Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013"

Transkript

1 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. IT og CPR Finsensvej Frederiksberg Telefon Sagsnr Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr Dato Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 træder lov nr af 18. december 2012 om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven i kraft. Med lovforslaget er der sket følgende ændringer i CPR-loven: 1.Anmeldelse af indrejse i et ICS Der blev i 2011 etableret 4 såkaldte International Citizen Service (ICS) i København, Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner, hvor udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie kan henvende sig og få vejledning og offentlig service på tværs af relevante myndigheder. I centrene, der er etableret som såkaldte kontorfællesskaber, er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering/Workindenmarkcentrene, statsforvaltningerne, SKAT samt de fire værtskommuner repræsenteret. Med virkning fra den 1. januar 2013 kan en kommune overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse for udenlandske arbejdstagere, der fra udlandet flytter til kommunen, ikke blot til værtskommunen for det relevante ICS, men også til andre kommuner, som i et ICS varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse. Opgaveoverladelsen kan eventuelt ske delvist, således at det alene er f.eks. identitetskontrol og vurdering af fremlagt dokumentation for de data, der skal registreres i CPR, som overlades til en anden kommune. En borger, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et ICS, vil således fra den 1. januar 2013 kunne anmelde indrejse til den kommune, som efter det ovenfor beskrevne af tilflytningskommunen har fået overladt kompetence til at registrere indrejse i CPR i et ICS. Tilflytningskommunen vil i fornødent omfang skulle vejlede borgere, der tilflytter kommunen fra udlandet, om muligheden for at anmelde indrejse til en kommune, der i et ICS varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse, og som af tilflytningskommunen har fået delegeret kompetence til at registrere indrejse i CPR for tilflytningskommunens borgere. Selvom der er sket overladelse af opgaver som beskrevet ovenfor, vil en borger, som tilflytter kommunen fra udlandet, fortsat kunne anmelde sin indrejse til tilflytningskommunen. Det kan tilføjes, at kommunerne tillige får mulighed for at delegere kompetencen til at udstede sundhedskort ved registrering af indrejse i CPR.

2 2. Registrering af børns bopæl i CPR Med virkning fra den 1. januar 2013 er reglerne for registrering af børns bopæl i CPR ændret, særligt for børn, der opholder sig lige meget hos hver forælder. For så vidt angår anmeldelse af flytning for et barn, der er indgivet til kommunen før den 1. januar 2013 og vedrører en flyttedato før lovens ikrafttræden den 1. januar 2013, men hvor kommunen træffer afgørelse efter den 1. januar 2013, skal der træffes afgørelse efter de hidtidige gældende regler. Pr. 1. januar 2013 har CPR-lovens 8 følgende ordlyd: 8. Kommunalbestyrelsen skal registrere et barn, hvis forældre ikke har samme bopæl, med bopæl hos den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, uanset hvem af forældrene der har forældremyndigheden eller er bopælsforælder efter forældreansvarsloven. Stk. 2. Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, og har den ene forælder forældremyndigheden alene over barnet, skal kommunalbestyrelsen registrere barnet med bopæl hos vedkommende forælder, medmindre forældrene over for kommunen erklærer sig enige om, at barnet skal registreres med bopæl hos den anden. Stk. 3. Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, og har forældrene fælles forældremyndighed, skal kommunalbestyrelsen registrere barnet med bopæl hos den af forældrene, som forældrene over for kommunen erklærer sig enige om. Enighed anses ligeledes at foreligge ved dokumentation over for kommunen af 1) indgåelse af retsforlig om barnets bopæl, 2) indgåelse af en aftale om barnets bopæl over for statsforvaltningen, 3) indgåelse af en aftale om barnets bopæl, når det i aftalen udtrykkeligt er bestemt, at aftalen kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, eller 4) at den ene forælder over for statsforvaltningen har accepteret at være samværsforælder. Stk. 4. Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, som på trods af fælles forældremyndighed ikke efter stk. 3 kan anses for at være enige om registreringen af barnets adresse i CPR, skal barnet registreres med bopæl hos den af forældrene, der i medfør af forældreansvarslovens 17, stk. 1, eller 26, stk. 1, er bopælsforælder. Er der ikke taget stilling til spørgsmålet om bopælsforælder efter forældreansvarslovens 17, stk. 1, eller 26, stk. 1, forbliver barnet registreret på den adresse, barnet havde, før uenigheden opstod, hvis denne adresse er en af de angivne adresser. Stk. 5. Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, som på trods af fælles forældremyndighed ikke efter stk. 3 kan anses for at være enige om registreringen af barnets adresse i CPR, og er der ikke taget stilling til spørgsmålet om bopælsforælder efter forældreansvarslovens 17, stk. 1, eller 26, stk. 1, følger barnets bopælsregistrering bopælen for den forælder, som barnet forud for uenigheden havde fælles adresse med, hvis ingen af de angivne adresser er barnets hidtidige adresse. Er ingen af de angivne adresser barnets hidtidige adresse, og havde barnet forud for uenigheden fælles adresse med begge forældre, registreres barnet i CPR med bopæl i kommunen, men som fraflyttet den tidligere adresse, jf. 6, stk. 4, indtil der er taget stilling til spørgsmålet om bopælsforælder efter forældreansvarslovens 17, stk. 1, eller 26, stk. 1, eller der opnås enighed mellem forældrene om registrering af barnets bopæl, jf. stk. 3. 2

3 Det er præciseret i lovens 8, stk. 1, at et barn skal registreres i CPR med bopæl på den adresse, hvor barnet har sit faste hovedophold, uanset hvem af forældrene der har forældremyndigheden eller er bopælsforælder efter forældreansvarsloven. Lovens 8, stk. 2-5, regulerer en situation, hvor det kan lægges til grund, at et barn opholder sig lige meget hos hver forælder, dvs. at der fungerer en fast deleordning. Ved fælles forældremyndighed og en deleordning er der pr. definition efter forældreansvarsloven altid én bopælsforælder og én samværsforælder. Bopælsforælderen har ret til at bestemme, hvor barnet skal have bopæl. Med ændringen af lovens 8 er CPR-lovens regler om registrering af adressen for et barn, der opholder sig fast lige meget hos hver af forældrene, i så vidt omfang som muligt bragt i overensstemmelse med forældreansvarslovens intentioner om, at der skal opnås enighed mellem forældrene om, hvilken forælder der er henholdsvis bopælsforælder eller samværsforælder. Lovens 8, stk. 2, regulerer en situation med eneforældremyndighed og en deleordning: Efter lovens 8, stk. 2, skal et barn, der opholder sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, registreres med bopæl hos den af forældrene, som har forældremyndigheden alene over barnet, medmindre forældrene over for kommunen erklærer sig enige om, at barnet skal registreres hos den anden forælder. Hvis den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, ønsker barnet registreret med bopæl hos sig, kræves det, at den forælder, der har forældremyndigheden alene over barnet, i forbindelse med anmeldelsen af flytningen over for kommunen accepterer den anmeldte flytning. Der kan således ikke, som i 8, stk. 3, se nedenfor, på anden måde anses at foreligge enighed herom. Lovens 8, stk. 3, regulerer en situation med fælles forældremyndighed, en deleordning og enighed om registreringen: Har forældrene fælles forældremyndighed, skal kommunen som hidtil registrere barnet med bopæl hos den af forældrene, som forældrene over for kommunen erklærer sig enige om. Den ikke medflyttende forælder kan erklære sig enig over for kommunen ved f.eks. personligt fremmøde, skriftligt eller mundtligt. Hvis der er opnået enighed mellem forældrene om, hvilken forælder der er bopælsforælder henholdsvis samværsforælder, men samværsforælderen alligevel ikke over for kommunen vil erklære sig enig i den anmeldte flytning af barnets adresse til bopælsforælderens adresse, er det nu i 8, stk. 3, bestemt, at kommunen alligevel kan lægge til grund, at der foreligger enighed, hvis der over for kommunen forelægges dokumentation af: indgåelse af retsforlig om barnets bopæl, indgåelse af en aftale om barnets bopæl over for statsforvaltningen, indgåelse af en aftale om barnets bopæl, når det i aftalen udtrykkeligt er bestemt, at aftalen kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, eller at den ene forælder over for statsforvaltningen har accepteret at være samværsforælder. En forælder kan således på flere måder over for kommunen dokumentere, at der efter det familieretlige system er opnået enighed om, at vedkommende forælder er bopælsforælder og dermed har ret til at bestemme, hvor barnet skal have bopæl, også uanset om den anden forælder ikke over for kommunen vil erklære sig enig i den anmeldte flytning. Herved undgås, at der skal ske genoptagelse af sager i det 3

4 familieretlige system, alene fordi en samværsforælder ikke over for kommunen vil acceptere en anmeldelse af flytning for barnet indgivet af bopælsforælderen. For at kommunen kan lægge til grund, at der efter nr. 1-3 kan antages at være enighed, skal det fremgå klart af den fremlagte dokumentation, hvilken forælder der er bopælsforælder henholdsvis samværsforælder. For så vidt angår nr. 4 kan det lægges til grund, at den ene forælder har accepteret at være samværsforælder, hvis der er indgået en aftale om samvær over for statsforvaltningen. Det kan herudover lægges til grund, at den ene forælder over for statsforvaltningen har accepteret at være samværsforælder, såfremt vedkommende forælder ved en afgørelse truffet af statsforvaltningen har fået tildelt samvær i en deleordning, uden at vedkommende derefter har ønsket rettens stillingtagen til bopælsforældrespørgsmålet efter forældresvarslovens 17, stk. 1. Såfremt en kommune er i tvivl om, hvorvidt det fremgår med tilstrækkelig klarhed af den fremlagte dokumentation, hvilken forælder der er bopælsforælder henholdsvis samværsforælder, kan kommunen rette henvendelse til statsforvaltningen med henblik på generel vejledning om reglerne herfor. Der kan herudover opstå spørgsmål om, i hvor lang en periode det efter nr. 1-4 kan lægges til grund, at der er enighed mellem forældrene. Det kan f.eks. være aftalt ved et retsforlig, at moren er bopælsforælder, hvorefter barnet efter 8, stk. 3, registreres med bopæl i CPR på samme adresse som moren. Hvis barnets adresse i CPR på et senere tidspunkt med morens accept er ændret til farens adresse, betragtes faren i det familieretlige system som bopælsforælder. I en sådan situation skal en efterfølgende anmeldelse fra moren af en flytning af barnets adresse tilbage til hendes adresse behandles efter 8, stk. 4 eller 5, hvis det ikke kan lægges til grund, at der på tidspunktet for anmeldelsen af ændringen af barnets adresse tilbage til moren er enighed om den anmeldte flytning. Lovens 8, stk. 4 og 5, regulerer en situation med fælles forældremyndighed, en deleordning, men uenighed om registreringen Som oplyst ovenfor kan der ikke i en deleordning være to bopælsforældre. Ofte er der ikke behov for at få fastlagt forældrenes status, men opstår der tvist mellem forældrene om, hvem der er samværsforælder henholdsvis bopælsforælder, kan sagen indbringes for retten efter forældreansvarslovens 17. En sag vedrørende spørgsmålet om bopælsforælder efter forældreansvarslovens 17, stk. 1, starter altid i statsforvaltningen, og i den forbindelse kan statsforvaltningen efter forældreansvarslovens 26, stk. 1, tage stilling til, om der skal træffes afgørelse om, at en forælder under sagens behandling er midlertidig bopælsforælder, ligesom der under rettens behandling kan tages stilling dertil. Hvis der fungerer en fast deleordning, og den forælder, der ikke har barnet registreret i CPR på sin bopæl, anmoder om at blive midlertidig bopælsforælder efter forældreansvarslovens 17, stk. 1, eller 26, stk. 1, vil et afslag til vedkommende medføre, at den anden forælder er bopælsforælder under sagens behandling, også selv om dette ikke direkte er anført i afgørelsen. I nogle situationer søger den forælder, der har barnet registreret i CPR med bopæl hos sig, om at blive midlertidig bopælsforælder. I en sådan situation vil anmodningen blive afvist, hvis det vurderes, at vedkommende allerede er bopælsforælder. Hvis kommunen er i tvivl om forståelsen af en afgørelse herom, kan der rettes henvendelse til statsforvaltningen. I lovens 8, stk. 4, er det bestemt, at opholder et barn sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, som på trods af fælles forældremyndighed ikke kan anses for at være enige om registreringen af barnets adresse i CPR efter 8, stk. 3, skal barnet registreres med bopæl hos den af forældrene, der i medfør af forældreansvarslovens 4

5 17, stk. 1, eller 26, stk. 1, er bopælsforælder. Er der ikke taget stilling til spørgsmålet om bopælsforælder efter forældreansvarslovens 17, stk. 1, eller 26, stk. 1, forbliver barnet registreret på den adresse, barnet havde, før uenigheden opstod, hvis denne adresse er en af de angivne adresser. I lovens 8, stk. 5, er det bestemt, at opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, som på trods af fælles forældremyndighed ikke kan anses for at være enige om registreringen af barnets adresse i CPR efter 8, stk. 3, og er der ikke taget stilling til spørgsmålet om bopælsforælder efter forældreansvarslovens 17, stk. 1, eller 26, stk. 1, følger barnets bopælsregistrering bopælen for den forælder, som barnet forud for uenigheden havde fælles adresse med, hvis ingen af de angivne adresser er barnets hidtidige adresse. Er ingen af de angivne adresser barnets hidtidige adresse, og havde barnet forud for uenigheden fælles adresse med begge forældre, registreres barnet i CPR med bopæl i kommunen, men som fraflyttet den tidligere adresse, jf. 6, stk. 4, indtil der er taget stilling til spørgsmålet om bopælsforælder efter forældreansvarslovens 17, stk. 1, eller 26, stk. 1, eller der opnås enighed mellem forældrene om registrering af barnets bopæl, jf. stk. 3. Hvis den forælder, der efter en stillingtagen efter forældreansvarslovens 17, stk. 1, og 26, stk. 1, er bopælsforælder, på et senere tidspunkt over for kommunen har accepteret, at barnets adresse i CPR ændres til den anden forælders adresse, betragtes vedkommende anden forælder i det familieretlige system derefter som bopælsforælder. 3. Kommunens udlevering af oplysninger om pårørende, herunder samlever ved dødsfald Med virkning fra den 1. januar 2013 har lovens 42, stk.3, følgende ordlyd: 42, stk. 3. Forsikringsselskaber og pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed i henhold til lov om finansiel virksomhed, har ud over oplysningerne angivet i stk. 2 ret til at få oplyst vedkommendes civilstand og civilstandsdato, bortset fra oplysning om separation, samt de oplysninger om dennes slægtskabsforhold, herunder om slægtninges navne og adresser, uanset om disse er beskyttede efter 28, der er nødvendige for at udbetale en forsikringssum eller pension til vedkommende. De nævnte forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter har til samme formål ret til at få oplyst navn og adresse på afdødes ægtefælle eller registrerede partner, samt navn og adresse på en person, der på tidspunktet for den registreredes død var registreret med bopæl i CPR på samme adresse som afdøde, såfremt afdøde og vedkommende person har eller har haft fælles børn, der er registreret i CPR som børn af de pågældende. Navn og adresse kan udleveres, uanset om der er registreret beskyttelse efter 28. Det er med ændringen præciseret, at bestemmelsen vedrører både udbetaling af pension og en forsikringssum efter en afdød, samt at også navn og adresse på afdødes ægtefælle eller registrerede partner kan udleveres til de nævnte forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter. I 2007 blev forsikringsaftalelovens 105a, stk. 1, ændret således, at samlevere i rækkefølgen af nærmeste pårørende sidestilles med ægtefæller. De anførte forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter har derfor ønsket mulighed for at få udleveret oplysninger fra en kommune med henblik på at kunne identificere en eventuel samlever i stedet for at skulle rette henvendelse til skifteretten herom. Med loven imødekommes ønsket delvist, da en kommune nu kan udlevere oplysning om navn og adresse på en person, der på tidspunktet for den registreredes død var registreret med bopæl i CPR på samme adresse som afdøde, såfremt afdøde og vedkommende person har eller har haft fælles børn, der er registreret i CPR som børn 5

6 af de pågældende. Navn og adresse kan udleveres, uanset om der er registreret beskyttelse efter 28. I andre situationer må der fortsat rettes henvendelse til skifteretten, da det ikke i øvrige tilfælde med tilstrækkelig sikkerhed kan formodes, at der er tale om en egentlig samlever, eller om der blot er tale om en eller flere samboende eller en logerende m.m. 4. Opkrævning af betaling for behandling af en anmodning om udlevering af oplysninger fra CPR Med loven er det beløb, der kan maximalt kan afkræves ved udlevering af oplysninger fra en kommune, forhøjet til 50 kr. for udlevering til anden offentlig myndighed, jf. lovens 33, stk. 1, og 75 kr. til private, jf. lovens 3, stk. 4, og 42, 43, 45 og 46, jf. 51, stk.2. Det skal særligt bemærkes, at der er tale om maksimumbeløb. De fastsatte beløb udgør således de beløb, som en kommune maksimalt kan opkræve til dækning af de reelle gennemsnitsomkostninger. En kommune, hvis reelle gennemsnitsomkostninger forbundet med sagsbehandlingen i forbindelse med udlevering af oplysninger til private er f.eks. 60 kr., kan således alene opkræve 60 kr., uanset at der er hjemmel til at opkræve op til 75 kr. Det er i loven bestemt, at beløbene reguleres én gang årligt med den forventede prisog lønudvikling for den kommunale sektor. 5. Visse andre mindre justeringer af loven A. Før den 1. januar 2013 forudsatte udsendelse af anmodning om logiværtserklæring, at der var en vis tvivl om den anmeldte flytning enten konkret eller baseret på generel erfaring. Med ændringen af lovens 6, stk. 3, får kommunen nu mulighed for at udsende en anmodning om logiværtserklæring ved enhver anmeldelse af flytning til en adresse, hvor der i forvejen er registreret andre. B. Som følge af pligten til at anmelde en indenlandsk flytning digitalt fra den 1. december 2012 afleveres der ikke længere flytteblanketter til kommunerne. En ikke medflyttende forælder, der efter lovens 13, stk. 2, skal partshøres over anmeldelse af flytning for et barn, kan derfor på anden vis end ved sin underskrift erklære sig enig i den anmeldte flytning over for kommunen, f.eks. mundtligt/telefonisk. C. Behandlingen af anmeldelser af flytning for børn, hvor der samtidigt anmodes om navne- og adressebeskyttelse i CPR, er nu for klarhedens skyld samlet i lovens 13, stk. 3. Der er ikke derved sket ændring af behandlingen af sagerne. Bekendtgørelsen om folkeregistreringen bliver ændret i overensstemmelse hermed. D. Det er med loven gjort muligt for personer, der skal opholde sig i udlandet i en periode på under 6 måneder, og som efter kommunens vurdering efter CPRlovens 24, stk. 1, 5. pkt., ikke skal registreres som udrejst i CPR, at få registreret en udlandsadresse som supplerende adresse i CPR. E. Det er nu bestemt i lovens 43, stk. 2, at såfremt der efter lovens 43, stk. 2, skal udleveres navne- og adresser på de i bestemmelsen angivne familiemedlemmer til den identificerede person, og familiemedlemmet har registreret beskyttet navn og adresse i CPR, skal sagsgangen i 43, stk. 1, følges, dvs. der skal ske forudgående partshøring af den person, der har 6

7 registreret beskyttelse i CPR, og derudover en eventuel efterfølgende afvejning, hvis der protesteres mod udlevering heraf. F. Det er nu gjort muligt i forbindelse med behandlingen af et dødsbo, at enten skifteretten, en udpeget bobestyrer, eller en efter dødsboskiftelovens 25, stk. 6, befuldmægtiget arving i et bo udlagt til privat skifte kan blive registreret som kontaktadresse i CPR. Ved registreringen skal kommunen indsætte en slettedato efter 3 år. Læs mere Dette orienteringsbrev kan i lighed med tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på CPR-kontorets hjemmeside på adressen Selve lovforslaget kan findes på (kvikopslag L 4, Folketingssamling ), eller via Der vil snarest i 2013 blive udfærdiget en ny lovbekendtgørelse af CPR-loven. Herudover vil der primo 2013 blive udsendt en ny vejledning om folkeregistrering. Med venlig hilsen Birgitte Mikkelsen 7

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Giv Forældreansvarsloven en ny start Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Indhold Forord 3 Landsdækkende rådgivning 4 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 6 Forslag til ændring i Straffeloven

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere