Oktober Projekt Forebyggelseskommuner. Nulpunktsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2011. Projekt Forebyggelseskommuner. Nulpunktsanalyse"

Transkript

1 Oktober 2011 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Nulpunktsanalysen Strategiske udfordringer og fokusområder Metoder Social profil Læsevejledning 7 2. Politikker og strategier Politiske mål og prioriteringer Mål for indsatsen Samarbejde på tværs Serviceniveauer m.m Opsummering Organisering Snitflader Underretninger Opsummering Målgrupper Omfang og vægtning Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Særlige målgrupper Opsummering Indsatser Anbringelsesområdet Forebyggelsesområdet Opsummering Redskaber i forebyggelsesindsatsen Redskaber til udredning og opfølgning Programmer og metoder i indsatsen Familiebaserede programmer og metoder Metoder med fokus på læringsmiljøet 39

3 6.3. Opsummering Kultur og tilgange Opsummering Økonomi Forholdet mellem forebyggelse og anbringelse Udgifter til anbringelser Udgifter til forebyggelse Opsummering Sociale profiler Social Profil - Landsgennemsnit Definition af indikatorer Social Profil København Social Profil Høje-Taastrup Social Profil Faaborg-Midtfyn Social Profil Vejen Social Profil - Aarhus 55

4 1. Indledning En forebyggende, tidlig og inkluderende indsats for udsatte børn og unge har været højt på dagsordnen i de seneste år; både i kommunerne, i medierne og blandt politikere på tværs af partiskel. Fokus udspringer blandt andet af en række stærkt bekymrende enkeltsager, støt stigende udgifter på det specialiserede område samt negative resultater fra forløbsundersøgelser på anbringelsesområdet. Dette til trods er det svært at indkredse forebyggelsen og ikke mindst dens effekter. Forebyggende foranstaltninger og indsatser kan igangsættes under flere forskellige lovgivninger på tværs af fagområder og forvaltninger. Som en konsekvens af manglende sammenhæng og gennemsigtighed på tværs kan indsatserne arbejde i vidt forskellige retninger på samme tid og i nogle tilfælde også modarbejde hinanden. Socialministeriet og Servicestyrelsen søger med Projekt Forebyggelseskommuner at understøtte sammenhængen og retningen i den forebyggende indsats for udsatte børn og unge på tværs af lovgivninger og forvaltninger gennem et målrettet strategiarbejde i fem kommuner. Strategiarbejdet skal rumme hele målgruppen fra 0-18 (23) år. Fem kommuner deltager i projektet: Århus, København, Vejen, Høje- Taastrup og Faaborg-Midtfyn. Gennem strategiarbejdet skal det sikres, at projektkommunerne har den nødvendige indsatsvifte til at sikre en tidlig, forebyggende og inkluderende indsats. Der fokuseres specifikt på at sikre forebyggelse af udskillelse af normalsystemet og forebyggelse af anbringelse uden for hjemmet. Deloitte skal gennem en systematisk evaluering sikre viden om resultaterne af strategiarbejdet. Evalueringen af strategiprojekterne skal bidrage til at vurdere og samle erfaringer omkring de konkrete tiltag, der igangsættes i projektkommunerne. Det er hensigten, at evalueringen skal bidrage med viden om den proces, hvorigennem strategierne udvikles og implementeres, og viden om de resultater, der opnås via implementeringen. Evalueringen tager blandt andet afsæt i forandringsteorier, mål og indikatorer, der opstilles for hver enkelt kommune som en del af strategiarbejdet. Evalueringen omfatter en indledende nulpunktsanalyse og løbende monitorering i projektperioden samt en afsluttende evaluering. Således foretages der målinger på en række strategisk udvalgte indikatorer og opfølgning på pro- 4 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

5 gressionen og resultaterne af de enkelte strategiprojekter før, under og umiddelbart efter projektafslutningen Nulpunktsanalysen For at kunne evaluere effekten af projektkommunernes strategiarbejde på forebyggelsesområdet er det afgørende at have kendskab til, hvordan området fungerer, inden projektet igangsættes. Nulpunktsanalysen tegner et billede af situationen på forebyggelsesområdet i kommunerne og udgør en baseline, som resultaterne af udviklingsprojekterne efterfølgende kan måles op imod Strategiske udfordringer og fokusområder Med udgangspunkt i det overordnede fokus for initiativet omkring udvikling og strategi på forebyggelsesområdet er der i nulpunktsanalysen behov for en bred perspektivering af området med fokus på rammer, udfordringer og ressourceanvendelse. Den brede perspektivering gør det muligt på tværs af kommuner at synliggøre både problemstillinger og strategiske udfordringer, der gør sig gældende i alle kommunerne og potentielt bliver grebet forskelligt an med mulighed for tværkommunal læring og inspiration. Den brede perspektivering sammenstiller de fem kommuners udfordringer, styrker og indsatser på området og giver de enkelte kommuner et udgangspunkt for indledningsvist at afdække fokusområder, der kan anvendes målrettet i strategiarbejdet. Ud fra nulpunktsanalysen udarbejdes der en samlet tværgående rapport med afsæt i kommunernes egne nøgletal, politikker og strategier m.m. på området samt oplevede erfaringer fra praksis indsamlet gennem interview og fokusgrupper Metoder I forbindelse med nulpunktsanalysen er der både anvendt kvalitative og kvantitative metoder, herunder opgørelse af nøgletal, scanning af relevant materiale samt kommunebesøg med interview og fokusgrupper med politikere, ledere på forskellige niveauer og medarbejdere. Opgørelsen af nøgletal tager udgangspunkt i kommunernes egne data 1 samt opgørelser fra Danmarks Statistik, Indenrigsministeriet, Jobindsats.dk, Sundhedsstyrelsen m.fl. Opgørelsen af nøgletal giver blandt andet et overblik over 1 Det skal her bemærkes, at det meget sent i forløbet blev klart, at Københavns Kommune har 5 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

6 udviklingen i målgrupper, indsatser og omkostninger, herunder for eksempel antallet af børn med behov for anbringelse uden for hjemmet, anvendelsen af forskellige typer forebyggende foranstaltninger, andel af unge som modtager foranstaltninger samt kommunale ressourcer på området. Som et skridt i etableringen af nulpunktsanalysen indgår også gennemgang af materiale fra hver kommune, der blandt andet omfatter sammenhængende børnepolitikker, serviceniveauer, funktions- og indsatsbeskrivelser, særlige metoder og redskaber m.m. Materialet bidrager til at afdække projektkommunernes praksis og de overordnede rammer i forhold til politiske mål og fokusområder, der efterfølgende er nuanceret via besøg i projektkommunerne. Projektkommunerne har indsendt det materiale, som kommunerne har vurderet relevant for afdækningen af området ud fra forskellige vinkler og belysning af de rammer og forudsætninger, der ligger til grund for kommunernes indsatser på området. Analysen bygger således på det tilsendte materiale og materiale, der er umiddelbart tilgængeligt på kommunernes hjemmesider. Som led i nulpunktsanalysen er der derudover gennemført besøg i alle fem projektkommuner, og der er gennemført en lang række interview og fokusgrupper med nøglepersoner med forskellige perspektiver på og tilgange til området, herunder både udvalgsformænd og borgmestre, direktører, ledere fra familie- eller børne/unge-forvaltninger samt faglige ledere fra eksempelvis PPR, dagplejen, skoler, daginstitutioner og sundhedsplejen. Endelig er der afholdt fokusgrupper med en række frontmedarbejdere, herunder blandt andet: Socialrådgivere Pædagoger Dagplejere Talehørelærere Sundhedsplejersker PPR AKT-lærere Lærere SSP Praktisk pædagogiske vejledere Inklusionskonsulenter Trivselskonsulent Projektledere Konsulenter for familieprogrammer Skolesocialrådgivere Daginstitutionssocialrådgivere Skolekonsulenter Ungdomsskolekonsulenter Psykologer SFO-medarbejdere Hensigten med kommunebesøgene har blandt andet været at få en dybere indsigt i, hvordan det forebyggende arbejde organiseres, udføres og opleves i praksis med fokus på udfordringer og muligheder. Interviewene blev gennemført med udgangspunkt i semistrukturerede interviewguides. Nulpunktsanalysen fungerer som nævnt som baseline for det samlede initiativ og danner sammen med løbende monitoreringer i projektperioden udgangspunktet for den afsluttende evaluering. 6 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

7 Social profil Som en del af den tværgående rapport udarbejdes en social profil for hver projektkommune, som omfatter en række centrale pejlemærker i forhold til arbejdet med forebyggelse på børne- og ungeområdet. Den sociale profil er således et visuelt udtryk for, hvilket afsæt kommunerne har for arbejdet med forebyggelse og inklusion. Her skabes overblik over kommunernes situation ved synliggørelse af en række parametre, eksempelvis andel af 16-årige, der gennemfører folkeskolens 9. klasses afgangseksamen, andel af den voksne befolkning på overførselsindkomster m.fl. Parametrene er strategisk udvalgte sociale, sundhedsmæssige og økonomiske faktorer, der sammen tegner en social profil af kommunen. Profilen synliggør afsættet for at arbejde med forebyggelse og inklusion og giver den enkelte kommune mulighed for at følge udviklingen over tid i forhold til de valgte indikatorer. Den sociale profil kommer således til at fungere som en form for forebyggelseskompas i forhold til særlige opmærksomhedspunkter i den respektive kommune Læsevejledning Tilsammen udgør den tværgående rapport og de sociale profiler for hver enkelt kommune den samlede nulpunktsanalyse. Den tværgående rapport består som nævnt af en række tematiske kapitler, der samlet set giver en bred indsigt i kommunernes indsats på området for udsatte børn og unge med særligt fokus på forebyggelse og inklusion og de udfordringer og tematikker, der fylder i arbejdet. Temaerne er valgt med udgangspunkt i de elementer, der har størst relevans for at udarbejde en tværgående forebyggelsesstrategi, og som kan understøtte en sammenhængende, tidlig og inkluderende indsats i forhold til målgruppen. I kapitel 2 opridses med udgangspunkt i tilgængelige politikker m.m. de etablerede overordnede rammer for arbejdet med forebyggelse og inklusion i kommunerne. I kapitel 3 fokuseres der på organiseringen af forebyggelsesområdet, herunder snitflader og samarbejde, og hvilke udfordringer disse elementer kan give i praksis i forhold til at skabe en sammenhængende og målrettet indsats. I kapitel 4 er temaet målgrupper og tendenser i forhold til alder og anvendelsen af forskellige foranstaltningstyper. Kapitel 5 giver gennem tværgående sammenligninger et overblik over prioriteringerne i forhold til anvendelse af indsatser, og hvorledes disse adskiller sig kommunerne imellem. Kapitel 6 introducerer en række redskaber, der arbejdes med på området, med fokus på udredning, indsats og effektmåling. Kapitel 7 omhandler kultur og tilgange, der har betydning for arbejdet med udsatte børn og unge på tværs af områder, og for samarbejde med familien og barnet/den unge selv. 7 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

8 Kapitel 8 skaber overblik over forskellene i anvendelsen af økonomiske ressourcer kommunerne imellem. Her sammenlignes kommunernes udgifter i forhold til det enkelte barn og de forskellige indsatstyper. Endelig omfatter det afsluttende kapitel 9 de sociale profiler for projektkommunerne. 8 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

9 2. Politikker og strategier Strategier, politikker og serviceniveauer sætter de overordnede rammer for kommunernes indsats i forhold til børn og unge. Forebyggelsesopgaven strækker sig på tværs af en række forvaltnings- og fagområder og kan derfor potentielt være tænkt ind i flere forskellige politikker og strategier, eksempelvis på sundhedsområdet, handicapområdet, skoleområdet m.fl. Politikker og strategier, der fra forskellige vinkler sætter rammerne for forebyggelsesområdet, er således væsentlige elementer i afdækningen af, hvilke etablerede rammer og sammenhænge der er tænkt i i forhold til den overordnede forebyggelsesindsats i projektkommunerne. Politikker og strategier kan have forskellige udformninger og findes i projektkommunerne også under varierende overskrifter som temaplaner, helhedsplaner, handleplaner og reformstrategier ud over naturligvis egentlige politikker og områdespecifikke strategier Politiske mål og prioriteringer Det specialiserede børne- og ungeområde har på landsplan generelt de seneste år været under pres med stigende udgifter sideløbende med et krav om nulvækst i kommuneaftalerne for Dette har medført et øget behov for styring og klare prioriteringer på området. Det har resulteret i et fokus på særligt målrettede indsatser, på tidlig opsporing og bedre udnyttelse af ressourcerne samt etablering af tilbud i lokalområderne og i børnenes/de unges nærmiljø. Disse forudsætninger slår også igennem som tendenser i projektkommunernes politikker og strategier, hvor forebyggelse og inklusion berøres på flere felter. Alle projektkommunerne har i forlængelse af anbringelsesreformens krav en sammenhængende børnepolitik. For de fleste kommuners vedkommende er politikken udarbejdet i umiddelbar forlængelse af lovkravet i 2007 eller Efterfølgende er der i varierende omfang blevet fulgt op på politikkerne, og de er ligeledes blevet revideret i varierende omfang. Børnepolitikkerne er typisk bygget op omkring en samling overordnede visioner og værdibaserede målsætninger, der efterfølgende brydes ned i en ræk- 9 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

10 ke indsatsområder, samt eventuelle anvisninger af, hvordan man konkret vil leve op til den pågældende målsætning. Der er en række gennemgående temaer i kommunernes børnepolitikker set fra et forebyggelses- og inklusionsperspektiv, herunder: Rummelighed i normalområdet og social inklusion Anerkendelse og inddragelse af barnet Tidlig og forebyggende indsats Inddragelse af forældre og forældreansvar Sammenhængende indsatser. Helt overordnet lægges der på tværs af kommunerne vægt på, at der skal ydes en indsats, der giver børn med forskellige forudsætninger de samme muligheder. Der lægges samtidig vægt på at udvikle et fleksibelt almenområde, der kan rumme flest mulige børn og unge i skole og daginstitutioner, samt etableringen af et rummeligt kultur- og fritidsområde, der sikrer sociale fællesskaber og skabelse af netværk. Indsatserne skal være tidlige; der skal reageres med det samme ved bekymring omkring et barn og der bliver lagt et ansvar på den enkelte medarbejder i forhold til at reagere fagligt ansvarligt på denne bekymring. Sideløbende med fokus på den tidlige indsats lægges der vægt på forældreinddragelse og forældreansvarlighed. Med udgangspunkt i en tidlig indsats fokuserer flere af kommunerne på at søge at løse problemer så tæt på barnet eller den unges hverdag, netværk og lokalområde som muligt. Endelig bliver der i alle børnepolitikkerne lagt vægt på sikring af sammenhængende overgange, og for flere kommuners vedkommende bliver det tværfaglige samarbejde omkring det enkelte barn fremhævet med fokus på overleveringer Mål for indsatsen Hvor de overordnede temaer i børnepolitikkerne således er meget ensartede, er opbygningen af og detaljeringsniveauet i politikkerne imidlertid meget differentieret. Der arbejdes i alle politikkerne med konkrete mål inden for specifikke temaer, men der er stor forskel på, hvorvidt der er tale om overordnede værdibaserede mål eller mere operationelle forandringsorienterede mål. Københavns Kommune og Aarhus Kommune arbejder med samme form for målformulering. Målene tager afsæt i overordnede værdier og har karakter af 10 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

11 hensigtserklæringer, der beskriver, hvad kommunens arbejde skal sikre i praksis. Eksempelvis vil man i Københavns Kommune sikre, at børn og unge med særlige behov kan deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn, og i Aarhus Kommune vil man arbejde for at skabe helhed og sammenhæng mellem tilbud og indsatser for børn og unge. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdes der som udgangspunkt med samme type målsætninger som i København og Aarhus. Et eksempel på et mål under temaet inklusion er: Der skal ske en løbende udvikling af almenområdet, så det kan omfatte flest mulige børn og unge gennem lokal indsats, samarbejde og fællesskaber. Målene underbygges imidlertid i Faaborg-Midtfyn Kommunes børnepolitik med mere konkrete handleanvisninger, der for eksempel indebærer, at der skal udarbejdes handleplaner inden for alle områder, og at det herigennem skal konkretiseres, hvordan man når målene. Høje-Taastrup Kommune og Vejen Kommune arbejder med mere forandrings- og handlingsorienterede mål i deres børnepolitikker, der blandt andet har fokus på fastsatte succeskriterier og målbare effekter. Her er fokus både på udgangspunktet hvor er man i forhold til en given indsats eller tema og på, hvor man gerne vil bevæge indsatsen hen. I Høje-Taastrup Kommune har man således opstillet fire indsatsområder med en løbeperiode på fire år, hvor der for hvert tema er opstillet konkrete målbare indikatorer for målopfyldelse. Et af de fire temaer er inklusion, og herunder arbejdes der eksempelvis med mål som, at andelen af børn og unge, der er inkluderet i normalområdet, stiger to procentpoint i perioden, og at børn og unges deltagelse i fritids- og kulturlivet ligger på niveau med landsgennemsnittet. Målene er i nogle tilfælde direkte handlingsanvisende, eksempelvis i forhold til udsatte børn og unge, hvor der blandt andet er formuleret et mål om, at alle børn og unge med støttebehov som en del af deres udviklingsplan får en plan for inklusion i eller fastholdelse af tilknytning til almenområdet. Vejen Kommunes børnepolitik fungerer som en integreret del af en samlet temaplan for børn og unge, og også den er bygget op omkring mere forandringsorienterede mål med udgangspunkt i værdibaserede hensigtserklæringer for et specifikt indsatsområde. Et eksempel på et sådant indsatsområde er ligeledes temaet inklusion, men med særligt fokus på personalets kompetencer i forhold til arbejdet med inklusion. Under temaet opstilles konkrete og målbare indikatorer i forhold til resultatopfølgning. Et eksempel er, at alle drifts- og udviklingssamtaler skal rumme en beskrivelse af, hvordan ledelsen arbejder med at udvikle de faglige kompetencer i institutionen, så der i højere grad kan arbejdes anerkendende og inkluderende. 11 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

12 Der er samtidig i temaplanen udstukket konkrete handleanvisninger i forhold til opfølgning på målene. Samlet set er der således stor overensstemmelse på tværs af kommuner i forhold til de politiske fokusområder, mens der er forholdsvis stor variation i, i hvilket omfang og hvorledes de overordnede og mere værdibaserede formål er operationaliseret i konkrete handlingsanvisende mål for en fremadrettet udvikling Samarbejde på tværs Der er på tværs af kommunernes børnepolitikker og strategier en entydighed i fokus på vigtigheden af at arbejde tværfagligt og inkluderende i forhold til normalområdet. Det gælder imidlertid også for alle kommunerne, at målene i forhold til dette samarbejde ikke er så eksplicitte, som det er tilfældet for andre områder. Der er samtidig forskel på, hvorvidt målsætningerne omkring det tværfaglige samarbejde udelukkende er tværgående inden for normalområdet, eller om de går på tværs af normalområdet og området for udsatte børn og unge. Samtidig er det kun de færreste kommuner, der i strategierne går på tværs af forvaltningsområder og inddrager for eksempel voksen/handicap, beskæftigelse og sundhed. For langt de fleste kommuners vedkommende bliver samarbejdet beskrevet meget praksisnært og derfor også i forhold til afgrænsede samarbejder. Et eksempel er Vejen Kommune, hvor man i temaplanen har mål for samarbejdet i forhold til overgangen mellem vuggestue/dagpleje og børnehave og i forhold til overgangen mellem daginstitution og skole. I Aarhus Kommune beskrives det eksplicit i indledningen til børne- og ungepolitikken, at den skal danne en værdimæssig paraply for alle tilbud, indsatser og særlige strategier og handleplaner for børn og unge i kommunen. Dette indebærer som udgangspunkt fokus på et tværfagligt samarbejde på tværs af normalområdet og det specialiserede socialområde, og der bliver således også i indledningen understreget en helhedstænkning på tværs. I de konkrete mål i politikken bliver den tværfaglige tænkning og sammenhæng på tværs af områder delvis udmøntet gennem hensigtserklæringer som eksempelvis, at Aarhus Kommune vil arbejde for: at skabe helhed og sammenhæng mellem tilbud og indsatser for børn og unge og at koordinere, udvikle og afprøve sundheds- og trivselsfremmende indsatser for børn, unge og deres familier. En konkretisering omkring og mål for samarbejdet på tværs af normal- og udsatteområdet findes blandt andet i Aarhus Kommunes handleplan for DTO (Det Tværgående Områdesamarbejde) og Lokalråd SSP. Handleplanen danner rammerne for et forpligtende samarbejde mellem de to magistratsafdelinger Børn og Unge og Sociale forhold og Beskæftigelse. Et eksempel på 12 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

13 et effektmål fra handleplanen er at øge børns sundhed og trivsel gennem fald i skolefravær og fald i ungdomskriminalitet. Faaborg-Midtfyn Kommune er også eksplicit omkring den tværgående sammenhæng og det tværfaglige samarbejde, som det ses i nedenstående mål omkring den tidlige indsats: Den tidlige indsats skal være sammenhængende og helhedsorienteret i forhold til overgange og på tværs af fagligheder. Indsatsen skal være konkret i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unge og tilpasset de sammenhænge, barnet eller den unge lever i. Samtidig bliver udgangspunktet for samarbejdet i Faaborg-Midtfyn Kommune præciseret gennem handleanvisninger omkring udarbejdelse af anvisende handleguides, specifikke mødeformer m.m. Handleguiden er et detaljeret værktøj til synliggørelse af, hvem der gør hvad hvornår i forbindelse med bekymring omkring et barn. Denne handleguide er aktuelt under revidering og opleves af medarbejderne som et meget anvendeligt værktøj i det tværgående samarbejde. I Københavns Kommunes udkast til Specialreform er fokus på samarbejde på tværs af normal- og udsatteområdet umiddelbart tydeligst adresseret. Her er der blandt andet fokus på, at problemstillinger forårsaget af forvaltningsgrænser skal adresseres og løses, at der skal etableres en samlet visitation, så alle tilbudstyper kommer i spil i forhold til det enkelte barn, og at børn og unge med særlige behov skal inkluderes i almenområdet, hvis de profiterer af det. Også i Københavns Kommunes børnestrategi for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier bliver der lagt vægt på samarbejdet mellem normal- og udsatteområdet, eksempelvis gennem en præmis om et forpligtende samarbejde i konkrete sager mellem socialforvaltningen og almenområdet. Vejen Kommunes temaplan fungerer som en samling af politikker på børne- og ungeområdet og indeholder således temaer for både dagpasningsområdet, folkeskolen, fritidsområdet, sundhedsområdet, ungdomsuddannelse samt forebyggelse specifikt. Ud over at have samlet relaterede politikker i en samlet temaplan, oplistes der i temaplanen eventuelle sammenhænge til andre selvstændige temaplaner i kommunen, eksempelvis beskæftigelsesplanen. Med udgangspunkt i fokus på det tværgående samarbejde ekspliciteres et fokus på Organisering af det forebyggende og opsøgende arbejde tværfagligt og tværsektorielt under temaet forebyggelse. Samarbejdet konkretiseres gennem en model for organisering og mødeaktivitet omkring specifikke børn. 13 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

14 2.2. Serviceniveauer m.m. I et serviceniveau omsættes de politiske rammer på børne- og ungeområdet til konkrete principper for tildeling og prioriteringer i indsatsen. Her konkretiseres i varierende grad omfanget og niveauet af de ydelser, der kan tildeles inden for området, samt målgruppen for ydelserne. Kommunerne anvender på tværs forskellige begreber for serviceniveau, herunder også bestillerplaner og kvalitetsstandarder. Aarhus Kommune har eksempelvis en bestillerplan, der udgør serviceniveauet for børn, unge og familier med særlige støttekrævende behov. Bestillerplanen er bygget op omkring korte konkretiserende uddybninger af indsatserne i lovgivningen. Konkretiseringerne tager udgangspunkt i de politisk godkendte målsætninger omkring anvendelse af specifikke foranstaltningstyper. Et eksempel på en sådan konkretisering er, at anbringelsestyper skal anvendes efter en prioriteret rækkefølge. Ligeledes er specifikke former for anbringelse på forhånd prioriteret i forhold til barnets/den unges alder. Det overordnede fokus i Aarhus Kommunes bestillerplan er social inklusion. Kun de færreste kommuner har dog et serviceniveau, der angiver principper, indhold og omfang i den konkrete indsats. Til gengæld har flertallet af kommunerne kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen og arbejdsgangene på området. Således har Københavns Kommune eksempelvis standarder for inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet under hele indsatsen og for opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats. Faaborg-Midtfyn Kommune har blandt andet standarder for den børnefaglige undersøgelse og for handleplanen Opsummering Helt overordnet gør det sig gældende for alle projektkommunerne, at de har formuleret overordnede mål og værdier, der berører både forebyggelse og inklusion på børne- og ungeområdet. Der er samtidig et generelt sammenfald mellem projektkommunernes strategiske fokusområder. Kommunerne adskiller sig imidlertid fra hinanden i forhold til, i hvilket omfang de på skrift har tænkt på tværs af fag- og forvaltningsområder samt specifikt på tværs af normal- og udsatteområdet. Samtidig er der forskel på, hvilken type mål kommunerne arbejder med i deres politikker og strategier m.m. De fleste kommuner arbejder med mål, der har karakter af værdibaserede hensigtserklæringer, mens andre arbejder mere forandringsorienteret med deres målsætninger for området. 14 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

15 Den overordnede vision i forhold til en sammenhængende strategi omkring forebyggelse og inklusion på børne- og ungeområdet kan med dette som udgangspunkt fremadrettet fungere som en overligger, der bygger bro mellem relevante fag- og forvaltningsområder med henblik på at sikre en sammenhængende indsats. Strategien kan dog også fungere som et aktivt redskab til at udfylde de eventuelle huller, der er i de etablerede rammer i forhold til at understøtte den helhedsorienterede og tværgående forebyggelsesopgave. 15 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

16 3. Organisering Organiseringen af en forebyggelsesindsats på børne- og ungeområdet har en helt særlig karakter, fordi den nødvendigvis må involvere flere forskellige fag- og forvaltningsområder. Indsatsen bevæger sig således på tværs af lovgivninger og inkluderer såvel børn og unge som deres forældre. Organiseringen har imidlertid stor betydning for såvel indsats som sammenhæng inden for et område, hvorfor det er væsentligt at have organiseringen og dens udfordringer som et særligt fokus i forbindelse med udvikling af en sammenhængende forebyggelsesstrategi. Når projektkommunerne i forbindelse med nulpunktsanalysen er blevet bedt om at indkredse forebyggelsesindsatsen, er tendensen, at forebyggelsesindsatsen med henblik på at undgå anbringelser og eksklusion fra normalområdet bliver set som en integreret del af det specialiserede børne- og ungeområde. En del af den forebyggende indsats foregår imidlertid lang tid før, det bliver aktuelt at iværksætte foranstaltninger under serviceloven og optimalt er effekten af den tidlige indsats, at en socialsag ikke bliver aktuel. Samtidig kan den forebyggende indsats rettet mod et specifikt barn være direkte påvirket af eventuelle sideløbende indsatser rettet mod barnets forældre, eksempelvis under beskæftigelseslovgivningen. Typisk er det specialiserede børne- og ungeområde forankret i en særskilt fagforvaltning, der omfatter såvel normalområdet med undervisning og dagtilbud som udsatteområdet med sagsbehandling, specialtilbud, anbringelser m.m. Den samlede forebyggelsesindsats går dog som nævnt på tværs af forvaltninger, fagområder og lovgivninger, hvilket betyder, at der er en lang række potentielle aktører involveret i at løfte opgaven ud over myndighedsfunktionen i en børne/unge- eller familieafdeling. Figuren nedenfor viser nogle af de mange fagpersoner, der fra hver deres vinkel kan være involveret i den tidlige forebyggende eller den indgribende indsats i forhold til udsatte børn og unge. Figuren giver en umiddelbar visuel forståelse af den differentiering, der er mulig i organiseringen af området, og en indgang til at forstå omfanget af potentielle snitflader. Snitflader, der nødvendigvis må tages stilling til i forbin- 16 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

17 delse med strategiarbejdet for den enkelte kommune, hvis der skal skabes grobund for en sammenhængende indsats på området. Eksempler på nogle af forebyggelsesområdets involverede fagpersoner.: Familievejleder Læge/jordemoder Pædagog/daginstitution SSP Ungdomsskolelærer Støttelærer AKT-lærer Pædagog/vuggestue Tale/hørelærer Pædagogisk konsulent Tandlæge Pædagog/SFO PPR Pædagog/klub Pædagog/fritidshjem Dagplejemor Skoleleder Forældre og netværk Støttepædagog Lærer Træner/foreningsliv Trivselskonsulent Sundhedsplejerske Ungekonsulent Inklusionskonsulent Sagsbehandler fra socialområdet Socialrådgiver i skole eller daginstitution På tværs af kommunerne er tilbagemeldingen, særligt fra frontmedarbejderne, at de mange snitflader giver væsentlige udfordringer i forhold til sammenhæng og målrettethed i indsatsen Snitflader Flere medarbejdergrupper peger specifikt på overgange og overleveringer som en særlig problematik i forhold til at skabe sammenhæng og fokus i den tidlige forebyggende indsats. Set på tværs af kommunerne er der peget på en række overgange, der er potentielt problematiske, herunder: Fra sundhedspleje til vuggestue/dagpleje Fra vuggestue/dagpleje til børnehave Fra børnehave til skole/sfo Fra normalområdet til det specialiserede børne- og ungeområde Fra børne- og ungeområdet til voksenområdet. Problematikkerne, der fremhæves af medarbejderne omkring overgange, handler blandt andet om at sikre kvaliteten i overleveringer, om målrettet videndeling og om at sikre kendskab til de rammer, der på forskellige tids- 17 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

18 punkter gør sig gældende for det enkelte barn og hvilken betydning ændring i givne rammer kan have. Dette kombineret med manglende kendskab til, hvilke muligheder der er for at støtte det enkelte barn eller familie, så potentielle problematikker forebygges, udgør tilsammen en udfordring i forhold til at udvikle en sammenhængende forebyggelsesindsats. Der efterspørges særligt fra frontmedarbejdernes side en forståelse af sammenhæng, kendskab til arbejds- og ansvarsområder på tværs og kendskab til handlemuligheder under forskellige lovgivninger. Dette forsøges eksempelvis imødekommet i Faaborg-Midtfyn Kommune med udarbejdelsen af Handleguiden. Som eksempel på problematikkerne fremhæver flere frontmedarbejdere, at de i nogle tilfælde oplever at arbejde imod forskellige mål i den samme sag på tværs af fagområder uden kendskab til og koordinering af hinandens arbejde. I nogle tilfælde kan målene ligefrem være modsatrettede. Problematikker omkring snitflader, overgange og manglende kendskab til sammenhænge og muligheder på tværs opleves i alle projektkommunerne, og der arbejdes aktivt med det i alle kommunerne. Den generelle tendens er, at der i kommunerne er oprettet op til flere forskellige former for samarbejdsfora eller tværgående funktioner til at sikre sammenhæng og koordinering. Disse fora er etableret både på ledelses- og medarbejderniveau og omfatter eksempelvis: Tværfaglige fora med repræsentanter for eksempelvis sundhedsplejen, talehørelærerne, myndighedsrådgiverne, lærere, pædagoger, PPR m.fl. Netværksmøder og lokalmøder Tværgående områdesamarbejde på ledelsesniveau Brobyggende områdekoordinatorer Tværfaglige team i kontorfællesskaber Socialrådgivere i daginstitutioner og skoler Lærere i daginstitutioner. Arbejdet på tværs af funktioner og områder bliver typisk også understøttet af forskellige former for samarbejdsbeskrivelser og -aftaler. Eksempelvis har man i Faaborg-Midtfyn Kommune gennem den tidligere nævnte Handleguide et praktisk hvem gør hvad hvornår-værktøj, der ikke bare synliggør den enkeltes kompetencer inden for et givent område, men som også skaber gennemsigtighed på tværs i organisationen. 18 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

19 Alle kommunerne har tilsvarende mere eller mindre detaljerede former for værktøjskasser til at understøtte det tværfaglige samarbejde. En anden indgang til at sikre de fælles mål i indsatsen på forebyggelsesområdet er anvendelsen af forskellige typer individbaserede handleplaner eller indsatsplaner. Planerne fungerer på tværs som udgangspunkt for blandt andet de tværfaglige mødefora og danner rammen og målet for en given indsats. Handle- og indsatsplanerne er samtidig med til at kaste lys over potentielle divergerende tilgange til den samme problemstilling på tværs af faggrupper. I nogle kommuner nævnes det dog, at det er væsentligt, for at disse redskaber skal have en reel effekt, at fokus rettes mod effektmåling og målopfølgning, og at det sikres, at der i forbindelse med den tværfaglige mødepraksis fokuseres på reel opgave- og ansvarsfordeling Underretninger Problematikken omkring overleveringer fra normalområdet til det specialiserede børne- og ungeområde handler primært om underretninger. I praksis fungerer underretninger og anvendelsen af dem som en markør på organisering og gennemsigtighed i forhold til opgavevaretagelse på børne- og ungeområdet. Der bliver således i flere af projektkommunerne peget på en meget forskelligartet praksis i brugen af underretninger på tværs af områder. En forskelligartethed, der er kilde til både misforståelser, forventningskonflikter og frustration på tværs af faggrupper. Langt de fleste underretninger kommer generelt fra skolerne, mens der er færre underretninger fra blandt andet SSP, dagplejere og sundhedsplejersker. Tilsvarende adskiller brugen af underretninger sig i forhold til, på hvilket tidspunkt man vælger at foretage en underretning er det ved den første bekymring, eller er det, når ens egne muligheder opleves som udtømte? Alle kommunerne oplever, at det er nødvendigt at forventningsafstemme omkring anvendelse og forløb i forbindelse med underretninger faggrupperne imellem med henblik på at sikre en ensartethed i anvendelsen og en tydelighed omkring processen, der efterfølger en underretning. Underretninger er således i forhold til forebyggelse blevet en form for effektmålingsredskab i flere af kommunerne. Hvor man i Høje Taastrup Kommune arbejder mod at få så få underretninger som muligt som tegn på en effektiv tidlig indsats, arbejder man i Faaborg-Midtfyn Kommune med en anden strategi. Her bliver alle underretninger screenet og kategoriseret af en enkelt medarbejder, der inden iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse (medmindre det er en akutsag) gennem tre besøg har mulighed for at afdække, hvad der skal til for at ændre den situation, barnet er i, ud fra et princip om mindst mulig indgriben. Underretningerne anvendes samtidig som et empirisk grundlag for at følge udviklingen af en målrettet tidlig indsats. 19 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

20 3.3. Opsummering Forebyggelsesområdets sammensatte karakter medfører en række oplevede problematikker i hverdagspraksis, når udgangspunktet er en tidlig forebyggende indsats og målrettet inklusionsarbejde på børne- og ungeområdet. Manglende kendskab til kompetencer på tværs blandt frontmedarbejderne og et generelt ønske om gennemsigtighed i organisationen samt tydelig ansvarsfordeling i opgaveløsningen er således problematikker, der opleves på tværs af projektkommunerne. Samtidig er der på alle niveauer i kommunerne en oplevelse af, at det kan være svært at skabe en sammenhængende indsats på tværs af forskellige lovgivninger, forvaltningsområder m.m. Det er således en udfordring at etablere et bredt dækkende organisatorisk samarbejde omkring den forebyggende indsats. Formaliserede tværgående samarbejder, eksplicitte handleguides med fokus på tydeliggørelse af opgaveansvar samt målrettet arbejde med underretninger fremhæves på tværs af kommunerne som væsentlige indsatsområder i forhold til en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs. 20 Projekt Forebyggelseskommuner Nulpunktsanalyse

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Socialstyrelsen Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere