Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund."

Transkript

1 Vision, værdier og strategi

2 Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark er præget af sunde holdninger. Således afspejler værdigrundlaget for basketballsporten sig tydelig i spillernes opførsel på banen, i publikums adfærd omkring banen og i arbejdet med at udvikle sporten udenfor banen. Alle aspekter af sporten er gennemsyret af professionalisme opnået gennem en bevidst satsning på høj kvalitet. Medlemsmæssigt er basketball en betydende holdidræt i Danmark med et meget stort antal udøvere med anden etnisk baggrund end dansk. Basketballsporten er veludviklet såvel i form af den traditionelle, stringent organiserede udøvelse i klubberne som indenfor den alternative og mindre organiserede udøvelse af street-basket. Fundamentet for basketballsporten er et veludviklet net af klubber, som hver især drives professionelt med udgangspunkt i sportens værdigrundlag. Klubberne er synlige og respekterede i lokalsamfundet, ligesom de indgår aktivt i samarbejdet med det øvrige basketball-danmark om at udvikle sporten herhjemme. Danmark befinder sig i den europæiske elite for ungdom og seniorer såvel for mænd som for kvinder. Samtidig omfatter den organiserede udøvelse et stort antal medlemmer, som dyrker basketball på motionsplan. Eliten og bredden opfattes ikke som modsætninger men som hinandens forudsætninger. På nationalt eliteplan har basketball et stort publikum, som til kampene både får en sportslig oplevelse og et underholdende show af høj kvalitet. Økonomisk er basketballsporten i god balance såvel på klubplan som på forbundsplan med plads til nye udviklingsaktiviteter. Sporten er yderst attraktiv for sponsorer. Basketballsporten er anerkendt for at tage sit sociale ansvar alvorligt.

3 Værdier Basketballsporten i Danmark bygger på nogle værdier det vil sige et sæt af fælles holdninger, der ligger til grund for alt arbejde blandt aktive og ledere, og som tilsammen definerer en særlig basketballkultur. Respekt for andre mennesker. Andre mennesker omfatter i den sammenhæng bl.a. trænere, medspillere, modspillere, dommere, tilskuere, ledere og andre aktive uanset om de kommer fra ens egen klub, andre klubber eller fra Danmarks Basketball Forbund. Respekten for andre indbefatter også at fremføre konstruktiv kritik af andres uhensigtsmæssige handlinger. Billedlig talt at gå efter bolden og ikke efter manden. Fællesskab. At tilhøre et fællesskab frem for at stå alene er en grundlæggende værdi for en holdidrætsgren som basketball. Som deltager i fællesskabet har man tillige et personligt ansvar for at få fællesskabet til at fungere. Jo højere position man indtager i det hierarki, som formelt eller uformelt eksisterer i ethvert fællesskab, jo større er ens ansvar for fællesskabet. Ansvar. Det er vigtigt at den enkelte påtager sig et ansvar - det vil sige fokuserer på, hvad man som person selv kan gøre, for at få tingene til at ske, fremfor alene at stille krav til andres indsats. Det personlige ansvar vedrører såvel udviklingen af fællesskabet som ens egen udvikling som spiller eller leder. Konkurrence. At konkurrere med andre er en glæde i sig selv og samtidig en vigtig kilde til at udvikle sig og blive bedre til sin sport. Konkurrencen skal være fair og udføres med respekt for dem, man konkurrerer med. Værdien omfatter også viljen til og glæden ved at vinde men ikke for enhver pris. Engagement. Personligt engagement er en forudsætning for at skabe en udvikling, hvad enten det er en personlig udvikling som spiller eller en udvikling af et hold eller en klub. Engagement er derfor en vigtig værdi for basketballsporten med henblik på at indfri de mål, som ligger i visionen. Træneren for et hold er en vigtig rollemodel for spillerne. Som træner har man derfor et særligt ansvar for selv at efterleve værdierne både på og udenfor banen. Strategi Virkeliggørelsen af visionen forudsætter en bevidst satsning på at udvikle en række områder indenfor dansk basketball. Kernen i strategien for udviklingen af basketball i Danmark er at sikre en høj kvalitet i alt arbejde med sporten. Det indebærer, at vi på en række områder (a) klart skal beskrive, hvad høj kvalitet er, (b) udvikle værktøjer, der kan hjælpe til med at opnå den høje kvalitet, (c) på pædagogisk og motiverende måde stille krav om opfyldelse af den høje kvalitet, (d) beskrive konsekvenserne af ikke at leve op til kravene, samt (e) følge op på, hvorvidt den høje kvalitet opnås. En forstærket indsats i forhold til uddannelse af spillere, trænere, ledere og dommere er den væsentligste forudsætning for højnelse af kvaliteten. Al uddannelse skal have et relevant fagligt indhold, være kompetencegivende og afspejle Danmarks Basketball-Forbunds vision og værdier. Udvikling af klubberne udgør et helt centralt element i strategien, idet en styrkelse af de enkelte klubbers ledelse og organisation er en forudsætning for en positiv udvikling af sporten. Fra Danmarks Basketball-Forbund s side skal der udvikles værktøjer, som vil kunne støtte klubbernes udvikling. Omvendt skal der formuleres kvalitetskrav til klubbernes arbejde, således at det sikres, at nye medlemmer fastholdes og udvikles i klubberne. Endelig skal der defineres rammer for den enkelte klubs medansvar for udviklingen af hele basketballsporten i Danmark.

4 Der forventes en generel stigning i tilgangen af medlemmer til Danmarks Basketball-Forbund som følge af kvalitetsudviklingen af klubberne og deres tilbud til deres medlemmer. Desuden skal basketball gøres til hovedsportsgrenen i skolefritidsordningerne og være markant placeret i skoleidrætten. Endelig indebærer strategien en bevidst satsning på at tiltrække medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Der skal udvikles et selvstændigt koncept for en sådan rekruttering og for en succesfuld integration af den gruppe i dansk basketball. Strategien omfatter ligeledes en styrkelse af kvaliteten i konkurrencemiljøet. Heri indgår rekruttering og udvikling af ledere, trænere og dommere, udvikling af turneringen samt højnelse af kvaliteten i afviklingen af kampene. Elitemiljøet skal styrkes markant for at indfri ambitionerne om dansk basketballs internationale placering primært ved at øge elitespillernes træningsmængde og -kvalitet. Frem til at klubberne har opnået den fornødne styrke og kvalitet, vil etablering af såkaldte kraftcentre være et afgørende element i strategien på eliteområdet. På længere sigt omfatter strategien tillige en professionalisering af eliten det vil sige at der skabes mulighed for at dyrke basketball som professionel spiller eller træner. Der skal opstilles et koncept til udvikling af streetbasket miljøet. Konceptet skal respektere, at streetbasket netop skal indfange unge, der ikke ønsker at være bundet af den regelmæssighed og disciplin, som kendetegner det traditionelle organiserede klubmiljø. Implementering af en fælles basketball-identitet og de fælles værdier kræver en særlig indsats. Værdierne skal forklares i form af konkret adfærd i forskellige situationer, og rollemodeller i forhold til værdierne skal kommunikeres ud til alle aktive og ledere. Strategien indeholder en tydelig og målrettet kommunikation såvel til klubbernes ledere som til det enkelte medlem i klubberne. Kommunikationen er i særlig grad afgørende i bestræbelserne på at udbrede kendskabet og accepten af vision, strategi og det fælles værdigrundlag blandt medlemmerne. I forhold til medierne skal der ske en professionel og struktureret markedsføring af basketballsporten i Danmark. Markedsføringen skal ske med klar reference til visionen og værdigrundlaget, således at der skabes en branding af basketballsporten som Den sunde sport i alle led. Danmarks Basketball Forbunds flade organisation er en stor styrke i relation til gennemførelsen af den fælles strategi. Den overordnede organisering af basketballsporten - herunder bestyrelsens opdeling i udvalg - skal løbende justeres i forhold de krav, som den ønskede udvikling stiller. Ligeledes skal administrationen udvikles i forhold til den service, som skal leveres til klubberne og medlemmerne. Med henblik på at indfri visionens sportslige ambitioner skal den sportslige kompetence styrkes i administrationen. For så vidt angår økonomien skal der til enhver tid sikres balance mellem indtægter og udgifter igennem en stram og sikker økonomistyring. Ved at agere spydspids på udvalgte områder i forhold til udviklingen i samfundet vil vi tiltrække økonomiske ressourcer fra centrale myndigheder, de idrætslige organisationer samt fonde til projekter, som vil fremme gennemførelsen af strategien.

5 Vision, værdier og strategi Vision, værdier og strategi er de tre elementer, som på det overordnede plan sætter rammerne for udviklingen af basketballsporten i Danmark. Visionen for basketball i Danmark er det fremtidsbillede af sporten, som bestyrelsen og Rigsdagen har defineret som målet for Danmarks Basketball-Forbund s arbejde, og som alle aktive og ledere med deres engagement og handlinger skal medvirke til at realisere. Værdierne er det sæt af fælles holdninger, som binder aktive og ledere sammen i en egentlig basketballkultur, og som ligger til grund for arbejdet på og udenfor banen. Strategien beskriver de væsentligste veje og indsatsområder, der over en årrække skal lede frem til virkeliggørelsen af visionen. Udgangspunktet for såvel visionen som strategien er, at basketball er en sport, som indeholder alle de nødvendige elementer til at blive den mest populære indendørs holdsport i Danmark, således som det er tilfældet i mange andre lande i verden.

6 Danmarks Basketball Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon /2005. Layout: Danmarks Idræts-Forbund. Tryk: Formegon ApS

7 Mål for sæson 2005/06 og 2006/07 Notatet Vision, værdier og strategi indeholder blandt andet en række strategier for udviklingen af basketballsporten i Danmark. For hver af strategierne er der i det følgende defineret mål for de kommende to år det vil sige, at det er beskrevet, hvilke konkrete handlinger, der skal gennemføres i løbet af de to år. Desuden fremgår det, om det er Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) eller klubberne (Klub), der har hovedansvaret for opfyldelsen af målet. For en del af målenes vedkommende er der beskrevet en konsekvens i det tilfælde, hvor en klub ikke lever op til de krav, som indgår i det pågældende mål typisk at klubbens hold ikke vil kunne deltage i turneringer under Danmarks Basketball-Forbund. I den forbindelse skal det pointeres, at nystartede klubber naturligvis vil få en passende periode til at kunne leve op til kravene, ligesom der også vil være en mulighed for bestyrelsen til at give dispensation i en periode, når særlige forhold taler for det. Uddannelse 1. Kursusprogrammet (uddannelseshuset) er blevet ajourført i forhold til vision, værdier og strategi for Danmarks Basketball-Forbund (December 2005, DBBF) 2. De kurser, som i henhold til de øvrige mål skal afholdes i sæsonen 2006/07, er udviklet i henhold til strategiens krav om indhold (Maj 2006, DBBF) Klubber 1. Der er udviklet et ledelsesseminar målrettet klubbernes ledere, der uddanner og styrker den enkelte leder. Seminaret skal give lederen værktøjer til at sikre kvalitet i det daglige arbejde og til at skabe en målrettet udvikling af klubben. Desuden defineres den enkelte klubs medansvar for udviklingen af hele basketballsporten i Danmark. (April 2006, DBBF) 2. Formand eller næstformand samt yderligere en leder for samtlige klubber i Danmark har deltaget på ledelsesseminar (April 2007, Klub) Såfremt en klub ikke har haft sin formand eller næstformand samt yderligere en leder på ledelsesseminar inden tidsfristens udløb, vil den ikke kunne deltage i turneringer arrangeret af Danmarks Basketball- Forbund. Deltagelse på ledelsesseminaret skal gentages hvert andet år med fornyet indhold. Medlemmer Skolefritidsordning (SFO) 1. Der er udviklet et koncept (eventuelt flere koncepter) for samarbejdet med skolefritidsordningerne et samarbejde, som skal føre til at basketball med tiden bliver hovedsportsgrenen i skolefritidsordningerne. Konceptet vil indebære en aktiv deltagelse af de lokale basketballklubber (December 2005, DBBF) 2. Konceptet er afprøvet og evalueret i form af 4 pilotprojekter (Maj 2007, DBBF) Det forventes, at konceptet umiddelbart derefter vil kunne starte op i sin endelige form forskellige steder i landet. Skoleidræt 3. Der er udviklet et koncept (eventuelt flere koncepter) for samarbejdet med skolerne et samarbejde, som skal sikre, at basketballsporten med tiden bliver markant placeret i folkeskolen og gymnasieskolerne. Konceptet vil indebære en aktiv deltagelse af de lokale basketballklubber (December 2005, DBBF) 4. Konceptet er afprøvet og evalueret i form af 4 pilotprojekter (Maj 2007, DBBF/Klub) Det forventes, at konceptet umiddelbart derefter vil kunne starte op i sin endelige form forskellige steder i landet. Kvinder 5. Der er opstillet en plan for udvikling af dame- og pigebasketball herhjemme (Maj 2006, DBBF) Medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk 6. Der er udviklet et koncept for, hvordan basketballsporten kan tiltrække medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk, og der er skabt såvel idrætspolitisk som landspolitisk opbakning til konceptet. Ud over at sikre tilgang af nye medlemmer skal konceptet være med til at løfte den store sociale udfordring, som det danske samfund står overfor - at integrere denne befolkningsgruppe i det danske samfund (Maj 2006, DBBF) 7. Arbejdet med at indføre konceptet er igangsat (Maj 2007, DBBF) Konkurrencemiljø Mini 1. Der udvikles en ny mini-træner/leder uddannelse, som kun kan tages af personer over 20 år (Maj 2006, DBBF) procent af de klubber, der har miniafdelinger, har mindst én uddannet mini-træner/leder (Maj 2007, Klub/DBBF) Fra og med sæsonen 2008/09 vil en klub kun kunne deltage med hold i miniturneringer arrangeret af Danmarks Basketball-Forbund, såfremt klubben opfylder kravet om mindst én uddannet mini-træner/ leder.

8 Ungdom 3. Klubtræneruddannelsen er opdateret i forhold til Danmarks Basketball-Forbunds Vision, værdier og strategi (Maj 2006, DBBF) procent af ungdomsholdene trænes af uddannede Klubtrænere (Maj 2007, Klub/DBBF) Fra og med sæsonen 2008/09 vil et ungdomshold kun kunne deltage i turneringer arrangeret af Danmarks Basketball-Forbund, såfremt dets træner mindst har Klubtræneruddannelsen. 5. Der er udviklet et nyt juniorkursus for juniorspillere. Kurset, som omfatter en introduktion til træner-, leder- og dommerrollerne, afholdes typisk for én eller nogle få klubbers ungdomsspillere ad gangen (December 2005, DBBF) 6. Der er afholdt 3 pilot juniorkurser for juniorspillere (Maj 2006, DBBF/Klub) Fra og med sæsonen 2008/09 vil større klubber kun kunne deltage med juniorhold i turneringer arrangeret af Danmarks Basketball-Forbund, såfremt klubben hvert andet år afholder et juniorkursus for dens juniorspillere. Turneringen 7. Der er udviklet flere forskellige koncepter for alternative turneringsformer, der tilgodeser rækker eller årgange med få tilmeldte hold samt de geografiske områder, hvor basketballsporten er mindre udbredt (December 2005, DBBF) 8. Der har været afholdt 4 alternative pilotturneringer (Juni 2006, DBBF) Kampafvikling 9. Der er udviklet et antal minimumsstandarder for afvikling af basketballkampe alt efter deres niveau (mini, ungdom, senior elite og senior bredde) (December 2005, DBBF) 10. Der er udviklet et klubinstruktørkursus, der giver klubberne mulighed for a uddanne deres egne C- dommere og officialinstruktører (December 2005, DBBF) 11. Der anvendes uddannede officials i alle rækker (Maj 2007, Klub) 12. Alle klubber har mindst 1 aktiv, uddannet B- eller A-dommer for hvert hold, som klubben har tilmeldt i de rækker, hvor Danmarks Basketball-Forbund påsætter dommere (Maj 2007, Klub) 13. Der er formuleret en plan for udvikling af dommerområdet, således at klubberne får et større medansvar for at rekruttere og fastholde dommere, og at dommerne selv i højere grad bliver en integreret del af klublivet og af organisationen Danmarks Basketball-Forbund (December 2005, DBBF) Manglende opfyldelse af kravene vedrørende A- og B-dommere medfører bøde. Elitemiljø Kraftcentre 1. Der er etableret to kraftcentre, som fungerer som pilotprojekter (Maj 2006, DBBF/Klub) 2. På baggrund af pilotprojekterne er der udviklet et koncept for kraftcentre (Maj 2006, DBBF) 3. Der er etableret yderligere to kraftcentre på baggrund af ansøgninger fra klubber (Maj 2007, DBBF/Klub) Ungdom 4. Der er udviklet et elitekoncept De Olympiske Årgange for drenge og piger (Maj 2006, DBBF) 5. Elitearbejdet for drenge og piger er igangsat i henhold til konceptet (Maj 2007, DBBF) Elitekonceptet De Olympiske Årgange udvikles med henblik på at sikre Danmark deltagelse ved de Olympiske Lege i Seniorer (sportslige resultater) 6. Herrelandsholdet kvalificerer sig til EM (A-gruppe) (Sæson 2005/06, DBBF) 7. Herrelandsholdet fastholder sin placering i A-gruppen (Sæson 2006/07, DBBF) Streetbasket 1. Der er opstillet et koncept for, hvordan Danmarks Basketball-Forbund kan være med til at støtte og udvikle streetbasket-miljøet som en del af basketballsporten herhjemme (Maj 2007, DBBF) Information 1. Der er opstillet en 1-årig plan for kommunikationen til omverden, som sikrer markedsføringen af selve basketballsporten samt af vision og værdier overfor den danske befolkning (Dec. 2005, DBBF) 2. Danmarks Basketball-Forbunds hjemmeside er moderniseret, så den fungerer som den væsentligste informationskilde i forhold til forbundets medlemmer (Maj 2006, DBBF) Organisation 1. Der er vedtaget en ny organisationsstruktur for administrationen (December 2005, DBBF) 2. Der er gennemført en administrativ sammenlægning af Danmarks Basketball-Forbund og Basketligaen (Maj 2007, DBBF) 3. Der er ansat en sportschef i administrationen til at varetage Danmarks Basketball-Forbunds elitearbejde herunder den sportslige udvikling af Basketligaen og Dameligaen (Maj 2007, DBBF) Økonomi 1. Der er skabt en sikker finansiering af Danmarks Basketball-Forbunds drift og udviklingsaktiviteter (December 2005, DBBF) 2. Der er sket en systematisk afsøgning af mulighederne for støtte fra diverse fonde (Dec. 2005, DBBF) 3. Danmarks Basketball-Forbunds gæld er indfriet (Maj 2007, DBBF)

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Engagement og ansvarlighed

Engagement og ansvarlighed årsplan 01-016 Værdier Det der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger Glæde og mod Rummelighed og respekt Engagement og ansvarlighed Mission Formålsbeskrivelse - hvad vi vil

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Danmarks Basketball-Forbund. Basketrigsdag II 11. juni 2005 Fredericia Idrætscenter

Danmarks Basketball-Forbund. Basketrigsdag II 11. juni 2005 Fredericia Idrætscenter Danmarks Basketball-Forbund Basketrigsdag II 11. juni 2005 Fredericia Idrætscenter Dagsorden Bilag til dagsordenen Vision, værdier og strategi Mål for sæsonen 2005/06 og 2006/07 Idrættens hus Brøndby Stadion

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner Stevnsgade blev stiftet den 5. maj 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro. Klubben holdt indtil 1972 til på Stevnsgade

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Lillerød Badmintonklub fremtidens klub

Lillerød Badmintonklub fremtidens klub Lillerød Badmintonklub fremtidens klub Indhold Introduktion Vores visioner Vores målsætninger Vores strategi Vores værdier LB som Fremtidens sportsklub Sponsoroplæg Sponsorkoncept Vores sponsorer Introduktion

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

KLUBPROFIL ESG. Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991.

KLUBPROFIL ESG. Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991. KLUBPROFIL ESG Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991. Mission: ESG skal være Danmarks bedste badmintonklub. ESG skal udbrede

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen BAT i Ballerup BTK Med henblik på at kunne tilbyde klubbens unge og lovende talenter bedst mulige træningsbetingelser samt sikre en kontinuerlig fødekæde, har vi i Ballerup BTK igangsat et certificeringsprojekt

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i.

Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i. Bestyrelsens mundtlige beretning 2013 Kære delegerede og kære æresmedlemmer, Det er en fantastisk spændende tid, vi befinder os i. Vi skal i gang med at udvikle petanquesporten så den følger med tiden

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2014-15 og 2015-16. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre RIK s ishockey program for alle aldre Den røde tråd Indeværende dokument danner rammen om hvordan der skal spilles ishockey i vores klub, hvilke sociale værdier vi ønsker, skal opretholdes og ikke mindst

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Præambel Det etiske kodeks har følgende indhold: Kapitel 1: Etiske normer for udøvere Kapitel 2: Etiske normer for trænere Kapitel 3: Etiske normer for dommere

Læs mere

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012 Ide katalog 20. Juni 2012 Hvad går godt i Odense Atletik? Gode Faciliteter Mandlig kastegruppe Ungdomsafdelingen Rigtig gode resultater fra et par profiler med fremtiden foran sig og flere andre på vej

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Grønlands Idrætsforbund

Grønlands Idrætsforbund Grønlands Idrætsforbund 2016-2019 V i s i o n e n H e l e G r ø n l a n d e r e n g a g e r e t i i d r æ t t e n. I d r æ t e r f o r A L L E i G r ø n l a n d Identitet Grønlands Idrætsforbund vil være

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND Ansøgning til Forbund i Fokus Brøndby, 2007 FOOTBALL I FOKUS Side 1 af 9 Til: Fra: Vedrørende: Projektansvarlige: Kontaktperson: Danmarks Idræts-forbund Dansk Amerikansk

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Strategiplan 2015: Fra baghaven til banen. - Fair Play, fællesskab og frisbee! Udarbejdet af Taiyo Jønsson

Strategiplan 2015: Fra baghaven til banen. - Fair Play, fællesskab og frisbee! Udarbejdet af Taiyo Jønsson Strategiplan 2015: Fra baghaven til banen - Fair Play, fællesskab og frisbee! Udarbejdet af Taiyo Jønsson 1 Introduktion DFSU er et lille forbund med begrænsede menneskelige ressourcer og har derfor i

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere