1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde."

Transkript

1 FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS SCHOU PEDERSEN, SOCIALDEMOKRATIET. INGEN SUPPLEANTER KUNNE DELTAGE. AKSEL LØNBORG KØIE DELTOG FRA CA. KL BENT CHRISTOFFERSEN, JENS BAGGERS THOMSEN OG JETTE ROSENKRANTZ AREN- DRUP DELTOG FRA CA. KL PETER IVER PETERSEN VAR FRAVÆRENDE UDEN AFBUD 1. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2008 Formanden indstiller til Christianshavn Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

2 Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Der var ingen spørgsmål fra de fremmødte tilhørere. På opfordring fra formanden besluttede lokaludvalget derfor at behandle punkt 4, fremtidige mødesteder, umiddelbart efter godkendelse af dagsordenen. Dette skete af hensyn til aftalen med formanden for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, der ville deltage i mødet fra klokken Beslutning om fremtidigt mødested CHL 44/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at lokaludvalget tager beslutning om, hvilke af de mulige mødelokaler man ønsker at benytte sig af ved møder i Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget vejede fordele og ulemper ved de tre opstillede muligheder, og besluttede, at udvalget ønsker at veksle mellem de tre mulige steder. Dette skal ske ud fra en fastlagt plan, der meldes ud først i det nye år. Lokaludvalgssekretariatet vil som forberedelse til denne plan drøfte mulighederne for at skabe bedre mødefaciliteter med ledelsen på Christianshavns Bibliotek, herunder muligheden for at indkøbe klapborde, der kan opstilles og opmagasineres på biblioteket. På denne baggrund vil formanden på det kommende lokaludvalgsmøde indstille, at der vedtages en mødeplan, der gælder frem til næste kommunalvalg, samt at lokaludvalget foretager de nødvendige indkøb og træffer de nødvendige aftaler for at kunne efterleve mødeplanen. Næste møde den 29. januar 2009 afholdes i Schifters Kvarter kl

3 3. Fællessekretariat for Indre by og Christianshavns Lokaludvalg CHL 38/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at Lokaludvalget tager orienteringen fra formand Bent Lohmnann, Indre By Lokaludvalg, til efterretning og som oplæg til en indledende drøftelse om ansættelse af en ekstra medarbejder i fællessekretariatet for Christianshavns og Indre By Lokaludvalg. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, indledte drøftelserne om en ekstra medarbejder i det fælles sekretariat, ved at redegøre for erfaringer fra det fælles sekretariat for Kongens Enghave og Vesterbro Lokaludvalg, som fortalt af formanden for Vesterbros lokaludvalg på Indre Bys lokaludvalgsmøde den 16. december Vurderingen her er, at det ikke kan lade sig gøre for en lokaludvalgssekretær alene at betjene to lokaludvalg, idet arbejdstiden ved et lokaludvalg fordeler sig på 70 procent administration og mødeforberedelse/-afholdelse og 10 procent er afsat til kompetenceudvikling. På den led vil der kun være 20 procent tilbage af sekretærens tid til mere udadvendte eller borgerrettede aktiviteter eller alternativt til betjening af endnu et udvalg. Bent Lohmann refererede, at formanden for Vesterbros lokaludvalg, Niels Vestergaard, mente at lokaludvalgene derfor dels skulle arbejde på et principielt plan, hvor udvalgene gør Borgerrepræsentationen opmærksomme på nødvendigheden af større budgetter til fællessekretariaterne, og dels på et praktisk plan, hvor lokaludvalgene for Indre By og Christianshavn går sammen om at finansiere en ekstra medarbejder ud fra puljemidlerne. Som reaktion på dette oplæg pointerede lokaludvalgsmedlemmerne blandt andet, at en

4 solid sekretariatsbetjening er vigtig for, at Christianshavns Lokaludvalg kan opfylde sin demokratiske funktion. Der kan i øjeblikket være et problem ved at finansiere en sådan medarbejder med lokaludvalgets puljemidler, fordi disse som udgangspunkt ikke kan støtte lønudgifter til kommunale medarbejdere. En ændring kunne derfor blive nødvendig, blev det påpeget. I drøftelsen blev det endvidere fremhævet, at en ekstra medarbejder vil gøre det lettere for en sekretær at have sin gang på Christianshavn, hvilket vil være med til at gøre lokaludvalget mere synligt, og det blev understreget, at lokaludvalget i fald man støtter en ekstra medarbejder, samtidig skulle prøve at få hævet bevillingerne til sekretariatsbetjeningen, så hvert udvalg kan få sin egen fuldtidssekretær. På baggrund af drøftelsen vil formandskabet overveje, at indstille til lokaludvalget på næste møde at træffe beslutning om ansættelse af en ekstra medarbejder i fællesskab med Indre By Lokaludvalg. 4. Lokale til fællessekretariatet CHL 50/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at. lokaludvalget godkender, at der oprettes et fællessekretariat for Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg på adressen Rådhuspladsen 77 st. tv., 1550 København V 2. at. Lokaludvalget godkender, at der oprettes et kontorfællesskab på

5 Rådhuspladsen 77 med Agendacenter Indre By/Christianshavn 3. at. Lokaludvalget godkender, at der oprettes en ikke-permanent arbejdsplads/mødelokale i Christianshavns Beboerhus 4. at fællessekretariatet for de to lokaludvalg og Agendacenter Indre By/Christianshavn deles om den ikke-permanente arbejdsplads og mødefaciliteterne i Christianshavns Beboerhus. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: (1. til 4.): Formanden for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, deltog også i behandlingen af dette punkt med henblik på at kunne besvare lokaludvalgets spørgsmål til sagen. Han pointerede i den sammenhæng, at Agendacenter Indre By/Christianshavn har valgt at takke nej til den ikke-permanente arbejdsplads og mødefaciliteterne i Christianshavns Beboerhus jf. beslutningspunkt 4. Agendacentret samarbejder i forvejen med Christianshavns Agenda 21 og vil bruge deres mødelokale. Beslutningspunkt 4 blev derfor ændret til, at fællessekretariatet for de to lokaludvalg deles om den ikke permanente arbejdsplads og mødefaciliteter i Christianshavns Beboerhus. Den økonomiske konsekvens vil være en øget udgift på ca. 750 kr. mere pr lokaludvalg om måneden. Den efterfølgende diskussion viste, at et flertal i Christianshavns Lokaludvalg vægtede muligheden for en filial af fællessekretariatet i Christianshavns Beboerhus meget højt, dels af hensyn til lokaludvalgets egen synlighed på Christianshavn, dels for at skabe gode arbejdsforhold for lokaludvalgsmedlemmer og arbejdsgrupperne, der i et vist omfang vil kunne bruge lokalet i beboerhuset. På denne baggrund og med de nævnte ændringer vedtog lokaludvalget punkterne 1-4. På Agendacentrets hjemmeside kan interesserede se billeder fra det kommende fælles lejemål:

6 5. Internetopkobling til lokaludvalgsmedlemmer CHL 21/2008 Formanden indstiller til Christianshavn Lokaludvalg 1. at Christianshavn Lokaludvalg vedtager, at medlemmer af udvalget får tilbud om installation af en internet-opkobling, såfremt medlemmet ikke p.t. har internetadgang. 2. at Christianshavn Lokaludvalg vedtager, at medlemmer af udvalget kan få refunderet op til kr. 300 pr. måned til dækning af deres udgifter til internetopkobling, gældende fra 1. januar Refundering sker mod forevisning af gyldig dokumentation. 3. at Christianshavn Lokaludvalg vedtager, at medlemmer af udvalget kan få refunderet op til kr. 500 pr. år til dækning af deres udgifter til virusprogram, gældende fra 1. januar Refundering sker mod forevisning af gyldig dokumentation to gange årligt. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. (og 2.) Lokaludvalget besluttede at tilbyde installation af internetopkobling samt refusion af internetabonnement med op til 300 kr. pr. måned til interesserede lokaludvalgsmedlemmer. En håndsoprækning viste, at godt halvdelen af lokaludvalgets 23 medlemmer forventer at benytte sig af tilbuddet. Lokaludvalgsmedlemmerne skal selv bestille installationen og efterfølgende aflevere dokumentation for de faktiske udgifter til sekretariatet to gange årligt. 3. Lokaludvalget vedtog, at medlemmerne kan få tilskud til virusbeskyttelse som del af dette tilbud. Aksel Lønborg Køie pointerede dog, at der findes mange gratis alternativer til betalt virusbeskyttelse af computeren. Han opfordrede derfor til, at medlemmerne undersøger disse muligheder. Aksel er gerne behjælpelig med gode råd.

7 6. Retningslinjer for brug af mailinglister CHL 41/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg, 1. At lokaludvalget drøfter og efterfølgende vedtager et sæt enkle retningslinjer for brug af lokaludvalgets mailling-lister og god skik for udsendelse af elektronisk post. 2. At lokaludvalget bemyndiger lokaludvalgssekretæren at videreformidle disse retningslinjer til suppleanter, deltagere i arbejdsgrupperne mv. og at medlemmerne samtidig bidrager til selv at efterleve disse retningslinjer ved at flytte øvrig korrespondance til andre former for kommunikation og alternative mailinglister. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget udtrykte forståelse for behovet for at udvise god skik omkring brug af de fælles mailinglister i lokaludvalgsarbejdet. Det blev aftalt, at mailinglisterne skal opfattes som et internt arbejdsredskab i lokaludvalget. Som følge heraf vedtog lokaludvalget følgende retningslinjer for brug af mailinglister i lokaludvalgsarbejdet. Tilføjelser forslået på mødet er skrevet herunder med kursiv: a) Al mailkorrespondance sker med omtanke. b) Kun mailkorrespondance, der er relevant for arbejde i lokaludvalget, finder sted på postlisterne. c) Svar til enkeltpersoner sendes kun til denne ene person. f) Ved udsendelser til flere modtagere indsættes modtageradresserne i feltet Bcc: i stedet for i Til:-feltet. Derved kan den enkelte modtager kun se navnet på afsenderen og ikke de øvrige modtagere. d) Tilmeldinger og tilsvarende positive tilkendegivelser sendes til den an-

8 svarlige, fx en tovholder, sekretær, formand eller lignende og kun denne. e) Meningsudvekslinger, man skønner, har betydning for andre end enkeltpersoner, kan sendes ud på de relevante, fælles postlister. f) Mailindhold, som ikke specifikt er forbeholdt lokaludvalgsmedlemmer og eventuelt suppleanter, kan sendes til interesserede uden for lokaludvalget, men mailadresser og andre personlige oplysninger må ikke videresendes uden personens samtykke. 2. Lokaludvalget tog disse retningslinjer til efterretning og vil i sit videre arbejde desuden være opmærksom på mulighederne for andre former for elektronisk kommunikation, herunder til videreformidling af informationer vedr. bydelen som ikke er direkte relevant for lokaludvalgsarbejdet. 7. Principiel drøftelse om uddeling af puljemidler CHL 53/2008 OG BESLUTNING Formandskabet indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at der tages en generel drøftelse af lokaludvalgets uddeling af puljemidler til foreninger og organisationer, der budgetterer med overskud til overførsel til næste regnskabsår. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Formandskabet ønskede på baggrund af erfaringer med uddeling af de første puljemidler fra Christianshavns Lokaludvalgs pulje at drøfte, hvorvidt lokaludvalget rent principielt ønsker at støtte foreninger, der direkte budgetterer med overskud til overførsel til næste regnskabsår.

9 På baggrund af en kort drøftelse blev det konkluderet, at uddelingen af puljemidler ikke skal afhænge af ansøgerens økonomiske situation, men af en vurdering af det konkrete projekt. På den baggrund så lokaludvalget derfor ikke grund til at revurdere de gældende retningslinjer for uddeling af puljemidler. 8. Revideret ansøgning om puljemidler fra Agenda Center CHL 48/2008 Formanden indstiller til Christianshavn Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om den reviderede ansøgning om puljemidler til Christianshavn Lokaludvalg fra Agendacenter Indre By/Christianshavn. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: Kirsten Virring Andersen, (Havnen, idræt og fritid 1) havde på forhånd erklæret sig inhabil i behandlingen af ansøgningen fra agendacentret. Førstesuppleant Anvar Tollan var indkaldt til at deltage i hendes sted. 1. Lokaludvalget havde op til dette møde modtaget en revideret ansøgning fra Agendacenter Indre By/Christianshavn om støtte på kroner inklusive moms til et termografisk kamera. Et sådant kamera kan bruges til at afsløre varmetab ved bygninger med henblik på udbedringer og derved miljøbesparelser. Lokaludvalget havde på det foregående møde den 20. november meddelt agendacentret afslag på en ansøgning, der både omhandlede det nævnte kamera og indkøb af energisparetasker, men opfordret agendacentret til at indsende en revi-

10 deret ansøgning, der særskilt omhandlede det termografiske kamera. I den nye ansøgning blev det meddelt, at Indre By Lokaludvalg og agendacentret selv havde valgt at støtte indkøbet og udgifter til informationsmateriale etc. med henholdsvis og kroner af et samlet budget på kroner. Christianshavns Lokaludvalg besluttede efter en kort drøftelse at imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb, finansieret af puljemidlerne for Forslag om brug af resten af puljemidlerne for 2008 CHL 45/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget lytter til og eventuelt tager beslutning om følgende medlemsforslag stillet af Carsten Breuning: Det indstilles, at for så vidt der er overskydende (ikke bevilgede) puljemidler i 2008, bliver disse midler bevilget til Sofiebadet som anerkendelse for indsatsen for at bevare et stykke lokal kultur. Da midlerne gives på lokaludvalgets initiativ og som anerkendelse, kræves der ingen ansøgning. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Kirsten Virring Andersen (Havnen, fritid og idræt 1) og Ruth Lønskov (Konservativt Folkeparti) var inhabile i dette punkt og deltog derfor ikke drøftelsen. Anvar Tollan deltog i Kirstens sted, mens der ikke var indkaldt suppleant for Ruth Lønskov.

11 Carsten Breuning motiverede sit forslag om at tildele Sofiebadet de resterende puljemidler for 2008 ved at påpege, at Sofiebadet er et aktiv for Christianshavn, som lokaludvalget bør støtte op om. Sofiebadet havde på det foregående møde den 20. november fået afslag på en ansøgning om støtte til opsætning af radiatorer, men Carsten foreslog at dispensere fra den tidligere begrundelse om, at lokaludvalgets puljemidler ikke gives til anlægsprojekter. I ansøgningen var det understreget, at alle tilskud ville blive modtaget med kyshånd. Derfor følte Carsten sig overbevist om, at Sofiebadet ville kunne få glæde af de resterende puljemidler. Disse udgør efter beslutning i punkt 8 i alt kroner. Medlemsforslaget udløste en del diskussion i lokaludvalget. Det blev betvivlet, at lokaludvalgets egen initiativ-ret (jf. retningslinjerne for brug af puljemidler) skal forstås som en ret til at give penge bort. Derimod er dette en ret til, at lokaludvalget selv kan igangsætte initiativer, der kan finansieres med puljemidler, blev det påpeget. Fortalere mente, det var et godt initiativ til påskønnelse af en værdig modtager, hvilket afstedkom forslag om, at lokaludvalget hvert år omkring juletid skal kunne præmiere et godt initiativ eller påskønne et særligt aktiv i lokalområdet. Det blev understreget, at en sådan pris fra lokaludvalgets side ville kunne gives ud fra mere gennemskuelige og åbne principper, end det vilkårlige valg af Sofiebadet. Det blev påpeget, at andre foreninger og organisationer på Christianshavn var lige så værdige og trængende modtagere som Sofiebadet, og derfor opfordrede flere til, at lokaludvalget stod vagt om sine principper om gennemskuelighed i uddelingen af puljemidler. Med baggrund i den manglende enighed i lokaludvalget, frygten for at en uddeling ville skabe forventning om præcedens, manglende forståelse for valget af netop Sofiebadet og en uklarhed om, til hvad og hvorvidt Sofiebadet ville kunne nå at bruge midlerne i 2008, konkluderede lokaludvalget, at forslaget ikke kunne imødekommes, om end det var et prisværdigt initiativ. 2. Efter accept fra lokaludvalget indstillede formanden i stedet, at lokaludvalget

12 vedtog at anvende de resterende puljemidler til indretning og opstart af den ikkepermanente arbejdsplads i Christianshavns Beboerhus. Det resterende beløb blev her præciseret som det tilbageværende beløb efter de afgivne tilsagn om støtte (hvilket ikke nødvendigvis er det samme, som beløbet af forbrugte puljemidler). Forslaget fik lokaludvalgets opbakning, og det blev aftalt, at Jette R. Arendrup og Poul Cohrt skulle undersøge muligheden for at møblere lokalet i beboerhuset. Præcisering: Lokaludvalgssekretariatet har i samråd med Center for Borgerservice efterfølgende vurderet, at puljemidler er afsat til bydelsorienterede, dialogskabende og netværksfremmende aktiviteter, mens sekretariatsbudgettet er afsat til netop sekretariatshold og opstart. Til trods for, at den ikke-permanente arbejdsplads på sin vis kan siges at være netop bydelsorienteret, dialogskabende og netværksfremmende, er det sekretariatets klare vurdering, at puljemidlerne ikke kan bruges til at indkøbe møbler mv. til lokalet i beboerhuset. Sekretariatet vil i stedet for så vidt det kan nås i indeværende år undersøge muligheden for at indkøbe det nødvendige inventar med penge fra sekretariatsbudgettet for Foreløbig tilbagemelding fra arbejdsgrupperne CHL 56/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at lokaludvalget lytter til de foreløbige tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne.

13 Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget tog følgende efterretninger fra lokaludvalgets arbejdsgrupper til efterretning: Arbejdsgruppen om kultur og fritid v. Sven Erik Brockdorff: Gruppen havde besluttet at kalde sig Udvalget for Kultur og Fritid. Gruppen havde valgt Sven Erik som tovholder. Der afholdes ét permanent møde pr måned og altid den første mandag efter de ordinære lokaludvalgsmøder. Møderne holdes i CIK s lokaler i Bådsmandsstræde 20 klokken Næste møde er den 15. januar Arbejdsgruppen for Miljø og Teknik v. Carsten Breuning: Mødet blev holdt med kort varsel, hvilket betød at kun otte personer kunne deltage. Lars Schou Petersen (Socialdemokratiet) blev valgt som tovholder uden afstemning. Derudover oprettede arbejdsgruppen de tre undergrupper Havn og Vand, Trafik og parkering og Bæredygtighed (miljø og klima) og besluttede, at det skal være muligt at oprette ad hoc-grupper efter behov. Den kommende bydelsplan og andre større projekter skal ligge i gruppen som helhed. Arbejdsgruppen holder fast i gruppens navn indtil videre. I den konkrete sag om Bryghusgrunden blev Kaspar Lytthans valgt som tovholder. Arbejdsgruppen besluttede at bede om at få en mere principiel overvejelse sat på dagsordenen til lokaludvalgsmødet (jf dagsordenens punkt 11), om hvordan arbejdsgruppers holdninger skal præsenteres i indstillingen til lokaludvalget, og om der for eksempel kan være fodnoter med minoritetssynspunkter. Næste møde er endnu ikke aftalt. Arbejdsgruppen om sociale forhold, sundhed og omsorg v. Ruth Lønskov: Gruppen har været samlet den 3. december, hvor Ruth Lønskov blev valgt som tovholder. Her besluttede gruppen også at inddele sig i tre underudvalg, der skal se på henholdsvis 1) Behovet for pleje- og ældreboliger på Christi-

14 anshavn, 2) Behovet for et sundhedshus og endelig 3) Forholdene for psykisk syge og misbrugere på Christianshavn. Den samlede arbejdsgruppe mødes igen i januar. Arbejdsgruppen om Christianshavns Torv v. Jette Philipsen. Gruppen har ikke været samlet endnu, men midlertidig tovholder Jette Philipsen har indkaldt til møde 14. januar Arbejdsgruppen om Christianshavn/Christiania. Gruppen har ikke været samlet endnu, men midlertidig tovholder Richard Lee Stevens har indkaldt til næste møde den 13. januar 2009 klokken Arbejdsgruppen om kommunikation v. Jette Philipsen: Gruppen har ikke været samlet, men har over mailen aftalt, at gruppen fremover skal hedde Infogruppen under Christianshavns Lokaludvalg. Asbjørn Kaasgard og Jette R. Arendrup fortalte, at de også deltager i arbejdsgruppen, skønt det ikke fremgår af den første mødeinvitation. Midlertidig tovholder Lotte Barfod har indkaldt til gruppens første møde den 5. januar Høring om Bryghusgrunden CHL 54/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1) at lokaludvalget som forberedelse til de kommende drøftelser om en revideret forretningsorden for Christianshavns Lokaludvalg drøfter samspillet mellem arbejdsgrupperne og lokaludvalget, herunder arbejdsgruppernes afrapportering til lokaludvalget og udarbejdelse af høringssvar. Dette sker med henblik på at kunne sammensætte en udtalelse i en konkret høring om en lokalplan for Bryghusgrunden.

15 2) At lokaludvalget på denne baggrund og på baggrund af et foreløbigt oplæg fra Arbejdsgruppen vedr. teknik, miljø mv. beslutter: a) at udarbejde et høringssvar i forhold til Bryghusgrund-projektet. b) at høringssvaret omhandler de punkter, hvor der kan opnås enighed, og i tilfælde af forskellige holdninger, at disse så vidt muligt søges reflekteret objektivt og balanceret, og kun medtages såfremt der er tale om konstruktive forslag til alternative løsninger til projektforslaget. c) at give arbejdsgruppen vedr. teknik og miljø mandat til at udarbejde et høringssvar på baggrund af drøftelsen på lokaludvalgsmødet. d) at lokaludvalget giver formanden tilladelse til at sende høringssvaret på lokaludvalgets vegne i lyset af, at det næste lokaludvalgsmøde først finder sted efter høringsfristen for Bryghusgrunden. e) at eventuelle mindretalsudtalelser skal udarbejdes af de(n) pågældende medlem(mer), og at disse skal fremsendes til sekretariatet senest to hverdag før høringsfristen den 19. januar 2009, dvs. torsdag den 15. januar 2009 inden klokken 12. f) at lokaludvalget giver formanden mandat til i tilfælde af mindretalsudtalelser at indsende et samlet høringssvar bestående af en udtalelse/svar fra lokaludvalget og mindretalsudtalelser, og at det samlede svar indsendes med formanden som afsender. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1) For så vidt angår den principielle diskussion om arbejdsgruppernes afrapportering til lokaludvalget var det en gennemgående holdning i lokaludvalget, at arbejdsgruppernes arbejde bør resultere i en indstilling til beslutning i lokaludvalget. Dette indebærer, at målet for arbejdsgruppernes arbejde må være at nå til enighed om en indstilling, sådan at arbejdsgruppen laver forarbejdet, for at i det mindste et flertal i lokaludvalget kan stå som afsender af svaret. I det konkrete tilfælde med en høring om lokalplanen for Bryghusgrunden havde to medlem-

16 mer af arbejdsgruppen for teknik, miljø, mv. indsendt hvert deres udkast til høringssvar til formanden umiddelbart inden mødet. Udkastene havde ikke været drøftet i arbejdsgruppen og ingen øvrige medlemmer havde haft lejlighed til at læse udkastene. Formanden havde telefonisk talt med de to medlemmer af arbejdsgruppen efter modtagelsen af deres udkast for at prøve at få klarhed over sagens forløb og hvorfor, der ikke var udarbejdet et enkelt udkast, herunder da ingen af disse to personer ville deltage i lokaludvalgsmødet. Om end formanden havde medbragt udkastene i kopi, var hun i tvivl om, hvorvidt lokaludvalget på selve mødet ville kunne sammenstykke de to forskellige udkast til ét høringssvar. Hun ønskede ikke selv at påtage sig opgaven med at forene de to tekster efter lokaludvalgsmødet. 2) På den baggrund tegnede der sig blandt lokaludvalgsmedlemmerne et ønske om at få afgjort, hvorvidt lokaludvalget overhovedet følte sig i stand til at skrive et høringssvar på det foreliggende grundlag. Det mente kun seks medlemmer, at udvalget ville være. Lokaludvalget besluttede derfor med beklagelse, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at afgive høringssvar i forhold til lokalplanen om Bryghusgrunden. 12. Borgermøde om Bryghusgrunden CHL 55/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. At lokaludvalgsmedlemmer og andre deltagere i lokaludvalgsarbejdet, der følger høringsprocessen omkring en lokalplan for Bryghusgrunden, deltager i det arrangerede borgermøde den 7. december. 2. At disse deltagere, såfremt de har andre synspunkter end den fælles holdning udarbejdet på lokaludvalgsmødet d.d., selvstændigt eller som grupperinger afgi-

17 ver deres synspunkter direkte til arrangørerne af borgermødet. Dette bør ske som enkeltpersoner eller grupperinger forskellige fra lokaludvalget. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Lokaludvalget tog opfordringerne om at deltage i det arrangerede borgermøde og her benytte lejligheden til at afgive eventuelle synspunkter vedrørende lokalplan for Bryghusgrunden til efterretning. Borgermødet finder sted den 7. januar 2009 på Nationalmuseet. 13. Logo til Christianshavns Lokaludvalg CHL 37/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. At lokaludvalget på baggrund af beslutningen på sidste lokaludvalgsmøde den 20. november 2008 tager en generel drøftelse om processen med at skabe eller vælge et logo for Christianshavns Lokaludvalg. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 2. Punktet afstedkom en længere meningsudveksling i lokaludvalget. I diskussionen delte medlemmerne sig i de, der ønskede at knytte lokaludvalget til Christianshavns historie ved at lade havnens byvåben være lokaludvalgets nye logo, eventuelt i en rentegnet form og de, der så flest perspektiver i at udskrive en konkurrence om at tegne lokaludvalgets nye logo. Denne gruppe påpegede, at de enkelte konkurrencedeltagere kunne få frie hænder til også at inddrage Christi-

18 anshavns historie, samtidig med at konkurrencen vil skabe opmærksomhed om lokaludvalget. Formanden foreslog derfor at lade det være op til den nyoprettede infogruppe at komme med et oplæg til en logo-konkurrence, som lokaludvalget i første omgang kan komme med input til og tage beslutning om. På baggrund af resultatet af konkurrencen kunne lokaludvalget så beslutte, hvilket logo man ønskede (byvåbnet eller logo-forslag fra konkurrencen). Dette tilsluttede lokaludvalgsmedlemmerne sig. 14. Kommende kommunikationsopgaver i lokaludvalg CHL 47/2008 Formanden indstiller til Christianshavns Lokaludvalg 1. at lokaludvalget lytter til og eventuelt tager beslutning om medlemsforslaget fra Asbjørn Kaasgaard om oplæg til kommende kommunikationsopgaver for lokaludvalget. 2. at lokaludvalget eventuelt overlader det til kommunikationsarbejdsgruppen at igangsætte de forslåede initiativer. Christianshavns Lokaludvalgs beslutning på mødet den 18. december 2008: 1. Asbjørn Kaasgaards forslag til kommende kommunikationsopgaver for lokaludvalget blev positivt modtaget i lokaludvalget. Foruden forslagene, der talte en aktiv hjemmeside om alt på Christianshavn, et velkomstbrev til nye tilflyttere, en årlig nytårskur, hvor alle kan hilse på lokaludvalget, en rundvisning på Christiania for lokaludvalgsmedlemmer og et lokaludvalgsmøde i felten på Christianshavns bogmesse i april, blev det også foreslået at lave en velkomstdag for al-

19 le nye tilflyttere. Denne kunne give dem en mulighed for at stifte bekendtskab med de mange aktive græsrodsorganisationer på Christianshavn. På vegne af infogruppen tilsluttede Jette Philipsen sig de foreslåede initiativer og fortalte, at infogruppen allerede havde lignende ideer på tegnebrættet. Forslagene blev derfor henvist til videre bearbejdning i infogruppen (jf. punkt 2). 15. Meddelelser CHL 49/2008 MEDDELELSER Orienteringer fra møder i formandskabet Mødeforum: Møde mellem lokaludvalgsformændene og direktionen i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning v. Poul Cohrt: Poul fortalte, at han i Anne Simonsens fravær havde deltaget i et ganske interessant møde mellem lokaludvalgsformændene og Økonomiforvaltningens direktion ved Henrik Plougmann Olsen - det såkaldte Mødeforum. Mødet blev indledt med et kort oplæg fra Center for Vejes Kontor for tilladelser. Repræsentanten fortalte, at centret meget gerne bistår lokaludvalgene i større arrangementer, hvor Center for Veje blandt andet kan udleje scener og andet nødvendigt materiel til brug på byens torve og pladser. Dog kan centret ikke hjælpe med toiletfaciliteter i den forbindelse - og det er jo gerne det mest presserede behov, tilføjede Poul Cohrt. På dagsordenen var også samarbejdet med Økonomiforvaltningen, der ifølge de øvrige lokaludvalgsformænd var præget af lidt, for dårlig og for sen information. Det førte til en drøftelse af lokaludvalgssekretærernes loyalitet og hvorvidt den primært bør ligge hos lokaludvalgene eller i forhold til forvaltningen.

20 En stor post for fire af lokaludvalgene i det nye år bliver arbejdet med bydelsplaner. Som opfølgning på orienteringen på mødet kan det oplyses, at Bispebjerg, Kongens Enghave/Vesterbro, Amager Øst og Amager Vest er med i anden bølge fra primo maj 2009 til medio september Valby, Vanløse og Østerbro er allerede i gang og skal have deres bydelsplaner færdig april Christianshavn er først med i den tredje og sidste bølge, der omfatter Nørrebro, Christianshavn/ Indre By og Brønshøj- Husum. Arbejdet vil foregå fra medio september 2010 til medio november I drøftelserne på mødet blev det blandt andet foreslået at inddrage trafikplanlægning på tværs af lokaludvalgene, så forskellige forslag bliver koordineret i stedet for at stå i vejen for hinanden. LUFT-møde: Møde mellem lokaludvalgsformændene v. Anne Bjarnested Simonsen. Der afholdes 4-5 møder om året mellem lokaludvalgsformændene, og formændene for Christianshavn og Indre By deltog begge for første gang i et møde i november. Disse faste møder har til formål at orientere og udveksle erfaring om emner, der har fælles interesse for lokaludvalgene. Derfor fortalte Anne, at spørgsmålet om, hvor lokaludvalgssekretærernes loyalitet bør ligge, bl.a. var blevet drøftet på LUFTmødet som forberedelse til Mødeforum. Derudover havde der været drøftelser om det kommende arbejde med bydelsplaner, der ikke pt. har den store relevans for Christianshavn, da dette først bliver aktuelt i Der var også udveksling af information om hvad og hvilke sager, de forskellige lokaludvalg pt. beskæftigede sig med. Orientering om møde vedrørende trængselsafgifter og en betalingsring omkring København v. Anne Bjarnested Simonsen: Mødet den 11. november 2008 projektet om havde været præget af usikkerhed om, hvorvidt mødet ville få status som en høring af lokaludvalgene eller om det blot havde karakter af orientering. De deltagende lokaludvalg forholdt sig meget skeptisk

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det andet ordinære møde. Christianshavn Lokaludvalgs beslutning på mødet den 20.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det andet ordinære møde. Christianshavn Lokaludvalgs beslutning på mødet den 20. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE: AFBUD FRA GUNHILD LEGAARD (DANSK FOLKEPARTI). DER ER IKKE UDPEGET SUPPLEANTER FOR GUNHILD LEGAARD. KIRSTEN VIRRING ANDERSEN (HAVNEN, IDRÆT OG FRITID 1) HAVDE INDEN MØDETS

Læs mere

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-46743) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-46979) 3. Cykelruten over Christianshavn (2010-47041) 4. Skitseforslag for Christianshavns Torv (2010-47071) 5. Fredningen af kanalerne

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet.

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE Lars Schou Pedersen. I stedet deltog hans suppleant Bodil Ranklev. Jette Rosenkrantz Arendrup. I stedet deltog hendes suppleant Peter Birch. Marie Kruchov. Ingen af hendes

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53.

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. PROTOKOL for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. 1. Åben spørgetid (2009-124527) 2. Godkendelse af dagsorden (2009-124537) 3. Lokaludvalget og lokalrådet

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-10728) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-10731) 3. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 10.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i mødet. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.30-17.00 Deltagere: Palle Bjerregaard, Per Hansen, Tonny Bengtsson, Svend Mathiasen, Morten Dreyer, Sara Claces, Henrik Aagaard,

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. 1. Åben spørgetid 2. Referat og godkendelse af dagsordenen 3. Restaurationsplan høringssvar 4. Ældrerådet fra 1. januar 2013 høringssvar 5. Planerne for Christianshavns Torv 6. Christianshavnermøderne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Ole Holm Pedersen, Anders Krantz, Lars-Peter Brogaard Nielsen,

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429)

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429) Tillægsdagsorden: T1 Ansøgning om puljemidler Ordinære dagsorden 1. Åben spørgetid (2009-162130) Intet 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-162161) 3. Status på økonomien (2009-162170) 4. Bydelsplanlægning

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

6. Udtalelse fra lokaludvalget om fjernelse af vegetationen på volden på Refshalevej 97

6. Udtalelse fra lokaludvalget om fjernelse af vegetationen på volden på Refshalevej 97 fra ordinært møde den 29. januar 2009 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Mødeplan 2009 3. Ansættelse af ny sekretariatsmedarbejder 4. Behandling af puljeansøgninger 5. Arbejdsgruppernes virke 6. Udtalelse

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 19. juni Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 19. juni Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 83 sprotokol fra sidste møde 3 84 Godkendelse

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/martin (I) a. Det er besluttet, at Jon får et kort til KV17-kontoen.

2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/martin (I) a. Det er besluttet, at Jon får et kort til KV17-kontoen. Post Mandat/Makkerskab Tilstede Forperson Magnus Haslebo X Næstforperson Jon Oppfeldt-Jackson X Kasserer Martin Boserup X Bestyrelse Ulla Manel Berghagen Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell X Bestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene,

Læs mere

Ad pkt. 1) Godkendelse af Styregruppens forslag til dagsorden for det 19. ordinære møde i Ældrerådet den 15. december 2015

Ad pkt. 1) Godkendelse af Styregruppens forslag til dagsorden for det 19. ordinære møde i Ældrerådet den 15. december 2015 REFERAT til Ældrerådets 19. ordinære møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 09.00 til ca. 13.30 I M1 på DOKK1 Til stede Kate Runge (KR) Eigil Ege (EE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Birthe Skov Ryberg

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr.

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr. Menighedsrådet Aabenraa den 19. februar 2014 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (14.) Onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00 21.00 i Havsteenstuen Der serveres en let anretning kl. 18.30 Ivan Grube

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80.

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 20. maj 2015 kl. 10 14. Sted: Mødelokale i 207, Sjællandsgade 40 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou,

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted.

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted. HANDICAPRÅDET Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Thisted. Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere