STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2"

Transkript

1 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014

2 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN Eksterne faktorer CI-udviklingen Kommunerne og den økonomiske recession Stigende konkurrence Den teknologiske udvikling Generelt om det specialiserede socialområde: Etablering af afdelingen Administration, IT og Support Skærpede krav til dokumentation og effektmåling Kontorfællesskaber med Tolkebooking Tidshorisont for strategiplanens overordnede temaer: På kort sigt: På lang sigt: DØVEKONSULENTERNE Målgrupper for døvekonsulenterne Tilgang af nye unge brugere Brugere med mere komplekse funktionsnedsættelser Nye rådgivningsområder Rådgivning til forældre med døve/hørehæmmede/ci-opererede børn Rådgivning til mennesker med et alvorligt høretab Rådgivning til hørehæmmede i relation til arbejde og uddannelse Aftale med Uddannelsesstyrelsen Tendens til specialisering de seneste år Forældrevejledning til døve Ældrevejledning til døve Rådgivning til unge under uddannelse Behov for særlige tilbud til døve i relation til arbejdsmarkedet Vidensområder Familieområdet Arbejdsmarked og uddannelse Seniorer Borgere med særligt behov Psykiatri Rådgivning til hørehæmmede og CI-brugere et nyt specialområde Samarbejde med brugerorganisationerne Sammenfatning af kravene til døvekonsulenterne Tidshorisont for strategiplanen På kort sigt... 24

3 2.9.2 På længere sigt DØVBLINDEKONSULENTERNE Målgrupper for døvblindekonsulenterne Mennesker med døvblindhed, som er tegnsprogsbrugere Mennesker med døvblindhed, som er talebrugere Usher 2 opsporing Ældre med KAHS (kombineret aldersbetinget høre- og synsnedsættelse) Kommuner, der ikke har betalingsaftale Udvikling af nye tilbud Tilbud til døvblinde familier Undervisning i mobility til tegnsprogsbrugere Undervisning i alternativ kommunikation Kontaktpersonordningen Undervisning og supervision Samarbejde med brugerorganisationerne Tidshorisont for strategiplan På kort sigt På længere sigt FAMILIETEAMET Overtagelse af forældrevejledningen: Finansiering af forældrevejledningen: Familiekonsulentordningen: Sagstilgang fra Krav om fleksibilitet Psykolog Nye tilbud: Konkurrence Udfordringer Tidshorisont for strategiplanen På længere sigt ADMINISTRATION, IT OG SUPPORT Administrative opgaver Specialiserede arbejdsopgaver Ny teknologi og undervisning Webkommunikation Videooptagelser til visning on-demand Fælles driftsmæssige fordele Tidshorisont for strategiplanen for Administration, IT og Support... 45

4 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN Når man skal forsøge at lave en langsigtet strategiplan, er det nødvendigt at se på, både hvilke udviklingstendenser der er på døve- og døvblindeområdet, men også hvordan samfundsudviklingen tegner sig generelt. Der er flere udefra kommende faktorer, som har betydning for CFD og RÅDGIVNING de kommende år, nemlig CI-udviklingen, den økonomiske samfundskrise og desuden markedsgørelsen af den offentlige sektor med deraf følgende stigende konkurrence. I første version af strategiplanen fra 2012 nævnte vi desuden den interne udfordring med et forestående generationsskifte. I konsekvens heraf gennemførtes i efteråret 2013 i RÅDGIV- NING en større strukturændring, hvor der samtidig blev ansat 2 nye faglige ledere og en teamleder. Dermed er generationsskiftet på plads i RÅDGIVNINGs faglige ledelse. Der har traditionelt igennem årene været et tæt samarbejde mellem Tolkebooking og RÅD- GIVNING, og flere steder i landet er der tale om kontorfællesskab med deling af mødelokaler og andre kontorfaciliteter. Den stigende konkurrence og udbudspolitik indenfor tolkeområdet har medfødt en øget usikkerhed omkring fremtiden, som også vil have stor betydning for RÅDGIVNING og vores muligheder for at bevare eksisterende lejemål. Dette skal der også tages højde for i den fremtidige strategi. 1.1 Eksterne faktorer CI-udviklingen I Danmark startede man med at tilbyde døvfødte børn CI-operationer i 1993 og siden er udviklingen gået meget hurtigt på dette område. Siden omkring år 2000 er børnene blevet opereret før et års alderen, og de har siden 2006 fået tilbudt CI på begge ører. Resultaterne er så fine, at de fleste børn kan lære at udnytte deres hørelse og at kommunikere på dansk. De bliver enkeltintegreret i normalskolerne og vokser derfor op uden tegnsprog. Konsekvensen af denne udvikling er, at samtlige døveskoler i landet nu har betydeligt færre børn end tidligere. Der er på skolerne sket en omstilling fra skoletilbud til konsulenttilbud og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). GENERELT OM UDVIKLINGEN 4

5 Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg, CDH (tidligere Aalborgskolen): Siden 2007 er elevtallet faldet med over 60 %. Der var i skoleåret 2012/13 indskrevet 18 elever i skoletilbuddet, heraf kun fem uden tillægshandicaps. For skoleåret 2014/2015 er tallet faldet til 11. Man regnede i 2012 med et fald på 1 elev årligt de kommende år. Faldet er altså blevet større end forventet.de fleste elever på skolen har andre funktionsnedsættelser end døvhed. Langelinieskolens afdeling for børn og unge med høretab i København (tidligere Skolen på Kastelsvej): Siden 2007 er skolens elevtal faldet med mere end 50 % %. Afdelingen havde et elevtal på 33 for skoleåret 2012/2013. For skoleåret 2013/2014 var tallet 31. I Juni 2014 oplyste skolen, at man forventede 26 elever for skoleåret 2014/2105. En meget stor del af eleverne på skolen på Kastelsvej har ifølge det oplyste andre funktionsnedsættelser. På Center for Høretab i Fredericia (tidligere Fredericiaskolen): Elevtallet er her faldet med 40 % siden Skolen forventede 38 elever indskrevet i skoleåret 2012/2013. En meget stor del af nuværende elever har andre problemer end hørenedsættelsen - enten tillægshandicaps eller adfærdsmæssige problemer. Der var i skoleåret 2011/ døve elever, som var helt tegnsprogsafhængige. Resten brugte dansk tale eventuelt kombineretmed tegn. For skoleåret 2014/15 er der på døveskolen i Fredericia 37 elever i barneskolen. Nyborgskolen/STU på CDH: Skolens elevtal var i perioden 2007 til 2012 faldet med 70 %. Af samme grund besluttede Region Syddanmark at lukke skolen i Nyborg fra sommeren 2012 og flytte den til Fredericia sammen med døveskolen her, som også hører under Region Syddanmark. Tilbuddet til de børn, som tidligere fik et tilbud i Nyborg, gives nu som et STU forløb og er en del af CDH s tilbud. I skoleåret 2014/15 er der 16 STU elever på CDH. Samarbejde mellem skolerne og døvekonsulenterne: Der har igennem årene været et tæt samarbejde mellem døveskolerne og døvekonsulenterne ifm udskrivning af døve elever. De fleste nye brugere af døvekonsulenternes tilbud er kommet via døveskolerne, først og fremmest Nyborgskolen. Selvom døveskolerne har færre elever end tidligere, er det stadig vigtigt at have et tæt samarbejde med alle døveskolerne for at kunne give et rådgivningstilbud til de elever, som forlader skolerne og skal i gang med en uddannelse eller have et arbejde. Desuden må man også forsøge at etablere et samarbejde med de lokale PPR kontorer med henblik på at synliggøre konsulenternes tilbud for elever med CI i normalsystemet, som måtte have behov for specialrådgivning. GENERELT OM UDVIKLINGEN 5

6 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession Den generelle samfundsmæssige krise, som vi har oplevet i Danmark siden 2008 har betydet store budgetmæssige vanskeligheder for landets kommuner. De fleste steder har man i flere år haft den store sparekniv fremme og vi har set, at også handicapområdet er blevet ramt hårdt. Der er i kommunerne skærpet opmærksomhed omkring de ydelser, som stilles til rådighed af eksterne leverandører. Man vil kende det nøjagtige indhold i ydelsen og ønsker i højere grad individuelt fastsatte priser, som er gennemskuelige i stedet for standardydelser/priser, som vi har været vant til. Desuden oplever vi et pres med hensyn til opsigelsesvarsler. Mange kommuner ønsker maksimalt en måneds opsigelse på deres aftaler. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på kommunernes forskellige kulturelle og politiske forskelligheder og tilpasser vores tilbud efter de behov og krav, den enkelte kommune har. Nogle kommuner ønsker fx at have så mange tilbud som muligt i eget regi, andre er mere indstillet på at købe specialiserede ydelser fra eksterne leverandører. Dette stiller store krav til vores fleksibilitet og evne til at samarbejde med de kommunale medarbejdere og afpasse vores tilbud efter deres ønsker. Selvom der nu i 2014 udsendes politiske signaler om, at den værste krise er overstået, er kommunernes økonomi stadig under pres. Der skal hvert år findes besparelser, bl.a. på handicapområdet, hvilket vi tydeligt mærker i RÅDGIVNING, hvor vi jævnligt må redegøre for vores tilbud på møder med kommunale myndigheder, som vil vide præcist hvad de får for pengene Stigende konkurrence Den stigende markedsgørelse, som har fundet sted indenfor hele den offentlige sektor de seneste år, har også skærpet konkurrencen betragteligt. Der er kommet mange private udbydere på markedet, herunder enmandsfirmaer, som byder ind på de områder, vi hidtil har anset for vores. Også institutioner indenfor tilgrænsende områder går i konkurrence med os for at overleve. Dette gælder også skolerne, som vi har set byde ind med tilbud om efterværn, mentorordning, hjemmevejledning m.v. Konkurrencen giver anledning til mange overvejelser af etisk karakter omkring samarbejde, åbenhed og også om grænser for, hvor vi selv byder ind på samarbejdspartneres områder. GENERELT OM UDVIKLINGEN 6

7 Endvidere udsætter konkurrencen os for et fagligt pres. Vi skal i stadig højere grad dokumentere vores indsats og vores faglighed bevise, at man hos Center for Døve får den bedste ydelse til den mest fordelagtige pris Den teknologiske udvikling Det går meget stærkt på det IT- teknologiske område for øjeblikket, og det er vigtigt, at vi i RÅDGIVNING er up to date med udviklingen og har mulighed for at anvende de nyeste kommunikationsteknologiske muligheder - både i kontakten med vores brugere og i forbindelse med vores interne samarbejde. Vi er kommet langt de seneste år, hvor vi har fået mulighed for at benytte videotelefoni og SMS i kontakten med borgerne. Vi har også på de fleste kontorer har fået mulighed for at benytte videokonference og/eller Lync/Polycom som en mulighed, der i nogle tilfælde kan erstatte fysiske møder og dermed spare konsulenttimer og transportudgifter. Der skal dog fortsat arbejdes på en bedre implementering og anvendelse af de tilgængelige muligheder indenfor RÅDGIVNING og på at udbygge mulighederne for at benytte Lync og/eller Polycom til ekstern kommunikation, sådan at man kan kommunikere med tegnsprogsbrugerne ved hjælp af webkamera. Det er også vigtigt løbende at følge den teknologiske udvikling tæt, sådan at vi fortsat kan tilbyde borgerne at kommunikere med dem via den nyeste kommunikationsteknologi. I forhold til intern brug af videokonference skal der arbejdes med tilbud om undervisning, hvor ikke alle skal rejse efter tilbuddet, men kan følge med via videokonference. Der skal desuden arbejdes med optagelse af undervisningssekvenser, som kan gemmes og vises on demand. 1.2 Generelt om det specialiserede socialområde: Siden 2012, hvor vi udsendte første version af denne strategiplan, er der sket meget indenfor det specialiserede socialområde. En opfølgning på Kommunalreformen i 2012/2013 resulterede i, at man i begyndelsen af 2014 i statsligt regi iværksatte en kortlægning og en nærmere undersøgelse af alle de objektivt finansierede tilbud om specialrådgivning, herunder døvekonsulentordningen ved CFD. Med virkning fra den blev der foretaget lovændringer, som samlede finansiereingen af alle specialrådgivningstilbud under VISO (den statslige videns- og specialrådgivningsinstitution). GENERELT OM UDVIKLINGEN 7

8 Eneste undtagelse er døvekonsulentordningen under CFD, som Socialministeriet besluttede at videreføre som en samlet ordning under CFD. Socialministeriet udsendte, med virkning fra 1. juli 2014, en revideret bekendtgørelse om fortsat finansiering af døvekonsulentordningen efter objektive kriterier. Døvekonsulentordningen er dermed det eneste tilbud om specialrådgivning, som stadig betales af kommunerne efter objektive kriterier Etablering af afdelingen Administration, IT og Support Ved den strukturændring som blev foretaget i RÅDGIVNING efteråret 2013 blev også etableret en ny afdeling, ADMINISTRATION, IT og SUPPORT, bl.a. med det formål at sætte mere fokus på IKT området og støtte og opkvalificere alle ansatte i brugen af de kommunikationstekniske muligheder. Formålet var desuden at sikre en bedre udnyttelse af de administrative medarbejderes kvalifikationer på landsplan og give mulighed for en vis specialisering i forhold til interesser og kvalifikationer Skærpede krav til dokumentation og effektmåling Det blev med VISO s undersøgelser af det specialiserede område tydeligt, at man fra Socialministeriet fremover vil skærpe kravene til evidens, dokumentation og effektmåling på alle områder, som hører under VISO. Dette vil komme til at gælde døvblindekonsulentordningen, som delvist finansieres af VISO. Men vi skal de kommende år være opmærksomme på, at vi indenfor døvekonsulentordningen er fuldt på højde med VISO s tilbud, sådan at vi skal kunne fremlægge den samme type dokumentation, som kræves af VISO s leverandører Kontorfællesskaber med Tolkebooking De fleste steder i landet har RÅDGIVNING, som nævnt i indledningen, kontorfællesskab med Tolkebooking. Hvordan Tolkebookings fremtid tegner sig, vil derfor have afgørende betydning for RÅDGIVNING og muligheden for at videreføre de nuværende kontorfaciliteter, hvor huslejeudgiften deles mellem de to områder. I skrivende stund er der indgået aftale om et nyt kontorlejemål i København. Kontoret flytter således 1. februar fra nuværende lokaler på Jagtvej, som deles med Tolkebooking til andet lejemål i Valby. For Tolkebookings vedkommende er det besluttet at der indrettes kontorfaciliteter til dem i tilknytning til hovedadministrationen i Gladsaxe. I Århus er der også sket ændringer for Tolkebooking siden 2012, idet Tolkebooking her er flyttet til mindre kontorlokaler, dog i samme bygning som RÅDGIVNING. GENERELT OM UDVIKLINGEN 8

9 Det er nødvendigt at se på de to lejemål i Odense og Fredericia inden udgangene af 2015, idet Tolkebooking har overvejelser om en samling af al administration i Fredericia. Det skal derfor overvejes: Om RÅDGIVNING selv kan opretholde nuværende lejemål i Odense eller der skal indgås aftale om mindre kontorlokaler Om Kontoret i Fredericia er stort nok til at rumme både Tolkebooking og RÅDGIVNING på sigt eller der skal søges nye og større lokaler i Fredericia Det skal desuden besluttes, om en samling af RÅDGIVNING i Odense og Fredericia er en fordel, eller om det er klogere fortsat at have lokalkontorer begge steder 1.3 Tidshorisont for strategiplanens overordnede temaer: På kort sigt: Inden udgangen af 2016 skal der arbejdes med følgende problemstillinger for RÅDGIVNING generelt: Der skal arbejdes mere målrettet med evidens og effektmåling indenfor alle RÅDGIVNINGs faglige områder. Vi skal i højere grad være bevidste om, hvilke indsatse, der virker og have udviklet redskaber til at måle og dokumentere effekten af vores indsatser. Vi skal i gang med brugerundersøgelser, som en del af vores dokumentation. Her skal både borgere og kommunale medarbejdere spørges. Skabeloner til brugerundersøgelser udvikles i et samarbejde med Kompetencecenteret/HR afdelingen på CFD. Inden udgangen af 2016 skal der foreligge en brugerundersøgelse på døveområdet. Der skal udformes en konkret plan for udviklingsmulighederne for webkommunikation med borgere og i forhold til det interne samarbejde i RÅDGIV- NING. Inden udgangen af 2015 skal der lægges en plan for kontorerne i Fredericia og Odense i et samarbejde med Tolkebooking. GENERELT OM UDVIKLINGEN 9

10 1.3.2 På lang sigt: Der skal arbejdes videre med brugerundersøgelser indenfor samtlige faglige områder i RÅDGIVNING, hvor erfaringerne fra døveområdet indgår. GENERELT OM UDVIKLINGEN 10

11 2. DØVEKONSULENTERNE Døvekonsulentordningen har altid været det bærende fundament for RÅDGIVNING. De regionale kontorer blev oprindelig oprettet til døvekonsulenterne, som længe var de eneste konsulenter til at betjene både døve og døvblinde tegnsprogsbrugere. Først i begyndelsen af 1990 erne kom døvblindekonsulenterne og familiekonsulenterne til, men stadig er det døvekonsulentordningen, som er den største og mest stabile indtægtskilde for RÅDGIVNING. Døvekonsulentordningen har i foråret 2014 været genstand for en undersøgelse og revurdering af dens finansieringsgrundlag. Resultatet blev en videreførelse af den hidtidige finansiering, jf. BEK nr. 816 af , som afløste den tidligere bekendtgørelse. Døvekonsulentordninger er derfor fortsat finansieret af landets kommuner efter objektive kriterier, det vil sige udgiften deles i forhold til indbyggertal. 2.1 Målgrupper for døvekonsulenterne Døvekonsulenternes tilbud har primært været rettet mod voksne døve og svært hørehæmmede tegnsprogsbrugere fra afslutningen af skoleforløbet og resten af livet. Det har altid været en kerneydelse for døvekonsulenterne at kunne yde rådgivning til døve borgere direkte på tegnsprog uden brug af tegnsprogstolk. Rådgivningstilbuddet har omfattet hele det sociale spekter med rådgivning om uddannelsesmuligheder, vejledning omkring jobfremskaffelse og jobfastholdelse, familieproblemer, pensionsspørgsmål, og psykiske vanskeligheder. Endelig består arbejdet i at sikre, at den enkelte borger på tegnsprog får mulighed for sammen med en tegnsprogskyndig konsulent at reflektere og forholde sig til egen livssituation i forhold til de forventninger, der stilles fra det omkringliggende samfund. Der er og vil nok i fremtiden være et stort behov for meget individuel rådgivning til døve borgere, som på forskellig vis og med forskellige forudsætninger får behov for differentierede vejledningsforløb. Når vi ser på CI-udviklingen og konsekvenserne for døveskolerne med dalende elevtilgang, må vi forudse, at der på sigt vil være færre unge tegnsprogsbrugere, som efterspørger rådgivning fra døvekonsulenterne. Blandt den gruppe af unge, som er blevet opereret fra år 2000, er der kun få, som ikke profiterer af deres CI, og kun benytter tegnsprog i kommunikationen. De fleste døve børn gennemfører i dag deres skolegang som enkeltintegrerede i normalskolerne og anvender ikke tegnsprog. Der er enkelte elever, som efter en årrække at have været enkeltintegreret overflyttes til en døveskole, men disse er også talebrugere og har ikke lært tegnsprog. GENERELT OM UDVIKLINGEN 11

12 På døveskolerne i dag er der ganske få elever, som kan betragtes som ægte tegnsprogsbrugere. Der anvendes støttetegn til elever, som har behov for dette, men ikke tegnsprog uden stemme. Der er således de seneste år indenfor børneområdet sket en udviskning af grænserne mellem tegnsprogsbrugere og ikke tegnsprogsbrugere, og der er opstået nye sprogformer, hvor støttetegn anvendes sammen med dansk i varieret omfang. Dette må nødvendigvis give anledning til, at vi indenfor døvekonsulentordningen får en revurdering af, hvem vores tilbud retter sig mod. Vi kan ikke som tidligere alene bruge tegnsproget som målestok, men må i højere grad se på funktionen og behovet for rådgivning. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om de unge CI-brugere, som er integreret i folkeskolerne, vil efterspørge specialrådgivning fra døvekonsulenterne, eller om de kan klare sig med de almindelige kommunale tilbud. Også her anses funktionen for at være afgørende. I Capacents udredning af tolkeområdet fra april 2009 anslog man, at der først fra 2018 vil ske ændrin-ger i behovet for tegnsprogstolk til uddannelse, det vil sige når de børn, som fra år 2000 blev tidligt opererede, bliver voksne. Døvekonsulentordningen havde ved udgangen af 2013 kontakt med 160 borgere med CI. Der er her tale om en gruppe af døve, som i en sen alder har valgt at lade sig operere og som fortsat i uddannelses- og arbejdssammenhæng har behov for tegnsprog. Gruppen har fået et meget forskelligartet udbytte af CI behandlingen og har derfor fortsat behov for individuel støtte og vejledning. 2.2 Tilgang af nye unge brugere I konsulenternes årsberetninger for perioden 2010 til og med 2013 kan man se, at der har været et glidende fald i antallet af unge under 18 år, som døvekonsulenterne havde kontakt med. Det er små tal - fra 19 i 2010 til 14 i 2013, men tendensen er alligevel færre henvendelser fra unge brugere. Med en lukning af Nyborgskolen og flytning til Center for Høretab i Fredericia har der ikke længere været en automatik i henvisningen fra skoletilbud til rådgivning hos døvekonsulenterne, som vi har været vant til. Man skal dog ikke glemme, at der stadig vil være unge døve/svært hørehæmmede, som har behov for konsulenternes rådgivningstilbud. Dette gælder både de kommende år, hvor de sent opererede skal i gang med uddannelse, men også efter dette tidspunkt, idet man må GENERELT OM UDVIKLINGEN 12

13 regne med, at en mindre gruppe børn/unge ikke vil profitere optimalt af deres CI. Disse unge vil på grund af kommunikationsproblemer have et behov for specialrådgivning, og det samme vil de kommunale medarbejdere, som kommer i kontakt med dem. Det vil derfor være vigtigt, at der skabes kontakt til disse unge døve med oplysning om muligheder for specialrådgivning, hvor de befinder sig i landet: På døveskolerne i Aalborg, Fredericia og København På centerskolerne i hele landet På efterskolerne, der har tilbud til hørehæmmede På Castberggård Via PPR-kontorerne i kommunerne Via UU-vejlederne i kommunerne Via brugerorganisationerne og forældreforeningerne På alle døvekonsulentkontorerne bør der derfor fremover laves årlige planer for, hvordan man kommer ud til ovennævnte skoler og institutioner med tilbud om rådgivning lokalt. 2.3 Brugere med mere komplekse funktionsnedsættelser Som nævnt tyder alt på, at behovet for specialrådgivning blandt de unge CI-brugere fremover vil være faldende. Den gruppe, som fortsat vil efterspørge specialrådgivning, er primært unge som ikke profiterer tilstrækkeligt af deres CI, og ifølge oplysninger fra døveskolerne, har disse unge ofte andre problemer end hørenedsættelsen. Der kan være tale om både fysiske, psykiske eller sociale problemer. På trods af, at disse unge vil have kommunikationsproblemer, er det ikke sikkert, at de vil være tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne skal derfor fremover stadig have viden indenfor døveområdet, men også supplere denne viden for at kunne betjene de nye brugergrupper: Døvekonsulenterne skal have viden om CI Have en generel viden om tekniske hjælpemidler Have bred samfundsmæssig viden og kendskab til en stadig mere kompleks lovgivning Beherske både tegnsprog og tegnstøttet kommunikation GENERELT OM UDVIKLINGEN 13

14 Alt i alt tyder udviklingen på, at vi fremover vil se en gruppe af velfungerende CI-brugere, som vil kunne klare sig med den rådgivning, som kan fås via normalsystemerne. Desuden vil en forholdsmæssig større del af konsulenternes brugere have andre funktionsnedsættelser end høretabet med behov for mere intensiv rådgivning og støtte. Dette stiller øgede krav til fagligheden med særlig viden om andre funktionsnedsættelser, herunder psykiatriske og psykologiske problemer i tilknytning til hørehandicappet. 2.4 Nye rådgivningsområder Med det forventede fald i antallet af tegnsprogsbrugere, må vi forudse, at døvekonsulentordningen vil kunne komme under pres, selvom det medio 2014 blev besluttet at videreføre ordningen som et objektivt finansieret tilbud. Det skal i den sammenhæng understreges, at der vil være et behov for et tilbud om specialrådgivning til døve og svært hørehæmmede i rigtig mange år fremover. For at kunne opretholde et landsdækkende tilbud, kræves en ordning af en vis størrelse. Det må derfor afsøges, om konsulenternes rådgivningstilbud kan anvendes indenfor tilgrænsende områder indenfor både børne- og voksenområdet, hvis der er udækkede behov, hvor døvekonsulenternes ekspertise kan anvendes Rådgivning til forældre med døve/hørehæmmede/ci-opererede børn Døveskolerne har hidtil varetaget rådgivningen til forældre med døve børn indtil afslutningen af skoleforløbet. I takt med at døveskolerne indskrænker, skønnes der at opstå et nyt behov for rådgivning, specielt ved overgangen mellem skole og ungdomstilbud, herunder et behov for generel vejledning om høretekniske hjælpemidler i uddannelsessituationer. Der kommer også nu henvendelser fra forældre, som fx. søger hjælp til at få bevilget ophold til deres store børn på et STU tilbud. Generelt skal vi være meget opmærksomme på, hvad der sker på børneområdet i disse år, hvor ændringerne foregår så hurtigt. Der vil hurtigt kunne opstå huller med manglende tilbud om rådgivning, hvor døvekonsulenternes ekspertise vil kunne anvendes på børne- og ungeområdet. Døvekonsulenterne har en stor paratviden om hele det sociale område, herunder om uddannelsesmuligheder og vil kunne løfte denne opgave. GENERELT OM UDVIKLINGEN 14

15 2.4.2 Rådgivning til mennesker med et alvorligt høretab Døvekonsulenterne oplever allerede nu, at de får henvendelser fra hørehæmmede borgere, som ikke er tegnsprogsbrugere, men som søger rådgivning, fordi der ikke eksisterer et rådgivningstilbud til hørehæmmede, hvor de bor. Der ser således ud til at være et udækket behov for rådgivning flere steder i landet til hørehæmmede voksne, som er dansktalende. Denne gruppe har traditionelt ikke været omfattet af den objektivt finansierede døvekonsulentordning, men døvekonsulenterne besidder en ekspertise, som kan anvendes langt bredere end til gruppen af tegnsprogsbrugere. Vi vil som nævnt i afsnit 2.1. også se, at grænserne mellem tegnsprogsbrugere og ikketegnsprogsbrugere vil blive udvisket de kommende år, hvor de nye CI brugere kommer til. Vi vil se, at vores tidligere brugergrupper vil anvende en bred vifte af kommunikationsformer, spændende fra dansk til forskellige versioner af dansk med støttetegn. Kun få af de nytilkomne CI brugere vil anvende rent tegnsprog. Derfor er det relevant at få drøftet, hvem døvekonsulenternes tilbud skal rettes til fremover er det kun de ægte tegnsprogsbrugere, eller er det også CI-brugere og hørehæmmede, som ikke er dækket ind af kommunernes og regionernes tilbud om rådgivning? Rådgivning til hørehæmmede i relation til arbejde og uddannelse Siden begyndelsen af 2010 har CFD haft et tilbud om specialrådgivning til gruppen af hørehæmmede i relation til uddannelse og arbejde. Tilbuddet er etableret som indtægtsdækket virksomhed primært rettet mod brugere og kommuner på Sjælland. Det har taget tid at få ordningen løbet i gang i en tid, hvor kommunerne er presset på økonomien, men der ser i skrivende stund ud til at være en stigende efterspørgsel efter tilbuddet. Mange kommunikationscentre/høreinstitutter har vanskelige vilkår disse år, og et behov for specialrådgivning til hørehæmmede - svarende til det tilbud som er på Sjælland - vil hurtigt kunne opstå andre steder i landet. Det er derfor vigtigt at følge udviklingen på høreområdet både i de regionale og kommunale høreinstitutter/kommunikationscentre og desuden klæde konsulenterne på til at kunne påtage sig rådgivning til andre borgere end tegnsprogsbrugere. Jf. afsnittet ovenfor. Det vurderes, at specialrådgivning til hørehæmmede vil kunne varetages på fagligt kvalificeret vis af døvekonsulenterne på de regionale kontorer med fornøden faglig sparring og efteruddannelse. Tegnsproget har tidligere været brugt til at afgrænse konsulenternes tilbud, men med de nye dansktalende brugergrupper, og den deraf afledte udviskning af grænserne mellem tegn- GENERELT OM UDVIKLINGEN 15

16 sprogsbrugere og dansktalende, vil vi fremover i højere grad skulle se på funktionsniveauet end på kommunikationsformen, når vi afgrænser vores tilbud. Der skal derfor den kommende tid arbejdes med at beskrive afgrænsningen af døvekonsulenternes tilbud, som også nævnt under afsnit Aftale med Uddannelsesstyrelsen Der er i 2011 indgået kontrakt med Uddannelsesstyrelsen om specialrådgivning til hørehæmmede elever på ungdomsuddannelserne. Der forestår imidlertid et stort arbejde med at få gjort skoler og elever opmærksomme på, at tilbuddet eksisterer. Der skal arbejdes på følgende: Kontakt til de kommunale UU-vejledere, som har en vigtig rolle, når eleverne skal videre fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, jf. vejledningen Kontakt til PPR-kontorerne, som har kendskab til hørehæmmede elever Kontakt til studievejlederne på ungdomsuddannelserne, som er ansvarlige for at søge SPS støtte Information til hørehæmmede elever om muligheden for specialrådgivning eventuelt via brugerorganisationerne Der skal arbejdes på flere fronter for at skabe de nødvendige kontakter: Udarbejdelse af foldere om specialrådgivning på ungdomsuddannelserne Beskrivelser til ydelseskataloget Information på hjemmesiden Breve til uddannelsesstederne Information i brugerorganisationernes blade Møder med brugerorganisationerne med information om tilbud 2.5 Tendens til specialisering de seneste år Døvekonsulenterne har altid været generalister på et meget specialiseret område, det vil sige at de har alle rådgivet indenfor hele det sociale spekter. Det er imidlertid tydeligt, at der indenfor de seneste år er sket en specialisering af rådgivningstilbuddene til døve, idet der er oprettet en række særlige tilbud til fx, ældre døve, til døve forældre og til unge uddannelsessøgende. Spørgsmålet er, om behovet for specialisering vil være stigende i de kommende år, hvor brugergruppen ændrer sig og nye brugere med andre behov kommer til. GENERELT OM UDVIKLINGEN 16

17 2.5.1 Forældrevejledning til døve Allerede i 1999 oprettede man i et samarbejde mellem Danske Døves Landsforbund (DDL) og CFD et tilbud om Forældrevejledning til Døve for satspuljemidler. Dette tilbud eksisterer stadig, men blev i 2013 overtaget af CFD, RÅDGIVNING, og finansieres nu som en del af døvekonsulenternes tilbud Ældrevejledning til døve Ældrevejledning til døve er også et specialiseret tilbud oprettet for satspuljemidler. Projektet varetages nu af DDL og dækker kun dele af landet, idet flere kommuner selv har oprettet et tilbud. På Sjælland varetages ældrevejledningen af CFD. Hvis satspuljetilskuddet til DDL s ældrevejledning ophører og det ikke lykkes at få kommunerne til at betale for ordningen, bør der indledes et samarbejde med DDL om mulighederne for at yde støtte til ældre døve via døvekonsulentordningen, eventuelt kombineret med tilbud om pædagogisk støtte til ældre med særlige behov. Det er dog vigtigt, at ældrevejledningen på Sjælland bevares som et særligt tilbud, idet der specielt i hovedstadsområdet er en stor gruppe ældre med behov for særlig vejledning Rådgivning til unge under uddannelse Efter forslag fra DDL oprettede døvekonsulenterne i efteråret 2011 et tilbud om anonym rådgivning til unge døve under uddannelse på Sjælland. Dette tilbud har vist sig at være vanskeligt at fastholde, således har efterspørgslen på individuel, anonym vejledning været forholdsvis lav. Det har i stedet vist sig, at et samarbejde med DDU om afholdelse af temaaftner og weekender på Castberggård i forhold til at være døv studerende, har været succesfuldt. Der bør derfor arbejdes på at fortsætte og udvikle dette samarbejde med DDU. Det bør i den sammenhæng også drøftes, om der kan laves temaer, som retter sig mod uddannelserne inden for det håndværksmæssige område. Der bør også arbejdes på, at de tilbud, der udbydes også er gældende for de studerende, der er bosiddende i Jylland. Der vil, en årrække fremover, være unge døve under uddannelse, som har behov for specialrådgivning, og selvom antallet er faldende, er det vigtigt, at de unge tegnsprogsbrugere får den rådgivning, de har behov for. GENERELT OM UDVIKLINGEN 17

18 2.5.4 Behov for særlige tilbud til døve i relation til arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden i døvegruppen er steget markant de seneste år, og der skønnes at være et behov for at intensivere rådgivningen til arbejdsløse døve og til de jobcentre, der har ansvaret for dem. Der er behov for: At døvekonsulenterne prioriterer rådgivningen til døve, der er udenfor arbejdsmarkedet højt At døvekonsulenterne er meget synlige i forhold til de kommunale jobcentre At det løbende undersøges, om der er mulighed for at søge projektmidler med henblik på at styrke døvekonsulenternes indsats med arbejdsrelaterede projekter Døvekonsulenterne fik 2012 og 2013 bevilget midler fra satspuljen til at gennemføre et projekt for at skaffe flere døve i arbejde. Projektet er nu afsluttet med meget positive resultater, og de erfaringer, der er gjort, er viderebragt til samtlige døvekonsulenter. Der er nu etableret en specialiseret landsdækkende gruppe af døvekonsulenter, som skal arbejde på at styrke indsatsen indenfor arbejdsmarkedsområdet. Gruppen vil arbejde med at formulere vejledninger til brug blandt de øvrige døvekonsulenter, men også i forhold til at tilbyde de enkelte jobcentre rådgivning og sparring omkring deres døve arbejdsløse borgere. Endelig skal samarbejdet med døve borgere og deres arbejdsgivere styrkes, således at der i tide bliver etableret de kompenserende hjælpemidler, der kan sikre en døv borgers fastholdelse på arbejdspladsen. Målet er, at konsulenterne i et bedst muligt omfang kan være døve borgere behjælpelige med at komme i arbejde, og derudover at der kan ydes højt kvalificeret vejledning til både jobcenter og arbejdsgiver. Tilbuddet skal være lettilgængeligt og synligt. Der er i projektperioden arbejdet med udvikling af metoder, som kan anvendes af døvekonsulenterne fremover for at styrke indsatsen på arbejdsområdet og synliggøre døvekonsulenternes tilbud i forhold til de kommunale jobcentre. 2.6 Vidensområder Da lovgivningen i dag bliver mere og mere fragmenteret og kompliceret, er der behov for at døvekonsulenterne følger særligt med omkring dette. Derfor er der indført en mild specialisering, hvor grupper af døvekonsulenter på tværs af landet arbejder sammen for at udvikle og fastholde viden i forhold til de mangeartede opgaver, der skal løses. Der er derfor fra 2014 etableret specialiserede vidensområder inden for følgende: GENERELT OM UDVIKLINGEN 18

19 Familieområdet Uddannelsesområdet Arbejdsmarkedsområdet Seniorer Borger med særligt behov Psykiatri Hørehæmmede og CI Hjælpemidler Det er ønsket, at de specialiserede grupper skal: Deltage i udviklings- og projektarbejde internt og/eller eksternt med henblik på at højne kvaliteten af tilbud til døve og andre borgere med et svært høretab Være med til at generere viden om døve og andre mennesker med svært høretab, deres livsbetingelser og kompenserende muligheder Forpligte sig til at dele den særlige specialiserede viden omkring døve og svært hørehæmmede og deres livsbetingelser Udvikle på konsulentrollen og være bevidst om metoder i arbejdet At gruppens medlemmer kan påtage sig en vis del af de sager der rummer deres speciale med henblik på at kvalificere arbejdet Familieområdet Familieområdet er kommet til at fylde mere og mere i døvekonsulenternes rådgivning de seneste år. Der er mange familier med ganske komplicerede problemstillinger, hvor både døvekonsulenter og familiekonsulenter er involveret. Ved etablering af et familieteam bestående af familiekonsulenter og forældrevejleder, som har tilknyttet en teamleder, er der nu etableret en familiegruppe. Denne gruppe arbejder tæt sammen med døvekonsulenternes specialiserede gruppe. Hensigten er, at skærpe ekspertisen dels mellem døvekonsulenterne og familiegruppen, men også i forhold til det eksterne samarbejde med døve borgere og kommunerne. Man kan overveje, om arbejdet med familier burde samles hos et færre antal døvekonsulenter med mulighed for et tættere samarbejde med familiekonsulenterne. Man ville hermed kunne sætte mere fokus på at udvikle den faglige ekspertise indenfor området. GENERELT OM UDVIKLINGEN 19

20 2.6.2 Arbejdsmarked og uddannelse Der er i disse år meget fokus på arbejdsområdet, også i relation til handicappede, og det er her en stor del af de offentlige økonomiske ressourcer lægges. Arbejdsmarkedsområdet har altid været et af døvekonsulenternes kerneområder, men i nogle år har andre arbejdsopgaver presset sig på, ligesom flere aktører har budt ind på området. Rådgivningen til døve arbejdssøgende er imidlertid stadig en af hjørnestenene i døvekonsulenternes arbejde og det er derfor vigtigt, at konsulenterne er meget synlige i forhold til de kommunale jobcentre, sådan at de bliver betragtet som de vigtigste samarbejdspartnere, når det drejer sig om at finde tilbud til døve borgere, som er arbejdssøgende. Det er også vigtigt, at der tages løbende initiativer i form af større eller mindre projekter for at skaffe døve i arbejde. Som nævnt ovenfor har døvekonsulenterne har for 2012 og 2013 fået midler fra Beskæftigelsesministeriets satspulje til at iværksætte et projekt, der har til formål at skaffe jobs til døve, der er udenfor arbejdsmarkedet. I projektet er der lagt vægt på en lokal indsats i et tæt samarbejde med jobcentrene. Dette vurderes at være en rigtig strategi ud fra de positive tilbagemeldinger, der er kommet fra jobcentrene, som selv står meget famlende overfor opgaven med at servicere døve borgere. De er derfor meget interesseret i et tæt samarbejde med døvekonsulenterne. Uddannelsesområdet er ligeledes et af de vigtige kerneområder, og det er selvfølgelig vigtigt at de unge døve tegnsprogsbrugere, som nu er under uddannelse eller som kommer til de kommende år, får den service, som de har behov for. Set i dette lys er samarbejdet med DDL/DDU om uddannelsesvejledning et godt initiativ. Der skal arbejdes på at etablere tilbud til de døve studerende. Herunder er det et ønske at, der tages initiativ til også at etablere tilbud for de unge, der er i gang med en håndværksmæssig uddannelse. Faste aftaler om samarbejde i forhold til afholdelse af fælles temaaftner eller weekender på Castberggård skal styrkes Seniorer Ældregruppen vil de kommende år komme til at udgøre en forholdsmæssig større og større andel af tegnsprogsgruppen og af DDL s medlemmer og vil derfor være en meget vigtig brugergruppe for døvekonsulenterne at servicere. Der er tilbud om ældrevejledning på Sjælland. For at videreføre ordningen, er det nødvendigt med en ekstraordinær indsats, hvor tilbuddet dokumenteres og synliggøres i forhold til de GENERELT OM UDVIKLINGEN 20

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Indhold Kolofon... 0 1. Status... 1 2. Forventninger til fremtid opgavemængde, sammensætning og geografisk fordeling... 2 3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelse...

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kortlægning af kompetenceudviklingstilbud til kontaktpersoner for borgere med døvblindhed efter servicelovens 98 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere