Målsætning :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætning 2010-2011:"

Transkript

1 Målsætning : 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne og forældrene. Målet er derigennem at gøre eleverne uddannelsesparate til at træffe valg af ungdomsuddannelse. Der skal ydes en særlig indsats for elever, der har øget risiko for ikke at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. 2. Unge i en ikke tilfredsstillende uddannelsessituation UU er opsøgende og opfølgende overfor denne gruppe. Målet med dette er at få den unge i gang med en uddannelse. a. De årige Forældrene skal inddrages i arbejde med uddannelsesplanen. b. De årige De unge som retter henvendelse til UU, vejledes senest 1 uge efter henvendelse. Det er vores mål at udbrede kendskabet til UU, så relevante samarbejdspartnere kan bruge os som en ressource. 1. At give eleverne en bred viden om ungdomsuddannelserne. 2. At sikre at grundskoleeleverne får øget indsigt i egne faglige, personlige og sociale forudsætninger. 3. At skabe et orienterende og opfølgende samarbejde med skoleledere, klasselærere, klasseteams og forældre. 4. At styrke det opsøgende arbejde. De årige vil blive kontaktet af en vejleder senest en uge efter vejlederen er blevet opmærksom på et afbrud. 5. At revidere de åriges uddannelsesplan til uddannelser, beskæftigelse eller anden aktivitet i samarbejde med forældrene. 6. At udbrede kendskabet til UUB s muligheder hos de unge, forældre og samarbejdspartnere. 7. Vejlederne i UUB skal løbende opkvalificeres og opdateres, bl.a. gennem videreuddannelse samt videns - og erfaringsudveksling. UUB udvikler til stadighed den fælles vejledningspraksis og -etik.

2 Aktiviteter: Ad 1 Formidle/koordinere introduktionskurser (8. klasse), erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, gæstelærere, orienteringsaftener og brobygning ( klasse). UUB udgiver i samarbejde med Bornholms Akademi en uddannelsesguide Uddannelser på Bornholm, der beskriver alle uddannelser på Bornholm. Guiden udleveres til samtlige elever i 8., 9. og 10. klasse. Alle kurser og besøg evalueres. Evalueringerne offentliggøres på hjemmesiden. 8.klasserne har været på introduktionskursus i ugen inden påske lige som de sidste år. Der er lavet en meget positiv evaluering, der indikerer at tilbuddet i vil være det samme. Erhvervspraktikken har været afviklet meget forskelligt efter skolernes ønsker, primært i 8.kl. Der har afviklet er række alternative praktikker på TV2- Bornholm, Politiet, Bornholms Hospital, Forsvaret. Mange 7. klasser har taget i mod tilbuddet om besøg på Bornholmstrafikken. HaLObussen har været rundt på øen. Knap klasseselever har deltaget i Young Enterprises flotte arrangement i Aakirkebyhallerne. Alle 10.klasseeleverne samt enkelte 9.klasses elever har deltaget i brobygning i uge 1 og 2. Uddannelser på Bornholm er uddelt til alle 8.9. og 10.klasseseelever. Et nyt evalueringssystem er blevet implementeret i første omgang introduktionskurser og besøg på Bornholmstrafikken. Arbejde med uddannelsesplan. Bistå skolerne i undervisningen i Uddannelses Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) a. Med sigte på at styrke elevens indsigt i deres faglige, personlige og sociale kompetencer. b. Udvikle elevens begreber om uddannelse og arbejdsmarked. UEA-vejledere har ansvar for opdatering af vores UEA-materiale/ information på hjemmesiden. Eleverne har lavet uddannelsesplan i Min uddannelse og på Optagelse.dk. UEA-undervisningen og uddannelsesplanen var et af elementerne på lærerkurset for nye lærere. Materialeoversigten bliver løbende opdateret. Afholde møder for skolelederne. 1. Et samarbejdsmøde med ungdomsuddannelserne, hvor der underrettes gensidig om de unges udbytte af undervisningen. 2. Et møde hvor vi reviderer vores samarbejdsaftale. Deltage i forældremøder. Deltage i klasselærer/vejledermøder. Deltage i teammøder på grundskolerne. Etablering af ad hoc kurser efter behov. Udarbejde informationsmateriale til elever og forældre. Deltage i Pædagogisk Råd (PR) møder efter behov.

3 Rådgive klasseteamet om arbejdet med Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) og Deltage i skole/hjemsamtaler efter behov. Der har været holdt møder hvor ungdomsuddannelser og grundskoler har udvekslet erfaringer. Der har været holdt møder med både lærere og ledere om uddannelsesparathed. Undervisningsministeriet orienterede om uddannelsesparathedsbegrebet på et velbesøgt møde i efteråret på Bornholm. Vi har på møder med skolelederne revideret vores samarbejdsaftale. Ad 4 På basis af de oplysninger, der modtages elektronisk eller pr. brev, opsøges unge, der er i en utilfredsstillende situation, - telefonisk, skriftligt, via sms eller personligt. Efter 1. januar tilstræber vi at kontakte alle unge inden for 5 dage efter vi er blevet bekendt med at de ikke er i gang med en uddannelse. Ad 5 Revidere de åriges uddannelsesplan til uddannelser, beskæftigelse eller anden aktivitet i samarbejde med forældrene. Unge og forældre er blevet kontaktet med henblik på en revision af uddannelsesplanen inden 30 dage. Ad 6 Deltage i forældremøder og evt. skolebestyrelsesmøder. Udarbejde informationsmaterialer til unge og forældre. Løbende opdatere hjemmeside med informationer. Afholde orienteringsmøder. Deltage i udviklingsarbejde. Vi deltager i relevante møder med skoler og forældre. Informationsfoldere se hjemmeside. Ad 7 Uddannelsesvejledere skal have vejledningsuddannelse nye vejledere skal enten have en uddannelse som bachelor i offentlig forvaltning med vejledning som speciale, eller en vejleder diplomuddannelse. Vejlederne deltager i relevante efter- og videreuddannelsesforløb. Den nye viden formidles videre på vejledermøderne. Afholdelse af fælles faglige opkvalificeringsdage. Der arbejdes i tre team: Grundskole, special- og ungeteam. De fleste vejledere er med i 2 team. Besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder bl.a. på den årlige studietur. Samarbejde med andre UU Centre. Udvikling af fælles vejledningsredskaber. 3 vejledere er i gang med diplomudddannelsen. På årets branchedag var der fokus på de kommunale virksomheder. På studieturen over lærte vi om det blå Danmark. Der er et superbruger samarbejde med andre UU-

4 centre. Lederne samarbejder. Vi deltager i UUUC, som bla udviklet er samarbejdsværktøj - Podio. 2. IT udgør en stor del af uddannelsesvejledningen 1. Eleverne kan, når de forlader grundskolen, bruge uddannelsesguiden og e- vejledning, et nationalt system der er åbent for de unge, deres forældre og andre interesserede. Man kan maile, sms e, chatte og tale i telefon med uddannelsesvejledere. 2. UUB skal videreudvikle hjemmesiden. 3. De unge og deres forældre skal lære UUB s hjemmeside at kende og lære at bruge den. Aktiviteter: Ad 1 Eleverne bruger Minuddannelse.net til at arbejde med uddannelsesplaner. Optagelse.dk bruges til tilmelding til ungdomsuddannelserne. De præsenteres for og andre programmer. UUB deltager i et projekt Genvej finansieret af Region Hovedstaden, hvor telefon, chat og e- vejledning tilbydes. Vi har haft besøg af Genvej og deltaget i kursus ovre. Det er nu afløst af det nationale evejledningssystem. Vi har et samarbejde med evejledning som også har besøgt os. Hjemmesiden udvikles og opdateres løbende. Skolerne skal linke til UUB s hjemmeside, hvor vejledningen er beskrevet. Siden udvikles løbende. Elever og forældre henvises til hjemmesiden. Der bruges også skoleintra til at henvise til vores aktiviteter 3. Vejledningen tilrettelægges så elever med særligt behov for vejledning tilgodeses 1. At udvikle værktøjer til at få afdækket, hvilke elever der har et særligt vejledningsbehov og metoder til at kvalificere vejledningen af disse elever. 2. At udvikle vurderingsgrundlaget af de unges uddannelsesparathed i samarbejde med forældre, grundskoler og ungdomsuddannelser. 3. At etablerer tilbud om vejledningsaktiviteter specielt til unge med særlige vejledningsbehov.

5 4. At udvide valgrummet for specialundervisningens elever (specialklasser, enkeltintegrerede eller på specialskoler) og elever i modtageklasserne, og videreudvikle samarbejdet med specialskoler og institutioner. 5. Videreudvikling af EGU Erhvervsgrunduddannelsen. 6. Videreudvikling af STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Aktiviteter: Ad 1 UUB vil have fokus på, hvordan unge med særlige vejledningsbehov spottes. Uddannelsesvejlederne deltager i klassekonferencer, hvor alle elever gennemgås. Grundskoleteamet diskuterer og udveksler med udgangspunkt i erfaringer, konkrete sager og litteratur. Vejlederne udveksler metoder, der gør afdækningen af eleverne i målgruppen mere præcis og systematisk. Dette kan ske i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Unge med særlige vejledningsbehov noteres i vores administrationssystem UV-vej. Der tages udgangspunkt i konkrete unges vejledningsbehov og særlige problematikker. I samarbejde mellem forældre, skole og ungdomsuddannelser udvikles begrebet: Uddannelsesparathed, fagligt, personligt og socialt. UUB indkalder 9.kl. s lærere til et møde hvor begrebet diskuteres på ø-plan. Der har været en arbejdsgruppe med erhvervsuddannelserne og UUB, der aftalte hvorledes vi håndterede begrebet. Se endvidere punkt 1 ad 3. Vejlederne arrangerer individuelle vejledningstilbud til de elever, der har særlige behov, i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, efterskoler, produktionsskoler samt arbejdspladser. Der har været afholdt specielle tilbud med praktik kombineret med lidt undervisning. Ad 4 Gennem samarbejdet med skoler og institutioner, udvikler specialteamet vejledningsindsatsen overfor målgruppen. Specialklasse og heldagsskoleelever kommer i specielle og mange praktikforløb og har også deres egne introduktionskurser/ brobygningsforløb ud over de ordinære forløb. Ad 5 Der arbejdes for at lave specielle EGU forløb f.eks. inden for SOSUområdet, det merkantile område og entreprenørområdet. Det er lykkedes at få enkelte elever i gang med EGU- inden for de 3 områder. Der er 45 EGU er i gang 15 aug 2011.

6 Ad 6 STU en udvikles så der bliver et bredere tilbud på Bornholm. Kommunikationscenteret har udvidet deres tilbud. 4. Mindre fravalg af og omvalg i uddannelserne UUB vil sikre, at alle unge får et bredt kendskab til uddannelser og uddannelsesinstitutioner, så de kan vurdere egne evner i forhold til de krav, der stilles. Endvidere er det vigtigt, at de får et kendskab til de forskellige kulturer på uddannelsesinstitutionerne, inden de vælger uddannelse. 1. De relevante vejledningsaktiviteter tilbydes brugerne. 2. Vejledning og informationsmaterialer er tilgængelige for brugerne. 3. At de unge bliver fortrolige med informationssøgning i forskellige medier. 4. Den unge får gennem vejledningsprocessen et realistisk billede af sig selv fagligt, personligt og socialt i forhold til uddannelsesvalg. 5. Lette overgangen for unge med særlige behov mellem grundskole og ungdomsuddannelse. 6. Når fravalg forekommer, er det vigtig, at omvalg foretages så hurtigt og kvalificeret som muligt. Aktiviteter: Ad 1 Der orienteres om de forskellige aktiviteter i klasserne, på forældremøder og via informationsmaterialer, UEA-undervisning, diverse besøg, praktikforløb, introduktionskurser med forskelligt indhold og varighed, forskellige former for brobygning. Alle 8. klasser tilbydes at komme på introduktionskursus i ugen inden påske uge 15 i klasse har mulighed for og 10. klasserne skal i brobygning i uge 1+2 i klasse har integrerede forløb for enkelte klasser. Der tilbydes brobygning til ungdomsuddannelser, der ikke udbydes på Bornholm. Se punkt 1 ad 1. Alle vejledere kan træffes på mail og mobiltelefon Man kan gå ind på vores hjemmeside og finde frem til sin vejleder og dennes mobiltelefon og e- mailadresse. Der er links til relevante hjemmesider på vores hjemmeside. I samarbejde med klasselæreren afsættes den nødvendige tid til at lære informationssøgning via forskellige medier. Eleverne opfordres til selvstændigt at søge information. Eleverne introduceres til vejledningsportalen og

7 evejledning er blevet præsenteret som en del af UG.dk dette tilbud startede 1. januar 2011 Ad 4 Gennem vejledningsaktiviteter og vejledningssamtaler med elever og forældre udvikles elevernes valgkompetence. Vi ønsker, at så mange elever som muligt har en realistisk uddannelsesplan pr. 1. marts Alle afgangselever er blevet tilmeldt via optagelse.dk Ad 5 Der etableres mentorordninger for unge i 9. & 10. klasse. Mentorudviklingsarbejdet i samarbejde med VUC, UUB og Jobcentret fortsættes. UUB koordinerer forsøget. De økonomiske midler til projektet er søgt via EU Socialfond. Den unge noterer i sin uddannelsesplan, hvis de ønsker særlige støtteforanstaltninger på ungdomsuddannelserne. UUB organiserer en overleveringsforretning af uddannelsesplanerne med ungdomsuddannelserne. Der er 18 unge der har fået en mentor i overgangen til ungdomsuddannelserne. Det skal overvejes hvorledes denne ordning koordineres med andre ordninger. Forsøget på VUC er slut meget postitivt evalueretet, arbejdet bør videreføres i en form i ungdomuddannelserne. Ad 6 Ungeteamet iværksætter diverse vejledningsaktiviteter for unge, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelsessituation. Samarbejdet udvikles med ungdomsuddannelserne så uddannelsesvejlederen inviteres til samtaler, hvis en ung overvejer at stoppe sin nuværende uddannelse. I samarbejde med UTA udvikles en undersøgelse af ungevejledningen. Vi har øget vores tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne, dette har medført et bedre samarbejde omkring de unge. UTA har startet Nye veje som er et samarbejde imellem Campus, Produktionsskolen, JCB & UUB. 5. Vejledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser Uddannelsesvejledningen varetages af uddannede uddannelsesvejledere ansat i UUB og den daglige leder har det vejledningsfaglige ansvar. Vejledningen skal sikre, at den unge vælger uddannelse ud fra egne evner og interesser samt arbejdsmarkedets udvikling. 1. Nye vejledere skal enten have en diplom- eller masteruddannelse i uddannelses-vejledning.

8 Aktiviteter: 2. Alle vejledere skal løbende videreuddannes i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets udvikling. 3. Uddannelsesvejledningen tager udgangspunkt i Fællesrådet for Uddannelses- & Erhvervsvejlednings etiske principper for vejledning. Ad 1 Nye vejledere, der ikke har en vejlederuddannelse, skal have påbegyndt uddannelsen i løbet af 2. ansættelsesår. Der er 3 uddannelsesvejledere i gang med diplomuddannelsen. Der arrangeres årlige videreuddannelsesdage i det bornholmske arbejdsmarkeds udvikling. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne indeholder bl.a. information om nye uddannelsestiltag. Nationalt vil vi arrangere studieture og deltage i kollegiale arrangementer med andre UU centre. Årets lokale videreuddannelsesdag handlede om de kommunale arbejdspladser & vi har alle deltaget i et arrangement lavet af De blå Danmark. Vi deltager i det nationale samarbejde via UUUC Podio. Uddannelsesvejledningen tager udgangspunkt i den unges uddannelsesønsker og potentiale, under hensyn til fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Alt uddannelsesvejledning tager udgangspunkt i de etiske principper. 6. Bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked UUB etablerer og udvikler et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 1. Vejlederne skal være orienteret om udviklingen på arbejdsmarkedet internationalt, nationalt og lokalt. 2. At fastholde og videreudvikle interessen hos det lokale arbejdsmarked for aktivt at bidrage til gennemførelse af vejledningsaktiviteter, UEA- undervisning og EGU forløb. 3. Deltage i udviklingsarbejde. Aktiviteter: Ad 1 Arbejdsmarkedets parter er repræsenterede i UUB s styregruppe. Vejlederne deltager i virksomhedsbesøg og andre faglige og relevante arrangementer tilrettelagt for vejledere. DI s repræsentant har trukket sig ud af styregruppen. Vi har deltaget i virksomhedsbesøg, har specielt et tæt samarbejde med EGUvirksomhederne.

9 Vejledere fra UUB formidler kontakt til lokale virksomheder for derigennem at udbrede kendskabet til UUB og etablere et samarbejde om gæstelærer- og virksomhedsbesøg samt erhvervspraktik. Vi har afholdt lærerkursus for nye lærere, bistået i UEA undervisningen på skolerne, formidlet kontakt til Young interprises 8. kl arrangement, hvor de fleste bornholmske klasser deltog. Bornholms Regionskommune har i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter ansøgt om et treårigt socialfondsprojekt: Ungdomsuddannelse til alle. EU s Socialfond har bevilget penge. Projektet startede august se UTA hjemmeside 7. Det er et mål at styrke det tværfaglige samarbejde med relevante institutioner 1. Sikring af den overordnede koordinering af uddannelsesvejledningen på Bornholm. 2. Sikring af samarbejdet med grundskolerne og ungdomsuddannelserne. 3. Forestå et evalueringsmøde mellem ungdomsuddannelserne og grundskolerne. 4. Styrkelse af samarbejdet omkring de særligt udsatte unge. 5. Samarbejde med Studievalg København. 6. Samarbejde med andre UU-Centre. 7. Deltage i udviklingsarbejde. Aktiviteter: Ad 1 UUB har en styregruppe med repræsentanter fra vores samarbejdspartnere. Vejlederne mødes mindst en gang årligt med ungdomsuddannelserne og produktionsskolen. Vejlederne deltager i tværfaglige arbejdsgrupper. Vi har løbende holdt møder med vores samarbejdsparter. Strukturændringerne på Campus Bornholm har præget året. Der indgås en samarbejdsaftale med grundskolerne. Aftalen er fornyet ved møder med lederne på grundskolerne.

10 Der arrangeres et møde hvor ungdomsuddannelserne orienterer grundskolerne om deres nye elevers uddannelsesparathed. Mødet har været afholdt midt på skoleåret. Ad 4 Samarbejdet med Børnecenter Bornholm, Jobcenter Bornholm, Psykiatri og Handicap og UUB omkring de udsatte unges overlevering imellem virksomhederne skal udbygges. Der er startet et samarbejde mellem BFC, JCB, Psykiatri og Handicap og UUB overlevering af de unge ved det 18. år.: Koordinerende ungemøde. Samarbejdet med JCB er blevet yderligere forbedret. Ad 5 UUB og Studievalg har kontorfællesskab, med gensidig orientering. Studievalg København og UU erne i hovedstadsregionen holder en årlig konference, hvor UUB deltager. Der har ikke været nogen konference i år. Ad 6 Vi indgår i UU-netværk Sjælland, UU 17 samarbejde, deltager i et samarbejde i Region Hovedstaden om e-vejledning: Genvej samarbejdet er blevet afløst af evejledning. Ad 7 Se Afsnit 6 ad.3 8. UU-Bornholms mål, rammer og evaluering offentliggøres på hjemmesiden 1. Målsætningen justeres en gang om året. 2. Alle større arrangementer evalueres. 3. En del af den kvantitative evaluering udføres i et netbaseret system. 4. Vejledningen på skolerne sammenlignes. 5. Den vejledningsfaglige kvalitet udvikles. 6. Registrering af åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 7. I samarbejde med UTA udvikles målbare parametre.

11 Aktiviteter: Juli - Evalueringsgruppen sammenfatter årets evalueringer, aktiviteter og foreslår målsætningsjusteringer August Vejledningsrådet foreslår justeringer af målsætning på baggrund af årets evalueringer August - Ledelsen udarbejder de nye målsætninger, som fremsendes til styregruppe og kommunalbestyrelse April Introduktionskurser for 8.kl. erne evalueres af elever, institutioner og vejledere September - Styregruppen behandler indstillingen April - Tilmelding til ungdomsuddannelser & uddannelsesparathedsvurdering evalueres December - UGE 48 Produktion og udvikling introkursus 9.kl. evalueres Februar- Brobygning evalueres Ad 1 Årets aktiviteter registreres løbende i aktivitetsplanen. Årets evalueringer samles og behandles af evaluerings og målsætningsarbejdsgruppen, der udarbejder forslag til justering af målsætningen. Lovændringer indarbejdes i målsætningen. Forslaget til ny målsætning behandles på august vejledningsrådsmødet. Den endelige målsætning besluttes af ledelsen og forelægges styregruppe og kommunalbestyrelse. Planen følges Hver gang vi har et større arrangement, præsentationskurser, brobygninger, lærerkurser, kurser for vejlederne, evaluerer vi med deltagerne, elever, lærere, vejledere, - og med vores samarbejdspartnere, herunder styregruppen for UUB. Vi har evalueret alle aktiviteter. Vi vil finde et nyt netbaseret evalueringssystem. Vi har benyttet BRK s elektroniske evalueringssystem. Ad 4 Vi vil erfaringsudveksle i grundskoleteamet. UEA, Uddannelsesplaner og Optagelse.dk drøftes på grundskoleteammøderne

12 Ad 5 Vi vil måle hvor hurtigt vi tager kontakt til den unge og får lavet ny uddannelsesplan for den unge, der afbryder sin planlagte aktivitet. Vi vil i samarbejde med de andre UU er og vores it-leverandør udvikle et system til at registrere åriges afbrud og iværksættelse af ny uddannelsesplan. Vi benytter uv-vej system til at registrere de unge. Ungemodulet er blevet færdigt sidst på foråret. Ad 6 Vi vil i samarbejde med de andre UU er og vores it-leverandør udvikle et system til registrering af åriges uddannelsesparathed, faglig, personlig og socialt. Registreringen offentliggøres på hjemmesiden. Systemet er ikke udviklet. Ad 7 Der vil blive lavet kvartalsvise oversigter over de unges placering i uddannelse, arbejde og andre aktiviteter. Sker via UTA-projektet.

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser:

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser: Vi har samlet materialet i denne lille folder for helhedens skyld. Alle siderne vedlægges i word dokumenter, således at den enkelte skole kan tilpasse materialet i forhold til egen virkelighed. 1. Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system.

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 I det forløbne år 3 I de kommende år 4 Virksomhedens rammer 6 OPGAVER 6 Organisation 7 Organisation 7 Personale 8 Sygefravær 8 Økonomi 9 Budget UUV 9 Budget

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere