Program for bestyrelsens strategiseminar d. 17. august 2015 på Jomfruens Egede, Kirkevej 7, Faxe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for bestyrelsens strategiseminar d. 17. august 2015 på Jomfruens Egede, Kirkevej 7, Faxe."

Transkript

1 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 13. august 2015 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 17. august 2015 på Jomfruens Egede, Kirkevej 7, Faxe. Program for seminar: Program mandag d. 17. august Tovh. Del 1: velkomst Kl Kl Ankomst til Jomfruens Egede m. kaffe og morgenbrød Velkomst v. bestyrelsesformand og rektor Siden sidst den politiske situation m.v. ML/ LDL Del 2.0: Vision og strategi Kl Status vedr. rammer og proces for KADK s nuværende strategiarbejde LDL Præsentation af tidsperspektiver for KADK s videre visions- og strategiarbejde Strategien på kort sigt Strategien på mellemlangt sigt Strategien på langt sigt Del 2.1: Strategien på mellemlangt sigt Kl Kvalitet i uddannelserne v. rektor LDL/UH Oplæg om institutionsakkreditering v. Christian Tangkjær, prodekan CBS samt drøftelser vedr. institutionsakkrediteringen fra et bestyrelsesperspektiv Præsentation af den videre proces for KADK s institutionsakkreditering Kl Pause med efterfølgende frokost Del 2.2: Strategien på kort sigt Kl Strategien på kort sigt v. rektor LDL Drøftelser af strategien på kort sigt og kommunikation af KADK s hovedbudskaber Kl Pause m. kaffe og kage 1/2

2 Program fortsat Program mandag d. 17. august Tovh. Del 2.3: Strategien på langt sigt Kl Processen mod en ny vision v. rektor LDL Oplæg vedr. omverdensanalyse ved Hegelund/Mose Kommunikationskonsulenter Kl Kl Pause Drøftelser af oplæg samt vision og strategi på langt sigt LDL Del 3: Opsamling og middag Kl Opsamling på dagens drøftelser og den videre proces LDL/ML Kl Pause Kl Fælles middag og evt. videre drøftelser kl Afgang fra Jomfruens Egede mod København H. 2/2

3 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 13. august 2015 Indstilling til strategiseminar d. 17. august 2015 Vedr. programpunkt 2.1: vision og strategi Kvalitet i uddannelserne - Institutionsakkreditering Baggrund Den 1. juli 2013 trådte en ny akkrediteringslov i kraft (Lov nr. 601 af 12.juni 2013). Med den nye lov skal alle videregående uddannelsesinstitutioner overgå fra uddannelsesakkrediteringer til institutionsakkrediteringer inden udgangen af KADK har til Danmarks Akkrediteringsinstitution indgivet ønske om at blive institutionsakkrediteret i efteråret 2017, og skal herefter institutionsakkrediteres hvert sjette år. Kort om institutionsakkreditering En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en uddannelsesinstitution har et samlet kvalitetssikringssystem på institutionsniveau, der løbende monitorerer uddannelserne og sikrer deres kvalitet og relevans. Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle institutionens uddannelser, være velbeskrevet, gennemprøvet i praksis, systematisk og velfungerende. Formålet med en institutionsakkreditering er, at styrke KADK s arbejde med at udvikle uddannelser med stadig højere faglig kvalitet og relevans. For KADK betyder institutionsakkrediteringen, at vi skal bygge videre på den enestående rolle, vi har blandt de førende uddannere af arkitekter, designere og konservatorer i verden. Udgangspunktet er at noget, der allerede er godt, skal gøres bedre. Det er op til KADK selv at fastsætte det system, der bedst sikrer og udvikler kvaliteten og relevansen af KADK s uddannelser med uddgangspunkt i de i loven fem fastsatte kriterier. De fem kriterier som KADK skal helhedsvurderes på baggrund af er: Kriterium I: Kvalitetssikringspolitik og -strategi: At KADK skal have en formelt vedtaget kvalitetssikringspolitik og -strategi for løbende sikring og udvikling af uddannelsernes og de enkelte udbuds kvalitet og relevans. Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering: Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau og organiseres og gennemføres således, at det fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans. Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag: KADK har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et videngrundlag, der svarer til uddannelser af den givne type på det givne niveau og giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål. Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold: KADK har en praksis, som sikrer, at uddannelserne har det rette niveau samt et fagligt indhold og en pædagogisk kvalitet, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål. Kriterium V: Uddannelsernes relevans: KADK har en praksis, der sikrer, at såvel nye som eksisterende uddannelser afspejler samfundets behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og ændrede behov på det danske arbejdsmarked. 1/3

4 Afgørelser ved en institutionsakkreditering I forbindelse med selve akkrediteringsprocessen skal KADK som det første udarbejde en selvevalueringsrapport. Danmarks Akkrediteringsinstitution nedsætter samtidig et akkrediteringspanel, der skal som led i akkrediteringen skal besøge KADK og interviewe ledelse, medarbejdere, studerende og eksterne interessenter samt gennemføre såkaldte audittrails (evaluering af udvalgte dele af kvalitetssystemet). Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder herefter en indstilling på baggrund af panelets rapport. Indstilling og rapport sendes til Akkrediteringsrådet, der afgør om KADK skal modtage en positiv institutionsakkreditering, betinget positiv institutionsakkreditering eller afslag på institutionsakkreditering. Nedenfor er anført konsekvenserne af Akkrediteringsrådets afgørelsestyper: Afgørelse Vurdering Konsekvens Positiv akkreditering Helhedsvurdering af, om kvalitetssikringssystemet med undtagelse af få klart afgrænsede problemstillinger, er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis. Mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser. Betinget akkreditering Helhedsvurdering af, at kvalitetssikringssystemet i hovedparten er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis. Rådet vil i sin afgørelse påpege mindre velfungerende områder, som der efterfølgende skal følges op på indenfor en given tidsramme. Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Der udarbejdes plan for opfølgning. Afslag Helhedsvurdering af, at der er flere væsentlige mangler kvalitetssikringssystemets opbygning eller funktion i praksis. Uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud. Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan. De første erfaringer fra andre uddannelsesinstitutioner, som har været igennem processen med en institutionsakkreditering, viser at arbejdet er med at opbygge et kvalitetssikringssystem og dertilhørende kvalitetskultur - der er velbeskrevet, gennemprøvet, systematisk og velfungerende på alle niveauer - er tidsmæssigt omfattende og ressourcekrævende. Blandt den første række af afgørelser fra Akkrediteringsinstitutionen er flere som har modtaget positive akkrediteringer (DTU, SDU, UCSJ), mens en række andre institutioner har modtaget betingede institutionsakkrediteringer (CBS, IT-Universitetet). En enkelt institution har modtaget afslag på akkreditering (UC Lillebælt). Flere af de uddannelsesinstitutioner, som står over for at skulle akkrediteres, har på baggrund af de første afgørelser fra Akkrediteringsrådet, valgt at udskyde deres planer om institutionsakkredtering med henblik på at tilpasse deres kvalitetssikringssystemer og -organisation yderligere. Ved udskydelse af en institutionsakkreditering kan en enkelt af KADK s uddannelser risikere at blive udtaget til en såkaldt uddannelsesakkreditering. 2/3

5 Bestyrelsens rolle i forbindelse med institutionsakreditering Bestyrelsen inddrages allerede i dag i strategiske dele af KADK s kvalitetssikringssystem i forbindelse med f.eks. vedtagelse af KADK s overordnede strategi, udviklingskontrakt, årsrapporter m. nøgletal samt løbende statusopdateringer på det strategiske arbejde m.v I fremtiden vil bestyrelsen blive inddraget yderligere med henblik på at blive orienteret om og drøfte centrale dele af kvalitetssikringssystemet samt modtage faste statusopdateringer frem mod en endelig institionsakkreditering. Indstilling: - Det indstilles, at bestyrelsen orienteres nærmere om det kommende arbejde med at blive institutionsakkrediteret, herunder om bestyrelsens og ledelsens rolle i institutionsakkrediteringsprocessen. - Det indstilles endvidere at bestyrelsen orienteres om den videre overordnede proces frem mod en endelig institutionsakkreditering. Bilag: - Yderligere information om institutionsakkrediteringer kan findes på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside: Sagsbehandler: Uffe Hundrup, Ledelsessekretariatet Chefkonsulent 3/3

6 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 3. juli 2015 KADK Gennemgang af anbefalinger om fremtidssikring af de kunstneriske arkitekt- og designuddannelser Vi gennemgår her KADK s status og perspektiver på anbefalingerne i rapporten. Anbefaling 1: Dimensionering Vi har på KADK, Arkitektskolen og Designskolen, læst rapportens anbefalinger og de mange analyser, der følger med. På baggrund af materialet har vi skærpet vores strategi på både arkitektuddannelsen og designuddannelsen. Hvis der på baggrund af rapporten skal ses på en yderligere dimensionering af vores uddannelser, har vi udviklet en række modeller til det. For det er vores opfattelse, at der findes bedre modeller, end den konkrete arbejdsdeling, der foreslås i rapporten. Modeller som bevarer den høje kvalitet i vores uddannelsesmiljøer og samtidig tilgodeser det meget store antal beslægtede uddannelser. Vi ser frem til at uddybe dette i en dialog med ministeren. Anbefaling 2: Nye optag KADK s lancerede i 2014 den mest omfattende omstrukturering af skolernes faglige miljøer i nyere tid. Den nye faglige struktur er del af KADK s vision strategi: at få flere kandidater i arbejde. Den nye struktur sikrer skærpede programprofiler, mere forskelligartede kompetenceprofiler og fokus på anvendelsesmuligheder på alle programmer. Vi antager, at dette vil brede ansøgerfeltet ud. Desuden har KADK gennemført en række fælles indsatser, herunder: Informationskampagne med direct mails til Studievalgscentre målrettet nye ansøgertyper. Øget information om dispensation via website og informationsmateriale Åbent Hus som stor samlet event, udvidet til kandidatprogrammer, så hele uddannelsesvejen gennem arkitekt- og designuddannelsen præsenteres for ansøgere. KADK-A (særligt): Arkitektskolen har i 2015 indført ny optagelse, udelukkende via kvote 2. Det giver et bredere og mere sammensat ansøgerfelt med mange forskellige kompetencer, som matcher de mange forskellige aspekter af dagens arkitektbranche. Vi har kørt pilotforløb for gymnasier som introduktion til uddannelsen. Arkitektstuderende kommer ofte fra hjem, hvor forældre også selv har en længere uddannelse bag sig. I projektet INDBLIK samarbejdes med tre gymnasier, hvor mange af eleverne kommer med en anden baggrund, og hvor det at vælge arkitektuddannelsen ikke nødvendigvis er oplagt. KADK-D (særligt): Optagelsesinterviews er fra i år suppleret med interviewdel om ansøgers karriereønsker og målrettethed. Skærpet evaluering: Fokus på hvem kom ind og analyse af om vi har opnået et mere diverst studenterfelt. På baggrund af dette vil der evt. blive indført nye initiativer, der skærper indsatsen. 1/6

7 Anbefaling 3: Stærkere faglige kompetencer KADK s uddannelser er i 2014 alle blevet tilpasset, så de tydeligere baserer sig på det tredelte vidensgrundlag: Praksis, Forskning og Kunst. De tre fokusområder afspejler sig i læringsmål gennem uddannelserne, hvor alle kandidater uddannes i T-formet kompetencesæt: dybe kernefaglige kompetencer og tværgående, generiske kompetencer, sådan som det efterspørges af aftagerne. Aftagerne efterspørger også styrkede teknologiske kompetencer. I den nye struktur har vi på Arkitektskolen samlet hele det teknologiske felt, i et miljø, der skaber kritisk masse i et institut. På Designskolen har vi skabt et fælles miljø mellem Visuel Kommunikation, Spil og Productiondesign, der kan styrke det digitale miljø.,. Fælles for KADK-A og KADK-D: Der er indført obligatorisk, ECTS-givende undervisning i generiske kompetencer virksomhedsstrategi/praksisformer på alle uddannelser. Der er iværksat nye semesterforløb med andre uddannelsesinstitutioner (bl.a. CBS) for at styrke kandidaternes forretningsforståelse. Samarbejdet med CBS udvides til fuldt kandidatprogram. Arkitektuddannelsen er tilpasset til flere mindre moduler, mens designuddannelsen er justeret fra en mere atomiseret modul-opbygning til mere sammenhængende moduler, der sikrer progression og længerevarende samarbejder med eksterne parter. Karrierevejledning foregår (efter råd fra bl.a. skolernes aftagerpaneler) integreret på alle programmer i dag. Karrierevejledningen foregår dermed ikke ved siden af uddannelsen, men integreret i de enkelte programmer. KADK opruster yderligere på karrierevejledning, og alle kandidatstuderende tilbydes 1:1- samtaler med henblik på at udarbejde en karriereplan. Vi vil gerne iværksætte kompetenceløft og efteruddannelse af undervisere til at indgå i karrierefremmende vejlederrolle. Rapportens analyser har også inspireret til nye initiativer til styrkelse af de teknologiske områder. Disse vil blive rullet ud for at styrke hele de digitale kompetencer yderligere over de kommende år, så kandidaterne i højere grad kan arbejde med og udvikle nye digitale platforme. Anbefaling 4: Fokuseret forskning KADK s forskning er organiseret i 7 institutter, der tilsammen skaber KADK s internationale forskningsmiljø. Institutternes fokusområder matcher de brancher og jobtyper, vi uddanner til. De dækker bredden fra byudvikling, landskabsarkitektur, kultur og bevaring, bygningskunst og teknologi - til lys, interiør, digital og visuel kommunikation samt produkt- og servicedesign. Hvert institut har et netværk af relevante samarbejdspartnere med andre, internationale institutioner og fra den internationale branche. Vi har styrket forskningen gennem fusionen i 2011, blandt andet med en tværgående ph.d.-skole og et såkaldt fagfælleudvalg, som kvalitetsudvikler og koordinerer eksterne ansøgninger, før de sendes ud. I institutterne møder KADK's studerende forskere, praktikere og undervisere ved tegnebordet, i værkstedet og ved forelæsninger. Det 3-delte vidensgrundlag understøttes på den måde organisatorisk helt ud i de enkelte institutter og programmer. KADK fik i 2014 anerkendt en forsker med en Sapere Aude-Topforsker-pris og hentede halvdelen af de eksterne forskningsmidler i EU konkurrence (Horizon 2020), hvor KADK sidde for bordenden af et stort internationalt samarbejde med virksomheder og tegnestuer. Vi har skabt en øget professionalisering af området. 2/6

8 KADK har derudover en række erhvervsphd er og opsamler løbende viden fra praksis bl.a. via aftagerpaneler og strategiske samarbejder. Med KADK s nye Forskningsplan udstikker KADK en række strategiske fokuspunkter for forskningen. Planen beskriver, hvordan KADK kan: sikre fortsat opbygning af kritisk masse styrke faglig kvalitet, der sikrer at KADK s aktiviteter klarer sig i ekstern konkurrence i forhold til forskningsmidler, publicering og anvendelse i erhvervet. KADK har fortsat fokus på at skabe den nødvendige faglige og organisatoriske styrke til at indhente forskningsmidler i en øget international konkurrence. KADK er desuden drivende på at Danmark får defineret værdien af kunstnerisk udviklingsarbejde inden for arkitektur og design øge forskningsbasering af uddannelserne der gør vores kandidater i stand til at berige erhvervet med den nyeste viden og strategiske og analytiske kompetencer Styrke samfundsrelevans og synlighed hvor KADK udvikler ny førende forskning i tæt samarbejde med erhvervsliv og samfund. Dette vil bl.a. ske gennem deltagelse i den innovationshub, Realdania vil etablere i det nybyggede Bryghus i København. KADK vil i de kommende år satse mere på praksisnær forskning og medvirke til at der skabes nye virksomheder. Anbefaling 5: Forandring af institutionskulturen KADK har siden fusionen styrket sin ledelse gennem en bestyrelse og der er sat mere fokus på ledelseskompetencer på alle ledelsesposter, for at imødekomme ambitionen om at skabe en lærende og åben organisation, der er i samspil med virksomheder og det omkringliggende samfund. KADK har - med etableringen af de nye institutter - iværksat et stort kulturforandringsprojekt, hvor erhvervs- og praksisindsatsen er integreret i undervisningsplaner og studieordninger. Alt dette har vi sat i gang for at øge kvaliteten og beskæftigelsen. KADK har allerede en væsentlig styrkeposition i nye samarbejder med offentlige institutioner og andre aktører, der ikke normalt bruger designer/arkitekter f.eks. via Codesign, der har strategiske samarbejder med FN, danske folkebiblioteker, den amerikanske medicinalindustri, aktører på affaldsområdet mv. Indsatsen styrkes yderligere ved, at KADK har forpligtet sig på at udvikle nye praktiksamarbejder med nye aftagere - og strategiske samarbejder med erhvervsliv om innovation/entrepreneurskab. KADK s undervisere har i dag enten en baggrund inden for praksis, kunstnerisk udviklingsarbejde eller forskning. Lidt under 50 % af undervisningen på arkitektuddannelsen og designuddannelsen varetages af undervisere med deltid i praksis. KADK, vores aftagerpaneler og organisationer samarbejder tæt om at fremme livslang interaktion mellem studie og praksis, bl.a. gennem efteruddannelse. Med åbningen af nyt studieår 1. september sætter vi yderligere skub i debatten om kunst og forretning, som også kører i samarbejde med organisationerne og på KADKs debatfora.. 3/6

9 Anbefaling 6. Samarbejde og arbejdsdeling KADK s profil er tegnet af 5 aspekter; vores 261 årige historie, vores placering i hovedstaden, den brede vifte af kandidatprogrammer, som vækker international begejstring, et solidt forskningsmiljø og fusionen, som har skærpet profilen, bl..a. med et fælles felt mellem arkitektur og design.. Tilsammen er de 5 aspekter en del af forklaringen på, at KADK igen og igen topper internationale ratings og er magnet for internationale og nationale samarbejdspartnere og studerende som eksempel optager vi under 5-10 % af de udenlandske ansøgere, der søger ind på vores kandidatuddannelser. Vi anser rapportens anbefaling om tydelig profil og kritisk masse som relevant - og ser frem til en dialog om mulige modeller. Anbefaling 7. Uddannelsesstruktur og overbygningsmuligheder På arkitektuddannelsen støtter KADK rapportens anbefaling om at bachelor-uddannelsen skal være mere generel og bred. Men på designuddannelsen er et nødvendigt med faglig fordybelse i fagets teknikker og grundværktøjer. Om brede bacheloruddannelser: KADK-Designskolen er i dag inddelt i 8 fag- og branchespecifikke programmer på bacheloruddannelsen. Skolen er netop over de senere år gået væk fra fælles, generelle introsemestre til en direkte faglig specialisering fra 1. semester på uddannelsen. Dog udbydes enkeltmoduler i generiske og teoretiske fællesfag. På Arkitektskolen har vi reduceret antallet af bachelorprogrammer til 4, som har en stor del fælles tematikker og undervisning. Her kan der hentes mere synergieffekt og specialiseringen sker især på kandidatniveau. Om specialiserede kandidatuddannelser: KADK ønsker at understøtte en kandidat-tung profil. Det betyder, at der udbydes spidse og stærkt specialiserede kandidatprogrammer på både arkitektur og design. KADK s kandidater spreder sig dermed over et bredere og mere mangfoldigt arbejdsmarked, som aftagerne efterspørger. KADK s nye fællesinstitut er et eksempel på, at KADK s kandidatuddannelses-struktur muliggør, at uddannelserne indoptager nye specialiseringer målrettet områder, som codesign, business, lysdesign eller interiør, som erhverv og branchen efterspørger. Om tværgående moduler i samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner: KADK har allerede flere tværfaglige kandidat-moduler fx i samarbejde med DTU og CBS, mens et fuldt kandidatprogram med CBS er under opbygning. Om retskravet: KADK støtter og praktiserer (det udvidede) retskrav på 2 år. Anbefaling 8. Øget efteruddannelsesudbud KADK arbejder efter hensigterne i anbefalingerne. Vi kan efter de senere års satsning udbyde efteruddannelse på master- og diplomniveau. KADK s bestyrelse og aftagerpaneler har fokus på, at KADK udvikler og udvider området målrettet arkitekt- og designbranchens behov samt opsamle og videreuddanne kandidater fra de mange beslægtede uddannelser. I 2015 udbydes: Diplomuddannelse i Designledelse (som hel diplom eller fleksible enkeltfag) Master i Design (hel masteruddannelse) Master i Strategisk Byplanlægning (hel masteruddannelse) Enkeltmoduler - bl.a. kurser inden for konservatorfagets enkeltdiscipliner Det udfordrer os, at vi skal bedrive efter og videreuddannelse på andre vilkår end universiteterne, hvor man får taxametermidler. 4/6

10 Primo 2016 udbydes et professionaliseringskursus målrettet arkitekter på arkitekttegnestuer. Udviklet i samarbejde med alle branchens aktører. KADK er i øvrigt i gang med at udvikle model for området med henblik på yderligere aktiviteter. Anbefaling 9. Obligatorisk praktik Om praktik: KADK er fuldt ud enig i at praktik er vigtig, og har øget andelen af studerende i praktik og udlandsophold. Praktikordningen på Arkitektskolen er forbedret. KADK havde i studerende i praktik, men ønsker ikke en fuldt obligatorisk praktik, da fx halvdelen af vores arkitektstuderende pt. bruger studiepause mellem bachelor- og kandidatuddannelsen til at tilegne sig konkret og relevant erhvervserfaring. Om kvalitetssikring af praktikpladser: Målbeskrivelser og læringsmål er indført, og KADK godkender alle praktiksteder, mens vejledningen under praktikopholdet varetages af den studerendes programundervisere for at sikre forankring og effekt direkte i uddannelsen. Om praktikpladser, der afspejler bredden i arbejdsmarkedet: KADK ønsker at bidrage til at understøtte at langt flere og mange bredere typer af virksomheder, gør brug af arkitektur og design. KADK som strategisk indsats at indgå nye praktikaftaler med virksomheder, der traditionelt ikke har erfaring med arkitekter og designere, over de kommende år. Det skal samtidig introducere KADK s studerende til et bredere arbejdsmarked og styrke kandidaternes muligheder for beskæftigelse efter endt uddannelse. Anbefaling 10. Praksis i undervisningen KADK har i sin Vision og Strategi indskrevet afsætning af kandidater direkte som del af vores strategigrundlag. På KADK er erhvervslivet bragt tættere på den studerendes læringscyklus fra start til slut; i aftagerpaneler, i projektundervisning, real-life-caseopgaver - og som forslagsstillere, praktiksteder, arbejdsgivere for vores studerende under den studerendes studiepause og som deltidsundervisere og mentorer på uddannelserne. Så vi har skabt et godt fundament for at rykke tættere på aftagernes behov uden at give køb på forskning og på de kunstneriske, formgivende kompetencer, som de mest af alt efterspørger. KADK s institutter udgør 7 undervisnings- og udviklingshubs, der samler relaterede faglige kompetencer og sikrer kritisk masse. KADK s forskere, undervisere og praksis-eksperter mødes i platforme, som nemt kobler sig ind i samarbejder med erhvervslivet. Skolerne samarbejder direkte med virksomheder og i foråret 2015 alene gælder det så forskellige erhvervspartnere som: NASA, Foster + Partners Limited, BIG, White arkitekter, ROK, Cloud 9, Buro Happold Limited, FN, Henning Larsens Architects, ECCO, LEGO, Kvadrat, VELUX, Movia, Tønder Kommune, Post Norden, Droog Design, Ganni, Companys, Royal Copenhagen, DR, Kvinfo /Danida, Job- og Aktivitetscenter Sandtoften og mange flere. Se yderligere eksempelliste i bilaget side 6. Styrket karrievejledning - hvor alle kandidatstuderende tilbydes samtaler og personlig karrierevejledning igennem uddannelsen Alumni-satsning med trackingsystem, der skal sikre opdateret viden om uddannelsernes effekt og relevans - og tæt kobling til aftagermarkedet Opbygning af yderligere strategiske samarbejder med erhvervslivet. 5/6

11 Bilag: Eksempler på KADK s erhvervs- og virksomhedssamarbejder KADK programmer samarbejder med en lang række offentlige og private virksomheder fra Danmark og udlandet. Vores studerende samarbejder direkte i undervisningen, i real-life-caseopgaver, i bachelorog kandidat-projekter, i praktikforløb og konkurrencer. Virksomheder og organisationer kan også indgå i forsknings- og udviklingssamarbejde med KADK og få adgang til den nyeste, forskningsbaseret viden. Se eksempler på store, globalt konkurrerende virksomheder, SMV er og offentlige aktører, som KADK har samarbejde med i : Arkitektskolen eksempler : Foster + Partners Limited, White arkitekter AB, BIG, HENN GmbH, ROK GmbH, Cloud 9 SL, Buro Happold Limited, str.ucture GmbH, designtoproduction GmbH, Smith Innovation, Blumer-Lehmann, S- Form, Factum Arte Desarrollos Digitales, McNeel Europe, NASA s Habitation Unit Houston, GXN, Architecture for Humanity, Arups London, DTU, UNESCO, EPFL, ARUP uk, Healthy Homes, Studio Mumbai Architects, PennDesign, Realdania, CBS, Dansk Bygningsarv, Kvadrat, Henning Larsens Architects og mange flere. Designskolen eksempler : FN, ECCO Lab, LEGO, Kvadrat, VELUX, Movia, Post Norden, Louis Poulsen, Kähler Design, Tønder Kommune, Lysiplex, Designers Remix, Copenhagen Fur, DR, Malmø Symfoniorkester, Dorte Mandrup Arkitekter, Job- og Aktivitetscenter Sandtoften, Kvinfo /Danida - Det Arabiske Initiativ, Dansk Center for Lys, DTU byg og DTU/ Lys, Statens Museum for Kunst, Textile Futures Research Centre London, Textielmuseum Tilburg, Designmuseum Danmark, Narayana Press, Droog Design, Ganni, Companys, Royal Copenhagen, Exelion Entertainment, Troldtek, Öresundskomiteen, EUCROMA, Tesla Motors, Gametools, DIS, DADIU, Miljøministeriet, KBH Biblioteker og mange flere. Praktik KADK har praktikaftaler med de største og de mest indflydelsesrige internationale virksomheder men også med nye områder, hvor arkitektur og design anses som nyere kompetencer, der gør en afgørende forskel. Praktiksamarbejder på Arkitektskolen og Designskolen : Astrid Andersen, Bombina Bombast (Sweden), Bruuns Bazaar, Create it REAL, Designers Remix A/S, Mark Kenly Domino Tan, Prosenza Schouler (New York), Pura Utz, Samsøe & Samsøe, Tabernalche Twins, Design2Innovate, Van Gurp Institute, Weissensee KHS (Berlin, Germany), Copy Me That, Debuz Co. Ltd. (Bangkok), Fabulab Aps, Harpelund Holding ApS, Zentropa, Andersson & Voll AS (Oslo), Attention, Jakob Wagner Studio, KL7, Little Smart Things, Muuto, Ortopædi Skomageriet, Porsche Central nd Eastern Europe s.r.o., Scion DTU, Søren Rose Studio (New York), Ørgreen Optics, Nina Meldgaard Studio, Rosenthal GmbH (Selb, Germany), Feel Living ApS, Frama Aps, Kontorfællesskabet Tranevej 20, Malte Gromsen A/S, Nordic Contemporary (Paris), Søren Rose Studio (New York, NY, US), Tine Mouritsen Aps, Barlby+Carlsson, Aurelien Barbry Studio, Basta Office, SJB Interiors (Australia), Rosenthal GmbH (Selb, Germany), C.I.R.E.C.A ( France), Olafur Eliasson Aps, Arabeschi di Latte (Milano), H&M (Stockholm), Kelly Wearstler, Nicholas Nybro, Soft Gallery, Stine Goya A/S, Stine Ladefoged, Atelier Dyakova (London), ATTILA STARK (Budapest, Hungary), B14, C&G Partners (New York), Cobbenhagen Hendriksen (Amsterdam), Designmuseum Danmark, DR Kultur, Kinderhook & Caracas (Berlin), Lut og Lagkage v. Marie Priem, Officin, Printlab, Rolfdemsy.dk, Sagmeister & Walsh (NY), Sustainable Studio (Sweden), Wejcomedia AB, Anne Sofie Madsen Studio, H&M, LEGO, DR, ibureauet (Dagbladet Information, Johannes Torpe Studios, Normann Copenhagen, Kilo Design, Alexander Wang (New York, NY, US), Splitscreen Studios GmbH (Hamburg), Halskov & Dalsgaard Design, Barlby+Carlsson Aps, LOUISIANA, Rasmus Koch Studio, Studio Katja Greizinger (Berlin) Derudover samarbejder vores studerende og forskere med forsknings- og uddannelsesinstitutioner over hele verden. 6/6

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Oplæg for censorerne for ingeniøruddannelserne og diplomuddannelserne i teknik og it, 23. maj 2013 Evalueringskonsulent Martin Sørensen og chefkonsulent

Læs mere

VISION & STRATEGI 2013-2015

VISION & STRATEGI 2013-2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 1435 København Danmark +45 4170 1500 info@kadk.dk www.kadk.dk KADK KADK I TAL PR. 1.10.2012 ARKITEKTUR

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Metropols institutionsakkreditering i 2016

Metropols institutionsakkreditering i 2016 Bilag 6.2 20141218 Dato 5.december 2014 trfu Initialer Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Metropols institutionsakkreditering

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015, kl Jomfruens Egede, Faxe.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015, kl Jomfruens Egede, Faxe. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 13121 Ledelsessekretariatet UH 28. august 2015 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015,

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering for videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 1. april 2014 Side 1/32 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?...

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING DELSTRATEGI FOR K V A L I T E T S S I K R I N G 2013-2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 3 DET VIL VI MED EN DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Notat. Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner

Notat. Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner Notat Terminologiliste til brug ved akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner I akkrediteringssager bruges en helt særlig terminologi, der kan virke fremmed for personer, der ikke arbejder

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet CERTIFICERET PROGRAM Bliv en haj til erhvervsudvikling Den offentlige indsats for at fremme

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne December 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om undervisningen på universiteterne (beretning nr. 16/2011)

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere