Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til generalforsamlingens vedtagelse. Hovedpunkterne i de foreslåede vedtægtsændringer er: 1. Bortfald af kontingent for fuldmægtige og en samtidig indførsel af kontingent for øvrige indehavere af en advokatvirksomhed ( 11). Dette vil slå direkte igennem i den enkelte medlemsvirksomheds stemmeret, jf. vedtægternes 7, stk. 6 og indplaceringen i valggrupper, jf. 8, stk Der indstilles en ændret formulering af 7, stk. 8, således at de øvrige indehavere også bliver valgbare til repræsentantskabet og bestyrelsen. Foreningen finder, at hvis en virksomhed eller valggruppe ønsker at indstille en indehaver, der ikke er advokat, skal der være mulighed herfor. Derudover indstilles, at der - udover en række redaktionelle ændringer - foretages følgende ændringer: 3. Bortfald af krav om forretningsorden for generalforsamlingen i 7, da denne vurderes som unødvendig, når generalforsamlingen ledes af en kompetent dirigent. 4. En sproglig opstramning af formålsparagraffen ( 2), der ikke medfører realitetsændringer. 5. En tilføjelse til 8, stk. 7, om hvad der skal ske, når et bestyrelsesmedlem selv eller et bestyrelsesmedlems virksomhed skifter valggruppe i løbet af en valgperiode. Formålet med de foreslåede vedtægtsændringer har været drøftet med Danske Advokaters repræsentantskab, som har udtrykt deres opbakning til dem. Forslaget vedlægges i en udgave af vedtægterne markeret med de foreslåede ændringer. Lars Svenning Andersen Bestyrelsesformand 1

2 Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens interesser bedst muligt blandt andet ved at skabe bedre vilkår for at drive fagligt kvalificerede og attraktive, lønsomme advokatvirksomheder til gavn for både indehavere og ansatte, varetage medlemsvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og være en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt, skabe optimale rammerne for, at medlemsvirksomhederne kan yde den bedst mulige uafhængige rådgivning og interessevaretagelse, klienterne bedst mulig interessevaretagelse ved at være handlekraftige, uafhængige og tilgængelige rådgivere, der skaber økonomisk og personlig tryghed og beskytter klientens rettigheder og interesser, værne om klienternes retssikkerheden og stille advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat, tilvejebringefremstille og formidle brancheinformation til både medlemmer og klienter, understøtte udvikling af branchen og af nye klientprodukter og nytænkning i medlemsvirksomhederne for at bevare klienternes tillid og styrke udbygge medlemsvirksomhedernes position stilling i markedet, styrke medlemsvirksomhederne i at rekruttere, uddanne og fastholde de bedste kompetencer, og synliggøre og kvalitetssikre advokatydelsen. 3 Medlemmerne Som medlemmer kan optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne i retsplejelovens 124 samt kædesamarbejder mellem sådanne virksomheder. Advokatvirksomheder, der indgår i et kontorfællesskab, kan beslutte, om de indmeldes enkeltvis eller samlet. Som medlemmer kan ligeledes optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne for at drive advokatvirksomhed efter lov for Færøerne henholdsvis Grønland om rettens pleje. 4 - Ind- og udmeldelse Stk. 1. Anmodning om indmeldelse skal ske ved indlevering af ansøgning til Danske Advokaters sekretariat. Med ansøgningen skal følge oplysning om advokatvirksomheden, herunder oplysning om navnene på virksomhedens indehavere, advokater og øvrige medarbejdereadvokatfuldmægtige samt virksomhedens forretningsadresse og den ansvarlige ledelse, hvortil foreningen kan rette henvendelse. Anmodning om optagelse som medlem kan afslås, hvis der er saglige grunde hertil. Stk. 2. Udmeldelse kan ske skriftligt med tre måneders varsel til et kalenderårs udløb. Stk. 3. En medlemsvirksomhed, der udtræder af foreningen, har uanset årsagen ikke krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue. Stk. 4. Ved indmeldelse i Danske Advokater betales samtidig et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. 5 Eksklusion Stk. 1. Danske Advokaters bestyrelse kan med to tredjedeles flertal beslutte, at en medlemsvirksomhed ekskluderes, såfremt:

3 i) Medlemsvirksomheden eller en af dens medarbejdere groft eller ved gentagne lejligheder har overtrådt foreningens regler eller i øvrigt ikke i sin adfærd eller virksomhed udviser den værdighed, som forudsættes af en medlemsvirksomhed eller dens medarbejdere. ii) Medlemsvirksomheden er i uomtvistelig restance til foreningen, jfr. dog 11, stk. 2 om sletning i tilfælde af kontingentrestance. Stk. 2. Bestyrelsen giver, forinden afgørelse om eksklusion træffes, medlemsvirksomheden lejlighed til at udtale sig. Bestyrelsen kan forinden stillingtagen til eksklusion efter stk. 1 meddele medlemsvirksomheden en frist på op til seks måneder til at iværksætte dispositioner for at undgå eksklusion. Stk. 3. Eksklusion har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning eller fra udløbet af en frist, jf. stk. 2. Stk. 4. Beslutning om eksklusion kan indtil 14 dage efter beslutningen indbringes af medlemsvirksomheden til afgørelse iht. vedtægtens 15. Mediator, henholdsvis voldgiftsrettens formand kan træffe bestemmelse om, at indbringelsen har opsættende virkning. 6 - Foreningens politiske organisation: Danske Advokater ledes af følgende organer: Generalforsamlingen Repræsentantskabet Bestyrelsen Direktionen Valg, sammensætning og kompetence er fastlagt i de følgende bestemmelser. 7 Generalforsamlingen Stk. 1. Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september til 31. oktober i lige år. Tiden og stedet for afholdelse af generalforsamlingen oplyses på foreningens hjemmeside senest den 1. juni det pågældende år. Stk. 2. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før generalforsamlingen. Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved elektronisk meddelelse til medlemmerne ( ) tidligst otte uger og minimum to uger før generalforsamlingen. På foreningens hjemmeside bekendtgøres samtidig dagsorden, forretningsorden for generalforsamlingen, de reviderede årsrapporter, budgetoverslag og kontingentforslag, evt. indkomne forslag samt, beslutningsforslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskab, herunder eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 23. Bestyrelsens beretning 34. Foreningens strategi for de kommende to år 45. Godkendelse af årsrapporter for de to forudgående regnskabsår 56. Fremlæggelse af budgetoverslag og godkendelse af kontingent for de kommende to regnskabsår 67. Bestyrelsens og repræsentantskabets beslutningsforslag

4 78. Indkomne forslag 89. Valg af formand 910. Valg af repræsentantskabsmedlemmer Valg af revisor Orientering om dato for næste ordinære generalforsamling Eventuelt. Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er bestemt, ved simpelt flertal. Stk. 6. Der tilkommer den enkelte medlemsvirksomhederne stemmeret efter størrelsen af det kontingent, som medlemsvirksomheden har betalt for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes. Stemmerne opgøres en måned før generalforsamlingens afholdelse. Valgkort udsendes (eventuelt elektronisk) til medlemsvirksomhederne senest to uger forud for generalforsamlingen med angivelse af antal stemmer, og hvis dette er på dagsordenen - til hvilken repræsentantskabsgruppe, der kan vælges medlemmer. Stk. 7. Medlemsvirksomheden kan møde med flere repræsentanter på generalforsamlingen. Medlemsvirksomheden bestemmer selv hvem af disse, der udøver stemmeretten. Der kan gives fuldmagt til at stemme på vegne af andre medlemsvirksomheder. Valgkort for den enkelte medlemsvirksomhed skal medbringes på generalforsamlingen som dokumentation for stemmeretten. Stk. 8. Valgbar til formand og repræsentantskab er indehavere af og advokater ansat i eller indehavere af en medlemsvirksomhed. Opstilling til valg kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen senest ti dage før afholdelsen af generalforsamling. Bestyrelsen offentliggør kandidater på foreningens hjemmeside og ved elektronisk mail til kontaktpersonerne senest otte dage før generalforsamlingen. Stk. 9. Formanden vælges for fire år. Genvalg kan kun finde sted for yderligere to år. Opnås der ikke absolut stemmeflertal for en formandskandidat, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har opnået de største stemmetal. Fratræder formanden i valgperioden, eller har formanden varigt forfald, konstituerer bestyrelsen en formand indtil førstkommende generalforsamling. Stk. 10. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Stk. 11. De nærmere regler for valg fastsættes af bestyrelsen i et særskilt valgregulativ. Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning efter krav fra mindst ni repræsentantskabsmedlemmer eller 30 medlemsvirksomheder. Bestyrelsen skal senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen indkalde til generalforsamling med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden herfor. Indkaldelsen sker med et varsel på minimum to uger og maksimum tre uger. Stemmeretten udøves efter bestemmelserne i stk. 6 og stk. 7. Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar måned opgøres stemmeretten dog efter kontingentfordelingen det foregående år. Stk. 13. Referat fra en generalforsamling gøres tilgængeligt for medlemsvirksomhederne ved elektronisk udsendelse ( ) og på Danske Advokaters hjemmeside senest 14 dage efter afholdelsen. 8 Repræsentantskabet Stk. 1. Repræsentantskabet for Danske Advokater består af bestyrelsens formand der tillige er formand for repræsentantskabet - og 36 øvrige medlemmer. Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges i seks grupper af medlemsvirksomheder baseret på kontingentbetalingen. Indplacering sker efter antallet af advokater og øvrige indehavere i medlemsvirksomheden. og advokatfuldmægtige, hvor advokatfuldmægtige vægter med 0,5 (oprundet). Et

5 advokatfirma med to advokater og tre advokatfuldmægtige (i alt 3,5) indplaceres således i gruppe 2, mens et firma med en advokat og to fuldmægtige (i alt to) indplaceres i gruppe Medlemsvirksomheder med 1-3 advokater og øvrige indehavere og advokatfuldmægtige tilknyttet. 2. Medlemsvirksomheder med 4-7 advokater og øvrige indehavereog advokatfuldmægtige tilknyttet,. 3. Medlemsvirksomheder med 8-24 advokater og øvrige indehavereog advokatfuldmægtige tilknyttet,. 4. Medlemsvirksomheder med advokater og øvrige indehavere.og advokatfuldmægtige tilknyttet, 5. Medlemsvirksomheder med mere end 100 advokater og øvrige indehavereog advokatfuldmægtige tilknyttet,. 6. Medlemsvirksomheder, der er tilknyttet advokatsamarbejder (kæder eller kontorfællesskaber) med ikke under 100 advokater og øvrige indehavere og advokatfuldmægtige tilknyttet. En medlemsvirksomhed kan kun indgå i én af grupperne, og en advokat eller øvrig indehavereller advokatfuldmægtig kan kun være tilknyttet én medlemsvirksomhed. Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælger hver af de seks grupper et antal medlemmer af repræsentantskabet. Det antal repræsentantskabsmedlemmer, som hver gruppe kan vælge, fastlægges efter hver gruppes forholdsmæssige andel af det samlede antal beskæftigede advokater og øvrige indehavere og advokatfuldmægtige i medlemsvirksomhederne. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fra hver gruppe fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udsendelse af valgkort til medlemsvirksomhederne. Har en valggruppe ikke tilstrækkeligt med medlemmer til at kunne vælge et repræsentantskabsmedlem, overføres valggruppens medlemmer til den nærmeste valggruppe med færrest medlemmer. Stk. 4. Hvervet som repræsentantskabsmedlem er et personligt hverv, der forudsætter, at vedkommende er medarbejder i en medlemsvirksomhed. For hver valggruppe vælges derfor en til tre suppleanter, der kan træde ind i repræsentantskabet i rækkefølge efter antallet af stemmer, hvormed de er valgt. Stk. 5. Ved valg til repræsentantskabet kan den enkelte medlemsvirksomhed stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen af dem, der skal vælges i den pågældende valggruppe (oprundet). Stk. 6. Repræsentantskabet beslutter umiddelbart efter generalforsamlingen antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udover formanden kan være fra seks til otte. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer kan hver repræsentant stemme på indtil fire kandidater. Stk. 7. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden næste generalforsamling, vælges et nyt bestyrelsesmedlem på førstkommende repræsentantskabsmøde. Skifter bestyrelsesmedlemmets virksomhed til en anden valggruppe, eller flytter bestyrelsesmedlemmet til en medlemsvirksomhed i en anden valggruppe i valgperioden, skal bestyrelsesmedlemmet stille sit mandat til rådighed på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan herefter beslutte, om skiftet skal medføre, at bestyrelsesmedlemmet skal fratræde. I bekræftende fald vælger repræsentantskabet samtidig et nyt bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem skal være medlem af repræsentantskabet. Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være udpeget til medlem af Det danske Advokatsamfunds bestyrelse (Advokatrådet) eller Advokatnævnet. Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges, indtil bestyrelsesmedlemmet i en ubrudt periode af seks år har været medlem af bestyrelsen. Herefter kan den pågældende igen vælges til bestyrelsen ved den følgende ordinære generalforsamling. Stk. 9. Repræsentantskabet mødes mindst to gange årligt. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, medmindre vedtægterne fastsætter andet. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.

6 Stk. 10. Formændene eller en udpeget repræsentant for de af bestyrelsen nedsatte fagudvalg, jf. 10, har ret til at deltage i repræsentantskabsmøderne som observatører og med taleret. Bestyrelsen kan endvidere give andre mulighed for at deltage på tilsvarende vilkår. Stk. 11. Bestyrelsen kan forelægge repræsentantskabet konkrete eller generelle spørgsmål til beslutning eller drøftelse. Bestyrelsen orienterer endvidere repræsentantskabet om de årlige budgetter og årsrapporten. Repræsentantskabet kan vedtage henstillinger til bestyrelsen. Stk. 12. Repræsentantskabet kan gøre brug af Danske Advokaters sekretariat. 9 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består efter repræsentantskabets beslutning af syv til ni medlemmer. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling. De øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to observatører med anden relevant kompetence end den advokatmæssige. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en eller to næstformænd, der træder i formandens sted ved dennes fravær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Stk. 3. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsens formand, næstformand/næstformænd og medlemmer modtager et rimeligt vederlag for deres arbejde. Vederlaget fastsættes af repræsentantskabet. Stk. 4. Bestyrelsen kan på Danske Advokaters vegne afgive udtalelser om branchekutymer og andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed. Bestyrelsen kan beslutte at udtale sig om eller indtræde i sager til støtte for en medlemsvirksomhed eller en medarbejder i en medlemsvirksomhed. Stk. 5. Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, der varetager den daglige ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsen fastsætter rammerne for den administrerende direktørs arbejde, herunder aflønningsforhold og fratræden. 10 FaguUdvalg Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter fagudvalg, der under ansvar over for bestyrelsen varetager foreningens opgaver inden for fagområdet. Stk. 2. Fagudvalgene skal aktivt medvirke i forretningsudvikling af området, deltage i den offentlige debat inden for de faglige områder, medvirke i høringer og forhandlinger med offentlige myndigheder og varetage information og vidensudvikling såvel til medlemmer som til offentligheden. Stk. 3. Opgaven kan løses af en advokatspecialforening, der i så fald udpeger medlemmerne til fagudvalget blandt medarbejdere i medlemsvirksomhederne. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en standardforretningsorden for fagudvalgene. Stk. 5. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte andre udvalg. 11 Kontingent Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for de følgende to år. Kontingentet fastsættes til et beløb for hver advokat tilknyttet en medlemsvirksomhed. Virksomhedens samlede kontingent udregnes det enkelte år som den af generalforsamlingen vedtagne kontingentsats pr. advokat og øvrige indehavere gange antallet af advokater og øvrige indehavere i medlemsvirksomheden opgjort pr. 1. januar det pågældende år. For

7 advokatfuldmægtige fastsættes kontingentet til det halve af kontingentet for advokater. Kontingentet opkræves i januar og forfalder til betaling senest den 15. februar. Stk. 2. Der gives maksimalt tre måneders restance på kontingentet. Når et medlem er i kontingentrestance udover fire måneder, sletter Sekretariatet med mindst en måneds skriftligt varsel vedkommende som medlem. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages igen før vedkommende har betalt sin gæld til Danske Advokater. Stk. 3. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige de af generalforsamlingen fastsatte kontingenter, såfremt den finder grund dertil. Stk. 4. De nærmere regler om beregning af kontingentet fastsættes af bestyrelsen i et særskilt kontingentregulativ. Stk. 5. Generalforsamlingen kan med 2/3-flertal beslutte, at der ekstraordinært skal ske indbetaling af et yderligere beløb for hver advokat og øvrige indehavere og advokatfuldmægtig tilknyttet en medlemsvirksomhed. Stk. 6. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue, ikke de enkelte medlemsvirksomheder. 12 Regnskab og revision Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor for Danske Advokater. Revisor vælges for to år og kan genvælges. Stk. 3. Den generalforsamlingsvalgte revisor modtager årsrapporten til revision snarest muligt efter regnskabsårets udløb Tegningsregel Danske Advokater tegnes af formanden sammen med enten en næstformand eller den administrerende direktør eller af en næstformand, et bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør i forening. 14 Vedtægtsændringer mv. Stk. 1. Forslag til ændring i og tillæg til vedtægterne eller til foreningens opløsning skal være nævnt som særlige dagsordenspunkter i den ved indvarsling til generalforsamlingen udsendte dagsorden. Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 3. Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret, og kun ved vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages et forslag med 2/3 af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmers antal, indkaldes inden 8 dage til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og dersom uden hensyn til det mødende antal stemmer afgør spørgsmålet. Hvis der for forslaget ikke afgives mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er forslaget bortfaldet. Stk. 4. Ved opløsning af Danske Advokater tages samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler efter dens formål, jfr. stk. 3.

8 15 Tvister Stk. 1. Tvister om fortolkning af Danske Advokaters vedtægter og om beslutninger truffet af foreningens organer eller direktør i forhold til ét eller flere medlemmer - herunder om eksklusion eller afslag på optagelse i Danske Advokater - afgøres efter følgende regler: i) Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. ii) Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation. iii) Hvis ikke parterne, inden 14 dage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne indgive begæring til Mediationsinstituttet Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, om at udpege en mediator. iv) Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med Mediationsinstituttets til enhver tid gældende standardaftale for mediation herunder Mediationsinstituttets Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet og reglerne om god advokatskik. v) Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler, idet voldgiften skal bestå af én voldgiftsdommer, der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut, en advokat udpeget af bestyrelsen, samt en advokat udpeget af det eller de medlemmer/den eller de afslåede ansøgere, som er part i sagen. vi) Nærværende konfliktløsningsbestemmelse er ikke til hinder for indgivelse af klageskrift inden eller sideløbende med en mediation, såfremt dette er nødvendigt for at undgå retsfortabelse f.eks. på grund af forældelse. Nærværende konfliktløsningsbestemmelse indebærer ej heller afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud. Stk. 2. Anmodning om tvistløsning indgives til Danske Advokaters sekretariat Ikrafttræden Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. januar 2008, som ændret på den ordinære generalforsamling den 12. juni 2010 og den 21. september 2012.

Vedtægter for Danske Advokater

Vedtægter for Danske Advokater Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE ADVOKATER

VEDTÆGTER FOR DANSKE ADVOKATER VEDTÆGTER FOR DANSKE ADVOKATER 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens

Læs mere

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11.

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. Vedtaget den 18. februar 2014 Valgregulativ for Danske Advokater fastsat i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. 1. Tidspunkt for valg Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING VEDTÆGTER FOR DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING Vedtaget på Dansk Automat Brancheforenings generalforsamling den 22. november 2008 og ændret den 20. november 2015. NAVN OG HJEMSTED 1. Stk. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter. Dansk Affaldsforening

Vedtægter. Dansk Affaldsforening Vedtægter Dansk Affaldsforening Maj 2016 1 Navn og hjemsted... 1 2 Foreningens formål... 1 3 Foreningens profil... 1 4 Medlemmer... 1 5 Associerede medlemmer... 2 6 Generalforsamling... 2 7 Ordinær generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER 1 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Foreningens navn er Brancheforeningen for Husstandsvindmøller og foreningen er stiftet den 3. juni 2009. Stk. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere