Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim"

Transkript

1 Første statusrapport for beslutninger om områdefornyelser i hhv. nedslidte byområder i større og mindre byer samt nyere boligområder med sociale problemer Denne første statusrapport, som kommunerne skal udarbejde og aflevere til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, udarbejdes to år efter ministeriets godkendelse af byfornyelsesprogrammet. Formålet med statusrapporten er at få en kort status for indsatsen og en erfaringsopsamling på den gennemførte inddragelse af de berørte parter samt danne grundlag for seminarer og erfaringsudveksling mellem de igangsatte områdefornyelsesprojekter. Kommunen vil samtidig kunne anvende statusrapporterne som et redskab til intern refleksion og erfaringsopsamling for den videre proces. Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Husk at alle felter i skemaet skal udfyldes og sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. BAGGRUNDSOPLYSNINGER Områdefornyelsesprojektets titel: Projektleder i kommunen: Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Syd Sagsnr.: Navn: Brian Hansen Westerheim Nord: Syd: Adresse: Smallegade 1 Kommune: Frederiksberg Postnr. & By: 2000 Frederiksberg Tilsagnsdato: 17. maj 2013 Tlf.nr.: Afsluttes: 18. september Tildelt udgiftsramme i kr.: Nord: 6 mio. kr. (samlet 18 mio. kr.) Syd: 7,5 mio. kr. (samlet 22,5 mio. kr.) Eventuelle nye kontaktoplysninger: (- hvis der f.eks. er kommet en ny kommunal projektleder eller ekstern rådgiver, nyt tlf.nr. eller lign.) Hjemmeside: (- hvis der f.eks. i tilknytning til projektet er oprettet en selvstændig hjemmeside eller som en del af kommunens hjemmeside) https://www.facebook.com/nordrefasanvejkvarteret 1

2 PROJEKTETS ERFARINGER 1. Projektets formål 1.1. Hvad er hovedformålet med beslutningen om områdefornyelsesindsatsen? Hovedformålet med områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret er grundlæggende et løft til et afholdt hverdagskvarter, som egentligt fungerer, men det er nedslidt og mangler i den grad nogle kvaliteter, såsom grønt og muligheder for både ophold og aktivitet. Der mangler muligheder for at bevæge sig igennem kvarteret, særligt til fods, via alternative ruter. Der er lommer af utryghed i et generelt trygt kvarter. Hvis vi kan komme dem til livs, kan vi samtidigt udløse et stort potentiale, som kan sætte gang i markant udvikling. Nordre Fasanvej Kvarteret er blevet beskrevet som et kvarter, der kan noget, resten af Frederiksberg ikke kan, og det skal bevares. Samtidig skal Nordre Fasanvej Kvarteret hænge sammen med Frederiksberg og de kvaliteter, Frederiksberg er kendt for høj bykvalitet, træer og grønne, gode byrum. Frederiksberg skal helt ud til kanten, og Nordre Fasanvej Kvarteret skal være et særligt hjørne i Hovedstadens grønne hjerte. Det skal være et skønnere, sjovere og mere spændende kvarter. Vi arbejder med fire overordnede målsætninger. Nordre Fasanvej Kvarteret skal opleves som tryggere at færdes i Der skal være mere byliv i Nordre Fasanvej Kvarteret De unge har sat et tydeligt aftryk på Nordre Fasanvej Kvarteret Nordre Fasanvej Kvarteret skal være et grønnere og mere blåt kvarter For at opfylde målsætningerne arbejder vi med syv temaer. Tryg færden Klima og samling om det grønne Mødesteder nye muligheder for ophold og aktivitet Unges hverdag Lokale erhverv og iværksætterkultur Bispeengbuen Boligmiljø Til hvert tema er knyttet succeskriterier, som vi målte på i 2014 og 2015 og skal igen i Målingen i 2015 viser en stor øgning af kendskab til afholdte arrangementer og aktiviteter under Bispeengbuen. I 2014 var det 53 procent, der havde kendskab, mens det er i 2016 er 62 procent. Der er også en lille stigning i kendskabet til det lokale erhvervsliv blandt beboerne i kvarteret. Det viser, at nogle af de aktiviteter, vi har lavet, har virket, hvilket er positivt for mobiliseringen. 2

3 Ellers viser målingen stort set status quo. Dette, vurderer vi, skyldes, at områdefornyelsen ikke for alvor har manifesteret sig fysisk i kvarteret endnu. Dermed har vi også forventninger om stort ryk i positiv retning i målingen i Er der sket ændringer i forhold til byfornyelsesprogrammets hovedformål og delmål? Nej, grundlæggende er de det samme. Nogle beboere har formuleret en ny målsætning, som vi ser som en kombination af målsætning 1 og 2 nemlig at det skal være sjovt at gå en tur i kvarteret. Den har vundet indpas i vores daglige arbejde som en god rettesnor, når vi arbejder med forbindelser. Men det ændrer ikke på hovedformål eller delmål. Vi høster frugterne af et program, der angiver klare retningslinjer i stedet for konkrete projekter. Det kræver løbende udvikling af projekter, men det gør programmet fleksibelt og derfor holdbart og solidt. 2. Inddragelse af lokale aktører 2.1. Hvordan er inddragelsen af de lokale aktører organiseret? (arbejdsgrupper m.v.) og hvem deltager? Som det også er skitseret i programmet, er inddragelsen en del af vores organisering af områdefornyelsen. Kvartergruppen er projektorganisatorisk en følgegruppe for selve områdefornyelsen. Det er en gruppe af inviterede nøgleinteressenter, som følger områdefornyelsen overordnet, og som skal sikre, at områdefornyelsens projekter giver mening lokalt. Det er en følgegruppe, så den 3

4 har ikke formel beslutningsmagt, men det er kvarterets stemme, og det vægter tungt i beslutningerne. I gruppen sidder beboere fra forskellige dele af kvarteret, institutionsledere og foreninger. Vi ville meget gerne have repræsentanter fra erhvervslivet med i gruppen, men det gør der desværre ikke pt. Arbejdsgrupper er knyttet til konkrete projekter. Vi har endnu ikke mange arbejdsgrupper. En af de arbejdsgrupper, der er i gang, er tilknyttet vores biprojekt. Her arbejder en gruppe frivillige med bier og honning samt formidling. Meget af den inddragelse, vi har lavet indtil videre, er mere løst organiseret, og derfor bør organiseringen mere se sådan ud. I denne mere løse organisering har vi haft meget bred spredning på alderen og socioøkonomisk status blandt de deltagende. Erhvervslivet og voksne af anden etnisk herkomst har vi ofte svært ved at tiltrække. For eksempel er der i Bispeengbue projektet er en bredt sammensat projektgruppe med foreningen Liv Under Buen, koncertvirksomheden OHOI! (som laver Bas Under Buen), Københavns Kommune samt Frederiksberg Kommune, som overordnet arbejder med udviklingen af arealet under Bispeengbuen. Arbejdsgruppen for bybierne er nærmest græsrodsbaseret og stort set selvkørende. De får en lille pose penge, og i år fulgte et krav om at se et bud på en organisering og forretningsmodel med den lille pose penge. Det er to eksempler, som illustrerer bredde i vores metoder Hvordan inddrages borgerne i projektet? Vi arbejder med en bred palette af inddragelsesformer, hvor formen altid afhænger af det konkrete projekt og formål. Det kan opstilles i en matrix. 4

5 Derudover har vi brugt spørgeskemaer, både elektroniske og hand outs til at tilegne os viden, ligesom vi i januar 2014 og 2015 har lavet en telefonundersøgelse, som også fungerer som en måling på vores succeskriterier. Denne telefonundersøgelse gentager vi afslutningsvist i Når vi har møder, events, workshops mv. om projekter, som har en konkret lokalitet, forsøger vi altid at afholde disse på selve lokaliteten. Vi har for eksempel haft events i skolegården og åbent hus arrangement ved en byggegrund. Desuden har vi fokus på, når folk, foreninger mv. henvender sig, at det i videst muligt omfang bliver et samarbejde nærmere end en støtte. Dette er for at skabe ejerskab, ansvarlighed og forankring i indsatsen. For eksempel arbejder vi pt. at skabe rammerne for aktiviteter under Bispeengbuen, mens at selve aktiviteterne i videst muligt omfang er selvfinansierende. Et andet eksempel er, at de unge på AKB Stjernen ønsker at opgradere deres boldbane med kunstgræs. Det vil vi gerne gå ind med forudsætning om, at boldbanen er åben for alle, samt at de unge laver en turnering for kvarterets unge. Dette dels for at markere kvarterets nye boldbane, dels for at ansvarliggøre de unge på Stjernen, dels for at for lære nogle af de unge at arrangere sådan et event og dels for at invitere kvarterets unge ind på Stjernen. På den måde rammer vi faktisk tre af vores temaer på en gang (Mødesteder, Unge og Tryg færden) Hvordan inddrages det private erhvervsliv i projektet? Vi arbejder med temaet Lokale erhverv og iværksætterkultur og har derfor fokus på erhverv. Erhvervslivet er en udfordring at inddrage. De har ofte ikke tid til eller interesse for at deltage i de gængse inddragelsesformer som møder, workshops, events mv. Vi har fra begyndelsen forsøgt at få repræsentanter fra erhvervslivet i Kvartergruppen. Det lykkes i nogen grad, men det har slet ikke levet op til ambitionen. Desværre er den eneste erhvervsrepræsentant lige udtrådt grundet travlhed. 5

6 Vi har indledt et samarbejde med Frederiksberg Erhverv (den lokale erhvervs og handelsforening) om at lave nogle events i kvarteret, hvor erhvervslivet deltager og er medskabende. Det umiddelbare mål er at synliggøre erhvervslivet og skabe aktivitet og byliv i kvarteret. Endvidere er målet med dette samarbejde, at de erhvervsdrivende bliver opmærksomme på hinanden, bruger hinanden og danner netværk. Måske bliver det næste træk at facilitere dette. Det afhænger af resultaterne af og tilbagemeldingerne fra eventrækken. Indtil videre er et event afholdt. Desuden er planen, at ungeindsatsen (forankret i temaet Unges hverdag) i de kommende år skal være mere erhvervsrettet altså et fokus på job, fritidsjob og praktik. Det lokale erhvervsliv skal naturligvis også tænkes ind. 3. Forpligtende partnerskaber Partnerskab definerer vi som: Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret samarbejde mellem offentlige og private aktører. Aktørerne har ofte forskellige interesser og ressourcer, men med udgangspunkt i en fælles strategi og vision kan der skabes en synergieffekt (http://mbbl.dk/by/byfornyelse/omraadefornyelse/partnerskaber). Dog supplerer vi ovenstående med definition med offentlige aktører, som ikke er Frederiksberg Kommune og dermed en ekstern part Hvilke partnerskaber er der blevet etableret i de to første år? Mariendal Kirkeplads Kunstrute Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen Streetparty Udvikling af de offentligt tilgængelige arealer på Mariendalsvej Program for bedre forbindelser på Stjernen Forbedring af boldbane Gadegalleriet Skjulte Perler Lokalt kontor/open lab Byens Rum Frb 3.2. Hvilke aktører indgår i partnerskabet? Mariendal Kirkeplads Mariendal Kirke Kunstrute Områdefornyelse Fuglekvarteret, København Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen Københavns Kommune og foreningen Liv Under Buen Streetparty Game Udvikling af de offentligt tilgængelige arealer på Mariendalsvej Byggeselskab Mogens De Linde og AKB Stjernen 6

7 Program for bedre forbindelser på Stjernen AKB Stjernen Forbedring af boldbane AKB Stjernen Gadegalleriet KPC Skjulte Perler Creative Roots Lokalt kontor/open lab Creative Roots Byens Rum Frb Givrum 3.3. Hvilke indsatser har partnerskabet udført? Mariendal Kirkeplads Mariendal Kirke o Rådgiverkontrakt underskrevet. Nu følger yderligere inddragelse, projektering og endelig anlæg af ny plads Kunstrute Områdefornyelse Fuglekvarteret, København o Ved at indgå kontrakt med kurator. Kunstværker på tværs af kommunegrænsen etableres i løbet af Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen Københavns Kommune og foreningen Liv Under Buen o Har fået rådighed over areal under Bispeengbuen frem til sommeren Rådgiverkontrakt indgået. Der var kick off arrangement den 28. februar 2015 for midlertidig indretning af arealet og dertilhørende aktiviteter. Streetparty Game o Streetparty på AKB Stjernen i Udvikling af de offentligt tilgængelige arealer på Mariendalsvej Byggeselskab Mogens De Linde og AKB Stjernen o Har været med i udviklingen af grunden og dermed indgået i lokalplanprocessen, hvor vi gennemførte borgerinddragelse. Skal være med i konkretisering og etablering af de offentligt tilgængelige arealer. Program for bedre forbindelser på Stjernen AKB Stjernen o Er ved at indsamle viden og lokale inputs, så rådgiver kan udarbejde et program, som skal danne grundlag for fondansøgning. Forbedring af boldbane AKB Stjernen o Er ved at indhente tilbud. Kunstgræs på den eksisterende boldbane forventes etableret i Gadegalleriet KPC o Siden november 2013 har vi udstillinger med lokal islæt enten lokal kunstner eller med et lokalt emne. Gadegalleriet er midlertidigt og forventes afsluttet i august Skjulte Perler Creative Roots o Skjulte Perler er en græsrodsinitieret (Creative Roots) årlig begivenhed, hvor de skjulte kvaliteter i kvarteret forsøges fremhævet. Eventen er afholdt siden 2013, og planen er, det skal løbe områdefornyelsen ud med fokus på lokal forankring de kommende år. Lokalt kontor/open lab Creative Roots o Creative Roots åbner et anderledes mødested i kvarteret med open lab, kontorpladser og café i kvarteret. Områdefornyelsen vil 7

8 bruge nogen af kontorpladserne og får dermed (igen) lokal tilstedevær fra april Byens Rum Frb Givrum o Vores tidligere kontorfællesskab, som Givrum stod bag. Lejekonstellationen gik desværre i opløsning, og derfor lukkede kontoret ved udgangen af Bygningsfornyelse i den områdebaserede indsats 4.1. Er bygningsfornyelse en del af indsatsen med områdefornyelse? Ja, Frederiksberg Kommune har siden 2013 truffet beslutning om bygningsfornyelse af 6 ejendomme, hvoraf der er 5 andelsboligforeninger og én er privat udlejning. Der er i samme periode truffet beslutning om ét fælles gårdanlæg, og det forventes, at der herudover træffes beslutning om yderligere 2 3 anlæg i perioden frem til Der forventes fortsat stor søgning fra ejendomme og gårdanlæg i området Er der taget kontakt med grundejerne i området med henblik på istandsættelse af boligerne med støtte efter byfornyelsesloven? Der annonceres årligt i de lokale aviser, der dækker indsatsområdet. Da mængden af ansøgninger fra området har oversteget de af Kommunen afsatte beløb til byfornyelsesindsatsen, har der ikke været foretaget yderligere indsats for at opfordre ansøgninger. Det er dog hensigten, at der i indeværende år gøres en målrettet indsats for at opfordre såvel ejendomme som gårdanlæg i området til at søge midler inden Områdefornyelsesindsatsens udløb i Er der interesse blandt grundejerne for støttemulighederne efter byfornyelsesloven? Absolut! 5. Formidling 5.1. Hvordan bliver beslutningens enkelte aktiviteter formidlet (f.eks. ved brug af lokalavis, beboerblad, nyhedsbrev mv.)? Elektronisk nyhedsbrev, Facebook, lokalavis(er), flyers, plakater. Vi bruger også eksisterende kommunale kanaler som Desuden har vi et samarbejde med AKB Stjernens nyhedsbrev. Når vi flytter ind i det nye lokale kon 8

9 tor, vil vi også have en væg, som også kan ses ude fra gaden, hvor vi kan informere om igangværende og kommende projekter og aktiviteter Til hvilke(n) målgruppe(r) er projektet blevet formidlet? Vi forsøger at ramme bredt, når vi informerer om områdefornyelsen som helhed. Vi afholdt sammen med områdefornyelse Fuglekvarteret, København, en fest på genbrugsstationen, som ligger både i København og på Frederiksberg og i begge områdefornyelser. Festen markerede begyndelsen på begge områdefornyelser. Her informerede vi bredt om områdefornyelsen, ligesom vi indsamlede input og kontaktoplysninger på interesserede beboere, som vi sidenhen har brugt. Vi har også kortlagt kvarterets boligforeninger med kontaktoplysninger, som vi bruger til at sende relevante informationer, invitationer mv. til. Det til trods oplever vi desværre, at folk stadig ikke ved, at der er områdefornyelse. Det er og bliver en udfordring at komme ud til samtlige beboere. Afhængig af indholdet i de konkrete projekter, stiles formidlingen til den eller de relevante målgrupper. For eksempel er formidlingen om Streetparty i høj grad rettet mod kvarterets unge, og har vi holdt Åben skolegård event i forbindelse med vores arbejde med skolegården i kvarterets skole, Skolen på Duevej, som var meget rettet mod børnefamilier. Vi ville gerne med dette event formidle mulighederne i skolegården til forældrene. 6. Væsentlige udfordringer 6.1. Beskriv hvad der har været særligt vanskeligt de første to år i forhold til det samlede projekt og de enkelte indsatsområder. Mobilisering og deltagelse har været en udfordring. Måske oplever vi bagsiden af et mere åbent, fleksibelt program, som kræver et løbende udviklingsarbejde. Det tager tid! Erfaringen er, at det ofte er lettere at engagere folk om meget konkrete projekter, og langt hen ad vejen har vi først skulle udvikle de konkrete projekter. I parentes bemærket vil vi dog klart foretrække et åbent program, og vi havde heller ikke den nødvendige viden til at være helt konkrete i programskrivningsfasen eller tiden til at få den viden. Med det åbne program skal interessenterne virkelig på banen, og det tager tid at mobilisere. Vi har også oplevet det som en udfordring at få folk til at deltage, særligt når det har været lidt uhåndgribeligt og overordnet. For eksempel var det vanskeligt at få menige beboere til at forholde sig til en strategi for de bløde trafikanter. Vi har også oplevet udfordringer med at komme ud over rampen, så at sige. En områdefornyelse kan klassisk deles op i tre faser; mobilisering, etablering og forankring. Mens vi var i mobiliseringen fik vi to henvendelser, som vi bestemt ikke kunne ignorere. Områdefornyelse må og skal også handle om at gribe de bolde, 9

10 der pludselig viser sig. Vi fik en henvendelse fra Skolen på Duevej om at søge puljen Drøn på skolegården og fra Mariendal Kirke om at lave en fælles plads til gavn for både kirken og byen. Begge er oplagte muligheder, som ligger fuldstændig i tråd med programmet om at skabe flere muligheder for ophold og aktivitet i kvarteret og det er også to af de få reelle lokaliteter for at gøre dette i kvarteret. Derfor slog vi til. Det betød, at vi helt indledningsvist flyttede fokus fra en bred mobilisering til konkrete projekter. Det var en stor mulighed for hurtigt fysisk at manifestere områdefornyelsen med nogle fysiske og vigtige projekter. Desværre løb vi ind i hindringer, som har betydet, at projekterne endnu ikke er under realisering. De lever fortsat, er vigtigt at understrege, men planen var, at vi skulle være længere i dag, end tilfældet er. Dettes skyldes primært fondsafslag, langstrakte forhandlinger og en skoleudvidelse, som skolegårdsprojektet naturligvis skal tænkes sammen med. Virkeligheden viser sig ofte mere kompleks og kompliceret, end tidsplanen i første omgang fremstiller det Hvilke overvejelser har I gjort for at imødekomme udfordringerne? I forhold til mobilisering og deltagelse arbejder vi løbende på at gøre lokale beboere og brugere til ambassadører, og vi har et netværk af kontaktpersoner til ophængning/omdeling af flyers og plakater, som vi løbende arbejder på at udvide. Endvidere har vi blandt andet indgået samarbejde med AKB Stjernens nyhedsbrev. Vi arbejder også på at optimere vores hjemme og Facebookside i bestræbelserne på at nå bredere ud. Info væggen i vores kommende lokalkontor skal også bidrage til mobiliseringen. I relation til at få projekterne ud over rampen, knokler vi videre og finder løsninger på udfordringerne. Dernæst må vi hele tiden lære af erfaringerne og bringe dem ind i de kommende projekter. Endelig giver det også anledning til at overveje ambitionsniveauet. Kan det med fordel sættes ned og stadig gære en forskel og opfylde målsætningerne? Det er der ikke et entydigt svar på. Nogle gange ja, andre gange bestemt nej, men det er givtigt at have overvejelsen. 10

11 7. Andre forhold 7.1. Har kommunen de første to år i områdefornyelsesbeslutningen oplevet et behov for nye redskaber og metoder til udvikling af byområder? (f.eks. i processen, gennemførelsen, borgerinddragelsen mv.) - Hvis ja, hvilke? Mobilisering og deltagelse/inddragelse kan altid udvikles, og der skal altid reflekteres over dette. Inspiration til at kunne gøre dette, er meget velkomment. Set i lyset af vores to første år, kunne inspiration til hurtigt at komme ud over rampen også være interessant. Det bringer os videre til en refleksion over tiden til rådighed. 5 år forekommer som meget knap. Et eller to mere ville være en god idé. Mobilisering tager tid, og med mindre tingene virkelig tager fart de kommende tre år, vurderer vi det faktisk vanskeligt at bruge midlerne på fornuftig, kvalificeret og lokal forankret vis Deltager kommunen i erfaringsnetværk med andre kommuner eller aktører? - Hvis ja, hvilke? Ja. MBBLs netværk for større byer med områdefornyelse Faste møder med områdefornyelse Fuglekvarteret, København Sæt strøm på dit kvarter Byplanlaboratoriet 7.3. Er kommunen tilmeldt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nyhedsbrev, hvor der løbende bliver orienteret om ministeriets nye udgivelser og publikationer? Ja. Der kommer ikke så mange som tidligere, gør der? 8. Øvrige kommentarer 8.1. Har kommunen øvrige kommentarer af betydning for projektet? Kunne man i områdefornyelse i nogle særlige tilfælde afstå fra tilbudsloven? Selv mindre projekter, som for eksempel i udgangspunktet var ment som en hurtig synliggørelse, bliver en stor administrativ sag, fordi der skal indhentes tilbud med hertilhørende tildelingskriterier og vurderinger. Der skal selvfølgelig knyttes klare kriterier til, så det ikke misbruges. Det kunne for eksempel handle om den hurtige synliggørelse af områdefornyelse i et kvarter. 11

12 Dato Projektleders underskrift 12

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE ET INSPIRATIONSOPLÆG MED GODE EKSEMPLER PUBLIKATION AF: DANSK BYPLANLABORATORIUM; ELLEN HØJGAARD JENSEN OG CHRISTIAN BROEN, KUBEN; JAKOB KLINT OG SBI; JESPER OLE

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere