Målsætning :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætning 2010-2011:"

Transkript

1 Målsætning : 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne og forældrene. Målet er derigennem at gøre eleverne uddannelsesparate til at træffe valg af ungdomsuddannelse. Der skal ydes en særlig indsats for elever, der har øget risiko for ikke at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. 2. Unge i en ikke tilfredsstillende uddannelsessituation UU er opsøgende og opfølgende overfor denne gruppe. Målet med dette er at få den unge i gang med en uddannelse. a. De årige Forældrene skal inddrages i arbejde med uddannelsesplanen. b. De årige De unge som retter henvendelse til UU, vejledes senest 1 uge efter henvendelse. Det er vores mål at udbrede kendskabet til UU, så relevante samarbejdspartnere kan bruge os som en ressource. 1. At give eleverne en bred viden om ungdomsuddannelserne. 2. At sikre at grundskoleeleverne får øget indsigt i egne faglige, personlige og sociale forudsætninger. 3. At skabe et orienterende og opfølgende samarbejde med skoleledere, klasselærere, klasseteams og forældre. 4. At styrke det opsøgende arbejde. De årige vil blive kontaktet af en vejleder senest en uge efter vejlederen er blevet opmærksom på et afbrud. 5. At revidere de åriges uddannelsesplan til uddannelser, beskæftigelse eller anden aktivitet i samarbejde med forældrene. 6. At udbrede kendskabet til UUB s muligheder hos de unge, forældre og samarbejdspartnere. 7. Vejlederne i UUB skal løbende opkvalificeres og opdateres, bl.a. gennem videreuddannelse samt videns - og erfaringsudveksling. UUB udvikler til stadighed den fælles vejledningspraksis og -etik.

2 Aktiviteter: Ad 1 Formidle/koordinere introduktionskurser (8. klasse), erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, gæstelærere, orienteringsaftener og brobygning ( klasse). UUB udgiver i samarbejde med Bornholms Akademi en uddannelsesguide Uddannelser på Bornholm, der beskriver alle uddannelser på Bornholm. Guiden udleveres til samtlige elever i 8., 9. og 10. klasse. Alle kurser og besøg evalueres. Evalueringerne offentliggøres på hjemmesiden. 8.klasserne har været på introduktionskursus i ugen inden påske lige som de sidste år. Der er lavet en meget positiv evaluering, der indikerer at tilbuddet i vil være det samme. Erhvervspraktikken har været afviklet meget forskelligt efter skolernes ønsker, primært i 8.kl. Der har afviklet er række alternative praktikker på TV2- Bornholm, Politiet, Bornholms Hospital, Forsvaret. Mange 7. klasser har taget i mod tilbuddet om besøg på Bornholmstrafikken. HaLObussen har været rundt på øen. Knap klasseselever har deltaget i Young Enterprises flotte arrangement i Aakirkebyhallerne. Alle 10.klasseeleverne samt enkelte 9.klasses elever har deltaget i brobygning i uge 1 og 2. Uddannelser på Bornholm er uddelt til alle 8.9. og 10.klasseseelever. Et nyt evalueringssystem er blevet implementeret i første omgang introduktionskurser og besøg på Bornholmstrafikken. Arbejde med uddannelsesplan. Bistå skolerne i undervisningen i Uddannelses Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) a. Med sigte på at styrke elevens indsigt i deres faglige, personlige og sociale kompetencer. b. Udvikle elevens begreber om uddannelse og arbejdsmarked. UEA-vejledere har ansvar for opdatering af vores UEA-materiale/ information på hjemmesiden. Eleverne har lavet uddannelsesplan i Min uddannelse og på Optagelse.dk. UEA-undervisningen og uddannelsesplanen var et af elementerne på lærerkurset for nye lærere. Materialeoversigten bliver løbende opdateret. Afholde møder for skolelederne. 1. Et samarbejdsmøde med ungdomsuddannelserne, hvor der underrettes gensidig om de unges udbytte af undervisningen. 2. Et møde hvor vi reviderer vores samarbejdsaftale. Deltage i forældremøder. Deltage i klasselærer/vejledermøder. Deltage i teammøder på grundskolerne. Etablering af ad hoc kurser efter behov. Udarbejde informationsmateriale til elever og forældre. Deltage i Pædagogisk Råd (PR) møder efter behov.

3 Rådgive klasseteamet om arbejdet med Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) og Deltage i skole/hjemsamtaler efter behov. Der har været holdt møder hvor ungdomsuddannelser og grundskoler har udvekslet erfaringer. Der har været holdt møder med både lærere og ledere om uddannelsesparathed. Undervisningsministeriet orienterede om uddannelsesparathedsbegrebet på et velbesøgt møde i efteråret på Bornholm. Vi har på møder med skolelederne revideret vores samarbejdsaftale. Ad 4 På basis af de oplysninger, der modtages elektronisk eller pr. brev, opsøges unge, der er i en utilfredsstillende situation, - telefonisk, skriftligt, via sms eller personligt. Efter 1. januar tilstræber vi at kontakte alle unge inden for 5 dage efter vi er blevet bekendt med at de ikke er i gang med en uddannelse. Ad 5 Revidere de åriges uddannelsesplan til uddannelser, beskæftigelse eller anden aktivitet i samarbejde med forældrene. Unge og forældre er blevet kontaktet med henblik på en revision af uddannelsesplanen inden 30 dage. Ad 6 Deltage i forældremøder og evt. skolebestyrelsesmøder. Udarbejde informationsmaterialer til unge og forældre. Løbende opdatere hjemmeside med informationer. Afholde orienteringsmøder. Deltage i udviklingsarbejde. Vi deltager i relevante møder med skoler og forældre. Informationsfoldere se hjemmeside. Ad 7 Uddannelsesvejledere skal have vejledningsuddannelse nye vejledere skal enten have en uddannelse som bachelor i offentlig forvaltning med vejledning som speciale, eller en vejleder diplomuddannelse. Vejlederne deltager i relevante efter- og videreuddannelsesforløb. Den nye viden formidles videre på vejledermøderne. Afholdelse af fælles faglige opkvalificeringsdage. Der arbejdes i tre team: Grundskole, special- og ungeteam. De fleste vejledere er med i 2 team. Besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder bl.a. på den årlige studietur. Samarbejde med andre UU Centre. Udvikling af fælles vejledningsredskaber. 3 vejledere er i gang med diplomudddannelsen. På årets branchedag var der fokus på de kommunale virksomheder. På studieturen over lærte vi om det blå Danmark. Der er et superbruger samarbejde med andre UU-

4 centre. Lederne samarbejder. Vi deltager i UUUC, som bla udviklet er samarbejdsværktøj - Podio. 2. IT udgør en stor del af uddannelsesvejledningen 1. Eleverne kan, når de forlader grundskolen, bruge uddannelsesguiden og e- vejledning, et nationalt system der er åbent for de unge, deres forældre og andre interesserede. Man kan maile, sms e, chatte og tale i telefon med uddannelsesvejledere. 2. UUB skal videreudvikle hjemmesiden. 3. De unge og deres forældre skal lære UUB s hjemmeside at kende og lære at bruge den. Aktiviteter: Ad 1 Eleverne bruger Minuddannelse.net til at arbejde med uddannelsesplaner. Optagelse.dk bruges til tilmelding til ungdomsuddannelserne. De præsenteres for og andre programmer. UUB deltager i et projekt Genvej finansieret af Region Hovedstaden, hvor telefon, chat og e- vejledning tilbydes. Vi har haft besøg af Genvej og deltaget i kursus ovre. Det er nu afløst af det nationale evejledningssystem. Vi har et samarbejde med evejledning som også har besøgt os. Hjemmesiden udvikles og opdateres løbende. Skolerne skal linke til UUB s hjemmeside, hvor vejledningen er beskrevet. Siden udvikles løbende. Elever og forældre henvises til hjemmesiden. Der bruges også skoleintra til at henvise til vores aktiviteter 3. Vejledningen tilrettelægges så elever med særligt behov for vejledning tilgodeses 1. At udvikle værktøjer til at få afdækket, hvilke elever der har et særligt vejledningsbehov og metoder til at kvalificere vejledningen af disse elever. 2. At udvikle vurderingsgrundlaget af de unges uddannelsesparathed i samarbejde med forældre, grundskoler og ungdomsuddannelser. 3. At etablerer tilbud om vejledningsaktiviteter specielt til unge med særlige vejledningsbehov.

5 4. At udvide valgrummet for specialundervisningens elever (specialklasser, enkeltintegrerede eller på specialskoler) og elever i modtageklasserne, og videreudvikle samarbejdet med specialskoler og institutioner. 5. Videreudvikling af EGU Erhvervsgrunduddannelsen. 6. Videreudvikling af STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Aktiviteter: Ad 1 UUB vil have fokus på, hvordan unge med særlige vejledningsbehov spottes. Uddannelsesvejlederne deltager i klassekonferencer, hvor alle elever gennemgås. Grundskoleteamet diskuterer og udveksler med udgangspunkt i erfaringer, konkrete sager og litteratur. Vejlederne udveksler metoder, der gør afdækningen af eleverne i målgruppen mere præcis og systematisk. Dette kan ske i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Unge med særlige vejledningsbehov noteres i vores administrationssystem UV-vej. Der tages udgangspunkt i konkrete unges vejledningsbehov og særlige problematikker. I samarbejde mellem forældre, skole og ungdomsuddannelser udvikles begrebet: Uddannelsesparathed, fagligt, personligt og socialt. UUB indkalder 9.kl. s lærere til et møde hvor begrebet diskuteres på ø-plan. Der har været en arbejdsgruppe med erhvervsuddannelserne og UUB, der aftalte hvorledes vi håndterede begrebet. Se endvidere punkt 1 ad 3. Vejlederne arrangerer individuelle vejledningstilbud til de elever, der har særlige behov, i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, efterskoler, produktionsskoler samt arbejdspladser. Der har været afholdt specielle tilbud med praktik kombineret med lidt undervisning. Ad 4 Gennem samarbejdet med skoler og institutioner, udvikler specialteamet vejledningsindsatsen overfor målgruppen. Specialklasse og heldagsskoleelever kommer i specielle og mange praktikforløb og har også deres egne introduktionskurser/ brobygningsforløb ud over de ordinære forløb. Ad 5 Der arbejdes for at lave specielle EGU forløb f.eks. inden for SOSUområdet, det merkantile område og entreprenørområdet. Det er lykkedes at få enkelte elever i gang med EGU- inden for de 3 områder. Der er 45 EGU er i gang 15 aug 2011.

6 Ad 6 STU en udvikles så der bliver et bredere tilbud på Bornholm. Kommunikationscenteret har udvidet deres tilbud. 4. Mindre fravalg af og omvalg i uddannelserne UUB vil sikre, at alle unge får et bredt kendskab til uddannelser og uddannelsesinstitutioner, så de kan vurdere egne evner i forhold til de krav, der stilles. Endvidere er det vigtigt, at de får et kendskab til de forskellige kulturer på uddannelsesinstitutionerne, inden de vælger uddannelse. 1. De relevante vejledningsaktiviteter tilbydes brugerne. 2. Vejledning og informationsmaterialer er tilgængelige for brugerne. 3. At de unge bliver fortrolige med informationssøgning i forskellige medier. 4. Den unge får gennem vejledningsprocessen et realistisk billede af sig selv fagligt, personligt og socialt i forhold til uddannelsesvalg. 5. Lette overgangen for unge med særlige behov mellem grundskole og ungdomsuddannelse. 6. Når fravalg forekommer, er det vigtig, at omvalg foretages så hurtigt og kvalificeret som muligt. Aktiviteter: Ad 1 Der orienteres om de forskellige aktiviteter i klasserne, på forældremøder og via informationsmaterialer, UEA-undervisning, diverse besøg, praktikforløb, introduktionskurser med forskelligt indhold og varighed, forskellige former for brobygning. Alle 8. klasser tilbydes at komme på introduktionskursus i ugen inden påske uge 15 i klasse har mulighed for og 10. klasserne skal i brobygning i uge 1+2 i klasse har integrerede forløb for enkelte klasser. Der tilbydes brobygning til ungdomsuddannelser, der ikke udbydes på Bornholm. Se punkt 1 ad 1. Alle vejledere kan træffes på mail og mobiltelefon Man kan gå ind på vores hjemmeside og finde frem til sin vejleder og dennes mobiltelefon og e- mailadresse. Der er links til relevante hjemmesider på vores hjemmeside. I samarbejde med klasselæreren afsættes den nødvendige tid til at lære informationssøgning via forskellige medier. Eleverne opfordres til selvstændigt at søge information. Eleverne introduceres til vejledningsportalen og

7 evejledning er blevet præsenteret som en del af UG.dk dette tilbud startede 1. januar 2011 Ad 4 Gennem vejledningsaktiviteter og vejledningssamtaler med elever og forældre udvikles elevernes valgkompetence. Vi ønsker, at så mange elever som muligt har en realistisk uddannelsesplan pr. 1. marts Alle afgangselever er blevet tilmeldt via optagelse.dk Ad 5 Der etableres mentorordninger for unge i 9. & 10. klasse. Mentorudviklingsarbejdet i samarbejde med VUC, UUB og Jobcentret fortsættes. UUB koordinerer forsøget. De økonomiske midler til projektet er søgt via EU Socialfond. Den unge noterer i sin uddannelsesplan, hvis de ønsker særlige støtteforanstaltninger på ungdomsuddannelserne. UUB organiserer en overleveringsforretning af uddannelsesplanerne med ungdomsuddannelserne. Der er 18 unge der har fået en mentor i overgangen til ungdomsuddannelserne. Det skal overvejes hvorledes denne ordning koordineres med andre ordninger. Forsøget på VUC er slut meget postitivt evalueretet, arbejdet bør videreføres i en form i ungdomuddannelserne. Ad 6 Ungeteamet iværksætter diverse vejledningsaktiviteter for unge, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelsessituation. Samarbejdet udvikles med ungdomsuddannelserne så uddannelsesvejlederen inviteres til samtaler, hvis en ung overvejer at stoppe sin nuværende uddannelse. I samarbejde med UTA udvikles en undersøgelse af ungevejledningen. Vi har øget vores tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne, dette har medført et bedre samarbejde omkring de unge. UTA har startet Nye veje som er et samarbejde imellem Campus, Produktionsskolen, JCB & UUB. 5. Vejledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser Uddannelsesvejledningen varetages af uddannede uddannelsesvejledere ansat i UUB og den daglige leder har det vejledningsfaglige ansvar. Vejledningen skal sikre, at den unge vælger uddannelse ud fra egne evner og interesser samt arbejdsmarkedets udvikling. 1. Nye vejledere skal enten have en diplom- eller masteruddannelse i uddannelses-vejledning.

8 Aktiviteter: 2. Alle vejledere skal løbende videreuddannes i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets udvikling. 3. Uddannelsesvejledningen tager udgangspunkt i Fællesrådet for Uddannelses- & Erhvervsvejlednings etiske principper for vejledning. Ad 1 Nye vejledere, der ikke har en vejlederuddannelse, skal have påbegyndt uddannelsen i løbet af 2. ansættelsesår. Der er 3 uddannelsesvejledere i gang med diplomuddannelsen. Der arrangeres årlige videreuddannelsesdage i det bornholmske arbejdsmarkeds udvikling. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne indeholder bl.a. information om nye uddannelsestiltag. Nationalt vil vi arrangere studieture og deltage i kollegiale arrangementer med andre UU centre. Årets lokale videreuddannelsesdag handlede om de kommunale arbejdspladser & vi har alle deltaget i et arrangement lavet af De blå Danmark. Vi deltager i det nationale samarbejde via UUUC Podio. Uddannelsesvejledningen tager udgangspunkt i den unges uddannelsesønsker og potentiale, under hensyn til fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Alt uddannelsesvejledning tager udgangspunkt i de etiske principper. 6. Bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked UUB etablerer og udvikler et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 1. Vejlederne skal være orienteret om udviklingen på arbejdsmarkedet internationalt, nationalt og lokalt. 2. At fastholde og videreudvikle interessen hos det lokale arbejdsmarked for aktivt at bidrage til gennemførelse af vejledningsaktiviteter, UEA- undervisning og EGU forløb. 3. Deltage i udviklingsarbejde. Aktiviteter: Ad 1 Arbejdsmarkedets parter er repræsenterede i UUB s styregruppe. Vejlederne deltager i virksomhedsbesøg og andre faglige og relevante arrangementer tilrettelagt for vejledere. DI s repræsentant har trukket sig ud af styregruppen. Vi har deltaget i virksomhedsbesøg, har specielt et tæt samarbejde med EGUvirksomhederne.

9 Vejledere fra UUB formidler kontakt til lokale virksomheder for derigennem at udbrede kendskabet til UUB og etablere et samarbejde om gæstelærer- og virksomhedsbesøg samt erhvervspraktik. Vi har afholdt lærerkursus for nye lærere, bistået i UEA undervisningen på skolerne, formidlet kontakt til Young interprises 8. kl arrangement, hvor de fleste bornholmske klasser deltog. Bornholms Regionskommune har i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter ansøgt om et treårigt socialfondsprojekt: Ungdomsuddannelse til alle. EU s Socialfond har bevilget penge. Projektet startede august se UTA hjemmeside 7. Det er et mål at styrke det tværfaglige samarbejde med relevante institutioner 1. Sikring af den overordnede koordinering af uddannelsesvejledningen på Bornholm. 2. Sikring af samarbejdet med grundskolerne og ungdomsuddannelserne. 3. Forestå et evalueringsmøde mellem ungdomsuddannelserne og grundskolerne. 4. Styrkelse af samarbejdet omkring de særligt udsatte unge. 5. Samarbejde med Studievalg København. 6. Samarbejde med andre UU-Centre. 7. Deltage i udviklingsarbejde. Aktiviteter: Ad 1 UUB har en styregruppe med repræsentanter fra vores samarbejdspartnere. Vejlederne mødes mindst en gang årligt med ungdomsuddannelserne og produktionsskolen. Vejlederne deltager i tværfaglige arbejdsgrupper. Vi har løbende holdt møder med vores samarbejdsparter. Strukturændringerne på Campus Bornholm har præget året. Der indgås en samarbejdsaftale med grundskolerne. Aftalen er fornyet ved møder med lederne på grundskolerne.

10 Der arrangeres et møde hvor ungdomsuddannelserne orienterer grundskolerne om deres nye elevers uddannelsesparathed. Mødet har været afholdt midt på skoleåret. Ad 4 Samarbejdet med Børnecenter Bornholm, Jobcenter Bornholm, Psykiatri og Handicap og UUB omkring de udsatte unges overlevering imellem virksomhederne skal udbygges. Der er startet et samarbejde mellem BFC, JCB, Psykiatri og Handicap og UUB overlevering af de unge ved det 18. år.: Koordinerende ungemøde. Samarbejdet med JCB er blevet yderligere forbedret. Ad 5 UUB og Studievalg har kontorfællesskab, med gensidig orientering. Studievalg København og UU erne i hovedstadsregionen holder en årlig konference, hvor UUB deltager. Der har ikke været nogen konference i år. Ad 6 Vi indgår i UU-netværk Sjælland, UU 17 samarbejde, deltager i et samarbejde i Region Hovedstaden om e-vejledning: Genvej samarbejdet er blevet afløst af evejledning. Ad 7 Se Afsnit 6 ad.3 8. UU-Bornholms mål, rammer og evaluering offentliggøres på hjemmesiden 1. Målsætningen justeres en gang om året. 2. Alle større arrangementer evalueres. 3. En del af den kvantitative evaluering udføres i et netbaseret system. 4. Vejledningen på skolerne sammenlignes. 5. Den vejledningsfaglige kvalitet udvikles. 6. Registrering af åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 7. I samarbejde med UTA udvikles målbare parametre.

11 Aktiviteter: Juli - Evalueringsgruppen sammenfatter årets evalueringer, aktiviteter og foreslår målsætningsjusteringer August Vejledningsrådet foreslår justeringer af målsætning på baggrund af årets evalueringer August - Ledelsen udarbejder de nye målsætninger, som fremsendes til styregruppe og kommunalbestyrelse April Introduktionskurser for 8.kl. erne evalueres af elever, institutioner og vejledere September - Styregruppen behandler indstillingen April - Tilmelding til ungdomsuddannelser & uddannelsesparathedsvurdering evalueres December - UGE 48 Produktion og udvikling introkursus 9.kl. evalueres Februar- Brobygning evalueres Ad 1 Årets aktiviteter registreres løbende i aktivitetsplanen. Årets evalueringer samles og behandles af evaluerings og målsætningsarbejdsgruppen, der udarbejder forslag til justering af målsætningen. Lovændringer indarbejdes i målsætningen. Forslaget til ny målsætning behandles på august vejledningsrådsmødet. Den endelige målsætning besluttes af ledelsen og forelægges styregruppe og kommunalbestyrelse. Planen følges Hver gang vi har et større arrangement, præsentationskurser, brobygninger, lærerkurser, kurser for vejlederne, evaluerer vi med deltagerne, elever, lærere, vejledere, - og med vores samarbejdspartnere, herunder styregruppen for UUB. Vi har evalueret alle aktiviteter. Vi vil finde et nyt netbaseret evalueringssystem. Vi har benyttet BRK s elektroniske evalueringssystem. Ad 4 Vi vil erfaringsudveksle i grundskoleteamet. UEA, Uddannelsesplaner og Optagelse.dk drøftes på grundskoleteammøderne

12 Ad 5 Vi vil måle hvor hurtigt vi tager kontakt til den unge og får lavet ny uddannelsesplan for den unge, der afbryder sin planlagte aktivitet. Vi vil i samarbejde med de andre UU er og vores it-leverandør udvikle et system til at registrere åriges afbrud og iværksættelse af ny uddannelsesplan. Vi benytter uv-vej system til at registrere de unge. Ungemodulet er blevet færdigt sidst på foråret. Ad 6 Vi vil i samarbejde med de andre UU er og vores it-leverandør udvikle et system til registrering af åriges uddannelsesparathed, faglig, personlig og socialt. Registreringen offentliggøres på hjemmesiden. Systemet er ikke udviklet. Ad 7 Der vil blive lavet kvartalsvise oversigter over de unges placering i uddannelse, arbejde og andre aktiviteter. Sker via UTA-projektet.

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 Med ændringer der træder i kraft 1.08 2014 & 2015 Med angivelse af ansvars- og opgavefordeling mål, proces og evaluering Indholdsfortegnelse: Generelle

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

Virksomhedsplan for UU Skive 2015-16:

Virksomhedsplan for UU Skive 2015-16: Virksomhedsplan for UU Skive 2015-16: Udgangspunktet for denne virksomhedsplan: Indledning UU Skive er og skal være en organisation i forandring Skive-modellen er central: Alle parter i Skive tager et

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO 01-03-2015 Indhold Forord... 3 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overgang fra 9. og 10. klasse... 4 Uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse marts 2012... 4 Tilmeldinger fra 9.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Årsberetning januar 2014 december 2014 Årsberetning 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Forord... 3 Uddannelsesråd... 4 Samarbejde med... 4 - Folkeskoler... 4 - Ungdomsuddannelser... 4 - Specialskoler...

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Kortlægning og måling af administrative opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kortlægning og måling af administrative opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kortlægning og måling af administrative opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Finansministeriet, Undervisningsministeriet og KL April 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Copyright Deloitte

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere