Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken."

Transkript

1 Fonden Realdania udskrev i september 2003 idékonkurrencen»bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer«til fordel for landets bygningshistoriske arv. Første del af konkurrencen er nu afsluttet og ud af de 234 idéforslag, som Realdania har modtaget, er der præmieret 20, som inviteres til at deltage i konkurrencens fase 2, hvor ideerne skal bearbejdes til egentlige projekter. Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer er et udviklingsprojekt iværksat af Fonden Realdania og er ét ud af flere projekter, der retter sig mod bevaring af den bygningskulturelle arv i Danmark. Som en del af udviklingsprojektet har Fonden Realdania udskrevet en idékonkurrence, hvor der sættes fokus på genanvendelse af de bevaringsværdige gårdejendomme, der er ophørt som egentlige landbrug. Konkurrencen skal resultere i en palet af gode idéer, der kan inspirere til nye anvendelser af tomme bevaringsværdige bygninger. Udover at præmiere en række interessante og visionære forslag, sætter konkurrencen også fokus på problemstillingen omkring den hastigt voksende bygningsmasse, der står tom og ubenyttet hen. Målet er dels at skabe udvikling og fornyelse i forhold til genanvendelse, bevaring og restaurering af nedlagte gårdejendomme med særlige kulturhistoriske og/eller arkitektoniske kvaliteter. Dels at henlede offentlighedens opmærksomhed på, at der om få år vil opstå et såvel æstetisk som miljømæssigt problem i forhold til de mange nedlagte gårdejendomme. Præmiering Bedømmelseskomiteen har udvalgt 20 idéer, som hver præmieres med DKK Derudover tildeles vinderne en medfinansiering med henblik på den videre bearbejdning af idéen til et egentligt projektforslag. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at de præmierede forslag i et bredt perspektiv kan inspirere og bidrage positivt til genanvendelsesproblematikken, eller på anden måde gavne det byggede miljø, der vedrører bevaringsværdige gårdejendomme. Forslagene er bedømt efter følgende kriterier: 1 Idéen/projektet skal være visionært og fornyende i forhold til genanvendelsesproblematikken. 2 Idéen/projektet skal tage udgangspunkt i en konkret bygningsmasse eller anlæg, der har eller har haft tilknytning til landbruget. 3 Idéen/projektet skal have en fremtidig bæredygtig driftsøkonomi. 4 Idéen/projektet skal kunne realiseres inden for de gældende lovmæssige rammer. 5 Ejendommen skal være bevaringsværdig eller rumme betragtelige elementer af særlig arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi. Dommerbetænkning 3

2 Det vil sige, en gårdejendom eller en lokalitet der enten er fredet; står opført i det lokale kommuneatlas/kulturmiljøatlas som en bevaringsværdig ejendom; er registreret som bevaringsværdig i en lokalplan; eller rummer arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier af særlig karakter. Bedømmelse Fonden Realdania påskønner den store interesse, der har været for konkurrencen og glæder sig over at have modtaget så mange forskelligartede, relevante og lødige forslag. Bedømmelseskomiteen er imponeret over det store engagement, der lyser ud af mange forslag og læser man mellem linierne fornemmer man desuden, at mange forslagsstillere er endog meget 3berørte af udviklingen på landet og det derigennem truende tab af de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, som landbrugsbygningerne repræsenterer. Ud over, at stort set alle amter i Danmark er repræsenteret gennem idéforslagene, repræsenterer forslagene også en bred vifte af mulige genan- - fra de klassiske kontor- og 5vendelsesprojekter kursusvirksomheder, over sociale tiltag som bl.a. børnelejr, plejehjem og refugier, til mere originale forslag som fx skovbegravelsesplads, sportsfiskerakademi og torvelade. Tilsvarende knytter de mange idéforslag sig til næsten alle typer bevaringsværdige gårdejendomme i landet fra hele landsbyer, over klassiske 3- og 4-længede gårde, til husmandssteder, bygårde og godser. De indsendte idéforslag tager udgangspunkt i konkrete, enkeltstående gårde. En del af dem rummer desuden mere generelle perspektiver, der gør dem reproducerbare på en lang række gårdtyper og lokaliteter. Enkelte forslag fokuserer endog direkte på nedrivning af gårdtyper, der på grund af beliggenhed eller/og kvalitet ikke kan udvikles til bæredygtige projekter. 4 Dommerbetænkning

3 Fra Realdanias og bedømmelseskomiteens side skal der lyde en samstemmende opfordring til alle landets kommuner, om at bidrage til realiseringen af de fine ideer gennem et konstruktivt og ubureaukratisk samarbejde med forslagsstillerne og deres rådgivere. Alternativet er et stort bygningsmæssigt og landskabeligt forfald. I vurderingen har bedømmelseskomiteen lagt vægt på, at vinderidéerne er visionære og nytænkende; at idéerne kan realiseres og drives inden for det anslåede budget og endelig; at de konkrete gårdejendomme eller anlæg indeholder værdier af arkitektonisk og kulturhistorisk karakter. Med respekt for det hjerteblod, der ligger bag tilblivelsen af idéprojekterne, har det ikke været en let proces, at skulle fravælge mange, gode forslag. Bedømmelseskomiteen er efter grundige overvejelser nået frem til at præmiere 20 idéforslag. Da der gives samme præmie til alle vindere, er idéforslagene på de følgende sider oplistet i uprioriteret rækkefølge. Fonden Realdania, den 17. marts 2004 Bedømmelseskomiteen Direktør Jørgen Nordqvist, Bygningskulturelt Råd, Formand for Bedømmelseskomiteen Arkitekt Christian Andersen, Fonden Realdania Landskabsarkitekt Jacob Fischer, GHB Landskab Projektudvikler Christian Gjersøe, Nordkranen Arkitekt Per Kruse, Institut for Arkitektonisk Kulturarv, Arkitektskolen i Aarhus Proprietær Steen Reventlow-Mourier Vindere af idekonkurrencen Råvarernes Hus, v/stephen D. Willacy, Bent og Karin Krebs, Hardy Holm Jensen Samsø Et multihus, der med udstillinger, kurser og gæstekokke danner rammen om markedsføring og udvikling af Samsø s råvarer og disses fremtid. Et charmerende, sympatisk og gennemtænkt idéforslag med fokus på råvarernes vandring fra jord til bord til menneske. Gården er en tilforladelig, meget velproportioneret gård, og idéen er veludviklet og repræsentativ i forhold til konkurrencens overordnede problematik. Den kan således med fordel kopieres til andre gårdtyper og lokaliteter. Søgård - fra Hovedgård til Børnelejr v/foreningen Børnelejren på Langeland Bagenkop, Langeland Gratis ophold i naturskønne rammer for dårligt stillede og socialt udsatte børn. Et meget fint og sympatisk idéforslag med stor social appel. Der foreligger en realistisk og gennemtænkt udnyttelse af bygningsmassen, som giver mange muligheder for forskellige aktiviteter for børnene. Forslaget kan med fordel kopieres til andre bevaringsværdige gårdejendomme. Konkurrencesekretær Arkitekt maa Kasper Danielsen og Cand. Comm. Mette Lindberg, Advice Group. Dommerbetænkning 5

4 Dominicussens Gård udvikling af generel model for bevaring og revitalisering af bevaringsværdige landsbrugsbygninger, v/marcelle Meier m. fl. Nordborg, Nordals Udvikling af en juridisk/økonomisk model for genanvendelse evt. i form af en Stiftelse, konkret realiseret i udvikling af ferieboliger i den bevaringsværdige gård: Dominicussens Gård på Nordals. En eksemplarisk, sund og meget fornuftig løsning på genanvendelsesproblematikken. Idéforslaget kommer med forslag til genanvendelse på såvel generelt som konkret plan gennem tilførslen af ferieboliger til bevarelse af livet i landsbyen. Der er desuden gode markedsmuligheder jf. udviklingen i turistsektoren, ligesom gården, der rummer meget store kulturhistoriske bevaringsværdier, er placeret i et rekreativt område. Bæredygtig Turisme i bevaringsværdige gårdejendomme v/dansk Center for Byøkologi Thyholm, Thy Nationalpark Formidling af anderledes ferieoplevelser gennem udvikling af tre bondegårde med fokus på aktive læringsprocesser indenfor natur, miljø og bæredygtighed. Et gennemtænkt og jordnært forslag med fint overblik og nuanceret fokus på landzone-problematikken. I erkendelse af fraflytningsintensiteten i landzonerne vil man udvikle et feriekoncept med mange muligheder for naturrelateret udfoldelse og med nære relationer til det omkringliggende erhvervsliv. Idéen udmærker sig ved den uprætentiøse udnyttelse af de pågældende bygningers ydmyghed idéen er således meget repræsentativ for den overordnede problematik og kan kopieres andre steder. De tre gårde har ikke lige stor bevaringsværdi, hvorfor gård nummer tre prioriteres og der skal findes alternativer til de to andre gårde. Convivendi fremtidens bondegårdsliv v/rikke Ryhdal Bukh m. fl. Fredensgård, Tølløse Kombineret kontorfællesskab og daginstitution integration af karriere, familie, natur og nærmiljø. Et nyt, visionært og tidssvarende forslag, der modsvarer mange af de krav og konflikter som den moderne families livsførelse stiller. Der ses en god og gedigen udnyttelse af hele anlægget og konceptet kan gentages andre steder. Dorthealyst et dynamisk kulturmiljø Skovbegravelsesplads v/dea Wissenberg Mørkøv Naturbegravelsesplads i skoven med tilhørende kapel i bevaringsværdigt bindingsværkshus. Et originalt forslag, der med stor æstetisk forståelse udnytter det landskabelige særpræg. Ideen forventes at kunne imødekomme et stigende behov for alternative former for bisættelse og kan reproduceres mange steder i Danmark. Idéen kræver dog en del bearbejdning især i forholdet til samarbejdet med de offentlige myndigheder. Det forudsættes derfor, at alle nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder foreligger i forbindelse med en evt. realisering. Det er desuden et krav fra Realdanias side, at de tilstødende bygninger inddrages i projektet fx til servicering af gæster og pårørende. 6 Dommerbetænkning

5 Erhvervsboliger til aktive seniorer v/tegnestuen Klint Jensgård, Glud Gendannelse af et levende gårdmiljø gennem istandsættelse til boliger med erhverv for seniorer. Idéen rummer en tiltalende tanke om kombination af boliger og erhverv i en fredet bindingsværksgård rettet mod seniorer, der aftrapper deres erhvervsaktivitet. Det er et moderne og fremsynet forslag, der retter sig mod en købestærk og kvalitetsbevidst målgruppe. Forslaget forudsætter dog en tæt dialog med myndighederne og en fremadrettet tolkning af fredningslovgivningen. Lundgård, det private plejehjem v/anja P. Mikkelsen & Teddy Kristensen Nibe Privatejet plejehjem i harmoni med det oprindelige miljø med nærhed til familien og naturen. Ideen er både sympatisk og tidssvarende. Samt opfylder et stigende behov for privat/offentlige kvalitetsplejehjem. Idéen kan med held kopieres mange steder i Danmark. Det forudsættes, at en kvalificeret løsning af de infrastrukturelle problemer indgår i den videre bearbejdning af projektet. Desuden anbefales en bearbejdning af udearealerne med henblik på en fornyelse af haveanlægget. Nye funktioner på Rodsteenseje v/rodsteenseje A/S Odder Naturgård, genbrugsbutik og vintergolfbane. Hølund pusterum for børn og unge v/henriette Høgsbro & Carl Chr. Petersen, m. fl. Gandrup Aktivitetshus med værksteder, fælles køkken, teater, kunst m.m. hvor børn og unge kan få et tiltrængt pusterum, plads til refleksion og samvær med andre voksne. Et fint og fornuftigt idéforslag og et godt eksempel til efterfølgelse for andre. Forslaget har et sympatisk fokus på den tiltagende afstand mellem børn og unge og det autentiske kontakten til det oprindelige Danmark. Forudsætter en bæredygtig anlægsøkonomi. Den ny landsby Tjærby, v/randersegnens Boligselskab Tjærby ved Randers En genopdagelse af det urbane i det landlige opbygning af en ny landsbyform med udgangspunkt i et par tvillingegårde. Et visionært forslag med fokus på helheden med reminiscenser fra det gamle landsbytingsted - man ser landsbyen i sin sammenhæng og redefinerer på sin vis landsbyen som begreb. Naboer og andre interessenter i nærheden af de pågældende gårdejendomme inddrages i projektet, der bliver til i en kreativ dialog mellem landsbyens borgere. Man bevarer det samlede bebyggelsesmønster. Nyskabende idé for boligselskaberne nyt markedsområde. Det vil desuden være oplagt at indarbejde erhverv og institutioner i projektet. Fin gennemarbejdet idé med mange forskelligartede anvendelser, der kan skabe sammenhæng i gårdanlægget. Det forudsættes dog, at der udarbejdes en grundig forretningsmæssig analyse (feasibility study). Dommerbetænkning 7

6 Lille Pederstrup nyt liv i gamle rammer, v/ Solveig Skånning, Torben Lindegård, m.fl. Blommenslyst En kombination af bolig, erhvervs-, cafe og konferencecenter. En fint bearbejdet løsning, der tager højde for den særegne gårds kulturhistoriske kvaliteter qua en mere museal genanvendelse med tilknytning til erhverv. Der foreslås en fleksibel indretning, som kan rumme mange aktiviteter og virksomheder af varierende størrelse og karakter under behørigt hensyn til bygningerne. Det anbefales, at man bearbejder haveanlægget. Kontorsiloer i laden på Sejersgård, v/lars Nikolaisen Odder Nyt indsætningsprincip for genanvendelse af gamle ladebygninger. Et godt og nytænkende forslag, der sigter på at trække livet tilbage til landsbyerne, som ofte er tømt for liv i dagtimerne. Fint bearbejdet med inspirationseksempler på nye interiører i eksisterende rammer. Man bevarer således den bebyggelsesmæssige helhed samtidig med, at man udnytter bygningen kreativt. Bedømmelseskomiteen er dog betænkelig ved, at man ønsker at rive så stor en del af gårdanlægget ned - alternativt kunne man finde en mere egnet gårdejendom eller undlade at genopbygge alle længer. Logis - kontorhotel på St. Ramsgaard, v/jørgen Gehl Hjørring Erhverv og overnatning et pluralistisk værksted for forskellige kulturer og arbejdsformer. Et moderne og tidssvarende forslag med gode perspektiver rent markedsmæssigt. Fin generaliserbarhed. Forslaget illustrerer et overbevisende princip for en fleksibel ændring af funktion, uden at ødelægge det bygningsmæssige særpræg. Sportsfiskerakademi på Ulstrup Slot, v/christian Marquard, Carl W. Friis m. fl. Ulstrup Overnatning og undervisningsfaciliteter i den gamle hestestald i umiddelbar nærhed af fiskepark langs Gudenåen. Et kreativt idéforslag, der kan reproduceres andre steder i umiddelbar nærhed af andre fiskerige åløb. Der synes at være et stigende behov for anlæg af denne type. Et gennemarbejdet idéforslag med gode markedsmæssige forhold samt en troværdig opbygning af organisationen bag projektet. Fremragende bygninger - ændringerne gøres med stor respekt for de bygningsmæssige kvaliteter. Inspiratoriet udsigt til indsigt, v/cecil Rye Olsen og Carsten Bruhn Henriksen Ærøsminde, Samsø Udsigt til indsigt forskellige rumtyper skaber et kreativt lærings- og procescenter i gårdlængerne på Ærøsminde. En sympatisk og kreativ udnyttelse af de bevaringsværdige bygninger, der hæver sig over de mere typiske konference- og kursuscentre. En visionær løsning på et attraktivt sted med fokus 8 Dommerbetænkning

7 på sammenhængen mellem form og indhold, rum og læreprocesser, og mellem mennesker og natur. Konceptet har en bred appel til målgruppen, hvorfor der skønnes et godt marked for ydelserne. Det anbefales, at man udvikler sammenhængen i anlægget med ude/inde relationer og evt. reetablerer den omkransende beplantning og køkkenhaven. Udlejningsboliger til studerende og forskere på Aalborg Universitet, v/knud Just Klarupgaard, Klarup Udlejningsboliger på Klarupgaard til forskere og studerende ved Aalborg Universitet. Et funktionsorienteret og kreativt bud på løsningen af et klassisk problem husning af studerende og forskere. Forslaget sikrer en variation i boligudbuddet til de unge og fastholder en smuk gård på en gennemtænkt måde med respekt for bevaringsværdierne. Der er stadig landbrugsmæssig aktivitet på stedet en kvalitet, der kan bidrage til at beboere og gæster ikke fremmedgøres overfor landbruget. Disponeringen af parkeringsarealerne bør dog revurderes. Hvoruptorp Torvelade, v/henrik Ottesen og Margrethe Brandt Thomsen Nørresundby Torvelade med lejede stande til oplandets specialbutikker. Herberger for vandreturister og pilgrimme, v/andreas Blinkenberg Flere gårde langs Hærvejen. Enkle vandrehjem eller herberger i det danske landskab fx langs Hærvejen - i stil med klostrene langs pilgrimsruten til Santiago de Compostela. Et gennemtænkt, charmerende og uprætentiøst forslag, hvor ydmygheden og det oprindelige særpræg bevares på stedets betingelser. Stor anvendelighed og god almenhed. Man kunne anlægge et helhedsperspektiv på hele ruten op gennem Jylland i forhold til om der er bygningsanlæg der evt. kan/skal sløjfes på ruten. Nye indsætningshuse i Klingebækgaard, v/ Egnsmuseet i Egtved Kommune Randbøl Nyt koncept for indsætningsboliger i de gamle bygninger. En god, principiel idé, hvis metodik kan udvikles til at danne skole for andre genanvendelses- og boligprojekter på bevaringsværdige gårdejendomme uafhængige af den oprindelige konstruktion. Projektets succes står og falder dog med selve den designmæssige udformning af de konkrete indsætningsmoduler. Spændende idéforslag der på charmerende vis trækker et traditionelt byfænomen ud der, hvor maden kommer fra. En syntese af gårdsalg og torvedage, med henvisning til de svenske saluhaller, der kan foregå året rundt. Beliggenhedsmæssigt er ejendommen placeret perfekt og det bygningsmæssige volumen rækker til at projektet med tiden kan udvides. Der bør sættes fokus på de arkeringsmæssigt lidt sparsomme forhold. Dommerbetænkning 9

8 Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer Udgiver Fonden Realdania Nicolai Eigtveds Gade København K Initiativtager Fonden Realdania Fonden Realdania 2004 Redaktion Hans Peter Svendler, Realdania Christian Andersen, Realdania Erik Rykind-Blarke, Realdania Mette Lindberg, Advice Group Kasper Danielsen, Advice Group Grafisk tilrettelæggelse Roll Design Group ApS Yderligere information 10

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG

kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG INSPIRATIONSkatalog Kulturens Bygninger kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG Udgivet september, 2014 Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Diakonissestiftelsen. Program for parallelkonkurrence. 27. oktober 2011

Diakonissestiftelsen. Program for parallelkonkurrence. 27. oktober 2011 Diakonissestiftelsen Program for parallelkonkurrence 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1 Bilagsoversigt:...2 2 Velkomst...3 3 Diakonissestiftelsen - historisk tilbageblik og

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania www.realdania.dk

Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania www.realdania.dk Årsrapport 2005 2 Rubrik Underrubrik Fonden Realdania www.realdania.dk 4 Selskabsoplysninger 5 Hovedtal og sektorregnskab Beretning 2005 8 Forord 11 Fondsvirksomheden 13 - Flagskibe 31 - Byens kvaliteter

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning, februar 2013 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Redaktion: Arkitektforeningens

Læs mere

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA?

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA? FILANTROPI A B FILANTROPI DET BYGGEDE MILJØ Mennesker har altid præget natur og landskaber. Vores fingeraftryk på byer, bygninger og bygningskulturen omfatter alt fra vadesten i åen til prægtig ingeniørkunst.

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 14 > Sommer 2015. Colliers Award 2015 Nye spor i ejendomsudviklingen

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 14 > Sommer 2015. Colliers Award 2015 Nye spor i ejendomsudviklingen Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 14 > Sommer 2015 Tema Colliers Award 2015 Nye spor i ejendomsudviklingen > Konference den 12. maj 2015 i Lokomotivværkstedet

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere