Håndbog for. gruppebestyrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for. gruppebestyrelser"

Transkript

1 Håndbog for gruppebestyrelser

2 Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset Kontaktoplysninger Gruppebestyrelsen Gruppebestyrelsens opgaver Gruppebestyrelsens poster Andre opgaver i gruppebestyrelsen Gode råd Kalender Hvis du vil vide mere

3 Kære medlem af gruppebestyrelsen Velkommen som bestyrelsesmedlem i din grønne pigespejdergruppe. Vi er glade for, at du har valgt at engagere dig i arbejdet med at udvikle pigers fulde potentiale. Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv. En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen. Indholdet i denne folder er skrevet for at gøre bestyrelsesarbejdet nemmere og mere overskueligt. Den beskriver de vigtigste opgaver og giver dig et overblik over, hvordan korpset er organiseret. Velkommen hos De grønne pigespejdere, vi ser frem til samarbejdet. 3

4 4

5 Fakta om De grønne pigespejdere De grønne pigespejdere er Danmarks eneste spejderkorps udelukkende for piger og kvinder. De grønne pigespejdere har en mission om at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale. For at opfylde vores langsigtede mission arbejder vi med følgende vision som rød tråd i korpsets arbejde: De grønne pigespejdere vil være en stærk organisation, der rækker længere ud end egne medlemmer og gør en forskel i pigers og kvinders liv. Vi vil sikre kvalificerede ledere på rette poster og udgøre en attraktiv og synlig samarbejdspartner. Korpsets emblem er en trekløver med et kors i midten. Korset symboliserer det kristne trosgrundlag og trekløveret det internationale tilhørsforhold til pigespejdernes verdensorganisation WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Alle pigespejdere i verden har trekløveret til fælles i deres emblem. Eksperter på piger De grønne pigespejdere skaber et særligt rum for piger. Her er der mulighed for at afprøve alle tænkelige sider af friluftsliv og samtidig være en del af et stærkt fællesskab. Pige-/kvindefællesskabet er et unikt og trygt rum, hvor både fysiske udfordringer og fordybelse giver rig mulighed for at lege og lære. 5

6 Korpsets organisation Delegeretmøde er De grønne pigespejderes generalforsamling og øverste myndighed. Her samles alle landets grupper og vælger, hvem der skal sidde i hovedbestyrelsen. Alle grupper med 15 medlemmer og herover har stemmeret. Hvis gruppen har færre medlemmer, er det muligt at slå sig sammen med andre små grupper og tilsammen få en stemme. Landet er delt ind i regioner, der igen er opdelt i et antal grupper. Gruppen vælger selv aldersinddelingen, men nedenstående kan bruges som vejledning: Spireflok: klassetrin Grønsmutteflok: klassetrin Spejdertrop: klassetrin Seniortrop eller -patrulje: 8. klasse og der over Rangertrop eller -patrulje: 17 år og der over Augustaenhed: 18 år og der over (voksne pigespejdere) 6

7 De grønne pigespejderes korpskontor De grønne pigespejdere har kontor på Holmen i København, hvor vi indgår i kontorfællesskab med Det Danske Spejderkorps (DDS). Sammen har vi skabt Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF). SAF varetager de administrative opgaver for begge korps. De grønne pigespejdere har ansat en generalsekretær og en række konsulenter til at varetage udviklingsopgaver. Medarbejderne støtter hovedbestyrelsen, regionsledelserne og grupperne ved at stå til rådighed med oplysninger og sparring, når der er brug for det. Derudover udarbejder konsulentgruppen årligt en eller flere rekrutteringskampagner, der kan bruges i de lokale grupper til at skaffe flere medlemmer. På korpsets hjemmeside står der mere om De grønne pigespejderes medarbejdere, og hvad de kan være behjælpelige med. 7

8 Følg med: Nyheder og information fra korpset Korpsets hjemmeside På er der mulighed for at læse mere om De grønne pigespejderes arbejde. Du kan følge med i, hvad der sker aktuelt hos De grønne pigespejdere, finde inspiration til aktiviteter og kurser og læse mere om korpsets værdier og arbejdsmetoder. Desuden finder du dokumenter og vejledninger, som kan hjælpe i arbejdet i gruppebestyrelsen. Korpsets hjemmeside opdateres regelmæssigt med nyheder om, hvordan De grønne pigespejdere gør en forskel i piger og kvinders liv samt i det omkringliggende samfund. Disse nyheder kan du abonnere på via et RSS-feed, som du finder på RSS-feed er en notifikations-service, der gør det nemmere for dig at følge med i, hvad der sker på Når der er nyt, vil du automatisk få besked med det samme. Nyhedsbrev Korpsposten er et elektronisk nyhedsbrev, som er målrettet korpsets ledere. Korpsposten indeholder oplysninger om kommende arrangementer og nye materialer og udsendes hver 14. dag. Korpspost fra det sidste halve år er desuden tilgængelige på Facebook De grønne pigespejdere har en facebookside, der blandt andet giver dig billeder og tips, som du ikke får gennem korpsets andre medier. Siden har desuden en funktion, der gør det muligt for enhver at kommunikere et arrangement eller andet ud til resten af facebookgruppen. 8

9 Medlemsblade Korpset udgiver to blade, NEKTAR og Spejderi. NEKTAR er for korpsets medlemmer over 15 år og sætter fokus på emner, der er relevante for spejderledere. Spejderi er for korpsets yngste, de 6-9 årige, og er fyldt med sjovt læsestof for børn. Kontaktoplysninger Arsenalvej København K Tlf.: Hjemmeside: Konto: Åbningstider: mandag-torsdag kl og fredag kl

10 Gruppebestyrelsen Bestyrelsen består af: Gruppelederen og gruppeassistenterne Alle enhedsledere i gruppen Kontaktpersoner for rangere og Augustaer Repræsentanter for forældre til menige spejdere i enheden/ enhederne Eventuelt andre interesserede Bestyrelsen har ansvar for, at den lokale gruppe lever op til De grønne pigespejderes formål: Korpsets formål er at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og at forkynde evangeliet for spejderne i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske bekendelse. På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Det betyder, at I som minimum finder frem til, hvem der skal være formand, kasserer og sekretær. I skal desuden udarbejde en forretningsorden. I kan finde vejledning på Forretningsordenen skal afleveres til kommunen, så den altid har den nyeste version.desuden skal I vælge en revisor (som ikke er medlem af bestyrelsen). I skal helst undgå, at den samme person varetager flere poster, og at formanden også er spejderleder i gruppen. Lav en bestyrelsesmappe i gruppen. Her kan I gemme referater fra jeres bestyrelsesmøder, så I sikrer overleveringen til kommende bestyrelser. 10

11 Gruppebestyrelsens opgaver I vedtægterne står der, at bestyrelsens opgave omfatter følgende: At føre tilsyn med enhedernes arbejde, herunder stabilisere/øge gruppens medlemstal At meddele regionschefen valg af gruppeleder At opstille kandidater og udarbejde forslag til delegeretmøde At forberede deltagelse i delegeretmøde Inden ordinært delegeretmøde at meddele korpskontoret, hvilken region gruppen ønsker at være tilknyttet den kommende 2 års periode At føre forhandlingsprotokol At godkende gruppens reviderede årsregnskab Det betyder i praksis, at den vigtigste opgave som bestyrelse er at understøtte gruppens udvikling og fremtid, så gruppen er attraktiv for områdets piger og kvinder. Det er derfor vigtigt løbende at sikre, at der kommer nye piger ind i gruppen, at der er ledere nok til det daglige spejderarbejde, og at aktiviteterne er spændende og udfordrende for pigerne. Du kan finde aktivitetsmateriale på som er skræddersyet til de forskellige målgrupper. Kig under For pigespejdere. 11

12 Gruppens økonomi Gruppebestyrelsen er økonomisk ansvarlig for gruppens økonomi: Til juridisk og økonomisk at forpligte gruppebestyrelsen kræves tre underskrifter af myndige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er gruppelederen. Ved køb og salg af fast ejendom og andre retsligt forpligtende dispositioner skal materialet sendes til regionslederen, så hun kan udtale sig skriftligt, inden handlen indgås. En af gruppens største indtægter er medlemskontingent. Gruppebestyrelsen fastsætter hvert år kontingentets størrelse. Det er en god ide at sikre, at kontingentet som minimum dækker de faste udgifter til at drive det daglige spejderarbejdede, fx korpsafgift, aktiviteter i enhederne og husleje. Dog skal alle medlemmer af De grønne pigespejdere betale minimum 75 kr. pr år i kontingent dette gælder også ledere. Kontingentet skal være indbetalt inden 31. december hvert år. Dette er et minimumskrav for, at korpset kan få tilskud til sin drift. Der findes vejledning på hjemmesiden om indbetaling af kontingent. En anden stor indtægt for de fleste grupper er de kommunale tilskud, fx lokaletilskud. Det er dog forskelligt, hvilke tilskud de forskellige kommuner yder. Mange kommuner giver tilskud til det enkelte medlem, kurser, materialer osv., så kontakt din kommune (og spørg efter tilskud efter folkeoplysningsloven) for at høre, hvilke muligheder I har. Mange grupper tjener desuden penge gennem forskellige aktiviteter som fx salg af lodsedler. De grønne pigespejdere producerer hvert år selv lodsedler, som grupperne kan sælge. Desuden tjener mange grupper penge på avisindsamlinger, loppemarkeder, uddeling af kirkeblade, og julemarked i kirken. Desuden kan grupperne søge om tilskud til specielle aktiviteter og projekter gennem lokale organisationer som fx Y s Men s Club, den lokale folkekirke, Lions Club og diverse fonde. Brug nettet for at søge muligheder til netop jeres projekt. 12

13 Udgifter Korpsafgiften forfalder hvert år i april og oktober. Gruppen modtager en faktura fra Korpskontoret umiddelbart inden. For at opnå stemmeret til delegeretmøde må gruppen ikke skylde korpsafgift. Gruppen betaler ligeledes regionsafgift. Få mere information hos regionschefen. Øvrige udgifter varierer fra gruppe til gruppe, men omfatter typisk: Udgifter til lokaler fx husleje og forbrugsudgifter Forsikringer Udgifter til de daglige mødeaktiviteter Løbende indkøb og vedligeholdelse af materiel Lederuddannelse Lederpleje 13

14 Gruppebestyrelsens poster Formanden Formanden repræsenterer foreningen i det daglige arbejde. Det er typisk formanden, der deltager i møder i kommunen og i forskellige samarbejder. Desuden leder formanden møderne i gruppebestyrelsen og er sparringspartner for gruppelederen. 14

15 Gruppelederen I vedtægterne står der, at gruppelederens opgave er: At modtage og videreformidle information til og fra gruppen At udnævne ledere for gruppens enheder samt en eller flere gruppeassistenter. At tilrettelægge aktiviteter for gruppen samt koordinere planlægningen af aktiviteter i gruppen. At sikre lederne i gruppen inspiration til det daglige arbejde. At vejlede lederne i gruppen med henblik på fortsat uddannelse At sørge for PR i forbindelse med gruppens arbejde At fremme oprettelse af nye enheder inden for gruppen At deltage i regionskonferencer og møder indkaldt af regionsledelsen At deltage i relevante kurser At sikre, at medlemssystemet holdes ajour. Det betyder i praksis, at gruppelederen er den daglige leder for gruppens andre ledere. Gruppelederen har det overordnede ansvar for, at gruppens arbejdsopgaver bliver løst, men kan med fordel uddelegere en eller flere af opgaverne til andre ledere eller bestyrelsesmedlemmer. 15

16 Kasseren Kassereren er den person, der styrer gruppens daglige økonomi. Det betyder at kassereren laver ind- og udbetalinger, fører det daglige regnskab, opkræver og modtager kontingent, betaler korpsafgift og søger de kommunale tilskud. På findes flere skabeloner og vejledninger, der kan hjælpe kassereren i det daglige arbejde. Revisor Gruppebestyrelsen vælger en revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Revisoren reviderer gruppens regnskab en gang årligt. Det betyder, at han/hun tjekker regnskab og bilag igennem for at sikre, at regnskabet er udført korrekt, og at det stemmer. 16

17 Andre opgaver i gruppebestyrelsen Bilag skal gemmes i indeværende år + 5 år. Dette skyldes, at både korpset og kommunen kan ønske at revidere jeres regnskab. Medlemslister skal gemmes i indeværende år +5 år af samme årsag. Spørg i jeres egen kommune, hvis I får tilskud herfra, hvad I yderligere skal gemme i indeværende år +5 år Gruppen skal have et CVR-nummer og en bankkonto for at kunne modtage penge fra kommunen. Du kan oprette CVR-nummer på virk.dk. Spørg evt. din kommune til råds. Gruppen skal oprette en digital postkasse. Se evt. En gang årligt skal I indkalde medlemmer/forældre til valg til bestyrelsen. I skal huske at sende en dagsorden ud i god tid. Normalt vil der på dagsordenen minimum være en beretning fra formanden om året, der gik, og om året der kommer samt fremlæggelse af regnskab og godkendelse af regnskabet ud over selve valget. Bestyrelsen skriver overenskomst med korpset i juni må ned. Du kan finde blanketten på Gruppen skal indsende regnskabet senest 1. juli til korpset. 17

18 Børneattester Bestyrelsen har pligt til at sikre, at der bliver indhentet børneattester på alle ledere eller hjælpere (fx forældre, augustaer seniorer og rangere) over den kriminelle lavalder. Børneattesten skal udfyldes og indsendes til korpskontoret. Børneattesten er en form for straffeattest, som rummer oplysninger om eventuelle seksuelle krænkelser af børn. Det er et lovkrav at indhente børneattesterne. Attesten skal indsendes senest 3 måneder efter, at en ny leder er startet eller kommet over den kriminelle lavalder. Hvis en børneattest er positiv, vil Korpskontoret tage vare på det videre forløb. Desuden skal I over for kommunen skrive under på, at I indhenter børneattester ellers vil I ikke modtage kommunale tilskud. Du kan finde attesten på Forsikringer De grønne pigespejdere har tegnet ansvarsforsikring og en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. I skal selv tegne andre forsikringer for jeres gruppe. Læs mere om forsikringsforholdene på Uddannelse Flere gange årligt udbyder De grønne pigespejdere kurser nationalt, i regionerne og lokalt. Nogle kursustilbud er målrettet bestyrelsesmedlemmer og kasserere specifikt. Hold øje med og orienter jer om, hvad der udbydes i jeres region både fra korpset og fra jeres lokale kommune. Henvend jer desuden gerne til korpskontoret, hvis I har gode ideer til nye kurser. Mange kommuner giver økonomisk tilskud til kurser. Rådfør jer med jeres lokale kommune for mere info. 18

19 Det lokale samarbejde I mange lokalsamfund har børne- og ungdomsforeninger indgået lokale samarbejder oftest kaldet BUS eller samråd. Samrådene bruges forskelligt men står ofte for at stable fælles arrangementer på benene og for at skabe politisk bevågenhed lokalt om et fælles emne. Spørg i din kommune, om der er BUS/samråd. Læs mere om Samrådet på Folkeoplysningsudvalget (kan have et andet navn lokalt) repræsenterer foreningerne i kommunen, når der skal tages stilling til, hvilke tilskud foreningerne skal have. Spørg i din kommune, hvornår der er valg til Folkeoplysningsudvalget. 19

20 20

21 Gode råd Lav budget for minimum det næste års arbejde. Her kan I beslutte, hvordan I vil prioritere pengene for jeres spejderarbejde. I kan med fordel udarbejde et budget, der rækker længere frem i tiden, hvis I forventer større udgifter i fremtiden til fx aktiviteter, reparationer på hytten eller til store lejre. Engagér de andre forældre og lokalområdet i jeres pigespejdergruppe. Ofte kan I finde folk i jeres lokalområde, som gerne vil hjælpe til i gruppen, selv om de ikke umiddelbart selv har tilknytning til den. Et netværk af frivillige kan desuden hjælpe jer med at bringe den gode historie om gruppen ud til omverdenen og er en værdifuld reklame for gruppen. Pas godt på spejderlederne i gruppen, da de gør en forskel i pigernes liv. Det er afgørende for frivilliges engagement, at de oplever, at deres indsats bliver påskønnet. En god tak for hjælpen-kultur er med til at skabe glæde ved arbejdet og holde på jeres ledere i mange år. 21

22 Kalender 1. kvartal Forberede og deltage i delegeretmøde i lige år Forberede, indkalde til og afholde den årlige generalforsamling i gruppen. 2. kvartal Korpsafgiften forfalder 10. april Indsende regnskab til korpset senest 1. juli Skrive overenskomst med korpset senest 30. juni. Find blanketten på 4. kvartal Korpsafgiften forfalder 10. oktober Nyborg Strand Kursus i november Sikre indbetaling af minimum 75,00 kr. i kontingent fra medlemmerne inden 31. december Mere Ansøgningsfrister fra kommunen skriv dem selv i kalenderen. Jeres lokale arrangementer, fx julemarkeder, avisindsamlinger og lederfest. 22

23 Hvis du vil vide mere Er du ny i bestyrelsesarbejdet, eller vil du bare gerne blive endnu klogere på bestyrelsesarbejde generelt, kan du hente mere viden hos: Dit lokale BUS/samråd og Folkeoplysningsudvalg Det lokale samarbejde Korpset har en række konsulenter, som både kan rådgive dig på tlf./mail og besøge din gruppe. De kan også være behjælpelige med at finde information om andre aspekter af bestyrelsesarbejdet. 23

24

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER Delegeretmøde 2014 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gudstjeneste: Delegeretmødet starter med udendørs gudstjeneste på plænen ned mod auditoriet på Nyborg Strand Hotel. Det er en god ide at medbringe siddeunderlag,

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere