Program for bestyrelsens strategiseminar d. 17. august 2015 på Jomfruens Egede, Kirkevej 7, Faxe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for bestyrelsens strategiseminar d. 17. august 2015 på Jomfruens Egede, Kirkevej 7, Faxe."

Transkript

1 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 13. august 2015 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 17. august 2015 på Jomfruens Egede, Kirkevej 7, Faxe. Program for seminar: Program mandag d. 17. august Tovh. Del 1: velkomst Kl Kl Ankomst til Jomfruens Egede m. kaffe og morgenbrød Velkomst v. bestyrelsesformand og rektor Siden sidst den politiske situation m.v. ML/ LDL Del 2.0: Vision og strategi Kl Status vedr. rammer og proces for KADK s nuværende strategiarbejde LDL Præsentation af tidsperspektiver for KADK s videre visions- og strategiarbejde Strategien på kort sigt Strategien på mellemlangt sigt Strategien på langt sigt Del 2.1: Strategien på mellemlangt sigt Kl Kvalitet i uddannelserne v. rektor LDL/UH Oplæg om institutionsakkreditering v. Christian Tangkjær, prodekan CBS samt drøftelser vedr. institutionsakkrediteringen fra et bestyrelsesperspektiv Præsentation af den videre proces for KADK s institutionsakkreditering Kl Pause med efterfølgende frokost Del 2.2: Strategien på kort sigt Kl Strategien på kort sigt v. rektor LDL Drøftelser af strategien på kort sigt og kommunikation af KADK s hovedbudskaber Kl Pause m. kaffe og kage 1/2

2 Program fortsat Program mandag d. 17. august Tovh. Del 2.3: Strategien på langt sigt Kl Processen mod en ny vision v. rektor LDL Oplæg vedr. omverdensanalyse ved Hegelund/Mose Kommunikationskonsulenter Kl Kl Pause Drøftelser af oplæg samt vision og strategi på langt sigt LDL Del 3: Opsamling og middag Kl Opsamling på dagens drøftelser og den videre proces LDL/ML Kl Pause Kl Fælles middag og evt. videre drøftelser kl Afgang fra Jomfruens Egede mod København H. 2/2

3 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 13. august 2015 Indstilling til strategiseminar d. 17. august 2015 Vedr. programpunkt 2.1: vision og strategi Kvalitet i uddannelserne - Institutionsakkreditering Baggrund Den 1. juli 2013 trådte en ny akkrediteringslov i kraft (Lov nr. 601 af 12.juni 2013). Med den nye lov skal alle videregående uddannelsesinstitutioner overgå fra uddannelsesakkrediteringer til institutionsakkrediteringer inden udgangen af KADK har til Danmarks Akkrediteringsinstitution indgivet ønske om at blive institutionsakkrediteret i efteråret 2017, og skal herefter institutionsakkrediteres hvert sjette år. Kort om institutionsakkreditering En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en uddannelsesinstitution har et samlet kvalitetssikringssystem på institutionsniveau, der løbende monitorerer uddannelserne og sikrer deres kvalitet og relevans. Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle institutionens uddannelser, være velbeskrevet, gennemprøvet i praksis, systematisk og velfungerende. Formålet med en institutionsakkreditering er, at styrke KADK s arbejde med at udvikle uddannelser med stadig højere faglig kvalitet og relevans. For KADK betyder institutionsakkrediteringen, at vi skal bygge videre på den enestående rolle, vi har blandt de førende uddannere af arkitekter, designere og konservatorer i verden. Udgangspunktet er at noget, der allerede er godt, skal gøres bedre. Det er op til KADK selv at fastsætte det system, der bedst sikrer og udvikler kvaliteten og relevansen af KADK s uddannelser med uddgangspunkt i de i loven fem fastsatte kriterier. De fem kriterier som KADK skal helhedsvurderes på baggrund af er: Kriterium I: Kvalitetssikringspolitik og -strategi: At KADK skal have en formelt vedtaget kvalitetssikringspolitik og -strategi for løbende sikring og udvikling af uddannelsernes og de enkelte udbuds kvalitet og relevans. Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering: Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau og organiseres og gennemføres således, at det fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans. Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag: KADK har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et videngrundlag, der svarer til uddannelser af den givne type på det givne niveau og giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål. Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold: KADK har en praksis, som sikrer, at uddannelserne har det rette niveau samt et fagligt indhold og en pædagogisk kvalitet, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål. Kriterium V: Uddannelsernes relevans: KADK har en praksis, der sikrer, at såvel nye som eksisterende uddannelser afspejler samfundets behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og ændrede behov på det danske arbejdsmarked. 1/3

4 Afgørelser ved en institutionsakkreditering I forbindelse med selve akkrediteringsprocessen skal KADK som det første udarbejde en selvevalueringsrapport. Danmarks Akkrediteringsinstitution nedsætter samtidig et akkrediteringspanel, der skal som led i akkrediteringen skal besøge KADK og interviewe ledelse, medarbejdere, studerende og eksterne interessenter samt gennemføre såkaldte audittrails (evaluering af udvalgte dele af kvalitetssystemet). Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder herefter en indstilling på baggrund af panelets rapport. Indstilling og rapport sendes til Akkrediteringsrådet, der afgør om KADK skal modtage en positiv institutionsakkreditering, betinget positiv institutionsakkreditering eller afslag på institutionsakkreditering. Nedenfor er anført konsekvenserne af Akkrediteringsrådets afgørelsestyper: Afgørelse Vurdering Konsekvens Positiv akkreditering Helhedsvurdering af, om kvalitetssikringssystemet med undtagelse af få klart afgrænsede problemstillinger, er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis. Mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser. Betinget akkreditering Helhedsvurdering af, at kvalitetssikringssystemet i hovedparten er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis. Rådet vil i sin afgørelse påpege mindre velfungerende områder, som der efterfølgende skal følges op på indenfor en given tidsramme. Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Der udarbejdes plan for opfølgning. Afslag Helhedsvurdering af, at der er flere væsentlige mangler kvalitetssikringssystemets opbygning eller funktion i praksis. Uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud. Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan. De første erfaringer fra andre uddannelsesinstitutioner, som har været igennem processen med en institutionsakkreditering, viser at arbejdet er med at opbygge et kvalitetssikringssystem og dertilhørende kvalitetskultur - der er velbeskrevet, gennemprøvet, systematisk og velfungerende på alle niveauer - er tidsmæssigt omfattende og ressourcekrævende. Blandt den første række af afgørelser fra Akkrediteringsinstitutionen er flere som har modtaget positive akkrediteringer (DTU, SDU, UCSJ), mens en række andre institutioner har modtaget betingede institutionsakkrediteringer (CBS, IT-Universitetet). En enkelt institution har modtaget afslag på akkreditering (UC Lillebælt). Flere af de uddannelsesinstitutioner, som står over for at skulle akkrediteres, har på baggrund af de første afgørelser fra Akkrediteringsrådet, valgt at udskyde deres planer om institutionsakkredtering med henblik på at tilpasse deres kvalitetssikringssystemer og -organisation yderligere. Ved udskydelse af en institutionsakkreditering kan en enkelt af KADK s uddannelser risikere at blive udtaget til en såkaldt uddannelsesakkreditering. 2/3

5 Bestyrelsens rolle i forbindelse med institutionsakreditering Bestyrelsen inddrages allerede i dag i strategiske dele af KADK s kvalitetssikringssystem i forbindelse med f.eks. vedtagelse af KADK s overordnede strategi, udviklingskontrakt, årsrapporter m. nøgletal samt løbende statusopdateringer på det strategiske arbejde m.v I fremtiden vil bestyrelsen blive inddraget yderligere med henblik på at blive orienteret om og drøfte centrale dele af kvalitetssikringssystemet samt modtage faste statusopdateringer frem mod en endelig institionsakkreditering. Indstilling: - Det indstilles, at bestyrelsen orienteres nærmere om det kommende arbejde med at blive institutionsakkrediteret, herunder om bestyrelsens og ledelsens rolle i institutionsakkrediteringsprocessen. - Det indstilles endvidere at bestyrelsen orienteres om den videre overordnede proces frem mod en endelig institutionsakkreditering. Bilag: - Yderligere information om institutionsakkrediteringer kan findes på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside: Sagsbehandler: Uffe Hundrup, Ledelsessekretariatet Chefkonsulent 3/3

6 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 3. juli 2015 KADK Gennemgang af anbefalinger om fremtidssikring af de kunstneriske arkitekt- og designuddannelser Vi gennemgår her KADK s status og perspektiver på anbefalingerne i rapporten. Anbefaling 1: Dimensionering Vi har på KADK, Arkitektskolen og Designskolen, læst rapportens anbefalinger og de mange analyser, der følger med. På baggrund af materialet har vi skærpet vores strategi på både arkitektuddannelsen og designuddannelsen. Hvis der på baggrund af rapporten skal ses på en yderligere dimensionering af vores uddannelser, har vi udviklet en række modeller til det. For det er vores opfattelse, at der findes bedre modeller, end den konkrete arbejdsdeling, der foreslås i rapporten. Modeller som bevarer den høje kvalitet i vores uddannelsesmiljøer og samtidig tilgodeser det meget store antal beslægtede uddannelser. Vi ser frem til at uddybe dette i en dialog med ministeren. Anbefaling 2: Nye optag KADK s lancerede i 2014 den mest omfattende omstrukturering af skolernes faglige miljøer i nyere tid. Den nye faglige struktur er del af KADK s vision strategi: at få flere kandidater i arbejde. Den nye struktur sikrer skærpede programprofiler, mere forskelligartede kompetenceprofiler og fokus på anvendelsesmuligheder på alle programmer. Vi antager, at dette vil brede ansøgerfeltet ud. Desuden har KADK gennemført en række fælles indsatser, herunder: Informationskampagne med direct mails til Studievalgscentre målrettet nye ansøgertyper. Øget information om dispensation via website og informationsmateriale Åbent Hus som stor samlet event, udvidet til kandidatprogrammer, så hele uddannelsesvejen gennem arkitekt- og designuddannelsen præsenteres for ansøgere. KADK-A (særligt): Arkitektskolen har i 2015 indført ny optagelse, udelukkende via kvote 2. Det giver et bredere og mere sammensat ansøgerfelt med mange forskellige kompetencer, som matcher de mange forskellige aspekter af dagens arkitektbranche. Vi har kørt pilotforløb for gymnasier som introduktion til uddannelsen. Arkitektstuderende kommer ofte fra hjem, hvor forældre også selv har en længere uddannelse bag sig. I projektet INDBLIK samarbejdes med tre gymnasier, hvor mange af eleverne kommer med en anden baggrund, og hvor det at vælge arkitektuddannelsen ikke nødvendigvis er oplagt. KADK-D (særligt): Optagelsesinterviews er fra i år suppleret med interviewdel om ansøgers karriereønsker og målrettethed. Skærpet evaluering: Fokus på hvem kom ind og analyse af om vi har opnået et mere diverst studenterfelt. På baggrund af dette vil der evt. blive indført nye initiativer, der skærper indsatsen. 1/6

7 Anbefaling 3: Stærkere faglige kompetencer KADK s uddannelser er i 2014 alle blevet tilpasset, så de tydeligere baserer sig på det tredelte vidensgrundlag: Praksis, Forskning og Kunst. De tre fokusområder afspejler sig i læringsmål gennem uddannelserne, hvor alle kandidater uddannes i T-formet kompetencesæt: dybe kernefaglige kompetencer og tværgående, generiske kompetencer, sådan som det efterspørges af aftagerne. Aftagerne efterspørger også styrkede teknologiske kompetencer. I den nye struktur har vi på Arkitektskolen samlet hele det teknologiske felt, i et miljø, der skaber kritisk masse i et institut. På Designskolen har vi skabt et fælles miljø mellem Visuel Kommunikation, Spil og Productiondesign, der kan styrke det digitale miljø.,. Fælles for KADK-A og KADK-D: Der er indført obligatorisk, ECTS-givende undervisning i generiske kompetencer virksomhedsstrategi/praksisformer på alle uddannelser. Der er iværksat nye semesterforløb med andre uddannelsesinstitutioner (bl.a. CBS) for at styrke kandidaternes forretningsforståelse. Samarbejdet med CBS udvides til fuldt kandidatprogram. Arkitektuddannelsen er tilpasset til flere mindre moduler, mens designuddannelsen er justeret fra en mere atomiseret modul-opbygning til mere sammenhængende moduler, der sikrer progression og længerevarende samarbejder med eksterne parter. Karrierevejledning foregår (efter råd fra bl.a. skolernes aftagerpaneler) integreret på alle programmer i dag. Karrierevejledningen foregår dermed ikke ved siden af uddannelsen, men integreret i de enkelte programmer. KADK opruster yderligere på karrierevejledning, og alle kandidatstuderende tilbydes 1:1- samtaler med henblik på at udarbejde en karriereplan. Vi vil gerne iværksætte kompetenceløft og efteruddannelse af undervisere til at indgå i karrierefremmende vejlederrolle. Rapportens analyser har også inspireret til nye initiativer til styrkelse af de teknologiske områder. Disse vil blive rullet ud for at styrke hele de digitale kompetencer yderligere over de kommende år, så kandidaterne i højere grad kan arbejde med og udvikle nye digitale platforme. Anbefaling 4: Fokuseret forskning KADK s forskning er organiseret i 7 institutter, der tilsammen skaber KADK s internationale forskningsmiljø. Institutternes fokusområder matcher de brancher og jobtyper, vi uddanner til. De dækker bredden fra byudvikling, landskabsarkitektur, kultur og bevaring, bygningskunst og teknologi - til lys, interiør, digital og visuel kommunikation samt produkt- og servicedesign. Hvert institut har et netværk af relevante samarbejdspartnere med andre, internationale institutioner og fra den internationale branche. Vi har styrket forskningen gennem fusionen i 2011, blandt andet med en tværgående ph.d.-skole og et såkaldt fagfælleudvalg, som kvalitetsudvikler og koordinerer eksterne ansøgninger, før de sendes ud. I institutterne møder KADK's studerende forskere, praktikere og undervisere ved tegnebordet, i værkstedet og ved forelæsninger. Det 3-delte vidensgrundlag understøttes på den måde organisatorisk helt ud i de enkelte institutter og programmer. KADK fik i 2014 anerkendt en forsker med en Sapere Aude-Topforsker-pris og hentede halvdelen af de eksterne forskningsmidler i EU konkurrence (Horizon 2020), hvor KADK sidde for bordenden af et stort internationalt samarbejde med virksomheder og tegnestuer. Vi har skabt en øget professionalisering af området. 2/6

8 KADK har derudover en række erhvervsphd er og opsamler løbende viden fra praksis bl.a. via aftagerpaneler og strategiske samarbejder. Med KADK s nye Forskningsplan udstikker KADK en række strategiske fokuspunkter for forskningen. Planen beskriver, hvordan KADK kan: sikre fortsat opbygning af kritisk masse styrke faglig kvalitet, der sikrer at KADK s aktiviteter klarer sig i ekstern konkurrence i forhold til forskningsmidler, publicering og anvendelse i erhvervet. KADK har fortsat fokus på at skabe den nødvendige faglige og organisatoriske styrke til at indhente forskningsmidler i en øget international konkurrence. KADK er desuden drivende på at Danmark får defineret værdien af kunstnerisk udviklingsarbejde inden for arkitektur og design øge forskningsbasering af uddannelserne der gør vores kandidater i stand til at berige erhvervet med den nyeste viden og strategiske og analytiske kompetencer Styrke samfundsrelevans og synlighed hvor KADK udvikler ny førende forskning i tæt samarbejde med erhvervsliv og samfund. Dette vil bl.a. ske gennem deltagelse i den innovationshub, Realdania vil etablere i det nybyggede Bryghus i København. KADK vil i de kommende år satse mere på praksisnær forskning og medvirke til at der skabes nye virksomheder. Anbefaling 5: Forandring af institutionskulturen KADK har siden fusionen styrket sin ledelse gennem en bestyrelse og der er sat mere fokus på ledelseskompetencer på alle ledelsesposter, for at imødekomme ambitionen om at skabe en lærende og åben organisation, der er i samspil med virksomheder og det omkringliggende samfund. KADK har - med etableringen af de nye institutter - iværksat et stort kulturforandringsprojekt, hvor erhvervs- og praksisindsatsen er integreret i undervisningsplaner og studieordninger. Alt dette har vi sat i gang for at øge kvaliteten og beskæftigelsen. KADK har allerede en væsentlig styrkeposition i nye samarbejder med offentlige institutioner og andre aktører, der ikke normalt bruger designer/arkitekter f.eks. via Codesign, der har strategiske samarbejder med FN, danske folkebiblioteker, den amerikanske medicinalindustri, aktører på affaldsområdet mv. Indsatsen styrkes yderligere ved, at KADK har forpligtet sig på at udvikle nye praktiksamarbejder med nye aftagere - og strategiske samarbejder med erhvervsliv om innovation/entrepreneurskab. KADK s undervisere har i dag enten en baggrund inden for praksis, kunstnerisk udviklingsarbejde eller forskning. Lidt under 50 % af undervisningen på arkitektuddannelsen og designuddannelsen varetages af undervisere med deltid i praksis. KADK, vores aftagerpaneler og organisationer samarbejder tæt om at fremme livslang interaktion mellem studie og praksis, bl.a. gennem efteruddannelse. Med åbningen af nyt studieår 1. september sætter vi yderligere skub i debatten om kunst og forretning, som også kører i samarbejde med organisationerne og på KADKs debatfora.. 3/6

9 Anbefaling 6. Samarbejde og arbejdsdeling KADK s profil er tegnet af 5 aspekter; vores 261 årige historie, vores placering i hovedstaden, den brede vifte af kandidatprogrammer, som vækker international begejstring, et solidt forskningsmiljø og fusionen, som har skærpet profilen, bl..a. med et fælles felt mellem arkitektur og design.. Tilsammen er de 5 aspekter en del af forklaringen på, at KADK igen og igen topper internationale ratings og er magnet for internationale og nationale samarbejdspartnere og studerende som eksempel optager vi under 5-10 % af de udenlandske ansøgere, der søger ind på vores kandidatuddannelser. Vi anser rapportens anbefaling om tydelig profil og kritisk masse som relevant - og ser frem til en dialog om mulige modeller. Anbefaling 7. Uddannelsesstruktur og overbygningsmuligheder På arkitektuddannelsen støtter KADK rapportens anbefaling om at bachelor-uddannelsen skal være mere generel og bred. Men på designuddannelsen er et nødvendigt med faglig fordybelse i fagets teknikker og grundværktøjer. Om brede bacheloruddannelser: KADK-Designskolen er i dag inddelt i 8 fag- og branchespecifikke programmer på bacheloruddannelsen. Skolen er netop over de senere år gået væk fra fælles, generelle introsemestre til en direkte faglig specialisering fra 1. semester på uddannelsen. Dog udbydes enkeltmoduler i generiske og teoretiske fællesfag. På Arkitektskolen har vi reduceret antallet af bachelorprogrammer til 4, som har en stor del fælles tematikker og undervisning. Her kan der hentes mere synergieffekt og specialiseringen sker især på kandidatniveau. Om specialiserede kandidatuddannelser: KADK ønsker at understøtte en kandidat-tung profil. Det betyder, at der udbydes spidse og stærkt specialiserede kandidatprogrammer på både arkitektur og design. KADK s kandidater spreder sig dermed over et bredere og mere mangfoldigt arbejdsmarked, som aftagerne efterspørger. KADK s nye fællesinstitut er et eksempel på, at KADK s kandidatuddannelses-struktur muliggør, at uddannelserne indoptager nye specialiseringer målrettet områder, som codesign, business, lysdesign eller interiør, som erhverv og branchen efterspørger. Om tværgående moduler i samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner: KADK har allerede flere tværfaglige kandidat-moduler fx i samarbejde med DTU og CBS, mens et fuldt kandidatprogram med CBS er under opbygning. Om retskravet: KADK støtter og praktiserer (det udvidede) retskrav på 2 år. Anbefaling 8. Øget efteruddannelsesudbud KADK arbejder efter hensigterne i anbefalingerne. Vi kan efter de senere års satsning udbyde efteruddannelse på master- og diplomniveau. KADK s bestyrelse og aftagerpaneler har fokus på, at KADK udvikler og udvider området målrettet arkitekt- og designbranchens behov samt opsamle og videreuddanne kandidater fra de mange beslægtede uddannelser. I 2015 udbydes: Diplomuddannelse i Designledelse (som hel diplom eller fleksible enkeltfag) Master i Design (hel masteruddannelse) Master i Strategisk Byplanlægning (hel masteruddannelse) Enkeltmoduler - bl.a. kurser inden for konservatorfagets enkeltdiscipliner Det udfordrer os, at vi skal bedrive efter og videreuddannelse på andre vilkår end universiteterne, hvor man får taxametermidler. 4/6

10 Primo 2016 udbydes et professionaliseringskursus målrettet arkitekter på arkitekttegnestuer. Udviklet i samarbejde med alle branchens aktører. KADK er i øvrigt i gang med at udvikle model for området med henblik på yderligere aktiviteter. Anbefaling 9. Obligatorisk praktik Om praktik: KADK er fuldt ud enig i at praktik er vigtig, og har øget andelen af studerende i praktik og udlandsophold. Praktikordningen på Arkitektskolen er forbedret. KADK havde i studerende i praktik, men ønsker ikke en fuldt obligatorisk praktik, da fx halvdelen af vores arkitektstuderende pt. bruger studiepause mellem bachelor- og kandidatuddannelsen til at tilegne sig konkret og relevant erhvervserfaring. Om kvalitetssikring af praktikpladser: Målbeskrivelser og læringsmål er indført, og KADK godkender alle praktiksteder, mens vejledningen under praktikopholdet varetages af den studerendes programundervisere for at sikre forankring og effekt direkte i uddannelsen. Om praktikpladser, der afspejler bredden i arbejdsmarkedet: KADK ønsker at bidrage til at understøtte at langt flere og mange bredere typer af virksomheder, gør brug af arkitektur og design. KADK som strategisk indsats at indgå nye praktikaftaler med virksomheder, der traditionelt ikke har erfaring med arkitekter og designere, over de kommende år. Det skal samtidig introducere KADK s studerende til et bredere arbejdsmarked og styrke kandidaternes muligheder for beskæftigelse efter endt uddannelse. Anbefaling 10. Praksis i undervisningen KADK har i sin Vision og Strategi indskrevet afsætning af kandidater direkte som del af vores strategigrundlag. På KADK er erhvervslivet bragt tættere på den studerendes læringscyklus fra start til slut; i aftagerpaneler, i projektundervisning, real-life-caseopgaver - og som forslagsstillere, praktiksteder, arbejdsgivere for vores studerende under den studerendes studiepause og som deltidsundervisere og mentorer på uddannelserne. Så vi har skabt et godt fundament for at rykke tættere på aftagernes behov uden at give køb på forskning og på de kunstneriske, formgivende kompetencer, som de mest af alt efterspørger. KADK s institutter udgør 7 undervisnings- og udviklingshubs, der samler relaterede faglige kompetencer og sikrer kritisk masse. KADK s forskere, undervisere og praksis-eksperter mødes i platforme, som nemt kobler sig ind i samarbejder med erhvervslivet. Skolerne samarbejder direkte med virksomheder og i foråret 2015 alene gælder det så forskellige erhvervspartnere som: NASA, Foster + Partners Limited, BIG, White arkitekter, ROK, Cloud 9, Buro Happold Limited, FN, Henning Larsens Architects, ECCO, LEGO, Kvadrat, VELUX, Movia, Tønder Kommune, Post Norden, Droog Design, Ganni, Companys, Royal Copenhagen, DR, Kvinfo /Danida, Job- og Aktivitetscenter Sandtoften og mange flere. Se yderligere eksempelliste i bilaget side 6. Styrket karrievejledning - hvor alle kandidatstuderende tilbydes samtaler og personlig karrierevejledning igennem uddannelsen Alumni-satsning med trackingsystem, der skal sikre opdateret viden om uddannelsernes effekt og relevans - og tæt kobling til aftagermarkedet Opbygning af yderligere strategiske samarbejder med erhvervslivet. 5/6

11 Bilag: Eksempler på KADK s erhvervs- og virksomhedssamarbejder KADK programmer samarbejder med en lang række offentlige og private virksomheder fra Danmark og udlandet. Vores studerende samarbejder direkte i undervisningen, i real-life-caseopgaver, i bachelorog kandidat-projekter, i praktikforløb og konkurrencer. Virksomheder og organisationer kan også indgå i forsknings- og udviklingssamarbejde med KADK og få adgang til den nyeste, forskningsbaseret viden. Se eksempler på store, globalt konkurrerende virksomheder, SMV er og offentlige aktører, som KADK har samarbejde med i : Arkitektskolen eksempler : Foster + Partners Limited, White arkitekter AB, BIG, HENN GmbH, ROK GmbH, Cloud 9 SL, Buro Happold Limited, str.ucture GmbH, designtoproduction GmbH, Smith Innovation, Blumer-Lehmann, S- Form, Factum Arte Desarrollos Digitales, McNeel Europe, NASA s Habitation Unit Houston, GXN, Architecture for Humanity, Arups London, DTU, UNESCO, EPFL, ARUP uk, Healthy Homes, Studio Mumbai Architects, PennDesign, Realdania, CBS, Dansk Bygningsarv, Kvadrat, Henning Larsens Architects og mange flere. Designskolen eksempler : FN, ECCO Lab, LEGO, Kvadrat, VELUX, Movia, Post Norden, Louis Poulsen, Kähler Design, Tønder Kommune, Lysiplex, Designers Remix, Copenhagen Fur, DR, Malmø Symfoniorkester, Dorte Mandrup Arkitekter, Job- og Aktivitetscenter Sandtoften, Kvinfo /Danida - Det Arabiske Initiativ, Dansk Center for Lys, DTU byg og DTU/ Lys, Statens Museum for Kunst, Textile Futures Research Centre London, Textielmuseum Tilburg, Designmuseum Danmark, Narayana Press, Droog Design, Ganni, Companys, Royal Copenhagen, Exelion Entertainment, Troldtek, Öresundskomiteen, EUCROMA, Tesla Motors, Gametools, DIS, DADIU, Miljøministeriet, KBH Biblioteker og mange flere. Praktik KADK har praktikaftaler med de største og de mest indflydelsesrige internationale virksomheder men også med nye områder, hvor arkitektur og design anses som nyere kompetencer, der gør en afgørende forskel. Praktiksamarbejder på Arkitektskolen og Designskolen : Astrid Andersen, Bombina Bombast (Sweden), Bruuns Bazaar, Create it REAL, Designers Remix A/S, Mark Kenly Domino Tan, Prosenza Schouler (New York), Pura Utz, Samsøe & Samsøe, Tabernalche Twins, Design2Innovate, Van Gurp Institute, Weissensee KHS (Berlin, Germany), Copy Me That, Debuz Co. Ltd. (Bangkok), Fabulab Aps, Harpelund Holding ApS, Zentropa, Andersson & Voll AS (Oslo), Attention, Jakob Wagner Studio, KL7, Little Smart Things, Muuto, Ortopædi Skomageriet, Porsche Central nd Eastern Europe s.r.o., Scion DTU, Søren Rose Studio (New York), Ørgreen Optics, Nina Meldgaard Studio, Rosenthal GmbH (Selb, Germany), Feel Living ApS, Frama Aps, Kontorfællesskabet Tranevej 20, Malte Gromsen A/S, Nordic Contemporary (Paris), Søren Rose Studio (New York, NY, US), Tine Mouritsen Aps, Barlby+Carlsson, Aurelien Barbry Studio, Basta Office, SJB Interiors (Australia), Rosenthal GmbH (Selb, Germany), C.I.R.E.C.A ( France), Olafur Eliasson Aps, Arabeschi di Latte (Milano), H&M (Stockholm), Kelly Wearstler, Nicholas Nybro, Soft Gallery, Stine Goya A/S, Stine Ladefoged, Atelier Dyakova (London), ATTILA STARK (Budapest, Hungary), B14, C&G Partners (New York), Cobbenhagen Hendriksen (Amsterdam), Designmuseum Danmark, DR Kultur, Kinderhook & Caracas (Berlin), Lut og Lagkage v. Marie Priem, Officin, Printlab, Rolfdemsy.dk, Sagmeister & Walsh (NY), Sustainable Studio (Sweden), Wejcomedia AB, Anne Sofie Madsen Studio, H&M, LEGO, DR, ibureauet (Dagbladet Information, Johannes Torpe Studios, Normann Copenhagen, Kilo Design, Alexander Wang (New York, NY, US), Splitscreen Studios GmbH (Hamburg), Halskov & Dalsgaard Design, Barlby+Carlsson Aps, LOUISIANA, Rasmus Koch Studio, Studio Katja Greizinger (Berlin) Derudover samarbejder vores studerende og forskere med forsknings- og uddannelsesinstitutioner over hele verden. 6/6

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Kvalitet og relevans to uadskillelige størrelser? Jens Dolin

Kvalitet og relevans to uadskillelige størrelser? Jens Dolin Kvalitet og relevans to uadskillelige størrelser? Jens Dolin Workshop outline Formålet med workshoppen: At få et overblik over problematikken og komme med nogle konkrete bud på kvalitets- og relevansindikatorer.

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl,

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere