Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim"

Transkript

1 Første statusrapport for beslutninger om områdefornyelser i hhv. nedslidte byområder i større og mindre byer samt nyere boligområder med sociale problemer Denne første statusrapport, som kommunerne skal udarbejde og aflevere til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, udarbejdes to år efter ministeriets godkendelse af byfornyelsesprogrammet. Formålet med statusrapporten er at få en kort status for indsatsen og en erfaringsopsamling på den gennemførte inddragelse af de berørte parter samt danne grundlag for seminarer og erfaringsudveksling mellem de igangsatte områdefornyelsesprojekter. Kommunen vil samtidig kunne anvende statusrapporterne som et redskab til intern refleksion og erfaringsopsamling for den videre proces. Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Husk at alle felter i skemaet skal udfyldes og sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. BAGGRUNDSOPLYSNINGER Områdefornyelsesprojektets titel: Projektleder i kommunen: Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Syd Sagsnr.: Navn: Brian Hansen Westerheim Nord: Syd: Adresse: Smallegade 1 Kommune: Frederiksberg Postnr. & By: 2000 Frederiksberg Tilsagnsdato: 17. maj 2013 Tlf.nr.: Afsluttes: 18. september Tildelt udgiftsramme i kr.: Nord: 6 mio. kr. (samlet 18 mio. kr.) Syd: 7,5 mio. kr. (samlet 22,5 mio. kr.) Eventuelle nye kontaktoplysninger: (- hvis der f.eks. er kommet en ny kommunal projektleder eller ekstern rådgiver, nyt tlf.nr. eller lign.) Hjemmeside: (- hvis der f.eks. i tilknytning til projektet er oprettet en selvstændig hjemmeside eller som en del af kommunens hjemmeside) https://www.facebook.com/nordrefasanvejkvarteret 1

2 PROJEKTETS ERFARINGER 1. Projektets formål 1.1. Hvad er hovedformålet med beslutningen om områdefornyelsesindsatsen? Hovedformålet med områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret er grundlæggende et løft til et afholdt hverdagskvarter, som egentligt fungerer, men det er nedslidt og mangler i den grad nogle kvaliteter, såsom grønt og muligheder for både ophold og aktivitet. Der mangler muligheder for at bevæge sig igennem kvarteret, særligt til fods, via alternative ruter. Der er lommer af utryghed i et generelt trygt kvarter. Hvis vi kan komme dem til livs, kan vi samtidigt udløse et stort potentiale, som kan sætte gang i markant udvikling. Nordre Fasanvej Kvarteret er blevet beskrevet som et kvarter, der kan noget, resten af Frederiksberg ikke kan, og det skal bevares. Samtidig skal Nordre Fasanvej Kvarteret hænge sammen med Frederiksberg og de kvaliteter, Frederiksberg er kendt for høj bykvalitet, træer og grønne, gode byrum. Frederiksberg skal helt ud til kanten, og Nordre Fasanvej Kvarteret skal være et særligt hjørne i Hovedstadens grønne hjerte. Det skal være et skønnere, sjovere og mere spændende kvarter. Vi arbejder med fire overordnede målsætninger. Nordre Fasanvej Kvarteret skal opleves som tryggere at færdes i Der skal være mere byliv i Nordre Fasanvej Kvarteret De unge har sat et tydeligt aftryk på Nordre Fasanvej Kvarteret Nordre Fasanvej Kvarteret skal være et grønnere og mere blåt kvarter For at opfylde målsætningerne arbejder vi med syv temaer. Tryg færden Klima og samling om det grønne Mødesteder nye muligheder for ophold og aktivitet Unges hverdag Lokale erhverv og iværksætterkultur Bispeengbuen Boligmiljø Til hvert tema er knyttet succeskriterier, som vi målte på i 2014 og 2015 og skal igen i Målingen i 2015 viser en stor øgning af kendskab til afholdte arrangementer og aktiviteter under Bispeengbuen. I 2014 var det 53 procent, der havde kendskab, mens det er i 2016 er 62 procent. Der er også en lille stigning i kendskabet til det lokale erhvervsliv blandt beboerne i kvarteret. Det viser, at nogle af de aktiviteter, vi har lavet, har virket, hvilket er positivt for mobiliseringen. 2

3 Ellers viser målingen stort set status quo. Dette, vurderer vi, skyldes, at områdefornyelsen ikke for alvor har manifesteret sig fysisk i kvarteret endnu. Dermed har vi også forventninger om stort ryk i positiv retning i målingen i Er der sket ændringer i forhold til byfornyelsesprogrammets hovedformål og delmål? Nej, grundlæggende er de det samme. Nogle beboere har formuleret en ny målsætning, som vi ser som en kombination af målsætning 1 og 2 nemlig at det skal være sjovt at gå en tur i kvarteret. Den har vundet indpas i vores daglige arbejde som en god rettesnor, når vi arbejder med forbindelser. Men det ændrer ikke på hovedformål eller delmål. Vi høster frugterne af et program, der angiver klare retningslinjer i stedet for konkrete projekter. Det kræver løbende udvikling af projekter, men det gør programmet fleksibelt og derfor holdbart og solidt. 2. Inddragelse af lokale aktører 2.1. Hvordan er inddragelsen af de lokale aktører organiseret? (arbejdsgrupper m.v.) og hvem deltager? Som det også er skitseret i programmet, er inddragelsen en del af vores organisering af områdefornyelsen. Kvartergruppen er projektorganisatorisk en følgegruppe for selve områdefornyelsen. Det er en gruppe af inviterede nøgleinteressenter, som følger områdefornyelsen overordnet, og som skal sikre, at områdefornyelsens projekter giver mening lokalt. Det er en følgegruppe, så den 3

4 har ikke formel beslutningsmagt, men det er kvarterets stemme, og det vægter tungt i beslutningerne. I gruppen sidder beboere fra forskellige dele af kvarteret, institutionsledere og foreninger. Vi ville meget gerne have repræsentanter fra erhvervslivet med i gruppen, men det gør der desværre ikke pt. Arbejdsgrupper er knyttet til konkrete projekter. Vi har endnu ikke mange arbejdsgrupper. En af de arbejdsgrupper, der er i gang, er tilknyttet vores biprojekt. Her arbejder en gruppe frivillige med bier og honning samt formidling. Meget af den inddragelse, vi har lavet indtil videre, er mere løst organiseret, og derfor bør organiseringen mere se sådan ud. I denne mere løse organisering har vi haft meget bred spredning på alderen og socioøkonomisk status blandt de deltagende. Erhvervslivet og voksne af anden etnisk herkomst har vi ofte svært ved at tiltrække. For eksempel er der i Bispeengbue projektet er en bredt sammensat projektgruppe med foreningen Liv Under Buen, koncertvirksomheden OHOI! (som laver Bas Under Buen), Københavns Kommune samt Frederiksberg Kommune, som overordnet arbejder med udviklingen af arealet under Bispeengbuen. Arbejdsgruppen for bybierne er nærmest græsrodsbaseret og stort set selvkørende. De får en lille pose penge, og i år fulgte et krav om at se et bud på en organisering og forretningsmodel med den lille pose penge. Det er to eksempler, som illustrerer bredde i vores metoder Hvordan inddrages borgerne i projektet? Vi arbejder med en bred palette af inddragelsesformer, hvor formen altid afhænger af det konkrete projekt og formål. Det kan opstilles i en matrix. 4

5 Derudover har vi brugt spørgeskemaer, både elektroniske og hand outs til at tilegne os viden, ligesom vi i januar 2014 og 2015 har lavet en telefonundersøgelse, som også fungerer som en måling på vores succeskriterier. Denne telefonundersøgelse gentager vi afslutningsvist i Når vi har møder, events, workshops mv. om projekter, som har en konkret lokalitet, forsøger vi altid at afholde disse på selve lokaliteten. Vi har for eksempel haft events i skolegården og åbent hus arrangement ved en byggegrund. Desuden har vi fokus på, når folk, foreninger mv. henvender sig, at det i videst muligt omfang bliver et samarbejde nærmere end en støtte. Dette er for at skabe ejerskab, ansvarlighed og forankring i indsatsen. For eksempel arbejder vi pt. at skabe rammerne for aktiviteter under Bispeengbuen, mens at selve aktiviteterne i videst muligt omfang er selvfinansierende. Et andet eksempel er, at de unge på AKB Stjernen ønsker at opgradere deres boldbane med kunstgræs. Det vil vi gerne gå ind med forudsætning om, at boldbanen er åben for alle, samt at de unge laver en turnering for kvarterets unge. Dette dels for at markere kvarterets nye boldbane, dels for at ansvarliggøre de unge på Stjernen, dels for at for lære nogle af de unge at arrangere sådan et event og dels for at invitere kvarterets unge ind på Stjernen. På den måde rammer vi faktisk tre af vores temaer på en gang (Mødesteder, Unge og Tryg færden) Hvordan inddrages det private erhvervsliv i projektet? Vi arbejder med temaet Lokale erhverv og iværksætterkultur og har derfor fokus på erhverv. Erhvervslivet er en udfordring at inddrage. De har ofte ikke tid til eller interesse for at deltage i de gængse inddragelsesformer som møder, workshops, events mv. Vi har fra begyndelsen forsøgt at få repræsentanter fra erhvervslivet i Kvartergruppen. Det lykkes i nogen grad, men det har slet ikke levet op til ambitionen. Desværre er den eneste erhvervsrepræsentant lige udtrådt grundet travlhed. 5

6 Vi har indledt et samarbejde med Frederiksberg Erhverv (den lokale erhvervs og handelsforening) om at lave nogle events i kvarteret, hvor erhvervslivet deltager og er medskabende. Det umiddelbare mål er at synliggøre erhvervslivet og skabe aktivitet og byliv i kvarteret. Endvidere er målet med dette samarbejde, at de erhvervsdrivende bliver opmærksomme på hinanden, bruger hinanden og danner netværk. Måske bliver det næste træk at facilitere dette. Det afhænger af resultaterne af og tilbagemeldingerne fra eventrækken. Indtil videre er et event afholdt. Desuden er planen, at ungeindsatsen (forankret i temaet Unges hverdag) i de kommende år skal være mere erhvervsrettet altså et fokus på job, fritidsjob og praktik. Det lokale erhvervsliv skal naturligvis også tænkes ind. 3. Forpligtende partnerskaber Partnerskab definerer vi som: Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret samarbejde mellem offentlige og private aktører. Aktørerne har ofte forskellige interesser og ressourcer, men med udgangspunkt i en fælles strategi og vision kan der skabes en synergieffekt (http://mbbl.dk/by/byfornyelse/omraadefornyelse/partnerskaber). Dog supplerer vi ovenstående med definition med offentlige aktører, som ikke er Frederiksberg Kommune og dermed en ekstern part Hvilke partnerskaber er der blevet etableret i de to første år? Mariendal Kirkeplads Kunstrute Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen Streetparty Udvikling af de offentligt tilgængelige arealer på Mariendalsvej Program for bedre forbindelser på Stjernen Forbedring af boldbane Gadegalleriet Skjulte Perler Lokalt kontor/open lab Byens Rum Frb 3.2. Hvilke aktører indgår i partnerskabet? Mariendal Kirkeplads Mariendal Kirke Kunstrute Områdefornyelse Fuglekvarteret, København Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen Københavns Kommune og foreningen Liv Under Buen Streetparty Game Udvikling af de offentligt tilgængelige arealer på Mariendalsvej Byggeselskab Mogens De Linde og AKB Stjernen 6

7 Program for bedre forbindelser på Stjernen AKB Stjernen Forbedring af boldbane AKB Stjernen Gadegalleriet KPC Skjulte Perler Creative Roots Lokalt kontor/open lab Creative Roots Byens Rum Frb Givrum 3.3. Hvilke indsatser har partnerskabet udført? Mariendal Kirkeplads Mariendal Kirke o Rådgiverkontrakt underskrevet. Nu følger yderligere inddragelse, projektering og endelig anlæg af ny plads Kunstrute Områdefornyelse Fuglekvarteret, København o Ved at indgå kontrakt med kurator. Kunstværker på tværs af kommunegrænsen etableres i løbet af Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen Københavns Kommune og foreningen Liv Under Buen o Har fået rådighed over areal under Bispeengbuen frem til sommeren Rådgiverkontrakt indgået. Der var kick off arrangement den 28. februar 2015 for midlertidig indretning af arealet og dertilhørende aktiviteter. Streetparty Game o Streetparty på AKB Stjernen i Udvikling af de offentligt tilgængelige arealer på Mariendalsvej Byggeselskab Mogens De Linde og AKB Stjernen o Har været med i udviklingen af grunden og dermed indgået i lokalplanprocessen, hvor vi gennemførte borgerinddragelse. Skal være med i konkretisering og etablering af de offentligt tilgængelige arealer. Program for bedre forbindelser på Stjernen AKB Stjernen o Er ved at indsamle viden og lokale inputs, så rådgiver kan udarbejde et program, som skal danne grundlag for fondansøgning. Forbedring af boldbane AKB Stjernen o Er ved at indhente tilbud. Kunstgræs på den eksisterende boldbane forventes etableret i Gadegalleriet KPC o Siden november 2013 har vi udstillinger med lokal islæt enten lokal kunstner eller med et lokalt emne. Gadegalleriet er midlertidigt og forventes afsluttet i august Skjulte Perler Creative Roots o Skjulte Perler er en græsrodsinitieret (Creative Roots) årlig begivenhed, hvor de skjulte kvaliteter i kvarteret forsøges fremhævet. Eventen er afholdt siden 2013, og planen er, det skal løbe områdefornyelsen ud med fokus på lokal forankring de kommende år. Lokalt kontor/open lab Creative Roots o Creative Roots åbner et anderledes mødested i kvarteret med open lab, kontorpladser og café i kvarteret. Områdefornyelsen vil 7

8 bruge nogen af kontorpladserne og får dermed (igen) lokal tilstedevær fra april Byens Rum Frb Givrum o Vores tidligere kontorfællesskab, som Givrum stod bag. Lejekonstellationen gik desværre i opløsning, og derfor lukkede kontoret ved udgangen af Bygningsfornyelse i den områdebaserede indsats 4.1. Er bygningsfornyelse en del af indsatsen med områdefornyelse? Ja, Frederiksberg Kommune har siden 2013 truffet beslutning om bygningsfornyelse af 6 ejendomme, hvoraf der er 5 andelsboligforeninger og én er privat udlejning. Der er i samme periode truffet beslutning om ét fælles gårdanlæg, og det forventes, at der herudover træffes beslutning om yderligere 2 3 anlæg i perioden frem til Der forventes fortsat stor søgning fra ejendomme og gårdanlæg i området Er der taget kontakt med grundejerne i området med henblik på istandsættelse af boligerne med støtte efter byfornyelsesloven? Der annonceres årligt i de lokale aviser, der dækker indsatsområdet. Da mængden af ansøgninger fra området har oversteget de af Kommunen afsatte beløb til byfornyelsesindsatsen, har der ikke været foretaget yderligere indsats for at opfordre ansøgninger. Det er dog hensigten, at der i indeværende år gøres en målrettet indsats for at opfordre såvel ejendomme som gårdanlæg i området til at søge midler inden Områdefornyelsesindsatsens udløb i Er der interesse blandt grundejerne for støttemulighederne efter byfornyelsesloven? Absolut! 5. Formidling 5.1. Hvordan bliver beslutningens enkelte aktiviteter formidlet (f.eks. ved brug af lokalavis, beboerblad, nyhedsbrev mv.)? Elektronisk nyhedsbrev, Facebook, lokalavis(er), flyers, plakater. Vi bruger også eksisterende kommunale kanaler som Desuden har vi et samarbejde med AKB Stjernens nyhedsbrev. Når vi flytter ind i det nye lokale kon 8

9 tor, vil vi også have en væg, som også kan ses ude fra gaden, hvor vi kan informere om igangværende og kommende projekter og aktiviteter Til hvilke(n) målgruppe(r) er projektet blevet formidlet? Vi forsøger at ramme bredt, når vi informerer om områdefornyelsen som helhed. Vi afholdt sammen med områdefornyelse Fuglekvarteret, København, en fest på genbrugsstationen, som ligger både i København og på Frederiksberg og i begge områdefornyelser. Festen markerede begyndelsen på begge områdefornyelser. Her informerede vi bredt om områdefornyelsen, ligesom vi indsamlede input og kontaktoplysninger på interesserede beboere, som vi sidenhen har brugt. Vi har også kortlagt kvarterets boligforeninger med kontaktoplysninger, som vi bruger til at sende relevante informationer, invitationer mv. til. Det til trods oplever vi desværre, at folk stadig ikke ved, at der er områdefornyelse. Det er og bliver en udfordring at komme ud til samtlige beboere. Afhængig af indholdet i de konkrete projekter, stiles formidlingen til den eller de relevante målgrupper. For eksempel er formidlingen om Streetparty i høj grad rettet mod kvarterets unge, og har vi holdt Åben skolegård event i forbindelse med vores arbejde med skolegården i kvarterets skole, Skolen på Duevej, som var meget rettet mod børnefamilier. Vi ville gerne med dette event formidle mulighederne i skolegården til forældrene. 6. Væsentlige udfordringer 6.1. Beskriv hvad der har været særligt vanskeligt de første to år i forhold til det samlede projekt og de enkelte indsatsområder. Mobilisering og deltagelse har været en udfordring. Måske oplever vi bagsiden af et mere åbent, fleksibelt program, som kræver et løbende udviklingsarbejde. Det tager tid! Erfaringen er, at det ofte er lettere at engagere folk om meget konkrete projekter, og langt hen ad vejen har vi først skulle udvikle de konkrete projekter. I parentes bemærket vil vi dog klart foretrække et åbent program, og vi havde heller ikke den nødvendige viden til at være helt konkrete i programskrivningsfasen eller tiden til at få den viden. Med det åbne program skal interessenterne virkelig på banen, og det tager tid at mobilisere. Vi har også oplevet det som en udfordring at få folk til at deltage, særligt når det har været lidt uhåndgribeligt og overordnet. For eksempel var det vanskeligt at få menige beboere til at forholde sig til en strategi for de bløde trafikanter. Vi har også oplevet udfordringer med at komme ud over rampen, så at sige. En områdefornyelse kan klassisk deles op i tre faser; mobilisering, etablering og forankring. Mens vi var i mobiliseringen fik vi to henvendelser, som vi bestemt ikke kunne ignorere. Områdefornyelse må og skal også handle om at gribe de bolde, 9

10 der pludselig viser sig. Vi fik en henvendelse fra Skolen på Duevej om at søge puljen Drøn på skolegården og fra Mariendal Kirke om at lave en fælles plads til gavn for både kirken og byen. Begge er oplagte muligheder, som ligger fuldstændig i tråd med programmet om at skabe flere muligheder for ophold og aktivitet i kvarteret og det er også to af de få reelle lokaliteter for at gøre dette i kvarteret. Derfor slog vi til. Det betød, at vi helt indledningsvist flyttede fokus fra en bred mobilisering til konkrete projekter. Det var en stor mulighed for hurtigt fysisk at manifestere områdefornyelsen med nogle fysiske og vigtige projekter. Desværre løb vi ind i hindringer, som har betydet, at projekterne endnu ikke er under realisering. De lever fortsat, er vigtigt at understrege, men planen var, at vi skulle være længere i dag, end tilfældet er. Dettes skyldes primært fondsafslag, langstrakte forhandlinger og en skoleudvidelse, som skolegårdsprojektet naturligvis skal tænkes sammen med. Virkeligheden viser sig ofte mere kompleks og kompliceret, end tidsplanen i første omgang fremstiller det Hvilke overvejelser har I gjort for at imødekomme udfordringerne? I forhold til mobilisering og deltagelse arbejder vi løbende på at gøre lokale beboere og brugere til ambassadører, og vi har et netværk af kontaktpersoner til ophængning/omdeling af flyers og plakater, som vi løbende arbejder på at udvide. Endvidere har vi blandt andet indgået samarbejde med AKB Stjernens nyhedsbrev. Vi arbejder også på at optimere vores hjemme og Facebookside i bestræbelserne på at nå bredere ud. Info væggen i vores kommende lokalkontor skal også bidrage til mobiliseringen. I relation til at få projekterne ud over rampen, knokler vi videre og finder løsninger på udfordringerne. Dernæst må vi hele tiden lære af erfaringerne og bringe dem ind i de kommende projekter. Endelig giver det også anledning til at overveje ambitionsniveauet. Kan det med fordel sættes ned og stadig gære en forskel og opfylde målsætningerne? Det er der ikke et entydigt svar på. Nogle gange ja, andre gange bestemt nej, men det er givtigt at have overvejelsen. 10

11 7. Andre forhold 7.1. Har kommunen de første to år i områdefornyelsesbeslutningen oplevet et behov for nye redskaber og metoder til udvikling af byområder? (f.eks. i processen, gennemførelsen, borgerinddragelsen mv.) - Hvis ja, hvilke? Mobilisering og deltagelse/inddragelse kan altid udvikles, og der skal altid reflekteres over dette. Inspiration til at kunne gøre dette, er meget velkomment. Set i lyset af vores to første år, kunne inspiration til hurtigt at komme ud over rampen også være interessant. Det bringer os videre til en refleksion over tiden til rådighed. 5 år forekommer som meget knap. Et eller to mere ville være en god idé. Mobilisering tager tid, og med mindre tingene virkelig tager fart de kommende tre år, vurderer vi det faktisk vanskeligt at bruge midlerne på fornuftig, kvalificeret og lokal forankret vis Deltager kommunen i erfaringsnetværk med andre kommuner eller aktører? - Hvis ja, hvilke? Ja. MBBLs netværk for større byer med områdefornyelse Faste møder med områdefornyelse Fuglekvarteret, København Sæt strøm på dit kvarter Byplanlaboratoriet 7.3. Er kommunen tilmeldt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nyhedsbrev, hvor der løbende bliver orienteret om ministeriets nye udgivelser og publikationer? Ja. Der kommer ikke så mange som tidligere, gør der? 8. Øvrige kommentarer 8.1. Har kommunen øvrige kommentarer af betydning for projektet? Kunne man i områdefornyelse i nogle særlige tilfælde afstå fra tilbudsloven? Selv mindre projekter, som for eksempel i udgangspunktet var ment som en hurtig synliggørelse, bliver en stor administrativ sag, fordi der skal indhentes tilbud med hertilhørende tildelingskriterier og vurderinger. Der skal selvfølgelig knyttes klare kriterier til, så det ikke misbruges. Det kunne for eksempel handle om den hurtige synliggørelse af områdefornyelse i et kvarter. 11

12 Dato Projektleders underskrift 12

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere