Ankenævnets historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnets historie"

Transkript

1 Ankenævnets historie Sidst opdateret:

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formandens forord Ankenævnets etablering Reform af forbrugerpolitikken - Behov for et privat ankenævn på energiområdet Oprettelse af et privat ankenævn på energiområdet Arbejdsgruppen om oprettelsen af et privat ankenævn på energiområdet Krav til et privat ankenævn Ændringer i forhold til det nuværende klagesystem Forbrugerklagenævnet Energitilsynet Overførelse af sager fra Energitilsynet Uhensigtsmæssigheder ved det nuværende klagesystem Århus-sagen Arbejdsgruppens forslag til etablering af et privat ankenævn på energiområdet Klagenævnets kompetence Ankenævnets finansiering Den politiske aftale og lovændringen Oprettelse af et privat ankenævn EU s 3. liberaliseringspakke Fra Energitilsynet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen...36 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 2

3 Formandens forord Ankenævnets formand siden starten Poul Gorm Nielsen Dommer i Købehavns Byret I dette elektroniske dokument får du fortalt historien om oprettelsen af ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET. Historien tager sin begyndelse med, at Energistyrelsen i oktober 2002 nedsætter en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at etablere et privat, godkendt ankenævn på energiområdet. Et sådant ankenævn skulle oprettes efter reglerne i lov om forbrugerklager. Den daværende borgerlige regering ønskede at få oprettet flere private ankenævn på centrale forbrugerområder, og dette blev et centralt element i regeringens forbrugerpolitiske strategi, der blev offentliggjort i januar På daværende tidspunkt hørte energipolitikken også under økonomi- og erhvervsministeren. Så når ministeren både var forbruger- og energiminister, var det oplagt, at ministeren ønskede et privat ankenævn på energiområdet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 3

4 Energistyrelsen fik til opgave at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter energi- og forbrugerområdet. Arbejdsgruppen afholdt adskillige møder for at afdække muligheder for at etablere et privat ankenævn. I eftersommeren 2004 var arbejdet nået så langt, at Præsidenten for Københavns Byret blev bedt om at udpege en dommer som formand for det nye ankenævn. I foråret 2004 opnåedes der bred enighed om at etablere et privat ankenævn. Arbejdsgruppen gik derefter i gang med at få fastlagt de sidste rammer for ankenævnet, især angående finansieringen af ankenævnets virksomhed. De sidste brikker om finansieringen og sekretariatsbetjeningen faldt på plads i august For at få ankenævnet etableret inden udgangen af 2004, udlånte Forbrugerstyrelsen (som nu var udskilt til at være en styrelse under den nye familie- og forbrugerminister) en medarbejder pr. 1. oktober 2004 til Konkurrencestyrelsen. Selv om Energitilsynet som myndighed hørte under Energiministeriet, var sekretariatsbetjeningen af historiske grunde fra monopoltiden varetaget af Konkurrencestyrelsen. Den 1. november 2004 kunne ankenævnet så begynde sin virksomhedt lykkedes at få alt på plads, herunder familie- og forbrugerministerens godkendelse af ankenævnet. Herefter modtog ankenævnet de første sager, som sekretariatet derefter gik i gang med at sagsbehandle. Det var også lykkedes at få etableret en hjemmeside (www.energianke.dk). Den 15. april 2005 afholdtes det første nævnsmøde i ankenævnet. Her blev 15 varme- og elsager afgjort. Ankenævnet fik en flyvende start, for blandt varmesagerne var der én sag, hvor nævnet afgjorde, at det kommunale forsyningsselskab havde udvist retsfortabende passivitet med at først efter mere end 3 år at fremsætte krav om efterbetaling. Da samtidig DR s forbrugerudsendelse Kontant havde fokus på mange forbrugerklager om opgørelse af elregninger fra det samme kommunale forsyning, fik ankenævnet megen omtale og dermed hurtigt blev kendt som klageinstans. På de efterfølgende sider gennemgås mere detaljeret historien om arbejdet med at etabler ankenævnet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 4

5 1 Oprettelse af et ankenævn på energiområdet 1.1 Reform af forbrugerpolitikken - Behov for et privat ankenævn på energiområdet Regeringen lagde med publikationen Ny forbrugerpolitik [januar 2003] op til en generel reform af forbrugerpolitikken baseret på større dialog mellem forbrugere og virksomheder. Et centralt element i reformen var ønsket om, at virksomhederne skulle tage medansvar for behandlingen af egne klagesager, og der lagdes op til, at der skulle oprettes flere private ankenævn med deltagelse af såvel branche- som forbrugerrepræsentanter. Bag ønsket om i højere grad at inddrage branchen i klagebehandlingen lå bl.a. et synspunkt om, at det offentlige ikke skal involveres i konflikter, som parterne selv kan løse. Hertil kom, at erfaringerne med de eksisterende, godkendte, private ankenævn tydede på, at branchedeltagelse i klagebehandlingen dels bidrager til en god klagebehandling og dels forebygger klager på det pågældende område. Oprettelsen af flere private ankenævn skulle overordnet bidrage til, at forbrugernes rettigheder understøttedes af en effektiv klageadgang, som var en nødvendig del af et velfungerende marked. Synspunkterne i den ny forbrugerpolitik har bl.a. i 2003 udmøntet sig i vedtagelsen af en ny forbrugerklagelov (lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager). Den igangværende liberalisering af energimarkederne havde aktualiseret behovet for en opdatering af klagemulighederne på energiområdet. I en undersøgelse fra 2001, hvori forbrugerforhold i 26 OECD-lande sammenlignedes, blev der peget på, at de nye markeder, der opstår, hvor tidligere monopoler liberaliseres, i en overgangsperiode har problemer med at sikre forbrugerne gode vilkår (Ny forbrugerpolitik s. 4). Liberaliseringer er generelt til gavn for forbrugerne, der får bedre valgmuligheder, men i hvert fald i en overgangsperiode kan markedet synes uoverskueligt og dermed reelt begrænse forbrugernes valgfrihed. Hertil kom at der med liberaliseringen dukkede nye aktører op på energimarkedet i form af handelsselskaber, som klagesystemet nødvendigvis må tage højde for. Ensartede klager blev behandlet ved forskellige myndigheder, henholdsvis Energitilsynet og Forbrugerklagenævnet, afhængig af hvilken type selskab klagen vedrører. Kompetencefordelingen mellem Forbrugerklagenævnet og Energitilsynet synes også at kunne give anledning til forvirring omkring rette klagemyndighed. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 6

6 1.2 Oprettelse af et privat ankenævn på energiområdet Arbejdsgruppen om oprettelsen af et privat ankenævn på energiområdet Energistyrelsen nedsatte den 10. oktober 2002 en arbejdsgruppe med henblik på at oprette et privat ankenævn på energiområdet for at sikre energiforbrugerne en klar og effektiv klageadgang. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Dansk Energi/ELFOR, DONG, Fællessekretariatet for Hovedstadens Naturgasselskab (HNG) og Naturgas Midt-Nord (NGMN), Naturgas Fyn, Danske Fjernvarmeværkers Forening - nu Dansk Fjernvarme (DFF), Danske Kraftvarmeværkers forening, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Energiklagenævnet, Energitilsynet, Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Energistyrelsen. Arbejdsgruppen skulle som led i sit arbejde belyse: hvilke typer af klager, nævnet skal kunne behandle, herunder hvordan begrebet forbrugerklager skal afgrænses, klagenævnets forhold til andre klageinstanser, herunder redegøre for hvordan kompetenceafgrænsningen i forhold til Energitilsynet og Energiklagenævnet skal være, hvorledes, det kan sikres, at klagenævnet fremstår som et hensigtsmæssigt og effektivt klageorgan, herunder hvordan det kan sikres, at nævnets afgørelser faktisk efterleves, hvorledes der kan skabes incitamenter for virksomhederne til at deltage i etableringen og driften af klagenævnet, i hvilket omfang forbrugere og virksomheder skal betale for nævnets behandling af klager, samt hvilke lovændringer og administrative tiltag i øvrigt, der skal planlægges og gennemføres. Arbejdsgruppen holdt adskillige møder i med henblik på at nå frem til enighed om oprettelse af et ankenævn. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 7

7 1.2.2 Krav til et privat ankenævn Arbejdsgruppen konkluderede, at de grundlæggende krav til et privat ankenævn på energiområdet var, at ankenævnet skulle behandle civilretlige tvister mellem private energiforbrugere og energiselskaber. Den aktuelle situation var, at både Energitilsynet og Forbrugerklagenævnet behandlede forbrugerklager, som kunne behandles af et kommende privat ankenævn for energi. Ved at samle behandlingen af disse klager i et private ankenævn, kunne der tilvejebringes både en samlet indgang og en ensartet behandling af klagerne. Kombineret med en passende information til forbrugerne ville den entydige klageadgang styrke forbrugernes klagemuligheder og derigennem understøtte et velfungerende energimarked. Oprettelsen af et lignende ankenævn på teleområdet havde i sommeren 2003 påkaldt sig stor bevågenhed fra såvel medier som telebrugere. Ankenævnet skulle bestå af en uafhængig formand samt et lige antal repræsentanter for forbruger- og brancheinteresser. I modsætning til klagesagsbehandlingen i Energitilsynet og Forbrugerklagenævnet ville der dermed ved behandlingen af de enkelte sager deltage brancheudnævnte repræsentanter med specifikt kendskab til energiområdet. Nævnets sammensætning ved behandlingen af de enkelte sager kunne fastsættes nærmere i vedtægterne. Det kunne eksempelvis bestemmes, at brancherepræsentanter med kendskab til et givet område (el, gas eller varme) deltager i nævnets behandling af klager inden for samme område. I øvrigt er det erfaringen fra de eksisterende private ankenævn, at disse som følge af deltagelsen af både forbruger- og brancherepræsentanter vil være med til at forebygge klager ved at etablere gode rammer for et hensigtsmæssigt møde mellem forbruger- og brancheinteresser. Forbrugerklageloven fra juni 2003, der afløste forbrugerklagenævnsloven fra 1974, indeholder bl.a. i kapitel 2 bestemmelser om godkendte, private klage- eller ankenævn. Det fremgår heraf, at det fra den 1. januar 2004 er økonomi- og erhvervsministeren, der godkender private klagenævn og i øvrigt fastsætter nærmere kriterier herfor, jf. lovens 5, stk. 1. Fra august 2004 er kompetencen overført til familie- og forbrugerministeren. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 8

8 I bemærkningerne til forbrugerklageloven er det fremhævet, at der vil blive lagt vægt på, at ankenævnet opfylder principperne om uafhængighed, åbenhed, kontradiktion, effektivitet, lovlighed, frihed og repræsentation, som forudsat i Europa-Kommissionens henstilling om de principper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvistigheder på forbrugerområdet (98/257/CE). Desuden er det nævnt, at godkendelsen i øvrigt vil basere sig på de samme principper, som allerede gjaldt efter forbrugerklagenævnsloven, hvilket bl.a. indebærer, at der skal være sikkerhed for, at nævnets handlinger er upartiske, at der er åbenhed omkring sagsbehandlingsprocedurer, at parterne har mulighed for at fremkomme med deres synspunkter, herunder også til eventuelle ekspertudtalelser, og at der er moderate gebyrer, og at afgørelserne begrundes. Lovens klare udgangspunkt er, at et privat klagenævn skal behandle klager over alle erhvervsdrivende inden for den pågældende branche eller det pågældende område. På energiområdet synes der ikke at være særlige forhold, som kan tale for, at et ankenævn ikke skal være branchedækkende. Ankenævnet skal kunne behandle klager over alle erhvervsdrivende på ankenævnets område. Med forbrugerklageloven er der lagt op til, at de erhvervsdrivende og deres brancheorganisationer selv skal tage hånd om behandlingen og finansieringen af egne klager. De enkelte brancher skal som udgangspunkt oprette og finansiere egne ankenævn. Det vil i vidt omfang være muligt i de enkelte private ankenævn at tilrettelægge finansieringen på en måde, der passer til de særlige forhold på det pågældende område. Der kan fastsættes regler om, at en erhvervsdrivende, skal betale et beløb til et godkendt, privat ankenævn for nævnets udgifter til en sags behandling ved nævnet, hvis forbrugeren får medhold i sin klage eller sagen forliges. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om, at erhvervsdrivende, som ikke bidrager til nævnets daglige drift, skal betale et større beløb end erhvervsdrivende, der bidrager til nævnets drift. Efter forbrugerklageloven vil der være udpantningsret for et sådant beløb (jf. lovens 17, stk. 3 og 4). Erhvervsdrivende, der ikke er tilknyttet ankenævnet, vil ikke være bundet af nævnets afgørelser, medmindre den erhvervsdrivende efterfølgende har tilsluttet sig dette. Retter en erhvervsdrivende sig ikke efter en ankenævnsafgørelse, der giver forbrugeren medhold, anses forbrugeren imidlertid for at have rimelig grund til at føre proces mod den erhvervsdrivende i retsplejelovens forstand, hvorfor forbrugeren under hensyn til de økonomi- ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 9

9 ske betingelser herfor, kan få meddelt fri proces med henblik på at indbringe sagen for domstolene. I øvrigt lægges der i forbrugerklageloven op til, at der i videre omfang end tidligere skal kunne ske offentliggørelse af oplysninger om forbrugerforhold, herunder om hvilke erhvervsdrivende der klages over, samt om hvorvidt afgørelserne efterleves eller ej (jf. lovens 15 samt bemærkningerne hertil). Mange af de ovennævnte forhold og principper vil finde udtryk i vedtægtsbestemmelser om ankenævnets kompetence, sammensætning og principper for sagsbehandling mv. Vedtægterne fastsættes i en aftale mellem branchen og Forbrugerrådet, og indgår som sådan i grundlaget for ministerens afgørelse om godkendelse af nævn og vedtægter. For så vidt angår finansieringen af ankenævnet fastsættes denne i en indbyrdes aftale mellem de tilknyttede brancher. Regler om at en erhvervsdrivende skal betale et beløb i forbindelse med en sags behandling i nævnet, jf. ovenstående, fastsættes af ministeren på baggrund af oplysninger fra ankenævnet Ændringer i forhold til det nuværende klagesystem Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i, at både Forbrugerklagenævnet og Energitilsynet - og dermed Energiklagenævnet som ankeinstans - behandlede forbrugerklager, der udspringer af civilretlige tvister mellem energiforbrugere og energiselskaber. Sådanne klagetyper skal med oprettelsen af et ankenævn samles dér Forbrugerklagenævnet Forbrugerklagenævnet behandler bl.a. klager fra forbrugere vedrørende civilretlige tvister, der udspringer af levering af el, gas og varme. Klagerne falder uden for Forbrugerklagenævnets kompetence, hvis der i lovgivningen er fastsat en særlig klageadgang. Forbrugerklagenævnet har dermed kun kompetence, i det omfang Energitilsynet ikke har det. Denne afgrænsning af kompetence kan som nævnt give anledning til en vis forvirring om, hvem der er rette klagemyndighed. Med oprettelsen af et ankenævn, der behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber, vil de egentlige energisager, der i dag behandles af Forbrugerklagenævnet, høre under ankenævnets kompetence. Forbrugerstyrelsen har opgjort antallet af sådanne sager til 23 og 43 i henholdsvis 2000 og I disse tal indgår klager, der er oversendt til Energitilsy- ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 10

10 net. I forbrugerklageloven er det fastsat, at Forbrugerklagenævnet ikke behandler klager, som hører under et godkendt, privat klage- eller ankenævn, (jf. lovens 7). En overdragelse af de pågældende sagstyper fra Forbrugerklagenævnet til et ankenævn for energiområdet sker således med oprettelsen af det godkendte ankenævn. Hvis der ikke oprettes et privat, godkendt ankenævn for energiområdet, vil Forbrugerklagernævnet fortsat skulle behandle civilretlige forbrugerklager på energiområdet uden medvirken af branchekyndige fra energiområdet. I forbrugerklageloven fastsættes det som noget nyt, at de erhvervsdrivende, som ikke etablerer eget ankenævn, og hvis klager derfor skal behandles i Forbrugerklagenævnet, fremover selv skal betale for klagesagsbehandlingen ved klagenævnet. De fremtidige rammer for behandling af civilretlige klager på energiområdet medfører derfor alt andet lige større udgifter for energiselskaberne set i forhold til den nuværende klagebehandling Energitilsynet Energitilsynet varetager tilsyns- og klageopgaver på energiområdet, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1. Oprettes der et privat ankenævn, kan en række af de forbrugerklager, der hidtil er blevet behandlet i Energitilsynet, overflyttes til ankenævnet. Den nærmere afgrænsning baserer sig på sondringen mellem behandlingen af konkrete civilretlige tvister og varetagelsen af det fremadrettede offentligretlige tilsyn. Det har ikke været tilsigtet, at Energitilsynet skulle behandle klager, der ikke vedrører energilovgivningen. Den nærmere afgrænsning af tilsynets kompetence har udviklet sig gennem praksis. Energitilsynet vil med en overdragelse af de civilretlige forbrugerklager i højere grad fremstå som et rent tilsynsorgan. Det er konstateret, at der kan overføres sager fra Energitilsynet til et kommende ankenævn vedrørende: ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 11

11 måler og anlægsfejl restanceinddrivelse og betalingsbetingelser fastsættelse af a conto betalinger flytteafregning og ejerskifte udmeldelse/udtræden af forsyningsvirksomheder varsling af prisforhøjelser ejer/lejer-hæftelse samt etablering af direkte kundeforhold og leveringskvalitet og betalinger for ændring af leveringsomfang. I 2001 modtog Energitilsynet 101 forbrugerklager, der falder ind under ovennævnte kategorier, og i 2002 var antallet 202. I tallet for 2002 indgik ca. 100 klager over samme selskab og med samme klagetema, nemlig en generel opstramning af selskabets betalingsbetingelser. Oprettes der ikke et privat ankenævn, må det forventes, at de civilretlige klager vil blive flyttet fra Energitilsynet med henblik på alligevel at sikre en samlet indgang og samme vilkår for private forbrugeres klager Overførelse af sager fra Energitilsynet Økonomi- og erhvervsministeren (nu transport- og energiministeren) er i medfør af elforsyningslovens 78, stk. 3, bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for, hvilke opgaver Energitilsynet skal varetage. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelsen af bekendtgørelse nr. 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver. Der vil i denne bekendtgørelse kunne tilføjes en bestemmelse, der afgrænser Energitilsynets kompetence i forhold til et ankenævn for energi. Også erhvervsdrivendes civilretlige klager vil med denne afgrænsning blive fjernet fra Energitilsynet - ligesom det vil ske med forbrugerklageloven i relation til Forbrugerklagenævnet. I tråd med nye tiltag på forbrugerområdet lægges der op til, at det private ankenævn som udgangspunkt ikke skal behandle klager fra forbrugende erhvervsdrivende. Udgangspunktet vil derfor være, at erhvervsdrivende må gå til de almindelige domstole med eventuelle civilretlige tvister. Ankenævnet vil dog i et vist mindre omfang kunne behandle en erhvervsdrivendes klage, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage, der vedrører et privat forbrugerforhold. En sådan mulighed eksisterer ved Teleankenævnet. Energitilsynets sekretariat har oplyst, at tilsynet i 2001 og 2002 modtog henholdsvis 16 og 19 civilretlige klager fra for- ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 12

12 brugende erhvervsdrivende, fordelt med størstedelen på elområdet og en mindre del på varmeområdet Uhensigtsmæssigheder ved det nuværende klagesystem 1 Som udgangspunkt må sager, der ligger inden for Energitilsynets og Energiklagenævnets kompetence at behandle, ligge uden for Forbrugerklagenævnets kompetence. Det fremgår direkte af det til grund for bestemmelsen foreliggende betænkning, at man har anset en dobbeltbehandlingsmulighed for uheldig. Kun for så vidt angår klager på energiforsyningsområdet, hvor Energitilsynet og Energiklagenævnet ikke kan antages at have kompetence, har Forbrugerklagenævnet kompetence. Bestemmelsen synes således at udelukke dobbeltkompetence. Falder en sag ikke ind under de sektorspecifikke energimyndigheders kompetence, må denne som udgangspunkt falde tilbage på Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet har således behandlet en sag om en forbrugerklage over en grundejerforening, der drev en varmecentral for 160 huse. Også i forhold til erstatningssager må Forbrugerklagenævnet anses for kompetent. Forholdet mellem forbrugerne og elhandelsselskaberne (bortset fra de forsyningspligtige elforsyningsvirksomheder) er ikke reguleret af elforsyningsloven. Området udgør et potentielt sagsbehandlingsområde, når husholdningskunderne efter den 1. januar 2003 får mulighed for frit at vælge leverandør. Forbrugerklagenævnet har i et vist omfang behandlet sager om priser på energiforsyningsområdet. Af årsberetningen for Forbrugerklagenævnet (Juridisk Årbog) fremgår det, at Forbrugerklagenævnet har behandlet sager om størrelsen af elforbruget. I et vist omfang har det været tale om sager, der også kunne være behandlet i regi af Energitilsynet/Energiklagenævnet. Forbrugerklagenævnet har tillige behandlet en sag om rykkergebyrer på elforsyningsområdet. I de ovennævnte sager må Forbrugerklagenævnets kompetence anses for at have været tvivlsom, jf. den ovenfor omtalte 3, stk. 1 i forbrugerklagenævnsloven. Energimyndighederne har traditionelt tiltaget sig kompetence på disse områder. 1 Bent Ole Gram Mortensen: Prisbestemmelser og myndighedskompetencer (december 2001), side Kan downloades gratis fra: under Links og publikationer. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 13

13 Forbrugerklagenævnet har i forbindelse med en række modtagne klager på energiforsyningsområdet direkte oversendt disse til energitilsynsmyndigheden, eventuel efter først at have kontaktet energimyndigheden om kompetencespørgsmålet. Uklarheden vedrørende kompetenceafgrænsningen mellem Forbrugerklagenævnet og energimyndighederne synes noget uhensigtsmæssig. Især virksomhedsbekendtgørelsens henvisning til»levering af el, gas, vand og varme«kan give den enkelte forbruger en forventning om, at alle slags sager herom vil falde ind under Forbrugerklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at Energiklagenævnet afslutter sine afgørelser med en bemærkning om, at afgørelsen ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. elforsyningslovens 89, stk. 2 og 89a, stk. 7, naturgasforsyningslovens 51, stk. 2 eller varmeforsyningslovens 26, stk. 2. Det synes ikke praktisk, at en forbruger til trods herfor vil kunne indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet; ej heller selv om et vedrører et forhold, som energimyndighederne ikke har anset sig kompetent til at tage stilling til Århus-sagen En konkret sag fra Århus vedrørende varmeforsyning illustrerer tydeligt uhensigtsmæssigheden ved et system med flere klageinstanser og uklar kompetenceafgrænsning. Klagen angik den betaling, der blev krævet af Århus Kommunale Værker for udskiftning og reparation af varmemåleren for fjernvarme på klagerens ejendom. Forbrugeren klagede først til Energitilsynet, der traf afgørelse om, at punkt 6.4 i leveringsbetingelserne om forbrugerens erstatningspligt for beskadiget målerudstyr ikke kan anses for urimelig i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Det fandtes heller ikke urimeligt at lade måleren - efter reparation - genopsætte hos en anden forbruger. Energitilsynet anså sig imidlertid ikke for kompetent til at foretage en bedømmelse af vilkåret i relation til aftaleretlige regler, og afviste at gå ind i en bedømmelse af, hvorvidt målerens defekt skyldtes almindelig slidtage, idet spørgsmålet fandtes at kræve en bevisbedømmelse, der lå uden for tilsynets kompetence. Denne afgørelse blev af forbrugeren i medfør af varmeforsyningslovens 26, stk. 1, indbragt for Energiklagenævnet, som stadfæstede afgørelsen med følgende bemærkninger: ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 14

14 » Energitilsynet er i sager som den foreliggende kompetent til de myndighedsreaktioner, der er hjemlet i varmeforsyningslovens 21, stk. 4, (citeret i den påklagede afgørelse). Efter varmeforsyningslovens 26 er Energiklagenævnet klageinstans for Energitilsynets afgørelser. Det kan efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4, vurderes, om tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser i forbindelse med varmeforsyning er urimelige. Det kan således i den foreliggende sag vurderes, om vilkårene i Århus Kommunale Værkers "Bestemmelser for fjernvarmelevering" er rimelige efter varmeforsyningsloven, herunder om 6.4. om erstatning ved beskadigelse af målerudstyr, der citeres i klagen, er rimelig. Bestemmelserne kan kun vurderes efter varmeforsyningsloven. ønskes sagen tillige vurderet efter aftalelovens regler, vil dette forudsætte et sagsanlæg ved domstolene. Det fremgår af leveringsbestemmelserne, at målerudstyr for afregning mellem værk og forbruger leveres og monteres på forbrugsstedet af værket og forbliver værkets ejendom. Da udstyret således er i forbrugerens varetægt, kan det ikke anses for et urimeligt vilkår, at forbrugeren skal erstatte skade på udstyret, der ikke skyldes slitage eller elforstyrrelse. Det er i sagen bestridt, om den konstaterede fejl på målerudstyret skyldes beskadigelse eller slitage og vurderingen af dette spørgsmål er muligvis vanskeliggjort ved, at måleren nu er udbedret og installeret hos en anden forbruger. Energiklagenævnet finder ikke, at der er anledning til at vurdere dette spørgsmål, idet denne vurdering har karakter af en bevisbedømmelse, som kun kan ske ved domstolene. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse om, at bestemmelsen i 6.4. i Århus Kommunale Værkers leveringsbestemmelser ikke kan anses for urimelig i medfør af varmeforsyningslovens 21, stk. 4, stadfæstes med den ovenfor anførte begrundelse. I øvrigt finder nævnet, at det ikke kan tage stilling til spørgsmålene i sagen, som i givet fald hører under domstolene. «Forbrugeren indbragte herefter sagen for Forbrugerklagenævnet og gjorde bl.a. under sagen gældende, at vilkåret i leveringsbestemmelserne om erstatningsansvaret var et urimeligt aftalevilkår efter aftalelovens 36 og 38 a-c. Forbrugerklagenævnet afviste at tage stilling hertil med følgende bemærkninger:» Efter 3 i lov om Forbrugerklagenævnet er nævnet ikke kompetent til at tage stilling til klager, for hvilke der i lovgivningen er foreskrevet en særlig klageadgang. Da der således i lovgivningen er foreskrevet en særlig klageadgang for klager over rimeligheden af indklagedes leveringsbetingelser, er Forbrugerklagenævnet ikke kompetent til at tage stilling til den del af klagen, som vedrører rimeligheden af punkt 6.4. i indklagedes leveringsvilkår. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 15

15 Efter det omhandlede vilkår hæfter forbrugeren dog blandt andet ikke for beskadigelser af måleudstyr, som skyldes almindelig slitage. Klagerne har under henvisning hertil bestridt at være pligtig at betale for målerudskiftningen, idet de samtidig har påberåbt sig, at det må komme indklagede til skade, at indklagede har bortskaffet den defekte måler. Indklagede har heroverfor bestridt, at der skulle være tale om almindelig slitage, da måleren, som kun havde været opsat i ca. 2 ½ år, ikke tidligere havde givet anledning til problemer, og da der ingen indikationer foreligger for, at der skulle være tale om slitage. Indklagede har endvidere anført, at man først modtog en skriftlig indsigelse fra klagerne 2½ måned efter fremsendelse af fakturaen på målerudskiftningen. Nævnet kan med den bevisførelse, som kan finde sted for nævnet, ikke afgøre, hvorvidt defekten ved måleren skyldes almindelig slitage, og nævnet afviser derfor i det hele at tage stilling til den del af klagen, som vedrører betaling for målerudskiftningen. Klagerne har derudover klaget over størrelsen af det af indklagede skønnede forbrug i den periode, hvor måleren var defekt, idet klagerne blandt andet har gjort gældende, at der ikke er taget hensyn til, at de ikke har boet i huset i en periode, ligesom de ikke har haft samme forbrugsmønster som de tidligere ejere. En stillingtagen til denne del af klagen forudsætter en nærmere bevisførelse vedrørende klagernes anvendelse af huset og varmeforbrug blandt andet i form af parts- og eventuelle vidneforklaringer afgivet under strafansvar. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for nævnet, afviser nævnet også denne del af klagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. herved forbrugerklagenævnslovens 7, stk. 1, i dag 14, stk. 2, i lov om forbrugerklager. «Hvis der på daværende tidspunkt havde eksisteret et godkendt ankenævn eller kompetencen ti at behandle civilretlige tvister entydigt havde hørt under Forbrugerklagenævnet, ville bestemmelsen i varmeværkets leveringsbestemmelse om erstatningsansvaret også være blevet vurderet efter aftalelovens regler Arbejdsgruppens forslag til etablering af et privat ankenævn på energiområdet Repræsentanter fra Forbrugerrådet og energibranchen har i forlængelse af arbejdsgruppens drøftelser arbejdet på et udkast til vedtægter for et ankenævn for energiområdet. Udkastet til vedtægter indeholdt bl.a. bestemmelser om kompetence, indgivelse af klage, ankenævnets afgørelser og omkostninger, genoptagelse, sammensætning, habilitet, information og offentliggørelse, regnskab og drift. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 16

16 Klagenævnets kompetence Navnlig udkastets 1 angav forslag til, hvilke sager ankenævnet skulle behandle. Bestemmelsen var speciel for ankenævnet på energiområdet, hvorimod de øvrige vedtægtsbestemmelser i det væsentlige er magen til bestemmelser i andre ankenævns vedtægter. 1 om ankenævnets kompetence havde i udkastet følgende ordlyd: 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Den private klager skal stå i direkte kundeforhold med det energiselskab, der klages over. Stk. 3. Ved en forbrugeraftale forstås en aftale, som et energiselskab indgår som led i sit erhverv, når den anden part (den private forbruger) hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Stk. 4. Ved et energiselskab forstås en erhvervsdrivende, der som led i sit erhverv sælger eller leverer el, gas eller varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Stk. 5. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage, der vedrører et privat forbrugerforhold. Stk. 6. Hvis køb af en vare eller tjenesteydelse er betinget af indgåelse af en aftale om en energiydelse, og klagen hovedsageligt vedrører el, gas eller varme, kan ankenævnet også behandle eventuelle spørgsmål, der vedrører varen eller tjenesteydelsen. Særligt om civilretlige tvister Ankenævnet skal behandle konkrete civilretlige klager på grundlag af de privatretlige regler, f.eks. aftalelov, købelov, formueretlige grundsætninger, erstatningsregler, herunder den retsskabte erstatningspraksis, produktansvarslov mv. I et vist omfang kan offentligretlige regler inddrages i sagens afgørelse, hvis de har betydning for en konkret civilretlig tvist. Den enkelte forbrugers retsstilling i forhold til energiselskabet hviler på både civilretlige regler (fx købelov, aftalelov mv.), offentligretlige regler (fx markedsføringslov, prismærkningslov, kreditaftalelov, forbrugeraftalelov mv.) og offentligretlige regler i ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 17

17 energilovgivningen 2. Erhvervsdrivendes overtrædelser af de offentligretlige regler fører dog først og fremmest til sanktioner, som er tillagt den pågældende tilsynsmyndighed i loven, typisk bøder, forbud og påbud uden at overtrædelserne automatisk har civilretlige konsekvenser i forhold til den enkelte forbruger. Det karakteristiske for tilsynet med offentligretlige regler er, at tilsynsmyndigheden er tildelt sanktionsmuligheder, men traditionelt er sanktionerne fremadrettede, dvs. tilsynsmyndigheden konstaterer en ulovlig tilstand og giver pålæg om at ændre denne tilstand med virkning for fremtiden. Medmindre der undtagelsesvis er udtrykkelig hjemmel i lov eller bekendtgørelse, kan tilsynsmyndigheden derimod ikke træffe afgørelse om tilbagebetalingskrav, der eksempelvis kan opstå som følge af, at et urimeligt vilkår er konstateret. Det er med dette udgangspunkt, at der opereres med de juridisk veldefinerede begreber om offentligretlige og civilretlige regler, men der er naturligvis et vist samspil mellem disse regler, og der kan særligt i begyndelsen opstå gråzoner, hvor der kan være tvivl om, hvem der er den rette til at behandle klagen. Der bør derfor etableres en effektiv ordning, der dels sikrer energiforbrugerne en klar klageadgang og dels sørger for, at klagen behandles af rette klageorgan. Den nødvendige koordinering og orientering mellem Energitilsynet og ankenævnet må fastlægges i en aftale med de relevante parter. Det må i øvrigt forudsættes, at der vil være en tæt orientering fra ankenævnet til Energitilsynet, således at ankenævnets afgørelser i de enkelte sager kan føre til generel indgriben fra Energitilsynets side Ankenævnets finansiering Omkostninger til drift af et ankenævn for energiområdet Arbejdsgruppen udarbejdede endvidere et skøn over finansieringen af et privat ankenævn. Indledningsvis understregede arbejdsgruppen, at nedenstående opgørelse af omkostningsniveauet for et ankenævn, er forbundet med usikkerhed. Dette skyldtes dels, at de anførte omkostninger i vidt omfang baserede sig på skøn og dels, at de valgte forudsætninger kan fraviges. Omkostningerne til driften af et ankenævn for energiområdet ville afhænge af det forventede antal klager, eftersom størrelsen af sekretariatet mv. burde tilpasses hertil. Klageantallet er i dag 2 Samspillet mellem offentlig ret og privatretten er behandlet i Forbrugerstyrelsens Juridisk Årbog 1992, side 29. Beskrivelsen gengives her i en form, der er tilpasset energiområdet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 18

18 på mindre end 150 klager om året. Erfaringer fra andre områder, der er blevet liberaliseret, herunder teleområdet og det svenske elmarked, talte imidlertid for, at klagemængden i de kommende år ville stige som følge af liberaliseringen af energimarkederne. Omkostninger til et ankenævn, der kan behandle klager om året vurderedes at beløbe sig til ca. 2,15 mio. kr. om året. Toges der udgangspunkt i et klagenævn, der skal kunne behandle klager om året, skønnedes de årlige omkostninger at beløbe sig til ca. 1,65 mio. kr. om året. De samlede merudgifter ville imidlertid være mindre end disse beløb, eftersom selskabernes betaling til Energitilsynet reduceredes med et beløb svarende til Energitilsynets hidtidige ressourceanvendelse til behandlingen af klagetyper, der skal flyttes fra tilsynet. Tallene tilsigtede ikke at udgøre et fuldstændigt budget. Der var eksempelvis ikke taget højde for udgifter til honorering af formand (typisk timebaseret), eventuelle honorarer til visse af nævnsmedlemmerne (fastsættes typisk efter forhandling med bl.a. Forbrugerrådet) samt indtægter fra forbrugergebyrer (fastsættes for det enkelte ankenævn). Der var endvidere ikke taget højde for diverse engangsudgifter forbundet med selve etableringen af ankenævnet. Det var vanskeligt at angive præcise, gennemsnitlige etableringsomkostninger, da de faktiske omkostninger naturligvis ville afhænge af lokalernes stand, behov for ændringer og udstyr mv. Slots- og Ejendomsstyrelsen havde oplyst, at der i forbindelse med flytning, indretning, anskaffelse af inventar, pc og telefon mv. burde regnes med mellem og kr. pr. person i engangsudgifter, svarende til mellem og kr. for et sekretariat på 4 personer. Sekretariatsbemanding (ca. 1,4 mio. kr.): Skøn baserede sig på følgende bemanding og aflønning: Løn Pens. 1½ % I alt 1) Chef AC O.ass ½ Ass Chef: Lønramme 37. Eventuelle tillæg, åremål, over/merarbejde ikke medregnet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 19

19 2) AC: Anciennitet efter sluttrin og med årligt tillæg på omkring kr. HK ere også med diverse tillæg. Husleje (ca. 0,4 mio. kr.): Skøn hvilede på sammenligninger med andre nævnssekretariaters husleje. Husleje ville afhænge af valg af adresse og lokaler. Øvrig drift og vedligehold (ca. 0,35 mio. kr.): Dækkede over udgifter til løbende nyanskaffelser, rengøring, konsulentassistance mv. Skøn baserede sig på sammenligninger med andre nævnssekretariater (Energiklagenævnet med kr./år. (5 årsværk), indgik i kontorfællesskab). Mindre klageantal For de anførte oplysninger vedrørende et mindre klageantal var der taget udgangspunkt i en mindre sekretariatsbemanding svarende til ½ chef, 1 AC og 1 Overassistent svarende til ca. 1 mio. kr. samt nedsatte udgifter til husleje og drift (begge reduceret med kr.). Fordeling af omkostninger Det vil i vidt omfang være muligt for de tilknyttede brancheområder at tilrettelægge finansieringen af ankenævnet på en måde, der tager højde for særlige forhold på energiområdet. De enkelte brancher behøver ikke nødvendigvis at anvende samme metode til at tilvejebringe finansieringsbidragene. I nedenstående skitse til en mulig finansiering toges der udgangspunkt i, at de årlige driftsomkostninger dækkedes ved et fast årligt grundbeløb pr. branche kombineret med en klagebaseret fordeling af restomkostningerne. Ved fordelingen af det faste beløb var der taget hensyn til, at navnlig liberaliseringen af el- og naturgasmarkedet har aktualiseret behovet for et privat ankenævn på energiområdet, hvorfor der var fastsat et mindre grundbeløb for varmeområdet. Den indbyrdes fordeling af omkostninger fulgte i øvrigt fordelingen af klager, således at den branche med flest klager skulle bære en forholdsvis større byrde. Tilsvarende ville de brancheområder, der fik flest klager behandlet ved Energitilsynet, opnå de største beløbsmæssige besparelser ved en reduceret betaling til Energitilsynet. Samlede omkostninger på 2,15 mio. kr. Faste På baggrund af klager *) El Gas 0,4 0,4 Resten (1,15 mio. kr.) fordeles imellem de tre brancher på baggrund af fordelingen af klager, svarende til ca kr. pr. klage ved en årlig klagemængde på 350. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 20

20 me Var- I alt 0,2 1,0 mio. kr. Erhvervsdrivende, der ikke bidrager til den daglige drift, kan i dette regneeksempel pålægges at betale op til 6150 kr. pr. tabt klage. *) De tilknyttede brancher kan ved fordelingen aftale en differentiering af beløb pr. klage, eventuelt imellem klager hvor forbrugeren får medhold henholdsvis ikke får medhold. For erhvervsdrivende, der ikke bidrager til nævnets drift er det afgørende, om den erhvervsdrivende taber sagen eller ej, idet det anførte beløb kun kan opkræves såfremt forbrugeren får medhold. Til gengæld kan de fulde, langsigtede gennemsnitlige omkostninger pr. klage opkræves, i dette eksempel svarende til ca kr./klage (2,15 mio. kr./350). Besparelser i betalingen til Energitilsynets omkostninger Selskaber inden for el, gas og varmebranchen betalte et beløb til dækning af Energitilsynets udgifter til behandling af de pågældende forbrugerklager (jf. de tre betalingsbekendtgørelser). Behandlingen af forbrugerklager vil fremover blive behandlet i det private ankenævn, og finansieringen af klagebehandlingen vil derfor i stedet ske gennem nævnets drift. Med en overførsel af sagstyper fra Energitilsynet vil selskabernes betaling til Energitilsynet derfor blive reduceret svarende til Energitilsynet hidtidige ressourceforbrug på de pågældende sager. Energitilsynets sekretariat har oplyst, at tilsynet hidtil har anvendt ca. 1 årsværk til behandling af de forbrugersager, der kan overføres til et ankenævn for energiområdet. Energitilsynet har oplyst, at el-, gas- og varmeområdets andel af de civilretlige forbrugerklager ved Energitilsynet i 2002 udgjorde henholdsvis 60, 5 og 35 %. Oprettes der ikke et privat ankenævn, måtte det forventes, at de civilretlige klager vil blive flyttet fra Energitilsynet med henblik på alligevel at sikre en samlet indgang og samme vilkår for private forbrugeres klager. Omkostninger ved en alternativ behandling i Forbrugerklagenævnet Ifølge forbrugerklageloven skal erhvervsdrivende dække Forbrugerklagenævnets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger til behandling af de sager, hvori forbrugeren får medhold, eller der indgås forlig. Klager forventes at blive inddelt i tre kategorier (lettere, almindelige og tunge sager) med tilsvarende gennemsnitlige omkostningsniveauer. De endelige beløb vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Af bilag 36 til Folketingets behandling af lovforslaget fremgik det imidlertid, at beløbene efter de foreløbige bereg- ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnets historie 21

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes. (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ( ) over

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og DFF [nu DF]) og Forbrugerrådet. Kompetence 1. Ankenævnet

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C.

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 24. juli 2003 Betaling for varmeforbrug Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet

: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet 2000-05-16: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-112.113 Danske

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den 2. juli 2004 I min redegørelse til statsrevisorerne, som var foranlediget af Rigsrevisionens Beretning om Barmarksværkerne 17/01, erklærede jeg, at Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: A/B XX v / BL Husumgade aa 2200 København N DONG Energy City Forsyning A/S CVR 2550 2108 & DONG Energy City Elnet A/S CVR 2991 5458

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere