NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS"

Transkript

1 KVINDEPROGRAMMET: NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS 2011

2 Indledning Etniske minoritetskvinder er en vigtig faktor, når det handler om integration. Flere undersøgelser har således vist, at i familier, hvor moderen er velintegr e- ret, går det også børnene bedre i skolen og på arbejdsmarkedet. Efter aftale med satspuljeordførerne gennemfører regeringen derfor Kvind e- programmet: Nydanske kvinders ressourcer i fokus. Der er i alt afsat 55,6 mio. fra satspuljemidlerne til Kvindeprogrammet i peri o- den I 2011 er der afsat 5,2 mio. kr. til at føre initiativerne for etniske minoritetskvinder ud i livet. Integrationsministeriet har i 2011 valgt at prioritere fire initiativer for etniske minoritetskvinder. Det drejer sig om initiativerne 1) Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen, 2) Grundforløbpakker i erhvervsuddannelserne, 3) Styrkelse af integrationsindsatsen i medborgercentre og biblioteker samt 4) Integration af mødre og deres børn gennem bydelsmødreprojekter. Under de to førstnævnte initiativer kan der ydes støtte til projekter over hele landet. Under de to sidstnævnte initiativer ydes de r fortrinsvis støtte til projekter med relation til et eller flere udsatte boligområder. Kvindeprogrammets overordnede formål er at bygge videre på de ressourcer, kvinderne allerede har, og på forskellig vis forbedre kvindernes muligheder for at være aktive medborgere i det danske samfund. Programmet omfatter en række initiativer, der skal styrke kvindernes muligheder for at komme i arbe j- de, få en uddannelse og deltage i diverse tilbud i deres nærmiljø. Samtidig skal initiativerne give kvinderne bedre muligheder for at fremme deres børns integration og udvikling i bred forstand. Initiativerne skal udmøntes gennem nogle få, større projekter Det er tanken, at de fire initiativer for etniske minoritetskvinder især skal udmøntes gennem nogle modelprojekter, som etableres flere steder og har en solid forankring for eksempel i en kommune, en landsdækkende forening, et bibliotek, et medborgercenter eller en boligorganisation. Projekterne må gerne gå på tværs af de fire initiativer. De projekter, der viser sig at give gode resultater, skal inspirere til lignende indsatser andre steder i landet. Læs mere om de enkelte initiativer i denne programbeskrivelse, hvor det også fremgår, hvornår der er ansøgningsfrist for projekterne 2

3 Det fremgår af bilaget til programbeskrivelsen, hvilke projekter Integrationsministeriet hidtil har givet tilskud til under Kvindeprogrammet. Integrationsministeriet håber, at der kommer mange spændende forslag til projekter, som vil bidrage til, at flere etniske minoritetskvinder i Danmark anvender deres ressourcer og dermed kan give dem selv og deres familie en bedre fremtid. 3

4 Et overblik Det vil være muligt at søge om støtte til projekter, som ligger inden for rammerne af de fire initiativer i skemaerne nedenfor. Der er afsat i alt 5,2 mio. kr. til initiativerne i De fire initiativer beskrives nærmere på s i denne programbeskrivelse. Initiativ Indhold Målgruppe Ansøgningsfrist Initiativ 1: Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen Initiativ 2: Grundforløbpakker i erhvervsuddannelserne Gribskov-modellen skal afprøves inden for flere brancher, hvor virksomhederne fortsat har behov for ufaglært arbejdskraft. Målet er at få flere ufaglærte etniske minoritetskvinder i beskæftigelse. I Gribskov-modellen deltager ledige etniske minoritetskvinder i et intensivt oplæringsforløb og er garanteret job, når de har samlet point nok. Hver arbejdsopgave, der løses tilfredsstillende efter branchens gældende standarder, udløser et bestemt antal point. På erhvervsskoler udvikles og afprøves grundforløbspakker for etniske minoritetskvinder inden for erhvervsuddannelser, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder. Grundforløbspakkerne er særligt tilrettelagte grundforløb, der bygger på en afklaring af kvindernes faglige, sproglige og personlige kompetencer. Grundforløbspakkerne er tidsmæssigt fleksible. Ufaglærte etniske minoritetskvinder. Etniske minoritetskvinder, der ønsker en erhvervsuddannelse inden for udvalgte fag, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder. 28. marts marts 2011 Initiativ 3: Styrkelse af integrationsindsatsen i medborgercentre og biblioteker I udsatte boligområder skal medborgercentres og bibliotekers integrationsindsats styrkes. Medborgercentrenes og bibliotekernes aktiviteter skal nå isolerede etniske minoritetskvinder og styrke deres integration. Der kan på bibliotekerne og medborgercentrene bl.a. tilbydes mentorordninger og bydelsmødreprojekter, IT-undervisning og hjælp, uformel læring og empowerment, uformel sprogtilegnelse, kulturformidling og kulturbro samt borgerforum. I 2011 lægges der især vægt på projekter med modelkarakter. Etniske minoritetskvinder, der bor i udsatte boligområder, og som lever isoleret fra det danske samfund. 28. marts

5 Initiativ 4: Integration af mødre og deres børn gennem bydelsmødreprojekter Bydelsmødre skal sikre, at mødre med etnisk minoritetsbaggrund og bopæl i udsatte boligområder får større lyst til at blive aktive medborgere i det danske samfund. Disse projekter henvender sig især til to grupper af nydanske kvinder: Den ene gruppe (bydelsmødrene) er kvinder, som har lyst og mulighed for at hjælpe andre kvinder. Den anden gruppe (de besøgte kvinder) er uden for arbejdsmarkedet og har typisk ikke et stort socialt netværk. Bydelsmødrene gennemfører først et intensivt kursusforløb. De bliver bl.a. undervist i danske samfundsforhold, børneopdragelse, rettigheder og pligter i samfundet, sundhed og kost. Herefter begynder de at tage på regelmæssige hjemmebesøg hos andre kvinder, hvor de fortæller om de ting, de har lært på kurset. Mødre med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte boligområder. 28. marts

6 Initiativ 1 Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen Initiativets indhold Gribskov Kommune har i samarbejde med bl.a. Københavns Hotel & Restaurat i- onsservice udviklet og gennemført det nyskabende projekt 44 point=arbejde. Formålet er at give ufaglærte etniske minoritetskvinder de nødvendige foru d- sætninger for at få et job inden for hotelrengøring. Projektet har på kort tid opnået lovende resultater. Denne Gribskov-model beskrives nærmere i faktaboksen nedenfor. Integrationsministeriet vil støtte, at Gribskov-modellen bliver afprøvet inden for nye brancher, hvor virksomhederne fortsat h ar et behov for ufaglært arbejdskraft. Det drejer sig for eksempel om: Detailhandlen, restaurationssektoren, gartneribranchen, simple pakkeopgaver og industriarbejdsfunktioner, bredere dele af rengøringssektoren, transport - og logistiksektoren (distribution) og dele af pleje- og omsorgssektoren. Initiativet skal sikre, at flere ufaglærte etniske minoritetskvinder kommer i arbejde. Faktaboks: Gribskov-modellen Job efter pointsystem I Gribskov-modellen udarbejder den private aktør/kommunen i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder eller fagpersoner et pointsystem efter bra n- chens gældende standarder. Erfaringerne viser, at pointsystemet motiverer og tydeliggør progressionen under opkvalificering og træning af faglige færdigheder og sociale kompetencer under forløbet. De deltagende kvinder bliver løbende testet og målt efter pointsystemet og garanteres ansættelse med løntilskud eller ordinær ansættelse på virksomhederne, når de har opnået en b e- stemt pointscore. 6

7 Trin for trin oplæring Gribskov-modellen indebærer, at kvinderne deltager i et intensivt oplæring s- forløb, der trin for trin opbygger deres færdigheder, til de kan varetage et job. Under hele forløbet får kvinderne omfattende vejledning og støtte, så de kan løse de praktiske og personlige problemer, der måtte opstå. Desuden indgår særligt tilrettelagt fag- og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og motivationsfremmende aktiviteter, for eksempel kåring af ugens medarbejdere. Se metodehæfte om Gribskov-modellen på: oldelse/vaerktojer/2010/gribskovmodellen.htm. Læs mere om erfaringerne fra projektet 44 point=arbejde på: Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du kontakte fuldmægtig Karen Binger Holm på e-postadresse eller på telefon

8 Initiativ 2 Grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne Initiativets indhold Gribskov-modellen retter sig (jf. programbeskrivelsens initiativ 1) mod det ufaglærte arbejdsmarked. Det er ligeledes nødvendigt, at flere etniske minor i- tetskvinder får en erhvervsuddannelse inden for områder, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder. Det drejer sig primært om sundhedssektoren, detailhandlen, restaurationssektoren samt transport - og logistiksektoren (distribution). Integrationsministeriet støtter projekter, hvor erhvervsskoler udvikler og afprøver grundforløbspakker inden for de rammer, erhvervsuddannelsesloven giver. Grundforløbspakkerne skal være målrettet mod etniske minoritetskvinder og vedrøre ovennævnte erhvervsuddannelser. Grundforløbspakkernes udformning Med grundforløbspakker tænkes der her på særligt tilrettelagte grundforløb, som bygger på en afklaring af kvindernes faglige, sproglige og personlige kompetencer. I grundforløbspakkerne indgår undervisning i erhvervsrettet ande t- sprogsdansk og i dansk kultur- og samfundsforståelse. Desuden bør der i udvidet form indgå virksomhedsforlagt undervisning, så kvinderne oplever kutymer og omgangsformer på en arbejdsplads og får kendskab til fagsproget inden for området. Følgende undervisningselementer kan med fordel indgå i grundforløbspakke r- ne: Rettigheder og pligter som arbejdstager, arbejdsmarkedsetik, udvide t vejledning med familiekontakt, udvikling af sociale kompetencer, økonomisk forståe l- se og øget anvendelse af kontaktlærerfunktionen. Som led i grundforløbspakkerne skal kvinderne have tilknyttet en mentor med henblik på at undgå frafald, og kvinderne bør have mulighed for udvidet adgang til social og psykologisk rådgivning ud over det lovbestemte. Grundforløbspa k- kerne skal være tidsmæssigt fleksible, så kvinder med svage kvalifikationer kan anvende den nødvendige tid på grundforløbet. 8

9 Rådgivning til projektets udviklings- og afprøvningsdel Erhvervsskolen vil kunne få rådgivning til projektets udviklings- og afprøvningsdel fra Fastholdelseskaravanen, som er et udgående team af konsulenter, der er organisatorisk hører under Integrationsministeriet og Und ervisningsministeriet. Integrationsministeriet kan kun give tilskud til udgifter, der ligger ud over u n- dervisningen i grundforløbspakkerne, da undervisningen skal finansieres på o r- dinære taxametervilkår. Tilskuddet kan f.eks. dække udviklingsarbejde, ko m- petenceudvikling, udvidet vejledning med familiekontakt, særlig tilrettelæ g- gelse af virksomhedsforlagte forløb samt sikring af efterfølgende adgang til arbejdsmarkedet, herunder afsøgning af praktikmuligheder og indhentning af bindende forhåndserklæringer fra virksomheder. Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du konta k- te fuldmægtig Karen Binger Holm på e-postadresse eller på telefon

10 Initiativ 3 Styrkelse af integrationsindsatsen i medborgercentre og bibli o- teker Initiativets indhold Integrationsministeriet vil styrke integrationsindsatsen i medborgercentre og biblioteker, således at indsatsen når ud til kvinder, der er isolerede fra det danske samfund. Målet er at styrke etniske minoritetskvinders og deres families integration. Medborgercentrene og bibliotekerne bruges allerede flittigt af borgere med anden etnisk baggrund. De er let tilgængelige, åbne for alle og opfattes af de fleste nydanskere som åndehuller og fristeder. Integrationsinit i- ativer på biblioteker og medborgercentre kan således tilbyde trygge rammer, hvor den enkelte kvinde kan møde kvinder med samme baggrund og livsvilkår og deltage i aktiviteter, som hun er fortrolig med. Integrationsministeriet vil i 2011 især prioritere projekter med modelkarakter, dvs. projekter der etableres på minimum fem medborgercentre eller bibliot e- ker og forholdsvis let kan kopieres af andre medborgercentre og biblioteker. Medborgercentre og biblioteker kan for eksempel tilbyde: Mentorordninger og bydelsmødreprojekter (se også initiativ 4) Uformel læring og empowerment for eksempel Vi læser avisen sammen - biblioteket læser avis med nydanske kvinder, Læseklubber og litteraturkredse samt IT for alle Uformel sprogtilegnelse Kulturformidling og kulturbro Borgerforum Læs mere om de forskellige punkter i Samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet Familien bliver tænkt med Det er vigtigt, at medborgercentrenes og bibliotekerne aktiviteter så vidt muligt tilrettelægges, så alle kvinder har mulighed for at deltage. Derfor skal a k- tiviteterne tilbydes på tidspunkter af dagen, hvor de ikke falder sammen med familieaktiviteter. Desuden kan der med fordel k nyttes børnepasning til projekterne, så mødre kan deltage. 10

11 Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Det ydes primært støtte til projekter, der foregår i eller i umiddelbar nærhed af de udsatte boligområder, som er oplistet i regeringsstrategien Ghettoen tilbage til samfundet (oktober 2010) eller i de områder, der står opført i Int e- grationsministeriets Bydelsbarometer. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du kontakte fuldmægtig Helle Fahl på e-postadresse eller på telefon

12 Initiativ 4 Integration af mødre og deres børn gennem Projekt Bydelsmødre Initiativets indhold I de senere år er det gået fremad med nydanske kvinders integration. Der er dog stadig en betydelig gruppe af ressourcesvage nydanske kvinder, som ikke har en uddannelse, ikke er i arbejde og ofte lever forholdsvis isoleret. Der er et stort behov for at bryde disse kvinders sociale isolation. På den baggrund har Integrationsministeriet, en række kommuner og lokale boligorganis a- tioner støttet bydelsmødreprojekter rettet mod ressourcesvage nydanske kvi n- der med bopæl i udsatte boligområder. I dag eksisterer der 21 bydelsmødreprojekter fordelt over hele landet. Disse projekter henvender sig især til to grupper af nydanske kvinder: Den ene gru p- pe (bydelsmødrene) er kvinder, som har lyst og mulighed for at hjælpe andre kvinder. Den anden gruppe (de besøgte kvinder) er uden for arbejdsmarkedet og har typisk ikke et stort socialt netværk. Intensivt kursus og opsøgende vidensdeling Bydelsmødrene gennemfører først et intensivt kursusforløb. De bliver bl.a. u n- dervist i danske samfundsforhold, børneopdragelse, rettigheder og pligter i samfundet, sundhed og kost. Efter endt kursus opsøger bydelsmødrene andre mødre i bydelen det kan for eksempel være kvinder med samme etniske baggrund. Gennem et antal rege l- mæssige besøg over en længere periode skal bydelsmødrene give mødrene den viden, de selv har fået. Det foregår ved personlige samtaler og gennemgang af undervisningsmateriale. Med henblik på at skabe størst mulig fortrolighed og tryghed omkring samtalen, besøger bydelsmødrene fortrinsvis kvinderne i deres hjem. Erfaringer fra udlandet viser, at også mange fædre læser det materiale igennem, som bydelsmoderen efterlader. Mødrene plejer efter de første besøg at være så begejstrede over rådgivningen og de nye idéer, at de fortæller andre familiemedlemmer og bekendte om det. 12

13 Hidtidige erfaringer og yderligere informationer Ifølge en evalueringsrapport fra Center for Boligsocial Udvikling fra juni 2010 har pilotforsøgene vist gode resultater. Projekterne opfylder en væsentlig del af initiativets formål; nemlig at give de besøgte mødre viden om en række i n- tegrationsrelevante nøgletemaer. Herudover har bydelsmødrene opnået større viden og bedre danskkundskaber. Endelig konkluderer evalueringsrapporten, at bydelsmødrenes selvværd og samfundsmæssige engagement er vokset væsen t- ligt. Yderligere informationer om de igangværende bydelsmorprojekter kan findes på hjemmesiden De ansvarlige for projektet Projekt Bydelsmødre kan fx forankres i lokale biblioteker og medborgercentre, der er omtalt under initiativ 3 i programbeskrivelsen eller i boligorganisationer. De projektansvarlige kan for eksempel skabe kontakt til kommende b y- delsmødre gennem deres eksisterende aktiviteter, gennem sprogcentre eller gennem daginstitutioner og skoler, hvor mødrenes børn går. Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Det ydes primært støtte til projekter, der foregår i de udsatte boligområder, som er oplistet i regeringsstrategien Ghettoen tilbage til samfundet (oktober 2010) eller i de områder, der står opført i Integration sministeriets Bydelsbarometer. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du kontakte fuldmægtig Helle Fahl på e-postadresse eller på telefon

14 Bilag 1: Oversigt over de hidtil støttede projekter under Kvindeprogrammet 1. Liste over de støttede projekter Integrationsministeriet har givet tilskud til følgende projekter under Kvind e- programmet: Initiativ 1: Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen Tilskudsmodtager: Århus Kommune, Rehabiliteringscenter for flygtninge Projekttitel: KIA Kvinder i arbejde Geografisk dækning: Århus Kommune Tilskudsmodtager: Brøndby Kommune Projekttitel: Integrationscenter (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Brøndby Kommune Tilskudsmodtager: Jobcenter Gladsaxe/Gladsaxe Kommune Projekttitel: Kvinder der kan Geografisk dækning: Gladsaxe Kommune Tilskudsmodtager: Næstved Kommune Projekttitel: Kvinder på vej til arbejde Geografisk dækning: Næstved Kommune Tilskudsmodtager: Jobcenter Odense Projekttitel: Kvinder i arbejde Geografisk dækning: Odense Initiativ 2: Kvalificering af flere iværksætterkvinder Tilskudsmodtager: Nyvirk Iværksættercenter Projekttitel: Jysk/Fynske indvandrerkvinder 14

15 Geografisk dækning: Århus Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Indvandrer Kvindecentret (IKC) Projekttitel: Kan selv - Etniske kvinder som iværksættere Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: Disuzomarondera Projekttitel: Støtte til selvstændige afrikanske kvinder Geografisk dækning: Sjælland og Fyn Tilskudsmodtager: Foreningen Partnerskab med Nydanskere Projekttitel: Nydanske kvinder som iværksættere i Esbjerg og Kolding kommuner Geografisk dækning: Esbjerg og Kolding kommuner Tilskudsmodtager: Vejle Erhvervsudvikling (VEU) Projekttitel: Nydanske kvinder som selvstændige Geografisk dækning: Hedensted Tilskudsmodtager: Erhvervsservice Odense Projekttitel: Nydanske kvinder - dynamiske iværksættere Geografisk dækning: Odense Tilskudsmodtager: Nyvirk Iværksættercenter Projekttitel: Landsnetværk Nydanske Iværksætterkvinder Geografisk dækning: Landsdækkende Initiativ 3: Grundforløbpakker i erhvervsuddannelserne Tilskudsmodtager: EUC Lillebælt Projekttitel: I Job I Danmark Geografisk dækning: Fredericia og Middelfart kommuner 15

16 Tilskudsmodtager: Niels Brock, Copenhagen Business College Projekttitel: GHV - Grundlæggende Handel Voksen. Grundforløbspakke for nydanske kvinder på erhvervsuddannelserne Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: EUC Syd Projekttitel: Udvikling af grundforløbspakker med fokus på branding og kvalificering af kvinder med anden etniske baggrund for nydanske kvi n- der på erhvervsuddannelserne Geografisk dækning: EUC Syds geografiske område Tilskudsmodtager: Hvidovre Kommune Projekttitel: Kvinder der kan Geografisk dækning: Hvidovre Initiativ 4: Flere etniske minoritetskvinder i foreningslivet Tilskudsmodtager: Kvinderådet Projekttitel: Ind i foreningerne ud i samfundet Geografisk dækning: Århus Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden Projekttitel: Kvinder i foreninger Geografisk dækning: Jennumparken, Randers Kommune Tilskudsmodtager: VerdensKulturCentret Projekttitel: Foreningsliv og mentorskab en foreningsmentor ved hånden fra første fod på dansk jord. (Dækker også initiativ 5) Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: Københavns Kulturcenter Projekttitel: Kraftfulde kvinder et initiativ på Nørrebro til integration af flere etniske minoritetskvinder i foreningslivet Geografisk dækning: Storkøbenhavn 16

17 Tilskudsmodtager: Kvinderådet Projekttitel: Ind i foreningerne ud i samfundet Geografisk dækning: Landsdækkende Tilskudsmodtager: Beboerrådgivningen Hjørring Vestby v/bygge- og Boligforeningen af 1938 Projekttitel: Kvindeinitiativet i Hjørring et tværsektorielt og helhedsorienteret bud på integration af etniske kvinder i forenings- og samfundsliv (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Hjørring Kommune Tilskudsmodtager: Muslimernes Fællesråd Projekttitel: Kvinder er den halve verden Geografisk dækning: Albertslund og Nørrebro Tilskudsmodtager: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen Projekttitel: Kvindelige foreningsguider Geografisk dækning: Tingbjerg, Nørrebro, Amager og Valby Tilskudsmodtager: Dansk Kvindesamfund Projekttitel: Flere nydanske kvinder i foreningslivet Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Pigeværelset, Temaaftener for forældre og Flere etniske minoriter i foreningslivet (Dækker også initiativ 10) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune Tilskudsmodtager: DUI-LEG og VIRKE Projekttitel: En fritid med mening inklusion af etniske kvinder i foreningslivet Geografisk dækning: Hvidovre 17

18 Tilskudsmodtager: Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK) Projekttitel: Vejleåparken på Banen sociale netværker med base i beboerhusene (Dækker også initiativ 6 og 8) Geografisk dækning: Brøndby Tilskudsmodtager: Frit oplysningsforbund Projekttitel: Integration gennem håndværk, kultur og samfund i Gla d- saxe Geografisk dækning: Gladsaxe Initiativ 5: Værtsprogram for etniske minoritetskvinder og familier Tilskudsmodtager: Københavns Kulturcenter Projekttitel: Brobygning og kulturmøde et værtsprogram for indvandrerkvinder på Nørrebro Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: VerdensKulturCentret Projekttitel: Foreningsliv og mentorskab en foreningsmentor ved hånden fra første fod på dansk jord. (Dækker også initiativ 4) Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: KIT Kirkernes Integrations Tjeneste Projekttitel: Landsdækkende værtsprogram for etniske minoritetskvi n- der og -familier Geografisk dækning: Landsdækkende Tilskudsmodtager: Kvindehuset i Århus Projekttitel: Kvindehuset og de nye århusianeres ressourcer i fokus (Dækker også initiativ 6 og 8) Geografisk dækning: Århus 18

19 Initiativ 6: Lokale integrationscentre i udsatte boligområder Tilskudsmodtager: Københavns Kommune/Nørrebro Bibliotek Projekttitel: Nørrebro Bibliotek fra Bibliotek til Community Center (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Mjølnerparken/Områdefornyelsen Mimersgadekva r- teret, Aldersrogade/Områdefornyelsen Haraldsgadekvarteret, Lundto f- tegade, Københavns Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Brøndby Kommune Projekttitel: Integrationscenter (Dækker også initiativ 1) Geografisk dækning: Brøndby Kommune Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Dialog og deltagelse (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune Tilskudsmodtager: Kristiansdal Boligforening, AOF Odense og Odense Kommune Projekttitel: Bydelsmødre i Odense SV (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Odense SV Tilskudsmodtager: Boligorganisationerne KAB, SAB og FSB Projekttitel: Tingbjerg Sundheds- og integrationshus Geografisk dækning: Tingbjerg, Københavns Kommune Tilskudsmodtager: BO-VEST Projekttitel: Netværkskvindestafetten Et kompetenceudviklingscenter Geografisk dækning: Albertslund Nord, Blokland og Kanalens Kvarter, Albertslund Kommune 19

20 Tilskudsmodtager: Mhtconsult Projekttitel: Kvindecentret Rosen i Helsingør Kommune Geografisk dækning: Helsingør Kommune Tilskudsmodtager: Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK) Projekttitel: Vejleåparken på Banen sociale netværker med base i beboerhusene (Dækker også initiativ 4 og 8) Geografisk dækning: Brøndby Tilskudsmodtager: Kvindehuset i Århus Projekttitel: Kvindehuset og de nye århusianeres ressourcer i fokus (Dækker også initiativ 5 og 8) Geografisk dækning: Århus Tilskudsmodtager: Fællesdrift i Vollsmose Projekttitel: Vollsmose integrationscenter: Bydelsmødre, Naboskole og aktivt medborgerskab Geografisk dækning: Vollsmose Tilskudsmodtager: KIT Kirkernes Integrations Tjeneste Projekttitel: Kvindeprojekter i Vejle og Esbjerg Kommune - Integrationscenter Geografisk dækning: Vejle og Esbjerg Initiativ 8: Integration af mødre og deres børn gennem Projekt Bydelsmødre Tilskudsmodtager: Dansk Flygtningehjælp, Distrikt Jylland Projekttitel: Flyt Fokus Bydelsmødre i Urbanområdet i Århus Geografisk dækning: Herredsvang, Bispehaven, Toveshøj og Gelleru p- parken, Århus Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Københavns Kommune/Nørrebro Bibliotek Projekttitel: Nørrebro Bibliotek fra Bibliotek til Community Center 20

21 (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Mjølnerparken/Områdefornyelsen Mimersgadekva r- teret, Aldersrogade/Områdefornyelsen Haraldsgadekvarteret, Lundtoftegade, Københavns Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 og 1. september 2010 Tilskudsmodtager: Fyns alm. Boligselskab Projekttitel: Projekt Bydelsmødre og aktivt medborgerskab i Vollsmose Geografisk dækning: Vollsmose, Odense Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: KAB Projekttitel: Bydelsmødre i Tingbjerg-Utterslevhuse Geografisk dækning: Tingbjerg-Utterslevhuse Ansøgningsrunde: 15. november 2007 og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: KIT Kirkernes Integrations Tjeneste Projekttitel: EVA Aktivitets- og rådgivningscenter for nydanske kvinder Geografisk dækning: Finlandsparken, Vejle Kommune og Kvaglundparken, Esbjerg Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Kristiansdal Boligforening, AOF Odense og Odense Kommune Projekttitel: Bydelsmødre i Odense SV (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Odense SV Tilskudsmodtager: Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 i Horsens Projekttitel: Sønderbromødre Geografisk dækning: Sønderbro, Horsens Kommune Tilskudsmodtager: Beboerrådgivningen Hjørring Vestby v/bygge- og Boligforeningen af 1938 Projekttitel: Kvindeinitiativet i Hjørring et tværsektorielt og helhedsorienteret bud på integration af etniske kvinder i forenings- og samfundsliv (Dækker også initiativ 4) Geografisk dækning: Hjørring Kommune 21

22 Tilskudsmodtager: Boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden Projekttitel: Bydelsmødre i Nordbyen Geografisk dækning: Jennumparken, Randers Kommune Tilskudsmodtager: Boligselskabet AKB København Projekttitel: Projekt Bydelsmødre Sjælør/Kgs. Enghave Geografisk dækning: Sjælør Boulevardkvarteret i Valby og Kgs. Enghave og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: Københavns Kommune, Socialforvaltningen, Projek t- kontoret Projekttitel: Bydelsmødre og kommunale kvindeambassadører Geografisk dækning: Akacieparken, Valby og et område mere, Københavns Kommune og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Dialog og deltagelse (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: Holstebro Kommune Projekttitel: Bydelsmødre i trekanten i Holstebro Geografisk dækning: Holstebro Kommune Tilskudsmodtager: Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK) Projekttitel: Vejleåparken på Banen sociale netværker med base i beboerhusene (Dækker også initiativ 4 og 6) Geografisk dækning: Brøndby Tilskudsmodtager: Kvindehuset i Århus Projekttitel: Kvindehuset og de nye århusianeres ressourcer i fokus (Dækker også initiativ 5 og 6) Geografisk dækning: Århus 22

23 Tilskudsmodtager: Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, Helhedsplanen Projekttitel: Mor til mor og forældresamarbejde (Dækker også initiativ 9 og 10) Geografisk dækning: Sønderborg Tilskudsmodtager: Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Projekttitel: Fra mor til mor landsdækkende bydelsmødreprojekt Geografisk dækning: Landsdækkende Initiativ 9: Netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund Tilskudsmodtager: Sydfyns Frivilligcenter Projekttitel: Mamma Mia - internationale mødregrupper i Danmark Geografisk dækning: Landdækkende Tilskudsmodtager: Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, Helhedsplanen Projekttitel: Mor til mor og forældresamarbejde (Dækker også initiativ 8 og 10) Geografisk dækning: Sønderborg Tilskudsmodtager: Lærdansk Ringsted Projekttitel: Nydanske kvinder i digitale mødregrupper i Ringsted Geografisk dækning: Ringsted Derudover har ministeriet under dette initiativ støttet kampagnen Stærke mødre og døtre Tilskudsmodtager: Als Research Projekttitel: Kampagnen Stærke mødre og døtre Geografisk dækning: Landsdækkende 23

24 Initiativ 10: Forældreinformation Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Pigeværelset, Temaaftener for forældre og Flere etniske minoriteter i foreningslivet (Dækker også initiativ 4) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune Tilskudsmodtager: Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, Helhedsplanen Projekttitel: Mor til mor og forældresamarbejde (Dækker også initiativ 8 og 8) Geografisk dækning: Sønderborg 24

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel

Fra udsat boligområde til hel bydel Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 PROGRAMBESTYRELSEN for dialog og balance i udsatte boligområder Programbestyrelsen for dialog og balance

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc.

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN - Ressourcebaserede metoder

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BS . BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

mangfoldige talenter

mangfoldige talenter mangfoldige talenter Inspiration til større mangfoldighed MANGFOLDIGE TALENTER er titlen på dette magasin, fordi den mangfoldighed af mennesker, som lever i Danmark, rummer masser af talenter. De mange

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere