1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde."

Transkript

1 FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS SCHOU PEDERSEN, SOCIALDEMOKRATIET. INGEN SUPPLEANTER KUNNE DELTAGE. AKSEL LØNBORG KØIE DELTOG FRA CA. KL BENT CHRISTOFFERSEN, JENS BAGGERS THOMSEN OG JETTE ROSENKRANTZ AREN- DRUP DELTOG FRA CA. KL PETER IVER PETERSEN VAR FRAVÆRENDE UDEN AFBUD 1. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2008 Formanden indstiller til Christianshavn Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

2 Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Der var ingen spørgsmål fra de fremmødte tilhørere. På opfordring fra formanden besluttede lokaludvalget derfor at behandle punkt 4, fremtidige mødesteder, umiddelbart efter godkendelse af dagsordenen. Dette skete af hensyn til aftalen med formanden for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, der ville deltage i mødet fra klokken Beslutning om fremtidigt mødested CHL 44/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at lokaludvalget tager beslutning om, hvilke af de mulige mødelokaler man ønsker at benytte sig af ved møder i Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget vejede fordele og ulemper ved de tre opstillede muligheder, og besluttede, at udvalget ønsker at veksle mellem de tre mulige steder. Dette skal ske ud fra en fastlagt plan, der meldes ud først i det nye år. Lokaludvalgssekretariatet vil som forberedelse til denne plan drøfte mulighederne for at skabe bedre mødefaciliteter med ledelsen på Christianshavns Bibliotek, herunder muligheden for at indkøbe klapborde, der kan opstilles og opmagasineres på biblioteket. På denne baggrund vil formanden på det kommende lokaludvalgsmøde indstille, at der vedtages en mødeplan, der gælder frem til næste kommunalvalg, samt at lokaludvalget foretager de nødvendige indkøb og træffer de nødvendige aftaler for at kunne efterleve mødeplanen. Næste møde den 29. januar 2009 afholdes i Schifters Kvarter kl

3 3. Fællessekretariat for Indre by og Christianshavns Lokaludvalg CHL 38/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager orienteringen fra formand Bent Lohmnann, Indre By Lokaludvalg, til efterretning og som oplæg til en indledende drøftelse om ansættelse af en ekstra medarbejder i fællessekretariatet for Christianshavns og Indre By Lokaludvalg. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, indledte drøftelserne om en ekstra medarbejder i det fælles sekretariat, ved at redegøre for erfaringer fra det fælles sekretariat for Kongens Enghave og Vesterbro Lokaludvalg, som fortalt af formanden for Vesterbros lokaludvalg på Indre Bys lokaludvalgsmøde den 16. december Vurderingen her er, at det ikke kan lade sig gøre for en lokaludvalgssekretær alene at betjene to lokaludvalg, idet arbejdstiden ved et lokaludvalg fordeler sig på 70 procent administration og mødeforberedelse/-afholdelse og 10 procent er afsat til kompetenceudvikling. På den led vil der kun være 20 procent tilbage af sekretærens tid til mere udadvendte eller borgerrettede aktiviteter eller alternativt til betjening af endnu et udvalg. Bent Lohmann refererede, at formanden for Vesterbros lokaludvalg, Niels Vestergaard, mente at lokaludvalgene derfor dels skulle arbejde på et principielt plan, hvor udvalgene gør Borgerrepræsentationen opmærksomme på nødvendigheden af større budgetter til fællessekretariaterne, og dels på et praktisk plan, hvor lokaludvalgene for Indre By og Christianshavn går sammen om at finansiere en ekstra medarbejder ud fra puljemidlerne. Som reaktion på dette oplæg pointerede lokaludvalgsmedlemmerne blandt andet, at en

4 solid sekretariatsbetjening er vigtig for, at Christianshavns Lokaludvalg kan opfylde sin demokratiske funktion. Der kan i øjeblikket være et problem ved at finansiere en sådan medarbejder med lokaludvalgets puljemidler, fordi disse som udgangspunkt ikke kan støtte lønudgifter til kommunale medarbejdere. En ændring kunne derfor blive nødvendig, blev det påpeget. I drøftelsen blev det endvidere fremhævet, at en ekstra medarbejder vil gøre det lettere for en sekretær at have sin gang på Christianshavn, hvilket vil være med til at gøre lokaludvalget mere synligt, og det blev understreget, at lokaludvalget i fald man støtter en ekstra medarbejder, samtidig skulle prøve at få hævet bevillingerne til sekretariatsbetjeningen, så hvert udvalg kan få sin egen fuldtidssekretær. På baggrund af drøftelsen vil formandskabet overveje, at indstille til lokaludvalget på næste møde at træffe beslutning om ansættelse af en ekstra medarbejder i fællesskab med Indre By Lokaludvalg. 4. Lokale til fællessekretariatet CHL 50/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at. lokaludvalget godkender, at der oprettes et fællessekretariat for Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg på adressen Rådhuspladsen 77 st. tv., 1550 København V 2. at. Lokaludvalget godkender, at der oprettes et kontorfællesskab på

5 Rådhuspladsen 77 med Agendacenter Indre By/Christianshavn 3. at. Lokaludvalget godkender, at der oprettes en ikke-permanent arbejdsplads/mødelokale i Christianshavns Beboerhus 4. at fællessekretariatet for de to lokaludvalg og Agendacenter Indre By/Christianshavn deles om den ikke-permanente arbejdsplads og mødefaciliteterne i Christianshavns Beboerhus. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: (1. til 4.): Formanden for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, deltog også i behandlingen af dette punkt med henblik på at kunne besvare lokaludvalgets spørgsmål til sagen. Han pointerede i den sammenhæng, at Agendacenter Indre By/Christianshavn har valgt at takke nej til den ikke-permanente arbejdsplads og mødefaciliteterne i Christianshavns Beboerhus jf. beslutningspunkt 4. Agendacentret samarbejder i forvejen med Christianshavns Agenda 21 og vil bruge deres mødelokale. Beslutningspunkt 4 blev derfor ændret til, at fællessekretariatet for de to lokaludvalg deles om den ikke permanente arbejdsplads og mødefaciliteter i Christianshavns Beboerhus. Den økonomiske konsekvens vil være en øget udgift på ca. 750 kr. mere pr lokaludvalg om måneden. Den efterfølgende diskussion viste, at et flertal i Christianshavns Lokaludvalg vægtede muligheden for en filial af fællessekretariatet i Christianshavns Beboerhus meget højt, dels af hensyn til lokaludvalgets egen synlighed på Christianshavn, dels for at skabe gode arbejdsforhold for lokaludvalgsmedlemmer og arbejdsgrupperne, der i et vist omfang vil kunne bruge lokalet i beboerhuset. På denne baggrund og med de nævnte ændringer vedtog lokaludvalget punkterne 1-4. På Agendacentrets hjemmeside kan interesserede se billeder fra det kommende fælles lejemål:

6 5. Internetopkobling til lokaludvalgsmedlemmer CHL 21/2008 Formanden indstiller til Christianshavn Lokaludvalg 1. at Christianshavn Lokaludvalg vedtager, at medlemmer af udvalget får tilbud om installation af en internet-opkobling, såfremt medlemmet ikke p.t. har internetadgang. 2. at Christianshavn Lokaludvalg vedtager, at medlemmer af udvalget kan få refunderet op til kr. 300 pr. måned til dækning af deres udgifter til internetopkobling, gældende fra 1. januar Refundering sker mod forevisning af gyldig dokumentation. 3. at Christianshavn Lokaludvalg vedtager, at medlemmer af udvalget kan få refunderet op til kr. 500 pr. år til dækning af deres udgifter til virusprogram, gældende fra 1. januar Refundering sker mod forevisning af gyldig dokumentation to gange årligt. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. (og 2.) Lokaludvalget besluttede at tilbyde installation af internetopkobling samt refusion af internetabonnement med op til 300 kr. pr. måned til interesserede lokaludvalgsmedlemmer. En håndsoprækning viste, at godt halvdelen af lokaludvalgets 23 medlemmer forventer at benytte sig af tilbuddet. Lokaludvalgsmedlemmerne skal selv bestille installationen og efterfølgende aflevere dokumentation for de faktiske udgifter til sekretariatet to gange årligt. 3. Lokaludvalget vedtog, at medlemmerne kan få tilskud til virusbeskyttelse som del af dette tilbud. Aksel Lønborg Køie pointerede dog, at der findes mange gratis alternativer til betalt virusbeskyttelse af computeren. Han opfordrede derfor til, at medlemmerne undersøger disse muligheder. Aksel er gerne behjælpelig med gode råd.

7 6. Retningslinjer for brug af mailinglister CHL 41/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg, 1. At lokaludvalget drøfter og efterfølgende vedtager et sæt enkle retningslinjer for brug af lokaludvalgets mailling-lister og god skik for udsendelse af elektronisk post. 2. At lokaludvalget bemyndiger lokaludvalgssekretæren at videreformidle disse retningslinjer til suppleanter, deltagere i arbejdsgrupperne mv. og at medlemmerne samtidig bidrager til selv at efterleve disse retningslinjer ved at flytte øvrig korrespondance til andre former for kommunikation og alternative mailinglister. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget udtrykte forståelse for behovet for at udvise god skik omkring brug af de fælles mailinglister i lokaludvalgsarbejdet. Det blev aftalt, at mailinglisterne skal opfattes som et internt arbejdsredskab i lokaludvalget. Som følge heraf vedtog lokaludvalget følgende retningslinjer for brug af mailinglister i lokaludvalgsarbejdet. Tilføjelser forslået på mødet er skrevet herunder med kursiv: a) Al mailkorrespondance sker med omtanke. b) Kun mailkorrespondance, der er relevant for arbejde i lokaludvalget, finder sted på postlisterne. c) Svar til enkeltpersoner sendes kun til denne ene person. f) Ved udsendelser til flere modtagere indsættes modtageradresserne i feltet Bcc: i stedet for i Til:-feltet. Derved kan den enkelte modtager kun se navnet på afsenderen og ikke de øvrige modtagere. d) Tilmeldinger og tilsvarende positive tilkendegivelser sendes til den an-

8 svarlige, fx en tovholder, sekretær, formand eller lignende og kun denne. e) Meningsudvekslinger, man skønner, har betydning for andre end enkeltpersoner, kan sendes ud på de relevante, fælles postlister. f) Mailindhold, som ikke specifikt er forbeholdt lokaludvalgsmedlemmer og eventuelt suppleanter, kan sendes til interesserede uden for lokaludvalget, men mailadresser og andre personlige oplysninger må ikke videresendes uden personens samtykke. 2. Lokaludvalget tog disse retningslinjer til efterretning og vil i sit videre arbejde desuden være opmærksom på mulighederne for andre former for elektronisk kommunikation, herunder til videreformidling af informationer vedr. bydelen som ikke er direkte relevant for lokaludvalgsarbejdet. 7. Principiel drøftelse om uddeling af puljemidler CHL 53/2008 OG BESLUTNING Formandskabet indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at der tages en generel drøftelse af lokaludvalgets uddeling af puljemidler til foreninger og organisationer, der budgetterer med overskud til overførsel til næste regnskabsår. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Formandskabet ønskede på baggrund af erfaringer med uddeling af de første puljemidler fra Christianshavns Lokaludvalgs pulje at drøfte, hvorvidt lokaludvalget rent principielt ønsker at støtte foreninger, der direkte budgetterer med overskud til overførsel til næste regnskabsår.

9 På baggrund af en kort drøftelse blev det konkluderet, at uddelingen af puljemidler ikke skal afhænge af ansøgerens økonomiske situation, men af en vurdering af det konkrete projekt. På den baggrund så lokaludvalget derfor ikke grund til at revurdere de gældende retningslinjer for uddeling af puljemidler. 8. Revideret ansøgning om puljemidler fra Agenda Center CHL 48/2008 Formanden indstiller til Christianshavn Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om den reviderede ansøgning om puljemidler til Christianshavn Lokaludvalg fra Agendacenter Indre By/Christianshavn. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: Kirsten Virring Andersen, (Havnen, idræt og fritid 1) havde på forhånd erklæret sig inhabil i behandlingen af ansøgningen fra agendacentret. Førstesuppleant Anvar Tollan var indkaldt til at deltage i hendes sted. 1. Lokaludvalget havde op til dette møde modtaget en revideret ansøgning fra Agendacenter Indre By/Christianshavn om støtte på kroner inklusive moms til et termografisk kamera. Et sådant kamera kan bruges til at afsløre varmetab ved bygninger med henblik på udbedringer og derved miljøbesparelser. Lokaludvalget havde på det foregående møde den 20. november meddelt agendacentret afslag på en ansøgning, der både omhandlede det nævnte kamera og indkøb af energisparetasker, men opfordret agendacentret til at indsende en revi-

10 deret ansøgning, der særskilt omhandlede det termografiske kamera. I den nye ansøgning blev det meddelt, at Indre By Lokaludvalg og agendacentret selv havde valgt at støtte indkøbet og udgifter til informationsmateriale etc. med henholdsvis og kroner af et samlet budget på kroner. Christianshavns Lokaludvalg besluttede efter en kort drøftelse at imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb, finansieret af puljemidlerne for Forslag om brug af resten af puljemidlerne for 2008 CHL 45/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget lytter til og eventuelt tager beslutning om følgende medlemsforslag stillet af Carsten Breuning: Det indstilles, at for så vidt der er overskydende (ikke bevilgede) puljemidler i 2008, bliver disse midler bevilget til Sofiebadet som anerkendelse for indsatsen for at bevare et stykke lokal kultur. Da midlerne gives på lokaludvalgets initiativ og som anerkendelse, kræves der ingen ansøgning. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Kirsten Virring Andersen (Havnen, fritid og idræt 1) og Ruth Lønskov (Konservativt Folkeparti) var inhabile i dette punkt og deltog derfor ikke drøftelsen. Anvar Tollan deltog i Kirstens sted, mens der ikke var indkaldt suppleant for Ruth Lønskov.

11 Carsten Breuning motiverede sit forslag om at tildele Sofiebadet de resterende puljemidler for 2008 ved at påpege, at Sofiebadet er et aktiv for Christianshavn, som lokaludvalget bør støtte op om. Sofiebadet havde på det foregående møde den 20. november fået afslag på en ansøgning om støtte til opsætning af radiatorer, men Carsten foreslog at dispensere fra den tidligere begrundelse om, at lokaludvalgets puljemidler ikke gives til anlægsprojekter. I ansøgningen var det understreget, at alle tilskud ville blive modtaget med kyshånd. Derfor følte Carsten sig overbevist om, at Sofiebadet ville kunne få glæde af de resterende puljemidler. Disse udgør efter beslutning i punkt 8 i alt kroner. Medlemsforslaget udløste en del diskussion i lokaludvalget. Det blev betvivlet, at lokaludvalgets egen initiativ-ret (jf. retningslinjerne for brug af puljemidler) skal forstås som en ret til at give penge bort. Derimod er dette en ret til, at lokaludvalget selv kan igangsætte initiativer, der kan finansieres med puljemidler, blev det påpeget. Fortalere mente, det var et godt initiativ til påskønnelse af en værdig modtager, hvilket afstedkom forslag om, at lokaludvalget hvert år omkring juletid skal kunne præmiere et godt initiativ eller påskønne et særligt aktiv i lokalområdet. Det blev understreget, at en sådan pris fra lokaludvalgets side ville kunne gives ud fra mere gennemskuelige og åbne principper, end det vilkårlige valg af Sofiebadet. Det blev påpeget, at andre foreninger og organisationer på Christianshavn var lige så værdige og trængende modtagere som Sofiebadet, og derfor opfordrede flere til, at lokaludvalget stod vagt om sine principper om gennemskuelighed i uddelingen af puljemidler. Med baggrund i den manglende enighed i lokaludvalget, frygten for at en uddeling ville skabe forventning om præcedens, manglende forståelse for valget af netop Sofiebadet og en uklarhed om, til hvad og hvorvidt Sofiebadet ville kunne nå at bruge midlerne i 2008, konkluderede lokaludvalget, at forslaget ikke kunne imødekommes, om end det var et prisværdigt initiativ. 2. Efter accept fra lokaludvalget indstillede formanden i stedet, at lokaludvalget

12 vedtog at anvende de resterende puljemidler til indretning og opstart af den ikkepermanente arbejdsplads i Christianshavns Beboerhus. Det resterende beløb blev her præciseret som det tilbageværende beløb efter de afgivne tilsagn om støtte (hvilket ikke nødvendigvis er det samme, som beløbet af forbrugte puljemidler). Forslaget fik lokaludvalgets opbakning, og det blev aftalt, at Jette R. Arendrup og Poul Cohrt skulle undersøge muligheden for at møblere lokalet i beboerhuset. Præcisering: Lokaludvalgssekretariatet har i samråd med Center for Borgerservice efterfølgende vurderet, at puljemidler er afsat til bydelsorienterede, dialogskabende og netværksfremmende aktiviteter, mens sekretariatsbudgettet er afsat til netop sekretariatshold og opstart. Til trods for, at den ikke-permanente arbejdsplads på sin vis kan siges at være netop bydelsorienteret, dialogskabende og netværksfremmende, er det sekretariatets klare vurdering, at puljemidlerne ikke kan bruges til at indkøbe møbler mv. til lokalet i beboerhuset. Sekretariatet vil i stedet for så vidt det kan nås i indeværende år undersøge muligheden for at indkøbe det nødvendige inventar med penge fra sekretariatsbudgettet for Foreløbig tilbagemelding fra arbejdsgrupperne CHL 56/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at lokaludvalget lytter til de foreløbige tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne.

13 Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget tog følgende efterretninger fra lokaludvalgets arbejdsgrupper til efterretning: Arbejdsgruppen om kultur og fritid v. Sven Erik Brockdorff: Gruppen havde besluttet at kalde sig Udvalget for Kultur og Fritid. Gruppen havde valgt Sven Erik som tovholder. Der afholdes ét permanent møde pr måned og altid den første mandag efter de ordinære lokaludvalgsmøder. Møderne holdes i CIK s lokaler i Bådsmandsstræde 20 klokken Næste møde er den 15. januar Arbejdsgruppen for Miljø og Teknik v. Carsten Breuning: Mødet blev holdt med kort varsel, hvilket betød at kun otte personer kunne deltage. Lars Schou Petersen (Socialdemokratiet) blev valgt som tovholder uden afstemning. Derudover oprettede arbejdsgruppen de tre undergrupper Havn og Vand, Trafik og parkering og Bæredygtighed (miljø og klima) og besluttede, at det skal være muligt at oprette ad hoc-grupper efter behov. Den kommende bydelsplan og andre større projekter skal ligge i gruppen som helhed. Arbejdsgruppen holder fast i gruppens navn indtil videre. I den konkrete sag om Bryghusgrunden blev Kaspar Lytthans valgt som tovholder. Arbejdsgruppen besluttede at bede om at få en mere principiel overvejelse sat på dagsordenen til lokaludvalgsmødet (jf dagsordenens punkt 11), om hvordan arbejdsgruppers holdninger skal præsenteres i indstillingen til lokaludvalget, og om der for eksempel kan være fodnoter med minoritetssynspunkter. Næste møde er endnu ikke aftalt. Arbejdsgruppen om sociale forhold, sundhed og omsorg v. Ruth Lønskov: Gruppen har været samlet den 3. december, hvor Ruth Lønskov blev valgt som tovholder. Her besluttede gruppen også at inddele sig i tre underudvalg, der skal se på henholdsvis 1) Behovet for pleje- og ældreboliger på Christi-

14 anshavn, 2) Behovet for et sundhedshus og endelig 3) Forholdene for psykisk syge og misbrugere på Christianshavn. Den samlede arbejdsgruppe mødes igen i januar. Arbejdsgruppen om Christianshavns Torv v. Jette Philipsen. Gruppen har ikke været samlet endnu, men midlertidig tovholder Jette Philipsen har indkaldt til møde 14. januar Arbejdsgruppen om Christianshavn/Christiania. Gruppen har ikke været samlet endnu, men midlertidig tovholder Richard Lee Stevens har indkaldt til næste møde den 13. januar 2009 klokken Arbejdsgruppen om kommunikation v. Jette Philipsen: Gruppen har ikke været samlet, men har over mailen aftalt, at gruppen fremover skal hedde Infogruppen under Christianshavns Lokaludvalg. Asbjørn Kaasgard og Jette R. Arendrup fortalte, at de også deltager i arbejdsgruppen, skønt det ikke fremgår af den første mødeinvitation. Midlertidig tovholder Lotte Barfod har indkaldt til gruppens første møde den 5. januar Høring om Bryghusgrunden CHL 54/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1) at lokaludvalget som forberedelse til de kommende drøftelser om en revideret forretningsorden for Christianshavns Lokaludvalg drøfter samspillet mellem arbejdsgrupperne og lokaludvalget, herunder arbejdsgruppernes afrapportering til lokaludvalget og udarbejdelse af høringssvar. Dette sker med henblik på at kunne sammensætte en udtalelse i en konkret høring om en lokalplan for Bryghusgrunden.

15 2) At lokaludvalget på denne baggrund og på baggrund af et foreløbigt oplæg fra Arbejdsgruppen vedr. teknik, miljø mv. beslutter: a) at udarbejde et høringssvar i forhold til Bryghusgrund-projektet. b) at høringssvaret omhandler de punkter, hvor der kan opnås enighed, og i tilfælde af forskellige holdninger, at disse så vidt muligt søges reflekteret objektivt og balanceret, og kun medtages såfremt der er tale om konstruktive forslag til alternative løsninger til projektforslaget. c) at give arbejdsgruppen vedr. teknik og miljø mandat til at udarbejde et høringssvar på baggrund af drøftelsen på lokaludvalgsmødet. d) at lokaludvalget giver formanden tilladelse til at sende høringssvaret på lokaludvalgets vegne i lyset af, at det næste lokaludvalgsmøde først finder sted efter høringsfristen for Bryghusgrunden. e) at eventuelle mindretalsudtalelser skal udarbejdes af de(n) pågældende medlem(mer), og at disse skal fremsendes til sekretariatet senest to hverdag før høringsfristen den 19. januar 2009, dvs. torsdag den 15. januar 2009 inden klokken 12. f) at lokaludvalget giver formanden mandat til i tilfælde af mindretalsudtalelser at indsende et samlet høringssvar bestående af en udtalelse/svar fra lokaludvalget og mindretalsudtalelser, og at det samlede svar indsendes med formanden som afsender. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1) For så vidt angår den principielle diskussion om arbejdsgruppernes afrapportering til lokaludvalget var det en gennemgående holdning i lokaludvalget, at arbejdsgruppernes arbejde bør resultere i en indstilling til beslutning i lokaludvalget. Dette indebærer, at målet for arbejdsgruppernes arbejde må være at nå til enighed om en indstilling, sådan at arbejdsgruppen laver forarbejdet, for at i det mindste et flertal i lokaludvalget kan stå som afsender af svaret. I det konkrete tilfælde med en høring om lokalplanen for Bryghusgrunden havde to medlem-

16 mer af arbejdsgruppen for teknik, miljø, mv. indsendt hvert deres udkast til høringssvar til formanden umiddelbart inden mødet. Udkastene havde ikke været drøftet i arbejdsgruppen og ingen øvrige medlemmer havde haft lejlighed til at læse udkastene. Formanden havde telefonisk talt med de to medlemmer af arbejdsgruppen efter modtagelsen af deres udkast for at prøve at få klarhed over sagens forløb og hvorfor, der ikke var udarbejdet et enkelt udkast, herunder da ingen af disse to personer ville deltage i lokaludvalgsmødet. Om end formanden havde medbragt udkastene i kopi, var hun i tvivl om, hvorvidt lokaludvalget på selve mødet ville kunne sammenstykke de to forskellige udkast til ét høringssvar. Hun ønskede ikke selv at påtage sig opgaven med at forene de to tekster efter lokaludvalgsmødet. 2) På den baggrund tegnede der sig blandt lokaludvalgsmedlemmerne et ønske om at få afgjort, hvorvidt lokaludvalget overhovedet følte sig i stand til at skrive et høringssvar på det foreliggende grundlag. Det mente kun seks medlemmer, at udvalget ville være. Lokaludvalget besluttede derfor med beklagelse, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at afgive høringssvar i forhold til lokalplanen om Bryghusgrunden. 12. Borgermøde om Bryghusgrunden CHL 55/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. At lokaludvalgsmedlemmer og andre deltagere i lokaludvalgsarbejdet, der følger høringsprocessen omkring en lokalplan for Bryghusgrunden, deltager i det arrangerede borgermøde den 7. december. 2. At disse deltagere, såfremt de har andre synspunkter end den fælles holdning udarbejdet på lokaludvalgsmødet d.d., selvstændigt eller som grupperinger afgi-

17 ver deres synspunkter direkte til arrangørerne af borgermødet. Dette bør ske som enkeltpersoner eller grupperinger forskellige fra lokaludvalget. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget tog opfordringerne om at deltage i det arrangerede borgermøde og her benytte lejligheden til at afgive eventuelle synspunkter vedrørende lokalplan for Bryghusgrunden til efterretning. Borgermødet finder sted den 7. januar 2009 på Nationalmuseet. 13. Logo til Christianshavns Lokaludvalg CHL 37/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. At lokaludvalget på baggrund af beslutningen på sidste lokaludvalgsmøde den 20. november 2008 tager en generel drøftelse om processen med at skabe eller vælge et logo for Christianshavns Lokaludvalg. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 2. Punktet afstedkom en længere meningsudveksling i lokaludvalget. I diskussionen delte medlemmerne sig i de, der ønskede at knytte lokaludvalget til Christianshavns historie ved at lade havnens byvåben være lokaludvalgets nye logo, eventuelt i en rentegnet form og de, der så flest perspektiver i at udskrive en konkurrence om at tegne lokaludvalgets nye logo. Denne gruppe påpegede, at de enkelte konkurrencedeltagere kunne få frie hænder til også at inddrage Christi-

18 anshavns historie, samtidig med at konkurrencen vil skabe opmærksomhed om lokaludvalget. Formanden foreslog derfor at lade det være op til den nyoprettede infogruppe at komme med et oplæg til en logo-konkurrence, som lokaludvalget i første omgang kan komme med input til og tage beslutning om. På baggrund af resultatet af konkurrencen kunne lokaludvalget så beslutte, hvilket logo man ønskede (byvåbnet eller logo-forslag fra konkurrencen). Dette tilsluttede lokaludvalgsmedlemmerne sig. 14. Kommende kommunikationsopgaver i lokaludvalg CHL 47/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at lokaludvalget lytter til og eventuelt tager beslutning om medlemsforslaget fra Asbjørn Kaasgaard om oplæg til kommende kommunikationsopgaver for lokaludvalget. 2. at lokaludvalget eventuelt overlader det til kommunikationsarbejdsgruppen at igangsætte de forslåede initiativer. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Asbjørn Kaasgaards forslag til kommende kommunikationsopgaver for lokaludvalget blev positivt modtaget i lokaludvalget. Foruden forslagene, der talte en aktiv hjemmeside om alt på Christianshavn, et velkomstbrev til nye tilflyttere, en årlig nytårskur, hvor alle kan hilse på lokaludvalget, en rundvisning på Christiania for lokaludvalgsmedlemmer og et lokaludvalgsmøde i felten på Christianshavns bogmesse i april, blev det også foreslået at lave en velkomstdag for al-

19 le nye tilflyttere. Denne kunne give dem en mulighed for at stifte bekendtskab med de mange aktive græsrodsorganisationer på Christianshavn. På vegne af infogruppen tilsluttede Jette Philipsen sig de foreslåede initiativer og fortalte, at infogruppen allerede havde lignende ideer på tegnebrættet. Forslagene blev derfor henvist til videre bearbejdning i infogruppen (jf. punkt 2). 15. Meddelelser CHL 49/2008 MEDDELELSER Orienteringer fra møder i formandskabet Mødeforum: Møde mellem lokaludvalgsformændene og direktionen i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning v. Poul Cohrt: Poul fortalte, at han i Anne Simonsens fravær havde deltaget i et ganske interessant møde mellem lokaludvalgsformændene og Økonomiforvaltningens direktion ved Henrik Plougmann Olsen - det såkaldte Mødeforum. Mødet blev indledt med et kort oplæg fra Center for Vejes Kontor for tilladelser. Repræsentanten fortalte, at centret meget gerne bistår lokaludvalgene i større arrangementer, hvor Center for Veje blandt andet kan udleje scener og andet nødvendigt materiel til brug på byens torve og pladser. Dog kan centret ikke hjælpe med toiletfaciliteter i den forbindelse - og det er jo gerne det mest presserede behov, tilføjede Poul Cohrt. På dagsordenen var også samarbejdet med Økonomiforvaltningen, der ifølge de øvrige lokaludvalgsformænd var præget af lidt, for dårlig og for sen information. Det førte til en drøftelse af lokaludvalgssekretærernes loyalitet og hvorvidt den primært bør ligge hos lokaludvalgene eller i forhold til forvaltningen.

20 En stor post for fire af lokaludvalgene i det nye år bliver arbejdet med bydelsplaner. Som opfølgning på orienteringen på mødet kan det oplyses, at Bispebjerg, Kongens Enghave/Vesterbro, Amager Øst og Amager Vest er med i anden bølge fra primo maj 2009 til medio september Valby, Vanløse og Østerbro er allerede i gang og skal have deres bydelsplaner færdig april Christianshavn er først med i den tredje og sidste bølge, der omfatter Nørrebro, Christianshavn/ Indre By og Brønshøj- Husum. Arbejdet vil foregå fra medio september 2010 til medio november I drøftelserne på mødet blev det blandt andet foreslået at inddrage trafikplanlægning på tværs af lokaludvalgene, så forskellige forslag bliver koordineret i stedet for at stå i vejen for hinanden. LUFT-møde: Møde mellem lokaludvalgsformændene v. Anne Bjarnested Simonsen. Der afholdes 4-5 møder om året mellem lokaludvalgsformændene, og formændene for Christianshavn og Indre By deltog begge for første gang i et møde i november. Disse faste møder har til formål at orientere og udveksle erfaring om emner, der har fælles interesse for lokaludvalgene. Derfor fortalte Anne, at spørgsmålet om, hvor lokaludvalgssekretærernes loyalitet bør ligge, bl.a. var blevet drøftet på LUFTmødet som forberedelse til Mødeforum. Derudover havde der været drøftelser om det kommende arbejde med bydelsplaner, der ikke pt. har den store relevans for Christianshavn, da dette først bliver aktuelt i Der var også udveksling af information om hvad og hvilke sager, de forskellige lokaludvalg pt. beskæftigede sig med. Orientering om møde vedrørende trængselsafgifter og en betalingsring omkring København v. Anne Bjarnested Simonsen: Mødet den 11. november 2008 projektet om havde været præget af usikkerhed om, hvorvidt mødet ville få status som en høring af lokaludvalgene eller om det blot havde karakter af orientering. De deltagende lokaludvalg forholdt sig meget skeptisk

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere