Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim"

Transkript

1 Første statusrapport for beslutninger om områdefornyelser i hhv. nedslidte byområder i større og mindre byer samt nyere boligområder med sociale problemer Denne første statusrapport, som kommunerne skal udarbejde og aflevere til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, udarbejdes to år efter ministeriets godkendelse af byfornyelsesprogrammet. Formålet med statusrapporten er at få en kort status for indsatsen og en erfaringsopsamling på den gennemførte inddragelse af de berørte parter samt danne grundlag for seminarer og erfaringsudveksling mellem de igangsatte områdefornyelsesprojekter. Kommunen vil samtidig kunne anvende statusrapporterne som et redskab til intern refleksion og erfaringsopsamling for den videre proces. Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Husk at alle felter i skemaet skal udfyldes og sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. BAGGRUNDSOPLYSNINGER Områdefornyelsesprojektets titel: Projektleder i kommunen: Nordre Fasanvej Kvarteret Nord og Syd Sagsnr.: Navn: Brian Hansen Westerheim Nord: Syd: Adresse: Smallegade 1 Kommune: Frederiksberg Postnr. & By: 2000 Frederiksberg Tilsagnsdato: 17. maj 2013 Tlf.nr.: Afsluttes: 18. september Tildelt udgiftsramme i kr.: Nord: 6 mio. kr. (samlet 18 mio. kr.) Syd: 7,5 mio. kr. (samlet 22,5 mio. kr.) Eventuelle nye kontaktoplysninger: (- hvis der f.eks. er kommet en ny kommunal projektleder eller ekstern rådgiver, nyt tlf.nr. eller lign.) Hjemmeside: (- hvis der f.eks. i tilknytning til projektet er oprettet en selvstændig hjemmeside eller som en del af kommunens hjemmeside) https://www.facebook.com/nordrefasanvejkvarteret 1

2 PROJEKTETS ERFARINGER 1. Projektets formål 1.1. Hvad er hovedformålet med beslutningen om områdefornyelsesindsatsen? Hovedformålet med områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret er grundlæggende et løft til et afholdt hverdagskvarter, som egentligt fungerer, men det er nedslidt og mangler i den grad nogle kvaliteter, såsom grønt og muligheder for både ophold og aktivitet. Der mangler muligheder for at bevæge sig igennem kvarteret, særligt til fods, via alternative ruter. Der er lommer af utryghed i et generelt trygt kvarter. Hvis vi kan komme dem til livs, kan vi samtidigt udløse et stort potentiale, som kan sætte gang i markant udvikling. Nordre Fasanvej Kvarteret er blevet beskrevet som et kvarter, der kan noget, resten af Frederiksberg ikke kan, og det skal bevares. Samtidig skal Nordre Fasanvej Kvarteret hænge sammen med Frederiksberg og de kvaliteter, Frederiksberg er kendt for høj bykvalitet, træer og grønne, gode byrum. Frederiksberg skal helt ud til kanten, og Nordre Fasanvej Kvarteret skal være et særligt hjørne i Hovedstadens grønne hjerte. Det skal være et skønnere, sjovere og mere spændende kvarter. Vi arbejder med fire overordnede målsætninger. Nordre Fasanvej Kvarteret skal opleves som tryggere at færdes i Der skal være mere byliv i Nordre Fasanvej Kvarteret De unge har sat et tydeligt aftryk på Nordre Fasanvej Kvarteret Nordre Fasanvej Kvarteret skal være et grønnere og mere blåt kvarter For at opfylde målsætningerne arbejder vi med syv temaer. Tryg færden Klima og samling om det grønne Mødesteder nye muligheder for ophold og aktivitet Unges hverdag Lokale erhverv og iværksætterkultur Bispeengbuen Boligmiljø Til hvert tema er knyttet succeskriterier, som vi målte på i 2014 og 2015 og skal igen i Målingen i 2015 viser en stor øgning af kendskab til afholdte arrangementer og aktiviteter under Bispeengbuen. I 2014 var det 53 procent, der havde kendskab, mens det er i 2016 er 62 procent. Der er også en lille stigning i kendskabet til det lokale erhvervsliv blandt beboerne i kvarteret. Det viser, at nogle af de aktiviteter, vi har lavet, har virket, hvilket er positivt for mobiliseringen. 2

3 Ellers viser målingen stort set status quo. Dette, vurderer vi, skyldes, at områdefornyelsen ikke for alvor har manifesteret sig fysisk i kvarteret endnu. Dermed har vi også forventninger om stort ryk i positiv retning i målingen i Er der sket ændringer i forhold til byfornyelsesprogrammets hovedformål og delmål? Nej, grundlæggende er de det samme. Nogle beboere har formuleret en ny målsætning, som vi ser som en kombination af målsætning 1 og 2 nemlig at det skal være sjovt at gå en tur i kvarteret. Den har vundet indpas i vores daglige arbejde som en god rettesnor, når vi arbejder med forbindelser. Men det ændrer ikke på hovedformål eller delmål. Vi høster frugterne af et program, der angiver klare retningslinjer i stedet for konkrete projekter. Det kræver løbende udvikling af projekter, men det gør programmet fleksibelt og derfor holdbart og solidt. 2. Inddragelse af lokale aktører 2.1. Hvordan er inddragelsen af de lokale aktører organiseret? (arbejdsgrupper m.v.) og hvem deltager? Som det også er skitseret i programmet, er inddragelsen en del af vores organisering af områdefornyelsen. Kvartergruppen er projektorganisatorisk en følgegruppe for selve områdefornyelsen. Det er en gruppe af inviterede nøgleinteressenter, som følger områdefornyelsen overordnet, og som skal sikre, at områdefornyelsens projekter giver mening lokalt. Det er en følgegruppe, så den 3

4 har ikke formel beslutningsmagt, men det er kvarterets stemme, og det vægter tungt i beslutningerne. I gruppen sidder beboere fra forskellige dele af kvarteret, institutionsledere og foreninger. Vi ville meget gerne have repræsentanter fra erhvervslivet med i gruppen, men det gør der desværre ikke pt. Arbejdsgrupper er knyttet til konkrete projekter. Vi har endnu ikke mange arbejdsgrupper. En af de arbejdsgrupper, der er i gang, er tilknyttet vores biprojekt. Her arbejder en gruppe frivillige med bier og honning samt formidling. Meget af den inddragelse, vi har lavet indtil videre, er mere løst organiseret, og derfor bør organiseringen mere se sådan ud. I denne mere løse organisering har vi haft meget bred spredning på alderen og socioøkonomisk status blandt de deltagende. Erhvervslivet og voksne af anden etnisk herkomst har vi ofte svært ved at tiltrække. For eksempel er der i Bispeengbue projektet er en bredt sammensat projektgruppe med foreningen Liv Under Buen, koncertvirksomheden OHOI! (som laver Bas Under Buen), Københavns Kommune samt Frederiksberg Kommune, som overordnet arbejder med udviklingen af arealet under Bispeengbuen. Arbejdsgruppen for bybierne er nærmest græsrodsbaseret og stort set selvkørende. De får en lille pose penge, og i år fulgte et krav om at se et bud på en organisering og forretningsmodel med den lille pose penge. Det er to eksempler, som illustrerer bredde i vores metoder Hvordan inddrages borgerne i projektet? Vi arbejder med en bred palette af inddragelsesformer, hvor formen altid afhænger af det konkrete projekt og formål. Det kan opstilles i en matrix. 4

5 Derudover har vi brugt spørgeskemaer, både elektroniske og hand outs til at tilegne os viden, ligesom vi i januar 2014 og 2015 har lavet en telefonundersøgelse, som også fungerer som en måling på vores succeskriterier. Denne telefonundersøgelse gentager vi afslutningsvist i Når vi har møder, events, workshops mv. om projekter, som har en konkret lokalitet, forsøger vi altid at afholde disse på selve lokaliteten. Vi har for eksempel haft events i skolegården og åbent hus arrangement ved en byggegrund. Desuden har vi fokus på, når folk, foreninger mv. henvender sig, at det i videst muligt omfang bliver et samarbejde nærmere end en støtte. Dette er for at skabe ejerskab, ansvarlighed og forankring i indsatsen. For eksempel arbejder vi pt. at skabe rammerne for aktiviteter under Bispeengbuen, mens at selve aktiviteterne i videst muligt omfang er selvfinansierende. Et andet eksempel er, at de unge på AKB Stjernen ønsker at opgradere deres boldbane med kunstgræs. Det vil vi gerne gå ind med forudsætning om, at boldbanen er åben for alle, samt at de unge laver en turnering for kvarterets unge. Dette dels for at markere kvarterets nye boldbane, dels for at ansvarliggøre de unge på Stjernen, dels for at for lære nogle af de unge at arrangere sådan et event og dels for at invitere kvarterets unge ind på Stjernen. På den måde rammer vi faktisk tre af vores temaer på en gang (Mødesteder, Unge og Tryg færden) Hvordan inddrages det private erhvervsliv i projektet? Vi arbejder med temaet Lokale erhverv og iværksætterkultur og har derfor fokus på erhverv. Erhvervslivet er en udfordring at inddrage. De har ofte ikke tid til eller interesse for at deltage i de gængse inddragelsesformer som møder, workshops, events mv. Vi har fra begyndelsen forsøgt at få repræsentanter fra erhvervslivet i Kvartergruppen. Det lykkes i nogen grad, men det har slet ikke levet op til ambitionen. Desværre er den eneste erhvervsrepræsentant lige udtrådt grundet travlhed. 5

6 Vi har indledt et samarbejde med Frederiksberg Erhverv (den lokale erhvervs og handelsforening) om at lave nogle events i kvarteret, hvor erhvervslivet deltager og er medskabende. Det umiddelbare mål er at synliggøre erhvervslivet og skabe aktivitet og byliv i kvarteret. Endvidere er målet med dette samarbejde, at de erhvervsdrivende bliver opmærksomme på hinanden, bruger hinanden og danner netværk. Måske bliver det næste træk at facilitere dette. Det afhænger af resultaterne af og tilbagemeldingerne fra eventrækken. Indtil videre er et event afholdt. Desuden er planen, at ungeindsatsen (forankret i temaet Unges hverdag) i de kommende år skal være mere erhvervsrettet altså et fokus på job, fritidsjob og praktik. Det lokale erhvervsliv skal naturligvis også tænkes ind. 3. Forpligtende partnerskaber Partnerskab definerer vi som: Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret samarbejde mellem offentlige og private aktører. Aktørerne har ofte forskellige interesser og ressourcer, men med udgangspunkt i en fælles strategi og vision kan der skabes en synergieffekt (http://mbbl.dk/by/byfornyelse/omraadefornyelse/partnerskaber). Dog supplerer vi ovenstående med definition med offentlige aktører, som ikke er Frederiksberg Kommune og dermed en ekstern part Hvilke partnerskaber er der blevet etableret i de to første år? Mariendal Kirkeplads Kunstrute Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen Streetparty Udvikling af de offentligt tilgængelige arealer på Mariendalsvej Program for bedre forbindelser på Stjernen Forbedring af boldbane Gadegalleriet Skjulte Perler Lokalt kontor/open lab Byens Rum Frb 3.2. Hvilke aktører indgår i partnerskabet? Mariendal Kirkeplads Mariendal Kirke Kunstrute Områdefornyelse Fuglekvarteret, København Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen Københavns Kommune og foreningen Liv Under Buen Streetparty Game Udvikling af de offentligt tilgængelige arealer på Mariendalsvej Byggeselskab Mogens De Linde og AKB Stjernen 6

7 Program for bedre forbindelser på Stjernen AKB Stjernen Forbedring af boldbane AKB Stjernen Gadegalleriet KPC Skjulte Perler Creative Roots Lokalt kontor/open lab Creative Roots Byens Rum Frb Givrum 3.3. Hvilke indsatser har partnerskabet udført? Mariendal Kirkeplads Mariendal Kirke o Rådgiverkontrakt underskrevet. Nu følger yderligere inddragelse, projektering og endelig anlæg af ny plads Kunstrute Områdefornyelse Fuglekvarteret, København o Ved at indgå kontrakt med kurator. Kunstværker på tværs af kommunegrænsen etableres i løbet af Midlertidige aktiviteter under Bispeengbuen Københavns Kommune og foreningen Liv Under Buen o Har fået rådighed over areal under Bispeengbuen frem til sommeren Rådgiverkontrakt indgået. Der var kick off arrangement den 28. februar 2015 for midlertidig indretning af arealet og dertilhørende aktiviteter. Streetparty Game o Streetparty på AKB Stjernen i Udvikling af de offentligt tilgængelige arealer på Mariendalsvej Byggeselskab Mogens De Linde og AKB Stjernen o Har været med i udviklingen af grunden og dermed indgået i lokalplanprocessen, hvor vi gennemførte borgerinddragelse. Skal være med i konkretisering og etablering af de offentligt tilgængelige arealer. Program for bedre forbindelser på Stjernen AKB Stjernen o Er ved at indsamle viden og lokale inputs, så rådgiver kan udarbejde et program, som skal danne grundlag for fondansøgning. Forbedring af boldbane AKB Stjernen o Er ved at indhente tilbud. Kunstgræs på den eksisterende boldbane forventes etableret i Gadegalleriet KPC o Siden november 2013 har vi udstillinger med lokal islæt enten lokal kunstner eller med et lokalt emne. Gadegalleriet er midlertidigt og forventes afsluttet i august Skjulte Perler Creative Roots o Skjulte Perler er en græsrodsinitieret (Creative Roots) årlig begivenhed, hvor de skjulte kvaliteter i kvarteret forsøges fremhævet. Eventen er afholdt siden 2013, og planen er, det skal løbe områdefornyelsen ud med fokus på lokal forankring de kommende år. Lokalt kontor/open lab Creative Roots o Creative Roots åbner et anderledes mødested i kvarteret med open lab, kontorpladser og café i kvarteret. Områdefornyelsen vil 7

8 bruge nogen af kontorpladserne og får dermed (igen) lokal tilstedevær fra april Byens Rum Frb Givrum o Vores tidligere kontorfællesskab, som Givrum stod bag. Lejekonstellationen gik desværre i opløsning, og derfor lukkede kontoret ved udgangen af Bygningsfornyelse i den områdebaserede indsats 4.1. Er bygningsfornyelse en del af indsatsen med områdefornyelse? Ja, Frederiksberg Kommune har siden 2013 truffet beslutning om bygningsfornyelse af 6 ejendomme, hvoraf der er 5 andelsboligforeninger og én er privat udlejning. Der er i samme periode truffet beslutning om ét fælles gårdanlæg, og det forventes, at der herudover træffes beslutning om yderligere 2 3 anlæg i perioden frem til Der forventes fortsat stor søgning fra ejendomme og gårdanlæg i området Er der taget kontakt med grundejerne i området med henblik på istandsættelse af boligerne med støtte efter byfornyelsesloven? Der annonceres årligt i de lokale aviser, der dækker indsatsområdet. Da mængden af ansøgninger fra området har oversteget de af Kommunen afsatte beløb til byfornyelsesindsatsen, har der ikke været foretaget yderligere indsats for at opfordre ansøgninger. Det er dog hensigten, at der i indeværende år gøres en målrettet indsats for at opfordre såvel ejendomme som gårdanlæg i området til at søge midler inden Områdefornyelsesindsatsens udløb i Er der interesse blandt grundejerne for støttemulighederne efter byfornyelsesloven? Absolut! 5. Formidling 5.1. Hvordan bliver beslutningens enkelte aktiviteter formidlet (f.eks. ved brug af lokalavis, beboerblad, nyhedsbrev mv.)? Elektronisk nyhedsbrev, Facebook, lokalavis(er), flyers, plakater. Vi bruger også eksisterende kommunale kanaler som Desuden har vi et samarbejde med AKB Stjernens nyhedsbrev. Når vi flytter ind i det nye lokale kon 8

9 tor, vil vi også have en væg, som også kan ses ude fra gaden, hvor vi kan informere om igangværende og kommende projekter og aktiviteter Til hvilke(n) målgruppe(r) er projektet blevet formidlet? Vi forsøger at ramme bredt, når vi informerer om områdefornyelsen som helhed. Vi afholdt sammen med områdefornyelse Fuglekvarteret, København, en fest på genbrugsstationen, som ligger både i København og på Frederiksberg og i begge områdefornyelser. Festen markerede begyndelsen på begge områdefornyelser. Her informerede vi bredt om områdefornyelsen, ligesom vi indsamlede input og kontaktoplysninger på interesserede beboere, som vi sidenhen har brugt. Vi har også kortlagt kvarterets boligforeninger med kontaktoplysninger, som vi bruger til at sende relevante informationer, invitationer mv. til. Det til trods oplever vi desværre, at folk stadig ikke ved, at der er områdefornyelse. Det er og bliver en udfordring at komme ud til samtlige beboere. Afhængig af indholdet i de konkrete projekter, stiles formidlingen til den eller de relevante målgrupper. For eksempel er formidlingen om Streetparty i høj grad rettet mod kvarterets unge, og har vi holdt Åben skolegård event i forbindelse med vores arbejde med skolegården i kvarterets skole, Skolen på Duevej, som var meget rettet mod børnefamilier. Vi ville gerne med dette event formidle mulighederne i skolegården til forældrene. 6. Væsentlige udfordringer 6.1. Beskriv hvad der har været særligt vanskeligt de første to år i forhold til det samlede projekt og de enkelte indsatsområder. Mobilisering og deltagelse har været en udfordring. Måske oplever vi bagsiden af et mere åbent, fleksibelt program, som kræver et løbende udviklingsarbejde. Det tager tid! Erfaringen er, at det ofte er lettere at engagere folk om meget konkrete projekter, og langt hen ad vejen har vi først skulle udvikle de konkrete projekter. I parentes bemærket vil vi dog klart foretrække et åbent program, og vi havde heller ikke den nødvendige viden til at være helt konkrete i programskrivningsfasen eller tiden til at få den viden. Med det åbne program skal interessenterne virkelig på banen, og det tager tid at mobilisere. Vi har også oplevet det som en udfordring at få folk til at deltage, særligt når det har været lidt uhåndgribeligt og overordnet. For eksempel var det vanskeligt at få menige beboere til at forholde sig til en strategi for de bløde trafikanter. Vi har også oplevet udfordringer med at komme ud over rampen, så at sige. En områdefornyelse kan klassisk deles op i tre faser; mobilisering, etablering og forankring. Mens vi var i mobiliseringen fik vi to henvendelser, som vi bestemt ikke kunne ignorere. Områdefornyelse må og skal også handle om at gribe de bolde, 9

10 der pludselig viser sig. Vi fik en henvendelse fra Skolen på Duevej om at søge puljen Drøn på skolegården og fra Mariendal Kirke om at lave en fælles plads til gavn for både kirken og byen. Begge er oplagte muligheder, som ligger fuldstændig i tråd med programmet om at skabe flere muligheder for ophold og aktivitet i kvarteret og det er også to af de få reelle lokaliteter for at gøre dette i kvarteret. Derfor slog vi til. Det betød, at vi helt indledningsvist flyttede fokus fra en bred mobilisering til konkrete projekter. Det var en stor mulighed for hurtigt fysisk at manifestere områdefornyelsen med nogle fysiske og vigtige projekter. Desværre løb vi ind i hindringer, som har betydet, at projekterne endnu ikke er under realisering. De lever fortsat, er vigtigt at understrege, men planen var, at vi skulle være længere i dag, end tilfældet er. Dettes skyldes primært fondsafslag, langstrakte forhandlinger og en skoleudvidelse, som skolegårdsprojektet naturligvis skal tænkes sammen med. Virkeligheden viser sig ofte mere kompleks og kompliceret, end tidsplanen i første omgang fremstiller det Hvilke overvejelser har I gjort for at imødekomme udfordringerne? I forhold til mobilisering og deltagelse arbejder vi løbende på at gøre lokale beboere og brugere til ambassadører, og vi har et netværk af kontaktpersoner til ophængning/omdeling af flyers og plakater, som vi løbende arbejder på at udvide. Endvidere har vi blandt andet indgået samarbejde med AKB Stjernens nyhedsbrev. Vi arbejder også på at optimere vores hjemme og Facebookside i bestræbelserne på at nå bredere ud. Info væggen i vores kommende lokalkontor skal også bidrage til mobiliseringen. I relation til at få projekterne ud over rampen, knokler vi videre og finder løsninger på udfordringerne. Dernæst må vi hele tiden lære af erfaringerne og bringe dem ind i de kommende projekter. Endelig giver det også anledning til at overveje ambitionsniveauet. Kan det med fordel sættes ned og stadig gære en forskel og opfylde målsætningerne? Det er der ikke et entydigt svar på. Nogle gange ja, andre gange bestemt nej, men det er givtigt at have overvejelsen. 10

11 7. Andre forhold 7.1. Har kommunen de første to år i områdefornyelsesbeslutningen oplevet et behov for nye redskaber og metoder til udvikling af byområder? (f.eks. i processen, gennemførelsen, borgerinddragelsen mv.) - Hvis ja, hvilke? Mobilisering og deltagelse/inddragelse kan altid udvikles, og der skal altid reflekteres over dette. Inspiration til at kunne gøre dette, er meget velkomment. Set i lyset af vores to første år, kunne inspiration til hurtigt at komme ud over rampen også være interessant. Det bringer os videre til en refleksion over tiden til rådighed. 5 år forekommer som meget knap. Et eller to mere ville være en god idé. Mobilisering tager tid, og med mindre tingene virkelig tager fart de kommende tre år, vurderer vi det faktisk vanskeligt at bruge midlerne på fornuftig, kvalificeret og lokal forankret vis Deltager kommunen i erfaringsnetværk med andre kommuner eller aktører? - Hvis ja, hvilke? Ja. MBBLs netværk for større byer med områdefornyelse Faste møder med områdefornyelse Fuglekvarteret, København Sæt strøm på dit kvarter Byplanlaboratoriet 7.3. Er kommunen tilmeldt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nyhedsbrev, hvor der løbende bliver orienteret om ministeriets nye udgivelser og publikationer? Ja. Der kommer ikke så mange som tidligere, gør der? 8. Øvrige kommentarer 8.1. Har kommunen øvrige kommentarer af betydning for projektet? Kunne man i områdefornyelse i nogle særlige tilfælde afstå fra tilbudsloven? Selv mindre projekter, som for eksempel i udgangspunktet var ment som en hurtig synliggørelse, bliver en stor administrativ sag, fordi der skal indhentes tilbud med hertilhørende tildelingskriterier og vurderinger. Der skal selvfølgelig knyttes klare kriterier til, så det ikke misbruges. Det kunne for eksempel handle om den hurtige synliggørelse af områdefornyelse i et kvarter. 11

12 Dato Projektleders underskrift 12

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter Prioriterede indsatser STRATEGI Bedre forbindelser for bløde trafikanter NORDREFASANVEJ.FREDERIKSBERG.DK FACEBOOK.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET INSTAGRAM.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET 1 2 Strategi - Bedre

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET

GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET C Livingwalls (også omslag) Indhold: Introduktion side 0 Til dit fortov side 09 Kort A-E side - Priser og pakker side 8-9

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Inger Haarup Borchmann, Bascon

Inger Haarup Borchmann, Bascon Forsøgsprojektet Samskabelse i by- og områdefornyelsen med smarte og digitale redskaber Seminar om digital dialog i by- og områdefornyelsen, Nykøbing Falster 4.februar 2016 Inger Haarup Borchmann, Bascon

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Investeringsredegørelse Nordre Fasanvej Kvarteret, det nordlige Frederiksberg og omkringliggende områder

Investeringsredegørelse Nordre Fasanvej Kvarteret, det nordlige Frederiksberg og omkringliggende områder Investeringsredegørelse 2013 Nordre Fasanvej Kvarteret, det nordlige Frederiksberg og omkringliggende områder Investeringsredegørelse 2013 Nordre Fasanvej Kvarteret, det nordlige Frederiksberg og omkring

Læs mere

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Baggrund På mødet den 28. oktober 2014 (sag nr. 14) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget: at der nedsættes et forum bestående af skoleledere,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 Dagsorden Velkomst v. Jørgen Christensen Status for områdefornyelsen Præsentation af indsatsområderne

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere