Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund."

Transkript

1 Vision, værdier og strategi

2 Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark er præget af sunde holdninger. Således afspejler værdigrundlaget for basketballsporten sig tydelig i spillernes opførsel på banen, i publikums adfærd omkring banen og i arbejdet med at udvikle sporten udenfor banen. Alle aspekter af sporten er gennemsyret af professionalisme opnået gennem en bevidst satsning på høj kvalitet. Medlemsmæssigt er basketball en betydende holdidræt i Danmark med et meget stort antal udøvere med anden etnisk baggrund end dansk. Basketballsporten er veludviklet såvel i form af den traditionelle, stringent organiserede udøvelse i klubberne som indenfor den alternative og mindre organiserede udøvelse af street-basket. Fundamentet for basketballsporten er et veludviklet net af klubber, som hver især drives professionelt med udgangspunkt i sportens værdigrundlag. Klubberne er synlige og respekterede i lokalsamfundet, ligesom de indgår aktivt i samarbejdet med det øvrige basketball-danmark om at udvikle sporten herhjemme. Danmark befinder sig i den europæiske elite for ungdom og seniorer såvel for mænd som for kvinder. Samtidig omfatter den organiserede udøvelse et stort antal medlemmer, som dyrker basketball på motionsplan. Eliten og bredden opfattes ikke som modsætninger men som hinandens forudsætninger. På nationalt eliteplan har basketball et stort publikum, som til kampene både får en sportslig oplevelse og et underholdende show af høj kvalitet. Økonomisk er basketballsporten i god balance såvel på klubplan som på forbundsplan med plads til nye udviklingsaktiviteter. Sporten er yderst attraktiv for sponsorer. Basketballsporten er anerkendt for at tage sit sociale ansvar alvorligt.

3 Værdier Basketballsporten i Danmark bygger på nogle værdier det vil sige et sæt af fælles holdninger, der ligger til grund for alt arbejde blandt aktive og ledere, og som tilsammen definerer en særlig basketballkultur. Respekt for andre mennesker. Andre mennesker omfatter i den sammenhæng bl.a. trænere, medspillere, modspillere, dommere, tilskuere, ledere og andre aktive uanset om de kommer fra ens egen klub, andre klubber eller fra Danmarks Basketball Forbund. Respekten for andre indbefatter også at fremføre konstruktiv kritik af andres uhensigtsmæssige handlinger. Billedlig talt at gå efter bolden og ikke efter manden. Fællesskab. At tilhøre et fællesskab frem for at stå alene er en grundlæggende værdi for en holdidrætsgren som basketball. Som deltager i fællesskabet har man tillige et personligt ansvar for at få fællesskabet til at fungere. Jo højere position man indtager i det hierarki, som formelt eller uformelt eksisterer i ethvert fællesskab, jo større er ens ansvar for fællesskabet. Ansvar. Det er vigtigt at den enkelte påtager sig et ansvar - det vil sige fokuserer på, hvad man som person selv kan gøre, for at få tingene til at ske, fremfor alene at stille krav til andres indsats. Det personlige ansvar vedrører såvel udviklingen af fællesskabet som ens egen udvikling som spiller eller leder. Konkurrence. At konkurrere med andre er en glæde i sig selv og samtidig en vigtig kilde til at udvikle sig og blive bedre til sin sport. Konkurrencen skal være fair og udføres med respekt for dem, man konkurrerer med. Værdien omfatter også viljen til og glæden ved at vinde men ikke for enhver pris. Engagement. Personligt engagement er en forudsætning for at skabe en udvikling, hvad enten det er en personlig udvikling som spiller eller en udvikling af et hold eller en klub. Engagement er derfor en vigtig værdi for basketballsporten med henblik på at indfri de mål, som ligger i visionen. Træneren for et hold er en vigtig rollemodel for spillerne. Som træner har man derfor et særligt ansvar for selv at efterleve værdierne både på og udenfor banen. Strategi Virkeliggørelsen af visionen forudsætter en bevidst satsning på at udvikle en række områder indenfor dansk basketball. Kernen i strategien for udviklingen af basketball i Danmark er at sikre en høj kvalitet i alt arbejde med sporten. Det indebærer, at vi på en række områder (a) klart skal beskrive, hvad høj kvalitet er, (b) udvikle værktøjer, der kan hjælpe til med at opnå den høje kvalitet, (c) på pædagogisk og motiverende måde stille krav om opfyldelse af den høje kvalitet, (d) beskrive konsekvenserne af ikke at leve op til kravene, samt (e) følge op på, hvorvidt den høje kvalitet opnås. En forstærket indsats i forhold til uddannelse af spillere, trænere, ledere og dommere er den væsentligste forudsætning for højnelse af kvaliteten. Al uddannelse skal have et relevant fagligt indhold, være kompetencegivende og afspejle Danmarks Basketball-Forbunds vision og værdier. Udvikling af klubberne udgør et helt centralt element i strategien, idet en styrkelse af de enkelte klubbers ledelse og organisation er en forudsætning for en positiv udvikling af sporten. Fra Danmarks Basketball-Forbund s side skal der udvikles værktøjer, som vil kunne støtte klubbernes udvikling. Omvendt skal der formuleres kvalitetskrav til klubbernes arbejde, således at det sikres, at nye medlemmer fastholdes og udvikles i klubberne. Endelig skal der defineres rammer for den enkelte klubs medansvar for udviklingen af hele basketballsporten i Danmark.

4 Der forventes en generel stigning i tilgangen af medlemmer til Danmarks Basketball-Forbund som følge af kvalitetsudviklingen af klubberne og deres tilbud til deres medlemmer. Desuden skal basketball gøres til hovedsportsgrenen i skolefritidsordningerne og være markant placeret i skoleidrætten. Endelig indebærer strategien en bevidst satsning på at tiltrække medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Der skal udvikles et selvstændigt koncept for en sådan rekruttering og for en succesfuld integration af den gruppe i dansk basketball. Strategien omfatter ligeledes en styrkelse af kvaliteten i konkurrencemiljøet. Heri indgår rekruttering og udvikling af ledere, trænere og dommere, udvikling af turneringen samt højnelse af kvaliteten i afviklingen af kampene. Elitemiljøet skal styrkes markant for at indfri ambitionerne om dansk basketballs internationale placering primært ved at øge elitespillernes træningsmængde og -kvalitet. Frem til at klubberne har opnået den fornødne styrke og kvalitet, vil etablering af såkaldte kraftcentre være et afgørende element i strategien på eliteområdet. På længere sigt omfatter strategien tillige en professionalisering af eliten det vil sige at der skabes mulighed for at dyrke basketball som professionel spiller eller træner. Der skal opstilles et koncept til udvikling af streetbasket miljøet. Konceptet skal respektere, at streetbasket netop skal indfange unge, der ikke ønsker at være bundet af den regelmæssighed og disciplin, som kendetegner det traditionelle organiserede klubmiljø. Implementering af en fælles basketball-identitet og de fælles værdier kræver en særlig indsats. Værdierne skal forklares i form af konkret adfærd i forskellige situationer, og rollemodeller i forhold til værdierne skal kommunikeres ud til alle aktive og ledere. Strategien indeholder en tydelig og målrettet kommunikation såvel til klubbernes ledere som til det enkelte medlem i klubberne. Kommunikationen er i særlig grad afgørende i bestræbelserne på at udbrede kendskabet og accepten af vision, strategi og det fælles værdigrundlag blandt medlemmerne. I forhold til medierne skal der ske en professionel og struktureret markedsføring af basketballsporten i Danmark. Markedsføringen skal ske med klar reference til visionen og værdigrundlaget, således at der skabes en branding af basketballsporten som Den sunde sport i alle led. Danmarks Basketball Forbunds flade organisation er en stor styrke i relation til gennemførelsen af den fælles strategi. Den overordnede organisering af basketballsporten - herunder bestyrelsens opdeling i udvalg - skal løbende justeres i forhold de krav, som den ønskede udvikling stiller. Ligeledes skal administrationen udvikles i forhold til den service, som skal leveres til klubberne og medlemmerne. Med henblik på at indfri visionens sportslige ambitioner skal den sportslige kompetence styrkes i administrationen. For så vidt angår økonomien skal der til enhver tid sikres balance mellem indtægter og udgifter igennem en stram og sikker økonomistyring. Ved at agere spydspids på udvalgte områder i forhold til udviklingen i samfundet vil vi tiltrække økonomiske ressourcer fra centrale myndigheder, de idrætslige organisationer samt fonde til projekter, som vil fremme gennemførelsen af strategien.

5 Vision, værdier og strategi Vision, værdier og strategi er de tre elementer, som på det overordnede plan sætter rammerne for udviklingen af basketballsporten i Danmark. Visionen for basketball i Danmark er det fremtidsbillede af sporten, som bestyrelsen og Rigsdagen har defineret som målet for Danmarks Basketball-Forbund s arbejde, og som alle aktive og ledere med deres engagement og handlinger skal medvirke til at realisere. Værdierne er det sæt af fælles holdninger, som binder aktive og ledere sammen i en egentlig basketballkultur, og som ligger til grund for arbejdet på og udenfor banen. Strategien beskriver de væsentligste veje og indsatsområder, der over en årrække skal lede frem til virkeliggørelsen af visionen. Udgangspunktet for såvel visionen som strategien er, at basketball er en sport, som indeholder alle de nødvendige elementer til at blive den mest populære indendørs holdsport i Danmark, således som det er tilfældet i mange andre lande i verden.

6 Danmarks Basketball Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon /2005. Layout: Danmarks Idræts-Forbund. Tryk: Formegon ApS

7 Mål for sæson 2005/06 og 2006/07 Notatet Vision, værdier og strategi indeholder blandt andet en række strategier for udviklingen af basketballsporten i Danmark. For hver af strategierne er der i det følgende defineret mål for de kommende to år det vil sige, at det er beskrevet, hvilke konkrete handlinger, der skal gennemføres i løbet af de to år. Desuden fremgår det, om det er Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) eller klubberne (Klub), der har hovedansvaret for opfyldelsen af målet. For en del af målenes vedkommende er der beskrevet en konsekvens i det tilfælde, hvor en klub ikke lever op til de krav, som indgår i det pågældende mål typisk at klubbens hold ikke vil kunne deltage i turneringer under Danmarks Basketball-Forbund. I den forbindelse skal det pointeres, at nystartede klubber naturligvis vil få en passende periode til at kunne leve op til kravene, ligesom der også vil være en mulighed for bestyrelsen til at give dispensation i en periode, når særlige forhold taler for det. Uddannelse 1. Kursusprogrammet (uddannelseshuset) er blevet ajourført i forhold til vision, værdier og strategi for Danmarks Basketball-Forbund (December 2005, DBBF) 2. De kurser, som i henhold til de øvrige mål skal afholdes i sæsonen 2006/07, er udviklet i henhold til strategiens krav om indhold (Maj 2006, DBBF) Klubber 1. Der er udviklet et ledelsesseminar målrettet klubbernes ledere, der uddanner og styrker den enkelte leder. Seminaret skal give lederen værktøjer til at sikre kvalitet i det daglige arbejde og til at skabe en målrettet udvikling af klubben. Desuden defineres den enkelte klubs medansvar for udviklingen af hele basketballsporten i Danmark. (April 2006, DBBF) 2. Formand eller næstformand samt yderligere en leder for samtlige klubber i Danmark har deltaget på ledelsesseminar (April 2007, Klub) Såfremt en klub ikke har haft sin formand eller næstformand samt yderligere en leder på ledelsesseminar inden tidsfristens udløb, vil den ikke kunne deltage i turneringer arrangeret af Danmarks Basketball- Forbund. Deltagelse på ledelsesseminaret skal gentages hvert andet år med fornyet indhold. Medlemmer Skolefritidsordning (SFO) 1. Der er udviklet et koncept (eventuelt flere koncepter) for samarbejdet med skolefritidsordningerne et samarbejde, som skal føre til at basketball med tiden bliver hovedsportsgrenen i skolefritidsordningerne. Konceptet vil indebære en aktiv deltagelse af de lokale basketballklubber (December 2005, DBBF) 2. Konceptet er afprøvet og evalueret i form af 4 pilotprojekter (Maj 2007, DBBF) Det forventes, at konceptet umiddelbart derefter vil kunne starte op i sin endelige form forskellige steder i landet. Skoleidræt 3. Der er udviklet et koncept (eventuelt flere koncepter) for samarbejdet med skolerne et samarbejde, som skal sikre, at basketballsporten med tiden bliver markant placeret i folkeskolen og gymnasieskolerne. Konceptet vil indebære en aktiv deltagelse af de lokale basketballklubber (December 2005, DBBF) 4. Konceptet er afprøvet og evalueret i form af 4 pilotprojekter (Maj 2007, DBBF/Klub) Det forventes, at konceptet umiddelbart derefter vil kunne starte op i sin endelige form forskellige steder i landet. Kvinder 5. Der er opstillet en plan for udvikling af dame- og pigebasketball herhjemme (Maj 2006, DBBF) Medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk 6. Der er udviklet et koncept for, hvordan basketballsporten kan tiltrække medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk, og der er skabt såvel idrætspolitisk som landspolitisk opbakning til konceptet. Ud over at sikre tilgang af nye medlemmer skal konceptet være med til at løfte den store sociale udfordring, som det danske samfund står overfor - at integrere denne befolkningsgruppe i det danske samfund (Maj 2006, DBBF) 7. Arbejdet med at indføre konceptet er igangsat (Maj 2007, DBBF) Konkurrencemiljø Mini 1. Der udvikles en ny mini-træner/leder uddannelse, som kun kan tages af personer over 20 år (Maj 2006, DBBF) procent af de klubber, der har miniafdelinger, har mindst én uddannet mini-træner/leder (Maj 2007, Klub/DBBF) Fra og med sæsonen 2008/09 vil en klub kun kunne deltage med hold i miniturneringer arrangeret af Danmarks Basketball-Forbund, såfremt klubben opfylder kravet om mindst én uddannet mini-træner/ leder.

8 Ungdom 3. Klubtræneruddannelsen er opdateret i forhold til Danmarks Basketball-Forbunds Vision, værdier og strategi (Maj 2006, DBBF) procent af ungdomsholdene trænes af uddannede Klubtrænere (Maj 2007, Klub/DBBF) Fra og med sæsonen 2008/09 vil et ungdomshold kun kunne deltage i turneringer arrangeret af Danmarks Basketball-Forbund, såfremt dets træner mindst har Klubtræneruddannelsen. 5. Der er udviklet et nyt juniorkursus for juniorspillere. Kurset, som omfatter en introduktion til træner-, leder- og dommerrollerne, afholdes typisk for én eller nogle få klubbers ungdomsspillere ad gangen (December 2005, DBBF) 6. Der er afholdt 3 pilot juniorkurser for juniorspillere (Maj 2006, DBBF/Klub) Fra og med sæsonen 2008/09 vil større klubber kun kunne deltage med juniorhold i turneringer arrangeret af Danmarks Basketball-Forbund, såfremt klubben hvert andet år afholder et juniorkursus for dens juniorspillere. Turneringen 7. Der er udviklet flere forskellige koncepter for alternative turneringsformer, der tilgodeser rækker eller årgange med få tilmeldte hold samt de geografiske områder, hvor basketballsporten er mindre udbredt (December 2005, DBBF) 8. Der har været afholdt 4 alternative pilotturneringer (Juni 2006, DBBF) Kampafvikling 9. Der er udviklet et antal minimumsstandarder for afvikling af basketballkampe alt efter deres niveau (mini, ungdom, senior elite og senior bredde) (December 2005, DBBF) 10. Der er udviklet et klubinstruktørkursus, der giver klubberne mulighed for a uddanne deres egne C- dommere og officialinstruktører (December 2005, DBBF) 11. Der anvendes uddannede officials i alle rækker (Maj 2007, Klub) 12. Alle klubber har mindst 1 aktiv, uddannet B- eller A-dommer for hvert hold, som klubben har tilmeldt i de rækker, hvor Danmarks Basketball-Forbund påsætter dommere (Maj 2007, Klub) 13. Der er formuleret en plan for udvikling af dommerområdet, således at klubberne får et større medansvar for at rekruttere og fastholde dommere, og at dommerne selv i højere grad bliver en integreret del af klublivet og af organisationen Danmarks Basketball-Forbund (December 2005, DBBF) Manglende opfyldelse af kravene vedrørende A- og B-dommere medfører bøde. Elitemiljø Kraftcentre 1. Der er etableret to kraftcentre, som fungerer som pilotprojekter (Maj 2006, DBBF/Klub) 2. På baggrund af pilotprojekterne er der udviklet et koncept for kraftcentre (Maj 2006, DBBF) 3. Der er etableret yderligere to kraftcentre på baggrund af ansøgninger fra klubber (Maj 2007, DBBF/Klub) Ungdom 4. Der er udviklet et elitekoncept De Olympiske Årgange for drenge og piger (Maj 2006, DBBF) 5. Elitearbejdet for drenge og piger er igangsat i henhold til konceptet (Maj 2007, DBBF) Elitekonceptet De Olympiske Årgange udvikles med henblik på at sikre Danmark deltagelse ved de Olympiske Lege i Seniorer (sportslige resultater) 6. Herrelandsholdet kvalificerer sig til EM (A-gruppe) (Sæson 2005/06, DBBF) 7. Herrelandsholdet fastholder sin placering i A-gruppen (Sæson 2006/07, DBBF) Streetbasket 1. Der er opstillet et koncept for, hvordan Danmarks Basketball-Forbund kan være med til at støtte og udvikle streetbasket-miljøet som en del af basketballsporten herhjemme (Maj 2007, DBBF) Information 1. Der er opstillet en 1-årig plan for kommunikationen til omverden, som sikrer markedsføringen af selve basketballsporten samt af vision og værdier overfor den danske befolkning (Dec. 2005, DBBF) 2. Danmarks Basketball-Forbunds hjemmeside er moderniseret, så den fungerer som den væsentligste informationskilde i forhold til forbundets medlemmer (Maj 2006, DBBF) Organisation 1. Der er vedtaget en ny organisationsstruktur for administrationen (December 2005, DBBF) 2. Der er gennemført en administrativ sammenlægning af Danmarks Basketball-Forbund og Basketligaen (Maj 2007, DBBF) 3. Der er ansat en sportschef i administrationen til at varetage Danmarks Basketball-Forbunds elitearbejde herunder den sportslige udvikling af Basketligaen og Dameligaen (Maj 2007, DBBF) Økonomi 1. Der er skabt en sikker finansiering af Danmarks Basketball-Forbunds drift og udviklingsaktiviteter (December 2005, DBBF) 2. Der er sket en systematisk afsøgning af mulighederne for støtte fra diverse fonde (Dec. 2005, DBBF) 3. Danmarks Basketball-Forbunds gæld er indfriet (Maj 2007, DBBF)

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS BMS ELITEBASKET Bliv sponsor for Basketballklubben BMS Velkommen i BMS Basketballklubben BMS er en af de mest vindende klubber i dansk basketball med mange mesterskaber i de 40 år, klubben har eksisteret.

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Tirsdag den 23. september 2014 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Ligaportal / Dataprojekt (10. min) 3. Kampafvikling (10. min) 4. Licenssystem (5. min) 5. Internationalt

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben.

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben. Formål/Vision Vi ønsker at være en fodboldklub, hvor bredden er grundlaget for starten af børns fodboldliv. Vi vil udvikle spillere såvel, som trænere til at skabe et elitegrundlag, hvor SFC kan beholde

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater D A N S K G O L F U N I O N Medieinformation 2010 M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater En sport for livet Med 150.000 aktive udøvere er golf i dag Danmarks største sportsgren for

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog

DBBF inspirationsmateriale. Klubhåndbog DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Senest opdateret Klubhåndbog Klubbens ledelse og drift Christian Jacobsen Der gives et overblik over hvilke

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Synlighed i dansk vandpolo. Branding, kommunikation, presse og sponsorater

Synlighed i dansk vandpolo. Branding, kommunikation, presse og sponsorater Synlighed i dansk vandpolo Branding, kommunikation, presse og sponsorater Hvad er synlighed? o Branding o Kommunikation o Presse o Sponsorater Branding af hvad? Strategi for hvad vi vil Nye og flere medlemmer

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere