Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011"

Transkript

1 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik), Margit Thomsen (Kontorchef, kontor for Miljø, Energi og Klima) og Erik Nærå-Nicolaisen (Souschef og tovholder på strategiarbejdet om miljø, energi og klima) deltog i mødet for at indlede dialogen med NGO FORUM i forhold til arbejdet med køreplanen for prioriteteområdet Miljø og Klima. Vagn Berthelsen bød som formand for NGO FORUM velkommen og gav ordet til Ib Petersen, som indledte med at understrege, at der er kommet en ny strategi og det skal man kunne se. Det har derfor været en meget høj prioritet at få lagt rammen for det fremtidige arbejde, så der bliver en forskel. Forskellen vil allerede kunne ses i det forslag til den nye finanslov, som præsenteres i slutningen af august. Ib Petersen gik videre med at fortælle at køreplanerne er operative og administrative retningslinjer for hvert af de fem strategiske områder, som er beskrevet i strategien. UM har lige offentliggjort køreplanen for køn og ligestilling og der kommer meget snart en køreplan for demokrati og rettigheder samt vækst og beskæftigelse. Køreplanen for miljø og klima skal udarbejdes som det sidste område. Den sidste handlingsplan for området er fra 2005 og her ligger der allerede en del instrumenter, som ikke planlægges at skulle revideres. Der har været en del andre aktiviteter og derfor er de ikke kommet i gang så tidligt, som de gerne ville. I forhold til processen nævnte Ib Petersen, at der efter sommerferien vil blive indkaldt til rundbordssamtaler, som også vil inkludere civilsamfundet (NGOer). Han understregede at det er vigtigt at der er rigtige partnere med i diskussionerne. Ib Petersen afsluttede med en understregning af at der er stadig mere fokus på at bistanden skal være katalysator, der sætter andre og større processer i gang dette ser han som et paradigmeskift. Margit Thomsen gik videre med at understøtte, at der med rundbordssamtalerne vil blive lagt op til en dynamisk dialog i forhold til udarbejdelsen af køreplanen, men understregede samtidig at det er et klart mål at blive færdig med køreplanen i slutningen af året. Der vil for rundbordssamtalerne være fokus på diskussion af en række konkrete spørgsmål (ikke konkrete tekstoplæg) efterfølgende vil UM trække det ud fra diskussionerne, som kan bruges. Omstilling til grøn økonomi i udviklingslandene vil være et helt centralt tema og Margit understregede, at det er vigtigt at udviklingslandene får mulighed for at leap frogge i deres egen udviklingsproces. Særlige temaer som vil blive set på i arbejdet med køreplanen er: - Fødevaresikkerhed - Urbanisering (transport, affaldshåndtering etc.) - Private sektors rolle. Overførsel af dansk viden og grøn teknologi. Samspillet mellem civilsamfund og den private sektor. - Finansieringsformer (offentlig og privat (sam)finansiering) Margit Thomsen afsluttede med at stille mødedeltagerne følgende spørgsmål, som hun meget gerne ville Side 1 af 7

2 have nogle tilbagemeldinger på: Hvordan ser I på muligheden for at inkludere grøn økonomi i egne strategier? Hvordan kan man etablere samarbejde mellem forskere, civilsamfund, den private sektor etc.? Hvordan ser i nye finansieringsformer? Erik Nærå-Nicolaisen fik mulighed for at understrege at køreplanen udarbejdes indenfor rammerne i strategier dvs. med udgangspunkt i beskrivelsen af prioritetsområdet miljø og klima. Køreplanen leverer det analytiske grundlag samt redegør for hvordan miljø, energi og klima er linket til udviklingspolitik. Erik Nærå-Nicolaisen konfirmerede ligeledes at rundbordssamtalerne vil have fokus på emner indenfor området. Til sidst understregede han, at partnerskaber mellem NGOer og private virksomheder som det diskuteres i forhold til området vækst og beskæftigelse også gælder på dette område, men at der skal tænkes mere over hvordan disse partnerskaber ser ud i forhold til miljø og klima. Kommentarer og input til Margits spørgsmål: I tilbagemeldingerne blev det bl.a. pointeret, at det er godt at høre formuleringer der vidner om en forståelsesramme der kæder miljø og udvikling sammen (det er ikke to forskellige ting). Strategien understreger at naturressourcerne skal udnyttes bæredygtigt og der blev opfordret til at man også holder dette fokus i køreplanen. Der blev spurgt til, hvordan UM tænker sammenhæng mellem nord og syd ex. hvordan vores indkøb i nord påvirker certificering etc. Spørgsmålet blev suppleret med en kommentar om, at der er fare for at glemme, at det er en bredere udviklingsdagsorden og ikke kun grøn økonomi der bør diskuteres. Den bredere dagsorden betyder også, at vi i nord skal kigge på vores egen ressourceforbrug ellers ender det i symptom behandling i udviklingslande. Der var flere der var glade for at høre, at der også kommer fokus på det brune miljø (urbanisering, affaldshåndtering etc.) idet det giver en bredere indgang. Ib Petersen responderede ved at påpege, at er en større og større del af klodens befolkning lever i det urbane miljø. Denne befolkningsgruppe bliver de nye forbrugere og derfor er de vigtige i de fremtidige indsatser. Han ser ingen modsætning mellem at arbejde for bæredygtig udvikling af naturressourcerne (det grønne miljø) og urbaniseringen (det brune miljø) og mener, at det er vigtigt at have fokus på begge. Men han erklærede sig enig i, at det er vigtigt at diskutere hvordan vi definerer bæredygtig udvikling anno 2011 og understregede, at når vi snakker bistand, så skal den være fattigdomsorienteret. Margit Thomsen ser gerne, at man kan hjælpe landene med at få etableret mekanismer til certificering. Yderligere kommentarer fra deltagerne: Den efterfølgende runde af kommentarer blev indledt med en understregning af, at der kan være meget store interesser på spil i den private sektor og derfor kan det være svært at etablere partnerskaber mellem NGO og virksomhed. Det blev opfordret til at være opmærksomme på de sammenhænge mellem nord og syd og kohærens mere generelt og kraftigt opfordret til at holde fast i bredden i den kommende dialog ved at huske at inkludere de små organisationer. Endelig blev der spurgt til, hvordan UM tænker at afhjælpe de klimarelaterede humanitære behov, der oftest rammer de fattige på landet hårdest. Margit Thomsen lagde ud med at spørge om det ikke er en del af gamet, at der sidder private firmaer og lobbier? Hun gik derefter videre med at påpege, at vi skal kigge på det vi går ud og laver i syd og så det vi gør herhjemme (import). Og vi skal fortsat kigge på hvordan det spiller ind på hinanden. Erik Nærå-Nicolaisen fortalte at klimatilpasning allerede nu indarbejdes i katastrofesammenhæng. Som et eksempel nævnte han at de inkluderer kapacitetsopbygning (på klimatilpasning) af ministeriel personale i forbindelse med indsatser. Derudover tænkes klimatilpasning ind i forhold til naturressourceforvaltningen og han påpegede at dette også er nævnt andet steds i strategien. Til sidst nævnte Ib Petersen at EU også er vigtigt for at løfte dette område og styrke kohærensen og ser, Side 2 af 7

3 i forbindelse med formandskabet, en mulighed for at influere arbejdet med EU's nye udviklingspolitik. Sidste kommenterer fra mødedeltagerne var en kommentar om at man skal passe på, at der ikke kommer alt for meget fokus på privatsektoren og finansieringen, men holde fokus på den ramme der er beskrevet i strategien. Dette blev suppleret med en understregning af, at det er vigtigt at have fokus på den globale kontekst, hvor der er kamp om ressourcer, råderum etc. Det er kampe vi vil se de næste rigtig mange år og derfor skal det også med. Det spiller også ind i processen omkring Rio+20 og det skal der tages højde for. Ib Petersen understregede at kampen om ressourcer er en integreret del af dette og han ser en stor fælles opgave i at få det kommunikeret. Udarbejdelsen af køreplanen tiltænkes at involvere en række forskellige ministerier. Afslutningsvis understregede Margit Thomsen at processen hen mod den færdige køreplan vil være en række høringsmøder/rundsbordsdiskussioner, udarbejdelse af udkast til køreplanen som fremlægges for styrelsen og derefter afsluttes. Dog blev det også nævnt at Udenrigsudvalget evt. også vil få mulighed for at kommentere. Der er endnu ikke fastlagt datoer og antal rundbordsdiskussioner men hun slog fast, at det bliver mindre fora og ikke en række store møder. Ordinært møde: Til stede 1. ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), Danske Handicaporganisationer (Karen Reiff), DMR-U (Karen Swartz Sørensen), Folkekirkens Nødhjælp (Birgitte Qvist-Sørensen), GV (Thomas Ravn-Pedersen), IBIS (Vagn Berthelsen), Mellemfolkeligt Samvirke (Frans Mikael Jansen, Helene Ellemann-Jensen), Projektrådgivningen (Erik Vithner), UFF (Else Hanne Henriksen), Verdens Skove (Karin Elisabeth Lind), WWF Verdensnaturfonden (Elisabeth Kiørboe). Faste observatører: Dansk Røde Kors (Marie Louise Gotholdt), Mission Øst (Filip Buff Pedersen), Referent: Pernille Tind Simmons, NGO FORUM I. Nye prioriteter og struktur for netværkspuljen (Bilag A eftersendes og Bilag B): Vagn indledte med en opridsning af processen der lå forud for det samlede indstilling udarbejdet af Vagn, Erik Vithner og Pernille Tind Simmons med input fra netværksstyregruppeformænd. På NGO FORUMs årsmøde blev den overordnede ramme for de nye strategiske prioriteter godkendt og den 8. juni blev der afholdt en workshop med formålet at konkretisere oplægget. På basis af diskussionerne og konklusionerne fra konkretiseringsworkshoppen er der udarbejdet et konkret samlet forslag til temaer og struktur for de tre prioriteter, samt hvordan man sikrer sammenhæng på tværs. Vagn forudså, at der ville blive mest diskussion omkring forslaget til modellen for den 3. prioritet og understregede at den konkrete model i indstillingen er udarbejdet af netværkenes styregruppe formænd (m/k). Han fortalte, at Pernille var blevet bedt om at udarbejde et alternativt forslag, som han ville udlevere senere. Derefter gennemgik han indstillingen og lagde op til kommentering på hvert af de tre fælles strategiske prioriteter: 1. Globale tendenser. Kort gennemgang og kommentarer Der var generel enighed om, at forslaget om ansættelse af en fuld tids akademiker i NGO FORUM og understregningen af at hvert emne skal have en lead organisation bakket op af en arbejdsgruppe giver en god balance. I forhold til forslagets oplæg om 2-3 hovedemner pr. år (frem for kun ét) blev der argumenteret for, at det er vigtigt ikke at ende i en situation hvor akademikeren sidder og driver det hele. Ideen er at det drives af arbejdsgrupper og dem som arbejder, får ressourcer. Tiden fra den akademiske Side 3 af 7

4 medarbejder går til den eller de arbejdsgrupper, der er aktive. Vagn konkluderede, at der var opbakning til indstillingen på den første fælles strategiske prioritet, som dermed godkendes og der blev givet grønt lys til at starte ansættelsesprocessen for en akademisk medarbejder. 2. Læring og metodeudvikling Erik Vithner gav en kort introduktion hvor han bl.a. henviste til de forskellige møder, som har været holdt i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til de nye fælles strategiske prioriteter og den efterfølgende konkretiseringsworkshop. Han understregede, at Projektrådgivningen byder ind i forhold til denne prioritet fordi der ikke har været andre der har meldt sig, at der har været en bekymring om at NGO FORUM bliver for stor og så fordi det ligger meget godt i linje med Projektrådgivningens eget arbejde. Der blev kommenteret på at Projektrådgivningen (PR) normalt kun har tilbud for deres medlemmer men i dette tilfælde lægges der op til at både medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage hvordan tænkes det gennemført? Erik fortalte, at der er nogle maget faste rammer for PRs andre aktiviteter. Da initiativet for denne prioritet vil se meget anderledes ud end de andre aktiviteter, er Erik overbevist om, at det godt kan lade sig gøre at differentiere udbuddene. Der blev kommenteret på forudsætningen om, at denne prioritet skal placeres hos PR. Nogle deltagere udtrykte at de principielt godt kunne have været NGO FORUM som tog lead på denne prioritet, hvor andre synes, at det var godt at man ikke bygger et stort NGO FORUM. Som respons på kommentarerne fortalte Erik at PR vil lægge stor vægt på samarbejde og koordinering med NGO FORUM og nævnte, at det måske kan inkluderer ideerne om en form for kontorfællesskab med NGO FORUM i København. Der var generel opbakning til forslaget om at placere dette hos PR. Indstillingen for den anden fælles strategiske prioritet godkendes. Som en del af diskussionen blev det understreget, at der internt i NGO-miljøet bør bruge lokaler hos de andre medlemsorganisationer og ikke eksterne lokaler. Ved at låne eller leje hos hinanden sikre man den interne støtte. Der var villighed til at have dette i tankerne, når der planlægges, men ingen entydig aftale blev indgået. 3. Tværgående og specifikke temaer: Tore Asmussen præsenterede modellen for den 3. prioritet. Han understregede at modellen bygger på det fortsatte behov for en koordinator, men at der langt større fokus på projekter på tværs, selvom der også er muligt at de individuelle netværk søger støtte. Han stillede selv spørgsmålet om man ikke med denne model spreder sig for tyndt men argumenterede for, at det med denne model kun vil være de netværk som kan klare sig med 10 timers koordinator der overlever. Den første kommentar til modellen stillede sig uforstående overfor rationalet i forhold til at man stadigvæk fastholder faglige netværk når der ellers lægges vægt på støtten til aktiviteter på tværs. Derudover var der behov for afklaring i forhold til nye netværk. Der blev fra anden side efterlyst lidt mere kant og understreget, at der i modellen er spredt for tyndt ud. Vagn nævnte at Pernille havde regnet på modellen og kommet frem til at denne model i 2012 ville koste minimum kr. i koordination (inkl. administration og revision). Tore erkendte, at det ikke er et fuldstændig gennemarbejdet forslag. I forhold til nye netværk, så er det inkluderet at de har mulighed for at få støtte og det erkendes, at det måske kræver mere end 10 timers koordinator timer/uge. I forhold til beløbet til aktiviteter så Tore ikke et problem i det beløb der var blevet Side 4 af 7

5 fremlagt af Vagn - medlemmer kan ofte selv medfinansierer aktiviteterne. Der blev i efterfølgende diskussion udtrykt sympati for Tores pointe om, at det kun er de netværk der også har aktiv deltagelse fra deres medlemmer, som vil kunne overleve. Med 10 timers koordinator tid pr. uge har man ikke fuld tids koordinatorer til at trække det hele. Vagn præsenterede en alternativ model B, som også blev delt rundt. I denne model er tematikken det som afgør, om og hvor meget støtte man får. Erik kommenterede at man var nået et stykke vej på konkretiseringsworkshoppen den 8. juni, hvor man bl.a. havde forpligtet sig mere på en fælles platform og derfor fandt han det ærgerligt, at der ikke var forhandlet en model på plads inden dagens møde. Den alternative model B er dog heller ikke gennemarbejdet og der er brug for en alternativ model med modifikationer. Tore konstaterede at model B er reel nedlæggelse af netværkene med årsmøde, medlemmer etc. Der blev efterfølgende efterspurgt en afklaring på, hvad det er det Stående Udvalg vil med den nye model. Hvis det handler om bekymring om at netværkene er forever, så kan man give de eksisterende netværk 1 år til at lave en exit strategi og kigge på det. Det blev nævnt at modellen med en lead organisation for netværkene (de specifikke temaer) har fungeret godt, men der er måske brug for færre netværk og en anden bevillingshorisont. Det blev understreget, at den endelige model vil og skal være et politisk kompromis med udgangspunkt i det Stående Udvalg. Mandatet er i NGO FORUMs Stående Udvalg og ikke hos dem, som har været kaldt ind til workshops. Der er behov for at udarbejde et kompromisforslag, hvor det også fremgår hvordan NGO FORUM ser sin egen rolle i forhold til dette område. Yderligere blev det kommenteret, at man ikke bare skal holde fast i noget og fortsætte business-as-usual. Der er behov for at finde et kompromis og mandatet ligger i det Stående Udvalg. Det blev understreget at driften af netværkene har været for tung og at der i dag bruges for mange kræfter på årsmøder, at holde gang i styregrupper etc. Yderligere kommentarer gik på, at det ikke er en koordinator 10 timer/uge der giver energien. Netværkene nedlægges ikke, men der skal kunne søges støtte der hvor energien er. Endelig blev det understreget at folk på gulvet skal kunne mødes. Netværkene skal bevares i en eller anden form og det er vigtigt at passe på dynamikken. Konklusion: Der var generel opbakning for, at der skal mere dynamik på tværs men forskellige holdninger til om og hvordan man sikrer støtte til netværkene. Vagn konstaterede, at der på mødet ikke kunne tages beslutning om en model. Han understregede, at der ikke er tid/råd til at sende medarbejdere til alle de aktiviteter der i dag arrangeres af netværkene, at der ikke skal være 6 netværk der pr. automatik kører videre, at der skal være fokus på tematikkerne og at det er disse tematikker som afgør, hvor meget støtte der gives. Alle kan blive ved med at mødes, men ikke nødvendigvis med støtte fra NGO FORUM. Vagn konkluderede, at der skal arbejdes videre med en model der tager fra model A og B. Den endelige model skal have en skarpere prioritering, mindre bureaukrati og fokus på tematikker og en fælles kommunikationsplatform i modsætning til en fokus på netværk. Der meldes allerede nu ud til netværkene at der i efterårets ansøgningsrunde vil være fokus på støtte til tematikkerne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jann Sjursen, Thomas Ravn-Pedersen, Birgitte Qvist-Sørensen, Projektrådgivningen, og Vagn Berthelsen. Arbejdsgruppen kommer med et endeligt oplæg som der kan tages stilling til på næste møde i det Stående Udvalg den 29. august. Side 5 af 7

6 II. Behandling og godkendelse af ansøgninger om kapacitetsopbygning (Bilag C): Helene Ellemann-Jensen (MS) fra indstillingsudvalget henviste til den udsendte samlede indstilling og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer. Det blev nævnt at Fiskerifagligt Netværk vist nok også søger om støtte i Concord og at det er vigtigt at undgå at samme aktiviteter får støtte flere steder. Pernille nævnte at Concord ikke giver aktivitetsstøtte til kapacitetsudvikling men lovede at checke med FFN inden den enlige godkendelse gives. Den samlede indstilling følges uden ændringer for alle tre ansøgninger under forudsætning af, at der ikke sker en dobbelt finansiering i forhold til FFNs aktiviteter. Pernille har efterfølgende checket med FFN, som overvejer at søge støtte fra Concord til en opfølgende konference i 2012 under formandskabet en aktivitet som ikke er inkluderet i deres ansøgning til NGO FORUM. III. Ansøgning om støtte til initiativ om Vækst og Beskæftigelse (Bilag D): Det blev kommenteret at ansøgningen om vækst og beskæftigelse bør behandles og ses, som en del af den overordnede prioritering 1 globale tendenser. I ansøgningen er der fokus på surveyen men det er vigtigt at der indskrives mere om kapacitetsudvikling og så bør der inkluderes mere om kritiske partnerskaber. Karin Elisabeth Lind henviste til en partnerskabsrapport fra CBS: Konklusion: Vagn takkede for relevante kommentarer. Ansøgningen blev godkendt og arbejdsgruppen arbejder videre med det. Verdens Skove og MS meldte sig til arbejdsgruppen. Bilag: A) Indstilling til det Stående Udvalg om kapacitetsudvikling og faglige netværk (EFTERSENDT) B) Informationsbrev til netværkene C) Ansøgning fra NGO FORUMs arbejdsgruppe om støtte til initiativ om vækst og beskæftigelse D) Samlet indstilling fra indstillingsudvalget 2. Andre punkter Det humanitære underudvalg (Bilag E og F): Jann Sjursen fortalte kort at underudvalget har afholdt det første møde og satser på ca. fire møder om året. Første opgave for underudvalget har været at udpege tre NGO repræsentanter til det humanitære kontaktudvalgs arbejde med samtænkningspapiret. Jann Sjursen blev valgt som formand for det Humanitære Underudvalg. Opfølgning på årsmødet (Bilag G-H): Valg af næstformand: Der var i dagsorden lagt op til at formand for det humanitære underudvalg også bliver næstformand i NGO FORUM. Dette forslag blev kort diskuteret og blev afvist. Jann Sjursen blev valgt som næstformand i sin egen kapacitet og ikke fordi han er formand for det Humanitære Underudvalg. Årlig politiker debatarrangement med Danske Universiteter (DU): Der var bred opbakning til forslaget om at afholde et årligt tilbagevendende politiker debatmøde i april. Pernille melder dette tilbage til DU hurtigst muligt. Side 6 af 7

7 Indstilling af danske NGO repræsentanter til den danske Busan delegation: Vagn fortalte at dette punkt ikke længere var relevant. Repræsentant fra UM har fortalt, at den officielle danske delegation sandsynligvis bliver reduceret til 5 personer og som resultat af krediteringsprocessen er der allerede tre danske civilsamfundsrepræsentanter udvalgt. Vagn konkluderede, at NGO FORUM ikke arbejder videre med dette og mødedeltagerne tog dette til efterretning. Meddelelser: Marie Louise Gotholdt gav en kort opsummering fra møde med UM og konsulenter om evalueringen af CSO engagement in policy dialogue. Det var klart at evalueringen skal ske i syd med fokus på syd partnerne, men deltagerne havde på mødet understreget, at det var vigtigt at kigge på de danske NGOers rolle i forhold til at monitorerer initiativer i syd. I forhold til pressedebat med S og SF (om bistandsmidler og sikkerhed) fortalte Vagn, at han på baggrund af NGO FORUMs 7 notater udarbejdet i november 2009 har udtalt sig i pressen som formand for NGO FORUM. Efterfølgende var nogle organisationer inviteret til møde med SF, hvor Vagn også havde henvist til notaterne Bilag E) Kommissorium for det Humanitære Underudvalg F) Referat fra etablerende møde i det Humanitære Underudvalg den G) Referat fra årsmøde H) Vedtægter inkl. rettelser i forhold til diskussion på årsmøde I) Referat (udkast ikke godkendt) fra møde med UM og konsulenter om evalueringen af CSO engagement in policy dialogue 3. Eventuelt: Erik Vithner fortalte at ministeriet lige har afsat 4,5 mio. til en kampagne om dansk bistand. Kampagnen er sendt ud i udbud til konsulent firmaer. VBN har først lige for nyligt fået information om initiativet og Erik forholdt sig uforstående overfor dette, når man tager DANIDAs egen involvering i VBN kampagnen i betragtning og de meget rosende ord, som VBN har fået med på vejen. Erik ønskede også at gøre opmærksom på CIVICUS world assembly som afholdes september og er et interessant sted at mødes. Birgitte nævnte at FKN også deltager. I forlængelse af det tidligere punkt for valg af formand for det humanitære underudvalg, nævnte Filip Buff Pedersen at Mission Øst var blevet valgt til som NGO repræsentant i referencegruppen for udvikling af det nye samtænkningskoncept. Han understregede, at UM har ønsket at det skal være en forholdsvis lukket proces i det humanitære kontaktudvalg og først til sidst vil der være mulighed for at NGO FORUM kan kommentere. Det blev efterfølgende understreget, at dette er et godt billede af den manglende reel indflydelse der er, da processerne omkring udarbejdelsen af strategier, politikpapirer, køreplaner etc. er meget brede i starten, men meget lukkede i enden. Nye mødedatoer: Mandag den 29. august kl : Ordinært møde (bl.a. godkendelse af oplæg til ny struktur for netværkspuljen, diskussion af NGO FORUMs valg kampagne, og VBN vil gerne have punkt på om kampagnen i 2012 og 2013) Tirsdag den 4. oktober kl : Ordinært møde Onsdag den 16. november kl : Ordinært møde (godkendelse af ansøgninger til kapacitetsudvikling, ) Side 7 af 7

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN:

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN: Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), CISU

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Møde referat Til stede CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), Danske Handicaporganisationer (Karen Reiff), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), Danmarks Læreforening (Tore Asmussen),

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), CISU (Jeef Bech), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 4. maj, kl. 13.00 16.00 på FKN Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jesper Juel Rasmussen (Caritas Denmark), Rina

Læs mere

Vagn Berthelsen henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med en kort mundtlig beretning.

Vagn Berthelsen henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med en kort mundtlig beretning. Referat af NGO FORUMs årsmøde Tirsdag den 24. maj 2011 på IBIS Til stede ADRA (Lehnart Falk), Afrika Kontakt (Pia Paarup), Axis (Jon Clausen, Helle Feddersen), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Bjarne

Læs mere

Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN

Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN Referat fra NGO-forums årsmøde 2010 Tirsdag den 14. september på FKN Møde referat Til stede 100% til børnene (Signe Møller), AC Børnehjælp (Jonas Parello-Plesner), ADRA (Lehnart Falk), Afrika Kontakt (Carsten

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 23. oktober 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen),

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Referat Mødekreds Styregruppen + Erik + Jeef (evt.tune) Mødedato 2010-06-24 Mødetid Kl. 14.30-18.30 Mødested Vester Voldgade 100 - store mødelokale 1552 København V Indkaldere Vibeke, Finn og Erik Der

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Deltagere: Uddannelsesregion Syd Konstitueret koordinator Elisabeth

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrep.) og Maiken (referent). Afbud fra Katja. Tid 18. maj 2016 kl. 11.00-15.00 Sted Indkaldere Mødetype Forplejning Borups

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011 ERFARINGSOPSAMLINGSSEMINAR 2 14 JUNI 2011 Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Dagens program 09.00-09.20 Velkommen 09.20 10.15 Erfaringsopsamling

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014 Børnerådet Onsdag den 26. marts 2014 Børne- og Ungeudvalget: (I) Brigitte Klintskov Jerkel (C) Bjarke Abel (A) Claus Engskov ( O) Anne Marie Lyduch(V) Forældrebestyrelsesformænd: Leon Hoffbeck (Distrikt

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mette Kalhøj, Faglig konsulent Børn og Forebyggelse, Herning Kommune

Mette Kalhøj, Faglig konsulent Børn og Forebyggelse, Herning Kommune REFERAT Kommunal styregruppe Referat af 3. møde med DUBU s kommunale styregruppe, 8. oktober 2015 Deltagere: Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed, KL Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUM modtog den 9. november 2011: - seks ansøgninger om støtte til større

Læs mere

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013 Referat af generalforsamling i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) mandag den 28. april 2014 kl. 16.15-21.00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsreferat af Team Copenhagen bestyrelsesmøde

Bilag 2: Beslutningsreferat af Team Copenhagen bestyrelsesmøde Bilag 2: Beslutningsreferat af Team Copenhagen bestyrelsesmøde Tid og sted Tirsdag den 1. december 2015 Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus Mødeleder Carl Christian Ebbesen (CCE) Deltagere Klaus Mygind

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Udkast til referat i henhold til dagsorden Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april 2016 Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde: Mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter 3.

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Referat Liv i by og skole den 25. juni kl. 19:00, Saltum Skole

Referat Liv i by og skole den 25. juni kl. 19:00, Saltum Skole Referat Liv i by og skole den 25. juni kl. 19:00, Saltum Skole 1. Velkomst Mogens Gade Mogens Gade kvitterede i sin velkomst for de modtagne udviklingsplaner og for det store arbejde som er lagt i arbejdet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere