blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter."

Transkript

1 Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011

2 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde med at tilpasse de mål og retningslinjer, der i sin tid blev overtaget fra de tidligere regionplaner, til vores egne visioner og værdier. I borgere har taget aktivt del i arbejdet med at udvikle visioner og mål for de enkelte emner, særligt på de workshops, der blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Planstrategien er offentligt fremlagt i 11 uger hen over sommeren, med sidste frist for indsendelse af idéer og kommentarer den 22. august Vi fra Kommunalbestyrelsen ser frem til det videre arbejde med udviklingen af vores allesammens Stevns Kommune. Poul Arne Nielsen Borgmester

3 INDHOLD Indledning 4 Gennemgang af emnerne for revision: Identitet 8 Turisme 10 Erhvervsliv 12 Bymiljø 14 Pendling 16 Beretning: Energiproducerende multihus i Rødvig 18 Ny moderne svømmehal i Store Heddinge 19 Nyt sommerhusområde i Rødvig 20 Planstrategi

4 INDLEDNING Strøby Egede Valløby Strøby Tryggevælde Ådal Klippinge Hårlev Hellested Store Heddinge Stevns Klint Rødvig Oversigteligt kort over Stevns Kommune. Hårlev og Store Heddinge er udpeget til kommunecentre, sammen med Strøby Egede og Rødvig udgør de kommunens 4 byudviklingsbyer. De mellemgrå markeringer viser øvrige byzone byer mens de lysegrå markerer afgrænsede landsbyer.

5 Beslutning om delvis revision Den første samlede kommuneplan i Stevns Kommune, der blev godkendt i december 2009, var i høj grad en overtagelse af retningslinjer fra de tidligere regionplaner, samt en sammenskrivning af kommuneplanerne fra de to tidligere kommuner. Denne planstrategi peger således frem mod, hvad man kan kalde 2. generation af kommuneplanen i Stevns Kommune. Det er nu, vi skal tage hul på det langsigtede projekt med at tilpasse retningslinjer og udpegninger til lokale stevnske forhold og værdier. Meget tidligt i sammenlægningsprocessen mellem de to tidligere kommuner, Vallø og Stevns, blev visionen for den nye Stevns Kommune vedtaget. Hermed var pejlemærkerne for den fremtidige Stevns Kommune sat. Den første planstrategi, der blev vedtaget herefter, omhandlede emner fra visionen. Det var emnerne bosætning, turisme og sundhed. Herudover blev temaerne infrastruktur og borgerinddragelse udpeget som forudsætninger for udviklingen. Med denne nye planstrategi fortsættes det arbejde, der begyndte allerede i 2004 med visionsarbejdet. Det er besluttet, at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser inden for de fem emner Identitet, Turisme, Erhverv, Bymiljø og Pendling. Emnerne er valgt som den stevnske vinkel på en række overordnede temaer der er koordineret med de øvrige kommuner i Køgenhavn syd samarbejdet; Køge, Solrød og Greve. Udover de fem emner vil der være ændringer i kommuneplanen som vedrører det åbne land. Det skyldes dels de statslige interesser i kommuneplanlægningen og dels ønsket om at ensrette udpegningerne, som er overtaget fra de to tidligere regionplaner. Den reviderede kommuneplan skal være godkendt inden udgangen af Det åbne land Udpegninger i det åbne land i Stevns Kommune er for en stor dels vedkommende overført fra de to tidligere regionplaner. Her er udpegningerne sket på baggrund af landskabsanalyser foretaget i 1970 erne og 1980 erne. Samtidig har der været stor forskel på, hvordan man i de to tidligere amter har udpeget områder med eksempelvis landskabelige værdier eller kulturhistoriske interesser. Der er desuden forskel på hvilke udpegninger, der er lavet i de to regionplaner. Ved udarbejdelsen af Stevns Kommuneplan 09 blev det klart, at vi manglede grundlaget, dels for en harmonisering af udpegningerne, og dels for en ny udpegning af potentielle naturområder og potentielle biologiske spredningskorridorer, som det foreskrives i planloven. Det blev derfor besluttet, at der i den nuværende planperiode skulle gennemføres en kortlægning og analyse af det stevnske landskab med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Efterfølgende er der kommet nye statslige krav til kommuneplanlægningen, heriblandt kravet om placering af biogasanlæg. Disse krav gør blot landskabsanalysen til en endnu større nødvendighed. På baggrund af landskabsanalysen bl.a. vil der ske en revision af visse emner under overskriften Det åbne land. Opdeling af samtlige veje i vejklasser, planlægning af mandehoved, afgrænsning af landsbyerne ved lokalplanlægning, udarbejdelse af retningslinjer/strategier for de tiloversblevne landbrugsbygningers fremtidige anvendelse, undersøgelse af mulighederne for at udarbejde et kommuneatlas for den samlede nye kommune, vurdering af om der skal udarbejdes en helhedsplan for bevarelse af de unikke værdier langs klinten, vurdering af om supplerende eller alternative spredningskorridorer bør udpeges, kortlægning af lavbundsarealer og udarbejdelse af en infrastrukturplan, som sikrer helhed og sammenhæng i vejnet, kollektiv trafik og stiforbindelser. Projekter der ifølge redegørelsen i gældende kommuneplan tilstræbes udført i kommende planperiode. Planstrategi

6 Retningslinjer 10.1 Byudvikling og arealudlæg 10.2 Erhvervsudvikling 10.3 Detailhandel 11.1 Byggeri i landzone og sommerhusområder evt 11.2 Kystnærhedszonen evt 11.3 Landbrugsområder 11.4 Husdyrbrug evt 11.5 Anvendelse og udlæg af ren jord i landskabet 12.1 Det overordnede vejnet 12.2 Trafikstier og cykelruter evt 12.3 Rekreative stier 12.4 Kollektiv trafik 12.5 Erhvervs- og fiskerihavne 13.1 Tekniske anlæg 13.2 Energi, el og naturgas 13.3 Affaldsanlæg 13.4 Vindmøller 13.5 Telemaster sendeanlæg og antennemaster 14.1 Hoteller og feriecentre evt 14.2 Campingpladser, vandrerhjem og mindre overnatningssteder evt 14.3 Besøgscentre og forlystelsesparker evt 14.4 Fritidsliv og friluftsanlæg evt 14.5 Golfbaner og større anlæg til udendørssport 14.6 Fritids- og lystbådehavne evt 14.7 Støjende fritidsanlæg generelt Evt. nyt afsnit omhandlende særlige turismeområder 15.1 Kulturmiljø og værdier samt bygningsbevaring 15.2 Kirkeomgivelser 16.1 Natur- og særligt værdifulde naturområder 16.2 Natura 2000 områder 16.3 Geologiske interesseområder 16.4 Landskabelige interesser 16.5 Skovrejsning 16.6 Biologiske spredningskorridorer 16.7 Lavbundsarealer 16.8 Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande 16.9 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord og slagger Støj Oversigt over hvilke afsnit i retningslinjerhæftet der forventes berørt af ændringer i kommende kommuneplanrevision. De berørte afsnit er markeret med fed. Ændringer i ovenstående afsnit leder naturligt til ændringer visse steder i hovedstrukturen og rammer for lokalplanlægningen. Eksempelvis vil landskabskarakterområder udpeget i landskabsanalysen fremstå i hovedstrukturen. Hæftet Kerneområder, som er en del af kommuneplan 09, er en beskrivelse af de temaer der blev udvalgt som netop kerneområder i planstrategi 2007, derfor vil dette hæfte ikke længere være en del af kommuneplanen efter planrevisionen i Udarbejdelsen af en samlet landskabsanalyse, var ét ud af tre projekter, der blev udvalgt til gennemførsel i forbindelse med godkendelsen af Stevns Kommuneplan 09. De to øvrige er en vindmølleplan samt en turistpolitisk redegørelse. Alle tre projekter er under udarbejdelse. Herudover er der en del undersøgelser og andre projekter der er formuleret i kommuneplanens mål eller redegørelse, herunder arkitekturpolitik og en helhedsplan for Tryggevælde Ådal, som også er i proces. Borgerinddragelse i strategiarbejdet Forud for denne planstrategi har der været en omfattende borgerinddragelsesproces. På baggrund af de 5 udvalgte temaer (Identitet, Turisme, Erhverv, Bymiljø og Pendling) blev der i sommeren/ efteråret 2010 sammensat et borgerinddragelsesprogram. Det bestod af en bustur ud i landskabet, byvandring i de fire byudviklingsbyer, en quiz på Facebook, et fotorally med det formål at kåre Stevns Bedste Bymiljø samt en dag med workshopper og udstilling Stevns Dagen. Disse 5 initiativer skulle tilsammen give stevnsboerne en større forståelse for den fysiske planlægning samt muligheden for at opdage nye sider af vores fælles kommune. Dernæst var det et fælles formål at skabe rammerne for en indsamling af idéer og udveksling af meninger, der til slut kunne inddrages i arbejdet med planstrategien. Mere specifikt var busturens

7 formål at se på den landskabelige identitet i hele kommunen. Turen gik gennem landskabet og en stribe af landsbyer. Byvandringerne havde til formål at se på byernes kvaliteter og udviklingspotentialer og få borgernes bud på, hvordan der kan opnås et bedre bymiljø. Quizzen på Facebook havde til formål at skabe opmærksomhed omkring planstrategien og arrangementerne. Fotorallyet handlede om at få borgerne til at se på deres byer med nye øjne samt at give et praj om, borgerne opfatter et godt bymiljø. Stevns Dagen bestod af en udstilling af kommunens aktuelle projekter, udnævnelse af Rødvig Havn som Stevns Bedste Bymiljø og 5 workshopper med hver sit tema. På workshopperne formulerede borgerne en vision for hvert tema samt konkrete handlingsmuligheder, som er blevet indarbejdet i forslaget til denne planstrategi i videst muligt omfang, og desuden videregivet til politikerne som inspiration. Læsevejledning På de næste sider præsenteres vision og mål for de 5 emner, der skal revideres, nemlig Identitet, Turisme, Erhverv, Bymiljø og Pendling. Bagerst i denne planstrategi findes beretningen om hvilken kommuneplanlægning, der er foretaget siden kommuneplanen blev godkendt i Det drejer sig om 2 kommuneplantillæg for henholdsvis Rødvig Grønne Multihus og den ny svømmehal i Store Heddinge. Herudover indeholder beretningen en kort beskrivelse af rammerne for et nyt sommerhusområde i Rødvig, der er udlagt i kraft af et landsplandirektiv fra Planstrategi

8 De stevnske lokalområder skal med hver deres IDENTITET den stevnske befolkning. danne karakteristiske rammer om Vi vil f.eks.: Bevare og udvikle de karakteristiske landskabstræk og kulturspor for at styrke, det der gør det stevnske landskab til noget særligt. Udvikle hvert lokalområde med udgangspunkt i det, der er dets særlige kvalitet for at styrke identiteten og tilhørsforholdet. Arbejde for at give den stevnske befolkning større tilknytning til deres lokalområde, blandt andet ved at skabe flere og bedre lokale offentlige rekreative områder. Forudsætninger: Arkitekturpolitik Landskabsanalyse Nyt i kommuneplanen: Ændrede rammer for udvalgte områder Afgrænse endnu ikke afgrænsede landsbyer

9 Den stevnske identitet er et lidt flyvsk begreb, der kan omhandle vores egen bevidsthed om kommunens særpræg, men også om, hvordan Stevns opfattes udefra. Det kan både handle om, hvordan vi der bor på Stevns er og bliver opfattet og om, hvordan Stevns opleves rent visuelt. Det er den sidste betydning, som er den primære i denne forbindelse. Samtidig hænger de to ting sammen, hvem vi er og hvor vi bor. Den stevnske identitet er indirekte beskrevet i den overordnede vision for Stevns Kommune. Her er det formuleret, hvilke værdier vi er enige om, og hvad Stevns skal være kendt for i det omgivende samfund. Ønsket om en stærk visuel identitet er mere direkte udtrykt således: I Stevns Kommune vil byområdernes forskellighed være den største kvalitet. Hvert lokalområde har sit kendetegn; købstaden, stationsbyen, boligbyen, kystbyen, havnebyen, landsbyen og sommerhusområdet. Og visionen fortsætter: Hvert område skal udvikles med udgangspunkt i det, der er lokalområdets særlige kvalitet og styrke, og hvor det lokale forenings-, kultur- og idrætsliv giver lokalområderne identitet. Indtil nu har arbejdet med lokalområdernes særpræg manglet et godt arbejdsgrundlag. Arbejdet med dette værktøj er påbegyndt i foråret 2011 under navnet arkitekturpolitik. Arkitekturpolitikken handler blandt andet om at få afdækket, hvad det er der er så karakteristisk for de enkelte steder, og hvordan vi kan forny uden at gå på kompromis med eksisterende værdier. Dette arbejde skal gerne lede hen til nye rammer i kommuneplanen, der kan være med til at sikre, at alle vore lokalområder også i fremtiden vil være noget særligt. Planstrategi

10 Stevns Klint skal være den verdenskendte rygrad i en bred vifte af TURISME muligheder Vi vil f.eks.: Udbrede kendskabet til Stevns ved blandt andet at videreudvikle Stevns Klint som turistattraktion. Sikre formidlingen af Stevns Klint ved at skabe rammerne for et besøgscenter for klinten. På samme tid styrke oplevelsesmulighederne samt beskyttelsen af Stevns Klint og kyst ved at skabe rammerne for en videreudvikling af koncentrerede besøgsområder. Skabe rammerne for et varieret udbud af overnatningsmuligheder som eks. hoteller/ drive-in, Bed & Breakfast, autocamperpladser og sommerhuse. Forbedre infrastrukturen og adgangen til klinten og andre attraktioner, både for cyklister, bilister, vandrere og sejlende, for derved at give flere mulighed for at opleve Stevns. Arbejde for at fastholde den besøgende ved at udvikle oplevelsesværdien af vores mangeartede og helt lokale natur- og kulturattraktioner. Forudsætninger: Turistpolitisk redegørelse Arkitekturpolitik Nyt i kommuneplanen: Nye retningslinjer og udpegninger i udvalgte afsnit Evt. ændring af specifikke rammer

11 Smukke omgivelser, levende natur og mulighed for et aktivt friluftsliv er alt sammen noget, der er med til at forøge livskvaliteten og sundheden for den stevnske lokalbefolkning. Samtidig er det også væsentligt for både potentielle tilflyttere, erhvervsliv og ikke mindst for turister. Når vi planlægger for stevnsboen, planlægger vi med andre ord også for turisten, og vi er samtidig med til at understøtte erhvervslivet. En undersøgelse fra 2010 viser, at de fleste turister primært kommer til Stevns for at opleve strandene og kysterne og naturen i øvrigt. Men en del kommer også for at opleve kulturen på Stevns og lave andre aktiviteter, som f.eks. besøge familie. Indtil nu har Stevns altså ikke været en attraktionsbaseret destination, kommercielt set. Dog er Koldkrigsmuseet Stevnsfort, der åbnede i 2008, meget velbesøgt med omkring besøgende i Selv om den samlede turisme i Stevns Kommune ikke er stor, betyder den alligevel relativt mere i her end i de fleste andre kommuner i regionen. Med 8,8% af den samlede værditilvækst i kommunen er turismen således en væsentlig faktor i kommunens nationaløkonomi. Et sted hvor væksten kan måles er på overnatningstallet, der har udviklet sig særdeles positivt over de sidste 10 år; denne fremgang er den største i regionen. Endnu er vi dog ikke oppe på det samme antal overnattende gæster som i resten af regionen, men til gengæld betyder éndagsturister relativt meget på Stevns. Stevns Klint blev i 2009 optaget på UNESCOs såkaldte tentativliste, hvorfra der udvælges steder til den fornemme liste over verdensarv. Det er blevet til et samarbejdsprojekt mellem Stevns Kommune, Kulturarvstyrelsen og Østsjællands Museum om at få Stevns Klint optaget som verdensarv. Uanset om det lykkes eller ej, har dette projekt for alvor sat fokus på Stevns Klint. Det har nemlig vist sig at være en enestående mulighed for at se grundigt på den værdi, Stevns Klint udgør for kommunen og for resten af verden, og på den måde, vi forvalter denne værdi. Stevns Kommune har en masse at tilbyde turisten. Ikke kun Stevns Klint, men klinten har potentiale til at blive kendt af en bred målgruppe, og skal som sådan anvendes som løftestang for kommunens øvrige tilbud. Ændringer i kommuneplanen vil ske på baggrund af en samlet turistpolitisk redegørelse, der ventes afsluttet samtidig med denne planstrategi. Ændringer vil, ud over dem, der opstår i forbindelse med arbejdet med Stevns Klint, ske som en konsekvens af et øget fokus på store og små eksisterende natur- og kulturressourcer, der er til glæde for både stevnsboer og gæster - de små skjulte perler, som besøgende selv kan opdage. Herudover er infrastrukturen ud af og ind i kommunen, samt mellem de større attraktioner af stor betydning, ligesom en større variation i overnatningsmulighederne er det. Planstrategi

12 Stevns skal være stedet hvor det eksisterende ERHVERVSLIV trives, og hvor nye innovative virksomheder vælger at etablere sig. Vi vil f.eks.: Skabe bedre rammer for etableringen af små virksomheder ved at planlægge for kontorhuse og kontor- og værkstedsfællesskaber. Arbejde for at eksisterende ekstensivt udnyttede erhvervsområder fornyes, udnyttes bedre eller langsomt omdannes til anden anvendelse for at sikre mere attraktive og levende erhvervsområder. Medvirke til at transporttiden til og fra arbejde i de stevnske virksomheder formindskes ved at arbejde for at forbedre forholdene for pendling. Skabe mere attraktive rammer for nye små- og mellemstore virksomheder ved at arbejde med de stevnske bymiljøer. Udnytte potentialet i at blive nabo til Region Sjællands supersygehus ved at skabe rammer for etablering af afledte private virksomheder inden for sundhedssektoren. Forudsætninger: Erhvervsredegørelse/kortlægning kigge på omegnen Nyt i kommuneplanen: Evt. ændring af udvalgte rammer. Evt ændringer af retningslinjer i udvalgte afsnit.

13 Erhvervsudvikling og et dynamisk erhvervsliv afhænger af gode rammebetingelser. Nye virksomheder kigger på lokaliteter, ligesom almindelige mennesker kigger på huse, når de skal flytte. Lokaliseringsfaktorerne er mange, fælles for huskøbere og virksomheder er infrastrukturen, afstand til centrale steder som København eller Køge Sygehus, omgivelser, lokale ressourcer/attraktioner og selvfølgelig prisen. For virksomheder kan der yderligere være faktorer, som spiller en afgørende rolle, eksempelvis tilgængelighed til kvalificeret arbejdskraft eller andre mere specifikke behov. Vi skal med andre ord tilbyde attraktive rammer for de virksomheder, vi ønsker at tiltrække. Nogle af de rammer skabes i sammenhæng med de andre temaer. Temaet Pendling søger at optimere forholdene for pendlerne både ud af og ind i kommunen. Temaet Bymiljø understøtter også erhvervsudviklingen, fordi levende og imødekommende byer gør positivt indtryk på potentielle virksomheder og deres kunder. Temaet Turisme er også et erhvervsområde. En øget turisme forventes at medføre en udvikling inden for turismeerhvervene; disse erhverv vil naturligvis lokalisere sig dér, hvor turisterne tager hen. Ved at udnytte de stationsnære erhvervsområder mere intensivt og dér skabe rammer for mindre virksomheder, som for eksempel kontorer og kontorfællesskaber, kan vi gøre jernbanen til et endnu større aktiv i kommunen. Hvis vi kan styrke virksomheder der ligger i krydsfeltet mellem kunst og business, får vi små innovative virksomheder, som kan generere viden og arbejdspladser og dermed få levendegjort og forstærket vores erhvervsområder. Sidst men ikke mindst skal vi have øje for hvilke afledte virksomheder, der kan komme i medfør af Region Sjællands supersygehus i Køge og hvilke behov, disse virksomheder har. Det kan vi f.eks. gøre ved at indtænke anvendelsesmuligheder som hospice, rehabiliterings- og sundhedscenter, behandlingsklinikker, laboratorievirksomhed og lignende i kommuneplanrammerne, når det er muligt. Planstrategi

14 De stevnske BYMILJØer skal fremstå imøde- kommende, og danne gode rammer for et værdifuldt hverdags- og fritidsliv samt et levende handelsliv. Vi vil f.eks.: Skabe levende, attraktive og bæredygtige bymiljøer ved at fortætte og udvikle omkring bymidterne og eventuelle stationer og kun indvinde ny jord til byformål, når øvrige muligheder er udtømt. Sikre bedre vilkår for fodgængere og cyklister i byerne ved at adskille hård og blød trafik, eller indrette bymidterne, så trafik- Fotoet er taget af Jens Almbjørn og valgt på stevnsdagen som billede på Stevns bedste bymiljø ken afvikles på de svage trafikanters præmisser. Styrke fællesskabet og mulighederne for fysisk udfoldelse ved at skabe mødesteder i kraft af grønne områder/bypladser/ legepladser. Styrke hver bys særlige karakteristika og kendetegn samt den stevnske kulturarv gennem bevaring af særlige bygninger, beplantninger og kulturmiljøer. Forudsætninger: Arkitekturpolitik Nyt i kommuneplanen: Ændring af udvalgte rammer. Evt ændringer af retningslinjer i udvalgte afsnit.

15 Ifølge Danmarks Statistik er der i perioden siden 2007 flyttet ca. 50 nye stevnsboer til kommunen. De fleste er flyttet til Store Heddinge, Strøby Egede eller Rødvig. Disse 3 byer er sammen med Hårlev udpeget i Stevns Kommuneplan 09 til byudviklingsbyer. Når vi taler om bymiljø, er det samtidig primært disse byudviklingsbyer, vi taler om. Udviklingen i samme periode, dvs. fra 2007 til nu, har været præget af den finansielle krise også på Stevns. Byggesagsbehandlingen giver et godt billede af den generelle udvikling. Før krisen var udviklingen på Stevns præget af store samlede projekter, store udstykninger og nye store huse. Da krisen satte ind, ændredes også sagstyperne i kommunen. Det var nu typisk mindre private enkeltudstykninger, og fra at bygge nye huse begyndte man i højere grad at bygge om eller bygge til sit gamle hus. På trods af at denne udvikling er et udtryk for en krise, falder den godt i tråd med de værdier, der ligger til grund for denne planstrategi. Det handler nemlig om at forbedre det vi har, f.eks. at arbejde med kvaliteten i vores bymiljøer i højere grad end at inddrage ny jord til bebyggelse. Det er visionen, at vores byer bliver attraktive, imødekommende og levende miljøer, hvor mennesker kan og vil mødes. Byerne skal være både for dem, der bor der, og for øvrige stevnsboer samt gæster udefra. Der skal arbejdes med fortætning i byerne, og hvor der er en station, skal fortætningen primært ske dér. Mens der fortættes, skal vi samtidig sikre og forbedre de grønne mellemrum i byerne og udvikle større grønne områder nær byerne. Der forventes en stigning i befolkningstallet fra de nuværende godt personer til omkring borgere i 2020, en stigning der fortsat vil ske i byudviklingsbyerne. Det forventes samtidig, at antallet af erhvervsaktive vil falde, samtidig med, at antallet af ældre vil stige. det er håbet at levende bymidter, nærhed til både kollektiv transport, service og ikke mindst til naboer og øvrige fællesskaber vil medvirke til at skabe en god hverdag for stevnsboerne, også når de er blevet ældre og mindre mobile. Siden 2009 er blandt andet følgende projekter påbegyndt for at understøtte attraktive bymiljøer på Stevns (se i øvrigt beretningen): - Svømmehal i Store Heddinge - Multihuset i Rødvig - Flytning af stationen i Rødvig - Regnvandsbassin og rekreativt område i Klippinge - Renovering af Hårlev Byskov - Nyt supermarked og nye boliger i Strøby Egede - Arkitekturpolitik Planstrategi

16 I Stevns Kommune skal PENDLING være ken- detegnet ved den gode mulighed for at kombinere transportmidlerne. Vi vil f.eks.: Søge at forkorte rejsetiden på det overordnede vejnet i og i umiddelbar tilknytning til Stevns Kommune ved at arbejde for etableringen af en omfartsvej ved Herfølge. Søge at få de stevnske pendlere koblet på de nationale togforbindelser ved at arbejde for, at regionstoget føres frem til den kommende Køge Nord station. Gøre cykelturen på Stevns mere sikker og interessant ved at arbejde for flere cykelstier der er i eget tracé og evt. også er løsrevet fra det overordnede vejnet. Gøre det nemmere at kombinere transportmidlerne, ved at forbinde cykelstier og overordnede busruter med de primære stationer, og sikre parkeringsmuligheder ved stationerne. Forudsætninger: Dialog med stat og nabokommuner Nyt i kommuneplanen: F.eks. tydeliggørelse af mål i hovedtruktur. F.eks. ændring af kort. Evt. nyt afsnit der viser blivende busruter.

17 Infrastruktur og pendling er tilbagevendende emner, når udviklingen på Stevns debatteres. Der er meget, vi selv kan gøre, eksempelvis sørge for, at der er en god sammenhæng mellem de forskellige tilbud og transportformer. Samtidig ligger en stor del af det, der virkelig kan ændre forholdene for de stevnske pendlere, nemlig motorveje og jernbaner, uden for vores beslutningskompetence. Såsanne ændringer kræver tæt dialog med statslige myndigheder og nabokommuner. Etablering af omfartsvejen syd om Strøby Egede ser nu ud til at være inden for overskuelig rækkevidde, og samtidig har Folketinget besluttet at udbygge Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge. Det betyder, at vi igen skal have fokus på en vide- reførelse af omfartsvejen til motorvejen. Vi vil fortsætte dialogen med Køge Kommune og staten om at få etableret en omfartsvej ved Herfølge, der kan lede stevnstrafikken fornuftigt uden om Køge centrum. Den kommende København-Ringsted togforbindelse, der forbinder den nationale togtrafik mellem Jylland og København via Køge, giver rejsende til og fra Stevns en fordel. Med et planlagt park and ride -anlæg er kombinationen med biltrafikken sikret, men den nye Køge Nord station vil ikke umiddelbart blive forbundet direkte med Regionstoget fra Stevns, og dermed udnyttes potentialet som knudepunktstation ikke. Dette vil Stevns Kommune fortsat forsøge at få ændret. Planstrategi

18 Beretning: Energiproducerende Multihus i Rødvig Rødvig Grønne Multihus er et energiproducerende byggeri, som opføres af kommunen. Projektet indeholder institutionspladser (vuggestue, børnehave og klub), opførelse af en mindre multihal, klubhus og udendørs idrætsfaciliteter. Projektet sammentænker fremtidens behov for institutionspladser med eksisterende aktiviteter og koncentrerer dem på ét sted. Mulktihuset og dets udearealer skal indbyde til aktivitet og eksempelvis organiseret idræt. Projektet så dagens lys efter en omfattende analyse af daginstitutionsområdet i august 2009, hvor det blev konstateret, at Rødvig området i 2014 forventes at mangle pladser. Byggeriet er delt i 3 etaper, der skal integreres tæt med hinanden. Tilkørsel og parkering etableres i takt med etapernes gennemførelse. Alle etaper skal være netto energiproducerende. Etape 1: Børneinstitution til 100 enheder, legeareal til ca. 100 børn i indhegnet område. Etape 2: Børneinstitution til 80 børn og fritidsklub til børn. Legeareal til børn i indhegnet område. Opholdsareal til klubbørn i tæt kontakt med øvrige aktiviteter på grunden. Fodboldbaner renoveres og udbygges. Etape 3: Multihal der egner sig til leg og bevægelse, musik og dans. Møderum/klubrum, køkken, bogudlevering, omklædningsrum mv. Adgang til friarealer. Belægninger og indretning i terræn der inviterer til leg og bevægelse. Gennemføres når midler fra fonde mv. er tilvejebragt. Kommuneplanændringer i kraft af tillæg nr. 1: - Tilføjelse til de generelle rammer så der gives mulighed for opsætning af små vindmøller på bygninger gennem en detaljeret lokalplanlægning. - Ændringer af kommuneplanrammerne for områderne 4 B7 og 4 C2, så enkelte bygningsdele, som har betydning for dagslysindfald, energitiltag og lignende kan tillades en større højde end 8,5m. For at udnytte det indre bygningsvolumen tillades endvidere opført indskudte etager med et samlet areal på indtil 400m2 ud over de to etager.

19 Beretning: Ny moderne svømmehal i Store Heddinge Klinten Stevns nye svømmebad - kommer til at udgøre en betydningsfuld brik i områdets og byens arkitektur. Som en del af byens østlige afgrænsning mod kulturlandskabet vil badet i fremtiden danne den arkitektoniske overgang mellem Store Heddinge og landskabet frem mod Stevns Klint og havet. Klintens arkitektur tager afsæt i netop denne overgang mellem by og landskab. Bygningskroppen rejser sig i en jævn bevægelse op af landskabet fra øst mod vest og trækker det dyrkede, ternede kulturlandskab op på sin store enkle tagflade. Mens den rejser sig stolt mod byen afsluttes den med en væg, der i et stærkt udtryk flytter tankerne til de lodrette vægge mod havet i øst, Stevns Klint. Stevns Kommune har i det indledende arbejde oprettet en brugergruppe, som har været med til at fastlægge kravene til den nye svømmehal. Kravene er i videst muligt omfang indbygget i udbudsmaterialet i samarbejde med kommunens bygherrerådgiver. Svømmehallen forventes at stå færdig i Kommuneplanændringer i kraft af tillæg nr. 2: - Ændringer af kommuneplanrammerne for områderne 1 D4, så bygninger med en højde op til 11m muliggøres. Planstrategi

20 Beretning: Nyt sommerhusområde i Rødvig I 2010 fik Stevns Kommune udlagt et nyt sommerhusområde lige vest for Rødvig. Det skete med Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande, oktober Landsplandirektivets bestemmelser og vilkår har efter planloven retsvirkning som kommuneplaner for den videre planlægning, og de trådte i kraft allerede med modtagelsen af dette direktiv i kommunen i efteråret Arealet til sommerhusformål er på 4 ha. med mulighed for etablering af maksimalt 25 sommerhusgrunde. Det er udlagt bagved det eksisterende sommerhusområde Pilevang og langs campingpladsens sydside.

21 Stevns Kommune vil være kendt for et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur, og med god plads til både at bo og leve i Fra den overodnede vision for Stevns Kommune Planstrategi

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur

Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur Hæfte 1 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2: Retningslinjer side 43 Hæfte 3: Rammer side 163 Bilag 1:

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER KOMMUNEPLAN 2013 2025 FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER Titel: Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet hovedstruktur og retningslinjer Udarbejdet af: Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding,

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Stevns Kommuneplan 09 Samlet forslag

Stevns Kommuneplan 09 Samlet forslag Forslag Stevns Kommuneplan 09 Samlet forslag INDHOLD Det samlede forslag indeholder 5 hæfter og 2 bilag: - Hovedstruktur - Kerneområder - Retningslinjer - Rammer - Projektkatalog - Miljøvurdering - Detailhandelsanalyse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9-007 for Koldkær Feriecenter Den 28. februar 2011 er kommuneplantillæg 9.007

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Stevns Kommuneplan 09

Stevns Kommuneplan 09 Stevns Kommuneplan 09 INDHOLD Den samlede kommuneplan består af 5 hæfter og 5 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3-54 Hæfte 2: Kerneområder side 55-96 Hæfte 3: Retningslinjer side 97-212 Hæfte 4: Rammer

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Nye større erhvervsudlæg ved motorveje

Nye større erhvervsudlæg ved motorveje Nye større erhvervsudlæg ved motorveje Udvidelse af erhvervsområde i Gedved Da motorvejen i sin tid blev anlagt var det bevidst at den kom til at ligge højt i terrænet i forhold til det omliggende landskab.

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003.

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003. HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI TRYGHED VÆKST FORSLAG, den 17. december 2003. PLANSTRATEGI FOR HOLMEGAARD KOMMUNE. Indledning. I henhold til planlovens 23 a skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere