Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010"

Transkript

1 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer med og holdninger til innovation samt betingelserne for innovation. Hvor innovation forstås som en proces, som fører til udvikling, spredning og realisering af nye ideer, der skaber forandring.

2 Indholdsfortegnelse Indledning Sammenfatning Viden om ledelse ved jobstart... 5 Lederuddannelse ved jobstart Lederuddannelse... 7 Længerevarende lederuddannelser... 7 Kortere lederkurser... 9 Netværk og mentor/ledercoach internt og eksternt Innovationsledelse Kompetencer til Innovation Fokus på innovation i hverdagen Tid til innovation i hverdagen Innovationsstrategi Innovation og strategiplaner Innovationsstrategier og innovationsafdelinger Hvad og hvem igangsætter innovation? Hvad igangsætter innovationen? Hvem - eller hvilken gruppe - er kilden til innovation? Hvem samarbejdes der med? Hvilke grupper inddrages? Konkrete innovationer og typer af innovation Innovation i de seneste 3 år Hvilke typer innovationer har der været arbejdet med? Resultater af innovation Resultaterne af innovation... 21

3 Indledning Lederpejlingen i 2010 er den syvende i rækken af undersøgelser, og lederpejlingen i 2010 fokuserer på FTFledernes uddannelse og holdninger til og erfaringer med innovation. Formålet med Lederpejlingen i 2010 har dels været at tilvejebringe viden på områder, der har stor politisk interesse, dels at få en samlet status på områderne, for at kunne følge udviklingen fra tidligere lederpejlinger. Særligt i forhold til udviklingen inden for lederuddannelsesområdet lægger lederpejlingen 2010 sig tæt op ad den foregående lederpejling LP for at kunne følge udviklingen af ledernes uddannelsesniveau. Det er vigtig viden for FTF, hvilke efterog videreuddannelser i ledelse der vælges, særligt i forhold til det arbejde, som FTF og FTF s medlemsorganisationer tilbyder og udfører i relation til lederne. Selve hovedrapporten kan findes på FTF hjemmeside: Denne rapport fra juli 2010 omfatter en specifik analyse af Danske Fysioterapeuter foretaget i relation til det mere generelle materiale behandlet i FTF Lederpejling fra maj Derfor følges strukturen fra Lederpejling ligeledes i denne rapport. Den er således inddelt i to hoveddele, en del 1 om uddannelse (afsnit 2 og 3) og en del 2 om innovation (afsnit 4-9). Det er imidlertid vigtigt at understrege, at der alene er tale om et specifikt udvalgt uddrag af de analyser, der blev præsenteret lederpejling , der er blevet bearbejdet i denne delrapport. For at lette sammenligningen med hovedrapporten har alle tabeller og figurer præsenteret i denne delrapport fastholdt den oprindelige nummerering, hvorfor denne ikke er kontinuerligt fortløbende i denne delrapport. Endelig skal det bemærkes, at ikke alle procenttabeller adderes til 100 pct. af afrundingsmæssige årsager. Den overordnede undersøgelse var internetbaseret, og dataindsamlingen blev gennemført i perioden tirsdag d. 16. marts 2010 til mandag d. 29. marts 2010 i samarbejde med forskningsprojektet CLIPS og i alt blev der indsamlet besvarelser fra 1612 ledere heraf 96 fra Danske Fysioterapeuter. Det er disse 96 respondenter, der udgør datamaterialet for nærværende rapport. Dette relativt lave antal deltagere i denne særkørsel bevirker også, at der visse steder bør tages forbehold for resultaternes entydighed. Og håndfaste konklusioner bør kun drages varsomt på baggrund af dette datamateriale. For en mere dybdegående redegørelse om undersøgelsen og datamaterialet henvises til hovedrapporten. Grundlæggende bør nærværende delrapport læses som et specifikt supplement til den generelle hovedrapport set ud fra Danske Fysioterapeuters perspektiv. Materialet er bearbejdet, analyseret og sammenskrevet af cand.scient.adm. ph.d. Troels Schultz Larsen. Rapporten står for forfatterens egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis FTF s eller Danske Fysioterapeuters synspunkter. 3

4 1. Sammenfatning Der hvor lederne i Danske Fysioterapeuter skiller sig ud fra FTF-området og Lederpejling , er for det første gennem den høje andel af ledere, der har en lederuddannelse. Men til trods for dette høje uddannelsesniveau tilkendegiver DKFYS-Lederne at have færre konkrete kvalifikationer, erfaringer og kompetencer til at gennemføre innovationsprocesser og i mindre grad en oplevelse af at have disse end FTFlederne generelt. For det andet når det kommer til de konkrete innovationer, der er gennemført inden for de seneste tre år, viser det sig, at disse oftere er mindre dybdegående, men til gengæld hyppigere er unikke, end det er tilfældet for det samlede FTF-område. Analyserne viser: At 19 pct. af DKFYS-lederne havde en lederuddannelse, før de blev ledere, hvilket er mindre end de 26 pct. af FTF-lederne, der har det i Lederpejling Til gengæld er der sket en markant fremgang i andelen af DKFYS-ledere, der har en lederuddannelse, før de blev ledere siden Lederpejling pct. af ledere i Danske Fysioterapeuter har en lederuddannelse, er i gang med en lederuddannelse eller har dele af en lederuddannelse, hvilket er det absolut højeste blandt FTForganisationerne i Lederpejling Godt 71 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter mener, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad besidder de kompetencer, der skal til for at lede innovationsprocesser Der bruges ikke meget tid på innovation i dagligdagen, ca. 47 pct. bruger slet ikke tid på innovation eller mindre end 5 timer om uge på innovation. Omvendt bruger kun lidt over 3 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter over 11 timer om ugen på innovation. Den faktor, der typisk igangsætter innovationer ifølge lederne i Danske Fysioterapeuter, er ildsjæle eller engagerede medarbejdere i ledernes institution/virksomhed. Gode eksempler andre steder fra og borgernes stigende krav og forventninger er ligeledes faktorer, der typisk igangsætter innovationer. Den gruppe, der hovedsageligt er kilden til innovationer, er medarbejderne efterfulgt af ledelsen på forskellige niveauer. At den gruppe der i flest tilfælde angives typisk at blive inddraget, når innovationsprocesser skal igangsættes, er andre afdelinger eller enheder inden for virksomheden eller institutioner. På andenpladsen kommer topledelsen, og først nede på tredje pladsen kommer brugerne eller kunderne, hvilket adskiller sig fra FTF-området generelt. Der innoveres i virksomhederne/institutionerne, godt 94 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter angiver således, at der har været igangsat minimum én innovationsproces i deres institution/virksomhed indenfor de seneste tre år. Resultaterne af den senest igangsatte innovationsproces relaterer sig hyppigst ifølge lederne i Danske Fysioterapeuter til en forbedret kvalitet af kerneydelserne, og dernæst en forbedret faglighed og herefter kommer forøget arbejdsglæde blandt medarbejderne, mens øget brugertilfredshed og effektivitet er nummer fire og fem på listen. Lederne i Danske Fysioterapeuter vurderer i helt overvejende grad (83 pct.), at effekterne af de seneste innovationer på deres arbejdssted har været positive i en eller anden grad, mens kun 4 pct. mener, at de i nogen grad har været negative. Ingen angiver, at de i høj grad eller i meget høj grad har været negative. 4

5 2. Viden om ledelse ved jobstart Dette afsnit fokuserer på ledernes viden om ledelse forstået som omfanget af deres lederuddannelser, før de på begyndte deres første job som leder. Spørgsmålet er medtaget for det første for at undersøge, hvorledes lederne står rustet, når de træder ind i rollen som leder på en arbejdsplads med de mange alsidige krav, der stilles til den moderne leder. For det andet for at sammenligne med den tilsvarende undersøgelse i LP og i mindre omfang LP Analyserne viser: At 19 pct. af DKFYS-lederne havde en lederuddannelse, før de blev ledere, hvilket er syv procent point mindre end det er tilfældet blandt FTF-lederne som helhed i Lederpejling Til gengæld er der sket en markant fremgang i andelen af DKFYS-ledere, der havde en lederuddannelse, før de blev ledere siden Lederpejling Lederuddannelse ved jobstart Sammenligner man svarene fra denne Lederpejling med svarene på samme spørgsmål i Lederpejlingerne fra hhv. LP og LP6 2008, kan organisationerne inddeles i fire grupper rent udviklingsmæssigt ift., hvor mange ledere der har gennemført en lederuddannelse, inden de starter i deres første lederjob: 1. En gruppe, hvor det synes at være gået relativt markant tilbage. Dette gælder særligt Dansk Socialrådgiverforening og i noget mindre omfang Erhvervsskoleledere i Danmark og Ergoterapeutforeningen. 2. En gruppe, der fastholder samme niveau som sidst bestående af, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, LederForum, Skolelederne (DLF). 3. En gruppe af organisationer med mindre fremgang bestående af Frie Skolers Lærerforening og Danske Bioanalytikere. 4. En gruppe af organisationer med en markant fremgang bestående Danske Fysioterapeuter, BUPL, Finansforbundet, Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT) og Lederforeningen i TDC. Her befinder Danske Fysioterapeuter sig i gruppen af FTF-organisationer, der har oplevet en markant fremgang siden Lederpejling Denne fremgang skal dog ses i sammenhæng med, at andelen med lederuddannelse før første lederjob i Danske Fysioterapeuter har været blandt de laveste inden for FTFområdet med udgangspunkt i Lederpejling og lederpejling (se figur 2.1 nedenfor). 5

6 Figur 2.1: Andel ledere, der angiver, at de havde en lederuddannelse, før de blev leder, fordelt på medlemsorganisation i hhv. LP og LP (n=1612). Pct. I relation til den generelle udvikling er det imidlertid vigtigt at huske på, at i LP blev det vurderet, at der ikke var sket den store udvikling fra 2003 til 2008 i andelen af FTF-ledere, der havde en uddannelse, før de startede i jobbet som leder. Omvendt synes der nu at tegne sig konturerne af et nyt billede med en langsom men sikker stigning over tid af FTF-ledere, der har en lederuddannelse før første lederjob. 6

7 3. Lederuddannelse Dette afsnit handler om, hvilke lederuddannelser lederne har på nuværende tidspunkt i deres leder-karriere, og hvilke lederuddannelsesaktiviteter de deltager i. Analyserne viser: 95 pct. af ledere i Danske Fysioterapeuter har en lederuddannelse, er i gang med en lederuddannelse eller har dele af en lederuddannelse, hvilket er det absolut højeste blandt FTForganisationerne i Lederpejling Diplomuddannelsen i ledelse er den langt mest udbredte lederuddannelse blandt DKFYS-lederne i denne undersøgelse med ca. 45 pct.. Ledelseskurser er udbredte, idet 67 pct. af lederne har deltaget i ledelseskurser inden for de sidste tre år, og næsten halvdelen har deltaget i mere end et ledelseskursus inden for de sidste tre år. Mentorer og Coaches er udbredte. Således har knap 40 pct. af DKFYS-lederne en mentor eller ledelsescoach uden for deres arbejdsplads, mens ca. 22 pct. har en mentor eller coach indenfor deres arbejdsplads. Netværk for ledere er populære. Over 66 pct. af DKFYS-lederne deltager i et ledelsesnetværk på arbejdspladsen, mens knap 45 pct. deltager i et eksternt ledernetværk Længerevarende lederuddannelser Der er i undersøgelsen spurgt til lederuddannelser på lidt forskelligt niveau. Dels en række længerevarende offentligt anerkendte uddannelser i form af Master, HD og Diplomuddannelse, der alle tages på uddannelsesinstitutionerne, dels længerevarende interne lederuddannelsesforløb. Endelig er der også spurgt til kurser af kortere varighed. I bearbejdningen af disse tal er disse former for lederuddannelser holdt ude fra hinanden. Af de offentligt anerkendte lederuddannelser i form af Diplom, Master og HD er det i særlig grad Diplom i ledelse, lederne gør brug af. Her gælder det, at 17,2 pct. af FTF-lederne har gennemført en diplomuddannelse, og yderligere 16 pct. er i gang med uddannelsen eller har gennemført moduler heraf. Det betyder, at der er 33,3 pct. af FTF-lederne, der enten har gennemført en hel eller dele af Diplom i ledelse. Heroverfor fremgår det af Figur.3.1 nedenfor, at godt 45 pct. af DKFYS-lederne har en diplomuddannelse i ledelse, dele heraf eller er i gang med en. For masteruddannelserne i ledelse gælder det, at 15 pct. af DKFYS har eller er i gang med en sådan mod 4,4 pct. af FTF-Lederne generelt. For DKFYS-lederne gælder det endvidere, at ca. 20 pct. har en intern lederuddannelse, hvilket er lidt mere end FTF-lederne i Lederpejling

8 Figur 3.1: Andel ledere der har taget hele eller dele af en Diplomuddannelse i ledelse, Masteruddannelse med primært fokus på ledelse, HD i organisation og ledelse, intern lederuddannelse, en anden typer leder uddannelse eller slet ingen leder uddannelse (n=1612). Pct. Mere overordnet kan organisationerne inddeles i tre grupper i forhold til medlemmers lederuddannelse: 1. En gruppe bestående af Dansk Sygeplejeråd, Lederforeningen i TDC og Danske Fysioterapeuter hvis ledere for over 93 pct. vedkommende har en lederuddannelse. 2. En gruppe bestående TAT, BUPL, LederForum, Skolelederne i DLF, Dansk Socialrådgiverforening, Ergoterapeutforeningen og Finansforbundet for vis ledere det gælder, at mellem 75 pct. og 90 pct. har en lederuddannelse. 3. En gruppe, hvor kun mellem 50 pct. og 68 pct. har en lederuddannelse. Det er Danske Bioanalytikere, Frie Skolers Lærerforening, Kost & Ernæringsforbundet og Erhvervsskolelederne i Danmark. 8

9 Har du på nuværende tidspunkt gennemført en lederuddannelse? Har du på nuværende tidspunkt gennemført en lederuddannelse? Ja, jeg har gennemført en hel leder uddannelsen Jeg er p.t. i gang med en leder uddannelse Jeg har taget nogle af modulerne i en leder uddannelse Nej Total Danske Fysioterapeuter 44% 26% 20% 10% 100% FTF gennemsnit 43% 16% 24% 18% 100% Tabel 3.2: Andel ledere der har taget en hel eller dele af en leder uddannelse. Pct. Som det også fremgår af ovenstående tabel 3.2., ligger lederne i Danske Fysioterapeuter på niveau med FTF-lederne, når det gælder at have gennemført en hel lederuddannelse. Til gengæld er flere DKFYS-ledere i gang med en lederuddannelse, mens færre kun har taget nogle af modulerne i en lederuddannelse, end det er tilfældet for FTF-området generelt. Kortere lederkurser Endelig er lederne blevet spurgt om, hvorvidt de har deltaget i kortere lederkurser inden for de seneste tre år, og i hvilket omfang og hvilke typer af andre ledelsesudviklingsaktiviteter de har deltaget i, som det fremgår af tabel 3.3 og 3.4 nedenfor. Har du deltaget i kortere lederkurser inden for de seneste 3 år? Har du deltaget i kortere lederkurser inden for de seneste 3 år? Ja, 4 eller Nej, ingen Ja, 1 Ja, 2 Ja, 3 flere Total Danske 33% 27% 9% 9% 21% 100% Fysioterapeuter FTF gennemsnit 27% 27% 22% 11% 12% 100% Tabel 3.3: Andel ledere der har deltaget i et kortere lederkurser inden for de seneste tre år fordelt på sektor. Pct. Tabel 3.3. viser helt overordnet, at 67 pct. af DKFYS-lederne har deltaget i mindst ét kortere ledelseskursus inden for de sidste tre år. Samtidig viser tabellen, at 21 pct. af lederne har været på fire eller flere korte lederkurser inden for de sidste tre år. Netværk og mentor/ledercoach internt og eksternt Analyserne i Lederpejling indikerer, at FTF-lederne anser det for, at en god måde at udvikle sit til tider ensomme lederjob er ved sparring i netværk med jævnbyrdige. Denne tendens synes også at gå igen for lederne i Danske Fysioterapeuter, hvor 2/3 af lederne deltager i et leder netværk på arbejdspladsen. Generelt adskiller Danske Fysioterapeuter sig hovedsageligt fra FTF-lederne i almindelighed ved, at væsentligt flere af DKFYS-lederne deltager i ledernetværker på arbejdspladsen og ved, at en del flere af DKFYS-lederne benytter sig af coaches og mentorer. 9

10 Har du haft eller deltaget i nogen af følgende aktiviteter? LP LP DKFYS 2010 Personlig mentor/ledercoach internt på arbejdspladsen 6% 16,5% 21,9% Personlig mentor/ledercoach uden for arbejdspladsen 16% 31,4% 39,6% Deltager i ledernetværk på arbejdspladsen 36% 50,6% 66,7% Deltager i et ledernetværk uden for arbejdspladsen 31% 43,5% 44,8% Anden lederuddannelse/lederudviklingsaktiviteter: 19% 8,6% 13,5% Ingen af disse 15,8% 15,8% 8,3% Tabel 3.4: Andel ledere der har deltaget i lederudviklingsaktiviteter fordelt på typer af lederudviklingsaktiviteter samt udviklingen fra LP til LP Pct. 4. Innovationsledelse Dette afsnit handler for det første om ledernes kvalifikationer i forhold til at lede innovationsprocesser og for det andet om, i hvilket omfang innovation er et centralt fokuspunkt for ledernes ledelsespraksis, og for det tredje om ledernes oplevelser af og muligheder for at have fokus på innovation i hverdagen. Analyserne viser: Lidt over 40 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter har deltaget i kortere eller længere kurser i innovation, mens knap 60 pct. slet ikke har deltaget i kurser indenfor innovation. Godt 71 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter mener, de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad besidder de kompetencer, der skal til for at lede innovationsprocesser Knap hver fjerde af lederne i Danske Fysioterapeuter mener, at de kun i mindre grad eller slet ikke besidder de kompetencer, der skal til for at lede innovationsprocesser Innovation er et centralt fokuspunkt i deres ledelsespraksis for 53 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter. Der bruges ikke meget tid på innovation i dagligdagen. Ca. 47 pct. bruger slet ikke tid på innovation eller mindre end 5 timer om uge på innovation, og omvendt bruger kun lidt over 3 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter over 11 timer om ugen på innovation. Det understøttes af, at 31 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter kun i mindre omfang eller slet ikke har overskud i hverdagen til at fokusere på innovation, mens lige så mange af lederne tilkendegiver, at de oplever, at deres medarbejdere også kun i mindre omfang eller slet ikke har overskud i hverdagen til at være innovative. Kompetencer til Innovation Ses der konkret på DKFYS-ledernes specifikke innovationsmæssige kvalifikationer og kompetencer, fremgår det af undersøgelsen, at 58,3 pct. hverken har deltaget i kortere kurser, længere kurser eller gennemgået en længere uddannelse med fokus på innovation. Dette er over 10 pct. over FTF-gennemsnittet med udgangspunkt i lederpejling Omvendt er de hyppigst angivende aktiviteter i relation til forskellige innovations kompetencegivende aktiviteter korte innovations kurser på to dage eller mindre, som 27,1 pct. angiver at have deltaget i, og som det fremgår af tabel 4.1. nedenfor, hvilket også er ca.10 procent point under FTF-ledernes gennemsnit. 10

11 Deltagelse i innovations kompetencegivende aktiviteter LP DKFYS 2010 Korte kurser på 2 dage eller mindre 36,7% 27,1% Korte kurser på 3-4 dage 9% Korte kurser på 5-9 dage 1,9% Længere kurser på 10 dage eller mere 2,4% 3,1% HD, Diplom, Master eller anden længere uddannelse i innovation 5,2% 6,3% Nej, har ikke deltaget i kurser/uddannelse om innovation 47,2% 58,3% Tabel 4.1: Andel af FTF og DKFYS-lederne der har deltaget i forskellige innovations kompetencegivende aktiviteter. Pct. Som det fremgår nedenfor i tabel 4.2, vurderer 21 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter, at de i meget høj grad eller i høj grad har de kompetencer, der skal til for at lede innovationsprocesser. Dette er en forskel på godt 10 pct. point i forhold til FTF-lederne generelt. Denne forskel synes således at tegne en tendens i forhold til ledernes angivende kvalifikationer indenfor innovationsområdet, der kunne tyde på, at de formelle kompetencer såvel som oplevelsen af at have de nødvendige kompetencer er noget lavere blandt lederne i Danske Fysioterapeuter end blandt FTF-generelt. Dog angiver halvdelen af lederne (både i DKFYS og i FTF), at de i nogen grad har de kompetencer, der skal til for at lede innovationsprocesser. Dette kunne - ikke overraskende indikere, at der til trods for gode kompetencer på innovationsområdet i Danske Fysioterapeuter stadig er et væsentligt rum for forbedringer. Oplever du selv, at du har de kompetencer, der skal til for at lede innovationsprocesser? LP DKFYS 2010 Kumulativ I meget høj grad 4,1% 1% 1% I høj grad 25,6% 20% 21% I nogen grad 49,9% 50% 71% I mindre grad 13,3% 24% 95% Slet ikke 0,9% Ved ikke 6,2% 5% 100% Total 100% 100% Tabel 4.2: Andel af FTF- og DKFYS-lederne der oplever at have de kompetencer der skal til for at lede innovationsprocesser. Pct. Fokus på innovation i hverdagen I undersøgelsen blev der i tillæg til spørgsmål om ledernes kvalifikationer i forhold til at lede innovationsprocesser også spurgt om, i hvilket omfang innovation var et centralt fokuspunkt for deres ledelsespraksis, og til om oplevelsen af mulighederne for at have fokus på innovation i hverdagen, hvilket fremgår af figur 4.3 nedenfor. Her er det interessant, at lederne i Danske Fysioterapeuter i væsentlig højere grad synes at have fokus på innovation i deres ledelsespraksis i FTF generelt. Således er innovation i meget høj grad eller i høj grad et centralt fokuspunkt i ledernes ledelsespraksis for over halvdelen af lederne i Danske Fysioterapeuter (53 pct.), mens kun 3 pct. af lederne mener, at innovation kun i mindre grad eller slet ikke er et centralt fokus punkt i deres ledelsespraksis. 11

12 Samtidig angiver lederne også, at de i væsentligt større omfang i nogen grad har overskud i hverdagen til at fokusere på innovation, end det er tilfældet blandt FTF-lederne. Således angiver kun 31 pct. af DKFYSlederne, at de kun i mindre omfang eller slet ikke har overskud i hverdagen til at fokusere på innovation. Den samme tendens gør sig gældende for ledernes vurdering af, hvorvidt deres medarbejdere har overskud i hverdagen til at være innovative. Figur 4.3: Lederne i Danske Fysioterapeuters angivelse af i hvilken grad innovation er et fokuspunkt for deres ledelses praksis samt deres oplevelse af overskud til at være innovativ i hverdagen. Pct. Figur 4.3. sammenholdt med LP viser således, at forskellen mellem mange af lederne i Danske Fysioterapeuter på den ene side er oplevelsen, at innovation er central for deres ledelsespraksis og på den anden side er deres oplevelse af ikke at have tid til innovation i hverdagen markant. Men den viser også, at den trods alt er mindre udpræget blandt lederne i Danske Fysioterapeuter, end det er tilfældet for FTFlederne generelt. 12

13 Tid til innovation i hverdagen Af undersøgelsen fremgår det, at der en klar sammenhæng mellem ledernes almindelige arbejdstid og den tid, der anvendes på en almindelig arbejdsuge på innovation. Desto længere en gennemsnits arbejdsuge er, desto mere tid bruger lederne i undersøgelsen på Innovation. Hvor mange timer om ugen bruger du på innovation i løbet af en almindelig arbejdsuge? LP DKFYS 2010 Kumulativ Det bruger jeg ikke tid på 4,9% 2,1% 2,1% Under 5 timer på en almindelig arbejdsuge 47,6% 44,8% 46,9% 6-10 timer 14,9% 29,2% 76,1% Over 11 timer om ugen på en almindelig 6,5% 3,1% 79,2% arbejdsuge Ved ikke 26,1% 21% 100% Total 100% 100% Tabel 4.4: Tid brugt på innovation i en almindelig arbejdsuge. Pct. Først og fremmest er det værd at bemærke, at der er en relativ stor andel af ledere i Danske Fysioterapeuter (21 pct.), der ikke ved, hvor meget tid de bruger på innovation på en almindelig arbejdsuge. Dette kan understøtte ovennævnte diskrepans mellem ledernes angivelse af, at innovation er et centralt fokuspunkt på den ene side og så oplevelsen af i mange tilfælde ikke at have overskuddet til at udøve innovation i hverdagen på den anden side. En anden og eventuelt overlappende forklaringsmulighed kan være, at mange innovationsinitiativer ofte foregår i forbindelse med særlige projekter, indsatser, omstruktureringer eller som særligt innovationstiltag i sig selv over en kortere afgrænset periode, hvorfor angivelsen af timer brugt på innovation pr. uge ikke nødvendigvis dækker hele billedet af den tid, der reelt bliver brugt på innovation. Endelig er det værd at bemærke, at der til trods for, at diskrepansen mellem vigtigheden af innovation og mulighederne for innovation blandt lederne i Danske Fysioterapeuter, er en større andel af disse ledere, der bruger mere tid på innovation på en almindelig arbejdsuge, end det er tilfældet hos FTF-lederne generelt. 5. Innovationsstrategi Dette afsnit handler om de innovationsstrategier, lederne oplever, de er den del af, og som de skal agere i på deres respektive arbejdspladser. Analyserne viser: Ifølge knap 40 pct. af DKFYS-lederne er innovation i meget høj grad eller i høj grad en del af visionerne og strategiplanerne i de institutioner eller virksomheder, som de er ansat i. 41 pct. af DKFYS-lederne angiver endvidere, at i de institutioner eller virksomheder, som de er ansat i, lægger den overordnede ledelse i meget høj grad eller i høj grad stor vægt på innovation i det daglige. 17 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter angiver, at den virksomhed eller institution, de er ansat i, har en specifik innovationsstrategi. 11 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter angiver, at den virksomhed eller institution, de er ansat i, har en særlig innovationsafdeling eller enhed. 13

14 Innovation og strategiplaner Helt kort angiver 39 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter, at innovation i høj grad eller i meget høj grad er en del af strategiplanerne, og yderligere 44 pct. mener, det gælder i nogen grad. Samtidig angiver 41 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter, at den overordnede ledelse, i høj grad eller i meget høj grad, lægger stor vægt på innovation i det daglige, og yderligere 41 pct. mener, det gælder i nogen grad. Begge spørgsmål fremgår af tabel 5.1. og 5.2 nedenfor. I hvor høj grad er innovation en del af strategiplaner og visioner inden for din institution/virksomhed? LP DKFYS 2010 Kumulativ I meget høj grad 9,5% 9% 9% I høj grad 37% 30% 39% I nogen grad 38,3% 44% 83% I mindre grad 10,1% 11% 94% Slet ikke 1,1% 1% 95% Ved ikke 4% 4% 100% Total 100% 100% Tabel 5.1: Er innovation en del af virksomhedens visioner og strategiplan? Pct. Lægger den overordnede ledelse stor vægt på innovation i det daglige? LP DKFYS 2010 Kumulativ I meget høj grad 8,8% 9% 9% I høj grad 37,3% 32% 41% I nogen grad 37,7% 41% 82% I mindre grad 10,1% 13% 95% Slet ikke 1,8% 1% 96% Ved ikke 4,3% 4% 100% Total 100% 100% Tabel 5.2: I hvilken grad ligger den overordnede ledelse vægt på innovation? Pct. Innovationsstrategier og innovationsafdelinger Innovation synes således i vidt omfang at være en del af ledernes og deres institutioners/virksomheders visioner og strategier. Men når spørgsmålet bliver mere specifikt i forhold til, om institutionen eller virksomheden har en specifikt formuleret innovationsstrategi, er dette kun tilfældet for 17 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter. Og i forhold til om de institutioner og virksomhederne, hvor DKFYS-lederne er ansat, har en særlig innovationsenhed, gælder dette ifølge DKFYS-lederne kun for 11 pct. 14

15 Har din institution/virksomhed en formuleret innovationsstrategi? LP DKFYS 2010 Kumulativ Ja 22,8% 17% 17% Nej 58,7% 57% 74% Ved ikke 18,6% 26% 100% Total 100% 100% Tabel 5.3: Har virksomhederne og institutioner en særlig innovationsstrategi? Pct. Har din institution/virksomhed en særlig innovationsafdeling/-enhed? LP DKFYS 2010 Kumulativ Ja 13,7% 11% 11% Nej 73,1% 71% 82% Ved ikke 13,1% 18% 100% Total 100% 100% Tabel 5.4: Har virksomhederne og institutioner en særlig innovations enhed eller afdeling? Pct. At have en formuleret innovationsstrategi er imidlertid ikke det samme som, at institutionerne/virksomhederne er innovative. Men undersøgelserne i lederpejling tyder på, at der er en sammenhæng. Således viser en krydskørsel for hele FTF området, at der er en svag sammenhæng mellem antallet af innovationer inden for de seneste tre år, og så det at have en innovationsstrategi. Således har 37,8 pct. af de virksomheder, der har en formuleret innovationsstrategi, igangsat fem eller flere innovative aktiviteter eller innovationsprocesser inden for de sidste tre år mod kun 22,8 pct. af de virksomheder og institutioner, der ikke har en formuleret innovationsstrategi. Og blandt dem med en innovationsstrategi har 15,5 pct. iværksat mere en 10 innovative aktiviteter eller innovationsprocesser inden for de sidste tre år mod kun 7,9 pct. af de virksomheder og institutioner, der ikke har en formuleret innovationsstrategi. Man bør imidlertid være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er tale om kausalt forhold mellem de to faktorer til trods for, at der meget tyder på, at der er en sammenhæng mellem dem. Samme tendens gør sig i øvrigt gældende i forhold til, hvorvidt institutionerne eller virksomhederne har særlige innovationsafdelinger eller -enheder. Men overordnet synes den ovenfornævnte diskrepans mellem at snakke om innovation versus at bedrive innovation, der i øvrigt ikke udskiller Danske Fysioterapeuter væsentligt fra forhold til FTF-området, at være en del af en bredere tendens, der også kan ses i relation til den enkelte lederes ledelsespraksis og deres oplevelse af at have tid i hverdagen til innovation, som det blev skitseret ovenfor i afsnit Hvad og hvem igangsætter innovation? Dette afsnit omhandler, hvilke faktorer der typisk igangsætter innovation, og hvilke forskellige grupper der hovedsageligt er kilden til disse innovationer. 15

16 Analyserne viser: Den faktor, der typisk igangsætter innovationer ifølge lederne i Danske Fysioterapeuter, er ildsjæle eller engagerede medarbejdere i ledernes institution/virksomhed. Gode eksempler andre steder fra og borgernes stigende krav og forventninger er ligeledes faktorer, der typisk igangsætter innovationer. Den gruppe, der hovedsageligt er kilden til innovationer, er medarbejderne efterfulgt af ledelsen på forskellige niveauer. Hvad igangsætter innovationen? I undersøgelsen var der et spørgsmål om, hvilke faktorer der typisk igangsætter innovation. De 17 faktorer, der spørges til, er valgt på baggrund af et omfattende litteraturarbejde om innovation og på basis af et Delphi-studie med ca. 50 særligt udvalgte eksperter i innovation, der diskuterede barrierer og drivers for samarbejdsdreven innovation. Begge dele gennemført i regi af Clips-forskningsprojektet (www.ruc.dk/clips). Hvilke faktorer igangsætter typisk innovation inden for din institution/virksomhed? LP DKFYS 2010 DKFYS rang Ildsjæle/engagerede medarbejdere 85,2 90,6 1 Gode eksempler andre steder 55,9 62,5 2 Borgernes/kundernes stigende krav og 46,1 57,3 3 forventninger Ny lovgivning mv. 45,7 46,9 7 Færre ressourcer 39,1 49,0 5 Effektivisering 37,1 49,0 5 Nedskæringer 36,9 56,3 4 Politisk pres 36,5 49,0 5 Sammenlægninger/fusioner/omstruktureringer 35,3 47,9 6 Høj medarbejder tilfredshed 32,7 40,6 8 Brændende platform - når der er panik eller krise 30,2 34,4 9 Når der kommer ny ledelse 26,3 19,8 15 Ny teknologi/forskning 24,3 29,2 11 Samarbejde med eksterne parter 23,8 26,0 12 Benchmarking sammenligning med andre 21,7 22,9 13 Omtale i pressen/medierne 21,7 31,3 10 Dårligt arbejdsmiljø 14,8 20,8 14 Øgede ressourcer 14,5 15,6 16 Ved ikke 3,1 1,0 17 Andet 1,4 1,0 18 Tabel 6.1: Faktorer der igangsætter innovation. Pct. Overordnet viste undersøgelsen, at over 90 pct. af lederne i Danske Fysioterapeuter angiver, at det er ildsjæle og engagerede medarbejdere inden for deres virksomhed eller institution, der er den faktor, der i størst omfang typisk igangsætter innovation. Hvilket er lidt højere end blandt FTF-områdets ledere generelt. Efter den ovennævnte fremherskende faktor angiver DKFYS-lederne gode eksempler andre steder fra, brugernes/kundernes stigende krav og forventninger, og ny lovgivning er vigtige faktorer, der typisk igangsætter innovation. I øvrigt, som det fremgår af tabel 6.1 ovenfor, er de væsentligste forskelle mellem, hvilke faktorer FTF-lederne og lederne i Danske Fysioterapeuter hyppigst angiver, at faktorerne: Færre ressourcer, Effektivisering, Nedskæringer, Politisk pres, Sammenlægninger og omstruktureringer mv. (nr. 4, 16

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006 Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet August 2006 1 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Del 1. Introduktion...7 1. Formål...8 2. Baggrund...8 3. Målgruppe...8

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005. Offentliggøres d. 19. oktober 2005. Lederpejling 5. Lederne og deres netværk

Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005. Offentliggøres d. 19. oktober 2005. Lederpejling 5. Lederne og deres netværk Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005 Offentliggøres d. 19. oktober 2005 Lederpejling 5 Lederne og deres netværk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Ude godt hjemme bedst 3. Det kunne

Læs mere

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter LederPejling 5 Lederne og deres netværk Analyse for Danske Fysioterapeuter Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk www.advance1.dk

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere