1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde."

Transkript

1 FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS SCHOU PEDERSEN, SOCIALDEMOKRATIET. INGEN SUPPLEANTER KUNNE DELTAGE. AKSEL LØNBORG KØIE DELTOG FRA CA. KL BENT CHRISTOFFERSEN, JENS BAGGERS THOMSEN OG JETTE ROSENKRANTZ AREN- DRUP DELTOG FRA CA. KL PETER IVER PETERSEN VAR FRAVÆRENDE UDEN AFBUD 1. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2008 Formanden indstiller til Christianshavn Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

2 Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Der var ingen spørgsmål fra de fremmødte tilhørere. På opfordring fra formanden besluttede lokaludvalget derfor at behandle punkt 4, fremtidige mødesteder, umiddelbart efter godkendelse af dagsordenen. Dette skete af hensyn til aftalen med formanden for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, der ville deltage i mødet fra klokken Beslutning om fremtidigt mødested CHL 44/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at lokaludvalget tager beslutning om, hvilke af de mulige mødelokaler man ønsker at benytte sig af ved møder i Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget vejede fordele og ulemper ved de tre opstillede muligheder, og besluttede, at udvalget ønsker at veksle mellem de tre mulige steder. Dette skal ske ud fra en fastlagt plan, der meldes ud først i det nye år. Lokaludvalgssekretariatet vil som forberedelse til denne plan drøfte mulighederne for at skabe bedre mødefaciliteter med ledelsen på Christianshavns Bibliotek, herunder muligheden for at indkøbe klapborde, der kan opstilles og opmagasineres på biblioteket. På denne baggrund vil formanden på det kommende lokaludvalgsmøde indstille, at der vedtages en mødeplan, der gælder frem til næste kommunalvalg, samt at lokaludvalget foretager de nødvendige indkøb og træffer de nødvendige aftaler for at kunne efterleve mødeplanen. Næste møde den 29. januar 2009 afholdes i Schifters Kvarter kl

3 3. Fællessekretariat for Indre by og Christianshavns Lokaludvalg CHL 38/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager orienteringen fra formand Bent Lohmnann, Indre By Lokaludvalg, til efterretning og som oplæg til en indledende drøftelse om ansættelse af en ekstra medarbejder i fællessekretariatet for Christianshavns og Indre By Lokaludvalg. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, indledte drøftelserne om en ekstra medarbejder i det fælles sekretariat, ved at redegøre for erfaringer fra det fælles sekretariat for Kongens Enghave og Vesterbro Lokaludvalg, som fortalt af formanden for Vesterbros lokaludvalg på Indre Bys lokaludvalgsmøde den 16. december Vurderingen her er, at det ikke kan lade sig gøre for en lokaludvalgssekretær alene at betjene to lokaludvalg, idet arbejdstiden ved et lokaludvalg fordeler sig på 70 procent administration og mødeforberedelse/-afholdelse og 10 procent er afsat til kompetenceudvikling. På den led vil der kun være 20 procent tilbage af sekretærens tid til mere udadvendte eller borgerrettede aktiviteter eller alternativt til betjening af endnu et udvalg. Bent Lohmann refererede, at formanden for Vesterbros lokaludvalg, Niels Vestergaard, mente at lokaludvalgene derfor dels skulle arbejde på et principielt plan, hvor udvalgene gør Borgerrepræsentationen opmærksomme på nødvendigheden af større budgetter til fællessekretariaterne, og dels på et praktisk plan, hvor lokaludvalgene for Indre By og Christianshavn går sammen om at finansiere en ekstra medarbejder ud fra puljemidlerne. Som reaktion på dette oplæg pointerede lokaludvalgsmedlemmerne blandt andet, at en

4 solid sekretariatsbetjening er vigtig for, at Christianshavns Lokaludvalg kan opfylde sin demokratiske funktion. Der kan i øjeblikket være et problem ved at finansiere en sådan medarbejder med lokaludvalgets puljemidler, fordi disse som udgangspunkt ikke kan støtte lønudgifter til kommunale medarbejdere. En ændring kunne derfor blive nødvendig, blev det påpeget. I drøftelsen blev det endvidere fremhævet, at en ekstra medarbejder vil gøre det lettere for en sekretær at have sin gang på Christianshavn, hvilket vil være med til at gøre lokaludvalget mere synligt, og det blev understreget, at lokaludvalget i fald man støtter en ekstra medarbejder, samtidig skulle prøve at få hævet bevillingerne til sekretariatsbetjeningen, så hvert udvalg kan få sin egen fuldtidssekretær. På baggrund af drøftelsen vil formandskabet overveje, at indstille til lokaludvalget på næste møde at træffe beslutning om ansættelse af en ekstra medarbejder i fællesskab med Indre By Lokaludvalg. 4. Lokale til fællessekretariatet CHL 50/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at. lokaludvalget godkender, at der oprettes et fællessekretariat for Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg på adressen Rådhuspladsen 77 st. tv., 1550 København V 2. at. Lokaludvalget godkender, at der oprettes et kontorfællesskab på

5 Rådhuspladsen 77 med Agendacenter Indre By/Christianshavn 3. at. Lokaludvalget godkender, at der oprettes en ikke-permanent arbejdsplads/mødelokale i Christianshavns Beboerhus 4. at fællessekretariatet for de to lokaludvalg og Agendacenter Indre By/Christianshavn deles om den ikke-permanente arbejdsplads og mødefaciliteterne i Christianshavns Beboerhus. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: (1. til 4.): Formanden for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, deltog også i behandlingen af dette punkt med henblik på at kunne besvare lokaludvalgets spørgsmål til sagen. Han pointerede i den sammenhæng, at Agendacenter Indre By/Christianshavn har valgt at takke nej til den ikke-permanente arbejdsplads og mødefaciliteterne i Christianshavns Beboerhus jf. beslutningspunkt 4. Agendacentret samarbejder i forvejen med Christianshavns Agenda 21 og vil bruge deres mødelokale. Beslutningspunkt 4 blev derfor ændret til, at fællessekretariatet for de to lokaludvalg deles om den ikke permanente arbejdsplads og mødefaciliteter i Christianshavns Beboerhus. Den økonomiske konsekvens vil være en øget udgift på ca. 750 kr. mere pr lokaludvalg om måneden. Den efterfølgende diskussion viste, at et flertal i Christianshavns Lokaludvalg vægtede muligheden for en filial af fællessekretariatet i Christianshavns Beboerhus meget højt, dels af hensyn til lokaludvalgets egen synlighed på Christianshavn, dels for at skabe gode arbejdsforhold for lokaludvalgsmedlemmer og arbejdsgrupperne, der i et vist omfang vil kunne bruge lokalet i beboerhuset. På denne baggrund og med de nævnte ændringer vedtog lokaludvalget punkterne 1-4. På Agendacentrets hjemmeside kan interesserede se billeder fra det kommende fælles lejemål:

6 5. Internetopkobling til lokaludvalgsmedlemmer CHL 21/2008 Formanden indstiller til Christianshavn Lokaludvalg 1. at Christianshavn Lokaludvalg vedtager, at medlemmer af udvalget får tilbud om installation af en internet-opkobling, såfremt medlemmet ikke p.t. har internetadgang. 2. at Christianshavn Lokaludvalg vedtager, at medlemmer af udvalget kan få refunderet op til kr. 300 pr. måned til dækning af deres udgifter til internetopkobling, gældende fra 1. januar Refundering sker mod forevisning af gyldig dokumentation. 3. at Christianshavn Lokaludvalg vedtager, at medlemmer af udvalget kan få refunderet op til kr. 500 pr. år til dækning af deres udgifter til virusprogram, gældende fra 1. januar Refundering sker mod forevisning af gyldig dokumentation to gange årligt. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. (og 2.) Lokaludvalget besluttede at tilbyde installation af internetopkobling samt refusion af internetabonnement med op til 300 kr. pr. måned til interesserede lokaludvalgsmedlemmer. En håndsoprækning viste, at godt halvdelen af lokaludvalgets 23 medlemmer forventer at benytte sig af tilbuddet. Lokaludvalgsmedlemmerne skal selv bestille installationen og efterfølgende aflevere dokumentation for de faktiske udgifter til sekretariatet to gange årligt. 3. Lokaludvalget vedtog, at medlemmerne kan få tilskud til virusbeskyttelse som del af dette tilbud. Aksel Lønborg Køie pointerede dog, at der findes mange gratis alternativer til betalt virusbeskyttelse af computeren. Han opfordrede derfor til, at medlemmerne undersøger disse muligheder. Aksel er gerne behjælpelig med gode råd.

7 6. Retningslinjer for brug af mailinglister CHL 41/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg, 1. At lokaludvalget drøfter og efterfølgende vedtager et sæt enkle retningslinjer for brug af lokaludvalgets mailling-lister og god skik for udsendelse af elektronisk post. 2. At lokaludvalget bemyndiger lokaludvalgssekretæren at videreformidle disse retningslinjer til suppleanter, deltagere i arbejdsgrupperne mv. og at medlemmerne samtidig bidrager til selv at efterleve disse retningslinjer ved at flytte øvrig korrespondance til andre former for kommunikation og alternative mailinglister. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget udtrykte forståelse for behovet for at udvise god skik omkring brug af de fælles mailinglister i lokaludvalgsarbejdet. Det blev aftalt, at mailinglisterne skal opfattes som et internt arbejdsredskab i lokaludvalget. Som følge heraf vedtog lokaludvalget følgende retningslinjer for brug af mailinglister i lokaludvalgsarbejdet. Tilføjelser forslået på mødet er skrevet herunder med kursiv: a) Al mailkorrespondance sker med omtanke. b) Kun mailkorrespondance, der er relevant for arbejde i lokaludvalget, finder sted på postlisterne. c) Svar til enkeltpersoner sendes kun til denne ene person. f) Ved udsendelser til flere modtagere indsættes modtageradresserne i feltet Bcc: i stedet for i Til:-feltet. Derved kan den enkelte modtager kun se navnet på afsenderen og ikke de øvrige modtagere. d) Tilmeldinger og tilsvarende positive tilkendegivelser sendes til den an-

8 svarlige, fx en tovholder, sekretær, formand eller lignende og kun denne. e) Meningsudvekslinger, man skønner, har betydning for andre end enkeltpersoner, kan sendes ud på de relevante, fælles postlister. f) Mailindhold, som ikke specifikt er forbeholdt lokaludvalgsmedlemmer og eventuelt suppleanter, kan sendes til interesserede uden for lokaludvalget, men mailadresser og andre personlige oplysninger må ikke videresendes uden personens samtykke. 2. Lokaludvalget tog disse retningslinjer til efterretning og vil i sit videre arbejde desuden være opmærksom på mulighederne for andre former for elektronisk kommunikation, herunder til videreformidling af informationer vedr. bydelen som ikke er direkte relevant for lokaludvalgsarbejdet. 7. Principiel drøftelse om uddeling af puljemidler CHL 53/2008 OG BESLUTNING Formandskabet indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at der tages en generel drøftelse af lokaludvalgets uddeling af puljemidler til foreninger og organisationer, der budgetterer med overskud til overførsel til næste regnskabsår. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Formandskabet ønskede på baggrund af erfaringer med uddeling af de første puljemidler fra Christianshavns Lokaludvalgs pulje at drøfte, hvorvidt lokaludvalget rent principielt ønsker at støtte foreninger, der direkte budgetterer med overskud til overførsel til næste regnskabsår.

9 På baggrund af en kort drøftelse blev det konkluderet, at uddelingen af puljemidler ikke skal afhænge af ansøgerens økonomiske situation, men af en vurdering af det konkrete projekt. På den baggrund så lokaludvalget derfor ikke grund til at revurdere de gældende retningslinjer for uddeling af puljemidler. 8. Revideret ansøgning om puljemidler fra Agenda Center CHL 48/2008 Formanden indstiller til Christianshavn Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om den reviderede ansøgning om puljemidler til Christianshavn Lokaludvalg fra Agendacenter Indre By/Christianshavn. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: Kirsten Virring Andersen, (Havnen, idræt og fritid 1) havde på forhånd erklæret sig inhabil i behandlingen af ansøgningen fra agendacentret. Førstesuppleant Anvar Tollan var indkaldt til at deltage i hendes sted. 1. Lokaludvalget havde op til dette møde modtaget en revideret ansøgning fra Agendacenter Indre By/Christianshavn om støtte på kroner inklusive moms til et termografisk kamera. Et sådant kamera kan bruges til at afsløre varmetab ved bygninger med henblik på udbedringer og derved miljøbesparelser. Lokaludvalget havde på det foregående møde den 20. november meddelt agendacentret afslag på en ansøgning, der både omhandlede det nævnte kamera og indkøb af energisparetasker, men opfordret agendacentret til at indsende en revi-

10 deret ansøgning, der særskilt omhandlede det termografiske kamera. I den nye ansøgning blev det meddelt, at Indre By Lokaludvalg og agendacentret selv havde valgt at støtte indkøbet og udgifter til informationsmateriale etc. med henholdsvis og kroner af et samlet budget på kroner. Christianshavns Lokaludvalg besluttede efter en kort drøftelse at imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb, finansieret af puljemidlerne for Forslag om brug af resten af puljemidlerne for 2008 CHL 45/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget lytter til og eventuelt tager beslutning om følgende medlemsforslag stillet af Carsten Breuning: Det indstilles, at for så vidt der er overskydende (ikke bevilgede) puljemidler i 2008, bliver disse midler bevilget til Sofiebadet som anerkendelse for indsatsen for at bevare et stykke lokal kultur. Da midlerne gives på lokaludvalgets initiativ og som anerkendelse, kræves der ingen ansøgning. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Kirsten Virring Andersen (Havnen, fritid og idræt 1) og Ruth Lønskov (Konservativt Folkeparti) var inhabile i dette punkt og deltog derfor ikke drøftelsen. Anvar Tollan deltog i Kirstens sted, mens der ikke var indkaldt suppleant for Ruth Lønskov.

11 Carsten Breuning motiverede sit forslag om at tildele Sofiebadet de resterende puljemidler for 2008 ved at påpege, at Sofiebadet er et aktiv for Christianshavn, som lokaludvalget bør støtte op om. Sofiebadet havde på det foregående møde den 20. november fået afslag på en ansøgning om støtte til opsætning af radiatorer, men Carsten foreslog at dispensere fra den tidligere begrundelse om, at lokaludvalgets puljemidler ikke gives til anlægsprojekter. I ansøgningen var det understreget, at alle tilskud ville blive modtaget med kyshånd. Derfor følte Carsten sig overbevist om, at Sofiebadet ville kunne få glæde af de resterende puljemidler. Disse udgør efter beslutning i punkt 8 i alt kroner. Medlemsforslaget udløste en del diskussion i lokaludvalget. Det blev betvivlet, at lokaludvalgets egen initiativ-ret (jf. retningslinjerne for brug af puljemidler) skal forstås som en ret til at give penge bort. Derimod er dette en ret til, at lokaludvalget selv kan igangsætte initiativer, der kan finansieres med puljemidler, blev det påpeget. Fortalere mente, det var et godt initiativ til påskønnelse af en værdig modtager, hvilket afstedkom forslag om, at lokaludvalget hvert år omkring juletid skal kunne præmiere et godt initiativ eller påskønne et særligt aktiv i lokalområdet. Det blev understreget, at en sådan pris fra lokaludvalgets side ville kunne gives ud fra mere gennemskuelige og åbne principper, end det vilkårlige valg af Sofiebadet. Det blev påpeget, at andre foreninger og organisationer på Christianshavn var lige så værdige og trængende modtagere som Sofiebadet, og derfor opfordrede flere til, at lokaludvalget stod vagt om sine principper om gennemskuelighed i uddelingen af puljemidler. Med baggrund i den manglende enighed i lokaludvalget, frygten for at en uddeling ville skabe forventning om præcedens, manglende forståelse for valget af netop Sofiebadet og en uklarhed om, til hvad og hvorvidt Sofiebadet ville kunne nå at bruge midlerne i 2008, konkluderede lokaludvalget, at forslaget ikke kunne imødekommes, om end det var et prisværdigt initiativ. 2. Efter accept fra lokaludvalget indstillede formanden i stedet, at lokaludvalget

12 vedtog at anvende de resterende puljemidler til indretning og opstart af den ikkepermanente arbejdsplads i Christianshavns Beboerhus. Det resterende beløb blev her præciseret som det tilbageværende beløb efter de afgivne tilsagn om støtte (hvilket ikke nødvendigvis er det samme, som beløbet af forbrugte puljemidler). Forslaget fik lokaludvalgets opbakning, og det blev aftalt, at Jette R. Arendrup og Poul Cohrt skulle undersøge muligheden for at møblere lokalet i beboerhuset. Præcisering: Lokaludvalgssekretariatet har i samråd med Center for Borgerservice efterfølgende vurderet, at puljemidler er afsat til bydelsorienterede, dialogskabende og netværksfremmende aktiviteter, mens sekretariatsbudgettet er afsat til netop sekretariatshold og opstart. Til trods for, at den ikke-permanente arbejdsplads på sin vis kan siges at være netop bydelsorienteret, dialogskabende og netværksfremmende, er det sekretariatets klare vurdering, at puljemidlerne ikke kan bruges til at indkøbe møbler mv. til lokalet i beboerhuset. Sekretariatet vil i stedet for så vidt det kan nås i indeværende år undersøge muligheden for at indkøbe det nødvendige inventar med penge fra sekretariatsbudgettet for Foreløbig tilbagemelding fra arbejdsgrupperne CHL 56/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at lokaludvalget lytter til de foreløbige tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne.

13 Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget tog følgende efterretninger fra lokaludvalgets arbejdsgrupper til efterretning: Arbejdsgruppen om kultur og fritid v. Sven Erik Brockdorff: Gruppen havde besluttet at kalde sig Udvalget for Kultur og Fritid. Gruppen havde valgt Sven Erik som tovholder. Der afholdes ét permanent møde pr måned og altid den første mandag efter de ordinære lokaludvalgsmøder. Møderne holdes i CIK s lokaler i Bådsmandsstræde 20 klokken Næste møde er den 15. januar Arbejdsgruppen for Miljø og Teknik v. Carsten Breuning: Mødet blev holdt med kort varsel, hvilket betød at kun otte personer kunne deltage. Lars Schou Petersen (Socialdemokratiet) blev valgt som tovholder uden afstemning. Derudover oprettede arbejdsgruppen de tre undergrupper Havn og Vand, Trafik og parkering og Bæredygtighed (miljø og klima) og besluttede, at det skal være muligt at oprette ad hoc-grupper efter behov. Den kommende bydelsplan og andre større projekter skal ligge i gruppen som helhed. Arbejdsgruppen holder fast i gruppens navn indtil videre. I den konkrete sag om Bryghusgrunden blev Kaspar Lytthans valgt som tovholder. Arbejdsgruppen besluttede at bede om at få en mere principiel overvejelse sat på dagsordenen til lokaludvalgsmødet (jf dagsordenens punkt 11), om hvordan arbejdsgruppers holdninger skal præsenteres i indstillingen til lokaludvalget, og om der for eksempel kan være fodnoter med minoritetssynspunkter. Næste møde er endnu ikke aftalt. Arbejdsgruppen om sociale forhold, sundhed og omsorg v. Ruth Lønskov: Gruppen har været samlet den 3. december, hvor Ruth Lønskov blev valgt som tovholder. Her besluttede gruppen også at inddele sig i tre underudvalg, der skal se på henholdsvis 1) Behovet for pleje- og ældreboliger på Christi-

14 anshavn, 2) Behovet for et sundhedshus og endelig 3) Forholdene for psykisk syge og misbrugere på Christianshavn. Den samlede arbejdsgruppe mødes igen i januar. Arbejdsgruppen om Christianshavns Torv v. Jette Philipsen. Gruppen har ikke været samlet endnu, men midlertidig tovholder Jette Philipsen har indkaldt til møde 14. januar Arbejdsgruppen om Christianshavn/Christiania. Gruppen har ikke været samlet endnu, men midlertidig tovholder Richard Lee Stevens har indkaldt til næste møde den 13. januar 2009 klokken Arbejdsgruppen om kommunikation v. Jette Philipsen: Gruppen har ikke været samlet, men har over mailen aftalt, at gruppen fremover skal hedde Infogruppen under Christianshavns Lokaludvalg. Asbjørn Kaasgard og Jette R. Arendrup fortalte, at de også deltager i arbejdsgruppen, skønt det ikke fremgår af den første mødeinvitation. Midlertidig tovholder Lotte Barfod har indkaldt til gruppens første møde den 5. januar Høring om Bryghusgrunden CHL 54/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1) at lokaludvalget som forberedelse til de kommende drøftelser om en revideret forretningsorden for Christianshavns Lokaludvalg drøfter samspillet mellem arbejdsgrupperne og lokaludvalget, herunder arbejdsgruppernes afrapportering til lokaludvalget og udarbejdelse af høringssvar. Dette sker med henblik på at kunne sammensætte en udtalelse i en konkret høring om en lokalplan for Bryghusgrunden.

15 2) At lokaludvalget på denne baggrund og på baggrund af et foreløbigt oplæg fra Arbejdsgruppen vedr. teknik, miljø mv. beslutter: a) at udarbejde et høringssvar i forhold til Bryghusgrund-projektet. b) at høringssvaret omhandler de punkter, hvor der kan opnås enighed, og i tilfælde af forskellige holdninger, at disse så vidt muligt søges reflekteret objektivt og balanceret, og kun medtages såfremt der er tale om konstruktive forslag til alternative løsninger til projektforslaget. c) at give arbejdsgruppen vedr. teknik og miljø mandat til at udarbejde et høringssvar på baggrund af drøftelsen på lokaludvalgsmødet. d) at lokaludvalget giver formanden tilladelse til at sende høringssvaret på lokaludvalgets vegne i lyset af, at det næste lokaludvalgsmøde først finder sted efter høringsfristen for Bryghusgrunden. e) at eventuelle mindretalsudtalelser skal udarbejdes af de(n) pågældende medlem(mer), og at disse skal fremsendes til sekretariatet senest to hverdag før høringsfristen den 19. januar 2009, dvs. torsdag den 15. januar 2009 inden klokken 12. f) at lokaludvalget giver formanden mandat til i tilfælde af mindretalsudtalelser at indsende et samlet høringssvar bestående af en udtalelse/svar fra lokaludvalget og mindretalsudtalelser, og at det samlede svar indsendes med formanden som afsender. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1) For så vidt angår den principielle diskussion om arbejdsgruppernes afrapportering til lokaludvalget var det en gennemgående holdning i lokaludvalget, at arbejdsgruppernes arbejde bør resultere i en indstilling til beslutning i lokaludvalget. Dette indebærer, at målet for arbejdsgruppernes arbejde må være at nå til enighed om en indstilling, sådan at arbejdsgruppen laver forarbejdet, for at i det mindste et flertal i lokaludvalget kan stå som afsender af svaret. I det konkrete tilfælde med en høring om lokalplanen for Bryghusgrunden havde to medlem-

16 mer af arbejdsgruppen for teknik, miljø, mv. indsendt hvert deres udkast til høringssvar til formanden umiddelbart inden mødet. Udkastene havde ikke været drøftet i arbejdsgruppen og ingen øvrige medlemmer havde haft lejlighed til at læse udkastene. Formanden havde telefonisk talt med de to medlemmer af arbejdsgruppen efter modtagelsen af deres udkast for at prøve at få klarhed over sagens forløb og hvorfor, der ikke var udarbejdet et enkelt udkast, herunder da ingen af disse to personer ville deltage i lokaludvalgsmødet. Om end formanden havde medbragt udkastene i kopi, var hun i tvivl om, hvorvidt lokaludvalget på selve mødet ville kunne sammenstykke de to forskellige udkast til ét høringssvar. Hun ønskede ikke selv at påtage sig opgaven med at forene de to tekster efter lokaludvalgsmødet. 2) På den baggrund tegnede der sig blandt lokaludvalgsmedlemmerne et ønske om at få afgjort, hvorvidt lokaludvalget overhovedet følte sig i stand til at skrive et høringssvar på det foreliggende grundlag. Det mente kun seks medlemmer, at udvalget ville være. Lokaludvalget besluttede derfor med beklagelse, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at afgive høringssvar i forhold til lokalplanen om Bryghusgrunden. 12. Borgermøde om Bryghusgrunden CHL 55/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. At lokaludvalgsmedlemmer og andre deltagere i lokaludvalgsarbejdet, der følger høringsprocessen omkring en lokalplan for Bryghusgrunden, deltager i det arrangerede borgermøde den 7. december. 2. At disse deltagere, såfremt de har andre synspunkter end den fælles holdning udarbejdet på lokaludvalgsmødet d.d., selvstændigt eller som grupperinger afgi-

17 ver deres synspunkter direkte til arrangørerne af borgermødet. Dette bør ske som enkeltpersoner eller grupperinger forskellige fra lokaludvalget. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget tog opfordringerne om at deltage i det arrangerede borgermøde og her benytte lejligheden til at afgive eventuelle synspunkter vedrørende lokalplan for Bryghusgrunden til efterretning. Borgermødet finder sted den 7. januar 2009 på Nationalmuseet. 13. Logo til Christianshavns Lokaludvalg CHL 37/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. At lokaludvalget på baggrund af beslutningen på sidste lokaludvalgsmøde den 20. november 2008 tager en generel drøftelse om processen med at skabe eller vælge et logo for Christianshavns Lokaludvalg. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 2. Punktet afstedkom en længere meningsudveksling i lokaludvalget. I diskussionen delte medlemmerne sig i de, der ønskede at knytte lokaludvalget til Christianshavns historie ved at lade havnens byvåben være lokaludvalgets nye logo, eventuelt i en rentegnet form og de, der så flest perspektiver i at udskrive en konkurrence om at tegne lokaludvalgets nye logo. Denne gruppe påpegede, at de enkelte konkurrencedeltagere kunne få frie hænder til også at inddrage Christi-

18 anshavns historie, samtidig med at konkurrencen vil skabe opmærksomhed om lokaludvalget. Formanden foreslog derfor at lade det være op til den nyoprettede infogruppe at komme med et oplæg til en logo-konkurrence, som lokaludvalget i første omgang kan komme med input til og tage beslutning om. På baggrund af resultatet af konkurrencen kunne lokaludvalget så beslutte, hvilket logo man ønskede (byvåbnet eller logo-forslag fra konkurrencen). Dette tilsluttede lokaludvalgsmedlemmerne sig. 14. Kommende kommunikationsopgaver i lokaludvalg CHL 47/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at lokaludvalget lytter til og eventuelt tager beslutning om medlemsforslaget fra Asbjørn Kaasgaard om oplæg til kommende kommunikationsopgaver for lokaludvalget. 2. at lokaludvalget eventuelt overlader det til kommunikationsarbejdsgruppen at igangsætte de forslåede initiativer. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Asbjørn Kaasgaards forslag til kommende kommunikationsopgaver for lokaludvalget blev positivt modtaget i lokaludvalget. Foruden forslagene, der talte en aktiv hjemmeside om alt på Christianshavn, et velkomstbrev til nye tilflyttere, en årlig nytårskur, hvor alle kan hilse på lokaludvalget, en rundvisning på Christiania for lokaludvalgsmedlemmer og et lokaludvalgsmøde i felten på Christianshavns bogmesse i april, blev det også foreslået at lave en velkomstdag for al-

19 le nye tilflyttere. Denne kunne give dem en mulighed for at stifte bekendtskab med de mange aktive græsrodsorganisationer på Christianshavn. På vegne af infogruppen tilsluttede Jette Philipsen sig de foreslåede initiativer og fortalte, at infogruppen allerede havde lignende ideer på tegnebrættet. Forslagene blev derfor henvist til videre bearbejdning i infogruppen (jf. punkt 2). 15. Meddelelser CHL 49/2008 MEDDELELSER Orienteringer fra møder i formandskabet Mødeforum: Møde mellem lokaludvalgsformændene og direktionen i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning v. Poul Cohrt: Poul fortalte, at han i Anne Simonsens fravær havde deltaget i et ganske interessant møde mellem lokaludvalgsformændene og Økonomiforvaltningens direktion ved Henrik Plougmann Olsen - det såkaldte Mødeforum. Mødet blev indledt med et kort oplæg fra Center for Vejes Kontor for tilladelser. Repræsentanten fortalte, at centret meget gerne bistår lokaludvalgene i større arrangementer, hvor Center for Veje blandt andet kan udleje scener og andet nødvendigt materiel til brug på byens torve og pladser. Dog kan centret ikke hjælpe med toiletfaciliteter i den forbindelse - og det er jo gerne det mest presserede behov, tilføjede Poul Cohrt. På dagsordenen var også samarbejdet med Økonomiforvaltningen, der ifølge de øvrige lokaludvalgsformænd var præget af lidt, for dårlig og for sen information. Det førte til en drøftelse af lokaludvalgssekretærernes loyalitet og hvorvidt den primært bør ligge hos lokaludvalgene eller i forhold til forvaltningen.

20 En stor post for fire af lokaludvalgene i det nye år bliver arbejdet med bydelsplaner. Som opfølgning på orienteringen på mødet kan det oplyses, at Bispebjerg, Kongens Enghave/Vesterbro, Amager Øst og Amager Vest er med i anden bølge fra primo maj 2009 til medio september Valby, Vanløse og Østerbro er allerede i gang og skal have deres bydelsplaner færdig april Christianshavn er først med i den tredje og sidste bølge, der omfatter Nørrebro, Christianshavn/ Indre By og Brønshøj- Husum. Arbejdet vil foregå fra medio september 2010 til medio november I drøftelserne på mødet blev det blandt andet foreslået at inddrage trafikplanlægning på tværs af lokaludvalgene, så forskellige forslag bliver koordineret i stedet for at stå i vejen for hinanden. LUFT-møde: Møde mellem lokaludvalgsformændene v. Anne Bjarnested Simonsen. Der afholdes 4-5 møder om året mellem lokaludvalgsformændene, og formændene for Christianshavn og Indre By deltog begge for første gang i et møde i november. Disse faste møder har til formål at orientere og udveksle erfaring om emner, der har fælles interesse for lokaludvalgene. Derfor fortalte Anne, at spørgsmålet om, hvor lokaludvalgssekretærernes loyalitet bør ligge, bl.a. var blevet drøftet på LUFTmødet som forberedelse til Mødeforum. Derudover havde der været drøftelser om det kommende arbejde med bydelsplaner, der ikke pt. har den store relevans for Christianshavn, da dette først bliver aktuelt i Der var også udveksling af information om hvad og hvilke sager, de forskellige lokaludvalg pt. beskæftigede sig med. Orientering om møde vedrørende trængselsafgifter og en betalingsring omkring København v. Anne Bjarnested Simonsen: Mødet den 11. november 2008 projektet om havde været præget af usikkerhed om, hvorvidt mødet ville få status som en høring af lokaludvalgene eller om det blot havde karakter af orientering. De deltagende lokaludvalg forholdt sig meget skeptisk

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 5/2012 Sted : Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Niels

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere