilfredsheden. Det drejer sig for eksempel om udarbejdelse af kontroltjeklister og udsendelse af kontrollister mv. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen iværksætter en gennemgang og evaluering af arbejdsgangene på det veterinære område. Gennemgangen og evalueringen kan med fordel ske i forlængelse af det Lean-pilotprojekt, der som følge af fødevareforliget er under gennemførsel i kontrolafdelingen i Rødovre. 14 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

15 Arbejdsdeling En række opgaver af administrativ karakter, f.eks. vedrørende kontrollens planlægning og tekniske opgaver i forbindelse med besætningskontrollen, varetages i dag af dyrlæger, selvom disse opgaver ikke forudsætter en dyrlægeuddannelse. Endvidere er der en række opgaver som løses mest hensigtsmæssigt med juridisk ekspertise, men som i de fleste kontrolafdelinger varetages primært af dyrlæger. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen sikrer, at opgaver varetages af medarbejdere med de rette kompetencer, herunder at opgaver, som ikke forudsætter en dyrlægeuddannelse, så vidt muligt varetages af andre faggrupper, hvor dette er hensigtsmæssigt. At det nærmere undersøges, om juridisk specialviden i højere grad kan udnyttes på det veterinære område. Dyrevelfærdsrejseholdet Dyrevelfærdsrejseholdet blev oprettet i Hovedopgaverne for dyrevelfærdsrejseholdet er at bistå Rigspolitiets Færdselsafdeling ved målrettede vejkontroller i forbindelse med transport af dyr, at koordinere og rådgive regionerne omkring dyrevelfærdskontrollen, at planlægge og gennemføre informationskampagner samt at informere brancher, dyreværnsorganisationer praktiserende dyrlæger m.fl. om bestemmelserne vedr. dyrevelfærd. Det har væsentlig betydning for kontrollen med dyrevelfærdsområdet, at rejseholdet kan planlægge og udføre relevante målrettede risikobaserede aktioner i besætninger og bistå regionerne med eller selv forestå kontrolindsats af dyretransporter. De formelle muligheder synes ikke at være fuldt udnyttet i rejseholdets nuværende praksis. Hertil kommer, at det skal afklares om dyrevelfærdsrejseholdet kan understøttes mere hensigtsmæssigt. Arbejdsgruppen anbefaler: At dyrevelfærdsrejseholdet udnytter de formelle muligheder for selvstændigt at foretage uanmeldte kontrolbesøg (målrettede risikobaserede aktioner) i erhvervsmæssige dyrehold udnyttes fuldt ud, jf. dyreværnslovens 24 a, stk. 3. Det anbefales, at man nærmere undersøger mulighederne for at give dyrevelfærdsrejseholdet adgang til de enkelte kontrolafdelingers detailoplysninger om velfærdskontrolbesøg og dyretransporter. 15 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

16 Endeligt anbefales det, at det undersøges nærmere om dyrevelfærdsrejseholdet mere hensigtsmæssigt kan understøttes i forhold til kompetencer inden for bl.a. dataudtræk, epidemiologi, jura og revision i forbindelse med dybdegående kontrol af besætninger og dyretransporter Specialisering og samling af kompetencer vedrørende logbogskontrollen En højere kvalitet og effektivitet i logbogskontrollen kan sikres gennem samling af opgaven og øget specialisering. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen samler opgaven vedrørende logbogskontrollen, således at den varetages af administrativt personale og kun foretages ét sted i hver region. Information og supervision Det er vigtigt for ensartetheden og kvaliteten i kontrollen, at viden er tilgængelig, og at der et hurtigt flow af viden mellem Fødevarestyrelsens enheder. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen justerer sin faglige kommunikation til kontrolafdelingerne på det veterinære område, herunder it-understøttelsen og direkte erfaringsudveksling i fora for ledelse og for kontrolmedarbejdere. At den nuværende ledelsessupervision kan overvejes udbygget med, at et mindre antal kontrolbesøg gennemføres med deltagelse af to eller flere kolleger. 2.5 Tilrettelæggelsen af det veterinære beredskab I kapitel 7 er der foretaget en analyse og vurdering af tilrettelæggelsen af det veterinære beredskab samt samspillet mellem det veterinære beredskab og den veterinære kontrol. Organisering af beredskabet og den veterinære kontrol Den nuværende organisering af beredskabet og den veterinære kontrol har visse fordele, men også nogle væsentlige uhensigtsmæssigheder, både internt og eksternt, i forhold til fremtidens udfordringer på veterinærområdet. 16 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

17 Arbejdsgruppen anbefaler: At der med udgangspunkt i tre organisationsmodeller og med kort tidsfrist - gennemføres en opfølgende analyse, der skal identificere en organisationsmodel, der i videst muligt omfang imødekommer de nuværende uhensigtsmæssigheder og kravene til fremtiden. Skalering ved kriser Ved længerevarende udbrud af husdyrsygdomme kan det ikke forventes, at Fødevarestyrelsen kan udføre alle sine løbende opgaver, herunder dem der er fastlagt i resultatkontrakten. Der er derfor behov for et styringskoncept med indbygget fleksibilitet i resultatmålene i tilfælde af veterinære kriser. Det er endvidere afgørende i forbindelse med beredskabsmæssige kriser, at Fødevarestyrelsen har mulighed for hurtigt at få opskaleret antallet af medarbejdere, som kan mobiliseres og sættes ind i krisearbejdet. Arbejdsgruppen anbefaler: At Fødevarestyrelsen udvikler et risiko- og behovsorienteret styringskoncept, der kan indgå i den daglige styring under kriser og sikre en hensigtsmæssig prioritering mellem bekæmpelse ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme og de løbende veterinære og fødevarekontrolopgaver, som fastsat i resultatkontrakten. At planen for inddragelse af erhvervet og andre interessenter under kriser både internt og eksternt skal udbygges og forbedres, herunder præcisering af hvordan kommandostrukturen og arbejdsdelingen for inddragelsen konkret bør foregå. It- og metodeunderstøttelse i det veterinære beredskab Beredskabsarbejdet er i dag kun i meget begrænset omfang understøttet af it. Det indebærer, at det er vanskeligt for Fødevarestyrelsens ledelse og medarbejdere at få overblik over data og information i forbindelse med kriser. Arbejdsgruppen anbefaler: At der skal arbejdes videre med at afdække fordele og ulemper forbundet med digital understøttelse af beredskabsarbejdet, herunder systemunderstøttelsen heraf (VetAlert). En eventuel digital løsning skal ses i sammenhæng med Fødevarestyrelsens igangværende itinitiativer på fødevareområdet. 17 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

18 Udvikling/evaluering af beredskabsindsatsen Det vurderes, at evaluering af beredskabsindsatsen, er en af de opgaver, som ikke varetages i tilstrækkeligt omfang i beredskabsarbejdet i Fødevarestyrelsen. Arbejdsgruppen anbefaler: At der skal arbejdes videre med forskellige evalueringsmodeller for at forbedre kompetencerne i beredskabet. Store tværgående evalueringer af det veterinære beredskab kan foretages af Beredskabsstyrelsens fremtidige evalueringsinstitut, mens Fødevarestyrelsen selv kan foretage evaluering af mindre kriser og til brug herfor udvikle et standardkoncept/skabelon. 18 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

19 3 Kortlægning af det veterinære område 3.1 Introduktion til det veterinære område Central organisering Fødevarestyrelsen i Mørkhøj er opdelt i en ledelse, tre særlige enheder samt 12 kontorer. De veterinære kontrolområder dækkes af kontor samt 9. kontor. Kun 1. kontor arbejder udelukkende med det veterinære område; de øvrige kontorer dækker både fødevare- og veterinærområdet. 2. og 9. kontor varetager overvejende koordinations- og støttefunktioner i forbindelse med kontrollen. 6. og 7. kontor er rene fødevarekontorer, mens 10., 11. og 12. kontor varetager generelle, administrative støtteopgaver. Figur 3.1: Oversigt over Fødevarestyrelsen i Mørkhøj Lokal organisering De tre Fødevareregioner har hovedadresser Århus (Region Nord), Vejle (Region Syd) og Ringsted (Region Øst). 19 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

20 Figur 3.2: Fødevarestyrelsens organisation Fødevareregionerne er selvstændige myndigheder, der varetager den direkte information og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger i regionens område. Fødevareregionerne foretager kontrollen med fødevarevirksomheder og husdyrproduktion og fungerer som beredskabscentre ved udbrud af smitsomme sygdomme hos husdyr. Regionernes principielle opbygning ses af figur 3.3 Figur 3.3: Den lokale organisering: Kontrolafdelingerne er beliggende i Aalborg, Herning, Viborg, Aarhus, Esbjerg, Vejle (herunder sektion for Akvakultur), Haderslev, Odense, Ringsted og Rødovre, samt et lokalkontor i Rønne. Typisk er kontrolafdelingerne fagligt opdelt i en eller flere fødevaresektioner samt en veterinærsektion. Grænsekontrollen med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande hører under kontrolafdelingen på den lokalitet, hvor grænsekontrolstedet er beliggende. Grænsekontrolstederne blev priva- 20 of 119 Undersøgelse af det veterinære område,

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. fødevarekontrollen. December 2006 RB A402/06. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. fødevarekontrollen. December 2006 RB A402/06. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om fødevarekontrollen December 2006 RB A402/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 14 A. Baggrund... 14 B. Undersøgelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen

Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen Fødevarestyrelsen 1. marts 2009 1 J. nr. 2009-20-21-01715 Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen... 1 Kvalitetssikringsmodellen...2 Kontrolværdier...3 Kompetenceudvikling...4 Kvalitetssupervision...5

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Undersøgelse af fødevarekontrollen.

Undersøgelse af fødevarekontrollen. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 138 Offentligt Ekspertgruppen vedr. analyse af fødevarekontrollen Undersøgelse af fødevarekontrollen. December 2006 Undersøgelse af fødevarekontrollen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste.

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 298 Offentligt Danske Slagtermestres Landsforening Poppelvej 83 Postbox 709 5230 Odense M. MINISTEREN J.nr.: 354 Den Kære Lars

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Kontoret for kemisk fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og veterinære lægemidler Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 FødevareRapport

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Den tidligere VK-regering indgik den 28. juni 2010 et fireårigt fødevareforlig for 2011-2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

I afsnit to og tre er Fødevarestyrelsens mission og vision introduceret. Dernæst er selve strategiens syv emneområder beskrevet i afsnit fire:

I afsnit to og tre er Fødevarestyrelsens mission og vision introduceret. Dernæst er selve strategiens syv emneområder beskrevet i afsnit fire: 2. december 2008 Fødevarestyrelsen fra jord til bord Fødevarestyrelsens strategi 2009-2012 1. Indledning 1.1 Fødevarestyrelsens strategi Fødevarestyrelsens strategi for årene 2009-2012 angiver de væsentligste

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Fødevarestyrelsen J.nr.: ORI. Resultatkontrakt 2006 for Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen J.nr.: ORI. Resultatkontrakt 2006 for Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen J.nr.: 2005-20-111-00158 ORI Resultatkontrakt 2006 for Fødevarestyrelsen Dato: 17. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning. 2 2. Familie- og Forbrugerministeriets vision.. 2

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Fødevarestyrelsen J.nr.: ORI. Resultatkontrakt 2007 for Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen J.nr.: ORI. Resultatkontrakt 2007 for Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen J.nr.: 2006-20-111-00192 ORI Resultatkontrakt 2007 for Fødevarestyrelsen Dato: 28. februar 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 2 2. Familie- og Forbrugerministeriets styringsgrundlag.

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden København, april 2011 Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden Baggrund Den seneste opgørelse

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 259 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere