NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS"

Transkript

1 KVINDEPROGRAMMET: NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS 2011

2 Indledning Etniske minoritetskvinder er en vigtig faktor, når det handler om integration. Flere undersøgelser har således vist, at i familier, hvor moderen er velintegr e- ret, går det også børnene bedre i skolen og på arbejdsmarkedet. Efter aftale med satspuljeordførerne gennemfører regeringen derfor Kvind e- programmet: Nydanske kvinders ressourcer i fokus. Der er i alt afsat 55,6 mio. fra satspuljemidlerne til Kvindeprogrammet i peri o- den I 2011 er der afsat 5,2 mio. kr. til at føre initiativerne for etniske minoritetskvinder ud i livet. Integrationsministeriet har i 2011 valgt at prioritere fire initiativer for etniske minoritetskvinder. Det drejer sig om initiativerne 1) Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen, 2) Grundforløbpakker i erhvervsuddannelserne, 3) Styrkelse af integrationsindsatsen i medborgercentre og biblioteker samt 4) Integration af mødre og deres børn gennem bydelsmødreprojekter. Under de to førstnævnte initiativer kan der ydes støtte til projekter over hele landet. Under de to sidstnævnte initiativer ydes de r fortrinsvis støtte til projekter med relation til et eller flere udsatte boligområder. Kvindeprogrammets overordnede formål er at bygge videre på de ressourcer, kvinderne allerede har, og på forskellig vis forbedre kvindernes muligheder for at være aktive medborgere i det danske samfund. Programmet omfatter en række initiativer, der skal styrke kvindernes muligheder for at komme i arbe j- de, få en uddannelse og deltage i diverse tilbud i deres nærmiljø. Samtidig skal initiativerne give kvinderne bedre muligheder for at fremme deres børns integration og udvikling i bred forstand. Initiativerne skal udmøntes gennem nogle få, større projekter Det er tanken, at de fire initiativer for etniske minoritetskvinder især skal udmøntes gennem nogle modelprojekter, som etableres flere steder og har en solid forankring for eksempel i en kommune, en landsdækkende forening, et bibliotek, et medborgercenter eller en boligorganisation. Projekterne må gerne gå på tværs af de fire initiativer. De projekter, der viser sig at give gode resultater, skal inspirere til lignende indsatser andre steder i landet. Læs mere om de enkelte initiativer i denne programbeskrivelse, hvor det også fremgår, hvornår der er ansøgningsfrist for projekterne 2

3 Det fremgår af bilaget til programbeskrivelsen, hvilke projekter Integrationsministeriet hidtil har givet tilskud til under Kvindeprogrammet. Integrationsministeriet håber, at der kommer mange spændende forslag til projekter, som vil bidrage til, at flere etniske minoritetskvinder i Danmark anvender deres ressourcer og dermed kan give dem selv og deres familie en bedre fremtid. 3

4 Et overblik Det vil være muligt at søge om støtte til projekter, som ligger inden for rammerne af de fire initiativer i skemaerne nedenfor. Der er afsat i alt 5,2 mio. kr. til initiativerne i De fire initiativer beskrives nærmere på s i denne programbeskrivelse. Initiativ Indhold Målgruppe Ansøgningsfrist Initiativ 1: Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen Initiativ 2: Grundforløbpakker i erhvervsuddannelserne Gribskov-modellen skal afprøves inden for flere brancher, hvor virksomhederne fortsat har behov for ufaglært arbejdskraft. Målet er at få flere ufaglærte etniske minoritetskvinder i beskæftigelse. I Gribskov-modellen deltager ledige etniske minoritetskvinder i et intensivt oplæringsforløb og er garanteret job, når de har samlet point nok. Hver arbejdsopgave, der løses tilfredsstillende efter branchens gældende standarder, udløser et bestemt antal point. På erhvervsskoler udvikles og afprøves grundforløbspakker for etniske minoritetskvinder inden for erhvervsuddannelser, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder. Grundforløbspakkerne er særligt tilrettelagte grundforløb, der bygger på en afklaring af kvindernes faglige, sproglige og personlige kompetencer. Grundforløbspakkerne er tidsmæssigt fleksible. Ufaglærte etniske minoritetskvinder. Etniske minoritetskvinder, der ønsker en erhvervsuddannelse inden for udvalgte fag, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder. 28. marts marts 2011 Initiativ 3: Styrkelse af integrationsindsatsen i medborgercentre og biblioteker I udsatte boligområder skal medborgercentres og bibliotekers integrationsindsats styrkes. Medborgercentrenes og bibliotekernes aktiviteter skal nå isolerede etniske minoritetskvinder og styrke deres integration. Der kan på bibliotekerne og medborgercentrene bl.a. tilbydes mentorordninger og bydelsmødreprojekter, IT-undervisning og hjælp, uformel læring og empowerment, uformel sprogtilegnelse, kulturformidling og kulturbro samt borgerforum. I 2011 lægges der især vægt på projekter med modelkarakter. Etniske minoritetskvinder, der bor i udsatte boligområder, og som lever isoleret fra det danske samfund. 28. marts

5 Initiativ 4: Integration af mødre og deres børn gennem bydelsmødreprojekter Bydelsmødre skal sikre, at mødre med etnisk minoritetsbaggrund og bopæl i udsatte boligområder får større lyst til at blive aktive medborgere i det danske samfund. Disse projekter henvender sig især til to grupper af nydanske kvinder: Den ene gruppe (bydelsmødrene) er kvinder, som har lyst og mulighed for at hjælpe andre kvinder. Den anden gruppe (de besøgte kvinder) er uden for arbejdsmarkedet og har typisk ikke et stort socialt netværk. Bydelsmødrene gennemfører først et intensivt kursusforløb. De bliver bl.a. undervist i danske samfundsforhold, børneopdragelse, rettigheder og pligter i samfundet, sundhed og kost. Herefter begynder de at tage på regelmæssige hjemmebesøg hos andre kvinder, hvor de fortæller om de ting, de har lært på kurset. Mødre med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte boligområder. 28. marts

6 Initiativ 1 Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen Initiativets indhold Gribskov Kommune har i samarbejde med bl.a. Københavns Hotel & Restaurat i- onsservice udviklet og gennemført det nyskabende projekt 44 point=arbejde. Formålet er at give ufaglærte etniske minoritetskvinder de nødvendige foru d- sætninger for at få et job inden for hotelrengøring. Projektet har på kort tid opnået lovende resultater. Denne Gribskov-model beskrives nærmere i faktaboksen nedenfor. Integrationsministeriet vil støtte, at Gribskov-modellen bliver afprøvet inden for nye brancher, hvor virksomhederne fortsat h ar et behov for ufaglært arbejdskraft. Det drejer sig for eksempel om: Detailhandlen, restaurationssektoren, gartneribranchen, simple pakkeopgaver og industriarbejdsfunktioner, bredere dele af rengøringssektoren, transport - og logistiksektoren (distribution) og dele af pleje- og omsorgssektoren. Initiativet skal sikre, at flere ufaglærte etniske minoritetskvinder kommer i arbejde. Faktaboks: Gribskov-modellen Job efter pointsystem I Gribskov-modellen udarbejder den private aktør/kommunen i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder eller fagpersoner et pointsystem efter bra n- chens gældende standarder. Erfaringerne viser, at pointsystemet motiverer og tydeliggør progressionen under opkvalificering og træning af faglige færdigheder og sociale kompetencer under forløbet. De deltagende kvinder bliver løbende testet og målt efter pointsystemet og garanteres ansættelse med løntilskud eller ordinær ansættelse på virksomhederne, når de har opnået en b e- stemt pointscore. 6

7 Trin for trin oplæring Gribskov-modellen indebærer, at kvinderne deltager i et intensivt oplæring s- forløb, der trin for trin opbygger deres færdigheder, til de kan varetage et job. Under hele forløbet får kvinderne omfattende vejledning og støtte, så de kan løse de praktiske og personlige problemer, der måtte opstå. Desuden indgår særligt tilrettelagt fag- og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og motivationsfremmende aktiviteter, for eksempel kåring af ugens medarbejdere. Se metodehæfte om Gribskov-modellen på: oldelse/vaerktojer/2010/gribskovmodellen.htm. Læs mere om erfaringerne fra projektet 44 point=arbejde på: Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du kontakte fuldmægtig Karen Binger Holm på e-postadresse eller på telefon

8 Initiativ 2 Grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne Initiativets indhold Gribskov-modellen retter sig (jf. programbeskrivelsens initiativ 1) mod det ufaglærte arbejdsmarked. Det er ligeledes nødvendigt, at flere etniske minor i- tetskvinder får en erhvervsuddannelse inden for områder, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder. Det drejer sig primært om sundhedssektoren, detailhandlen, restaurationssektoren samt transport - og logistiksektoren (distribution). Integrationsministeriet støtter projekter, hvor erhvervsskoler udvikler og afprøver grundforløbspakker inden for de rammer, erhvervsuddannelsesloven giver. Grundforløbspakkerne skal være målrettet mod etniske minoritetskvinder og vedrøre ovennævnte erhvervsuddannelser. Grundforløbspakkernes udformning Med grundforløbspakker tænkes der her på særligt tilrettelagte grundforløb, som bygger på en afklaring af kvindernes faglige, sproglige og personlige kompetencer. I grundforløbspakkerne indgår undervisning i erhvervsrettet ande t- sprogsdansk og i dansk kultur- og samfundsforståelse. Desuden bør der i udvidet form indgå virksomhedsforlagt undervisning, så kvinderne oplever kutymer og omgangsformer på en arbejdsplads og får kendskab til fagsproget inden for området. Følgende undervisningselementer kan med fordel indgå i grundforløbspakke r- ne: Rettigheder og pligter som arbejdstager, arbejdsmarkedsetik, udvide t vejledning med familiekontakt, udvikling af sociale kompetencer, økonomisk forståe l- se og øget anvendelse af kontaktlærerfunktionen. Som led i grundforløbspakkerne skal kvinderne have tilknyttet en mentor med henblik på at undgå frafald, og kvinderne bør have mulighed for udvidet adgang til social og psykologisk rådgivning ud over det lovbestemte. Grundforløbspa k- kerne skal være tidsmæssigt fleksible, så kvinder med svage kvalifikationer kan anvende den nødvendige tid på grundforløbet. 8

9 Rådgivning til projektets udviklings- og afprøvningsdel Erhvervsskolen vil kunne få rådgivning til projektets udviklings- og afprøvningsdel fra Fastholdelseskaravanen, som er et udgående team af konsulenter, der er organisatorisk hører under Integrationsministeriet og Und ervisningsministeriet. Integrationsministeriet kan kun give tilskud til udgifter, der ligger ud over u n- dervisningen i grundforløbspakkerne, da undervisningen skal finansieres på o r- dinære taxametervilkår. Tilskuddet kan f.eks. dække udviklingsarbejde, ko m- petenceudvikling, udvidet vejledning med familiekontakt, særlig tilrettelæ g- gelse af virksomhedsforlagte forløb samt sikring af efterfølgende adgang til arbejdsmarkedet, herunder afsøgning af praktikmuligheder og indhentning af bindende forhåndserklæringer fra virksomheder. Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du konta k- te fuldmægtig Karen Binger Holm på e-postadresse eller på telefon

10 Initiativ 3 Styrkelse af integrationsindsatsen i medborgercentre og bibli o- teker Initiativets indhold Integrationsministeriet vil styrke integrationsindsatsen i medborgercentre og biblioteker, således at indsatsen når ud til kvinder, der er isolerede fra det danske samfund. Målet er at styrke etniske minoritetskvinders og deres families integration. Medborgercentrene og bibliotekerne bruges allerede flittigt af borgere med anden etnisk baggrund. De er let tilgængelige, åbne for alle og opfattes af de fleste nydanskere som åndehuller og fristeder. Integrationsinit i- ativer på biblioteker og medborgercentre kan således tilbyde trygge rammer, hvor den enkelte kvinde kan møde kvinder med samme baggrund og livsvilkår og deltage i aktiviteter, som hun er fortrolig med. Integrationsministeriet vil i 2011 især prioritere projekter med modelkarakter, dvs. projekter der etableres på minimum fem medborgercentre eller bibliot e- ker og forholdsvis let kan kopieres af andre medborgercentre og biblioteker. Medborgercentre og biblioteker kan for eksempel tilbyde: Mentorordninger og bydelsmødreprojekter (se også initiativ 4) Uformel læring og empowerment for eksempel Vi læser avisen sammen - biblioteket læser avis med nydanske kvinder, Læseklubber og litteraturkredse samt IT for alle Uformel sprogtilegnelse Kulturformidling og kulturbro Borgerforum Læs mere om de forskellige punkter i Samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet Familien bliver tænkt med Det er vigtigt, at medborgercentrenes og bibliotekerne aktiviteter så vidt muligt tilrettelægges, så alle kvinder har mulighed for at deltage. Derfor skal a k- tiviteterne tilbydes på tidspunkter af dagen, hvor de ikke falder sammen med familieaktiviteter. Desuden kan der med fordel k nyttes børnepasning til projekterne, så mødre kan deltage. 10

11 Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Det ydes primært støtte til projekter, der foregår i eller i umiddelbar nærhed af de udsatte boligområder, som er oplistet i regeringsstrategien Ghettoen tilbage til samfundet (oktober 2010) eller i de områder, der står opført i Int e- grationsministeriets Bydelsbarometer. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du kontakte fuldmægtig Helle Fahl på e-postadresse eller på telefon

12 Initiativ 4 Integration af mødre og deres børn gennem Projekt Bydelsmødre Initiativets indhold I de senere år er det gået fremad med nydanske kvinders integration. Der er dog stadig en betydelig gruppe af ressourcesvage nydanske kvinder, som ikke har en uddannelse, ikke er i arbejde og ofte lever forholdsvis isoleret. Der er et stort behov for at bryde disse kvinders sociale isolation. På den baggrund har Integrationsministeriet, en række kommuner og lokale boligorganis a- tioner støttet bydelsmødreprojekter rettet mod ressourcesvage nydanske kvi n- der med bopæl i udsatte boligområder. I dag eksisterer der 21 bydelsmødreprojekter fordelt over hele landet. Disse projekter henvender sig især til to grupper af nydanske kvinder: Den ene gru p- pe (bydelsmødrene) er kvinder, som har lyst og mulighed for at hjælpe andre kvinder. Den anden gruppe (de besøgte kvinder) er uden for arbejdsmarkedet og har typisk ikke et stort socialt netværk. Intensivt kursus og opsøgende vidensdeling Bydelsmødrene gennemfører først et intensivt kursusforløb. De bliver bl.a. u n- dervist i danske samfundsforhold, børneopdragelse, rettigheder og pligter i samfundet, sundhed og kost. Efter endt kursus opsøger bydelsmødrene andre mødre i bydelen det kan for eksempel være kvinder med samme etniske baggrund. Gennem et antal rege l- mæssige besøg over en længere periode skal bydelsmødrene give mødrene den viden, de selv har fået. Det foregår ved personlige samtaler og gennemgang af undervisningsmateriale. Med henblik på at skabe størst mulig fortrolighed og tryghed omkring samtalen, besøger bydelsmødrene fortrinsvis kvinderne i deres hjem. Erfaringer fra udlandet viser, at også mange fædre læser det materiale igennem, som bydelsmoderen efterlader. Mødrene plejer efter de første besøg at være så begejstrede over rådgivningen og de nye idéer, at de fortæller andre familiemedlemmer og bekendte om det. 12

13 Hidtidige erfaringer og yderligere informationer Ifølge en evalueringsrapport fra Center for Boligsocial Udvikling fra juni 2010 har pilotforsøgene vist gode resultater. Projekterne opfylder en væsentlig del af initiativets formål; nemlig at give de besøgte mødre viden om en række i n- tegrationsrelevante nøgletemaer. Herudover har bydelsmødrene opnået større viden og bedre danskkundskaber. Endelig konkluderer evalueringsrapporten, at bydelsmødrenes selvværd og samfundsmæssige engagement er vokset væsen t- ligt. Yderligere informationer om de igangværende bydelsmorprojekter kan findes på hjemmesiden De ansvarlige for projektet Projekt Bydelsmødre kan fx forankres i lokale biblioteker og medborgercentre, der er omtalt under initiativ 3 i programbeskrivelsen eller i boligorganisationer. De projektansvarlige kan for eksempel skabe kontakt til kommende b y- delsmødre gennem deres eksisterende aktiviteter, gennem sprogcentre eller gennem daginstitutioner og skoler, hvor mødrenes børn går. Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Det ydes primært støtte til projekter, der foregår i de udsatte boligområder, som er oplistet i regeringsstrategien Ghettoen tilbage til samfundet (oktober 2010) eller i de områder, der står opført i Integration sministeriets Bydelsbarometer. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du kontakte fuldmægtig Helle Fahl på e-postadresse eller på telefon

14 Bilag 1: Oversigt over de hidtil støttede projekter under Kvindeprogrammet 1. Liste over de støttede projekter Integrationsministeriet har givet tilskud til følgende projekter under Kvind e- programmet: Initiativ 1: Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen Tilskudsmodtager: Århus Kommune, Rehabiliteringscenter for flygtninge Projekttitel: KIA Kvinder i arbejde Geografisk dækning: Århus Kommune Tilskudsmodtager: Brøndby Kommune Projekttitel: Integrationscenter (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Brøndby Kommune Tilskudsmodtager: Jobcenter Gladsaxe/Gladsaxe Kommune Projekttitel: Kvinder der kan Geografisk dækning: Gladsaxe Kommune Tilskudsmodtager: Næstved Kommune Projekttitel: Kvinder på vej til arbejde Geografisk dækning: Næstved Kommune Tilskudsmodtager: Jobcenter Odense Projekttitel: Kvinder i arbejde Geografisk dækning: Odense Initiativ 2: Kvalificering af flere iværksætterkvinder Tilskudsmodtager: Nyvirk Iværksættercenter Projekttitel: Jysk/Fynske indvandrerkvinder 14

15 Geografisk dækning: Århus Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Indvandrer Kvindecentret (IKC) Projekttitel: Kan selv - Etniske kvinder som iværksættere Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: Disuzomarondera Projekttitel: Støtte til selvstændige afrikanske kvinder Geografisk dækning: Sjælland og Fyn Tilskudsmodtager: Foreningen Partnerskab med Nydanskere Projekttitel: Nydanske kvinder som iværksættere i Esbjerg og Kolding kommuner Geografisk dækning: Esbjerg og Kolding kommuner Tilskudsmodtager: Vejle Erhvervsudvikling (VEU) Projekttitel: Nydanske kvinder som selvstændige Geografisk dækning: Hedensted Tilskudsmodtager: Erhvervsservice Odense Projekttitel: Nydanske kvinder - dynamiske iværksættere Geografisk dækning: Odense Tilskudsmodtager: Nyvirk Iværksættercenter Projekttitel: Landsnetværk Nydanske Iværksætterkvinder Geografisk dækning: Landsdækkende Initiativ 3: Grundforløbpakker i erhvervsuddannelserne Tilskudsmodtager: EUC Lillebælt Projekttitel: I Job I Danmark Geografisk dækning: Fredericia og Middelfart kommuner 15

16 Tilskudsmodtager: Niels Brock, Copenhagen Business College Projekttitel: GHV - Grundlæggende Handel Voksen. Grundforløbspakke for nydanske kvinder på erhvervsuddannelserne Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: EUC Syd Projekttitel: Udvikling af grundforløbspakker med fokus på branding og kvalificering af kvinder med anden etniske baggrund for nydanske kvi n- der på erhvervsuddannelserne Geografisk dækning: EUC Syds geografiske område Tilskudsmodtager: Hvidovre Kommune Projekttitel: Kvinder der kan Geografisk dækning: Hvidovre Initiativ 4: Flere etniske minoritetskvinder i foreningslivet Tilskudsmodtager: Kvinderådet Projekttitel: Ind i foreningerne ud i samfundet Geografisk dækning: Århus Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden Projekttitel: Kvinder i foreninger Geografisk dækning: Jennumparken, Randers Kommune Tilskudsmodtager: VerdensKulturCentret Projekttitel: Foreningsliv og mentorskab en foreningsmentor ved hånden fra første fod på dansk jord. (Dækker også initiativ 5) Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: Københavns Kulturcenter Projekttitel: Kraftfulde kvinder et initiativ på Nørrebro til integration af flere etniske minoritetskvinder i foreningslivet Geografisk dækning: Storkøbenhavn 16

17 Tilskudsmodtager: Kvinderådet Projekttitel: Ind i foreningerne ud i samfundet Geografisk dækning: Landsdækkende Tilskudsmodtager: Beboerrådgivningen Hjørring Vestby v/bygge- og Boligforeningen af 1938 Projekttitel: Kvindeinitiativet i Hjørring et tværsektorielt og helhedsorienteret bud på integration af etniske kvinder i forenings- og samfundsliv (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Hjørring Kommune Tilskudsmodtager: Muslimernes Fællesråd Projekttitel: Kvinder er den halve verden Geografisk dækning: Albertslund og Nørrebro Tilskudsmodtager: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen Projekttitel: Kvindelige foreningsguider Geografisk dækning: Tingbjerg, Nørrebro, Amager og Valby Tilskudsmodtager: Dansk Kvindesamfund Projekttitel: Flere nydanske kvinder i foreningslivet Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Pigeværelset, Temaaftener for forældre og Flere etniske minoriter i foreningslivet (Dækker også initiativ 10) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune Tilskudsmodtager: DUI-LEG og VIRKE Projekttitel: En fritid med mening inklusion af etniske kvinder i foreningslivet Geografisk dækning: Hvidovre 17

18 Tilskudsmodtager: Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK) Projekttitel: Vejleåparken på Banen sociale netværker med base i beboerhusene (Dækker også initiativ 6 og 8) Geografisk dækning: Brøndby Tilskudsmodtager: Frit oplysningsforbund Projekttitel: Integration gennem håndværk, kultur og samfund i Gla d- saxe Geografisk dækning: Gladsaxe Initiativ 5: Værtsprogram for etniske minoritetskvinder og familier Tilskudsmodtager: Københavns Kulturcenter Projekttitel: Brobygning og kulturmøde et værtsprogram for indvandrerkvinder på Nørrebro Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: VerdensKulturCentret Projekttitel: Foreningsliv og mentorskab en foreningsmentor ved hånden fra første fod på dansk jord. (Dækker også initiativ 4) Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: KIT Kirkernes Integrations Tjeneste Projekttitel: Landsdækkende værtsprogram for etniske minoritetskvi n- der og -familier Geografisk dækning: Landsdækkende Tilskudsmodtager: Kvindehuset i Århus Projekttitel: Kvindehuset og de nye århusianeres ressourcer i fokus (Dækker også initiativ 6 og 8) Geografisk dækning: Århus 18

19 Initiativ 6: Lokale integrationscentre i udsatte boligområder Tilskudsmodtager: Københavns Kommune/Nørrebro Bibliotek Projekttitel: Nørrebro Bibliotek fra Bibliotek til Community Center (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Mjølnerparken/Områdefornyelsen Mimersgadekva r- teret, Aldersrogade/Områdefornyelsen Haraldsgadekvarteret, Lundto f- tegade, Københavns Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Brøndby Kommune Projekttitel: Integrationscenter (Dækker også initiativ 1) Geografisk dækning: Brøndby Kommune Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Dialog og deltagelse (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune Tilskudsmodtager: Kristiansdal Boligforening, AOF Odense og Odense Kommune Projekttitel: Bydelsmødre i Odense SV (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Odense SV Tilskudsmodtager: Boligorganisationerne KAB, SAB og FSB Projekttitel: Tingbjerg Sundheds- og integrationshus Geografisk dækning: Tingbjerg, Københavns Kommune Tilskudsmodtager: BO-VEST Projekttitel: Netværkskvindestafetten Et kompetenceudviklingscenter Geografisk dækning: Albertslund Nord, Blokland og Kanalens Kvarter, Albertslund Kommune 19

20 Tilskudsmodtager: Mhtconsult Projekttitel: Kvindecentret Rosen i Helsingør Kommune Geografisk dækning: Helsingør Kommune Tilskudsmodtager: Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK) Projekttitel: Vejleåparken på Banen sociale netværker med base i beboerhusene (Dækker også initiativ 4 og 8) Geografisk dækning: Brøndby Tilskudsmodtager: Kvindehuset i Århus Projekttitel: Kvindehuset og de nye århusianeres ressourcer i fokus (Dækker også initiativ 5 og 8) Geografisk dækning: Århus Tilskudsmodtager: Fællesdrift i Vollsmose Projekttitel: Vollsmose integrationscenter: Bydelsmødre, Naboskole og aktivt medborgerskab Geografisk dækning: Vollsmose Tilskudsmodtager: KIT Kirkernes Integrations Tjeneste Projekttitel: Kvindeprojekter i Vejle og Esbjerg Kommune - Integrationscenter Geografisk dækning: Vejle og Esbjerg Initiativ 8: Integration af mødre og deres børn gennem Projekt Bydelsmødre Tilskudsmodtager: Dansk Flygtningehjælp, Distrikt Jylland Projekttitel: Flyt Fokus Bydelsmødre i Urbanområdet i Århus Geografisk dækning: Herredsvang, Bispehaven, Toveshøj og Gelleru p- parken, Århus Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Københavns Kommune/Nørrebro Bibliotek Projekttitel: Nørrebro Bibliotek fra Bibliotek til Community Center 20

21 (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Mjølnerparken/Områdefornyelsen Mimersgadekva r- teret, Aldersrogade/Områdefornyelsen Haraldsgadekvarteret, Lundtoftegade, Københavns Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 og 1. september 2010 Tilskudsmodtager: Fyns alm. Boligselskab Projekttitel: Projekt Bydelsmødre og aktivt medborgerskab i Vollsmose Geografisk dækning: Vollsmose, Odense Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: KAB Projekttitel: Bydelsmødre i Tingbjerg-Utterslevhuse Geografisk dækning: Tingbjerg-Utterslevhuse Ansøgningsrunde: 15. november 2007 og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: KIT Kirkernes Integrations Tjeneste Projekttitel: EVA Aktivitets- og rådgivningscenter for nydanske kvinder Geografisk dækning: Finlandsparken, Vejle Kommune og Kvaglundparken, Esbjerg Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Kristiansdal Boligforening, AOF Odense og Odense Kommune Projekttitel: Bydelsmødre i Odense SV (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Odense SV Tilskudsmodtager: Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 i Horsens Projekttitel: Sønderbromødre Geografisk dækning: Sønderbro, Horsens Kommune Tilskudsmodtager: Beboerrådgivningen Hjørring Vestby v/bygge- og Boligforeningen af 1938 Projekttitel: Kvindeinitiativet i Hjørring et tværsektorielt og helhedsorienteret bud på integration af etniske kvinder i forenings- og samfundsliv (Dækker også initiativ 4) Geografisk dækning: Hjørring Kommune 21

22 Tilskudsmodtager: Boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden Projekttitel: Bydelsmødre i Nordbyen Geografisk dækning: Jennumparken, Randers Kommune Tilskudsmodtager: Boligselskabet AKB København Projekttitel: Projekt Bydelsmødre Sjælør/Kgs. Enghave Geografisk dækning: Sjælør Boulevardkvarteret i Valby og Kgs. Enghave og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: Københavns Kommune, Socialforvaltningen, Projek t- kontoret Projekttitel: Bydelsmødre og kommunale kvindeambassadører Geografisk dækning: Akacieparken, Valby og et område mere, Københavns Kommune og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Dialog og deltagelse (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: Holstebro Kommune Projekttitel: Bydelsmødre i trekanten i Holstebro Geografisk dækning: Holstebro Kommune Tilskudsmodtager: Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK) Projekttitel: Vejleåparken på Banen sociale netværker med base i beboerhusene (Dækker også initiativ 4 og 6) Geografisk dækning: Brøndby Tilskudsmodtager: Kvindehuset i Århus Projekttitel: Kvindehuset og de nye århusianeres ressourcer i fokus (Dækker også initiativ 5 og 6) Geografisk dækning: Århus 22

23 Tilskudsmodtager: Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, Helhedsplanen Projekttitel: Mor til mor og forældresamarbejde (Dækker også initiativ 9 og 10) Geografisk dækning: Sønderborg Tilskudsmodtager: Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Projekttitel: Fra mor til mor landsdækkende bydelsmødreprojekt Geografisk dækning: Landsdækkende Initiativ 9: Netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund Tilskudsmodtager: Sydfyns Frivilligcenter Projekttitel: Mamma Mia - internationale mødregrupper i Danmark Geografisk dækning: Landdækkende Tilskudsmodtager: Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, Helhedsplanen Projekttitel: Mor til mor og forældresamarbejde (Dækker også initiativ 8 og 10) Geografisk dækning: Sønderborg Tilskudsmodtager: Lærdansk Ringsted Projekttitel: Nydanske kvinder i digitale mødregrupper i Ringsted Geografisk dækning: Ringsted Derudover har ministeriet under dette initiativ støttet kampagnen Stærke mødre og døtre Tilskudsmodtager: Als Research Projekttitel: Kampagnen Stærke mødre og døtre Geografisk dækning: Landsdækkende 23

24 Initiativ 10: Forældreinformation Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Pigeværelset, Temaaftener for forældre og Flere etniske minoriteter i foreningslivet (Dækker også initiativ 4) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune Tilskudsmodtager: Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, Helhedsplanen Projekttitel: Mor til mor og forældresamarbejde (Dækker også initiativ 8 og 8) Geografisk dækning: Sønderborg 24

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Projekt Projekt Bydelsmødre

Projekt Projekt Bydelsmødre Projekt Projekt Bydelsmødre En samlet evaluering Sammenfatning, konklusion og anbefalinger Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 Projekt bydelmødre Sammenfatning, konklusion og anbefalinger

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011 Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah (Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged (Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION

BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION Hæfte om BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 4. april 2011 FORORD AF ERIK THORSTED, SEKRETARIATSCHEF I FONDEN FOR SOCIALT ANSVAR OG NATTERAVNENES LANDSSEKRETARIAT Det var med stolthed, at Fonden for Socialt

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Thomas Bisballe Projektkonsulent, Københavns Erhvervshus Strategiudvikling Københavns Kommune Iværksætterrådgivning Fremskudt iværksætteri og erhversudvikling

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Den kommende liste over særligt udsatte boligområder efter de fem nye kriterier

Den kommende liste over særligt udsatte boligområder efter de fem nye kriterier Dato: 1. oktober Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2011-5589 Sagsbehandler: kll Dok id: Den kommende liste over særligt udsatte boligområder efter de fem nye kriterier Før sommerferien indgik regeringen en

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Evaluering af projekt Bydelsmødre. Sjælør og i Kongens Enghave

Evaluering af projekt Bydelsmødre. Sjælør og i Kongens Enghave side 1 Evaluering af projekt Bydelsmødre Sjælør og i Kongens Enghave Slutrapport September 2010 Udarbejdet i forbindelse med Den Fælles Evaluering af Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune side 2

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde.

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. af ekstern konsulent, journalist og cand. mag. i kultur og

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Liste over almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes pr. 1. oktober 2013

Liste over almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes pr. 1. oktober 2013 Dato: 1. oktober 2013 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2011-5589 Sagsbehandler: kll Dok id: Liste over almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes pr. 1. oktober 2013 I henhold

Læs mere

kvindebazar Integrationsministeriet inviterer til Mød 40 af landets bedste aktører med tilbud rettet mod flygtninge- og indvandrerkvinder

kvindebazar Integrationsministeriet inviterer til Mød 40 af landets bedste aktører med tilbud rettet mod flygtninge- og indvandrerkvinder Integrationsministeriet inviterer til kvindebazar Mød 40 af landets bedste aktører med tilbud rettet mod flygtninge- og indvandrerkvinder 1. marts 2007 Torvehallerne i Vejle Ledige flygtninge/indvandrerkvinder

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boligøkonomi J.nr. 2009-104 kll 3. oktober 2011

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boligøkonomi J.nr. 2009-104 kll 3. oktober 2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boligøkonomi J.nr. 2009-104 kll 3. oktober 2011 Liste over almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes pr 1. oktober 2011 Baggrund

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere