Målsætning :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætning 2010-2011:"

Transkript

1 Målsætning : 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne og forældrene. Målet er derigennem at gøre eleverne uddannelsesparate til at træffe valg af ungdomsuddannelse. Der skal ydes en særlig indsats for elever, der har øget risiko for ikke at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. 2. Unge i en ikke tilfredsstillende uddannelsessituation UU er opsøgende og opfølgende overfor denne gruppe. Målet med dette er at få den unge i gang med en uddannelse. a. De årige Forældrene skal inddrages i arbejde med uddannelsesplanen. b. De årige De unge som retter henvendelse til UU, vejledes senest 1 uge efter henvendelse. Det er vores mål at udbrede kendskabet til UU, så relevante samarbejdspartnere kan bruge os som en ressource. 1. At give eleverne en bred viden om ungdomsuddannelserne. 2. At sikre at grundskoleeleverne får øget indsigt i egne faglige, personlige og sociale forudsætninger. 3. At skabe et orienterende og opfølgende samarbejde med skoleledere, klasselærere, klasseteams og forældre. 4. At styrke det opsøgende arbejde. De årige vil blive kontaktet af en vejleder senest en uge efter vejlederen er blevet opmærksom på et afbrud. 5. At revidere de åriges uddannelsesplan til uddannelser, beskæftigelse eller anden aktivitet i samarbejde med forældrene. 6. At udbrede kendskabet til UUB s muligheder hos de unge, forældre og samarbejdspartnere. 7. Vejlederne i UUB skal løbende opkvalificeres og opdateres, bl.a. gennem videreuddannelse samt videns - og erfaringsudveksling. UUB udvikler til stadighed den fælles vejledningspraksis og -etik.

2 Aktiviteter: Ad 1 Formidle/koordinere introduktionskurser (8. klasse), erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, gæstelærere, orienteringsaftener og brobygning ( klasse). UUB udgiver i samarbejde med Bornholms Akademi en uddannelsesguide Uddannelser på Bornholm, der beskriver alle uddannelser på Bornholm. Guiden udleveres til samtlige elever i 8., 9. og 10. klasse. Alle kurser og besøg evalueres. Evalueringerne offentliggøres på hjemmesiden. 8.klasserne har været på introduktionskursus i ugen inden påske lige som de sidste år. Der er lavet en meget positiv evaluering, der indikerer at tilbuddet i vil være det samme. Erhvervspraktikken har været afviklet meget forskelligt efter skolernes ønsker, primært i 8.kl. Der har afviklet er række alternative praktikker på TV2- Bornholm, Politiet, Bornholms Hospital, Forsvaret. Mange 7. klasser har taget i mod tilbuddet om besøg på Bornholmstrafikken. HaLObussen har været rundt på øen. Knap klasseselever har deltaget i Young Enterprises flotte arrangement i Aakirkebyhallerne. Alle 10.klasseeleverne samt enkelte 9.klasses elever har deltaget i brobygning i uge 1 og 2. Uddannelser på Bornholm er uddelt til alle 8.9. og 10.klasseseelever. Et nyt evalueringssystem er blevet implementeret i første omgang introduktionskurser og besøg på Bornholmstrafikken. Arbejde med uddannelsesplan. Bistå skolerne i undervisningen i Uddannelses Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) a. Med sigte på at styrke elevens indsigt i deres faglige, personlige og sociale kompetencer. b. Udvikle elevens begreber om uddannelse og arbejdsmarked. UEA-vejledere har ansvar for opdatering af vores UEA-materiale/ information på hjemmesiden. Eleverne har lavet uddannelsesplan i Min uddannelse og på Optagelse.dk. UEA-undervisningen og uddannelsesplanen var et af elementerne på lærerkurset for nye lærere. Materialeoversigten bliver løbende opdateret. Afholde møder for skolelederne. 1. Et samarbejdsmøde med ungdomsuddannelserne, hvor der underrettes gensidig om de unges udbytte af undervisningen. 2. Et møde hvor vi reviderer vores samarbejdsaftale. Deltage i forældremøder. Deltage i klasselærer/vejledermøder. Deltage i teammøder på grundskolerne. Etablering af ad hoc kurser efter behov. Udarbejde informationsmateriale til elever og forældre. Deltage i Pædagogisk Råd (PR) møder efter behov.

3 Rådgive klasseteamet om arbejdet med Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) og Deltage i skole/hjemsamtaler efter behov. Der har været holdt møder hvor ungdomsuddannelser og grundskoler har udvekslet erfaringer. Der har været holdt møder med både lærere og ledere om uddannelsesparathed. Undervisningsministeriet orienterede om uddannelsesparathedsbegrebet på et velbesøgt møde i efteråret på Bornholm. Vi har på møder med skolelederne revideret vores samarbejdsaftale. Ad 4 På basis af de oplysninger, der modtages elektronisk eller pr. brev, opsøges unge, der er i en utilfredsstillende situation, - telefonisk, skriftligt, via sms eller personligt. Efter 1. januar tilstræber vi at kontakte alle unge inden for 5 dage efter vi er blevet bekendt med at de ikke er i gang med en uddannelse. Ad 5 Revidere de åriges uddannelsesplan til uddannelser, beskæftigelse eller anden aktivitet i samarbejde med forældrene. Unge og forældre er blevet kontaktet med henblik på en revision af uddannelsesplanen inden 30 dage. Ad 6 Deltage i forældremøder og evt. skolebestyrelsesmøder. Udarbejde informationsmaterialer til unge og forældre. Løbende opdatere hjemmeside med informationer. Afholde orienteringsmøder. Deltage i udviklingsarbejde. Vi deltager i relevante møder med skoler og forældre. Informationsfoldere se hjemmeside. Ad 7 Uddannelsesvejledere skal have vejledningsuddannelse nye vejledere skal enten have en uddannelse som bachelor i offentlig forvaltning med vejledning som speciale, eller en vejleder diplomuddannelse. Vejlederne deltager i relevante efter- og videreuddannelsesforløb. Den nye viden formidles videre på vejledermøderne. Afholdelse af fælles faglige opkvalificeringsdage. Der arbejdes i tre team: Grundskole, special- og ungeteam. De fleste vejledere er med i 2 team. Besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder bl.a. på den årlige studietur. Samarbejde med andre UU Centre. Udvikling af fælles vejledningsredskaber. 3 vejledere er i gang med diplomudddannelsen. På årets branchedag var der fokus på de kommunale virksomheder. På studieturen over lærte vi om det blå Danmark. Der er et superbruger samarbejde med andre UU-

4 centre. Lederne samarbejder. Vi deltager i UUUC, som bla udviklet er samarbejdsværktøj - Podio. 2. IT udgør en stor del af uddannelsesvejledningen 1. Eleverne kan, når de forlader grundskolen, bruge uddannelsesguiden og e- vejledning, et nationalt system der er åbent for de unge, deres forældre og andre interesserede. Man kan maile, sms e, chatte og tale i telefon med uddannelsesvejledere. 2. UUB skal videreudvikle hjemmesiden. 3. De unge og deres forældre skal lære UUB s hjemmeside at kende og lære at bruge den. Aktiviteter: Ad 1 Eleverne bruger Minuddannelse.net til at arbejde med uddannelsesplaner. Optagelse.dk bruges til tilmelding til ungdomsuddannelserne. De præsenteres for og andre programmer. UUB deltager i et projekt Genvej finansieret af Region Hovedstaden, hvor telefon, chat og e- vejledning tilbydes. Vi har haft besøg af Genvej og deltaget i kursus ovre. Det er nu afløst af det nationale evejledningssystem. Vi har et samarbejde med evejledning som også har besøgt os. Hjemmesiden udvikles og opdateres løbende. Skolerne skal linke til UUB s hjemmeside, hvor vejledningen er beskrevet. Siden udvikles løbende. Elever og forældre henvises til hjemmesiden. Der bruges også skoleintra til at henvise til vores aktiviteter 3. Vejledningen tilrettelægges så elever med særligt behov for vejledning tilgodeses 1. At udvikle værktøjer til at få afdækket, hvilke elever der har et særligt vejledningsbehov og metoder til at kvalificere vejledningen af disse elever. 2. At udvikle vurderingsgrundlaget af de unges uddannelsesparathed i samarbejde med forældre, grundskoler og ungdomsuddannelser. 3. At etablerer tilbud om vejledningsaktiviteter specielt til unge med særlige vejledningsbehov.

5 4. At udvide valgrummet for specialundervisningens elever (specialklasser, enkeltintegrerede eller på specialskoler) og elever i modtageklasserne, og videreudvikle samarbejdet med specialskoler og institutioner. 5. Videreudvikling af EGU Erhvervsgrunduddannelsen. 6. Videreudvikling af STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Aktiviteter: Ad 1 UUB vil have fokus på, hvordan unge med særlige vejledningsbehov spottes. Uddannelsesvejlederne deltager i klassekonferencer, hvor alle elever gennemgås. Grundskoleteamet diskuterer og udveksler med udgangspunkt i erfaringer, konkrete sager og litteratur. Vejlederne udveksler metoder, der gør afdækningen af eleverne i målgruppen mere præcis og systematisk. Dette kan ske i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Unge med særlige vejledningsbehov noteres i vores administrationssystem UV-vej. Der tages udgangspunkt i konkrete unges vejledningsbehov og særlige problematikker. I samarbejde mellem forældre, skole og ungdomsuddannelser udvikles begrebet: Uddannelsesparathed, fagligt, personligt og socialt. UUB indkalder 9.kl. s lærere til et møde hvor begrebet diskuteres på ø-plan. Der har været en arbejdsgruppe med erhvervsuddannelserne og UUB, der aftalte hvorledes vi håndterede begrebet. Se endvidere punkt 1 ad 3. Vejlederne arrangerer individuelle vejledningstilbud til de elever, der har særlige behov, i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, efterskoler, produktionsskoler samt arbejdspladser. Der har været afholdt specielle tilbud med praktik kombineret med lidt undervisning. Ad 4 Gennem samarbejdet med skoler og institutioner, udvikler specialteamet vejledningsindsatsen overfor målgruppen. Specialklasse og heldagsskoleelever kommer i specielle og mange praktikforløb og har også deres egne introduktionskurser/ brobygningsforløb ud over de ordinære forløb. Ad 5 Der arbejdes for at lave specielle EGU forløb f.eks. inden for SOSUområdet, det merkantile område og entreprenørområdet. Det er lykkedes at få enkelte elever i gang med EGU- inden for de 3 områder. Der er 45 EGU er i gang 15 aug 2011.

6 Ad 6 STU en udvikles så der bliver et bredere tilbud på Bornholm. Kommunikationscenteret har udvidet deres tilbud. 4. Mindre fravalg af og omvalg i uddannelserne UUB vil sikre, at alle unge får et bredt kendskab til uddannelser og uddannelsesinstitutioner, så de kan vurdere egne evner i forhold til de krav, der stilles. Endvidere er det vigtigt, at de får et kendskab til de forskellige kulturer på uddannelsesinstitutionerne, inden de vælger uddannelse. 1. De relevante vejledningsaktiviteter tilbydes brugerne. 2. Vejledning og informationsmaterialer er tilgængelige for brugerne. 3. At de unge bliver fortrolige med informationssøgning i forskellige medier. 4. Den unge får gennem vejledningsprocessen et realistisk billede af sig selv fagligt, personligt og socialt i forhold til uddannelsesvalg. 5. Lette overgangen for unge med særlige behov mellem grundskole og ungdomsuddannelse. 6. Når fravalg forekommer, er det vigtig, at omvalg foretages så hurtigt og kvalificeret som muligt. Aktiviteter: Ad 1 Der orienteres om de forskellige aktiviteter i klasserne, på forældremøder og via informationsmaterialer, UEA-undervisning, diverse besøg, praktikforløb, introduktionskurser med forskelligt indhold og varighed, forskellige former for brobygning. Alle 8. klasser tilbydes at komme på introduktionskursus i ugen inden påske uge 15 i klasse har mulighed for og 10. klasserne skal i brobygning i uge 1+2 i klasse har integrerede forløb for enkelte klasser. Der tilbydes brobygning til ungdomsuddannelser, der ikke udbydes på Bornholm. Se punkt 1 ad 1. Alle vejledere kan træffes på mail og mobiltelefon Man kan gå ind på vores hjemmeside og finde frem til sin vejleder og dennes mobiltelefon og e- mailadresse. Der er links til relevante hjemmesider på vores hjemmeside. I samarbejde med klasselæreren afsættes den nødvendige tid til at lære informationssøgning via forskellige medier. Eleverne opfordres til selvstændigt at søge information. Eleverne introduceres til vejledningsportalen og

7 evejledning er blevet præsenteret som en del af UG.dk dette tilbud startede 1. januar 2011 Ad 4 Gennem vejledningsaktiviteter og vejledningssamtaler med elever og forældre udvikles elevernes valgkompetence. Vi ønsker, at så mange elever som muligt har en realistisk uddannelsesplan pr. 1. marts Alle afgangselever er blevet tilmeldt via optagelse.dk Ad 5 Der etableres mentorordninger for unge i 9. & 10. klasse. Mentorudviklingsarbejdet i samarbejde med VUC, UUB og Jobcentret fortsættes. UUB koordinerer forsøget. De økonomiske midler til projektet er søgt via EU Socialfond. Den unge noterer i sin uddannelsesplan, hvis de ønsker særlige støtteforanstaltninger på ungdomsuddannelserne. UUB organiserer en overleveringsforretning af uddannelsesplanerne med ungdomsuddannelserne. Der er 18 unge der har fået en mentor i overgangen til ungdomsuddannelserne. Det skal overvejes hvorledes denne ordning koordineres med andre ordninger. Forsøget på VUC er slut meget postitivt evalueretet, arbejdet bør videreføres i en form i ungdomuddannelserne. Ad 6 Ungeteamet iværksætter diverse vejledningsaktiviteter for unge, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelsessituation. Samarbejdet udvikles med ungdomsuddannelserne så uddannelsesvejlederen inviteres til samtaler, hvis en ung overvejer at stoppe sin nuværende uddannelse. I samarbejde med UTA udvikles en undersøgelse af ungevejledningen. Vi har øget vores tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne, dette har medført et bedre samarbejde omkring de unge. UTA har startet Nye veje som er et samarbejde imellem Campus, Produktionsskolen, JCB & UUB. 5. Vejledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser Uddannelsesvejledningen varetages af uddannede uddannelsesvejledere ansat i UUB og den daglige leder har det vejledningsfaglige ansvar. Vejledningen skal sikre, at den unge vælger uddannelse ud fra egne evner og interesser samt arbejdsmarkedets udvikling. 1. Nye vejledere skal enten have en diplom- eller masteruddannelse i uddannelses-vejledning.

8 Aktiviteter: 2. Alle vejledere skal løbende videreuddannes i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets udvikling. 3. Uddannelsesvejledningen tager udgangspunkt i Fællesrådet for Uddannelses- & Erhvervsvejlednings etiske principper for vejledning. Ad 1 Nye vejledere, der ikke har en vejlederuddannelse, skal have påbegyndt uddannelsen i løbet af 2. ansættelsesår. Der er 3 uddannelsesvejledere i gang med diplomuddannelsen. Der arrangeres årlige videreuddannelsesdage i det bornholmske arbejdsmarkeds udvikling. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne indeholder bl.a. information om nye uddannelsestiltag. Nationalt vil vi arrangere studieture og deltage i kollegiale arrangementer med andre UU centre. Årets lokale videreuddannelsesdag handlede om de kommunale arbejdspladser & vi har alle deltaget i et arrangement lavet af De blå Danmark. Vi deltager i det nationale samarbejde via UUUC Podio. Uddannelsesvejledningen tager udgangspunkt i den unges uddannelsesønsker og potentiale, under hensyn til fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Alt uddannelsesvejledning tager udgangspunkt i de etiske principper. 6. Bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked UUB etablerer og udvikler et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 1. Vejlederne skal være orienteret om udviklingen på arbejdsmarkedet internationalt, nationalt og lokalt. 2. At fastholde og videreudvikle interessen hos det lokale arbejdsmarked for aktivt at bidrage til gennemførelse af vejledningsaktiviteter, UEA- undervisning og EGU forløb. 3. Deltage i udviklingsarbejde. Aktiviteter: Ad 1 Arbejdsmarkedets parter er repræsenterede i UUB s styregruppe. Vejlederne deltager i virksomhedsbesøg og andre faglige og relevante arrangementer tilrettelagt for vejledere. DI s repræsentant har trukket sig ud af styregruppen. Vi har deltaget i virksomhedsbesøg, har specielt et tæt samarbejde med EGUvirksomhederne.

9 Vejledere fra UUB formidler kontakt til lokale virksomheder for derigennem at udbrede kendskabet til UUB og etablere et samarbejde om gæstelærer- og virksomhedsbesøg samt erhvervspraktik. Vi har afholdt lærerkursus for nye lærere, bistået i UEA undervisningen på skolerne, formidlet kontakt til Young interprises 8. kl arrangement, hvor de fleste bornholmske klasser deltog. Bornholms Regionskommune har i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter ansøgt om et treårigt socialfondsprojekt: Ungdomsuddannelse til alle. EU s Socialfond har bevilget penge. Projektet startede august se UTA hjemmeside 7. Det er et mål at styrke det tværfaglige samarbejde med relevante institutioner 1. Sikring af den overordnede koordinering af uddannelsesvejledningen på Bornholm. 2. Sikring af samarbejdet med grundskolerne og ungdomsuddannelserne. 3. Forestå et evalueringsmøde mellem ungdomsuddannelserne og grundskolerne. 4. Styrkelse af samarbejdet omkring de særligt udsatte unge. 5. Samarbejde med Studievalg København. 6. Samarbejde med andre UU-Centre. 7. Deltage i udviklingsarbejde. Aktiviteter: Ad 1 UUB har en styregruppe med repræsentanter fra vores samarbejdspartnere. Vejlederne mødes mindst en gang årligt med ungdomsuddannelserne og produktionsskolen. Vejlederne deltager i tværfaglige arbejdsgrupper. Vi har løbende holdt møder med vores samarbejdsparter. Strukturændringerne på Campus Bornholm har præget året. Der indgås en samarbejdsaftale med grundskolerne. Aftalen er fornyet ved møder med lederne på grundskolerne.

10 Der arrangeres et møde hvor ungdomsuddannelserne orienterer grundskolerne om deres nye elevers uddannelsesparathed. Mødet har været afholdt midt på skoleåret. Ad 4 Samarbejdet med Børnecenter Bornholm, Jobcenter Bornholm, Psykiatri og Handicap og UUB omkring de udsatte unges overlevering imellem virksomhederne skal udbygges. Der er startet et samarbejde mellem BFC, JCB, Psykiatri og Handicap og UUB overlevering af de unge ved det 18. år.: Koordinerende ungemøde. Samarbejdet med JCB er blevet yderligere forbedret. Ad 5 UUB og Studievalg har kontorfællesskab, med gensidig orientering. Studievalg København og UU erne i hovedstadsregionen holder en årlig konference, hvor UUB deltager. Der har ikke været nogen konference i år. Ad 6 Vi indgår i UU-netværk Sjælland, UU 17 samarbejde, deltager i et samarbejde i Region Hovedstaden om e-vejledning: Genvej samarbejdet er blevet afløst af evejledning. Ad 7 Se Afsnit 6 ad.3 8. UU-Bornholms mål, rammer og evaluering offentliggøres på hjemmesiden 1. Målsætningen justeres en gang om året. 2. Alle større arrangementer evalueres. 3. En del af den kvantitative evaluering udføres i et netbaseret system. 4. Vejledningen på skolerne sammenlignes. 5. Den vejledningsfaglige kvalitet udvikles. 6. Registrering af åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 7. I samarbejde med UTA udvikles målbare parametre.

11 Aktiviteter: Juli - Evalueringsgruppen sammenfatter årets evalueringer, aktiviteter og foreslår målsætningsjusteringer August Vejledningsrådet foreslår justeringer af målsætning på baggrund af årets evalueringer August - Ledelsen udarbejder de nye målsætninger, som fremsendes til styregruppe og kommunalbestyrelse April Introduktionskurser for 8.kl. erne evalueres af elever, institutioner og vejledere September - Styregruppen behandler indstillingen April - Tilmelding til ungdomsuddannelser & uddannelsesparathedsvurdering evalueres December - UGE 48 Produktion og udvikling introkursus 9.kl. evalueres Februar- Brobygning evalueres Ad 1 Årets aktiviteter registreres løbende i aktivitetsplanen. Årets evalueringer samles og behandles af evaluerings og målsætningsarbejdsgruppen, der udarbejder forslag til justering af målsætningen. Lovændringer indarbejdes i målsætningen. Forslaget til ny målsætning behandles på august vejledningsrådsmødet. Den endelige målsætning besluttes af ledelsen og forelægges styregruppe og kommunalbestyrelse. Planen følges Hver gang vi har et større arrangement, præsentationskurser, brobygninger, lærerkurser, kurser for vejlederne, evaluerer vi med deltagerne, elever, lærere, vejledere, - og med vores samarbejdspartnere, herunder styregruppen for UUB. Vi har evalueret alle aktiviteter. Vi vil finde et nyt netbaseret evalueringssystem. Vi har benyttet BRK s elektroniske evalueringssystem. Ad 4 Vi vil erfaringsudveksle i grundskoleteamet. UEA, Uddannelsesplaner og Optagelse.dk drøftes på grundskoleteammøderne

12 Ad 5 Vi vil måle hvor hurtigt vi tager kontakt til den unge og får lavet ny uddannelsesplan for den unge, der afbryder sin planlagte aktivitet. Vi vil i samarbejde med de andre UU er og vores it-leverandør udvikle et system til at registrere åriges afbrud og iværksættelse af ny uddannelsesplan. Vi benytter uv-vej system til at registrere de unge. Ungemodulet er blevet færdigt sidst på foråret. Ad 6 Vi vil i samarbejde med de andre UU er og vores it-leverandør udvikle et system til registrering af åriges uddannelsesparathed, faglig, personlig og socialt. Registreringen offentliggøres på hjemmesiden. Systemet er ikke udviklet. Ad 7 Der vil blive lavet kvartalsvise oversigter over de unges placering i uddannelse, arbejde og andre aktiviteter. Sker via UTA-projektet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning UUSjælsø Tilbud på udførelsen af vejledningsopgaven i Furesø Kommune fra 1. august 2007 2 Indledning UUSjælsø har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på udførelsen af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Samarbejde mellem Campus Bornholm (CAB) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUB) 2011/2012

Samarbejde mellem Campus Bornholm (CAB) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUB) 2011/2012 Samarbejde mellem Campus Bornholm (CAB) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUB) 2011/2012 1. Mødestruktur 2. Introduktionskurser/ brobygning 3. De lovpligtige 4. Tilbud til grundskolen a. Frie undervisningsforløb

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 7 juli 8 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby august 7 juli 8 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 5 Mål

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Forord. UU Tårnby har til opgave at udvikle vejledningen i forhold til grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen, så den lever op til de

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Marcus Dalro og Claus Kleemann Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Baggrund Koalitionsaftalens målsætninger om uddannelsesniveau

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere