NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS"

Transkript

1 KVINDEPROGRAMMET: NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS 2011

2 Indledning Etniske minoritetskvinder er en vigtig faktor, når det handler om integration. Flere undersøgelser har således vist, at i familier, hvor moderen er velintegr e- ret, går det også børnene bedre i skolen og på arbejdsmarkedet. Efter aftale med satspuljeordførerne gennemfører regeringen derfor Kvind e- programmet: Nydanske kvinders ressourcer i fokus. Der er i alt afsat 55,6 mio. fra satspuljemidlerne til Kvindeprogrammet i peri o- den I 2011 er der afsat 5,2 mio. kr. til at føre initiativerne for etniske minoritetskvinder ud i livet. Integrationsministeriet har i 2011 valgt at prioritere fire initiativer for etniske minoritetskvinder. Det drejer sig om initiativerne 1) Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen, 2) Grundforløbpakker i erhvervsuddannelserne, 3) Styrkelse af integrationsindsatsen i medborgercentre og biblioteker samt 4) Integration af mødre og deres børn gennem bydelsmødreprojekter. Under de to førstnævnte initiativer kan der ydes støtte til projekter over hele landet. Under de to sidstnævnte initiativer ydes de r fortrinsvis støtte til projekter med relation til et eller flere udsatte boligområder. Kvindeprogrammets overordnede formål er at bygge videre på de ressourcer, kvinderne allerede har, og på forskellig vis forbedre kvindernes muligheder for at være aktive medborgere i det danske samfund. Programmet omfatter en række initiativer, der skal styrke kvindernes muligheder for at komme i arbe j- de, få en uddannelse og deltage i diverse tilbud i deres nærmiljø. Samtidig skal initiativerne give kvinderne bedre muligheder for at fremme deres børns integration og udvikling i bred forstand. Initiativerne skal udmøntes gennem nogle få, større projekter Det er tanken, at de fire initiativer for etniske minoritetskvinder især skal udmøntes gennem nogle modelprojekter, som etableres flere steder og har en solid forankring for eksempel i en kommune, en landsdækkende forening, et bibliotek, et medborgercenter eller en boligorganisation. Projekterne må gerne gå på tværs af de fire initiativer. De projekter, der viser sig at give gode resultater, skal inspirere til lignende indsatser andre steder i landet. Læs mere om de enkelte initiativer i denne programbeskrivelse, hvor det også fremgår, hvornår der er ansøgningsfrist for projekterne 2

3 Det fremgår af bilaget til programbeskrivelsen, hvilke projekter Integrationsministeriet hidtil har givet tilskud til under Kvindeprogrammet. Integrationsministeriet håber, at der kommer mange spændende forslag til projekter, som vil bidrage til, at flere etniske minoritetskvinder i Danmark anvender deres ressourcer og dermed kan give dem selv og deres familie en bedre fremtid. 3

4 Et overblik Det vil være muligt at søge om støtte til projekter, som ligger inden for rammerne af de fire initiativer i skemaerne nedenfor. Der er afsat i alt 5,2 mio. kr. til initiativerne i De fire initiativer beskrives nærmere på s i denne programbeskrivelse. Initiativ Indhold Målgruppe Ansøgningsfrist Initiativ 1: Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen Initiativ 2: Grundforløbpakker i erhvervsuddannelserne Gribskov-modellen skal afprøves inden for flere brancher, hvor virksomhederne fortsat har behov for ufaglært arbejdskraft. Målet er at få flere ufaglærte etniske minoritetskvinder i beskæftigelse. I Gribskov-modellen deltager ledige etniske minoritetskvinder i et intensivt oplæringsforløb og er garanteret job, når de har samlet point nok. Hver arbejdsopgave, der løses tilfredsstillende efter branchens gældende standarder, udløser et bestemt antal point. På erhvervsskoler udvikles og afprøves grundforløbspakker for etniske minoritetskvinder inden for erhvervsuddannelser, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder. Grundforløbspakkerne er særligt tilrettelagte grundforløb, der bygger på en afklaring af kvindernes faglige, sproglige og personlige kompetencer. Grundforløbspakkerne er tidsmæssigt fleksible. Ufaglærte etniske minoritetskvinder. Etniske minoritetskvinder, der ønsker en erhvervsuddannelse inden for udvalgte fag, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder. 28. marts marts 2011 Initiativ 3: Styrkelse af integrationsindsatsen i medborgercentre og biblioteker I udsatte boligområder skal medborgercentres og bibliotekers integrationsindsats styrkes. Medborgercentrenes og bibliotekernes aktiviteter skal nå isolerede etniske minoritetskvinder og styrke deres integration. Der kan på bibliotekerne og medborgercentrene bl.a. tilbydes mentorordninger og bydelsmødreprojekter, IT-undervisning og hjælp, uformel læring og empowerment, uformel sprogtilegnelse, kulturformidling og kulturbro samt borgerforum. I 2011 lægges der især vægt på projekter med modelkarakter. Etniske minoritetskvinder, der bor i udsatte boligområder, og som lever isoleret fra det danske samfund. 28. marts

5 Initiativ 4: Integration af mødre og deres børn gennem bydelsmødreprojekter Bydelsmødre skal sikre, at mødre med etnisk minoritetsbaggrund og bopæl i udsatte boligområder får større lyst til at blive aktive medborgere i det danske samfund. Disse projekter henvender sig især til to grupper af nydanske kvinder: Den ene gruppe (bydelsmødrene) er kvinder, som har lyst og mulighed for at hjælpe andre kvinder. Den anden gruppe (de besøgte kvinder) er uden for arbejdsmarkedet og har typisk ikke et stort socialt netværk. Bydelsmødrene gennemfører først et intensivt kursusforløb. De bliver bl.a. undervist i danske samfundsforhold, børneopdragelse, rettigheder og pligter i samfundet, sundhed og kost. Herefter begynder de at tage på regelmæssige hjemmebesøg hos andre kvinder, hvor de fortæller om de ting, de har lært på kurset. Mødre med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte boligområder. 28. marts

6 Initiativ 1 Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen Initiativets indhold Gribskov Kommune har i samarbejde med bl.a. Københavns Hotel & Restaurat i- onsservice udviklet og gennemført det nyskabende projekt 44 point=arbejde. Formålet er at give ufaglærte etniske minoritetskvinder de nødvendige foru d- sætninger for at få et job inden for hotelrengøring. Projektet har på kort tid opnået lovende resultater. Denne Gribskov-model beskrives nærmere i faktaboksen nedenfor. Integrationsministeriet vil støtte, at Gribskov-modellen bliver afprøvet inden for nye brancher, hvor virksomhederne fortsat h ar et behov for ufaglært arbejdskraft. Det drejer sig for eksempel om: Detailhandlen, restaurationssektoren, gartneribranchen, simple pakkeopgaver og industriarbejdsfunktioner, bredere dele af rengøringssektoren, transport - og logistiksektoren (distribution) og dele af pleje- og omsorgssektoren. Initiativet skal sikre, at flere ufaglærte etniske minoritetskvinder kommer i arbejde. Faktaboks: Gribskov-modellen Job efter pointsystem I Gribskov-modellen udarbejder den private aktør/kommunen i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder eller fagpersoner et pointsystem efter bra n- chens gældende standarder. Erfaringerne viser, at pointsystemet motiverer og tydeliggør progressionen under opkvalificering og træning af faglige færdigheder og sociale kompetencer under forløbet. De deltagende kvinder bliver løbende testet og målt efter pointsystemet og garanteres ansættelse med løntilskud eller ordinær ansættelse på virksomhederne, når de har opnået en b e- stemt pointscore. 6

7 Trin for trin oplæring Gribskov-modellen indebærer, at kvinderne deltager i et intensivt oplæring s- forløb, der trin for trin opbygger deres færdigheder, til de kan varetage et job. Under hele forløbet får kvinderne omfattende vejledning og støtte, så de kan løse de praktiske og personlige problemer, der måtte opstå. Desuden indgår særligt tilrettelagt fag- og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og motivationsfremmende aktiviteter, for eksempel kåring af ugens medarbejdere. Se metodehæfte om Gribskov-modellen på: oldelse/vaerktojer/2010/gribskovmodellen.htm. Læs mere om erfaringerne fra projektet 44 point=arbejde på: Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du kontakte fuldmægtig Karen Binger Holm på e-postadresse eller på telefon

8 Initiativ 2 Grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne Initiativets indhold Gribskov-modellen retter sig (jf. programbeskrivelsens initiativ 1) mod det ufaglærte arbejdsmarked. Det er ligeledes nødvendigt, at flere etniske minor i- tetskvinder får en erhvervsuddannelse inden for områder, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder. Det drejer sig primært om sundhedssektoren, detailhandlen, restaurationssektoren samt transport - og logistiksektoren (distribution). Integrationsministeriet støtter projekter, hvor erhvervsskoler udvikler og afprøver grundforløbspakker inden for de rammer, erhvervsuddannelsesloven giver. Grundforløbspakkerne skal være målrettet mod etniske minoritetskvinder og vedrøre ovennævnte erhvervsuddannelser. Grundforløbspakkernes udformning Med grundforløbspakker tænkes der her på særligt tilrettelagte grundforløb, som bygger på en afklaring af kvindernes faglige, sproglige og personlige kompetencer. I grundforløbspakkerne indgår undervisning i erhvervsrettet ande t- sprogsdansk og i dansk kultur- og samfundsforståelse. Desuden bør der i udvidet form indgå virksomhedsforlagt undervisning, så kvinderne oplever kutymer og omgangsformer på en arbejdsplads og får kendskab til fagsproget inden for området. Følgende undervisningselementer kan med fordel indgå i grundforløbspakke r- ne: Rettigheder og pligter som arbejdstager, arbejdsmarkedsetik, udvide t vejledning med familiekontakt, udvikling af sociale kompetencer, økonomisk forståe l- se og øget anvendelse af kontaktlærerfunktionen. Som led i grundforløbspakkerne skal kvinderne have tilknyttet en mentor med henblik på at undgå frafald, og kvinderne bør have mulighed for udvidet adgang til social og psykologisk rådgivning ud over det lovbestemte. Grundforløbspa k- kerne skal være tidsmæssigt fleksible, så kvinder med svage kvalifikationer kan anvende den nødvendige tid på grundforløbet. 8

9 Rådgivning til projektets udviklings- og afprøvningsdel Erhvervsskolen vil kunne få rådgivning til projektets udviklings- og afprøvningsdel fra Fastholdelseskaravanen, som er et udgående team af konsulenter, der er organisatorisk hører under Integrationsministeriet og Und ervisningsministeriet. Integrationsministeriet kan kun give tilskud til udgifter, der ligger ud over u n- dervisningen i grundforløbspakkerne, da undervisningen skal finansieres på o r- dinære taxametervilkår. Tilskuddet kan f.eks. dække udviklingsarbejde, ko m- petenceudvikling, udvidet vejledning med familiekontakt, særlig tilrettelæ g- gelse af virksomhedsforlagte forløb samt sikring af efterfølgende adgang til arbejdsmarkedet, herunder afsøgning af praktikmuligheder og indhentning af bindende forhåndserklæringer fra virksomheder. Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du konta k- te fuldmægtig Karen Binger Holm på e-postadresse eller på telefon

10 Initiativ 3 Styrkelse af integrationsindsatsen i medborgercentre og bibli o- teker Initiativets indhold Integrationsministeriet vil styrke integrationsindsatsen i medborgercentre og biblioteker, således at indsatsen når ud til kvinder, der er isolerede fra det danske samfund. Målet er at styrke etniske minoritetskvinders og deres families integration. Medborgercentrene og bibliotekerne bruges allerede flittigt af borgere med anden etnisk baggrund. De er let tilgængelige, åbne for alle og opfattes af de fleste nydanskere som åndehuller og fristeder. Integrationsinit i- ativer på biblioteker og medborgercentre kan således tilbyde trygge rammer, hvor den enkelte kvinde kan møde kvinder med samme baggrund og livsvilkår og deltage i aktiviteter, som hun er fortrolig med. Integrationsministeriet vil i 2011 især prioritere projekter med modelkarakter, dvs. projekter der etableres på minimum fem medborgercentre eller bibliot e- ker og forholdsvis let kan kopieres af andre medborgercentre og biblioteker. Medborgercentre og biblioteker kan for eksempel tilbyde: Mentorordninger og bydelsmødreprojekter (se også initiativ 4) Uformel læring og empowerment for eksempel Vi læser avisen sammen - biblioteket læser avis med nydanske kvinder, Læseklubber og litteraturkredse samt IT for alle Uformel sprogtilegnelse Kulturformidling og kulturbro Borgerforum Læs mere om de forskellige punkter i Samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet Familien bliver tænkt med Det er vigtigt, at medborgercentrenes og bibliotekerne aktiviteter så vidt muligt tilrettelægges, så alle kvinder har mulighed for at deltage. Derfor skal a k- tiviteterne tilbydes på tidspunkter af dagen, hvor de ikke falder sammen med familieaktiviteter. Desuden kan der med fordel k nyttes børnepasning til projekterne, så mødre kan deltage. 10

11 Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Det ydes primært støtte til projekter, der foregår i eller i umiddelbar nærhed af de udsatte boligområder, som er oplistet i regeringsstrategien Ghettoen tilbage til samfundet (oktober 2010) eller i de områder, der står opført i Int e- grationsministeriets Bydelsbarometer. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du kontakte fuldmægtig Helle Fahl på e-postadresse eller på telefon

12 Initiativ 4 Integration af mødre og deres børn gennem Projekt Bydelsmødre Initiativets indhold I de senere år er det gået fremad med nydanske kvinders integration. Der er dog stadig en betydelig gruppe af ressourcesvage nydanske kvinder, som ikke har en uddannelse, ikke er i arbejde og ofte lever forholdsvis isoleret. Der er et stort behov for at bryde disse kvinders sociale isolation. På den baggrund har Integrationsministeriet, en række kommuner og lokale boligorganis a- tioner støttet bydelsmødreprojekter rettet mod ressourcesvage nydanske kvi n- der med bopæl i udsatte boligområder. I dag eksisterer der 21 bydelsmødreprojekter fordelt over hele landet. Disse projekter henvender sig især til to grupper af nydanske kvinder: Den ene gru p- pe (bydelsmødrene) er kvinder, som har lyst og mulighed for at hjælpe andre kvinder. Den anden gruppe (de besøgte kvinder) er uden for arbejdsmarkedet og har typisk ikke et stort socialt netværk. Intensivt kursus og opsøgende vidensdeling Bydelsmødrene gennemfører først et intensivt kursusforløb. De bliver bl.a. u n- dervist i danske samfundsforhold, børneopdragelse, rettigheder og pligter i samfundet, sundhed og kost. Efter endt kursus opsøger bydelsmødrene andre mødre i bydelen det kan for eksempel være kvinder med samme etniske baggrund. Gennem et antal rege l- mæssige besøg over en længere periode skal bydelsmødrene give mødrene den viden, de selv har fået. Det foregår ved personlige samtaler og gennemgang af undervisningsmateriale. Med henblik på at skabe størst mulig fortrolighed og tryghed omkring samtalen, besøger bydelsmødrene fortrinsvis kvinderne i deres hjem. Erfaringer fra udlandet viser, at også mange fædre læser det materiale igennem, som bydelsmoderen efterlader. Mødrene plejer efter de første besøg at være så begejstrede over rådgivningen og de nye idéer, at de fortæller andre familiemedlemmer og bekendte om det. 12

13 Hidtidige erfaringer og yderligere informationer Ifølge en evalueringsrapport fra Center for Boligsocial Udvikling fra juni 2010 har pilotforsøgene vist gode resultater. Projekterne opfylder en væsentlig del af initiativets formål; nemlig at give de besøgte mødre viden om en række i n- tegrationsrelevante nøgletemaer. Herudover har bydelsmødrene opnået større viden og bedre danskkundskaber. Endelig konkluderer evalueringsrapporten, at bydelsmødrenes selvværd og samfundsmæssige engagement er vokset væsen t- ligt. Yderligere informationer om de igangværende bydelsmorprojekter kan findes på hjemmesiden De ansvarlige for projektet Projekt Bydelsmødre kan fx forankres i lokale biblioteker og medborgercentre, der er omtalt under initiativ 3 i programbeskrivelsen eller i boligorganisationer. De projektansvarlige kan for eksempel skabe kontakt til kommende b y- delsmødre gennem deres eksisterende aktiviteter, gennem sprogcentre eller gennem daginstitutioner og skoler, hvor mødrenes børn går. Iværksættelse Integrationsministeriet ønsker at gennemføre initiativet ved at give tilskud til projekter, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 28. marts Det ydes primært støtte til projekter, der foregår i de udsatte boligområder, som er oplistet i regeringsstrategien Ghettoen tilbage til samfundet (oktober 2010) eller i de områder, der står opført i Integration sministeriets Bydelsbarometer. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om initiativet og ansøgningsrunderne kan du kontakte fuldmægtig Helle Fahl på e-postadresse eller på telefon

14 Bilag 1: Oversigt over de hidtil støttede projekter under Kvindeprogrammet 1. Liste over de støttede projekter Integrationsministeriet har givet tilskud til følgende projekter under Kvind e- programmet: Initiativ 1: Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen Tilskudsmodtager: Århus Kommune, Rehabiliteringscenter for flygtninge Projekttitel: KIA Kvinder i arbejde Geografisk dækning: Århus Kommune Tilskudsmodtager: Brøndby Kommune Projekttitel: Integrationscenter (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Brøndby Kommune Tilskudsmodtager: Jobcenter Gladsaxe/Gladsaxe Kommune Projekttitel: Kvinder der kan Geografisk dækning: Gladsaxe Kommune Tilskudsmodtager: Næstved Kommune Projekttitel: Kvinder på vej til arbejde Geografisk dækning: Næstved Kommune Tilskudsmodtager: Jobcenter Odense Projekttitel: Kvinder i arbejde Geografisk dækning: Odense Initiativ 2: Kvalificering af flere iværksætterkvinder Tilskudsmodtager: Nyvirk Iværksættercenter Projekttitel: Jysk/Fynske indvandrerkvinder 14

15 Geografisk dækning: Århus Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Indvandrer Kvindecentret (IKC) Projekttitel: Kan selv - Etniske kvinder som iværksættere Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: Disuzomarondera Projekttitel: Støtte til selvstændige afrikanske kvinder Geografisk dækning: Sjælland og Fyn Tilskudsmodtager: Foreningen Partnerskab med Nydanskere Projekttitel: Nydanske kvinder som iværksættere i Esbjerg og Kolding kommuner Geografisk dækning: Esbjerg og Kolding kommuner Tilskudsmodtager: Vejle Erhvervsudvikling (VEU) Projekttitel: Nydanske kvinder som selvstændige Geografisk dækning: Hedensted Tilskudsmodtager: Erhvervsservice Odense Projekttitel: Nydanske kvinder - dynamiske iværksættere Geografisk dækning: Odense Tilskudsmodtager: Nyvirk Iværksættercenter Projekttitel: Landsnetværk Nydanske Iværksætterkvinder Geografisk dækning: Landsdækkende Initiativ 3: Grundforløbpakker i erhvervsuddannelserne Tilskudsmodtager: EUC Lillebælt Projekttitel: I Job I Danmark Geografisk dækning: Fredericia og Middelfart kommuner 15

16 Tilskudsmodtager: Niels Brock, Copenhagen Business College Projekttitel: GHV - Grundlæggende Handel Voksen. Grundforløbspakke for nydanske kvinder på erhvervsuddannelserne Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: EUC Syd Projekttitel: Udvikling af grundforløbspakker med fokus på branding og kvalificering af kvinder med anden etniske baggrund for nydanske kvi n- der på erhvervsuddannelserne Geografisk dækning: EUC Syds geografiske område Tilskudsmodtager: Hvidovre Kommune Projekttitel: Kvinder der kan Geografisk dækning: Hvidovre Initiativ 4: Flere etniske minoritetskvinder i foreningslivet Tilskudsmodtager: Kvinderådet Projekttitel: Ind i foreningerne ud i samfundet Geografisk dækning: Århus Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden Projekttitel: Kvinder i foreninger Geografisk dækning: Jennumparken, Randers Kommune Tilskudsmodtager: VerdensKulturCentret Projekttitel: Foreningsliv og mentorskab en foreningsmentor ved hånden fra første fod på dansk jord. (Dækker også initiativ 5) Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: Københavns Kulturcenter Projekttitel: Kraftfulde kvinder et initiativ på Nørrebro til integration af flere etniske minoritetskvinder i foreningslivet Geografisk dækning: Storkøbenhavn 16

17 Tilskudsmodtager: Kvinderådet Projekttitel: Ind i foreningerne ud i samfundet Geografisk dækning: Landsdækkende Tilskudsmodtager: Beboerrådgivningen Hjørring Vestby v/bygge- og Boligforeningen af 1938 Projekttitel: Kvindeinitiativet i Hjørring et tværsektorielt og helhedsorienteret bud på integration af etniske kvinder i forenings- og samfundsliv (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Hjørring Kommune Tilskudsmodtager: Muslimernes Fællesråd Projekttitel: Kvinder er den halve verden Geografisk dækning: Albertslund og Nørrebro Tilskudsmodtager: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen Projekttitel: Kvindelige foreningsguider Geografisk dækning: Tingbjerg, Nørrebro, Amager og Valby Tilskudsmodtager: Dansk Kvindesamfund Projekttitel: Flere nydanske kvinder i foreningslivet Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Pigeværelset, Temaaftener for forældre og Flere etniske minoriter i foreningslivet (Dækker også initiativ 10) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune Tilskudsmodtager: DUI-LEG og VIRKE Projekttitel: En fritid med mening inklusion af etniske kvinder i foreningslivet Geografisk dækning: Hvidovre 17

18 Tilskudsmodtager: Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK) Projekttitel: Vejleåparken på Banen sociale netværker med base i beboerhusene (Dækker også initiativ 6 og 8) Geografisk dækning: Brøndby Tilskudsmodtager: Frit oplysningsforbund Projekttitel: Integration gennem håndværk, kultur og samfund i Gla d- saxe Geografisk dækning: Gladsaxe Initiativ 5: Værtsprogram for etniske minoritetskvinder og familier Tilskudsmodtager: Københavns Kulturcenter Projekttitel: Brobygning og kulturmøde et værtsprogram for indvandrerkvinder på Nørrebro Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: VerdensKulturCentret Projekttitel: Foreningsliv og mentorskab en foreningsmentor ved hånden fra første fod på dansk jord. (Dækker også initiativ 4) Geografisk dækning: Storkøbenhavn Tilskudsmodtager: KIT Kirkernes Integrations Tjeneste Projekttitel: Landsdækkende værtsprogram for etniske minoritetskvi n- der og -familier Geografisk dækning: Landsdækkende Tilskudsmodtager: Kvindehuset i Århus Projekttitel: Kvindehuset og de nye århusianeres ressourcer i fokus (Dækker også initiativ 6 og 8) Geografisk dækning: Århus 18

19 Initiativ 6: Lokale integrationscentre i udsatte boligområder Tilskudsmodtager: Københavns Kommune/Nørrebro Bibliotek Projekttitel: Nørrebro Bibliotek fra Bibliotek til Community Center (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Mjølnerparken/Områdefornyelsen Mimersgadekva r- teret, Aldersrogade/Områdefornyelsen Haraldsgadekvarteret, Lundto f- tegade, Københavns Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Brøndby Kommune Projekttitel: Integrationscenter (Dækker også initiativ 1) Geografisk dækning: Brøndby Kommune Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Dialog og deltagelse (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune Tilskudsmodtager: Kristiansdal Boligforening, AOF Odense og Odense Kommune Projekttitel: Bydelsmødre i Odense SV (Dækker også initiativ 8) Geografisk dækning: Odense SV Tilskudsmodtager: Boligorganisationerne KAB, SAB og FSB Projekttitel: Tingbjerg Sundheds- og integrationshus Geografisk dækning: Tingbjerg, Københavns Kommune Tilskudsmodtager: BO-VEST Projekttitel: Netværkskvindestafetten Et kompetenceudviklingscenter Geografisk dækning: Albertslund Nord, Blokland og Kanalens Kvarter, Albertslund Kommune 19

20 Tilskudsmodtager: Mhtconsult Projekttitel: Kvindecentret Rosen i Helsingør Kommune Geografisk dækning: Helsingør Kommune Tilskudsmodtager: Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK) Projekttitel: Vejleåparken på Banen sociale netværker med base i beboerhusene (Dækker også initiativ 4 og 8) Geografisk dækning: Brøndby Tilskudsmodtager: Kvindehuset i Århus Projekttitel: Kvindehuset og de nye århusianeres ressourcer i fokus (Dækker også initiativ 5 og 8) Geografisk dækning: Århus Tilskudsmodtager: Fællesdrift i Vollsmose Projekttitel: Vollsmose integrationscenter: Bydelsmødre, Naboskole og aktivt medborgerskab Geografisk dækning: Vollsmose Tilskudsmodtager: KIT Kirkernes Integrations Tjeneste Projekttitel: Kvindeprojekter i Vejle og Esbjerg Kommune - Integrationscenter Geografisk dækning: Vejle og Esbjerg Initiativ 8: Integration af mødre og deres børn gennem Projekt Bydelsmødre Tilskudsmodtager: Dansk Flygtningehjælp, Distrikt Jylland Projekttitel: Flyt Fokus Bydelsmødre i Urbanområdet i Århus Geografisk dækning: Herredsvang, Bispehaven, Toveshøj og Gelleru p- parken, Århus Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Københavns Kommune/Nørrebro Bibliotek Projekttitel: Nørrebro Bibliotek fra Bibliotek til Community Center 20

21 (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Mjølnerparken/Områdefornyelsen Mimersgadekva r- teret, Aldersrogade/Områdefornyelsen Haraldsgadekvarteret, Lundtoftegade, Københavns Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 og 1. september 2010 Tilskudsmodtager: Fyns alm. Boligselskab Projekttitel: Projekt Bydelsmødre og aktivt medborgerskab i Vollsmose Geografisk dækning: Vollsmose, Odense Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: KAB Projekttitel: Bydelsmødre i Tingbjerg-Utterslevhuse Geografisk dækning: Tingbjerg-Utterslevhuse Ansøgningsrunde: 15. november 2007 og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: KIT Kirkernes Integrations Tjeneste Projekttitel: EVA Aktivitets- og rådgivningscenter for nydanske kvinder Geografisk dækning: Finlandsparken, Vejle Kommune og Kvaglundparken, Esbjerg Kommune Ansøgningsrunde: 15. november 2007 Tilskudsmodtager: Kristiansdal Boligforening, AOF Odense og Odense Kommune Projekttitel: Bydelsmødre i Odense SV (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Odense SV Tilskudsmodtager: Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 i Horsens Projekttitel: Sønderbromødre Geografisk dækning: Sønderbro, Horsens Kommune Tilskudsmodtager: Beboerrådgivningen Hjørring Vestby v/bygge- og Boligforeningen af 1938 Projekttitel: Kvindeinitiativet i Hjørring et tværsektorielt og helhedsorienteret bud på integration af etniske kvinder i forenings- og samfundsliv (Dækker også initiativ 4) Geografisk dækning: Hjørring Kommune 21

22 Tilskudsmodtager: Boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden Projekttitel: Bydelsmødre i Nordbyen Geografisk dækning: Jennumparken, Randers Kommune Tilskudsmodtager: Boligselskabet AKB København Projekttitel: Projekt Bydelsmødre Sjælør/Kgs. Enghave Geografisk dækning: Sjælør Boulevardkvarteret i Valby og Kgs. Enghave og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: Københavns Kommune, Socialforvaltningen, Projek t- kontoret Projekttitel: Bydelsmødre og kommunale kvindeambassadører Geografisk dækning: Akacieparken, Valby og et område mere, Københavns Kommune og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Dialog og deltagelse (Dækker også initiativ 6) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune og 1. september 2009 Tilskudsmodtager: Holstebro Kommune Projekttitel: Bydelsmødre i trekanten i Holstebro Geografisk dækning: Holstebro Kommune Tilskudsmodtager: Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK) Projekttitel: Vejleåparken på Banen sociale netværker med base i beboerhusene (Dækker også initiativ 4 og 6) Geografisk dækning: Brøndby Tilskudsmodtager: Kvindehuset i Århus Projekttitel: Kvindehuset og de nye århusianeres ressourcer i fokus (Dækker også initiativ 5 og 6) Geografisk dækning: Århus 22

23 Tilskudsmodtager: Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, Helhedsplanen Projekttitel: Mor til mor og forældresamarbejde (Dækker også initiativ 9 og 10) Geografisk dækning: Sønderborg Tilskudsmodtager: Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Projekttitel: Fra mor til mor landsdækkende bydelsmødreprojekt Geografisk dækning: Landsdækkende Initiativ 9: Netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund Tilskudsmodtager: Sydfyns Frivilligcenter Projekttitel: Mamma Mia - internationale mødregrupper i Danmark Geografisk dækning: Landdækkende Tilskudsmodtager: Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, Helhedsplanen Projekttitel: Mor til mor og forældresamarbejde (Dækker også initiativ 8 og 10) Geografisk dækning: Sønderborg Tilskudsmodtager: Lærdansk Ringsted Projekttitel: Nydanske kvinder i digitale mødregrupper i Ringsted Geografisk dækning: Ringsted Derudover har ministeriet under dette initiativ støttet kampagnen Stærke mødre og døtre Tilskudsmodtager: Als Research Projekttitel: Kampagnen Stærke mødre og døtre Geografisk dækning: Landsdækkende 23

24 Initiativ 10: Forældreinformation Tilskudsmodtager: Frederiksberg Kommune Projekttitel: Pigeværelset, Temaaftener for forældre og Flere etniske minoriteter i foreningslivet (Dækker også initiativ 4) Geografisk dækning: Frederiksberg Kommune Tilskudsmodtager: Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, Helhedsplanen Projekttitel: Mor til mor og forældresamarbejde (Dækker også initiativ 8 og 8) Geografisk dækning: Sønderborg 24

Initiativ Indhold Målgruppe Ansøgningsfrist

Initiativ Indhold Målgruppe Ansøgningsfrist NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS - SYV KVINDEINITIATIVER SÆTTES I GANG EFTERÅR 2007 / FORÅR 2008 Ministerens forord Etniske minoritetskvinder udgør en vigtig brik i puslespillet, når det handler om

Læs mere

NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS

NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS KVINDEPROGRAMMET: NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS AUGUST 2008 Indledning Etniske minoritetskvinder er en vigtig faktor, når det handler om integration. Flere undersøgelser har således vist, at i familier,

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Nydanske kvinders ressourcer

Nydanske kvinders ressourcer Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 31 Offentligt Kvindeprogrammet status januar 2010 side 1 i fokus Kvindeprogrammets 11 initiativer er: Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen. Kvalificering

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Projekt Projekt Bydelsmødre

Projekt Projekt Bydelsmødre Projekt Projekt Bydelsmødre En samlet evaluering En samlet evaluering Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 Projekt bydelmødre - En samlet evaluering Klavs Odgaard Christensen, projektleder

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Projekt Projekt Bydelsmødre

Projekt Projekt Bydelsmødre Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 79 Offentligt Projekt Projekt Bydelsmødre En samlet evaluering En samlet evaluering Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 Projekt bydelmødre

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Kvindeprogrammet: Nydanske kvinders ressourcer i fokus, Initivativ 7 : Holdsændring gennem kampagnen Stærke mødre og døtre.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet 2010-2012

Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet 2010-2012 Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet 2010-2012 Dette notat omhandler en forlængelse og udbygning af den eksisterende samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Integrationsindsatsen for de nyankomne udlændinge

Integrationsindsatsen for de nyankomne udlændinge Integrationsindsatsen for de nyankomne udlændinge Generelt - Integrationsloven Kommunerne skal tilbyde et treårigt introduktionsprogram til nyankomne flygtninge og familiesammenførte over 18 år. Alle får

Læs mere

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 05-11-2015 Hvilke indsatser og indhold skal der være i bydelen, så tilbuddene i højere grad

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

NYHEDSBREV. sige velkommen til:

NYHEDSBREV. sige velkommen til: FORÅR FOR BYDELSMØDRENE Solens varme nydes i Bydelsmødrenes Landssekretariat i København. Foran vinduet blomstrer et japansk kirsebærtræ. Når vinden tager i grenene, flyver små, hvide blade dansende rundt

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

1. Bedre modtagelse og fastholdelse af udenlandske studerende og arbejdskraft (tema 2)

1. Bedre modtagelse og fastholdelse af udenlandske studerende og arbejdskraft (tema 2) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Politik NOTAT Bilag 2 Seks budgetnotater 1. Bedre modtagelse og fastholdelse af udenlandske studerende og arbejdskraft (tema 2)

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

BI3b Integration gennem job og uddannelse

BI3b Integration gennem job og uddannelse Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3b Integration gennem job og uddannelse Baggrund Det er visionen, at København i 2020 skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012 Status på Bydelsmødre i Danmark BY Status 1. Amager NY! Starter op efteråret 2012 2. Ballerup NY! Uddannelse afsluttes 13.6. 3. Bispebjerg Erfaren gruppe 4. Brøndby Strand NY! Er uddannet og i gang. 5.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Projekt Projekt Bydelsmødre

Projekt Projekt Bydelsmødre Projekt Projekt Bydelsmødre En samlet evaluering Sammenfatning, konklusion og anbefalinger Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 Projekt bydelmødre Sammenfatning, konklusion og anbefalinger

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011 Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah (Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged (Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Brobygning til uddannelse. 4. april 2016 1

Brobygning til uddannelse. 4. april 2016 1 Brobygning til uddannelse 4. april 2016 1 12 erhvervsskoler 44 kommuner Videnspilot i perioden 2013-2014: 12 erhvervsskoler har sammen med tnist Tietgenskolen Zealand Business College Viden Djurs Teknisk

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Der er to dimensioner Børneliv Ghettoer kontekst for børnelivet Mit indlæg Hvilke betydning

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Indsatsbeskrivelse Integrationsfremmende indsatser 2013-2016. Senest revideret 07-06-2013 Slagelse Kommune Helle Sofie Dedenroth Larsen

Indsatsbeskrivelse Integrationsfremmende indsatser 2013-2016. Senest revideret 07-06-2013 Slagelse Kommune Helle Sofie Dedenroth Larsen Indsatsbeskrivelse sfremmende indsatser 2013-2016 Senest revideret 07-06-2013 Slagelse Kommune Helle Sofie Dedenroth Larsen IGANGVÆRENDE INDSATSER NR Indsats navn Formål Målgruppe Fagcenter og kontaktinformation

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Medborgercenter Dalum, Odense SV

Medborgercenter Dalum, Odense SV Medborgercenter Dalum, Odense SV Velkommen til dialog om Medborgercentres betydning for beboere Når det umulige lykkes og det mærkes på boligområdet Kulturhuset Vollsmose 26. sep. 2012 Medborgercenter

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 Socialministeriet Puljestyring Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 18. juni 2012 Kommune Ansøger Projekttitel 2012 2013 Journalnummer Albertslund BO-VEST Ferie for ferieløse beboere i

Læs mere

4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration

4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration DA LO Kommunernes Landsforening Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 4-partsaftale 2010 om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration 8. oktober 2010

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Partnerskab om ungestrategier

Partnerskab om ungestrategier UDKAST Partnerskab om ungestrategier Partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om indsatsen for nydanske børn og unge 2010 2013 Side 1 af 17 Aftale

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Flygtningeindsatsen. Aalborg Kommune

Flygtningeindsatsen. Aalborg Kommune Flygtningeindsatsen Aalborg Kommune Antal flygtninge Nul-kommune fra 2003-2013 Fra 1. juli 2014 til 1. september 2016 har Aalborg Kommune modtaget ca. 820 flygtninge. Heraf ca. 170 børn (0-17 år) Herudover

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere