Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd"

Transkript

1 Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd ved Rådets sekretariat Indledning Folkekirkens mellemkirkelige Råd er repræsentativt sammensat af valgte eller udpegede medlemmer fra folkekirkens 10 stifter. Herudover sidder der i Rådet to biskopper udpeget af Kirkeministeriet ligesom en repræsentant fra Kirken i Grønland har sæde i Rådet. Rådet sammensættes for fire år ad gangen. Således konstituerede et nysammensat Råd sig på møde den 3. april 2014 med Mogens S. Mogensen (Haderslev Stift) som formand, Christian Roar Pedersen (Aalborg Stift) som næstformand samt Bent Normann Olsen (Lolland-Falsters Stift) som parlamentarisk kasserer. Rådet har i 2014 afholdt ét konstituerende møde, fire ordinære rådsmøder samt et todages møde med repræsentanter fra det mellemkirkelige arbejde og udvalg for mission i de 10 stifter. Et sådan møde afholdes årligt for at orientere stifterne om Rådets samlede nationale og internationale mellemkirkelige indsats og for at stifternes repræsentanter kan give feedback til Rådet. Herudover afholdt Rådet i maj måned et internatseminar på Hotel Nyborg Strand med henblik på en dybere drøftelse af Rådets arbejdsopgaver de kommende år. Det er Rådets primære opgave at administrere folkekirkens medlemskaber af nationale og internationale kirkelige organisationer, herunder at tage stilling til ind- og udmeldelse af disse organisationer (jf. Rådets bekendtgørelse 1, stk. 1). Dette indebærer, at Rådet følger arbejdet i organisationerne, men også, at der i Rådets arbejde sigtes på at formulere politikker, som afspejler Rådets holdninger til de arbejdsgrene og initiativer, organisationerne beskæftiger sig med. Rådet ser det således som en afgørende opgave at være med til at præge arbejdet og den strategiske og emnemæssige udvikling i organisationerne, herunder at lade en røst lyde, som afspejler en bred folkekirkelig forståelse af det at være kirke. Da folkekirken ikke har én røst, er det imidlertid ofte netop det at lade divergerende meninger komme til orde, som er folkekirkens hovedbudskab ved generalforsamlinger og i organisationernes styrende organer. Heri ligger der et genuint folkekirkeligt træk, som er afgørende for det fingeraftryk, Rådet ønsker at sætte på de organisationer, folkekirken er medlem af. Folkekirken er medlem af en række større og mindre nationale og internationale organisationer, som igen hver for sig og sammen arbejder med adskillige kirkelige, samfundsmæssige og teologiske emner. For at følge arbejdet i de enkelte organisationer har Rådet nedsat en række arbejdsgrupper, som gennem inddragelse af særlige ressourcepersoner og de repræsentanter, der er udpeget af Rådet til at sidde i organisationernes styrende organer, har særligt ansvar for at følge den enkelte organisations arbejde og rapportere til det samlede Råd. [1]

2 Rådets arbejdsgrupper har i 2014 typisk været samlet 2-3 gange. Arbejdsgrupperne udgør ofte de fora, hvor Rådets engagementer og kortere eller længere projekter tager deres begyndelse efter inspiration fra internationale tiltag eller problemstillinger. Det er også i disse arbejdsgrupper generalforsamlingerne i organisationerne forberedes og efterbehandles for folkekirkens vedkommende. Rådet har gennem en årrække set det som sin opgave at gøre de internationale organisationer bredt kendte i folkekirken. Det er en prisværdig opgave at stille sig, men også en indsats, som har givet et relativt lille afkast. Rådet har derfor valgt at anvende færre kræfter på at formidle organisationernes eksistens til den brede folkekirkelighed. Det, der fremover vil få fokus, er, hvordan de organisationer, folkekirken er medlem af, kan informere og kvalificere det mellemkirkelige arbejde, der i øvrigt udføres i regi af Rådet mission, arbejdet med trosfrihed og forfulgte kristne, deltagelse omkring reformationsjubilæet etc. Disse emner interesserer bredt i folkekirken, og Rådet henter god inspiration fra de internationale mellemkirkelige platforme. Det vil de kommende år være Rådets opgave at identificere mellemkirkelige brændpunkter i folkekirken og bidrage til disses behandling via international, mellemkirkelig erfaringsudveksling, som Rådet har adgang til gennem medlemskaberne af internationale organsiationer. Det er ikke instrumenterne og værktøjet, der er interessant, men udkommet og kvaliteten af det arbejde, der udføres. En samlet studierejse for Rådet og folkekirkens biskopper til Genève i november 2014, hvor deltagerne fik lejlighed til at grave dybere i Det Lutherske Verdensforbunds og Kirkernes Verdensråds prioriteringer og arbejdsopgaver, konkluderede bekræftende på spørgsmålet om medlemskabernes relevans og aktualitet. Såvel rådsmedlemmer som de deltagende biskopper udtrykte således enighed om, at folkekirken ikke kan ses som en isoleret kirkelig eksistens, men som en kirke, der både har en rolle som giver internationalt og som modtager lokalt. Rådet har udover de organisationsrelaterede arbejdsgrupper nedsat en teologisk arbejdsgruppe, som har ansvar for at følge og vurdere teologiske tiltag i de nationale og internationale kirkelige organisationer. Ligeledes er der fra Rådet nedsat en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for udviklingen af Rådets arbejde vedr. folkekirkens mission. Nedenfor aflægger Rådet beretning for de væsentligste organisationsrelaterede aktiviteter, projektarbejde, kommunikation samt økonomi og sekretariat i Det lutherske Verdensforbund Der pågår flere interessante tiltag i Det lutherske Verdensforbund (LVF), og de primære anknytningspunkter for folkekirkelig deltagelse i 2014 var, som de forgående år, det globale rådsmøde og efterårets regionale europæiske møde. Herudover har der været dansk deltagelse i et teologisk seminar på Luthercenteret i Wittenberg. Det overordnede indtryk er, at driften af organisationen [2]

3 er tilfredsstillende. Folkekirken er repræsenteret i LVF Rådet, organisationens øverste organ, via biskop emeritus Niels Henrik Arendt, mens lektor Ulla Morre Bidstrup er teologisk rådgiver for LVF Rådet. Det globale rådsmøde blev i 2014 afholdt i Medan, på den nordlige del af Sumatra i Indonesien. Her lever lutherske kristne i en asiatisk, muslimsk kontekst. I Medan-området er omkring 30 % af befolkningen kristne. Der er flere millioner lutherske kristne i Indonesien organiseret i mange kirker grundet variation i sprog, etnicitet, oprindelse mv. Rådsmødet var uden punkter af kontroversiel art, men dog må LVF forholde sig til en nedgang i omfanget af arbejde, der angår udvikling og kapacitetsopbyggelse (organiseret i Department for Mission and Development), primært grundet flere kirkers ønske om at støtte udviklingsprojekter i den tredje verden bilateralt og ikke gennem agenturer, som fx Det lutherske Verdensforbund. Efterårets regionale møde blev afholdt i Rom, Italien. Disse regionale møder inkluderer ofte repræsentanter fra de mindre, lutherske medlemskirker, som ikke alle er repræsenteret i LVF s råd. Derfor giver disse møder anledning til større kendskab til og mulighed for networking blandt disse mindre søsterkirker i vores egen region, typisk østeuropæiske kirker. Mødet var i 2014 tillige en mulighed for at blive introduceret til det imponerende arbejde, som den lille lutherske kirke i Italien forestår, både i relation til de mange bådflygtninge, som forsøger at krydse Middelhavet, og i relation til det diakonale arbejde, der udføres i Italien. Endelig gav mødet anledning til en session, hvor Kardinal Koch fra Det pavelige Råd til fremme af Kristen Enhed deltog. Her drøftedes bl.a. muligheder for videre samarbejde mellem LVF og Vatikanet, dog uden konkrete nybrud. I forlængelse af den luthersk-katolske dialogs nylige arbejde med det i 2013 udgivne dokument, From Conflict to Communion, har man i LVF arbejdet med et andagtsmateriale, der forventes at udkomme i Det er et materiale, der gennem opfordring til afholdelse af fælles andagter lokalt mellem lutherske og katolske menigheder tilskynder en fælles markering af reformationsjubilæet i LVF havde i 2014 gennem den koordinerede nødhjælpsindsats, som støttes af medlemskirkerne og relaterede agenturer, mulighed for at hjælpe over 2 millioner flygtningen og internt fordrevne personer fra områder som Nordirak, Den Centralafrikanske Republik, Colombia og Syrien. Ikke tidligere i LVF s historie har man kunnet hjælpe så mange mennesker. Kirkernes Verdensråd Kirkernes Verdensråd (KV) er en af de kirkeligt set bredeste platforme for mellemkirkelig dialog, som findes, og omfatter udover protestantiske kirkesamfund også anglikanske og ortodokse kirker. Bredden er på samme tid organisationens styre og svaghed. Den meget brede opbakning giver legitimitet og er med til at bevare KV som netop en af verdens bredeste mellemkirkelige platforme, men samtidigt er varieteten af medlemskirker så stor, at centrale kirkelige diskussionspunkter [3]

4 kan synes at rive gulvtæppet væk under fødderne. I KV deler vi medlemskab men ikke nødvendigvis teologisk overbevisning. Netop i KV s teologiske arbejde har folkekirken fra og med 2014 fået en central plads. Organisationens kommission for teologi og kirke, det såkaldte Faith and Order, har udpeget ph.d. studerende på Aarhus Universitets afdeling for teologi, Maria Louise Munkholt Christensen, som ungdomsmedlem. Kommissionen arbejder typisk med nogle af de teologiske brændpunkter, som i kirkehistorien har været signifikante som kirkeadskillende elementer, fx dåb, nadver og sakramentslære generelt. Også kirkesyn og forståelsen af kirkens rolle og natur har de senere år været genstand for drøftelser i Faith and Order, en øvelse, der grundet den store kirkelige og teologiske varietet naturligvis er behæftet med en del vanskeligheder men samtidigt derfor udgør en unik mulighed for dialog, hvor folkekirken nu får en ung stemme. Udover denne plads i Faith and Order er folkekirken repræsenteret i KV s øverste organisationspolitiske organ, Centralkomiteen, via politisk rådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, Kirsten Auken, der blev indvalgt på KV s generalforsamling i Busan, Sydkorea, i Kirsten Auken arbejder i Centralkomiteen særligt med spørgsmål vedr. organisationens kommunikation. Herudover har biskop i Kirken i Grønland, Sofie Petersen, sæde i Centralkomiteen, hvor hun samtidigt er formand for organisationens arbejde med oprindelige folk. Sofie Petersen sidder i Centralkomiteen i anden periode efter genvalg på generalforsamlingen i KV har via sit verdensomspændende kirkelige netværk adgang til og forpligtelse til at beskæftige sig med verdens politiske konflikter, hvor kirker og religiøse mindretal ofte trækker det korteste strå. KV har også i 2014 været aktiv i verdens brændpunkter ved at lytte til kirkernes stemme i fx Ukraine, Nigeria og Irak. I forhold til den prioritet i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, der handler om trosfrihed og forfølgelse af kristne mindretal, er der et åbenlyst koblingspunkt mellem folkekirken på den ene side og KV med de ressourcer og den viden fra berørte kirker, organisationen sidder inde med, på den anden. Konferencen for Europæiske Kirker Da Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) i 2013 holdt generalforsamling, vedtog man nye vedtægter, der medførte en række organisationsændringer. Således blev den tidligere, medlemstalrige, centralkomite erstattet af en 20-personers bestyrelse, der nu mødes to gange om året. Folkekirken har ingen repræsentant indvalgt bestyrelsen. Dog er næstformand i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, sognepræst Christian Roar Pedersen, suppleant til bestyrelsen og han følger derfor KEKs arbejde tæt. KEKs virksomhed har hidtil været udført gennem tre forskellige kontorer i henholdsvis Genève, Strasbourg og Bruxelles. Endvidere har en væsentlig del af programarbejdet ligget hos to kommissioner med delvist selvstændige ledelsesorganer og medlemskredse: Kommissionen for Kirke og [4]

5 Samfund (CSC) samt Kirkernes Kommission vedrørende Migranter i Europa (CCME), begge med kontor i Bruxelles. Med udgangen af 2014 blev KEKs kontor i Genève imidlertid nedlagt. KEK har nu sit hovedkontor i Bruxelles og er blevet formelt sammenlagt med CSC, således at CSC s aktiviteter nu udføres under ansvar overfor KEKs bestyrelse. For CCME har man indtil videre opretholdt den delvise selvstændighed. Således kan kirker vælge at være medlem af CCME og betale et særskilt kontingent hertil. Dagligt kontorfællesskab og ledelseskontakt i Bruxelles sikrer dog tæt koordinering mellem KEK og CCME. Det er håbet, at de beskrevne rationaliseringer af organisationen frigør ressourcer til mere effektivt program- og kommunikationsarbejde. KEK vedligeholder på vegne af medlemskirkerne en tæt faglig og politisk kontakt til EU's forskellige institutioner. Denne opgave bliver gjort lettere af hovedkontorets flytning til Bruxelles. Kontakten til EU foregår på alle niveauer, lige fra deltagelse i et årligt møde med præsidenterne for såvel EU's Råd som Parlamentet og Kommissionen og til deltagelse i en række af Kommissionens faglige udvalg på områder, hvor de europæiske kirker spiller en rolle. Den stærkt øgede flygtningetilstrømning til Europa som følge af krige og forfølgelser i landene syd og øst for Middelhavet har fyldt meget på KEKs dagsorden i 2014 ikke mindst fordi adskillige af medlemskirkerne især i Sydeuropa er meget aktive i arbejdet med at mildne den voldsomme humanitære krise. Også i folkekirken har kristenforfølgelser og modtagelsen af asylansøgere optaget mange menigheder og enkeltpersoner i På denne baggrund tog Folkekirkens mellemkirkelige Råd initiativ til, at sagen blev taget op af KEKs bestyrelse på dennes møde i december. Drøftelsen her mundede ud i en officiel udtalelse fra KEK med indtrængende appeller til Europas ledere, såvel politiske som kirkelige, om forstærket indsats i forhold til menneskerettigheds- og flygtningekrisen i Mellemøsten. En væsentlig del af KEKs arbejde udføres igennem et antal faglige ekspert- og arbejdsgrupper sammensat af repræsentanter for medlemskirkerne. I 2014 har fra folkekirken lektor Hanna Broadbridge deltaget i arbejdsgruppen om uddannelse. Arbejdsgruppen om bioetik og bioteknologi har haft lektor i systematisk teologi på Aarhus Universitet dr. theol. Ulrik Becker Nissen som medlem. På en række andre faglige områder er KEK også særdeles aktiv - som eksempler kan nævnes klima og forholdene for migrantarbejdere i Europa. Fremdeles er KEK tillige rammen om den teologiske og ekklesiologiske dialog medlemskirkerne imellem. Fællesskabet af Protestantiske Kirker i Europa (Leuenberg) Kirkefællesskab af Protestantiske Kirker i Europa (CPCE) har eksisteret siden den såkaldte Leuenberg-konkordie blev forfattet i 1973 og samler for tiden 94 lutherske, reformerte, unerede og metodistiske kirker fra mere end 30 lande. Men hvad betyder det reelt at være i kirkefællesskab? [5]

6 Arbejdet med at oversætte konkordiens paragraffer til teologisk holdbar og kirkeligt brugbar fælles forståelse pågår stadig. I 2014 har CPCE udarbejdet et udkast til et fælles formelt dokument om Kirkefællesskab. Lektor Bo Kristian Holm, Aarhus Universitet, er folkekirkens repræsentant i arbejdsgruppen bag dokumentet, der er på vej ud til behandling hos medlemskirkerne. Leuenberg-fællesskabet tilskynder medlemskirker til dialog på nationalt plan. Således har Folkekirkens mellemkirkelige Råd igangsat læresamtaler mellem folkekirken og Metodistkirken i Danmark, der vil munde ud i en rapport med anbefalinger om forholdet mellem de to kirkesamfund (se også nedenfor). CPCE er dog ikke kun ramme om teologiske og læremæssige samtaler mellem medlemskirkerne selv men også i forhold til andre kirkesamfund. Således indledte CPCE og Den anglikanske Kirke i 2014 en række af formelle samtaler om emner, der adskiller kirkerne. I dette arbejde repræsenteres folkekirken af professor MSO Christine Svinth-Værge Põder, Københavns Universitet. I en af CPCE s teologiske ekspertgrupper, arbejdsgruppen om socialetik, har professor MSO Ulla Schmidt, Aarhus Universitet, sæde. Ekspertgruppen arbejder med eutanasi blandt flere andre emner med etiske implikationer. Provst Kirsten Jørgensen er medlem af Rådet, CPCEs øverste organ mellem generalforsamlingerne. I 2014 blev CPCE-rådsmødet afholdt i København med folkekirken som vært. Porvoo-fællesskabet Arbejdet i Porvoo-fællesskabet mellem anglikanske og lutherske kirker følger en arbejdsplan, som lægges for nogle år ad gangen. I 2014 blev der afholdt to større begivenheder i denne sammenhæng. For det første var der Porvoo Church Leaders Consultation der afholdes hvert fjerde år, hvortil medlemskirkerne kan sende op til fire deltagere: gejstlige, lægpersoner og unge. Temaet for denne seneste konsultation var Mod større enhed og tættere fællesskab, som gav anledning til at drøfte emner af relevans for kirkerne under indledende indlæg fra fællesskabets to formænd. Mødet blev afholdt i september i York, England. Kirkemødet i York gav tillige anledning til optagelse af to nye kirker som fuldgyldige medlemmer i Porvoo-fællesskabet. Der er tale om to mindre kirker: Den lutherske Lettiske Eksilkirke og Den lutherske Kirke på de Britiske øer. De tilsluttede sig formelt fællesskabet ved at underskrive Porvooerklæringen i forbindelse med en gudstjeneste. Dermed rummer Porvoo-fællesskabet nu i alt 15 kirker, 6 anglikanske og 9 lutherske, og herudover er en observatørkirke. Den anden større begivenhed i Porvoo-samarbejdet var afholdelsen af en konsultation om etik og økonomi, som blev til på direkte opfordring af kirkefællesskabets ledende biskopper for år tilbage. Blandt andet var det magtpåliggende at sætte disse emner til diskussion i kølvandet af finanskrisen, da flere af kirkerne selv og de lande nogle af kirkerne er hjemmehørende i, blev påvirket i [6]

7 større eller mindre omfang af den økonomiske krise. Denne konsultation blev afholdt i Bad Boll, i nærheden af Stuttgart, Tyskland i november. Danske Kirkers Råd Folkekirkens mellemkirkelige kontakter på nationalt niveau finder først og fremmest sted gennem Danske Kirkers Råd, hvor folkekirken er medlem, repræsenteret gennem biskop Peter Fischer- Møller, Roskilde Stift, og sognepræst og medlem af Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Christian Roar Pedersen, Aalborg Stift. Danske Kirkers Råd er en national platform for samtale kirkerne imellem, hvor en samlet stillingtagen eller dialog skønnes mulig og givtig. Herudover engagerer medlemmer af Folkekirkens mellemkirkelige Råd sig løbende i nogle af de arbejdsgrupper og udvalg, som Danske Kirkers Råd administrerer. I 2014 gælder dette sognepræst Birte Jacobsen og domprovst Anders Gadegaard, der udpeget af Folkekirkens mellemkirkelige Råd sidder med i Danske Kirkers Råds Kontaktgruppe mellem kristne og muslimer. Endvidere er sognepræst og medlem af Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Niels Iver Juul, engageret i Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe vedr. trosoplæring, hvor han sammen med sognepræst Torben Bramming repræsenterer folkekirken. Arbejdsgruppen fokuserer på trosoplæring som et fælles anliggende på tværs af kirkelige tilhørsforhold og traditioner. Folkekirkens mission Opgaven at integrere paraplyorganisationen Folkekirkens Mission i Folkekirkens mellemkirkelige Råd er efter 2½ år ved at være gennemført. Det betyder, at den gamle organisationsbetegnelse Folkekirkens Mission, som indikerede en selvstændig organisation, ikke anvendes mere. Fokus på mission er ikke svækket, men missionsperspektiver tydeliggøres gennem integrationen netop som en naturlig del af kirkens mellemkirkelige arbejde, ligesom internationalt missionsarbejdes mellemkirkelige karakter gøres nærværende. Sammenhængen blev i 2014 bl.a. synliggjort ved årets missionskonference, der med titlen Det gode samarbejde på tværs i folkekirken havde fokus på styrkelse af samvirket mellem kirkens mange enheder og niveauer. Ved denne konference var der god repræsentation fra stiftsudvalg for både mission, religionsmøde og det mellemkirkelige arbejde. Konferencen bekræftede, at der er mere, som sammenholder end adskiller disse udvalg. Det giver derfor god mening i forhold til fx stiftskommunikation, kommunikation med sogne, m.v. at tænke sammen og arbejde sammen. Det umiddelbare resultat af konferencen er en checkliste på 50 punkter, som stiftsudvalg kan benytte i udviklingen af deres arbejde. Rådets arbejde vedr. folkekirkens mission har de sidste par år arbejdet tæt med omkring udviklingen af udviklingsarbejdet Kirken på landet. Dette er begrundet i, at der her er tale om en aktuel folkekirkelig missionsudfordring i den forstand, at projektet udfordrer sognemenigheder til i højere grad at lære at gøre sig gældende uden for kirkens mure som en aktiv del af lokalsamfundet [7]

8 og dets udfordringer. Dette udviklingsarbejde har vakt stor interesse og mødt megen velvilje bredt i folkekirken og vil de kommende år blive et stort indsatsområde i folkekirken. Rådet vil fremdeles følge projektet, idet det lærer traditionel mission at tænke ny mission og bidrager til forståelse af og erfaring med et aspekt af mission i det nære inden for sognegrænsen. Arbejdet vedrørende folkekirkens mission organiseres i en arbejdsgruppe under Rådet, som samtidigt er hjemsted for projektet Trosfrihed forfulgte kristne. Se nedenfor. Rådets arbejde vedr. folkekirkens mission støttes af en række folkekirkelige missionsselskaber og udvikles i frugtbart samarbejde med disse. Trosfrihed forfulgte kristne Med en projektbevilling på kr fra Fællesfonden blev det i 2014 muligt at foretage en vigtig videreudvikling af projektet, der blev iværksat i Bevillingen blev givet til formidling af anliggendet til folkekirkens menigheder. Det var umuligt at forudsige, at 2014 i den grad ville gøre denne sag højaktuel som følge den tiltagende krise i Mellemøsten, der kulminerede med ISISbesættelsen af Mosul i august måned. Netop denne begivenhed resulterede i stor folkekirkelig opmærksomhed. Eftersom krisen ikke på nogen måde er løst, er denne opmærksomhed fremdeles til stede i mange menigheder. Det har derfor været meget meningsfuldt at udvikle og tilbyde ressourcer til gudstjenester og forskellige former for menighedsengagement via hjemmesiden Kirkelige medier har været meget villige og flittige til at skrive om sagen. En undersøgelse af dagbladenes dækning af religionsforfølgelse viser, at der er sket en meget markant stigning i den offentlige opmærksomhed på problemet. Ved siden af dette engagement i forhold til folkekirkens menigheder, har Rådet været involveret i arbejdet for at skabe større politisk opmærksomhed omkring problemet med forfulgte og diskriminerede kristne minoriteter: Et samråd i Folketingets Udenrigsudvalg gav i foråret anledning til, at biskopperne sendte en henvendelse til udenrigsministeren om øget fokus på problemet. Efterfølgende er der ført samtaler med politikere og med Institut for Menneskerettigheder med henblik på at få styrket indsatsen. I november blev der afholdt en høring på Christiansborg om religionsfrihed og forfulgte kristne. Og i december gav Institut for Menneskerettigheder tilsagn om at sætte mere fokus på sagen. Samtaler med politikere vil fortsætte i Efter dansk initiativ enedes man ved det nordiske primatmøde for regionens ledende lutherske biskopper i april om at undersøge nordiske samarbejdsmuligheder. Rådet inviterede herefter nordiske økumeniske partnere til en samtale om, hvordan de nordiske kirker kan styrke indsatsen for trosfrihed. Ud fra det kendskab, som dette møde gav til nordiske kirkers indsats på området, skal konkrete fremtidige samarbejdsmuligheder udredes. [8]

9 Alle projektaktiviteter, som anført i ansøgningen om støtte fra Fællesfonden, er i løbet af 2014 blevet gennemført. Men projektets anliggende har ingenlunde mistet sin aktualitet og vil fremdeles være et fokusområde for Rådet, også ud over 2015, hvor projektet oprindeligt var sat til at slutte. Bilateral dialog med Metodistkirken i Danmark Den bilaterale dialog mellem Metodistkirken i Danmark og folkekirken blev påbegyndt efteråret 2012 og skal efter planen fortsætte ind i Samtalegruppen har udviklet en god modus for arbejdet, som er præget af tillid og villighed til at diskutere såvel dogmatisk/teologiske som organisatoriske spørgsmål og problemstillinger. Indtil videre har samtalegruppen diskuteret emner vedr. dåb og medlemskab, retfærdiggørelse, embedssyn, nadver og kirkesyn. Nok er der forskelle de to kirkesamfund imellem men ikke i en grad, der efter samtalegruppens vurdering er af kirkeadskillende karakter. Der arbejdes frem mod et egentligt slutresultat baseret dels på en gennemskrivning af skriftlige gruppeoplæg og opsummerende drøftelser, dels på lignende aftaler i de andre nordiske lande. Endeligt er det hensigten, at der afholdes løbende konsultationer også efter færdiggørelse af slutresultat, hvilket er i tråd med hensigten ved tilslutningen til Leuenberg-kirkefællesskabet, som både Metodistkirken i Danmark og folkekirken er fuldgyldige medlemmer af. Kommunikation Rådet vedtog i 2013 en kommunikationsstrategi, som styrer kommunikationsarbejdet frem til En række af de vigtige målgrupper for Rådets kommunikation optræder samtidig selv på forskellig vis som mellemkirkelige aktører. Dette gælder i særlig grad stiftsrådene og de mellemkirkelige stiftsudvalg, biskopperne samt de internationale organisationer, som Rådet varetager folkekirkens medlemskab af. Derfor går Rådets kommunikation i høj grad begge veje: Rådet skal fra sekretariatet kommunikere med stiftsråd og stiftsudvalg men bestræber sig samtidigt på, at udveksle viden mellem de enkelte stifter om lokale mellemkirkelige aktiviteter. Biskopperne skal løbende orienteres om mellemkirkelige sager men deltager også selv sammen eller enkeltvis i mellemkirkelige møder og arrangementer. Kommunikationen i denne form har sjældent karakter af massekommunikation, men snarere af videndeling og direkte, specialiseret kommunikation mellem et mindre antal interessenter. Rådets sekretariat udfører på denne vis dagligt et stort, relativt usynligt kommunikationsarbejde i kraft af sin vigtige rolle som videnscenter og informations-hub. I denne sammenhæng varetages en omfattende, regelmæssig kontakt til både den kirkelige verden, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt til internationale samarbejdspartnere. [9]

10 Mens denne specialiserede kommunikation opleves som kvalificeret og velfungerende, er der rum for styrkelse af den offentlige kommunikation. En ny og forbedret hjemmeside er et længe næret ønske hos Rådet. Den nye hjemmeside bliver til i forbindelse med folkekirken.dk s fornyelse. Efter den oprindelige plan skulle arbejdet have været afsluttet i 2014, og en del forberedelsesarbejde er blevet udført. Den tekniske udvikling af hjemmesiden har imidlertid trukket ud, hvorfor en ny hjemmeside for Rådets arbejde har været i venteposition og tidligst forventes klar medio I samme ombæring forventes et nyt e-nyhedsbrevsmodul taget i brug. Til sammen vil dette modernisere og forbedre rammerne for Rådets løbende generelle kommunikation betragteligt. Økonomi Folkekirkens mellemkirkelige Råd finansieres for langt størstedelens vedkommende gennem Fællesfondens midler på linje med andre nationale folkekirkelige institutioner, f.eks. pastoralseminarierne og præsternes efteruddannelse. Fællesfonden, som bestyres af Kirkeministeriet, bidrog i 2014 med en rammebevilling på kr til Folkekirkens mellemkirkelige Råds drift, herunder dækning af folkekirkens kontingenter til de internationale organisationer. Rådet har herudover i 2014 efter separat ansøgning modtaget kr til en oplysningskampagne vedr. trosfrihed/forfulgte kristne primært overfor sognemenigheder i folkekirken. Finansieringen beskæres årligt i overensstemmelse med Fællesfondens systematiske 2 % beskæring af rammebevillingerne til de folkekirkelige institutioner. Udover Fællesfondens bidrag figurerer Rådet med et mindre beløb på finansloven, i 2014 kr Endeligt bidrager en række frie folkekirkelige missionsorganisationer økonomisk til arbejdet vedr. folkekirkens mission, i 2014 med kr MKR arbejder ud fra en rådsbeslutning om sund økonomi og stabilitet for medarbejderne gennem en begrænset kapitalopsparing. Hertil kommer en række øremærkede opsparinger til fornyelse af kontormaskiner, udgivelse af nyt informationsmateriale og vedligeholdelse af lokaler samt udskiftning af inventar. Rådet sparer på samme vis gennem øremærkninger op til folkekirkelige delegaters deltagelse i generalforsamlingerne i de internationale organisationer. Her er tale om udgifter til deltagelse, der normalt er relativt høje grundet et stort antal deltagere fra folkekirken - det høje medlemstal hjemler relativt mange delegater - og udgiften fordeles derfor over en årrække frem for at dominere det enkelte budgetår. Sekretariat Folkekirkens mellemkirkelige Råds daglige arbejde administreres fra Rådets sekretariat. Sekretariatet bemandedes størstedelen af 2014 med seks faste stillinger: Regnskabsfører Susanne Bak Knud- [10]

11 sen i en 20 timers flex-ansættelse, og sekretær Dorte Laurberg Vedel med 34 timer. Rebekka Højmark Svenningsen, som er Europa- og kommunikationsmedarbejder med ansvar for relationerne til KEK og Leuenberg-kirkefællesskabet, er ansat på 37 timer, mens Birger Nygaard på halv tid fungerer som medarbejder vedr. folkekirkens mission. Birger Nygaard har tillige varetaget arbejdet med Rådets oplysningskampagne vedr. Trosfrihed - forfulgte kristne overfor sognemenigheder i folkekirken med ca. 8 timer ugentligt. Thorsten Rørbæk er Rådets teologiske medarbejder med 37 timer og dækker endvidere relationen til Det lutherske Verdensforbund og Porvoo samarbejdet. Rebekka Højmark Svenningsen gik i september 2014 på barselsorlov. Hendes opgaver varetages således midlertidigt af Tage Kleinbeck. Den mangeårige redaktør af Rådets engelsksprogede nyhedsbrev, Edward Broadbridge, fratrådte i Sekretariatet ledes af sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen, som udover ledelsesfunktionen og det strategiske arbejde med Rådet varetager de organisatoriske relationer til Kirkernes Verdensråd og Danske Kirkers Råd. Der har igen i 2014 været afsat midler på budgettet til efteruddannelse og udvikling af eksisterende kompetencer blandt sekretariatsmedarbejderne. Der er desuden gennem de seneste år etableret en tradition med at samle sekretariatet til et årligt eksternt sekretariatsseminar udenfor de normale fysiske rammer. Her drøftes overordnede administrative udfordringer og arbejdsgange, normalt efter oplæg fra medarbejderne. Rutinemæssigt afholdes ugentlige sekretariatsmøder mandag morgen, hvor medarbejderne sammen med sekretariatschefen drøfter løbende opgaver og orienterer hinanden om ugen, der gik, og ugen, der kommer. Kommunikation og koordinering er i højsædet og samarbejde prioriteres, således at den enkelte bidrager med sit bedste i samspil med de øvrige medarbejdere. Sekretariatet indgår i et kontorfællesskab med en række frie kirkelige organisationer på Den Danske Diakonissestiftelse, Frederiksberg. En vis del af gensidig sparring og udveksling af erfaring og faglig viden finder naturligt sted mellem de samlede medarbejdere til fordel for de involverede og til gavn for arbejdets udførelse, kvalitet og koordinering. Herudover deles en række kontormaskiner sekretariaterne imellem. [11]

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg T: +45 33 11 44 88 interchurch@interchurch.dk www.interchurch.dk Frederiksberg, den 28. april 2016 J.nr. 013 BN/rhs Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Vejle, den 31. januar 2014 J.nr. 013 JSS/dlv Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 4. december 2013 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, fredag den 5. februar 2016 kl. 15-17

Læs mere

Protokol og referat fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, onsdag den 7. december 2016 kl. 13:00 til 17:00, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Protokol og referat fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, onsdag den 7. december 2016 kl. 13:00 til 17:00, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Frederiksberg, den 7. december 2016 J.nr. 013 MK Protokol og referat fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, onsdag den 7. december 2016 kl. 13:00 til 17:00, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Til

Læs mere

Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 4. september 2013 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag d. 4. september

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/12

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/12 Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 2. maj 2012 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 3. december 2014 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 6. maj 2015 J.nr. 013 BN/TK Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd tirsdag den 6. maj 2014 klokken 10:00

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Det mellemkirkelige Råd PROTOKOL 3/08

Det mellemkirkelige Råd PROTOKOL 3/08 Det mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 23.april, 2008 J.nr. 013 JSS/ka MKR 3/08 Protokol fra møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd lørdag den 31. januar 2015 klokken

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 5. december 2012 J.nr. 013 JSS/--- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 3. april 2014 J.nr. 013 JSS/--- Protokol fra konstituerende møde i Folkekirkens

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 4/11

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 4/11 Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 7. december 2011 kl. 11:00

Læs mere

Det mellemkirkelige Råd PROTOKOL 4/08

Det mellemkirkelige Råd PROTOKOL 4/08 Det mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 5. september 2008 J.nr. 013 JSS/ka MKR 4/08 Protokol fra møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Sekretariatets Årsberetning 2011 Ved Sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Jørgen Skov Sørensen 1. Kaffe og te i det mellemkirkelige arbejde Schweiz. Genève.

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 2. september 2009 J.nr. 013 JSS/jn MKR 3/09 Protokol fra møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 6. februar 2009 J.nr. 013 JSS/ka MKR 1/09 Protokol for møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 5. maj 2010 J.nr. 013 JSS/jn Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/11

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 2/11 Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 4. maj 2011 J.nr. 013 JSS/jn Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 9. december 2009 J.nr. 013 JSS/jn MKR 4/09 Protokol Protokol fra møde

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T. 2. Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd

S T I F T E L S E S D O K U M E N T. 2. Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede 1. Danske Kirkers Råd 2. Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd stifter herved et legat under navnet Det Økumeniske Studielegat med hjemsted i Frederiksberg

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 13. maj 2009 J. nr. 013 JSS/jn MKR 2/09 Protokol for møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning

Læs mere

Folkekirken og Porvoo

Folkekirken og Porvoo Folkekirken og Porvoo Den 3. oktober 2010 tilslutter Den danske Folkekirke sig Porvoo Fællesskabet. Porvoo Fællesskabet består af lutherske og anglikanske kirker i Norden, Baltikum samt Storbritannien

Læs mere

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER OKTOBER 2014 VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 1 Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig, selvejende institution. 2 Folkekirkens Nødhjælp har hjemsted i København. 3 Folkekirkens Nødhjælps formål

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Sekretariatschefens Årsberetning 2009

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Sekretariatschefens Årsberetning 2009 Folkekirkens mellemkirkelige Råd Sekretariatschefens Årsberetning 2009 Ved Sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd Jørgen Skov Sørensen Mellemkirkeligt samarbejde i folkekirken Under Folkekirkens

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Sekretariatschefens Årsberetning 2008 Ved Sekretariatschef i Det mellemkirkelige Råd Jørgen Skov Sørensen Hvad er Folkekirkens mellemkirkelige Råd? Rådets eksistensberettigelse

Læs mere

Dagsorden for møde mandag den 24. marts 2014 kl. 15.30 18 i Sognegårdens konfirmandstue

Dagsorden for møde mandag den 24. marts 2014 kl. 15.30 18 i Sognegårdens konfirmandstue Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Dagsorden for møde mandag den 24. marts 2014 kl. 15.30 18 i Sognegårdens konfirmandstue Indledning ved Christian Bach Iversen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Arbejdsplan DANSKE KIRKERS RÅD

Arbejdsplan DANSKE KIRKERS RÅD Arbejdsplan 2017-2019 DANSKE KIRKERS RÅD INDHOLD 1. Indledning 3 1.1 Vores formål 3 2. Arbejdsplan 2017-19 3 2.1 Behovet for Danske Kirkers Råd 3 2.2 Prioritering 4 2.3 Fokusområder 2017-19 4 2.3.1 Frihed

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal).

Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal). Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal). Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax

Læs mere

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE - I ET SAMFUND MED FORSKELLIGE RELIGIONER OG LIVSSYN BAGGRUND EN PRÆSTS DANNELSE RUMMER MANGE FACETTER Præster er under stadig dannelse. Man lærer sig færdigheder, får

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Referat for Rådsmøde 27. august 2014 Kl i Vangede Kirke. Den 28. august 2014

Referat for Rådsmøde 27. august 2014 Kl i Vangede Kirke. Den 28. august 2014 Referat for Rådsmøde 27. august 2014 Kl. 15-18 i Vangede Kirke Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Arbejdsplan 2011-2013 DANSKE KIRKERS RÅD

Arbejdsplan 2011-2013 DANSKE KIRKERS RÅD Arbejdsplan 2011-2013 DANSKE KIRKERS RÅD 2 Indhold 1. Indledning 4 1.1 Vores formål 4 1.2 Vores vision for 2011-13 4 1.3 Arbejdsplan 2011-13 5 2. Råd og fora 7 2.1 Rådet 7 2.1.1 Forretningsudvalget 7 2.2

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Dagsorden 0. Indledning og velkomst v. Anders Gadegaard AG vil gerne, om der i stedet for indledning nøjes med en velkomst og en salme.

Dagsorden 0. Indledning og velkomst v. Anders Gadegaard AG vil gerne, om der i stedet for indledning nøjes med en velkomst og en salme. Endeligt referat Til FU Frederiksberg d. 11. september 2008 Hermed udsendes referat for Forretningsudvalgsmøde den 2. september 2008 i Trinitatis Stuen, Peter Bangs Vej 1 D 16.00-18.00. Peter Bangs Vej

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 12. november 2015 kl. 16.30-20.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Der forelå afbud

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk opgaver og ansvar Koordinering styrker integrationen Mange kirker vil gerne gøre mere for at hjælpe de mange flygtninge, der i disse år kommer til vores land.

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Følgende deltog i mødet: Bent Normann Olsen, formand Erik Rasmussen, næstformand Sognepræst Ulla Schou Rasmussen

Læs mere

Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti. Aalborg Stift

Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti. Aalborg Stift 1 Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti og Aalborg Stift 2 Baggrunden for denne dialogaftale I Aalborg Stift er der i 2013 gennemført en undersøgelse af provsternes ledelsesrum, og de forhold der fremmer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Ingen afbud. Referat fra møde torsdag den 20. november 2014 kl. 15.30 18.00 i Landemodesalen, Viborg Bispegård. Indledning ved Hans Vestergaard Jensen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv FORÅRSPROGRAM 2016 En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv Debatmøde med Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken i Norden og Baltikum, Biskop Tine Lindhardt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Handlingsplan 2012-2015 www.dsuk.dk [ Værdi 1 ] [ Vi er den danske evangelisklutherske folkekirke i udlandet ] at vi tilbyder rammer for gudstjeneste, menighedsliv og kirkelige

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Margrethe Winther - Nielsen, Ole Pagels, Susanne I. Rasmussen, Finn

Læs mere

Projektet er forankret i den danske folkekirke. Projektets formål, vision og aktiviteter tager udgangspunkt heri.

Projektet er forankret i den danske folkekirke. Projektets formål, vision og aktiviteter tager udgangspunkt heri. Vedtægt for projekt Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift Indhold 1. Navn 2. Forankring og hjemsted 3. Formål, vision og værdier 4. Tidsramme, mål, succeskriterier og evaluering 5. Styregruppe

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Se desuden Mogens Mogensens blog for nogle af de perspektiver, han fremlagde for Rådet: https://mogenssmogensen.wordpress.com/

Se desuden Mogens Mogensens blog for nogle af de perspektiver, han fremlagde for Rådet: https://mogenssmogensen.wordpress.com/ Referat af Rådsmøde 30. august 2016 Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Frederiksberg d. 13. september 2016 Til stede: Aleksandar

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl. 14.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Ester Larsen, Tine Lindhardt, Paul Verner Skærved, Grethe Jakobsen, Erik Vind, Rasmus Kr. Rasmussen,

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 3/11

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol MKR 3/11 Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 7. september 2011 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål Ud kast til vedtægter for foreningen NordDanmarks EU-kontor 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål Foreningens

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. Dog tilføjes punkt med Nyt fra Frikirkeforum som punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. Dog tilføjes punkt med Nyt fra Frikirkeforum som punkt 9. Endeligt referat Til FU Endeligt referat for møde i Forretningsudvalget den 2. juni kl. 16-18 i Trinitatisstuen på Diakonissestiftelsen. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943

Læs mere