Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU)"

Transkript

1 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU) Christian Stefansen Synopsis Denne rapport undersøger ud fra Quinn og Rohrbaughs Competing Values-model, hvilke forskellige opfattelser af organisatorisk effektivitet, der hersker blandt forskere, studerende, erhvervsliv, fakultetsledelse og ministerium. Der undersøges dels den oplevede præstation og dels gruppernes opfattelse af, hvilket organisatorisk fokus der er vigtigt. Videre belyses hvilke grundlæggende diskussioner forskellene udspringer af. Læsere opfordres til at besøge projektets hjemmeside, hvor der vil være supplerende materiale og kommentarer: ßßœœœøł ı ł ø ß æ

2 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 2 Ledelsesresumé Det undersøges hvilke forskellige opfattelser af organisatorisk effektivitet, der hersker mellem forskere, studerende, fakultet, erhvervsliv og ministerium. Til dette formål bliver grupperne bedt om for et antal indikatorer at vurdere DIKUs nuværende præstation samt indikatorernes vigtighed i forhold til deres rolle. Der blev gennemført tre interviewrunder: 1. Grupperne opstillede indikatorer til vurdering og vægtning. Dette resulterede i 68 indikatorer. 2. Grupperne vurderede og vægtede indikatorerne vha. et spørgeskema. Der var i alt 104 respondenter. 3. Der blev gennemført personlige interviews for at uddybe holdningsforskellen i talmaterialet fra punkt 2. Undersøgelsen konkluderer, at grupperne vurderer en underpræstation på punkterne Informationsstyring/Kommunikation og Produktivitet/Effektivitet. Disse skyldes hhv. mangelfuld orientering om, hvad der foregår på instituttet, og et meget stort frafald blandt de studerende. Grupperne vægter især organisationens fokus på udvikling af menneskelige ressourcer forskelligt. Erhvervslivet lægger stor vægt på dette, mens de øvrige grupper blandt andet sætter informationsstyring/kommunikation højere. Forskning i samarbejde med erhvervslivet lever ikke op til erhvervslivets forventninger. Grunden til dette skal formentlig findes i, at DIKU ikke har så mange ressourcer at stille til rådighed, og at der ikke er enighed om, hvem af de to parter, der skal opsøge den anden. En talanalyse afslører, at det især er holdningen til erhvervslivets involvering i uddannelsen og holdningen til om uddannelsen skal være en masseuddannelse, der er definerende for forskellene i opfattelser. Studerende og forskere sætter andre værdier end erhvervsinvolvering højere. Fakultetet mener, datalogi skal være en masseuddannelse, mens studerende, forskere og til dels erhvervslivet ikke synes det er tilfældet. De opfølgende interviews afslører en elitær holdning hos visse grupper af studerende. Dens betydning er ukendt, men holdningerne står i kontrast til især førsteårsstuderendes holdninger, der er mere orienteret mod formidling og pædagogik.

3 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 3 Der konstateres flere gange under de personlige interview uenighed om DIKUs rolle og datalogifagets selvforståelse. Forskerne og de studerende ønsker en meget teoretisk datalogi, hvilket fakultetet finder for snævert. Den væsentligste diskussion er frafaldet, hvor man hverkan blive enige om årsagerne eller om hvorvidt det er et problem. Fakultetet og erhvervslivet hævder, det er et problem, mens forskere og studerende ikke entydigt synes det er det. Årsagerne kendes ikke fuldt ud. Det forekommer således at der er store forskelle i opfattelserne af, hvor DIKU skal have sit organisatoriske fokus, og at disse forskelle delvist er årsag til problemerne med frafald og manglende kommunikation.

4 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 4 Indhold 1 Forord Læsevejledning Indledning Problemformulering Afgrænsninger Metode- og modelvalg Første del opstilling af indikatorer Anden del præstation og vægtning på indikatorer Tredje del konfrontation af forskellige opfattelser Metode- og modeldiskussion Analysemodel: Competing Values Interessentmodel Tre-faset interviewmodel Første interview opstilling af indikatorer Andet interview præstation og vægtning på indikatorer Tredje interview konfrontation af forskellige opfattelser Andre vinkler Datalogiuddannelsen og Datalogisk Institut Organisation Datalogi og datalogisk forskning Opstilling af indikatorer Studerende og dimittender Forskere Erhvervsliv Fakultetssekretariat Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Opsamling Præstation og vægtning på indikatorer Studerende Forskere Erhvervsliv...55

5 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Fakultetsadministration Ministerium for Viden, Teknologi og Udvikling Samlet amøbogram Principalkomponentanalyse Konfrontation af forskellige opfattelser Internt i studentergruppen Instruktorer og øvrige studerende Studerende og forskere Ledelsen Studerende og erhvervsliv Forskere og erhvervsliv Forskere og fakultetet Fakultetet og ministeriet Opsamling Indikatorernes anvendelighed Konklusion Perspektiver og anvisninger til videre arbejde Appendiks Ordforklaring Litteratur Første interview opstilling af indikatorer Andet interview spørgeskema på Internettet Tredje interview konfrontation af forskellige opfattelser Teknisk løsning for spørgeskema Principalkomponentanalyse DIKUs historie DIKUs økonomi Gruppering af indikatorer Spørgeskemaspørgsmål og -svar fordelt på grupper Beregnet præstation og vægtning for grupper...114

6 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 6 We shall cease from exploration and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time T.S.Elliot 1 Forord Nærværende opgave udgør undertegnedes hovedopgave på Handelsdiplomuddannelsen i Informatik og Økonomistyring, HD(I). Jeg vil gerne rette en tak til min vejleder professor ph.d. Peter Neergaard for konstruktiv vejledning og til studiesekretær Marianne Andersen for stor fleksibilitet. En stor tak skal også rettes til institutleder for Datalogisk Institut, dr.techn. Stig Skelboe, for venligt udlån af adskillige materialer. Endvidere tak til: dr. James Pounder, Lingnan University, Hong Kong for hurtigt svar på min artikelforespørgsel; til John Rohrbaugh, ph.d., Rockefeller College, University of Albany for at sende en ældre artikel. For interviews, tilbagemelding og frugtbare samtaler takkes: studieleder og lektor, lic.scient. Hasse Clausen; lektor, ph.d. Jyrki Katajainen; lektor, lic.scient. Nils Andersen; professor, dr.techn. Stig Skelboe; professor, ph.d. Eric Jul; souschef ved Naturvidenskabeligt Fakultets Økonomiadministration, Asbjørn Jessen; fuldmægtig for Universitetssøjlen i Ministeriet for Viden, Teknologi og Udvikling, Camilla Badse; konsulent i Dansk Industri, Anne-Marie Levy; partner i PWC Consulting, Claus Ulrik Madsen; udviklingschef hos PPU Maconomy A/S, Claus Tümmler; global forskningschef hos Nokia, Karsten Vandrup; bestyrelsesmedlem på Niels Bohr Institutet, stud.scient. Kristoffer Andersen; stud.scient. Tommy Clausen; stud.scient. Dina Friis; stud.scient. Ida Moltke; stud.scient. Tor Justesen; ph.d.-studerende Sebastian Skalberg; ph.d.-studerende Jakob Grue Simonsen; stud.scient Anders Borum; stud.scient. Espen Suenson; stud.scient. Allan Helvard; stud.scient. Phillip Bille; og stud.scient. Ebbe Elsborg. Tak til de 104 personer, der tog sig tid til at svare på det meget omfattende spørgeskema. Jeg er smigret over at så mange l8-577rbange

7 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 7 2 Læsevejledning Rapportens målgruppe er per definition min vejleder, censor og mine opponentgrupper. Det ville dog glæde mig meget, hvis forskere, studerende og repræsentanter for erhvervslivet læste dele af min rapport, og rapporten er derfor også skrevet med disse tre grupper for øje. Afsnit 6 Metode- og modeldiskussion er primært tiltænkt læsere, som ønsker en teoretisk diskussion af de anvendte modeller og metoder. Mine læsere på DIKU kan trygt overspringe dette afsnit. Særligt travle læsere kan nøjes med afsnit 9 og 10. Hvis man kun læser et afsnit ud over problemformuleringen, så bør det være afsnit 10. Referencer angives på formen [Pounder99:12], som henviser til et materiale af Pounder publiceret i 1999 side 12. Flere udgivelser samme år kvalificeres med kolon, for eksempel [Curry00:SurveyDat0:18], som betyder side 18 i en titel forkortet til SuveryDat0 af Curry udgivet i Flere referencer adskilles med komma. Forkortelsen DIKU udtales som ét ord med tryk på første stavelse. En række betegnelser er særegne for universitets- og forskningsverdenen i Danmark. Begreber som STÅ, Konsistorium og mange andre forklares kort i appendiks Ord, der står i kursiv ved første anvendelse, kan også findes i appendiks Citaterne, der indleder visse afsnit, er en tradition fra datalogi (og mange andre fag), og de kan måske hjælpe læseren med at komme igennem dette til tider lidt tørre stof. De udtrykker ikke nødvendigvis min egen mening.

8 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 8 3 Indledning Vi kan se, at flere og flere virksomheder ansætter medarbejdere med en naturvidenskabelig uddannelse. For hele den forskningsbaserede industri er disse medarbejdere utrolig vigtige, fordi de er i stand til at frembringe den nye teknologi og viden, som kan give de danske virksomheder et forspring i forhold til deres konkurrenter. Samtidig har vi et universitet, som uddanner kandidaterne, som om intet var hændt. Bjarne Lundager Jensen, Dansk Industri [Børsen01] Vi har faktisk fået skældud af undervisningsministeriet for at have for meget med industrien at gøre således, at vi ikke producerer kandidater til gymnasiet. Henrik Jeppesen, dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet [Børsen01] En højere uddannelsesinstitution har til opgave inden for sine fagområder at drive forskning og give videregående uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau. Den skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til videnskabens arbejdsmetoder og resultater. 1, stk.2, [Universitetsloven] Det er meningen, at de som ikke hører hjemme på DIKU, skal sorteres fra så hurtigt som muligt, så der ikke spildes ressourcer. Så hold op med at holde folk i hånden. Ebbe Elsborg, bachelorstuderende, instruktor og studienævnsmedlem ved DIKU [Elsborg02] Siden universitetets indstiftelse som begreb i den tidligere middelalder, hvor kun lægevidenskab, teologi og jura henhørte under dets aktiviteter, er det omkringliggende samfunds krav til og opfattelse af universitetet flere gange blevet ændret. Alexander von Humboldt, tysk undervisningsminister , ønskede et universitet finansieret af, men frigjort fra staten; et universitet som alene tjente højere dannelses- og forskningsformål [Rektorkollegiet01:17]. Universitetet havde egen kontrol og justits og fungerede isoleret fra samfundet; et elfenbenstårn. Europa byggede sine universiteter i Humboldts billede og lod dem i mange år fungere sådan. Med videns- og informationssamfundets opståen er man fra samfundets side begyndt at stille krav om synliggørelse af universiteternes resultater. Både for at udnytte deres viden og for at kritisk vurdere deres præstationer og dermed værdien af den samfundsmæssige investering de udgør. Samtidig er man gået fra elitære universiteter til masseuniversiteter. Alloke-

9 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 9 ring til forskning og uddannelse er blevet et politisk spørgsmål og dermed genstand for offentlig debat. Omvendt har måling af effektivitet i forskning og undervisning vist sig særdeles vanskeligt [Foss-Hansen95, Pounder99]. Som citatet ovenfor antyder har Københavns Universitet længe dvælet ved en studiestruktur, som uddannede forskere og gymnasielærere (dette hentydes også i Studiestrukturudvalgets statusrapport [Studiestruktur02:8]). Ser man på statistikken for første ansættelse for datalogiske dimittender i årene (n = 215), bliver 0% ansat ved gymnasier, mens 13,9% bliver ansat ved højere læreanstalter eller fortsætter på ph.d.-studiet i Danmark eller i udlandet [Undervisningsministeriet01, Evalueringscentret97]. I en undersøgelse gennemført af Christopher Curry [Curry00:SurveyAll:18] svarer datalogistuderende (382 respondenter) fra alle årgange på spørgsmålet Hvilken type stilling i IT-branchen kunne du tænke dig efter endt studium? (sæt gerne flere krydser) systemdesigner (63%), projektleder (48%), konsulent (44%), systemprogrammør (43%), iværksætter (31%), leder (29%), forsker (27%), underviser (10%) og udenfor IT-branchen (4%). Fra de studerendes synspunkt er uddannelsen altså konstrueret med henblik på de to karriereveje, som færrest finder attraktive. Dette kan naturligvis skyldes at man med en forskeruddannelse lettere kan falde til i de øvrige stillinger end det omvendte. Ligeledes kan man hævde at erhvervslivet har misforstået den datalogiske uddannelse og at ønsker om brede, praktisk orienterede uddannelser skal rettes andetsteds. Disse målkonflikter beskrives i Evalueringscentrets Evaluering af de videregående datalogiuddannelser fra 1997, hvor særligt Datalogisk Institut anbefales en central ledelse [Evalueringscentret97]. De seneste års besparelser har på Datalogisk Institut betydet, at en ordning af afgørende pædagogisk værdi ifølge studerende og undervisere [Evalueringscentret97:127], nemlig instruktorordningen, kun har kunnet overleve ved, at man har brugt af forskningsmidlerne. Københavns Universitet er på Finansloven for år 2002 konfronteret med sparekrav på 50 millioner kroner. Med en gennemsnitlig gennemførselstid på 7,5 år (i øvrigt den højeste blandt datalogiuddannelserne i Danmark, 50% af dimittenderne bruger over 9 år på deres studier 1 ) [Undervisningsministeriet01], studerende der sætter spørgsmålstegn ved egen indsats og undervisernes pædagogik [Curry00:SurveyAll], en muligvis forældet målsætning i studie- 1 Det kan synes at tallene ikke stemmer overens. Den gennemsnitlige gennemførselstid beregnes til 7.5 år, fordi fakultetets administrative systemer ikke kan håndtere at studerende læser mere end 9 år. Har en studerende brugt mere end 9 år, bliver gennemførselstiden registreret til 9 år.

10 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 10 strukturen og en industri, der ønsker flere højtuddannede folk, er det således relevant at overveje, hvad DIKU kan og bør give sine interessenter for den investering, der foretages i DIKU, og om DIKU foretter sin opgave med tilstrækkelig effektivitet. Der er altså en lang række interessenter i forhold til Datalogisk Institut. Følgende figur viser det simplificerede billede som denne rapport anvender (uddybes i afsnit 6.2): Ministerium Fakultet Studerende Forskere Erhvervsliv Figur 1 Simplificeret interessentmodel Det synes tydeligt, at interessenterne ikke er enige om DIKUs mål. Dette leder frem til problemformuleringen. 4 Problemformulering Med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne situation for Datalogisk Institut på Københavns Universitet, analyseres studerendes, forskernes, erhvervslivets, fakultetsledelsens og ministeriets opfattelser af hvad organisatorisk effektivitet er på DIKU: 1. Hvilke opfattelser af DIKUs nuværende og ønskværdig effektivitet eksisterer hos interessentgrupperne studerende, forskere, erhvervsliv, fakultetsledelsen og Ministeriet for VTU? 2. Hvilke forskelle i opfattelser findes der, og hvad er de grundlæggende problemstillinger og diskussioner bag disse? Analysen tager udgangspunkt i Competing Values-modellen (se afsnit 6.1). 4.1 Afgrænsninger Selv om det ofte i kildematerialets natur vil være nødvendigt at medtage undersøgelser som dækker hele Københavns Universitet eller Det Naturvidenskabelige Fakultet er denne opgaves fokus Datalogisk Institut. Dette begrundes med, at datalogien har en særposition som et af de mest praktiske fag indenfor naturvidenskab, og at datalogi er et af de mest efterlyste

11 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 11 naturvidenskabelige fag i erhvervslivet. Man kunne derfor formode, at datalogi også har nogle af de bedste muligheder for at danne meningsfyldte netværk med erhvervslivet. Vi ser bort fra instituttets administrative medarbejdere, da de hverken er med til at sætte dagsordenen for forskning eller undervisning. Fakultetet, erhvervslivet og Ministeriet for VTU betragtes som homogene størrelser. Erhvervslivet er selvsagt en meget uhomogen størrelse, så denne afgrænsning begrundes med ressourcehensyn snarere end hensigtsmæssighed. For fakultetet antages det ligeledes at, de embedspersoner, der interviewes, taler repræsentativt for fakultetet. Eventuelle uoverensstemmelser mellem fakultetsrådets medlemmer tages der således ikke hensyn til, da vores fokus er andetsteds. I Ministeriet for VTU instrueres respondenten ligeledes om så vidt muligt at udtale sig repræsentativt for ministeriet holdning. Der vil kun yderst sparsomt blive givet forslag eller anvisninger til forbedring. Denne rapports sigte er ikke at igangsætte forandringer, snarere at udbrede viden om de forskelle i opfattelser der findes og inspirere til videre arbejde. Rapportens formelle rammer medfører, at der ikke kan skabes et datagrundlag, udfra hvilket udtalelser kan baseres med signifikans. Man skal derfor være varsom når man tolker undersøgelsens resultater.

12 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 12 5 Metode- og modelvalg I dette afsnit præsenteres metode og model for projektet. En egentlig diskussion udsættes til afsnit 6, Metode- og modeldiskussion. Quinn og Rohrbaughs Competing Values Framework [Quinn&Rohrbaugh83] fastlægger det grundlæggende organisationsparadigme for denne opgave. Modellen er meget tæt koblet med vor tese, at organisationen er uklar over, hvad der skal lægges vægt på. Denne model bruges dels til at konstruere analyseværktøjet og dels til at finde hovedforskelle i opfattelserne. INTERVIEW RAPPORT 1. INTERVIEW: Opstilling af indikatorer gennem personlige interview med hver gruppe AFSNIT 8: OPSTILLING AF INDIKATORER Indikatorer fra hver gruppe præsenteres i Competing Values-modellen. 2. SPØRGESKEMA: Præstation på og vægtning af indikatorer undersøges vha. internetspørgeskema, som udsendes til alle grupper. AFSNIT 9: PRÆSTATIONOGVÆGTNINGPÅINDIKATORER Det indsamlede talmateriale præsenteres, kommenteres og analyseres i Competing Values samt vha. principalkomponentanalyse. 3. INTERVIEW: Interessenter konfronteres med hinandens holdninger og talmateriale i personlige interview med hver gruppe. AFSNIT 10: KONFRONTATION AF FORSKELLIGE OPFATTELSER Interessenter præsenteres for resultaterne og hinandens holdninger og uddyber, hvilke opfattelser der er årsagen til forskellene. Figur 2 Overordnet undersøgelsesmodel 5.1 Første del opstilling af indikatorer Støtteark til intervieweren er gengivet i appendiks Repræsentanter for hver gruppe bliver under personlige interviews bedt om at opstille indikatorer på hver af de ni dimensioner i Competing Values-modellen (se afsnit 6.1). Respondenten skal ikke tage stilling til DIKUs faktiske præstation på de opstillede målpunkter.

13 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Anden del præstation og vægtning på indikatorer Formålet med denne runde er at finde ud af, hvor der muligvis er forskellige opfattelser grupperne imellem. Reference til spørgeskemaet findes i appendiks De fundne indikatorer fra første interviewrunde bruges til konstruktion af et spørgeskema. Alle gruppers indikator flettes sammen i ét spørgeskema. Hver indikator resulterer i to spørgsmål: 1. Respondentens opfattelse af faktisk præstation. Dette formuleres som et udsagn, hvortil respondenten kan erklære sig Meget uenig, Overvejende uenig, Hverken enig eller uenig, Overvejende enig eller Meget enig eller svare Ved ikke. 2. Respondentens opfattelse af ønsket præstation. Standardformuleringen Det er vigtigt for mig at: hægtes foran udsagnet ovenfor. Respondenten kan svare Ikke/mindre vigtigt, Lidt vigtigt, Temmelig vigtigt, Meget vigtigt, Uhyre vigtigt eller Ved ikke. Endvidere stilles nogle få spørgsmål om respondentens rolle i forhold til DIKU. Det fremkomne talmateriale analyseres for at finde hovedtræk i de holdninger grupperne udviser. Analysen bruger dels Competing Values-modellens dimensioner og dels en principalkomponentanalyse, som er et matematisk værktøj, der kan hjælpe med at finde styrende principper i flerdimensionale talmaterialer. Årsager til fundne forskelle diskuteres kun yderst sporadisk her denne diskussion henhører under næste del. 5.3 Tredje del konfrontation af forskellige opfattelser Denne interviewrunde har til formål at finde forklaringer på de forskelle talmaterialet og analyserne af spørgeskemaresultatet antyder. Støtteark til intervieweren findes i appendiks Interviewet er diskuterende. Det er målet af finde grundlæggende opfattelser samt opnå forståelse for respondentens syn på andre gruppers opfattelser.

14 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 14 6 Metode- og modeldiskussion Education costs money, but then so does ignorance. Sir Claus Moser I fastlæggelsen af det organisationelle paradigme var det for dette projekt et aksiom, at Competing Values-modellen skulle anvendes, da det syntes klart allerede tidligt i forløbet, at DIKU var placeret mellem interessenter med vidt forskellige udgangspunkter og værdisæt. Der ligger ikke heri en påstand om, at alle interessentgrupper har lige meget belæg for at udtale sig eller lige meget indflydelse på DIKU. Dette metodeafsnit har fire hoveddele: (1) analysemodellen, som beskæftiger sig med operationalisering af Competing Values-modellen, (2) interessentmodellen, som anskueliggør kontraktforholdene, (3) interviewmodellen, der fastlægger detaljer for dataindsamling og (4) diskussionen af andre modeller og betragtninger. Vores udgangspunkt er følgende: Hvordan konstrueres et Competing Values-baseret værktøj til måling af opfattelser af nuværende og ønsket organisatorisk præstation? Hvordan analyseres det resulterende talmateriale? Hvordan belyses de bagvedliggende diskussioner? Med andre ord: Konstruktion, anvendelse og diskussion. 6.1 Analysemodel: Competing Values Vi opdeler i konstruktion af analyseværktøjet og anvendelse af analyseværktøjet. Vi skal se, at det er nødvendigt at beskæftige sig med begge dele, selv om Competing Values-modellen repræsenterer en færdig konstruktion af værktøjet Om Competing Values-modellen I 1981 og 1983 udgav Robert Quinn og John Rohrbaugh to artikler om deres model, Competing Values. Artiklerne, der siden har opnået paradigme-status, beskrev et forsøg på at samle trådene i den diffuse forskning i organisatorisk effektivitet. Quinn og Rohrbaugh anser organisatorisk effektivitet for at være en tankekonstruktion (eng: construct) modsat et begreb (eng: concept). Sondringen herimellem er, at den første er mere abstrakt end den sidste. Det var formålet at bringe organisatorisk effektivitet nærmere en operationalisering alle kunne acceptere ved at nedbryde tankekonstruktionen i begreber (som herefter igen kan hjælpe til opstilling af måske målbare kriterier).

15 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 15 I undersøgelsen bad man 52 organisationsforskere tage stilling til Campbells 30 kriterier for effektivitet. 17 var tilbage efter første gennemgang og disse blev nu indbyrdes pointsat efter ensartethed. Herefter kunne man ved hjælp af multidimensional skalering afbilde de 17 kriterier til punkter i et tredimensionalt koordinatsystem. Slutteligt kunne man samle til blot ni kriterier efter hvilken oktant kriterierne befandt sig i (kvalitet lå i origo og blev således det niende kriterium). Artiklerne illustrerede, at der selv i den usammenhængende forskning i området herskede en konsensus om hvilke kriterier, der var dele af organisatorisk effektivitet. Resultatet var Competing Values-modellen, hvor akserne er henholdsvis intern vs. ekstern, fleksibilitet vs. kontrol og mål vs. middel. HUMAN RELATIONS MODEL OPEN SYSTEMS MODEL fleksibilitet Udvikling af menneskelige ressourcer (middel) Tilpasningsevne (middel) Sammenhæng/morale (mål) Ressourceerhvervelse (middel) internt fokus Kvalitet eksternt fokus Informationsstyring/kommunikation (middel) Produktivitet/effektivitet (mål) Stabilitet/kontrol (mål) Planlægning/målsætning (middel) kontrol INTERNAL PROCESS MODEL RATIONAL GOAL MODEL Figur 3 Competing Values-modellen En kort beskrivelse af de ni dimensioner (kriterier) er på sin plads: Produktivitet/effektivitet (Productivity/Efficiency): Organisationens præstation i traditionelle outputmål (som hos Taylor) dvs. antal enheder, størrelse og produktionsomkostninger. Planlægning/målsætning (Planning/Goal Setting): Graden af systematisk planlægning og målsætning på kort og langt sigt.

16 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 16 Vækst/Ressourceerhvervelse (Growth/Resource Acquisition): Organisationens evne til at sikre og erhverve ressourcer fra omverdenen og øge sine muligheder. Tilpasningsevne: (Adaptability/Readiness): Organisationens evne til at tilpasse sine produkter, sin struktur eller sin virkemåde under skiftende vilkår i omverdenen. Forandringsvilje. Udvikling af menneskelige ressourcer: (Human Resource Development): Organisationens evne til at give sine mennesker mulighed for udvikling personligt og fagligt. Organisationens evne til at sørge for at nye folk falder til, og den udstrækning af medbestemmelse der gives til ansatte. Sammenhæng/morale (Cohesion/Morale): Organisationens evne til at skabe godt socialt miljø, samarbejde og korpsånd. Informationsstyring/kommunikation (Information Management/Communication): Organisationens evne til at distribuere information til de rette på den rette tid uden forvanskning fra top til bund og fra bund til top. Stabilitet/kontrol (Stability/Control): Organisationens evne til at styre og kontrollere arbejdsgange og medlemmers adfærd; særligt under pres eller ydre trusler. Kvalitet (Quality): Organisations evne til at drage omsorg for kvaliteten af sine produkter og den resulterende kvalitet af det producerede. Når [Quinn&Rohrbaugh83] taler om, at modellen er tre-dimensional, må dette ikke forveksles med de dele af litteraturen, der taler om ni dimensioner, nemlig de ni fundne hovedkriterier for effektivitet. I det følgende skal ordet dimension betegne en af de ni dimensioner, hvis andet ikke er nævnt Senere arbejde med Competing Values-modellen Modellens gyldighed og pålidelighed er siden hen blevet eftervist med udgangspunkt i erhvervsledere snarere end forskere [Walton&Dawson01], ved brug af SEM (Structural Equation Modeling) [Kalliath&al.99] og ved undersøgelse af 796 ledere i USA [Quinn&Spreitzer91]. I en evaluering af modeller for organisatorisk effektivitet konkluderer Rojas: The analysis of these four models suggests that the CVF is the most viable model for measuring OE between for-profit and nonprofit organizations [Rojas00]. Endelig fremsættes i [Robbins90:77] at Competing Values-modellen er anvendelig, når the organization is unclear about its own empha-

17 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 17 ses, or changes in criteria over time are of interest. Netop den første betingelse i udgør den grundlæggende tese for dette projekt. Derfor er modellen valgt Competing Values anvendelse på universiteter og højere læreanstalter Vor modelanalyse må tage udgangspunkt i en diskussion hvis resultat er noget mere uklart. Nemlig om Competing Values-modellen er egnet til analyse af universiteter. Cameron påpeger, at universiteter ofte er organiserede anarkier eller løst koblede systemer og at traditionelle organisationsmodeller derfor ikke finder direkte anvendelse herpå [Cameron83:363]. Vor egne undersøgelser samt rapporten fra Evalueringscentret [Evalueringscentret97] synes også at antyde, at Datalogisk Institut er 28 selvstændige virksomheder i kontorfællesskab snarere end ét datalogisk institut med 28 forskere [Clausen02]. Art Lysons anvender alle ni dimensioner i modellen [Lysons99], mens Pounder konkluderer at kun fire af dimensionerne (Sammenhæng/Morale, Produktivitet/Effektivitet, Planlægning/Målsætning, og Informationsstyring/Kommunikation) kan anvendes med pålidelige resultater [Pounder99]. Vores opgave er at belyse opfattelser så bredt som muligt, ikke at vurdere indikatorernes holdbarhed. Derfor anvender vi alle ni dimensioner og kommenterer på deres pålidelighed, hvor det måtte være nødvendigt Hændelser, indikatorer, dimensioner og en-dimensionalitet Før vi går videre må terminologien defineres, da den kan være forvirrende og ikke er underlagt konsensus. Med en hændelse forstår vi her, i overensstemmelse med BARSterminologien, et eksempel på en begivenhed der forekommer i organisationen. En indikator er et kontinuum. En hændelse hører til et punkt på en eller flere indikator. En dimension defineres som et aggregat af indikatorer, idet dimension så betegner et mere generelt begreb. Grænsen mellem disse begreber er flydende, men i det følgende skal ovenstående regler så vidt muligt følges. Når man taler om en indikators dimensionalitet, mener man antallet af dimensioner, den rummer komponenter af. En vigtig faktor ved konstruktion af spørgeskema har lige siden Likerts klassiske artikel i 1932 været, at en indikator kun må rumme elementer af én dimension. Eksempelvis kan antal timers overarbejde være en uheldig indikator for korpsånd, idet den lige så vel kan tillægges den omstændighed, at man har for lidt kapacitet i en afdeling. Omvendt er antal producerede enheder af fastholdt kvalitet pr. input en indikator som alene taler om produktiviteten.

18 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Operationalisering af modellen Til vores analyse af opfattelser af organisatorisk effektivitet har vi nu ni dimensioner givet i Competing Values-modellen 2. Den helt enkle måde at operationalisere modellen på, er at spørge organisationens interessenter, hvordan de mener organisationer klarer sig og burde klare sig på de ni dimensioner. I samme ånd angiver Quinn i sin Beyond Rational Management [Quinn88] et analyseværktøj, der består af 16 spørgsmål, altså 2 til hver dimension undtagen kvalitet. Denne fremgangsmåde er dog næppe dækkende. De ni dimensioner må neddeles i et antal indikatorer, som man enklere kan tage stilling til og måle på. Dette rejser et antal nye problemer: 1. Hvem skal opstille disse indikatorer? 2. Hvordan sikres at en given indikator entydigt hører til den dimension, det var hensigten? 3. Hvis der til hver dimension er et antal indikatorer, hvordan skal de så vægtes indbyrdes? Opstilling af indikatorer Man bør i en kunde- og kvalitetsorienteret ånd overveje, om ikke det er delmængder af respondentgrupperne selv, der bør opstille indikatorer. Denne fremgangsmåde rummer den klare fordel, at interessenterne selv kan bestemme, hvad de finder vigtigt fremfor at være låst fast i indikatorerne på et på forhånd givet spørgeskema. Således øges chancen for at problemområder vil træde tydeligt frem. Tilrettelæggelse af en interviewmodel til opstilling af indikatorer gennemgås i afsnit 6.3. I flere studier og metodologier [Pounder99, Hoare] opstiller man hændelser før man opstiller indikatorer. Fordelen er, at arbejdet bliver nemmere for repondenterne, idet en hændelse er mere konkret end en indikator og kræver mindre foregående reflektion fra respondentens side. Ulempen er, at det kræver to interviewrunder, hvis der første skal opstilles hændelser, som senere skal placeres på indikatorer og pointsættes. Ulempen er også, at pointsætning meget let kan blive et spørgsmål om respondentens personlige præferencer. 2 Om ønsket har vi 17 hvis vi går tilbage til Campbells indikatorer. Dette er dog næppe formåltjenligt, da vi hellere ser at organisationen selv er med til at definere, hvad de ni dimensioner omfatter.

19 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Dommerpanel Både i BARS, Likertskalering og i Pounders Hong Kong-studium lade man et dommerpanel sortere uegnede hændelser fra. Tilsvarende må vi forvente at nogle af de opstillede indikatorer ikke er egnede, og det vil derfor være fornuftigt, at et dommerpanel går dem igennem. Dette vil kræve en ekstra interviewrunde, hvilket ikke er muligt at få fra alle respondenterne. I stedet vil under undersøgelsen tage stilling til, hvilke indikatorer der udviser tegn på usikkerhed og kommentere dette Indikatorers vægtning på dimensionen Når indikatorerne er opstillede, skal indikatorerne på hver overordnet dimension vægtes indbyrdes. Dette forudsætter igen et dommerpanel, som vi af overfor nævnte grunde ikke kan opstille. Endvidere er vægtning en præferencestyret beslutning i lige så høj grad som pointsætning af hændelser. I stedet vægtes alle indikatorer uniformt, når den samlede præstation på en dimension skal beregnes, og det kommenteres hvis vægtningen giver anledning til uhensigtsmæssige resultater Overblik over konstruktion af analyseværktøj Vi har nu et Competing Values-baseret værktøj til opstilling af indikatorer. I tabellen herunder ses, hvordan det sammenligner sig mig andre tilsvarende men ikke identiske undersøgelser: Pilotstudie Kriterier Screening 1. dimensionering 2. dimensionering Likert, 1932 Gruppe udarbejder indgange Dommerpanel frasorterer efter 5- eller 7-punktsskala. A priori endimensional. Smith & Kendall, 1963 (BARS) Gruppe udarbejder liste over kritiske hændelser (gode/dårlige) Gruppe placerer hændelser på et antal dimensioner (ingen pointsætning) Ny gruppe placerer hændelser på samme dimensioner. Kriterier, der ikke placeres tilstrækkelig præcist kasseres. Quinn & Rohrbaugh, 1983 Syv forskere behandlede Campbells 30 kriterier. 17 var tilbage og blev dimensioneret vha. INDSCAL. Campbells 30 kriterier for OE. Pounder, 2000 (BARS) Lille gruppe udarbejder liste over kritiske hændelser Gruppe udarbejder liste over kritiske hændelser på de ni dimensioner Denne undersøgelse Repræsentanter for hver gruppe interviewes. Brugte listen med 17 Screening foretaget afsammen med repondenten kriterier fra pilotstudiet. dommere på højere niveau. under interview. 45 forskere udarbejdede Givet til gruppen Givet gennem symmetriske gennem Competing Competing Values- afstandsmatricer. Valures-modellen modellen. Herefter dimen- (ingen pointsætning). sioneringogpoint- sætning. Ny gruppe placerer hændelser på de ni dimensioner. Filtreres på et numerisk enighedskriterium. Sammen med repondenten under første interview.

20 Organisatorisk Effektivitet på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 20 Pointsætning A priori uniform. Gruppen giver hændelserne point på de dimensioner, de er placeret på ovenfor. Kassereshvisspredning er for stor. 1. validering Korrelationsmatrix og t-test. Gruppen giver hændelserne point på de Uniform dimensioner, de er placeret på ovenfor. Kassereshvisspredning er for stor. Validerer pointsætning gennem dimensionering. Senioradministratorer og forskere udarbejder symmetriske afstandsmatricer på en ikke-metrisk 5- punktsskala. 2. validering Validerer en-dimensionalitet Måling på indikatoreles. Spørgeskema udde- gennem multitrait-multirater analyse. Validering på pålidelighedskoeffi- Spørgeskema, er ogcient. burde være Resultat Simpel sum. Competing Valuesprofil Internetspørgeskema. Competing Valuesprofil og tredje interview (konfrontation) Figur 4 Udbredte metoder for dimensionering og pointsætning sammenholdt med denne undersøgelses analysemodel. De næste skridt er at etablere, hvad og hvordan der skal måles på de opstillede indikatorer, og hvordan diskussionen skal tilrettelægges, samt hvordan udvælgelse af respondenter skal ske. Disse emner diskuteres i afsnit 6.3 efter en kort gennemgang af begrundelserne for interessentmodellen. 6.2 Interessentmodel Ikke alle gruppeforhold er interessante. Derfor lægges til grund, at kun de forhold, som er illustreret med en forbindende linje i Figur 5, bliver analyseret. En stiplet linje indikerer at forholdet kun har perspektiverende interesse.

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Studenterrådet ved Aarhus Universitet S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t Studenterrådets bidrag til AU s samlede evaluering af universitetsområdet Som led i evalueringen af universitetsområdet, indsender Studenterrådet

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Evalueringsprojekt på CBS Projekt til styrkelse af CBS evalueringspraksis i relation til de pædagogiske målsætninger Det Pædagogiske Udvalg EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Introduktion til Delphi-metoden

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL E F T E R S K O L E N H E L L E RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL SKOLEÅRET 2012-2013 Effektundersøgelse gennemført d. 13. - 15 november 2012 INDLED NING Efterskolen Helle er en selvejende institution, der driver

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser Helle Neergaard Temaet for dette hæfte er udvælgelse af cases og informanter i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Caseudvælgelsen er tæt forbundet med undersøgelsens formål, og der skal derfor

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 - kommentarer til undersøgelsesmetode og resu l- tater. 1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Benchmarkrapport 2015 & Bibliometerrapport 2015 2 Indledning har i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Strategi for brugerundersøgelser gennemført

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere