Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde"

Transkript

1 Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. Folmer Hansen med afbud. Bemærkninger Repræsentanter fra Sæby Erhvervsråd deltager i mødet kl Pkt. 67 vedrører tillægsdagsorden

2 Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 58. Lokalplan nr Havnen 12 Åben sag 59. Servicestrategi på det tekniske område Åben sag 60. Arbejdstidsaftale med FOA Åben sag 61. Formidlingsenheden Østvendsyssel Åben sag 62. Beretning nr. 159 vedrørende revisionsbesøg i perioden fra februar - Åben sag november måned Priser på erhvervsjord Lukket sag 64. Salgssag Lukket sag 65. Tidsplan for Plansektionens opgaver 2004/2005 Lukket sag 66. Eventuelt Lukket sag 67. Ejendomssag Lukket sag file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg htm

3 Page 3 of Lokalplan nr Havnen 12 J.nr.: P16 Sagsident: Sbh. TF/soe Åben sag Lokalplanforslag nr for et erhvervsområde ved Havnen 12 samt kommuneplantillæg nr. 37 blev endeligt vedtaget af Sæby Byråd på mødet den 21. oktober Lokalplanforslaget havde forinden været ude i en 8 ugers offentlig høring med indsigelsesfrist frem til den 23. august På grund af unøjagtigheder med lokalplanforslagets visualiseringer besluttede Økonomiudvalget den 23. september 2003 at udsende nogle nye realistiske visualiseringer i en begrænset offentlighedsfase på 14 dage med hjemmel i planlovens 27 stk. 3. Denne begrænsede offentlighedsfase udløb den 13. oktober Der var således gået 9 dage fra den ekstra offentlighedsfases udløb frem til den endelige vedtagelse. Ifølge planlovens 27 stk. 1 kan vedtagelsen af en lokalplan tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen, hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mv. Forvaltningen antog, at den ekstra offentlighedsfase efter planlovens 27 stk. 3 ikke var omfattet af 4 ugers fristen. Af Naturklagenævnets afgørelse af 20. januar 2004 fremgår det, at den ekstra 14 dages offentlighedsfase er omfattet af 4 ugers fristen. Naturklagenævnet har derfor hjemvist sagen til kommunen til fornyet vedtagelse. Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at lokalplanforslag nr samt kommuneplantillæg nr. 37 godkendes. 1. Plansektionens bemærkninger til indsigelserne ØU 2. Kommentarer af 9. august 2003 fra Sven Allan Jensen AS ØU 3. Notat af 22. september 2003 fra Sven Allan Jensen AS ØU 4. Bemærkninger af 25. august 2003 fra Nordjyllands Amt ØU 5. Indsigelse af 25. juli 2003 fra A. A. Udlejning, Sæby ØU 6. Indsigelse af 22. august 2003 fra Bjarne Friis, Sæby ØU 7. Indsigelse af 21. august 2003 fra Steen Møller Thomsen og Martin Bach Jensen, Sæby ØU 8. Indsigelse af 22. august 2003 fra Sæby Kommunes Bevaringsforening v/ Arnold ØU Andersen, Sæby 9. Indsigelse af 20. august fra Sæby Havns Beboerforening, Sæby ØU 10. Indsigelse af 12. oktober 2003 fra Steen Møller Thomsen og Martin Bach Jensen, Sæby ØU 11. Plansektionens bemærkninger til indsigelse af 12. oktober 2003 ØU 12. Lokalplan nr , tilrettet efter plansektionens behandling af indsigelserne ØU 13. Visualisering tilrettet efter Teknisk Udvalgs møde den 14. oktober 2003 ØU 14. Klage af 24. oktober 2003 fra Steen Møller Thomsen, Sæby ØU 15. Brev af 29. oktober 2003 vedr. klage fra Naturklagenævnet ØU 16. Kommunens bemærkninger til klage af 24. oktober 2003 fra Steen Møller Thomsen ØU 17. Naturklagenævnets afgørelse af 20. januar 2004 ØU 18. Advokat Mogens Moes kommentar til Naturklagenævnets afgørelse af 20. januar 2004 ØU 19. Lokalplan nr ØU Lokalplanforslag samt kommuneplantillæg nr. 37 anbefales til Byrådets godkendelse. 59. Servicestrategi på det tekniske område J.nr.: 00.01K00 Sagsident: Sbh. TF/osh Åben sag

4 Page 4 of 9 Sagsfremstilling På møde den 17. december 2002 vedtog Byrådet en servicestrategi, som blandt andet omhandler en vurdering af kvalitet og effektivitet på udvalgte kommunale driftsområder. Strategiarbejdet skal udføres i perioden , og på det tekniske område blev det vedtaget at igangsætte processen med særlig fokus på følgende områder i 2003: Vedligeholdelse af kommunale vandløb Gadebelysning i Sæby byområde Vedligeholdelse af sportspladser I et samarbejde mellem Drifts- og Forsyningsafdelingen, Økonomifunktionen, Park- og Vejvæsenet henholdsvis Sæby Elforsyning, foreligger der nu udarbejdede servicestrategier på de tre ovennævnte driftsentrepriser. Fælles sikkerheds- og samarbejdsudvalget for det tekniske område behandler servicestrategierne på møde den 16. januar Teknisk Forvaltning indstiller servicestrategierne til udvalgets drøftelse. Beslutning FSISU teknisk område den 16. januar 2004 Fraværende: Joan Nielsen med afbud Notat vedrørende udvælgelse af sammenligningskommuner til servicestrategi, dateret januar 2004 uddelt på mødet. K. Thorn orienterede om baggrunden og formålet med servicestrategien. De enkelte driftsentrepriser blev kort gennemgået og drøftet. Der blev oplyst enkelte korrektioner til materialet. Materialet vil blive korrigeret med rettelsesblade til Teknisk Udvalg. FSISU for teknisk område noterer sig, at materialet er et godt og gennemarbejdet værktøj, som kan danne baggrund for en fremtidig, god og effektiv styring såvel praktisk administrativt som politisk. FSISU for teknisk område tager materialet til efterretning. Materialet har været fremlagt og drøftet i Chefgruppen den 19. januar Teknisk Forvaltning indstiller servicestrategierne til udvalgets drøftelse. Beslutning Teknisk Udvalg den 27. januar 2004 Fraværende: Det konstateres med tilfredshed, at undersøgelsen dokumenterer, at både pris og kvalitet er tilfredsstillende. Det anbefales derfor over for Byrådet, at arbejdet videreføres uændret. 1. Driftsentreprise - vedligeholdelse af kommunale vandløb Servicestrategi, november FSISU-TF, TU, ØU Driftsentreprise - Gadebelysning i Sæby Servicestrategi, december 2003 FSISU-TF, TU, ØU 3. Driftsentreprise - Drifts og vedligeholdelse af sportspladser Servicestrategi, FSISU-TF, TU, ØU november Notat vedr. udvælgelse af sammenligningskommuner til Servicestrategi TSISU-TF, TU, ØU Anbefales til Byrådets godkendelse.

5 Page 5 of Arbejdstidsaftale med FOA J.nr.: Ø00 Sagsident: Sbh. SOC/jt Åben sag Sagsfremstilling Ved overenskomstforhandlingerne i 2002 ønskede KL en ny arbejdstidsaftale med FOA, hvor arbejdstiden i højere grad blev tilrettelagt efter arbejdspladsen og medarbejdernes behov. Den nye aftale, der trådte i kraft den 1. april 2003, betød, at mange medlemmer, som arbejder i aften/nat tjeneste, gik ned i løn. Det har dog ikke været hensigten at ramme social- og sundhedspersonalet på lønnen hvilket er blevet bekræftet af KL. KL gik ind i sagen i efteråret 2003 og kom med en opfordring til kommunerne om at finde lokale løsninger, så kommunerne undgår en stor og voldsom utilfredshed blandt denne personalegruppe. Sæby Kommune havde møde med FOA den 29. juli Kommunen kunne på daværende tidspunkt ikke opnå enighed om særskilt at yde kompensation til de berørte medarbejdere. Mødet blev afsluttet med, at der blev udfærdiget et uenighedsreferat. Sæby Kommune har efterfølgende modtaget brev dateret 2. december 2003, hvor FOA s hovedforbund i København ønsker møde med Sæby Kommune og KL. På baggrund af at de omkringliggende kommuner har indgået aftale med FOA om at kompensere social- og sundhedspersonale, som arbejder i aften/nat tjeneste, har Socialforvaltningen i samarbejde med Løn- og Personalekontoret igen haft møde med den lokale afdeling af FOA. Mødet blev afholdt den 8. januar 2004 for eventuelt at finde en løsning for de medarbejdere, der er gået ned i løn og pensionsbidrag. Under forudsætning af politisk godkendelse vil Løn- og Personalekontoret i samarbejde med FOA i Frederikshavn udfærdige individuelle beregninger på de berørte lønmodtagere. Sæby Kommune har ca. 122 medarbejdere, som berøres af ovennævnte. Da de individuelle beregninger endnu ikke er foretaget, er de samlede omkostninger skønnet til at andrage kr for perioden 1. april 31. december For perioden 1. januar 31. december 2004 er udgiften skønnet til kr Det forventes, at ca. halvdelen af ovennævnte beløb vil kunne finansieres inden for Ny Løn. Den resterende del forsøges indeholdt i Socialudvalgets budget. Forvaltningen indstiller, at ovenstående forslag godkendes. Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2004 Fraværende: Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget den 27. januar 2004 Behandlingen fortsættes. Uddybende notat fra Socialforvaltningen ønskes. 1. Dialog med FOA om den nye arbejdstidsaftale, nr. 2 ØU 2. KL Modeller til imødegåelse af lønfejl ØU Godkendt. Jens Mørk tager forbehold, idet han ikke finder, at ønsket om kompensation er tilstrækkeligt belyst.

6 Page 6 of Formidlingsenheden Østvendsyssel J.nr.: Ø40 Sagsident: Sbh. SOC/ae Åben sag Sagsfremstilling Det overordnede formål med som et forsøg - at etablere en formidlingsenhed i Østvendsyssel er at skabe grundlag for etablering af en permanent enhed, der gennem styrkelse af den tværkommunale indsats kan give borgere og virksomheder en forbedret service. Indsatsen skal bl.a. bestå af: formidling af virksomhedsrettede tilbud koordinering og udvikling af formidlingsindsatsen i Østvendsyssel skabe netværk på tværs af kommunerne indsamling og udbredelse af viden om det rummelige arbejdsmarked Formidlingsenhed Østvendsyssel der forventes startet den 1. april 2004 skal etableres i et samarbejde mellem Dronninglund, Frederikshavn, Læsø, Skagen og Sæby kommuner. Frederikshavn Kommune har på samtlige kommuners vegne ansøgt Arbejdsmarkedsstyrelsen om et økonomisk tilskud på kr. til etablering og kr. til drift i den 2-årige forsøgs- og opstartsperiode. Ansøgningen er efter flere forsøg nu godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som er indstillet på at bevilge det ansøgte beløb under forudsætning af, at kommunerne bidrager med en tilsvarende bevilling. Da kommunerne allerede nu betjener borgere og virksomheder, vil kommunernes bidrag først og fremmest være at stille denne arbejdskraft til rådighed for formidlingsenheden. Dette betyder for Sæby Kommunes vedkommende, at vi skal bidrage med 65 personaletimer pr. uge og et kontant bidrag på i alt kr., der dækker drift for begge år og andel af etableringsudgift for første år. Da der er behov for at øge indsatsen for de svage ledige mhp. at sikre deres tilknytning til arbejdsmarkedet, støtter Det sociale Koordinationsudvalg etableringen af en tværkommunal formidlingsenhed. Dette betyder bl.a., at de 2 ansatte, der p.t. finansieres af udvalgets pulje, helt eller delvist tilknyttes formidlingsenheden. Der udfærdiges en samarbejdsaftale mellem kommunerne om etablering og drift af enheden, der i forsøgsperioden placeres i et kontorfællesskab med AF-center Frederikshavn, Knivholtvej 2, Frederikshavn. Det kontante bidrag finansieres via Socialudvalgets budget. Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at udgiften kr. fordeler sig således: kr. inkl. etablering i 2004, kr. i 2005 og kr. i Der er i øvrigt ingen bemærkninger, idet Socialudvalget selv vil anvise finansiering. Forvaltningen indstiller, at Sæby Kommune indgår i Formidlingsenhed Østvendsyssel og bidrager til etablering og drift jf. den foreliggende fordelingsnøgle. Sagen behandles ligeledes på Socialudvalgets møde den 10. februar Aftale om støtte til Formidlingsenheden Østvendsyssel (inkl. økonomisk fordelingsnøgle) SOU, ØU 2 Samarbejdsaftale mellem kommunerne SOU, ØU 3 Samarbejdsaftale mellem Formidlingsenhed Østvendsyssel og AF-Center Frederikshavn SOU, ØU Anbefales til Byrådets godkendelse.

7 Page 7 of Beretning nr. 159 vedrørende revisionsbesøg i perioden fra februar - november måned 2003 J.nr.: 00.01K01 Sagsident: Sbh. CF/pn Åben sag Sagsfremstilling Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 159 vedrørende revisionsbesøg i perioden fra februar til november måned 2003, delberetning for regnskabsåret Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling fremsender delberetning nr. 159 for regnskabsåret 2003 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beretningen behandles ligeledes på Socialudvalgets møde den 10. februar Socialchefen oplyser, at der er igangsat tiltag i forvaltningen til sikring af en overholdelse af sygedagpengelovens 24, stk. 3, jf. revisionsbemærkning. 1. Beretning nr. 159 ØU Anbefales til Byrådets godkendelse. 63. Priser på erhvervsjord 64. Salgssag 65. Tidsplan for Plansektionens opgaver 2004/ Eventuelt

8 Page 8 of Ejendomssag

9 Page 9 of 9 Underskrifter:

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale

Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Økonomiudvalget Dagsorden mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Indholdsfortegnelse 403. Evaluering af budgetlægningen 2008-11 404. Aftaler på Kultur- og fritidsudvalgets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere