Program. Crowne Plaza Elite Cup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Crowne Plaza Elite Cup"

Transkript

1 Program Crowne Plaza Elite Cup 2016

2 VELKOMMEN Kastrup Boldklub kan i samarbejde med sponsorer byde velkommen til invitationselitestævnet Crowne Plaza Elite Cup for årgang 2002, 2003 og Vi glæder os til at få besøg af 34 hold ud over vores egne to hold, herunder hold fra Tyskland, Portugal, Sverige og Norge. Forældre, bedsteforældre, søskende og alle andre fodboldinteresserede er naturligvis velkomne til at følge stævnet, der vil foregå på Kastrup Boldklubs baner ved Røllikevej, 2770 Kastrup. WELCOME In collaboration with our sponsors, Kastrup Boldklub is delighted to welcome all the attending teams to the invitational Crowne Plaza Elite Cup for boys born in 2002, 2003 and We look forward to welcome 34 teams in addition to our own two teams, including teams from Germany, Portugal, Sweden and Norway. Parents, grandparents, siblings and all other football fans are of course welcome to follow the tournament which will take place at Kastrup Boldklub, Røllikevej, 2770 Kastrup.

3 Kastrups Baner/Kastrups Fields: Røllikevej 5, 2770 Kastrup HUSK når I ankommer til stævnet skal I henvende jer til stævneledelsen og melde jeres ankomst og udfylde et holdkort. Important when you arrive at the Cup your team must be registered at the Cup management.

4 Stævneledelse Er placeret i et telt ved Kastrups Baner for enden af Røllikevej Tlf. nummer: Steen Tore Andy Mogens Her kan du få: Spisebilletter Få informationer om cup en Se alle kampenes resultater når de foreligger Stævneledelsen kan kontaktes under hele stævnet

5 Cup Management Is placed in a tent on Kastrups fields by the end of Røllikevej Tel. no.: Steen Tore Andy Mogens At the Cup management you can get: Coupons for Breakfast, Lunch and dinner Get information related to the Cup See the results of the matches The Cup management can be contacted during the entire cup.

6 Tidsskema/Schedule: Kl. 26.aug. Friday Ankomst og indkvartering Arrival and accomodation Turneringen starter The tournament starts Aftensmad Dinner Ro på indkvarteringsstederne Quiet at the accomodations Kl. 27.aug. Saturday Morgenmad Breakfast Turneringen fortsætter The tournament proceeds Frokost Lunch Aftensmad Dinner Ro på indkvarteringsstederne Quiet at the accomodations Kl. 28.aug. Sunday Morgenmad Breakfast Turneringen fortsætter The tournament proceeds Frokost Lunch Finale U13 Bane 1 Final U13 Field Finale U14 Bane 1 Final U14 Field Finale U15 Bane 1 Final U15 Field Præmieoverrækkelse U13, U14 og U15 Bane 1 Prize ceremony U13, U14 og U15 Field 1 Tak for denne gang Farewell

7 Omklædning Kan ske på indkvarteringsstedet for de som overnatter og/eller i anviste omklædningsrum i Kastrup Boldklubs klubhus, Røllikevej 5, 2770 Kastrup Changing Can be done either at the place of billeting and/or in the dedicated changing rooms at Kastrup Boldklub, Røllikevej 5, 2770 Kastrup Førstehjælp Dansk Røde Kors samaritter vil være til stede i et telt ved siden af stævneledelsen under hele turneringen (i spilletiden) HUSK sygesikringsbevis First aid Danish Red Cross will be present in a tent just beside the Cup Management during the tournament (while the matches are played) Ordensregler Vi forventer naturligvis, at I behandler de lokaler, der stilles til jeres rådighed, som jeres egne, og det gælder både lokalerne på skolen, Kastrup Boldklubs klubhus incl. omklædningsrum

8 Rules We expect that you treat the rooms which are put at your disposal as if it was your own this also applies to changing rooms. Øl og spiritus Må under ingen omstændigheder nydes på banerne under kampene. Overtrædelse vil medføre bortvisning. Beer and spirits Cannot under any circumstances be enjoyed on the fields during the tournament. Violation will result in dismissal. Parkering Der er begrænset med parkeringspladser på Røllikevej både ved Kastrup Boldklub og på parkeringspladsen før Skøjtehallen med indkørsel fra Sirgræsvej, ved politistationen/biblioteket på Kamillevej, og ved Kastrupgårdskolen/Korsvejens Kirke på Blåklokkevej. Parking There are limited number of parkingspaces at Røllikevej, Kamillevej and Blåklokkevej.

9 Café Café Røllike i Kastrup Boldklubs lokaler er åben under hele turneringen, og der er mulighed for at købe mad og drikke. Caféen vil også have en bod på selve banearealet. Ud over kontanter, er det muligt at anvende Dankort - dog kun i selve caféen. Café Café Røllike situated in Kastrup Boldklub will be open during the entire tournament for sale of food and beverages. The café will also have a small sales stall at the match venues. Besides Cash, it will also be possible to pay by Dankort - the latter, however, only in the Café

10 Turneringsregler Der spilles i indledende puljer af 4 hold pr. årgang, hvor alle spiller mod alle. Alle årgange spiller 11-mands. Der spilles efter DBU s regler med følgende tilføjelser: Der er mulighed for udskiftning af 7 spillere i U 13 og U 14. I U15 er der mulighed for udskiftning af 9 spillere. Der er ikke mulighed for at sætte en udskiftet spiller på banen igen. I puljekampene gives der 3 point for en sejr og 1 point, hvis kampen ender uafgjort. Har to eller flere hold samme antal point efter den indledende pulje gælder følgende: 1) indbyrdes kamp, 2) målforskel i indbyrdes kamp, 3) målforskel i alle kampe, 4) flest scorede mål, 5) straffespark. Holdene sparker 3 spark hver, og hvis nødvendigt derefter et spark til hvert hold, indtil der er fundet en vinder. I alle årgangene går nr. 1 fra hver pulje og den bedste 2 er videre til semifinalerne. Den bedste 2 er I de 3 puljer, er det hold der har flest point. Ved pointlighed gælder følgende: Bedste målforskel, 2) flest scorede mål, 3) straffespark.

11 Holdene sparker 3 spark hver, og hvis nødvendigt derefter et spark til hvert hold, indtil der er fundet en vinder. Der spilles placeringskampe for alle hold. Semifinalerne og placeringskampe afvikles ligesom finalen om søndagen. Ender en kamp i slutspillet og placeringskampe uafgjort afgøres kampen i straffesparks-konkurrence. Holdene sparker 3 spark hver, og hvis nødvendigt derefter et spark til hvert hold, indtil der er fundet en vinder. Spillerantal/Kamptid Alle rækker spiller 11-mands. I U15 rækken kan et hold maksimalt bestå af 20 spillere pr. kamp. I U14 og U 13 rækken kan et hold maksimalt bestå af 18 spillere pr. kamp. U15 spiller 2 x 30 minutter. U14 spiller 2 x 30 minutter. U13 spiller 2 x 25 minutter.

12 Advarsler og karantæner En advarsel (gult kort) giver ikke karantæne. To advarsler til samme spiller I samme kamp, betyder rødt kort og udvisning resten af kampen. En udvisning (rødt kort) med eller uden forudgående advarsel fører til karantæne i den efterfølgende kamp i Crowne Plaza Elite Cup. Hvis en spiller tildeles karantæne, vil dette blive meddelt af kampens dommer umiddelbart efter kampens afslutning til holdets træner og stævneledelsen. Benyttes en karantæneramt spiller vil holdet automatisk blive taberdømt i den pågældende kamp. Dispensation Der spilles ikke med dispensation. Spillerne skal være født i det pågældende år eller senere. ID skal fremvises på forlangende.

13 Mødetidspunkt Holdene skal møde på banen 15. min. før kampstart. Begge hold skal stå parat ved banens højre hjørne ud mod Røllikevej 5 min. før kampstart, her vil holdene blive afhentet af kampens dommer/linjevogtere, og der vil være fælles indløb mod midterlinjen. Kampstart/Banehalvdel Dommeren trækker lod om banehalvdel og hvem der giver bolden op. Der er indlagt 5 min. halvlegspause, og dette tidsrum skal overholdes. Dommeren er bemyndiget til at sætte kampen i gang, selvom kun et hold er klar. Trøjeskift Sidstnævnte hold skifter trøjer, hvis kamptrøjerne er ens.

14 Protest Indsigelse mod en kamps afvikling skal meddeles dommeren inden spillerne forlader banen. Indsigelse mod en dommerkendelse meddeles dommeren umiddelbart efter kendelsens afsigelse. Protester afleveres skriftligt, umiddelbart efter kampen, til stævne- ledelsen. Protestgebyr er 500,00 DKK som betales når protesten afleveres til stævneledelsen. Gebyret refunderes, såfremt protesten godkendes. Protestudvalgets kendelse kan ikke appelleres. Dommere/linjevogtere Alle kampe I U15 (2002) og U14 (2003) dømmes af DBUdommere og linjevogtere. I U13 (2004) er linjedommere ikke fra DBU, bortset fra semifinaler, finale og kamp om 3.plads.

15 Tournament rules Opening matches will be played in 3 pools of 4 teams each. All years playing 11-a-side. It is played by DBU rules with the following additions: There are the possibility of replacing 7 players in the U 13 and U 14. In U15 is the possibility of replacing 9 players. It is not possible to put a replacement player on the field again. In the group matches are given 3 points for a win and 1 point if the match ends in a draw. If several teams are equal after the preliminary group, the following applies: 1) Mutual match, 2) goal difference in mutual match, 3) goal difference in all matches, 4) most goals scored, 5) penalty. The teams kicking three kicks each, and if necessary then a kick to each team, until there is a winner. The winner of each pool and the best no 2 continue on to the semifinals. The best no 2 In the 3 pools, is the team with the most points. If several teams are equal the following applies: 1) Best goal difference 2) most goals scored, 3) penalty.

16 The teams kicking three kicks each, and if necessary then a kick to each team, until there is a winner. There will be played classification matches for all teams. The semi-finals, finals and placement matches are settled on Sunday. Ends a match in the semi-finals, finals and placement matches with a draw the match is settled in the penalty shootout competition. The teams kicking three kicks each, and if necessary then a kick to each team, until there is a winner. Player Number / game time All games will be played 11-a-side. In U15 a team can be a maximum of 20 players per. match. In U14 and U 13 can be a maximum of 18 players per. match. U15 play 2 x 30 minutes. U14 play 2 x 30 minutes. U13 play 2 x 25 minutes.

17 Warnings and suspensions The Tournament follows DBU (Danish Football Association) and FIFA rules for 11-a-side football. Warning (yellow card) is not giving a suspension. Two warnings to the same player in the same match means red card and suspension for the rest of the match. A sending off (red card) with or without prior warning leads to suspension in the following match in Crowne Plaza Elite Cup. If a player is suspended, the match referee will announce this, immediately after the match to the team coach and to the cup management. If a suspended player has been used in a match, the team will automatically lose the match. Exemptions/Derogation There will not be given any derogation. Players must be born in the relevant year or later. Legitimate ID much be shown on demand.

18 Meeting time The teams must be present on the pitch 15 minutes before kickoff. Both teams must be ready at the track right corner toward Røllikevej 5 min. before kick-off. The teams will be picked up by the referee / linesmen, and there will be common inlet towards the centerline. Match / half The referee is raffling off the field half and who will kick-off. There is a 5 min. half break and this time must be observed. The referee is authorized to start the match again, though only one team is ready. Shirt Change The latter team will change jerseys if jerseys are the same.

19 Protest Protest against a match settlement must be notified to the referee before the players leave the field. Protest of a referee ruling must be notified immediately after ruling. Protests must be submitted in writing, immediately after the match to the Cup Management. Protest fee is DKK (65 EUR) paid when the protest handed to the Cup Management. The fee is refunded if the protest is approved. Protest Committee's ruling cannot be appealed. Referees / linesmen All matches in U15 (2002) and U14 (2003) are convicted by DBU referees and linesmen. In the U13 (2004) linesmen are not from DBU, except for the semi-finals, final and 3rd place match.

20 Der kan forekomme ændringer i turneringsprogrammet, disse vil i så fald løbende fremgå af hjemmesiden: There may be changes in the tournament program, in which case the current state can be seen at the website:

21 Turneringsplan U13 / Tournamentprogram U13 U13 : Fredag 26/8 - Søndag 28/8 Spilleform2 X 25 min Crowne Plaza Elite Cup 2016 Pulje 1 Puljespil Limhamn 07 Pulje Tid Bane Kamp FS Holstebro 1 26/8 15:00 Bane 2 Limhamn 07 - FS Holstebro Kastrup Boldklub 1 26/8 15:00 Bane 3 Kastrup Boldklub - FC Helsingør FC Helsingør 2 26/8 15:00 Bane 4 FC Roskilde - Strømsgodset IF 2 26/8 16:00 Bane 2 FC Midtjylland - Holbæk BI Pulje /8 16:00 Bane 3 IF Lyseng - IFK Göteborg FC Roskilde 3 26/8 16:00 Bane 4 Brøndby IF - FC Fredericia Strømsgodset IF 1 27/8 09:00 Bane 2 Limhamn 07 - Kastrup Boldklub FC Midtjylland 1 27/8 09:00 Bane 3 FC Helsingør - FS Holstebro Holbæk BI 2 27/8 09:00 Bane 4 FC Roskilde - FC Midtjylland 2 27/8 10:00 Bane 2 Holbæk BI - Strømsgodset IF Pulje /8 10:00 Bane 3 IF Lyseng - Brøndby IF IF Lyseng 3 27/8 10:00 Bane 4 FC Fredericia - IFK Göteborg IFK Göteborg 1 27/8 12:10 Bane 4 FC Helsingør - Limhamn 07 Brøndby IF 1 27/8 13:10 Bane 4 FS Holstebro - Kastrup Boldklub FC Fredericia 2 27/8 14:10 Bane 4 Holbæk BI - FC Roskilde 2 27/8 14:30 Bane 2 Strømsgodset IF - FC Midtjylland 3 27/8 14:30 Bane 3 IFK Göteborg - Brøndby IF 3 27/8 15:10 Bane 4 FC Fredericia - IF Lyseng Placeringskampe Kampe ID Tid Bane Kamp plads 28/8 09:00 Bane plads plads 28/8 09:05 Bane plads 7.-8.plads 28/8 12:40 Bane plads 5.-6.plads 28/8 13:55 Bane plads Slutspil Slutspil Tid Bane Kamp semifinale:01 28/8 09:00 Bane 1 Vinder pulje 1/2/3- Bedste 2 er semifinale:02 28/8 09:00 Bane 2 Vinder pulje 1/2/3- Vinder Pulje 1/2/3 3. plads 28/8 12:40 Bane 1 Taber semifinale:01 - Taber semifinale:02 finale 28/8 13:50 Bane 1 Vinder semifinale:01 - Vinder semifinale:02

22 Turneringsplan U14 / Tournamentprogram U14 U14 : Fredag 26/8 - Søndag 28/8 Spilleform2 X 30 min Crowne Plaza Elite Cup 2016 Pulje 1 Puljespil Kastrup Boldklub Pulje Tid Bane Kamp IFK Göteborg 1 26/8 15:00 Bane 1 Kastrup Boldklub - IFK Göteborg Hamburger SV 1 26/8 18:05 Bane 4 Hamburger SV - Lørenskog IF Lørenskog IF 2 26/8 17:00 Bane 2 Bjärreds IF - Vålerengen IF 2 26/8 17:00 Bane 3 Brøndby IF - FS Holstebro Pulje /8 17:00 Bane 4 Middelfart G&BK - FK Viking Stavanger Bjärreds IF 3 26/8 17:20 Bane 1 Malmö FF - OKS Vålerengen IF 1 27/8 09:00 Bane 1 Kastrup Boldklub - Hamburger SV Brøndby IF 1 27/8 10:10 Bane 1 Lørenskog IF - IFK Göteborg FS Holstebro 2 27/8 11:00 Bane 2 Bjärreds IF - Brøndby IF 2 27/8 11:00 Bane 3 FS Holstebro - Vålerengen IF Pulje /8 11:00 Bane 4 Middelfart G&BK - Malmö FF Middelfart G&BK 3 27/8 11:20 Bane 1 OKS - FK Viking Stavanger FK Viking Stavanger 1 27/8 14:50 Bane 1 Lørenskog IF - Kastrup Boldklub Malmö FF 1 27/8 15:30 Bane 2 IFK Göteborg - Hamburger SV OKS 2 27/8 15:30 Bane 3 FS Holstebro - Bjärreds IF 2 27/8 16:00 Bane 1 Vålerengen IF - Brøndby IF 3 27/8 16:10 Bane 4 OKS - Middelfart G&BK 3 27/8 16:40 Bane 2 FK Viking Stavanger - Malmö FF Placeringskampe Kampe ID Tid Bane Kamp plads 28/8 10:05 Bane plads plads 28/8 10:05 Bane plads 7.-8.plads 28/8 12:40 Bane plads 5.-6.plads 28/8 13:50 Bane plads Slutspil Slutspil Tid Bane Kamp semifinale:02 28/8 10:10 Bane 1 Vinder pulje 1/2/3- Bedste 2 er semifinale:01 28/8 10:10 Bane 2 Vinder pulje 1/2/3- Vinder Pulje 1/2/3 3.plads 28/8 15:00 Bane 2 Taber semifinale:01 - Taber semifinale:02 Finale 28/8 15:00 Bane 1 Vinder semifinale 01- Vinder semifinale:02

23 Turneringsplan U15 / Tournamentprogram U15 U15 : Fredag 26/8 - Søndag 28/8 Spilleform2 X 30 min Crowne Plaza Elite Cup 2016 Pulje 1 Puljespil IFK Göteborg Pulje Tid Bane Kamp FC København 1 26/8 18:10 Bane 2 IFK Göteborg - FC København SL Benfica 1 26/8 18:10 Bane 3 SL Benfica - Vålerengen IF Vålerengen IF 2 26/8 18:30 Bane 1 Malmö FF - FC Midtjylland 2 26/8 19:20 Bane 2 Hamburger SV - Strømsgodset IF Pulje /8 19:20 Bane 3 Örebro SK - Brøndby IF Malmö FF 3 26/8 19:40 Bane 1 Borussia Dortmund - FC Nordsjælland FC Midtjylland 1 27/8 12:10 Bane 2 IFK Göteborg - SL Benfica Hamburger SV 1 27/8 12:10 Bane 3 Vålerengen IF - FC København Strømsgodset IF 2 27/8 12:30 Bane 1 Malmö FF - Hamburger SV 2 27/8 13:20 Bane 2 Strømsgodset IF - FC Midtjylland Pulje /8 13:20 Bane 3 Örebro SK - Borussia Dortmund Örebro SK 3 27/8 13:40 Bane 1 FC Nordsjælland - Brøndby IF Brøndby IF 1 27/8 16:40 Bane 3 Vålerengen IF - IFK Göteborg Borussia Dortmund 1 27/8 17:10 Bane 1 FC København - SL Benfica FC Nordsjælland 2 27/8 17:50 Bane 2 Strømsgodset IF - Malmö FF 2 27/8 17:50 Bane 3 FC Midtjylland - Hamburger SV 3 27/8 18:20 Bane 1 FC Nordsjælland - Örebro SK 3 27/8 19:00 Bane 2 Brøndby IF - Borussia Dortmund Placeringskampe Kampe ID Tid Bane Kamp plads 28/8 11:20 Bane plads plads 28/8 11:20 Bane plads 7.-8.plads 28/8 12:40 Bane plads 5.-6.plads 28/8 13:55 Bane plads Slutspil Slutspil Tid Bane Kamp semifinale:02 28/8 11:25 Bane 1 Vinder pulje 1/2/3- Bedste 2 er semifinale:01 28/8 11:25 Bane 2 Vinder pulje 1/2/3- Vinder Pulje 1/2/3 3.plads 28/8 16:15 Bane 2 Taber semifinale:01 Taber semifinale:02 Finale 28/8 16:15 Bane 1 Vinder semifinale:01 Vinder semifinale:02

24 Stor tak til alle vores sponsorer og alle de frivillige som har gjort dette elitestævne muligt. Yderligere information om stævnet findes på ev ner/elitecup/ eller facebook Crowne Plaza Elite Cup, hvor der vil være highlights og billeder fra nogle af kampene. Vel mødt!

Kastrup Boldklub kan i samarbejde med sponsorer byde velkommen til invitationselitestævnet Crowne Plaza Elite Cup for årgang 2001, 2002 og 2003

Kastrup Boldklub kan i samarbejde med sponsorer byde velkommen til invitationselitestævnet Crowne Plaza Elite Cup for årgang 2001, 2002 og 2003 Program Crowne Plaza Elite Cup August 2015 VELKOMMEN Kastrup Boldklub kan i samarbejde med sponsorer byde velkommen til invitationselitestævnet Crowne Plaza Elite Cup for årgang 2001, 2002 og 2003 Vi glæder

Læs mere

Program Crowne Plaza Elite Cup August 2014

Program Crowne Plaza Elite Cup August 2014 Program Crowne Plaza Elite Cup August 2014 VELKOMMEN Kastrup Boldklub kan i samarbejde med sponsorer byde velkommen til invitationselitestævnet Crowne Plaza Elite Cup for årgang 2000, 2001 og 2002. Vi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

MAIN SPONSOR: A SPORT EVENT BY VAMDRUP IF FODBOLD

MAIN SPONSOR: A SPORT EVENT BY VAMDRUP IF FODBOLD MAIN SPONSOR: A SPORT EVENT BY VAMDRUP IF FODBOLD Welcome to VIF Fodbold Cup 10: Vamdrup IF Fodbold welcomes players, officials and parents to VIF Fodbold Cup 10 in Arena Syd, Vamdrup Culture- and Sports

Læs mere

Havdrup Fodbold

Havdrup Fodbold Havdrup Fodbold www.hgi-fodbold.dk PROGRAM Søndag den 18. august 2013 Havdrup Idrætscenter Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2013... 3 Regler for Havdrup Sommer Cup... 4 Puljeoversigt... 5 Pulje

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

Velkommen til Sportmaster Segment Cup 2016 d. 4&5/6 2016. Vi glæder os til en fantastisk dag med fair play og flot fodbold

Velkommen til Sportmaster Segment Cup 2016 d. 4&5/6 2016. Vi glæder os til en fantastisk dag med fair play og flot fodbold Velkommen til Sportmaster Segment Cup 2016 d. 4&5/6 2016. Vi glæder os til en fantastisk dag med fair play og flot fodbold En stor tak til vores sponsorer som muliggør dagens stævne Praktiske detaljer

Læs mere

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16

Nordea Næstved Cup. Fra den 3. til 5. oktober 2014. Ungdomshåndbold U10-U16 Nordea Næstved Cup Fra den 3. til 5. oktober 2014 Ungdomshåndbold U10-U16 Velkommen til Nordea Næstved Cup 2014. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen

Læs mere

BUSTRANSPORT MELLEM HALLERNE PROGRAM

BUSTRANSPORT MELLEM HALLERNE PROGRAM BUSTRANSPORT MELLEM HALLERNE PROGRAM UNGDOMSHÅNDBOLDSTÆVNE 24. 27. MARTS 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL LYNGBY PÅSKECUP 2016... 4 DELTAGENDE KLUBBER... 5 INDKVARTERING... 6 BESPISNING... 6 FRITID...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEJEN CUP 2016. drenge årgang 03 & 04 STÆVNETEKST

VELKOMMEN TIL VEJEN CUP 2016. drenge årgang 03 & 04 STÆVNETEKST VELKOMMEN TIL VEJEN CUP 2016 drenge årgang 03 & 04 STÆVNETEKST VELKOMMEN TIL VEJEN CUP 2016 drenge årgang 03 & 04 Velkommen til Vejen... Som formand for Vejen Sportsforening byder jeg samtlige spiller,

Læs mere

Præsenterer B.93 UnikBolig Cup 2016 13-14. august

Præsenterer B.93 UnikBolig Cup 2016 13-14. august & Præsenterer B.93 UnikBolig Cup 2016 13-14. august VELKOMMEN TIL B.93 UnikBolig Cup 2016 B.93 er en af Danmarks største fodboldklubber. Klubben er kendt for sin årelange tradition med at udvikle talentfulde

Læs mere

Indendørsstævne 27., 28. og 29. januar 2012. Program. Stævnesponsor ungdom: Center Pub, Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre

Indendørsstævne 27., 28. og 29. januar 2012. Program. Stævnesponsor ungdom: Center Pub, Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre Indendørsstævne 27., 28. og 29. januar 2012 Program Stævnesponsor ungdom: Center Pub, Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre Praktiske oplysninger Præmier I alle årgange er der præmie til de 3 bedste hold. Spillested

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL LYNGBY PÅSKECUP 2010...4 DELTAGENDE KLUBBER...5 INDKVARTERING...6 BESPISNING...6 FRITID...6 LEDERKOMSAMMEN...6 ORDENSREGLER...7 TURNERINGSREGLER...7 PROTESTER...8 PRÆMIER...9

Læs mere

Program for indendørsstævne Skovlunde Hallen

Program for indendørsstævne Skovlunde Hallen Ballerup-Skovlunde Fodbold Kvinde Elite Fodbold Program for indendørsstævne Skovlunde Hallen Lundebjerggårdsvej, 2740 Skovlunde Lørdag den 18. januar og søndag den 19. januar 2014 U7-piger - 9-piger -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Stævneprogram Firmaidræt Open 2014 - Fredericia Fodbold

Stævneprogram Firmaidræt Open 2014 - Fredericia Fodbold Stævneprogram Firmaidræt Open 2014 - Fredericia Fodbold 08-03-2014 Spillested Erritsø Hallen - Hal 1 og 2 Krogsagervej 42 Erritsø, 7000 Fredericia Stævneledelse Kolding Firma Idræt Afbud Bjarno Sørensen

Læs mere

afholdes i samarbejde med Spjald IF www.ramsingcup.dk

afholdes i samarbejde med Spjald IF www.ramsingcup.dk PROGRAM Ramsing Cup i Spjald afholdes 3. - 5. AUGUST 2012 i samarbejde med Spjald IF www.ramsingcup.dk Praktiske oplysninger: Velkommen til Ramsing Cup 2012. Ved ankomsten bedes I henvende jer på stævnekontoret,

Læs mere

afholdes www.ramsingcup.dk

afholdes www.ramsingcup.dk PROGRAM Ramsing Cup i Spjald afholdes 5. - 7. AUGUST 2016 www.ramsingcup.dk Praktiske oplysninger: Velkommen til Ramsing Cup 2016. Ved ankomsten bedes I henvende jer på stævnekontoret, der er placeret

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Drenge, 7 mands: U 10, U 11, U12 Drenge, 11 mands: U 13, U 14 og U 15 Piger, 5 mands: U 10 Piger, 7 mands: U 11, U 12, U 13 Piger, 11 mands: U 14 og

Drenge, 7 mands: U 10, U 11, U12 Drenge, 11 mands: U 13, U 14 og U 15 Piger, 5 mands: U 10 Piger, 7 mands: U 11, U 12, U 13 Piger, 11 mands: U 14 og 2012 29.-30. juni og 1. juli 2012 Drenge, 7 mands: U 10, U 11, U12 Drenge, 11 mands: U 13, U 14 og U 15 Piger, 5 mands: U 10 Piger, 7 mands: U 11, U 12, U 13 Piger, 11 mands: U 14 og U 15 Indhold Indhold

Læs mere

Marienlyst Pige Cup 2012

Marienlyst Pige Cup 2012 Stævneprogram lørdag den 18. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Det er med stor glæde og lidt sommerfugle i maven at vi kan byde velkommen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2015 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 5 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 6 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

afholdes i samarbejde med Spjald IF www.ramsingcup.dk

afholdes i samarbejde med Spjald IF www.ramsingcup.dk PROGRAM Ramsing Cup i Spjald afholdes 31. JULI - 2. AUGUST 2015 i samarbejde med Spjald IF www.ramsingcup.dk Praktiske oplysninger: Velkommen til Ramsing Cup 2015. Ved ankomsten bedes I henvende jer på

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Stævneprogram Lørdag og søndag den 16-17. august 1 Rema 1000 Pige Cup 2014 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Rema 1000 Pige Cup 2014 Praktiske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Cup 2016. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2016. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2016 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 19. 21. februar 2016 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2016 for 8. år i træk. Det er en stor fornøjelse,

Læs mere

Velkommen til 24Sport Cup 2016

Velkommen til 24Sport Cup 2016 Velkommen til 24Sport Cup 2016 Afholdes den 11-12 juni 2016 Hos B73 Slagelse Parkering Da vi bliver rigtig mange på samme tid, bedes i respektere naboerne i området, og kun parkere de tilladte steder.

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Esbjerg fb. Kia Elite Cup 2016. Følg os på FACEBOOK EfB KIA ELITE CUP

Esbjerg fb. Kia Elite Cup 2016. Følg os på FACEBOOK EfB KIA ELITE CUP Esbjerg fb Kia Elite Cup 2016 Følg os på FACEBOOK EfB KIA ELITE CUP Turneringsreglement Stævnet afvikles efter internationale regler U12 født i 2004 spiller 8 vs 8 (2 x 30 min) boldstr. 4 U13 født i 2003

Læs mere

Velkommen til. DGI badminton byder jer alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til årets Landsmesterskaber.

Velkommen til. DGI badminton byder jer alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til årets Landsmesterskaber. Velkommen til Landsmesterskaber 2016 DGI badminton byder jer alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til årets Landsmesterskaber. Efter sæsonens stævner i landsdelsforeningerne mødes vi til DGI

Læs mere

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA 08.00 TIL 18.00. BANE FORDELING

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA 08.00 TIL 18.00. BANE FORDELING SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN OG FRA 08.00 TIL 18.00. BANE FORDELING PROGRAM OG INFORMATIONER VEDR. SUPERBRUGS CUP 2013. : 14.00-20.00: Indkvartering. 17.30-20.00: aftensmad. KUN for dem som har forud bestilt.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

PROGRAM FOR IDRÆTSDAG FREDAG D. 30. AUGUST 2013

PROGRAM FOR IDRÆTSDAG FREDAG D. 30. AUGUST 2013 PROGRAM FOR IDRÆTSDAG FREDAG D. 30. AUGUST 2013 Indhold: Generel information Turneringsplan for: Beachvolley Fodbold, drenge Fodbold, piger Hockey Rundbold Regler for de enkelte discipliner Oversigt over

Læs mere

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Fredag den 16. maj, lørdag 17. maj & søndag 18. maj 2014 STÆVNEPROGRAM

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Fredag den 16. maj, lørdag 17. maj & søndag 18. maj 2014 STÆVNEPROGRAM KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE Fredag den 16. maj, lørdag 17. maj & søndag 18. maj 2014 STÆVNEPROGRAM Kastrup Boldklubs jubilæumsstævne er planlagt for at sikre et breddestævne for alle drenge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

TEAM FAXE HÅNDBOLD AFHOLDER HARIBO CUP FOR 29. GANG FREDAG D. 2.- LØRDAG D. 3.- OG SØNDAG D. 4. MAJ 2014.

TEAM FAXE HÅNDBOLD AFHOLDER HARIBO CUP FOR 29. GANG FREDAG D. 2.- LØRDAG D. 3.- OG SØNDAG D. 4. MAJ 2014. TEAM FAXE HÅNDBOLD AFHOLDER HARIBO CUP FOR 29. GANG FREDAG D. 2.- LØRDAG D. 3.- OG SØNDAG D. 4. MAJ 2014. Indbydelse og stævneinformation Som noget nyt kan der i år tilmeldes enten i A eller B række i

Læs mere

- U17 piger - U17 drenge

- U17 piger - U17 drenge Landsmesterskaber i udefodbold: - U17 piger - U17 drenge Den 05. - 07. september 2008 i Lejre Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i DGI s landsmesterskab i fodbold.

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Drenge A & U15 Drenge A Lørdag den 13. februar 2016 Arena Himmerland DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

FRØ CUP 2014 AARUP BK AARUP BOLDKLUB HÅNDBOLD

FRØ CUP 2014 AARUP BK AARUP BOLDKLUB HÅNDBOLD FRØ CUP 2014 AARUP BK AARUP BOLDKLUB HÅNDBOLD AARUP BK HÅNDBOLD byder velkommen til den 27. FRØ CUP. PROGRAM FOR FRØ CUP 2014. FREDAG D. 25. APRIL 2014. Kl. 17.00 19.00 Indkvartering på Aarupskolen Kl.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Stævneprogram. Det Uofficielle DM for U10 drenge og piger 2015. Greve d. 18. 19. april 2015

Stævneprogram. Det Uofficielle DM for U10 drenge og piger 2015. Greve d. 18. 19. april 2015 Stævneprogram Det uofficielle DM for U10 drenge og piger Greve d. 18. 19. april 2015 Billeder fra U10DM 2014 se mere på http://www.flickr.com/photos/grevehaandbold Kære deltager For 16. gang byder vi jer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINI SKAW CUP 2015

VELKOMMEN TIL MINI SKAW CUP 2015 KAMPPROGRAM SPILLERÆKKER: VELKOMMEN TIL MINI SKAW CUP 2015 U6 / 5 mands, pige og drenge (max. 8 spillere) U7 / 5 mands, pige og drenge (max. 8 spillere) U8 / 5 mands, pige og drenge (max. 8 spillere) U9

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Program LILLE VM 2011

Program LILLE VM 2011 Velkommen til. Vi er glade for at kunne ønske jer velkommen til vores stævne, som vi afholder for andet år i træk efter stævnets genfødsel. Stævnet afholdes i påsken d. 23.-25. april. Vi håber, at alle

Læs mere

Program til Langå Sparekasse Cup

Program til Langå Sparekasse Cup Program til Langå Sparekasse Cup Houlbjerg-Laurbjerg IF byder igen i år velkommen til Langå Sparekasse Cup i week-enden den 13. - 14. og 21. november 2015. Program til den 21. november udsendes søndag

Læs mere

Velkommen til Sportmaster Cup 2009 i Ribe!

Velkommen til Sportmaster Cup 2009 i Ribe! Velkommen til Sportmaster Cup 2009 i Ribe! Ribe Håndboldklubs ungdomsafdeling byder velkommen til klubbens 12. håndboldstævne for ungdomshold. Stævnet er arrangeret i samarbejde med Sportmaster i Ribe.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Velkommen til Ribe EliteCup 2015

Velkommen til Ribe EliteCup 2015 Velkommen til Ribe EliteCup 2015 Ribe Håndboldklubs ungdomsafdeling byder velkommen til klubbens 18. elitestævne for ungdomshold. 95 hold har valgt at bruge weekenden den 28. - 30. august på at forberede

Læs mere

LITE-HOUSE.DK CUP 2012 STÆVNESPONSOR: LITE-HOUSE.DK

LITE-HOUSE.DK CUP 2012 STÆVNESPONSOR: LITE-HOUSE.DK LITE-HOUSE.DK CUP 2012 STÆVNESPONSOR: LITE-HOUSE.DK Kære klubber, ledere, trænere og spillere Haslev Fodbold Club har i samarbejde med LITE-HOUSE.DK hermed fornøjelsen at byde velkommen til LITE-HOUSE.DK

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2016 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 18 JUNI og SØNDAG DEN 19 JUNI, hvor der bliver rigtig gang

Læs mere

Program. I Dragsholm Fritidscenter Kalundborgvej 21 Fårevejle Kirkeby 4540 Fårevejle

Program. I Dragsholm Fritidscenter Kalundborgvej 21 Fårevejle Kirkeby 4540 Fårevejle Program Den 27, 28,29 og 30 december 2011 I Dragsholm Fritidscenter Kalundborgvej 21 Fårevejle Kirkeby 4540 Fårevejle Arrangør: Fårevejle Boldklub Velkommen til vores stævne Fårevejle Boldklub byder alle

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 20 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere.

Igen i år er det også lykkedes os at få nogle af sjællands bedste dommere. Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde velkommen til et af Danmarks største ungdomsstævner med ca. 300 hold, og hvor der skal spilles rigtig mange kampe. Det er desværre sidste gang i år at DANSKE

Læs mere

Zebra Cup 2014. for drenge- og pigerækkerne U6 U12 Søndag den 25. maj 2014 i Aalborg Chang. Provstejorden 13, 9000 Aalborg. www.aalborgchang.

Zebra Cup 2014. for drenge- og pigerækkerne U6 U12 Søndag den 25. maj 2014 i Aalborg Chang. Provstejorden 13, 9000 Aalborg. www.aalborgchang. www.aalborgchang.dk Zebra Cup 2014 for drenge- og pigerækkerne U6 U12 dag den 25. maj 2014 i Aalborg Chang Provstejorden 13, 9000 Aalborg Sponsorer ANKOMST OG PARKERING VED AALBORG CHANG, PROVSTEJORDEN,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Velkommen til. i Såby Hallen d. 3. 5. februar 2012

Velkommen til. i Såby Hallen d. 3. 5. februar 2012 Velkommen til i Såby Hallen d. 3. 5. februar 2012 U6 drenge (06), U7 drenge(05), U8 drenge(04), U9 drenge(03), U11 drenge(01), U11 piger(01) og U13 drenge (99). Såby Hallen Egevej 6 4060 Kirke Såby Tlf.

Læs mere

Djurs Sommerland Cup

Djurs Sommerland Cup PROGRAM Djurs Sommerland Cup søndag den 12. juni 2016 Jyske 3-bold stævne 1 PROGRAM Ved ankomsten til spillestedet (Djurs Sommerland) skal en person fra holdet melde sig ved DBU Jyllands repræsentant med

Læs mere

NYBOLIG Invitationsstævne STÆVNEPROGRAM

NYBOLIG Invitationsstævne STÆVNEPROGRAM NYBOLIG Invitationsstævne lørdag den 5. august & søndag den 6. august 0 STÆVNEPROGRAM side af 5 Velkommen til Rosenhøj Invitationsstævne lørdag 5. august & søndag 6. august 0. Rosenhøj invitationsstævne

Læs mere

Sponsorer. Aalborg Chang Provstejorden 13 9000 Aalborg

Sponsorer. Aalborg Chang Provstejorden 13 9000 Aalborg Sponsorer Aalborg Chang Provstejorden 13 9000 Aalborg Ankomst og parkering Det er ikke nødvendigt at anmelde sin ankomst hos stævneledelsen, da alle hold har fået tilsendt faktura og bekræftelse. Der er

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369 INVITATION 2014 Kære fodboldleder Det er Frederiksberg Alliancen 2000 en glæde endnu engang at invitere til elite stævne på Frederiksberg, under navnet: Danbolig Niels Hald Cup 2014 I år har vi den glæde

Læs mere

Velkommen til UNGDOMSMESTERSKABERNE INDE U16/U18 2016. i Skovbakken Tennis

Velkommen til UNGDOMSMESTERSKABERNE INDE U16/U18 2016. i Skovbakken Tennis Velkommen til UNGDOMSMESTERSKABERNE INDE U16/U18 2016 i Skovbakken Tennis VELKOMMEN TIL UNGDOMSMESTERSKABERNE 2016 I SKOVBAKKEN FOR U16 & U18 Skovbakken Tennis er glad for i samarbejde med Dansk Tennis

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Med disse ord byder jeg Jer alle velkommen til Albertslund, til nogle forhåbentlig gode, spændende og solrige håndbolddage.

Med disse ord byder jeg Jer alle velkommen til Albertslund, til nogle forhåbentlig gode, spændende og solrige håndbolddage. Vi er glade for, at vi endnu engang kan byde velkommen til et af Danmarks største ungdomsstævner med 295 hold, og hvor der skal spilles rigtig mange kampe. Det er stadig DANSKE BANK, Albertslund afd. som

Læs mere

Marienlyst Drenge Cup 2012

Marienlyst Drenge Cup 2012 Stævneprogram Søndag den 19. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til dette års Marienlyst

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

Brøndby Talentcup 2016

Brøndby Talentcup 2016 Brøndby Talentcup 2016 Lørdag d. 15. oktober Deltagende klubber Velkommen til Brøndby Talentcup for U10 piger Lørdag d. 15. oktober 2016 Vi er glade for at I vil deltage i 1. udgave af vores talentstævne

Læs mere

Stævneprogram. Greve d.19. 21. april 2013. Uofficielle DM for U10 drenge og piger 2013

Stævneprogram. Greve d.19. 21. april 2013. Uofficielle DM for U10 drenge og piger 2013 Stævneprogram Det uofficielle DM for U10 drenge og piger Greve d.19. 21. april 2013 Uofficielle DM for U10 drenge og piger 2013 www.grevehaandbold.dk Kære deltager For 14. gang byder vi jer alle sammen

Læs mere

ASV BYDER VELKOMMEN TIL SPAREKASSEN HIMMERLAND CUP 22. 24. februar 2013

ASV BYDER VELKOMMEN TIL SPAREKASSEN HIMMERLAND CUP 22. 24. februar 2013 ASV BYDER VELKOMMEN TIL SPAREKASSEN HIMMERLAND CUP 22. 24. februar 2013 bolden er sponseret af Sportigan Hadsund Støt vore sponsorer de støtter os Der er nogle enkelte hold der endnu ikke har indbetalt

Læs mere

Kampprogram Jysk-Fynsk A og B. mesterskab

Kampprogram Jysk-Fynsk A og B. mesterskab Kampprogram Jysk-Fynsk A og B. mesterskab jylland - Jysk-fynsk udvalg samt Aars 1K byder velkommen til dette års Jysk-Fynsk A og B. mesterskab på Aars stadion. Den 13 og 14 aug. 2011 Vi håber på et godt

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne PROGRAM SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne 27. - 28. - 29. december 2015 Hvidbjerg Hallerne, Næssundvej 325, 7960 Karby. Hal 1 & 2 Sydmors hovedsponsor: 2 Sydmors I.F. s 44. juleturnering Velkommen til Sydmors

Læs mere

TIVOLI CUP FRIHEDEN 2014

TIVOLI CUP FRIHEDEN 2014 TIVOLI CUP FRIHEDEN 2014 VELKOMMEN Rigtig hjertelig velkommen til IF Hasle KFUM s 12. år med Tivoli Cup Friheden i Aarhus! Tivoli Cup Friheden udspringer af et samarbejde mellem IF Hasle KFUM håndbold

Læs mere

Landsmesterskaber i udefodbold: - U14 piger - U14 drenge. Den 29.-31. august 2008 i Aars

Landsmesterskaber i udefodbold: - U14 piger - U14 drenge. Den 29.-31. august 2008 i Aars Landsmesterskaber i udefodbold: - U14 piger - U14 drenge Den 29.-31. august 2008 i Aars Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i DGI s landsmesterskab i fodbold. Tillykke

Læs mere

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Søndag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U10

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Søndag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U10 KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE Søndag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U10 Kastrup Boldklubs jubilæumsstævne er planlagt for at sikre et breddestævne for alle drenge i årgangene U7 U12 i 3

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2016

Velkommen til Vodskov Cup 2016 Velkommen til Vodskov Cup 2016 Vodskov IF byder velkommen! Weekenden den 25.-26. juni Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2016, der i år afvikles for 14. gang på Vodskov

Læs mere

Velkommen til. DGI badminton byder jer alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til årets Landsmesterskaber.

Velkommen til. DGI badminton byder jer alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til årets Landsmesterskaber. Velkommen til Landsmesterskaber 2016 DGI badminton byder jer alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til årets Landsmesterskaber. Efter sæsonens stævner i landsdelsforeningerne mødes vi til DGI

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

SG8 Invitational informations hæfte Informationer vedrørende regler, turneringsprogram og diverse

SG8 Invitational informations hæfte Informationer vedrørende regler, turneringsprogram og diverse SG8 Invitational informations hæfte Informationer vedrørende regler, turneringsprogram og diverse The important people here are the supporters, they are the key to any football club. I'm lucky enough to

Læs mere

Næstved 29. december 2010

Næstved 29. december 2010 MINI JULESTÆVNE Næstved 29. december 2010 Næstved/Herlufsholm Håndbold Venner Velkommen til Sydbank Mini Julestævne Næstved 2010 Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL LYNGBY PÅSKECUP 2011... 4 DELTAGENDE KLUBBER... 5 INDKVARTERING... 6 BESPISNING... 6 FRITID... 6 LEDERKOMSAMMEN... 6 ORDENSREGLER... 7 TURNERINGSREGLER... 7 PROTESTER...

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Djurs Sommerland Cup søndag den 19. juni 2016 Jyske 3-bold stævne

Djurs Sommerland Cup søndag den 19. juni 2016 Jyske 3-bold stævne PROGRAM Djurs Sommerland Cup søndag den 19. juni 2016 Jyske 3-bold stævne PROGRAM Ved ankomsten til spillestedet (Djurs Sommerland) skal en person fra holdet melde sig ved DBU Jyllands repræsentant med

Læs mere

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA TIL BANE FORDELING

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA TIL BANE FORDELING SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA 08.00 TIL 20.00. BANE FORDELING RESULTATER OG STILLINGER KAN SES PÅ www.cupoffice.dk/20170811_superbrugscup PROGRAM OG INFORMATIONER VEDR. SUPERBRUGS CUP 2017.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Danish National Corporate Championship The golf tournament for the Danish business community

Danish National Corporate Championship The golf tournament for the Danish business community Danish National Corporate Championship 2017 The golf tournament for the Danish business community National golf tournament for companies represented by one or more teams Tournament conditions: Played as

Læs mere

SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup 2015. Havdrup Fodbold. www.hgi-fodbold.dk PROGRAM. Søndag den 16. august 2015 Havdrup Idrætscenter

SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup 2015. Havdrup Fodbold. www.hgi-fodbold.dk PROGRAM. Søndag den 16. august 2015 Havdrup Idrætscenter Havdrup Fodbold www.hgi-fodbold.dk PROGRAM Søndag den 16. august 2015 Havdrup Idrætscenter Indholdsfortegnelse Velkommen til SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup 2015... 3 Regler for SuperBrugsen - Havdrup

Læs mere

KM i fodbold 2009. VELKOMMEN TIL Roskilde den 28. 30. august. Indbydelse marts 2009

KM i fodbold 2009. VELKOMMEN TIL Roskilde den 28. 30. august. Indbydelse marts 2009 KM i fodbold 2009 VELKOMMEN TIL Roskilde den 28. 30. august Indbydelse marts 2009 KFUM Mesterskaber i Fodbold. Roskilde KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige sommerdage

Læs mere

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Lørdag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U9

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Lørdag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U9 KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE Lørdag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U9 Kastrup Boldklubs jubilæumsstævne er planlagt for at sikre et breddestævne for alle drenge i årgangene U7 U12 i 3 forskellige

Læs mere