Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til generalforsamlingens vedtagelse. Hovedpunkterne i de foreslåede vedtægtsændringer er: 1. Bortfald af kontingent for fuldmægtige og en samtidig indførsel af kontingent for øvrige indehavere af en advokatvirksomhed ( 11). Dette vil slå direkte igennem i den enkelte medlemsvirksomheds stemmeret, jf. vedtægternes 7, stk. 6 og indplaceringen i valggrupper, jf. 8, stk Der indstilles en ændret formulering af 7, stk. 8, således at de øvrige indehavere også bliver valgbare til repræsentantskabet og bestyrelsen. Foreningen finder, at hvis en virksomhed eller valggruppe ønsker at indstille en indehaver, der ikke er advokat, skal der være mulighed herfor. Derudover indstilles, at der - udover en række redaktionelle ændringer - foretages følgende ændringer: 3. Bortfald af krav om forretningsorden for generalforsamlingen i 7, da denne vurderes som unødvendig, når generalforsamlingen ledes af en kompetent dirigent. 4. En sproglig opstramning af formålsparagraffen ( 2), der ikke medfører realitetsændringer. 5. En tilføjelse til 8, stk. 7, om hvad der skal ske, når et bestyrelsesmedlem selv eller et bestyrelsesmedlems virksomhed skifter valggruppe i løbet af en valgperiode. Formålet med de foreslåede vedtægtsændringer har været drøftet med Danske Advokaters repræsentantskab, som har udtrykt deres opbakning til dem. Forslaget vedlægges i en udgave af vedtægterne markeret med de foreslåede ændringer. Lars Svenning Andersen Bestyrelsesformand 1

2 Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens interesser bedst muligt blandt andet ved at skabe bedre vilkår for at drive fagligt kvalificerede og attraktive, lønsomme advokatvirksomheder til gavn for både indehavere og ansatte, varetage medlemsvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og være en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt, skabe optimale rammerne for, at medlemsvirksomhederne kan yde den bedst mulige uafhængige rådgivning og interessevaretagelse, klienterne bedst mulig interessevaretagelse ved at være handlekraftige, uafhængige og tilgængelige rådgivere, der skaber økonomisk og personlig tryghed og beskytter klientens rettigheder og interesser, værne om klienternes retssikkerheden og stille advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat, tilvejebringefremstille og formidle brancheinformation til både medlemmer og klienter, understøtte udvikling af branchen og af nye klientprodukter og nytænkning i medlemsvirksomhederne for at bevare klienternes tillid og styrke udbygge medlemsvirksomhedernes position stilling i markedet, styrke medlemsvirksomhederne i at rekruttere, uddanne og fastholde de bedste kompetencer, og synliggøre og kvalitetssikre advokatydelsen. 3 Medlemmerne Som medlemmer kan optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne i retsplejelovens 124 samt kædesamarbejder mellem sådanne virksomheder. Advokatvirksomheder, der indgår i et kontorfællesskab, kan beslutte, om de indmeldes enkeltvis eller samlet. Som medlemmer kan ligeledes optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne for at drive advokatvirksomhed efter lov for Færøerne henholdsvis Grønland om rettens pleje. 4 - Ind- og udmeldelse Stk. 1. Anmodning om indmeldelse skal ske ved indlevering af ansøgning til Danske Advokaters sekretariat. Med ansøgningen skal følge oplysning om advokatvirksomheden, herunder oplysning om navnene på virksomhedens indehavere, advokater og øvrige medarbejdereadvokatfuldmægtige samt virksomhedens forretningsadresse og den ansvarlige ledelse, hvortil foreningen kan rette henvendelse. Anmodning om optagelse som medlem kan afslås, hvis der er saglige grunde hertil. Stk. 2. Udmeldelse kan ske skriftligt med tre måneders varsel til et kalenderårs udløb. Stk. 3. En medlemsvirksomhed, der udtræder af foreningen, har uanset årsagen ikke krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue. Stk. 4. Ved indmeldelse i Danske Advokater betales samtidig et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. 5 Eksklusion Stk. 1. Danske Advokaters bestyrelse kan med to tredjedeles flertal beslutte, at en medlemsvirksomhed ekskluderes, såfremt:

3 i) Medlemsvirksomheden eller en af dens medarbejdere groft eller ved gentagne lejligheder har overtrådt foreningens regler eller i øvrigt ikke i sin adfærd eller virksomhed udviser den værdighed, som forudsættes af en medlemsvirksomhed eller dens medarbejdere. ii) Medlemsvirksomheden er i uomtvistelig restance til foreningen, jfr. dog 11, stk. 2 om sletning i tilfælde af kontingentrestance. Stk. 2. Bestyrelsen giver, forinden afgørelse om eksklusion træffes, medlemsvirksomheden lejlighed til at udtale sig. Bestyrelsen kan forinden stillingtagen til eksklusion efter stk. 1 meddele medlemsvirksomheden en frist på op til seks måneder til at iværksætte dispositioner for at undgå eksklusion. Stk. 3. Eksklusion har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning eller fra udløbet af en frist, jf. stk. 2. Stk. 4. Beslutning om eksklusion kan indtil 14 dage efter beslutningen indbringes af medlemsvirksomheden til afgørelse iht. vedtægtens 15. Mediator, henholdsvis voldgiftsrettens formand kan træffe bestemmelse om, at indbringelsen har opsættende virkning. 6 - Foreningens politiske organisation: Danske Advokater ledes af følgende organer: Generalforsamlingen Repræsentantskabet Bestyrelsen Direktionen Valg, sammensætning og kompetence er fastlagt i de følgende bestemmelser. 7 Generalforsamlingen Stk. 1. Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september til 31. oktober i lige år. Tiden og stedet for afholdelse af generalforsamlingen oplyses på foreningens hjemmeside senest den 1. juni det pågældende år. Stk. 2. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før generalforsamlingen. Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved elektronisk meddelelse til medlemmerne ( ) tidligst otte uger og minimum to uger før generalforsamlingen. På foreningens hjemmeside bekendtgøres samtidig dagsorden, forretningsorden for generalforsamlingen, de reviderede årsrapporter, budgetoverslag og kontingentforslag, evt. indkomne forslag samt, beslutningsforslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskab, herunder eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 23. Bestyrelsens beretning 34. Foreningens strategi for de kommende to år 45. Godkendelse af årsrapporter for de to forudgående regnskabsår 56. Fremlæggelse af budgetoverslag og godkendelse af kontingent for de kommende to regnskabsår 67. Bestyrelsens og repræsentantskabets beslutningsforslag

4 78. Indkomne forslag 89. Valg af formand 910. Valg af repræsentantskabsmedlemmer Valg af revisor Orientering om dato for næste ordinære generalforsamling Eventuelt. Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er bestemt, ved simpelt flertal. Stk. 6. Der tilkommer den enkelte medlemsvirksomhederne stemmeret efter størrelsen af det kontingent, som medlemsvirksomheden har betalt for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes. Stemmerne opgøres en måned før generalforsamlingens afholdelse. Valgkort udsendes (eventuelt elektronisk) til medlemsvirksomhederne senest to uger forud for generalforsamlingen med angivelse af antal stemmer, og hvis dette er på dagsordenen - til hvilken repræsentantskabsgruppe, der kan vælges medlemmer. Stk. 7. Medlemsvirksomheden kan møde med flere repræsentanter på generalforsamlingen. Medlemsvirksomheden bestemmer selv hvem af disse, der udøver stemmeretten. Der kan gives fuldmagt til at stemme på vegne af andre medlemsvirksomheder. Valgkort for den enkelte medlemsvirksomhed skal medbringes på generalforsamlingen som dokumentation for stemmeretten. Stk. 8. Valgbar til formand og repræsentantskab er indehavere af og advokater ansat i eller indehavere af en medlemsvirksomhed. Opstilling til valg kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen senest ti dage før afholdelsen af generalforsamling. Bestyrelsen offentliggør kandidater på foreningens hjemmeside og ved elektronisk mail til kontaktpersonerne senest otte dage før generalforsamlingen. Stk. 9. Formanden vælges for fire år. Genvalg kan kun finde sted for yderligere to år. Opnås der ikke absolut stemmeflertal for en formandskandidat, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har opnået de største stemmetal. Fratræder formanden i valgperioden, eller har formanden varigt forfald, konstituerer bestyrelsen en formand indtil førstkommende generalforsamling. Stk. 10. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Stk. 11. De nærmere regler for valg fastsættes af bestyrelsen i et særskilt valgregulativ. Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning efter krav fra mindst ni repræsentantskabsmedlemmer eller 30 medlemsvirksomheder. Bestyrelsen skal senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen indkalde til generalforsamling med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden herfor. Indkaldelsen sker med et varsel på minimum to uger og maksimum tre uger. Stemmeretten udøves efter bestemmelserne i stk. 6 og stk. 7. Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar måned opgøres stemmeretten dog efter kontingentfordelingen det foregående år. Stk. 13. Referat fra en generalforsamling gøres tilgængeligt for medlemsvirksomhederne ved elektronisk udsendelse ( ) og på Danske Advokaters hjemmeside senest 14 dage efter afholdelsen. 8 Repræsentantskabet Stk. 1. Repræsentantskabet for Danske Advokater består af bestyrelsens formand der tillige er formand for repræsentantskabet - og 36 øvrige medlemmer. Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges i seks grupper af medlemsvirksomheder baseret på kontingentbetalingen. Indplacering sker efter antallet af advokater og øvrige indehavere i medlemsvirksomheden. og advokatfuldmægtige, hvor advokatfuldmægtige vægter med 0,5 (oprundet). Et

5 advokatfirma med to advokater og tre advokatfuldmægtige (i alt 3,5) indplaceres således i gruppe 2, mens et firma med en advokat og to fuldmægtige (i alt to) indplaceres i gruppe Medlemsvirksomheder med 1-3 advokater og øvrige indehavere og advokatfuldmægtige tilknyttet. 2. Medlemsvirksomheder med 4-7 advokater og øvrige indehavereog advokatfuldmægtige tilknyttet,. 3. Medlemsvirksomheder med 8-24 advokater og øvrige indehavereog advokatfuldmægtige tilknyttet,. 4. Medlemsvirksomheder med advokater og øvrige indehavere.og advokatfuldmægtige tilknyttet, 5. Medlemsvirksomheder med mere end 100 advokater og øvrige indehavereog advokatfuldmægtige tilknyttet,. 6. Medlemsvirksomheder, der er tilknyttet advokatsamarbejder (kæder eller kontorfællesskaber) med ikke under 100 advokater og øvrige indehavere og advokatfuldmægtige tilknyttet. En medlemsvirksomhed kan kun indgå i én af grupperne, og en advokat eller øvrig indehavereller advokatfuldmægtig kan kun være tilknyttet én medlemsvirksomhed. Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælger hver af de seks grupper et antal medlemmer af repræsentantskabet. Det antal repræsentantskabsmedlemmer, som hver gruppe kan vælge, fastlægges efter hver gruppes forholdsmæssige andel af det samlede antal beskæftigede advokater og øvrige indehavere og advokatfuldmægtige i medlemsvirksomhederne. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fra hver gruppe fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udsendelse af valgkort til medlemsvirksomhederne. Har en valggruppe ikke tilstrækkeligt med medlemmer til at kunne vælge et repræsentantskabsmedlem, overføres valggruppens medlemmer til den nærmeste valggruppe med færrest medlemmer. Stk. 4. Hvervet som repræsentantskabsmedlem er et personligt hverv, der forudsætter, at vedkommende er medarbejder i en medlemsvirksomhed. For hver valggruppe vælges derfor en til tre suppleanter, der kan træde ind i repræsentantskabet i rækkefølge efter antallet af stemmer, hvormed de er valgt. Stk. 5. Ved valg til repræsentantskabet kan den enkelte medlemsvirksomhed stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen af dem, der skal vælges i den pågældende valggruppe (oprundet). Stk. 6. Repræsentantskabet beslutter umiddelbart efter generalforsamlingen antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udover formanden kan være fra seks til otte. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer kan hver repræsentant stemme på indtil fire kandidater. Stk. 7. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden næste generalforsamling, vælges et nyt bestyrelsesmedlem på førstkommende repræsentantskabsmøde. Skifter bestyrelsesmedlemmets virksomhed til en anden valggruppe, eller flytter bestyrelsesmedlemmet til en medlemsvirksomhed i en anden valggruppe i valgperioden, skal bestyrelsesmedlemmet stille sit mandat til rådighed på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan herefter beslutte, om skiftet skal medføre, at bestyrelsesmedlemmet skal fratræde. I bekræftende fald vælger repræsentantskabet samtidig et nyt bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem skal være medlem af repræsentantskabet. Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være udpeget til medlem af Det danske Advokatsamfunds bestyrelse (Advokatrådet) eller Advokatnævnet. Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges, indtil bestyrelsesmedlemmet i en ubrudt periode af seks år har været medlem af bestyrelsen. Herefter kan den pågældende igen vælges til bestyrelsen ved den følgende ordinære generalforsamling. Stk. 9. Repræsentantskabet mødes mindst to gange årligt. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, medmindre vedtægterne fastsætter andet. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.

6 Stk. 10. Formændene eller en udpeget repræsentant for de af bestyrelsen nedsatte fagudvalg, jf. 10, har ret til at deltage i repræsentantskabsmøderne som observatører og med taleret. Bestyrelsen kan endvidere give andre mulighed for at deltage på tilsvarende vilkår. Stk. 11. Bestyrelsen kan forelægge repræsentantskabet konkrete eller generelle spørgsmål til beslutning eller drøftelse. Bestyrelsen orienterer endvidere repræsentantskabet om de årlige budgetter og årsrapporten. Repræsentantskabet kan vedtage henstillinger til bestyrelsen. Stk. 12. Repræsentantskabet kan gøre brug af Danske Advokaters sekretariat. 9 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består efter repræsentantskabets beslutning af syv til ni medlemmer. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling. De øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to observatører med anden relevant kompetence end den advokatmæssige. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en eller to næstformænd, der træder i formandens sted ved dennes fravær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Stk. 3. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsens formand, næstformand/næstformænd og medlemmer modtager et rimeligt vederlag for deres arbejde. Vederlaget fastsættes af repræsentantskabet. Stk. 4. Bestyrelsen kan på Danske Advokaters vegne afgive udtalelser om branchekutymer og andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed. Bestyrelsen kan beslutte at udtale sig om eller indtræde i sager til støtte for en medlemsvirksomhed eller en medarbejder i en medlemsvirksomhed. Stk. 5. Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, der varetager den daglige ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsen fastsætter rammerne for den administrerende direktørs arbejde, herunder aflønningsforhold og fratræden. 10 FaguUdvalg Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter fagudvalg, der under ansvar over for bestyrelsen varetager foreningens opgaver inden for fagområdet. Stk. 2. Fagudvalgene skal aktivt medvirke i forretningsudvikling af området, deltage i den offentlige debat inden for de faglige områder, medvirke i høringer og forhandlinger med offentlige myndigheder og varetage information og vidensudvikling såvel til medlemmer som til offentligheden. Stk. 3. Opgaven kan løses af en advokatspecialforening, der i så fald udpeger medlemmerne til fagudvalget blandt medarbejdere i medlemsvirksomhederne. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en standardforretningsorden for fagudvalgene. Stk. 5. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte andre udvalg. 11 Kontingent Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for de følgende to år. Kontingentet fastsættes til et beløb for hver advokat tilknyttet en medlemsvirksomhed. Virksomhedens samlede kontingent udregnes det enkelte år som den af generalforsamlingen vedtagne kontingentsats pr. advokat og øvrige indehavere gange antallet af advokater og øvrige indehavere i medlemsvirksomheden opgjort pr. 1. januar det pågældende år. For

7 advokatfuldmægtige fastsættes kontingentet til det halve af kontingentet for advokater. Kontingentet opkræves i januar og forfalder til betaling senest den 15. februar. Stk. 2. Der gives maksimalt tre måneders restance på kontingentet. Når et medlem er i kontingentrestance udover fire måneder, sletter Sekretariatet med mindst en måneds skriftligt varsel vedkommende som medlem. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages igen før vedkommende har betalt sin gæld til Danske Advokater. Stk. 3. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige de af generalforsamlingen fastsatte kontingenter, såfremt den finder grund dertil. Stk. 4. De nærmere regler om beregning af kontingentet fastsættes af bestyrelsen i et særskilt kontingentregulativ. Stk. 5. Generalforsamlingen kan med 2/3-flertal beslutte, at der ekstraordinært skal ske indbetaling af et yderligere beløb for hver advokat og øvrige indehavere og advokatfuldmægtig tilknyttet en medlemsvirksomhed. Stk. 6. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue, ikke de enkelte medlemsvirksomheder. 12 Regnskab og revision Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor for Danske Advokater. Revisor vælges for to år og kan genvælges. Stk. 3. Den generalforsamlingsvalgte revisor modtager årsrapporten til revision snarest muligt efter regnskabsårets udløb Tegningsregel Danske Advokater tegnes af formanden sammen med enten en næstformand eller den administrerende direktør eller af en næstformand, et bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør i forening. 14 Vedtægtsændringer mv. Stk. 1. Forslag til ændring i og tillæg til vedtægterne eller til foreningens opløsning skal være nævnt som særlige dagsordenspunkter i den ved indvarsling til generalforsamlingen udsendte dagsorden. Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 3. Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret, og kun ved vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages et forslag med 2/3 af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmers antal, indkaldes inden 8 dage til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og dersom uden hensyn til det mødende antal stemmer afgør spørgsmålet. Hvis der for forslaget ikke afgives mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er forslaget bortfaldet. Stk. 4. Ved opløsning af Danske Advokater tages samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler efter dens formål, jfr. stk. 3.

8 15 Tvister Stk. 1. Tvister om fortolkning af Danske Advokaters vedtægter og om beslutninger truffet af foreningens organer eller direktør i forhold til ét eller flere medlemmer - herunder om eksklusion eller afslag på optagelse i Danske Advokater - afgøres efter følgende regler: i) Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. ii) Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation. iii) Hvis ikke parterne, inden 14 dage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne indgive begæring til Mediationsinstituttet Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, om at udpege en mediator. iv) Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med Mediationsinstituttets til enhver tid gældende standardaftale for mediation herunder Mediationsinstituttets Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet og reglerne om god advokatskik. v) Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler, idet voldgiften skal bestå af én voldgiftsdommer, der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut, en advokat udpeget af bestyrelsen, samt en advokat udpeget af det eller de medlemmer/den eller de afslåede ansøgere, som er part i sagen. vi) Nærværende konfliktløsningsbestemmelse er ikke til hinder for indgivelse af klageskrift inden eller sideløbende med en mediation, såfremt dette er nødvendigt for at undgå retsfortabelse f.eks. på grund af forældelse. Nærværende konfliktløsningsbestemmelse indebærer ej heller afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud. Stk. 2. Anmodning om tvistløsning indgives til Danske Advokaters sekretariat Ikrafttræden Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. januar 2008, som ændret på den ordinære generalforsamling den 12. juni 2010 og den 21. september 2012.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 2 STADEHOLDERFORENINGENS FORMÅL...3 3 FREMME AF DET GLOBALE STREET-FOOD KØKKEN...3 4 MEDLEMMERNES INTERESSER UDADTIL...4

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Indian-Danish Forum

Vedtægter for Indian-Danish Forum Vedtægter for Indian-Danish Forum 1. FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Indian-Danish Forum (herefter benævnt Foreningen ). 1.2 Foreningens indtægter består udelukkende af medlemskontingenter.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere