360⁰ - Evaluering i speciallægeuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "360⁰ - Evaluering i speciallægeuddannelse"

Transkript

1 360⁰ - Evaluering i speciallægeuddannelse Statistisk evaluering og analyse af spørgeramme Max Schmeling, Innometric Statistical Advisor, MSc, Kasper T. Møller - LearningPartners Chief Consultant, MSc

2 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Baggrund og beskrivelse af indsamlingsmetode... 4 Analyse af datakvalitet... 6 Nonresponse... 7 Nonresponse i datamaterialet... 8 Konklusioner - nonresponse... Fordeling af Item nonresponse indenfor udvalgte spørgsmål... 2 Svarfordeling... 4 Konklusioner datakvalitet generelt... 5 Restrukturering af spørgeramme... 6 Undersøgelse af underliggende faktorer... 6 Opbygning af ny spørgeramme Samarbejde Kommunikator Professionel Leder / Administrator Konklusion - Endelig spørgeramme Fremtidige perspektiver... 3 Målemodel... 3 Drivereffekter Prioritering Prioritetskortene viser Styrker, Trusler, Svagheder og Muligheder Konklusion Bilag - Initial spørgeramme ( anvendt i gruppering ) Bilag 2 Nonresponse for spørgsmål... 4 Bilag 3 Nonresponse for grupper Bilag 4 - Konfirmativ faktor model Bilag 5 - Endelig spørgeramme... 45

3 Forord Denne rapport er udarbejdet af: Max Schmeling - Innometric Statistical Advisor, MSc, Nordborggade43 3th 8000 Århus C og Kasper T. Møller - LearningPartners Chief Consultant, MSc Søren Frichs Vej 42 F 8230 Åbyhøj Baggrund og beskrivelse af indsamlingsmetode, samt indsamling af data er udarbejdet af Kasper T. Møller. Statistisk bearbejdelse af spørgeramme og statistiske tests og modeller er udarbejdet af Max Schmeling. Referencer, spørgsmål, og andre henvendelser skal foretages med forbehold for denne arbejdsdeling. En hel del af processen i at reducere og omstrukturere spørgerammen er sket i samarbejde mellem opgaveforfatterne og Bente Vigh Malling og Gitte Eriksen fra Århus Universitetshospital, Skejby, som i det følgende benævnt repræsentanter for Skejby Sygehus. Dette er sket for at sikre en konceptuel validitet i forhold til den senere anvendelse af spørgerammen. Max Schmeling og Kasper T. Møller 2

4 Indledning Denne rapport tager sit udgangspunkt i indsamlede data for projektet 360: Evaluering i speciallægeuddannelse, og har til formål statistisk, at vurdere den tidligere opstillede spørgeramme med henblik på, at gøre denne så optimal så mulig i forhold til: Sikring af datakvalitet og reliabilitet Statistisk validitet som måleinstrument Konceptuel validitet Sammenlignelighed Fremtidig portabilitet til andre sygehuse Rapporten vil initialt behandle datakvaliteten af de indsamlede data. Dette inkluderer primært behandling af nonresponse, med henblik på at sikre, at datakvaliteten er så høj så mulig, med hensyn til nonresponse. Sekundært behandles fordelingen af data, med henblik på om der er eventuelle problemer og muligheder for forbedringer. Ud fra dette tilpasses spørgerammen, således at datakvaliteten i fremtidige målinger kan sikres på et så højt niveau så muligt. Herefter behandles den underliggende struktur i datamaterialet. Denne behandling sker med henblik på, at sikre entydighed indenfor de grupper, der spørges til, samt sikre, at den konceptuelle forståelse af spørgerammen også bygger på statisk valide antagelser. Behandlingen sker samtidig for at restrukturere spørgerammen, således, at der sikres så høj en entydighed indenfor de fire definerede hovedkompetencer. I denne proces søges det, at forene de forskelle der eksisterer mellem spørgerammer for forskellige faggrupper. Sluttelig vil rapporten søge, at perspektivere den eksisterende måling i forhold til hvilke muligheder, der eksisterer for at tilføre ekstra informationsværdi til fremtidige målinger. 3

5 Baggrund og beskrivelse af indsamlingsmetode Speciallægeuddannelsen har pr.. januar 2004 fået indarbejdet målbeskrivelser for de medicinske specialer, på baggrund af Speciallægekommissionens betænkning fra maj Funktionerne, som varetages af en speciallæge er her sammenfattet i syv roller: medicinsk ekspert, samarbejder, kommunikator, leder/administrator, akademiker, sundhedsfremmer og professionel. Hver af disse roller er beskrevet som et sæt af specifikke kompetencer, den pågældende skal være i besiddelse af for at være rustet til et virke som speciallæge. I forhold til måling og evaluering af de såkaldt bløde kompetencer er feedback er blevet afprøvet i en pilotfase, og efterfølgende valgt til en fast bestanddel af speciallægeuddannelsen på Skejby Sygehus. En 360 -feedback (eller 360 -evaluering) er en metode, der har til hensigt at give et helhedsorienteret statusbillede af den arbejdsmæssige adfærd, sådan som de opleves og opfattes af personen selv og sammenlignet med den opfattelse kolleger, ledere mv. har. I forlængelse af pilotfasen for dette projekt er det blevet besluttet, med udgangspunkt i aktuelt foretagne målinger, at optimere spørgerammen herunder at tilpasse kompetencekataloget til de 4 af de 7 ovenfor nævnte bløde roller, nemlig: samarbejder, kommunikator, leder/administrator og professionel. Datamaterialet er dannet på baggrund af 36 stk. 360-graders rapporter genereret i Hver 360 graders rapport indeholder én persons (feedbackmodtageren) vurdering af sig selv, samt en række tilknyttede personers (respondenter) vurdering af feedbackmodtageren. Hver feedbackmodtager er på en skala fra 0-4 (5 trin, med prædikater fra Næsten aldrig til Altid ) blevet vurderet på 2 udvalgte kompetencer. Kompetencerne og underliggende spørgsmål, som den enkelte feedbackmodtager er blevet vurderet på, er blevet udvalgt af repræsentanter for de respektive involverede afdelinger på Skejby Sygehus. Der optræder 3 grupperinger/afdelinger: KIR/INT (Afdeling I, K og T); MED (Afdeling B og Q) samt GYN (Afdeling Y). Det samlede antal anvendte spørgsmål er 8, fordelt på 7 kompetencer (7 kompetencer med tilhørende spørgsmål er anvendt af alle 3 grupperinger, 5 er anvendt i 2 grupperinger, og i de 3 grupperinger optræder 5 kompetencer, som kun er valgt af én af grupperingerne). Se også bilag. Respondenterne har været opdelt i følgende grupper: ) Selv; 2) Læge, speciallæge; 3) Yngre læge, kollega; 4) Plejepersonale og 5) en Andre gruppe. For hver feedbackmodtager har der været minimum 3 respondenter i hver gruppe (dog ikke Selv-gruppen, der for hver 360 graders rapport kun indeholder feedbackmodtageren selv). Al datamateriale er indsamlet og genereret elektronisk, og efterfølgende blevet udtrukket i tabulatorseparerede filer, og pivoteret i overensstemmelse med den ønskede datastruktur til brug i den statistiske be- Fremtidens Speciallæge. Betænkning fra Speciallægekommissionen. Betænkning nr Sundhedsministeriet, maj 2000.) 4

6 handling. Dataene genereret af Selv erne altså feedbackmodtagernes egne vurderinger er af statistiske validitetshensyn (eksempelvis analyse af nonresponse) ikke medtaget i nærværende analyse. Respondenternes karakterer og nonresponse registreret som Null - givet til hvert spørgsmål er indeholdt i materialet og koblet sammen med følgende variable: Respondentens respondentgruppetilhørsforhold, Spørgsmåls-labels, Spørgsmålets kompetencegruppe-tilhørsforhold. Det betyder at antallet er respondent-svar-sæt er 59. Og at der indgår karakterer/svar i analysen. 5

7 Analyse af datakvalitet I sit udgangspunkt, er spørgerammen delt op i 7 underkategorier, hvor udvalgte dele bruges på tre forskellige grupper KIR/INT, MED og GYN. For at se hvor entydig spørgerammens grupper er i udgangspunktet, er der foretaget en reliabilitets analyse for hver af spørgeskemaets grupper. Der er i denne analyse arbejdet på tværs af de tre grupper, således, at alt data tages med i gruppen hvis muligt. Resultatet ses i tabellen nedenfor. Tabel - Chronbachs Alpha for grupper og spørgsmål Spørgsmål Gruppe CRA CRA if removed Q_2: beder om input fra andre : Samarbejde: 0,702 0,78 Q_7: udviser tillid til andre mennesker 2: Tillidsskabende: 0,879 0,88 Q_: giver konstruktiv kritik 3: Håndtering af kritik: 0,8 0,837 Q_7: beder om hjælp ved store belastninger 4: Stress tolerance: 0,728 0,82 Q_20: involverer kolleger når det er nødvendigt 5: Kender egne grænser: 0,757 - Q_28: stiller afklarende spørgsmål i en samtale 6: Lytte: 0,728 0,82 Q_29: er i stand til at sætte sig ind i andres situation 7: Empati: 0,867 - Q_37: sætter sig ind i andres tilgang og i fremmede kulturer 8: Kommunikation: 0,837 0,842 Q_42: udviser ansvarlighed over for fælles arbejdsopgaver 9: Ansvarlighed overfor kolleger & andre personalegrupper: 0,753 - Q_47: informerer patienterne om evt. komplikationer ved behandling 0: Ansvarlighed overfor patienter: 0,752 0,769 Q_44: følger op på patientforløb 0: Ansvarlighed overfor patienter: 0,752 0,807 Q_52: arbejder på at forbedre egne præstationer : Agerer professionelt: 0,598 0,607 Q_49: overholder tavshedspligten : Agerer professionelt: 0,598 0,626 Q_48: involverer, i muligt omfang, patienten i beslutninger om behandling : Agerer professionelt: 0,598 0,764 Q_53: kan træffe vanskelige beslutninger 2: Beslutningsevne: 0,77 - Q_58: udviser udholdenhed - såvel fysisk som psykisk 3: Udholdenhed: 0,748 - Q_66: uddelegerer arbejdsopgaver 4: Prioritering: 0,776 0,796 Q_68: omstiller sig til nye opgaver og metoder 5: Fleksibel: 0,832 - Q_72: tager relevante konflikter op 6: Konfliktløsning: 0,882 - Q_77: ser problemer fra flere vinkler 7: Problemløsning: 0,84-6

8 Som det ses af tabellen er Chronbachs Alpha for alle grupper, på nær gruppe, over 0,7, der betragtes som den almindelige grænse for at betegne en gruppe af variable som entydige. Samtidig ses den eventuelle forbedring en fjernelse af spørgsmålet vil give i gruppens Chronbachs Alpha værdi. Her ses det, at gruppe kan komme over grænsen på 0,7 ved at fjerne 3 af spørgsmålene fra gruppen. Det er interessant, at notere sig, at der er sammenfald i 6 ud af 9 spørgsmål, der af rapporten 360: - Evaluering i Speciallægeuddannelse, identificeres som problematiske 2. Hvilket understøtter den tidligere konklusion, at disse spørgsmål, kan være problematiske. Overordnet er konklusionen dog, at spørgerammens grupper, hver for sig, er meget veldefinerede i deres udgangspunkt på nær en enkelt spørgsmålsgruppe. En forklaring på dette skal formentlig primært søges i et vellykket designforløb, men en faktor, der bidrager hertil kan ligge i, at spørgsmålsgrupperne er ganske små. Dette betyder at det ikke umiddelbart giver mening, at optimere spørgerammen ved, at fjerne spørgsmål ud fra denne analyse, men nærmere, at slå spørgsmålsgrupper sammen, hvor det er muligt, hvilket vil blive behandlet i senere afsnit. Nonresponse Et andet vigtigt element, i forhold til at skabe en valid spørgeramme er, at minimere nonresponse (manglende svar), da dette kan udgøre en storfejlkilde. Nonresponse dækker over flere typer af nonresponse: Noncontact, Unit nonresponse og item nonresponse 3. Denne rapport vil i det følgende kun behandle item nonresponse, manglende svar fra respondenter på enkelte spørgsmål, da de andre typer enten ikke er relevante, eller skal løses på system niveau. Item nonresponse svarer til, at en respondent ikke svarer på et eller flere af spørgsmålene i spørgeskemaet, og antages, at ske fordi respondenten enten ikke kan, eller vil svare. I praksis er den mest restriktive, og også under visse forudsætninger anbefalelsesværdig måde, at nedbringe item nonresponse på, at fjerne muligheden for at svare ved ikke, og bruge tvungen respons. Dette kræver dog, at det er muligt for alle respondenter, at svare på alle spørgsmål, da det ellers vil introducere systematiske fejl i datamaterialet. Hvis denne meget restriktive form for tvungen respons uden mulighed for valg af en alternativ kategori skal være en mulighed, kræver det at det er muligt for alle, at besvare spørgsmål. Som det også tydeligt vil fremgå senere, er denne forudsætning langtfra opfyldt, hvorfor denne fremgangsmåde ikke vil kunne anbefales. En enkel og mindre restriktiv politik, til at minimere nonresponse og samtidig sikre mod invalide svar er, at bruge ved ikke som en svarmulighed, samtidig med tvungen besvarelse af alle spørgsmål. Denne metode er formentlig den mest brugte metode til dataindsamling, når man ikke er fuldstændig sikker på, om alle respondenter kan besvare alle spørgsmål. Denne metode vil i dette tilfælde formentlig kunne nedbringe størrelsen af nonresponse i forhold til den nuværende håndtering af nonresponse i systemet, hvor der ikke er mulighed alternativt svar, men heller ikke tvungen respons, hvilket gør det meget nemt, at klikke videre, 2 Jens Seeberg, 360: - Evaluering i Speciallægeuddannelse, S. Slowinski, Proceedings of the Survey Research Methods Section, ASA (988),

9 Akkumuleret % og derfor meget nemt, at springe spørgsmål over, hvis man af motivationsmæssige årsager ikke er interesseret i at besvare en spørgsmålsgruppe. En yderligere fordel, ved den anbefalede metode er, at den gør antagelsen om, at data er MAR (Missing At Random) lettere. Da det, at man populært sagt har muligheden for, at skippe spørgsmålsgrupper af motivationsmæssige årsager, eller andre forstyrrelser, netop giver mistanke om, at data er NMAR (Not Missing At Random). Hvis data er MCAR (Missing Completely At Random) eller MAR, vil estimater slet ikke være påvirket, eller kun påvirket meget svagt af de manglende data. Hvis data derimod er NMAR vil estimater være påvirket mere eller mindre systematisk, hvilket vil introducere fejl i estimater og potentielt i de derpå dragne konklusioner. Nonresponse i datamaterialet Den gennemsnitlige nonresponse procent for målingen ligger på 2,5% hvilket må betragtes som værende middel under de givne forudsætninger. Tallet medtager kun manglende svar på enkeltspørgsmål, og ikke respondenter, der helt har undladt, at svare og skal naturligvis vurderes under denne forudsætning. Figur Akkumuleret fordeling af nonresponse for enkelt spørgsmål ,05 0, 0,5 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Nonresponse for enkeltspørgsmål i % Som det ses af Figur, er nonresponse for enkeltspørgsmålene skævt fordelt. Omtrent 67 % af spørgsmålene ligger under den gennemsnitlige nonresponse, og kun ca. 0% af spørgsmålene ligger over 30%. Den skæve fordeling indikerer at nogle respondenter enten ikke kan eller vil besvare alle spørgsmål Ses på nonresponse indenfor grupperne i Tabel 2, er det tydeligt, at nogle grupper viser meget højere nonresponse end andre. Det drejer sig om grupperne: 6: konfliktløsning (KIR/INT, MED), 3: Udholdenhed 8

10 (KIR/INT) og 0: Ansvarlighed overfor patienter (GYN). Det vil indenfor disse grupper være meget relevant, at tage en nærmere vurdering af hvorvidt respondentgrupperne rent faktisk er i stand til, at vurdere speciallægen på dette område, og hvorvidt grupperne bør fjernes fra spørgerammen. Tabel 2 Nonresponse indenfor grupper Spørgsmål % nonresponse 6: Lytte: 0,6% 7: Empati: 3,2% : Samarbejde: 5,% 4: Prioritering: 7,7% 2: Tillidsskabende: 8,4% 5: Kender egne grænser: 8,7% 8: Kommunikation: 9,5% 2: Beslutningsevne: 0,2% : Agerer professionelt: 0,6% 7: Problemløsning:,3% 9: Ansvarlighed overfor kolleger & andre personalegrupper: 2,5% 4: Stress tolerance: 4,2% 5: Fleksibel: 5,% 3: Håndtering af kritik: 5,4% 0: Ansvarlighed overfor patienter: 8,% 3: Udholdenhed: 23,6% 6: Konfliktløsning: 35,0% Gennemsnitlig nonresponse 2,5% Af Tabel 3 ses nonresponse for enkeltspørgsmålene, der ligger over den gennemsnitlige nonresponse procent. Som de spørgsmål med højest nonresponse procent ses naturligvis spørgsmål fra førnævnte grupper, men også spørgsmål fra en del andre grupper er involveret. Det er for disse spørgsmål relevant, at tage en vurdering af hvorvidt spørgsmålet ikke kan besvares i tilstrækkelig grad og følgelig bør fjernes fra målerammen. På spørgsmålsniveau, vil følgende handlinger kunne anbefales. Nonresponse procent fra 2,5% til 20%: Overvej om spørgsmålet kan omformuleres eller tilpasses, således, at det er muligt, at opnå højere responsprocent. Overvej hvorvidt spørgsmålet er vigtigt for spørgerammen på et konceptuelt niveau. Hvis begge dele ikke er tilfældet, bør spørgsmålet fjernes fra spørgerammen. Nonresponse procent over 20%: Fjern spørgsmålet fra spørgerammen med mindre det er absolut kritisk for spørgerammens konceptuelle validitet og der kan sikres en højere svarprocent, evt. via omformulering. 9

11 Tabel 3 Spørgsmål med nonresponse over 2,5% Spørgsmål Gruppe % nonresponse Q_7: tilpasser sin indsats til skift i omgivelserne 5: Fleksibel: 3,4% Q_79: samler relevante data 7: Problemløsning: 3,7% Q_45: tager hånd om og guider patienten 0: Ansvarlighed overfor patienter: 3,7% Q_7: beder om hjælp ved store belastninger 4: Stress tolerance: 3,9% Q_69: fremmer og støtter forandringer 5: Fleksibel: 4,0% Q_2: agerer konstruktivt på kritik 3: Håndtering af kritik: 4,6% Q_3: kan acceptere kritik fra andre 3: Håndtering af kritik: 5,9% Q_48: involverer, i muligt omfang, patienten i beslutninger : om Agerer behandling professionelt: 6,7% Q_66: uddelegerer arbejdsopgaver 4: Prioritering: 7,% Q_24: beder i passende omfang om supervision 5: Kender egne grænser: 7,% Q_44: følger op på patientforløb 0: Ansvarlighed overfor patienter: 7,2% Q_80: kan analysere komplekse data 7: Problemløsning: 7,4% Q_4: formår at anvende kritik til forbedring 3: Håndtering af kritik: 9,0% Q_47: informerer patienterne om evt. komplikationer ved 0: behandling Ansvarlighed overfor patienter: 9,% Q_46: indgår realistiske aftaler med patienten 0: Ansvarlighed overfor patienter: 9,6% Q_56: afslutter udrednings- og behandlingsforløb 2: Beslutningsevne: 20,% Q_5: formår at samarbejde med andre afdelinger : Samarbejde: 20,6% Q_8: lægekolleger har tillid til denne person 2: Tillidsskabende: 20,6% Q_43: overholder aftaler med patienter 0: Ansvarlighed overfor patienter: 2,% Q_4: overleverer rapporter struktureret og udtømmende9: Ansvarlighed overfor kolleger & andre 2,3% personalegrupper: Q_59: udfylder lægerollen fagligt - også på nattevagt 3: Udholdenhed: 2,6% Q_49: overholder tavshedspligten : Agerer professionelt: 22,% Q_60: udfylder lægerollen menneskeligt - også på nattevagt 3: Udholdenhed: 22,5% Q_70: opmuntrer og støtter omstillingsparathed hos andre5: Fleksibel: 24,0% Q_37: sætter sig ind i andres tilgang og i fremmede kulturer 8: Kommunikation: 25,% Q_73: viser respekt for implicerede parter 6: Konfliktløsning: 25,% Q_8: håndterer langvarigt pres 4: Stress tolerance: 30,% Q_72: tager relevante konflikter op 6: Konfliktløsning: 3,% Q_62: er opmærksom på eget velbefindende 3: Udholdenhed: 3,8% Q_6: kan sige fra ved fysisk og/eller psykisk overbelastning3: Udholdenhed: 36,4% Q_76: inddrager ledere på højere niveau, hvis relevant 6: Konfliktløsning: 37,7% Q_74: finder rette tid og sted for konfliktløsning 6: Konfliktløsning: 38,9% Q_75: involverer parterne i løsning af konflikter 6: Konfliktløsning: 42,3% Gennemsnitlig nonresponse 2,5% For at højne spørgerammens validitet og reliabilitet anbefales det, at den behandles efter førnævnte handlinger. Selv om at datamaterialet ikke umiddelbart ved en gennemgang af fordelingen af manglende værdier henover personalegrupper ser ud til at indeholde alvorlige biases, vil førnævnte handlinger også minimere risikoen for at dette opstår. 0

12 Konklusioner - nonresponse Efter en gennemgang af spørgerammen ud fra de hidtidige oplysninger blev det besluttet, at fjerne følgende spørgsmål på grund af den høje nonresponse og, enten dårlig formulering eller inklusion andetsteds i spørgerammen. Spørgsmål Q_4: formår at anvende kritik til forbedring Q_56: afslutter udrednings- og behandlingsforløb Q_5: formår at samarbejde med andre afdelinger Q_8: lægekolleger har tillid til denne person Q_59: udfylder lægerollen fagligt - også på nattevagt Q_60: udfylder lægerollen menneskeligt - også på nattevagt Q_70: opmuntrer og støtter omstillingsparathed hos andre Q_73: viser respekt for implicerede parter Q_8: håndterer langvarigt pres Q_72: tager relevante konflikter op Q_62: er opmærksom på eget velbefindende Q_6: kan sige fra ved fysisk og/eller psykisk overbelastning Q_76: inddrager ledere på højere niveau, hvis relevant Q_74: finder rette tid og sted for konfliktløsning Q_75: involverer parterne i løsning af konflikter Q_37: sætter sig ind i andres tilgang og i fremmede kulturer Gruppe 3: Håndtering af kritik: 2: Beslutningsevne: : Samarbejde: 2: Tillidsskabende: 3: Udholdenhed: 3: Udholdenhed: 5: Fleksibel: 6: Konfliktløsning: 4: Stress tolerance: 6: Konfliktløsning: 3: Udholdenhed: 3: Udholdenhed: 6: Konfliktløsning: 6: Konfliktløsning: 6: Konfliktløsning: 8: Kommunikation: Slutteligt blev det besluttet, at der skulle kigges nærmere på fordelingen af item nonresponse henover responsgrupperne, for følgende spørgsmål for, nærmere at kunne bedømme hvorvidt spørgsmålene skal fjernes, eller bibeholdes på det grundlag, at det evt. kun er enkelte responsgrupper, der ikke kan svare på spørgsmålene. For spørgsmålsgruppen 0 er der et naturligt incitament til dette, da gruppen konceptuelt er vigtig for spørgerammen og der ikke umiddelbart kan findes en forklaring i formuleringen, der berettiger den høje item nonresponse.

13 Spørgsmål Q_45: tager hånd om og guider patienten Q_44: følger op på patientforløb Q_47: informerer patienterne om evt. komplikationer ved behandling Q_46: indgår realistiske aftaler med patienten Q_43: overholder aftaler med patienter Q_4: overleverer rapporter struktureret og udtømmende Q_49: overholder tavshedspligten Gruppe 0: Ansvarlighed overfor patienter: 0: Ansvarlighed overfor patienter: 0: Ansvarlighed overfor patienter: 0: Ansvarlighed overfor patienter: 0: Ansvarlighed overfor patienter: 9: Ansvarlighed overfor kolleger & andre personalegrupper: : Agerer professionelt: Fordeling af Item nonresponse indenfor udvalgte spørgsmål Nedenfor ses fordelingen af item nonresponse henover responsgrupperne sammenholdt med den gennemsnitlige item nonresponse for alle spørgsmål. For spørgsmålene Q_43, Q_44, Q_45, Q_46 og Q_47, som udgør hele spørgsmålsgruppen 0. Ansvarlighed overfor patienter, ses der tydelige forskelle i forhold til den gennemsnitlige fordeling. I gruppen Yngre læge (kollega) ses der en væsentlig overrepræsentation af nonresponse. Det samme er i lidt mindre udstrækning tilfældet for gruppen Læge, Speciallæge, med undtagelse af spørgsmålet Q_44, hvor det i stedet er gruppen andre, der er overrepræsenteret. I alle tilfælde end sidstnævnte, er der en tilsvarende underrepræsentation af nonresponse i grupperne Plejepersonale, og Andre. For gruppen Selv er der ingen forskelle, hvilket heller ikke ville være forventeligt. Det er derfor tydeligt, at hele spørgsmålsgruppen er skævt fordelt mht. fordelingen af nonresponse i forhold til den gennemsnitlige fordeling. Spørgsmål Andre Læge, Speciallæge Plejepersonale Selv Yngre læge, kollega Q_43: overholder aftaler med patienter 6% 23% 26% 0% 35% Q_44: følger op på patientforløb 34% 3% 3% 0% 3% Q_45: tager hånd om og guider patienten % 7% 29% 0% 54% Q_46: indgår realistiske aftaler med patienten 5% 25% 8% 0% 43% Q_47: informerer patienterne om evt. komplikationer ved behandling 5% 3% 0% 0% 44% Q_4: overleverer rapporter struktureret og udtømmende 24% 5% 67% % 3% Q_49: overholder tavshedspligten 24% % 44% 0% 20% Alle spørgsmål 20% 7% 36% 0% 27% For spørgsmålet Q_4 er der tale om en kraftig overrepræsentation af item nonresponse indenfor gruppen Plejepersonale, men en underrepræsentation indenfor grupperne Læge, Speciallæge og Yngre læge, kollega til følge. Spørgsmålet har altså betydelige afvigelser fra den gennemsnitlige fordeling af nonresponse. 2

14 Den skæve fordeling viser naturligvis samtidig, at nogle af respondentgrupperne besvarer spørgsmålene i tilfredsstillende grad, hvorfor der ikke er en helt klar begrundelse for, at fjerne spørgsmålene. Ovenstående spørgsmål bibeholdes derfor i den videre analyse. For spørgsmålet Q_49 er der tale om en lettere overrepræsentation indenfor grupperne Plejepersonale og Andre, men der er næppe her tale om en væsentlig afvigelse. Man må altså konkludere, at spørgsmålet, i forhold til den gennemsnitlige fordeling af nonresponse hen over responsgrupperne er jævnt fordelt. Det blev besluttet, at omformulere spørgsmålet og det skal i denne omformulering sikres, at nonresponse sænkes til et acceptabelt niveau. Spørgsmålet ekskluderes i den senere statistiske modellering, men forventes inkluderet i en omformuleret udgave i den endelige model. 3

15 Svarfordeling Af Figur 2 ses svarfordelingen af alle spørgsmål indenfor svarkategorierne. Til sammenligning er vist data fra ECSI indekset for et studie lavet hos Post Danmark målt på henholdsvis en 5 og 0 skala 4 (to separate målinger), samt en tilnærmet normalfordelingskurve for disse målinger. Det er helt tydeligt, at fordelingen af data i denne undersøgelse er meget skæv, og på ingen måde vil kunne opfylde krav om normalfordeling 5, som ofte er en forudsætning anvendelsen af mange statistiske teknikker og metoder. Samtidig, og hvad værre er, er at fordelingen nødvendigvis giver anledning til mistanke om varianskomprimering. Dette betyder tab af varians, og dermed mindre nøjagtige resultater. Dette gælder for alle statistiske mål, selv om nogle mål vil være mere påvirkede end andre. Figur 2 Svarfordeling for alle spørgsmål 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% ECSI 0 point ECSI 5 point 360: evaluering Skejby Normalfordeling Grunden til sammenligningen med tilfredshedsstudier i Figur 2 er, at der er stærke paralleller mellem disse i forhold til forventeligt svar udfald. Selv om man måske vil ønske det, vil man næppe forvente, at de fleste yngre speciallæger klarer sig excellent inden for spørgsmålene. Dette må i midlertidig være konklusionen på nedenstående graf, hvor over 50 % af lægerne bedømmes med den bedst mulige karakter. En meget nærliggende konklusion, som også er set i tilfredshedsstudier er, at skalavalget er for snævert. 4 Kilde: Kristensen, Schmidt og Hatlö, ECSI måling, Post Danmark 5 4

16 Vi vil derfor meget kraftigt anbefale en udvidelse af skalaen til minimum en 7 eller ideelt til en 0 punkts skala, som vil kunne skabe den tilstrækkelige variation i toppen af skalaen, til at multivariate statistiske teknikker, der stiller krav om multivariat normalfordelte data kan anvendes, samt sikre kvaliteten og nøjagtigheden af senere indsamlede data. Studier viser i øvrigt, at skift fra 5 til 0 punkts skala er næsten problemfri. Den eneste forandring i spørgeskemaet er, at det ikke længere er muligt, at navngive hver enkelt svarkategori. I stedet angives kun endepunkterne på en 0 punkts skala således at, = aldrig, meget uenig, meget utilfreds og 0 = altid, meget enig, meget tilfreds, osv. Sammenligning mellem resultater fra forskellige skalaer kan ske ved simpel transformering i forhold til gennemsnit og skalaendepunkter, som vist nedenfor. Studiet fra Post Danmark (Kristensen m. fl.) viste fuld sammenlignelighed i niveau mellem de to skalaer. Med andre ord forandres gennemsnittet ikke ved at ændre skalaen. Dette kan naturligvis ikke generaliseres til alle studier, og det vil i denne måling være naturligt, at tage forbehold for, at den komprimerede skala kan ændre ved gennemsnit. Konklusioner datakvalitet generelt Som vi tidligere har vist er Chronbachs Alpha værdierne meget høje for spørgsmålsgrupperne. Der er et middel niveau af manglende data, og samtidig er fordelingen af dataene meget skæv. Samtidig vil vi i de senere faktoranalyser 6, der bliver foretaget se, at loadings ikke er ekstremt høje ligesom variansforklaringsgraden også kun er middel. Dette rejser igen mistanke om, at vi ser varianskomprimering på grund af den begrænsede skala. En vigtig detalje er her, at det ikke nødvendigvis ville være noget, man kunne forudsige, men alene kan skyldes et højt niveau i vurderingen af spørgsmålene i undersøgelsen. Under alle omstændigheder vil anbefalingen om at ændre skalaen fra en 5 punkts til en 0 punkts skala være meget aktuel. I det følgende vil vi derfor forsøge, i den udstrækning det er muligt, at anvende statistiske teknikker, der er robuste over for de belyste problemer i datamaterialet. 6 Se Tabel 6 - Roterede Faktorloadings. 5

17 Restrukturering af spørgeramme Fra projektets start, har der været arbejdet med tre forskellige spørgerammer, hvor visse spørgsmålsgrupper har været brugt i alle tre, nogle kun i to grupper, og enkelte kun i en faggruppe. Dette præsenterer naturligvis en udfordring i forhold til at anskue datasættet i et samlet perspektiv hen over alle faggrupper. Dette præsenterer specielt et problem i forhold til at skabe en fælles spørgeramme, da modellering af spørgerammen via et strukturelt ligningssystem ikke umiddelbart er muligt. For at muliggøre dette samt for, at minimere nonresponse problemet, er der foretaget en Missing Value Analysis med en efterfølgende imputering af manglende data. Den anvendte metode er EM-algoritmen eller Expectation Maximisation algoritmen, der består af en flertrins iterativ regressions proces, der konvergerer mod at estimere de imputerede værdier så tæt op af gennemsnit og varians for det originale datasæt så muligt. Resultatet er et komplet datasæt, uden manglende værdier, men med samme variation og gennemsnit som det oprindelige datasæt. Metoden er valgt, da simpel erstatning med gennemsnit ødelægger og udvander estimater, i statistiske modeller. EM-algoritmen, kan altså betragtes som den mest neutrale metode til erstatning af manglende værdier. Der er meget anvendelig i denne situation. Undersøgelse af underliggende faktorer Som et udgangspunkt for optimeringen af spørgerammen blev alle spørgsmålskategorier kategoriseret i forhold til hvilken kompetencegruppe, de primært, sekundært og evt. tertiært tilhørte. Denne kategorisering ses i Tabel 4. Første kategori er primærkategorien og de efterfølgende er sekundær og tertiær kategorierne. Ud fra dette ses det, at 7 af kategorierne er uafhængige kategorier, som kun er kategoriseret som tilhørende én kompetencegruppe. Ud fra dette kan vi arbejde med disse 7 kategorier, som et udgangspunkt, for den opdeling, vi leder efter i datamaterialet. I forhold til datareduktion, som er det primære fokus i forhold til spørgerammen på dette tidspunkt, findes der to tilgange, eksplorativ og konfirmativ. Begge tilgange rummer deres styrker og svagheder, og ofte anvendes de begge i sammenhæng. Eksplorativ dataanalyse tager udgangspunkt i data uden nogen form for prædefineret struktur og afdækker mønstre ud fra sammenhænge i variation. Konfirmativ dataanalyse tager udgangspunkt i en defineret struktur, som man ønsker, at efterprøve eksistensen af i et givent datamateriale. 6

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet?

To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Om manglende responser i surveys: Spiritualitetsskalaen Svend Kreiner To spørgsmål: Hvilken betydning har de manglende svar på items for målingen af spiritualitet? Hvilken betydning har de manglende svar

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Det er svært at se hvordan faktoranalyse i sig selv skulle introducere nye eller anderledes egenskaber for en skala Der er en skala

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Implementering af 360º's feedback i den lægelige. videreuddannelse på Århus Universitetshospital, Skejby

Implementering af 360º's feedback i den lægelige. videreuddannelse på Århus Universitetshospital, Skejby Implementering af 360º's feedback i den lægelige videreuddannelse på Århus Universitetshospital, Skejby Afrapportering, Juli 2010 Bente Malling, MD, MHPE Uddannelseskoordinerende overlæge HR-afdelingen

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere