Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til generalforsamlingens vedtagelse. Hovedpunkterne i de foreslåede vedtægtsændringer er: 1. Bortfald af kontingent for fuldmægtige og en samtidig indførsel af kontingent for øvrige indehavere af en advokatvirksomhed ( 11). Dette vil slå direkte igennem i den enkelte medlemsvirksomheds stemmeret, jf. vedtægternes 7, stk. 6 og indplaceringen i valggrupper, jf. 8, stk Der indstilles en ændret formulering af 7, stk. 8, således at de øvrige indehavere også bliver valgbare til repræsentantskabet og bestyrelsen. Foreningen finder, at hvis en virksomhed eller valggruppe ønsker at indstille en indehaver, der ikke er advokat, skal der være mulighed herfor. Derudover indstilles, at der - udover en række redaktionelle ændringer - foretages følgende ændringer: 3. Bortfald af krav om forretningsorden for generalforsamlingen i 7, da denne vurderes som unødvendig, når generalforsamlingen ledes af en kompetent dirigent. 4. En sproglig opstramning af formålsparagraffen ( 2), der ikke medfører realitetsændringer. 5. En tilføjelse til 8, stk. 7, om hvad der skal ske, når et bestyrelsesmedlem selv eller et bestyrelsesmedlems virksomhed skifter valggruppe i løbet af en valgperiode. Formålet med de foreslåede vedtægtsændringer har været drøftet med Danske Advokaters repræsentantskab, som har udtrykt deres opbakning til dem. Forslaget vedlægges i en udgave af vedtægterne markeret med de foreslåede ændringer. Lars Svenning Andersen Bestyrelsesformand 1

2 Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens interesser bedst muligt blandt andet ved at skabe bedre vilkår for at drive fagligt kvalificerede og attraktive, lønsomme advokatvirksomheder til gavn for både indehavere og ansatte, varetage medlemsvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og være en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt, skabe optimale rammerne for, at medlemsvirksomhederne kan yde den bedst mulige uafhængige rådgivning og interessevaretagelse, klienterne bedst mulig interessevaretagelse ved at være handlekraftige, uafhængige og tilgængelige rådgivere, der skaber økonomisk og personlig tryghed og beskytter klientens rettigheder og interesser, værne om klienternes retssikkerheden og stille advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat, tilvejebringefremstille og formidle brancheinformation til både medlemmer og klienter, understøtte udvikling af branchen og af nye klientprodukter og nytænkning i medlemsvirksomhederne for at bevare klienternes tillid og styrke udbygge medlemsvirksomhedernes position stilling i markedet, styrke medlemsvirksomhederne i at rekruttere, uddanne og fastholde de bedste kompetencer, og synliggøre og kvalitetssikre advokatydelsen. 3 Medlemmerne Som medlemmer kan optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne i retsplejelovens 124 samt kædesamarbejder mellem sådanne virksomheder. Advokatvirksomheder, der indgår i et kontorfællesskab, kan beslutte, om de indmeldes enkeltvis eller samlet. Som medlemmer kan ligeledes optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne for at drive advokatvirksomhed efter lov for Færøerne henholdsvis Grønland om rettens pleje. 4 - Ind- og udmeldelse Stk. 1. Anmodning om indmeldelse skal ske ved indlevering af ansøgning til Danske Advokaters sekretariat. Med ansøgningen skal følge oplysning om advokatvirksomheden, herunder oplysning om navnene på virksomhedens indehavere, advokater og øvrige medarbejdereadvokatfuldmægtige samt virksomhedens forretningsadresse og den ansvarlige ledelse, hvortil foreningen kan rette henvendelse. Anmodning om optagelse som medlem kan afslås, hvis der er saglige grunde hertil. Stk. 2. Udmeldelse kan ske skriftligt med tre måneders varsel til et kalenderårs udløb. Stk. 3. En medlemsvirksomhed, der udtræder af foreningen, har uanset årsagen ikke krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue. Stk. 4. Ved indmeldelse i Danske Advokater betales samtidig et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. 5 Eksklusion Stk. 1. Danske Advokaters bestyrelse kan med to tredjedeles flertal beslutte, at en medlemsvirksomhed ekskluderes, såfremt:

3 i) Medlemsvirksomheden eller en af dens medarbejdere groft eller ved gentagne lejligheder har overtrådt foreningens regler eller i øvrigt ikke i sin adfærd eller virksomhed udviser den værdighed, som forudsættes af en medlemsvirksomhed eller dens medarbejdere. ii) Medlemsvirksomheden er i uomtvistelig restance til foreningen, jfr. dog 11, stk. 2 om sletning i tilfælde af kontingentrestance. Stk. 2. Bestyrelsen giver, forinden afgørelse om eksklusion træffes, medlemsvirksomheden lejlighed til at udtale sig. Bestyrelsen kan forinden stillingtagen til eksklusion efter stk. 1 meddele medlemsvirksomheden en frist på op til seks måneder til at iværksætte dispositioner for at undgå eksklusion. Stk. 3. Eksklusion har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning eller fra udløbet af en frist, jf. stk. 2. Stk. 4. Beslutning om eksklusion kan indtil 14 dage efter beslutningen indbringes af medlemsvirksomheden til afgørelse iht. vedtægtens 15. Mediator, henholdsvis voldgiftsrettens formand kan træffe bestemmelse om, at indbringelsen har opsættende virkning. 6 - Foreningens politiske organisation: Danske Advokater ledes af følgende organer: Generalforsamlingen Repræsentantskabet Bestyrelsen Direktionen Valg, sammensætning og kompetence er fastlagt i de følgende bestemmelser. 7 Generalforsamlingen Stk. 1. Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september til 31. oktober i lige år. Tiden og stedet for afholdelse af generalforsamlingen oplyses på foreningens hjemmeside senest den 1. juni det pågældende år. Stk. 2. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før generalforsamlingen. Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved elektronisk meddelelse til medlemmerne ( ) tidligst otte uger og minimum to uger før generalforsamlingen. På foreningens hjemmeside bekendtgøres samtidig dagsorden, forretningsorden for generalforsamlingen, de reviderede årsrapporter, budgetoverslag og kontingentforslag, evt. indkomne forslag samt, beslutningsforslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskab, herunder eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 23. Bestyrelsens beretning 34. Foreningens strategi for de kommende to år 45. Godkendelse af årsrapporter for de to forudgående regnskabsår 56. Fremlæggelse af budgetoverslag og godkendelse af kontingent for de kommende to regnskabsår 67. Bestyrelsens og repræsentantskabets beslutningsforslag

4 78. Indkomne forslag 89. Valg af formand 910. Valg af repræsentantskabsmedlemmer Valg af revisor Orientering om dato for næste ordinære generalforsamling Eventuelt. Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er bestemt, ved simpelt flertal. Stk. 6. Der tilkommer den enkelte medlemsvirksomhederne stemmeret efter størrelsen af det kontingent, som medlemsvirksomheden har betalt for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes. Stemmerne opgøres en måned før generalforsamlingens afholdelse. Valgkort udsendes (eventuelt elektronisk) til medlemsvirksomhederne senest to uger forud for generalforsamlingen med angivelse af antal stemmer, og hvis dette er på dagsordenen - til hvilken repræsentantskabsgruppe, der kan vælges medlemmer. Stk. 7. Medlemsvirksomheden kan møde med flere repræsentanter på generalforsamlingen. Medlemsvirksomheden bestemmer selv hvem af disse, der udøver stemmeretten. Der kan gives fuldmagt til at stemme på vegne af andre medlemsvirksomheder. Valgkort for den enkelte medlemsvirksomhed skal medbringes på generalforsamlingen som dokumentation for stemmeretten. Stk. 8. Valgbar til formand og repræsentantskab er indehavere af og advokater ansat i eller indehavere af en medlemsvirksomhed. Opstilling til valg kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen senest ti dage før afholdelsen af generalforsamling. Bestyrelsen offentliggør kandidater på foreningens hjemmeside og ved elektronisk mail til kontaktpersonerne senest otte dage før generalforsamlingen. Stk. 9. Formanden vælges for fire år. Genvalg kan kun finde sted for yderligere to år. Opnås der ikke absolut stemmeflertal for en formandskandidat, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har opnået de største stemmetal. Fratræder formanden i valgperioden, eller har formanden varigt forfald, konstituerer bestyrelsen en formand indtil førstkommende generalforsamling. Stk. 10. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Stk. 11. De nærmere regler for valg fastsættes af bestyrelsen i et særskilt valgregulativ. Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning efter krav fra mindst ni repræsentantskabsmedlemmer eller 30 medlemsvirksomheder. Bestyrelsen skal senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen indkalde til generalforsamling med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden herfor. Indkaldelsen sker med et varsel på minimum to uger og maksimum tre uger. Stemmeretten udøves efter bestemmelserne i stk. 6 og stk. 7. Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar måned opgøres stemmeretten dog efter kontingentfordelingen det foregående år. Stk. 13. Referat fra en generalforsamling gøres tilgængeligt for medlemsvirksomhederne ved elektronisk udsendelse ( ) og på Danske Advokaters hjemmeside senest 14 dage efter afholdelsen. 8 Repræsentantskabet Stk. 1. Repræsentantskabet for Danske Advokater består af bestyrelsens formand der tillige er formand for repræsentantskabet - og 36 øvrige medlemmer. Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges i seks grupper af medlemsvirksomheder baseret på kontingentbetalingen. Indplacering sker efter antallet af advokater og øvrige indehavere i medlemsvirksomheden. og advokatfuldmægtige, hvor advokatfuldmægtige vægter med 0,5 (oprundet). Et

5 advokatfirma med to advokater og tre advokatfuldmægtige (i alt 3,5) indplaceres således i gruppe 2, mens et firma med en advokat og to fuldmægtige (i alt to) indplaceres i gruppe Medlemsvirksomheder med 1-3 advokater og øvrige indehavere og advokatfuldmægtige tilknyttet. 2. Medlemsvirksomheder med 4-7 advokater og øvrige indehavereog advokatfuldmægtige tilknyttet,. 3. Medlemsvirksomheder med 8-24 advokater og øvrige indehavereog advokatfuldmægtige tilknyttet,. 4. Medlemsvirksomheder med advokater og øvrige indehavere.og advokatfuldmægtige tilknyttet, 5. Medlemsvirksomheder med mere end 100 advokater og øvrige indehavereog advokatfuldmægtige tilknyttet,. 6. Medlemsvirksomheder, der er tilknyttet advokatsamarbejder (kæder eller kontorfællesskaber) med ikke under 100 advokater og øvrige indehavere og advokatfuldmægtige tilknyttet. En medlemsvirksomhed kan kun indgå i én af grupperne, og en advokat eller øvrig indehavereller advokatfuldmægtig kan kun være tilknyttet én medlemsvirksomhed. Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælger hver af de seks grupper et antal medlemmer af repræsentantskabet. Det antal repræsentantskabsmedlemmer, som hver gruppe kan vælge, fastlægges efter hver gruppes forholdsmæssige andel af det samlede antal beskæftigede advokater og øvrige indehavere og advokatfuldmægtige i medlemsvirksomhederne. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fra hver gruppe fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udsendelse af valgkort til medlemsvirksomhederne. Har en valggruppe ikke tilstrækkeligt med medlemmer til at kunne vælge et repræsentantskabsmedlem, overføres valggruppens medlemmer til den nærmeste valggruppe med færrest medlemmer. Stk. 4. Hvervet som repræsentantskabsmedlem er et personligt hverv, der forudsætter, at vedkommende er medarbejder i en medlemsvirksomhed. For hver valggruppe vælges derfor en til tre suppleanter, der kan træde ind i repræsentantskabet i rækkefølge efter antallet af stemmer, hvormed de er valgt. Stk. 5. Ved valg til repræsentantskabet kan den enkelte medlemsvirksomhed stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen af dem, der skal vælges i den pågældende valggruppe (oprundet). Stk. 6. Repræsentantskabet beslutter umiddelbart efter generalforsamlingen antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udover formanden kan være fra seks til otte. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer kan hver repræsentant stemme på indtil fire kandidater. Stk. 7. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden næste generalforsamling, vælges et nyt bestyrelsesmedlem på førstkommende repræsentantskabsmøde. Skifter bestyrelsesmedlemmets virksomhed til en anden valggruppe, eller flytter bestyrelsesmedlemmet til en medlemsvirksomhed i en anden valggruppe i valgperioden, skal bestyrelsesmedlemmet stille sit mandat til rådighed på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan herefter beslutte, om skiftet skal medføre, at bestyrelsesmedlemmet skal fratræde. I bekræftende fald vælger repræsentantskabet samtidig et nyt bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem skal være medlem af repræsentantskabet. Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være udpeget til medlem af Det danske Advokatsamfunds bestyrelse (Advokatrådet) eller Advokatnævnet. Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges, indtil bestyrelsesmedlemmet i en ubrudt periode af seks år har været medlem af bestyrelsen. Herefter kan den pågældende igen vælges til bestyrelsen ved den følgende ordinære generalforsamling. Stk. 9. Repræsentantskabet mødes mindst to gange årligt. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, medmindre vedtægterne fastsætter andet. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.

6 Stk. 10. Formændene eller en udpeget repræsentant for de af bestyrelsen nedsatte fagudvalg, jf. 10, har ret til at deltage i repræsentantskabsmøderne som observatører og med taleret. Bestyrelsen kan endvidere give andre mulighed for at deltage på tilsvarende vilkår. Stk. 11. Bestyrelsen kan forelægge repræsentantskabet konkrete eller generelle spørgsmål til beslutning eller drøftelse. Bestyrelsen orienterer endvidere repræsentantskabet om de årlige budgetter og årsrapporten. Repræsentantskabet kan vedtage henstillinger til bestyrelsen. Stk. 12. Repræsentantskabet kan gøre brug af Danske Advokaters sekretariat. 9 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består efter repræsentantskabets beslutning af syv til ni medlemmer. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling. De øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to observatører med anden relevant kompetence end den advokatmæssige. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en eller to næstformænd, der træder i formandens sted ved dennes fravær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Stk. 3. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsens formand, næstformand/næstformænd og medlemmer modtager et rimeligt vederlag for deres arbejde. Vederlaget fastsættes af repræsentantskabet. Stk. 4. Bestyrelsen kan på Danske Advokaters vegne afgive udtalelser om branchekutymer og andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed. Bestyrelsen kan beslutte at udtale sig om eller indtræde i sager til støtte for en medlemsvirksomhed eller en medarbejder i en medlemsvirksomhed. Stk. 5. Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, der varetager den daglige ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsen fastsætter rammerne for den administrerende direktørs arbejde, herunder aflønningsforhold og fratræden. 10 FaguUdvalg Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter fagudvalg, der under ansvar over for bestyrelsen varetager foreningens opgaver inden for fagområdet. Stk. 2. Fagudvalgene skal aktivt medvirke i forretningsudvikling af området, deltage i den offentlige debat inden for de faglige områder, medvirke i høringer og forhandlinger med offentlige myndigheder og varetage information og vidensudvikling såvel til medlemmer som til offentligheden. Stk. 3. Opgaven kan løses af en advokatspecialforening, der i så fald udpeger medlemmerne til fagudvalget blandt medarbejdere i medlemsvirksomhederne. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en standardforretningsorden for fagudvalgene. Stk. 5. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte andre udvalg. 11 Kontingent Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for de følgende to år. Kontingentet fastsættes til et beløb for hver advokat tilknyttet en medlemsvirksomhed. Virksomhedens samlede kontingent udregnes det enkelte år som den af generalforsamlingen vedtagne kontingentsats pr. advokat og øvrige indehavere gange antallet af advokater og øvrige indehavere i medlemsvirksomheden opgjort pr. 1. januar det pågældende år. For

7 advokatfuldmægtige fastsættes kontingentet til det halve af kontingentet for advokater. Kontingentet opkræves i januar og forfalder til betaling senest den 15. februar. Stk. 2. Der gives maksimalt tre måneders restance på kontingentet. Når et medlem er i kontingentrestance udover fire måneder, sletter Sekretariatet med mindst en måneds skriftligt varsel vedkommende som medlem. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages igen før vedkommende har betalt sin gæld til Danske Advokater. Stk. 3. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige de af generalforsamlingen fastsatte kontingenter, såfremt den finder grund dertil. Stk. 4. De nærmere regler om beregning af kontingentet fastsættes af bestyrelsen i et særskilt kontingentregulativ. Stk. 5. Generalforsamlingen kan med 2/3-flertal beslutte, at der ekstraordinært skal ske indbetaling af et yderligere beløb for hver advokat og øvrige indehavere og advokatfuldmægtig tilknyttet en medlemsvirksomhed. Stk. 6. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue, ikke de enkelte medlemsvirksomheder. 12 Regnskab og revision Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor for Danske Advokater. Revisor vælges for to år og kan genvælges. Stk. 3. Den generalforsamlingsvalgte revisor modtager årsrapporten til revision snarest muligt efter regnskabsårets udløb Tegningsregel Danske Advokater tegnes af formanden sammen med enten en næstformand eller den administrerende direktør eller af en næstformand, et bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør i forening. 14 Vedtægtsændringer mv. Stk. 1. Forslag til ændring i og tillæg til vedtægterne eller til foreningens opløsning skal være nævnt som særlige dagsordenspunkter i den ved indvarsling til generalforsamlingen udsendte dagsorden. Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 3. Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret, og kun ved vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages et forslag med 2/3 af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmers antal, indkaldes inden 8 dage til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og dersom uden hensyn til det mødende antal stemmer afgør spørgsmålet. Hvis der for forslaget ikke afgives mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er forslaget bortfaldet. Stk. 4. Ved opløsning af Danske Advokater tages samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler efter dens formål, jfr. stk. 3.

8 15 Tvister Stk. 1. Tvister om fortolkning af Danske Advokaters vedtægter og om beslutninger truffet af foreningens organer eller direktør i forhold til ét eller flere medlemmer - herunder om eksklusion eller afslag på optagelse i Danske Advokater - afgøres efter følgende regler: i) Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. ii) Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation. iii) Hvis ikke parterne, inden 14 dage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne indgive begæring til Mediationsinstituttet Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, om at udpege en mediator. iv) Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med Mediationsinstituttets til enhver tid gældende standardaftale for mediation herunder Mediationsinstituttets Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet og reglerne om god advokatskik. v) Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler, idet voldgiften skal bestå af én voldgiftsdommer, der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut, en advokat udpeget af bestyrelsen, samt en advokat udpeget af det eller de medlemmer/den eller de afslåede ansøgere, som er part i sagen. vi) Nærværende konfliktløsningsbestemmelse er ikke til hinder for indgivelse af klageskrift inden eller sideløbende med en mediation, såfremt dette er nødvendigt for at undgå retsfortabelse f.eks. på grund af forældelse. Nærværende konfliktløsningsbestemmelse indebærer ej heller afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud. Stk. 2. Anmodning om tvistløsning indgives til Danske Advokaters sekretariat Ikrafttræden Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. januar 2008, som ændret på den ordinære generalforsamling den 12. juni 2010 og den 21. september 2012.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Foreningen U-landsnyt.dk". 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kap. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 10. marts 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere