Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011"

Transkript

1 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik), Margit Thomsen (Kontorchef, kontor for Miljø, Energi og Klima) og Erik Nærå-Nicolaisen (Souschef og tovholder på strategiarbejdet om miljø, energi og klima) deltog i mødet for at indlede dialogen med NGO FORUM i forhold til arbejdet med køreplanen for prioriteteområdet Miljø og Klima. Vagn Berthelsen bød som formand for NGO FORUM velkommen og gav ordet til Ib Petersen, som indledte med at understrege, at der er kommet en ny strategi og det skal man kunne se. Det har derfor været en meget høj prioritet at få lagt rammen for det fremtidige arbejde, så der bliver en forskel. Forskellen vil allerede kunne ses i det forslag til den nye finanslov, som præsenteres i slutningen af august. Ib Petersen gik videre med at fortælle at køreplanerne er operative og administrative retningslinjer for hvert af de fem strategiske områder, som er beskrevet i strategien. UM har lige offentliggjort køreplanen for køn og ligestilling og der kommer meget snart en køreplan for demokrati og rettigheder samt vækst og beskæftigelse. Køreplanen for miljø og klima skal udarbejdes som det sidste område. Den sidste handlingsplan for området er fra 2005 og her ligger der allerede en del instrumenter, som ikke planlægges at skulle revideres. Der har været en del andre aktiviteter og derfor er de ikke kommet i gang så tidligt, som de gerne ville. I forhold til processen nævnte Ib Petersen, at der efter sommerferien vil blive indkaldt til rundbordssamtaler, som også vil inkludere civilsamfundet (NGOer). Han understregede at det er vigtigt at der er rigtige partnere med i diskussionerne. Ib Petersen afsluttede med en understregning af at der er stadig mere fokus på at bistanden skal være katalysator, der sætter andre og større processer i gang dette ser han som et paradigmeskift. Margit Thomsen gik videre med at understøtte, at der med rundbordssamtalerne vil blive lagt op til en dynamisk dialog i forhold til udarbejdelsen af køreplanen, men understregede samtidig at det er et klart mål at blive færdig med køreplanen i slutningen af året. Der vil for rundbordssamtalerne være fokus på diskussion af en række konkrete spørgsmål (ikke konkrete tekstoplæg) efterfølgende vil UM trække det ud fra diskussionerne, som kan bruges. Omstilling til grøn økonomi i udviklingslandene vil være et helt centralt tema og Margit understregede, at det er vigtigt at udviklingslandene får mulighed for at leap frogge i deres egen udviklingsproces. Særlige temaer som vil blive set på i arbejdet med køreplanen er: - Fødevaresikkerhed - Urbanisering (transport, affaldshåndtering etc.) - Private sektors rolle. Overførsel af dansk viden og grøn teknologi. Samspillet mellem civilsamfund og den private sektor. - Finansieringsformer (offentlig og privat (sam)finansiering) Margit Thomsen afsluttede med at stille mødedeltagerne følgende spørgsmål, som hun meget gerne ville Side 1 af 7

2 have nogle tilbagemeldinger på: Hvordan ser I på muligheden for at inkludere grøn økonomi i egne strategier? Hvordan kan man etablere samarbejde mellem forskere, civilsamfund, den private sektor etc.? Hvordan ser i nye finansieringsformer? Erik Nærå-Nicolaisen fik mulighed for at understrege at køreplanen udarbejdes indenfor rammerne i strategier dvs. med udgangspunkt i beskrivelsen af prioritetsområdet miljø og klima. Køreplanen leverer det analytiske grundlag samt redegør for hvordan miljø, energi og klima er linket til udviklingspolitik. Erik Nærå-Nicolaisen konfirmerede ligeledes at rundbordssamtalerne vil have fokus på emner indenfor området. Til sidst understregede han, at partnerskaber mellem NGOer og private virksomheder som det diskuteres i forhold til området vækst og beskæftigelse også gælder på dette område, men at der skal tænkes mere over hvordan disse partnerskaber ser ud i forhold til miljø og klima. Kommentarer og input til Margits spørgsmål: I tilbagemeldingerne blev det bl.a. pointeret, at det er godt at høre formuleringer der vidner om en forståelsesramme der kæder miljø og udvikling sammen (det er ikke to forskellige ting). Strategien understreger at naturressourcerne skal udnyttes bæredygtigt og der blev opfordret til at man også holder dette fokus i køreplanen. Der blev spurgt til, hvordan UM tænker sammenhæng mellem nord og syd ex. hvordan vores indkøb i nord påvirker certificering etc. Spørgsmålet blev suppleret med en kommentar om, at der er fare for at glemme, at det er en bredere udviklingsdagsorden og ikke kun grøn økonomi der bør diskuteres. Den bredere dagsorden betyder også, at vi i nord skal kigge på vores egen ressourceforbrug ellers ender det i symptom behandling i udviklingslande. Der var flere der var glade for at høre, at der også kommer fokus på det brune miljø (urbanisering, affaldshåndtering etc.) idet det giver en bredere indgang. Ib Petersen responderede ved at påpege, at er en større og større del af klodens befolkning lever i det urbane miljø. Denne befolkningsgruppe bliver de nye forbrugere og derfor er de vigtige i de fremtidige indsatser. Han ser ingen modsætning mellem at arbejde for bæredygtig udvikling af naturressourcerne (det grønne miljø) og urbaniseringen (det brune miljø) og mener, at det er vigtigt at have fokus på begge. Men han erklærede sig enig i, at det er vigtigt at diskutere hvordan vi definerer bæredygtig udvikling anno 2011 og understregede, at når vi snakker bistand, så skal den være fattigdomsorienteret. Margit Thomsen ser gerne, at man kan hjælpe landene med at få etableret mekanismer til certificering. Yderligere kommentarer fra deltagerne: Den efterfølgende runde af kommentarer blev indledt med en understregning af, at der kan være meget store interesser på spil i den private sektor og derfor kan det være svært at etablere partnerskaber mellem NGO og virksomhed. Det blev opfordret til at være opmærksomme på de sammenhænge mellem nord og syd og kohærens mere generelt og kraftigt opfordret til at holde fast i bredden i den kommende dialog ved at huske at inkludere de små organisationer. Endelig blev der spurgt til, hvordan UM tænker at afhjælpe de klimarelaterede humanitære behov, der oftest rammer de fattige på landet hårdest. Margit Thomsen lagde ud med at spørge om det ikke er en del af gamet, at der sidder private firmaer og lobbier? Hun gik derefter videre med at påpege, at vi skal kigge på det vi går ud og laver i syd og så det vi gør herhjemme (import). Og vi skal fortsat kigge på hvordan det spiller ind på hinanden. Erik Nærå-Nicolaisen fortalte at klimatilpasning allerede nu indarbejdes i katastrofesammenhæng. Som et eksempel nævnte han at de inkluderer kapacitetsopbygning (på klimatilpasning) af ministeriel personale i forbindelse med indsatser. Derudover tænkes klimatilpasning ind i forhold til naturressourceforvaltningen og han påpegede at dette også er nævnt andet steds i strategien. Til sidst nævnte Ib Petersen at EU også er vigtigt for at løfte dette område og styrke kohærensen og ser, Side 2 af 7

3 i forbindelse med formandskabet, en mulighed for at influere arbejdet med EU's nye udviklingspolitik. Sidste kommenterer fra mødedeltagerne var en kommentar om at man skal passe på, at der ikke kommer alt for meget fokus på privatsektoren og finansieringen, men holde fokus på den ramme der er beskrevet i strategien. Dette blev suppleret med en understregning af, at det er vigtigt at have fokus på den globale kontekst, hvor der er kamp om ressourcer, råderum etc. Det er kampe vi vil se de næste rigtig mange år og derfor skal det også med. Det spiller også ind i processen omkring Rio+20 og det skal der tages højde for. Ib Petersen understregede at kampen om ressourcer er en integreret del af dette og han ser en stor fælles opgave i at få det kommunikeret. Udarbejdelsen af køreplanen tiltænkes at involvere en række forskellige ministerier. Afslutningsvis understregede Margit Thomsen at processen hen mod den færdige køreplan vil være en række høringsmøder/rundsbordsdiskussioner, udarbejdelse af udkast til køreplanen som fremlægges for styrelsen og derefter afsluttes. Dog blev det også nævnt at Udenrigsudvalget evt. også vil få mulighed for at kommentere. Der er endnu ikke fastlagt datoer og antal rundbordsdiskussioner men hun slog fast, at det bliver mindre fora og ikke en række store møder. Ordinært møde: Til stede 1. ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), Danske Handicaporganisationer (Karen Reiff), DMR-U (Karen Swartz Sørensen), Folkekirkens Nødhjælp (Birgitte Qvist-Sørensen), GV (Thomas Ravn-Pedersen), IBIS (Vagn Berthelsen), Mellemfolkeligt Samvirke (Frans Mikael Jansen, Helene Ellemann-Jensen), Projektrådgivningen (Erik Vithner), UFF (Else Hanne Henriksen), Verdens Skove (Karin Elisabeth Lind), WWF Verdensnaturfonden (Elisabeth Kiørboe). Faste observatører: Dansk Røde Kors (Marie Louise Gotholdt), Mission Øst (Filip Buff Pedersen), Referent: Pernille Tind Simmons, NGO FORUM I. Nye prioriteter og struktur for netværkspuljen (Bilag A eftersendes og Bilag B): Vagn indledte med en opridsning af processen der lå forud for det samlede indstilling udarbejdet af Vagn, Erik Vithner og Pernille Tind Simmons med input fra netværksstyregruppeformænd. På NGO FORUMs årsmøde blev den overordnede ramme for de nye strategiske prioriteter godkendt og den 8. juni blev der afholdt en workshop med formålet at konkretisere oplægget. På basis af diskussionerne og konklusionerne fra konkretiseringsworkshoppen er der udarbejdet et konkret samlet forslag til temaer og struktur for de tre prioriteter, samt hvordan man sikrer sammenhæng på tværs. Vagn forudså, at der ville blive mest diskussion omkring forslaget til modellen for den 3. prioritet og understregede at den konkrete model i indstillingen er udarbejdet af netværkenes styregruppe formænd (m/k). Han fortalte, at Pernille var blevet bedt om at udarbejde et alternativt forslag, som han ville udlevere senere. Derefter gennemgik han indstillingen og lagde op til kommentering på hvert af de tre fælles strategiske prioriteter: 1. Globale tendenser. Kort gennemgang og kommentarer Der var generel enighed om, at forslaget om ansættelse af en fuld tids akademiker i NGO FORUM og understregningen af at hvert emne skal have en lead organisation bakket op af en arbejdsgruppe giver en god balance. I forhold til forslagets oplæg om 2-3 hovedemner pr. år (frem for kun ét) blev der argumenteret for, at det er vigtigt ikke at ende i en situation hvor akademikeren sidder og driver det hele. Ideen er at det drives af arbejdsgrupper og dem som arbejder, får ressourcer. Tiden fra den akademiske Side 3 af 7

4 medarbejder går til den eller de arbejdsgrupper, der er aktive. Vagn konkluderede, at der var opbakning til indstillingen på den første fælles strategiske prioritet, som dermed godkendes og der blev givet grønt lys til at starte ansættelsesprocessen for en akademisk medarbejder. 2. Læring og metodeudvikling Erik Vithner gav en kort introduktion hvor han bl.a. henviste til de forskellige møder, som har været holdt i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til de nye fælles strategiske prioriteter og den efterfølgende konkretiseringsworkshop. Han understregede, at Projektrådgivningen byder ind i forhold til denne prioritet fordi der ikke har været andre der har meldt sig, at der har været en bekymring om at NGO FORUM bliver for stor og så fordi det ligger meget godt i linje med Projektrådgivningens eget arbejde. Der blev kommenteret på at Projektrådgivningen (PR) normalt kun har tilbud for deres medlemmer men i dette tilfælde lægges der op til at både medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage hvordan tænkes det gennemført? Erik fortalte, at der er nogle maget faste rammer for PRs andre aktiviteter. Da initiativet for denne prioritet vil se meget anderledes ud end de andre aktiviteter, er Erik overbevist om, at det godt kan lade sig gøre at differentiere udbuddene. Der blev kommenteret på forudsætningen om, at denne prioritet skal placeres hos PR. Nogle deltagere udtrykte at de principielt godt kunne have været NGO FORUM som tog lead på denne prioritet, hvor andre synes, at det var godt at man ikke bygger et stort NGO FORUM. Som respons på kommentarerne fortalte Erik at PR vil lægge stor vægt på samarbejde og koordinering med NGO FORUM og nævnte, at det måske kan inkluderer ideerne om en form for kontorfællesskab med NGO FORUM i København. Der var generel opbakning til forslaget om at placere dette hos PR. Indstillingen for den anden fælles strategiske prioritet godkendes. Som en del af diskussionen blev det understreget, at der internt i NGO-miljøet bør bruge lokaler hos de andre medlemsorganisationer og ikke eksterne lokaler. Ved at låne eller leje hos hinanden sikre man den interne støtte. Der var villighed til at have dette i tankerne, når der planlægges, men ingen entydig aftale blev indgået. 3. Tværgående og specifikke temaer: Tore Asmussen præsenterede modellen for den 3. prioritet. Han understregede at modellen bygger på det fortsatte behov for en koordinator, men at der langt større fokus på projekter på tværs, selvom der også er muligt at de individuelle netværk søger støtte. Han stillede selv spørgsmålet om man ikke med denne model spreder sig for tyndt men argumenterede for, at det med denne model kun vil være de netværk som kan klare sig med 10 timers koordinator der overlever. Den første kommentar til modellen stillede sig uforstående overfor rationalet i forhold til at man stadigvæk fastholder faglige netværk når der ellers lægges vægt på støtten til aktiviteter på tværs. Derudover var der behov for afklaring i forhold til nye netværk. Der blev fra anden side efterlyst lidt mere kant og understreget, at der i modellen er spredt for tyndt ud. Vagn nævnte at Pernille havde regnet på modellen og kommet frem til at denne model i 2012 ville koste minimum kr. i koordination (inkl. administration og revision). Tore erkendte, at det ikke er et fuldstændig gennemarbejdet forslag. I forhold til nye netværk, så er det inkluderet at de har mulighed for at få støtte og det erkendes, at det måske kræver mere end 10 timers koordinator timer/uge. I forhold til beløbet til aktiviteter så Tore ikke et problem i det beløb der var blevet Side 4 af 7

5 fremlagt af Vagn - medlemmer kan ofte selv medfinansierer aktiviteterne. Der blev i efterfølgende diskussion udtrykt sympati for Tores pointe om, at det kun er de netværk der også har aktiv deltagelse fra deres medlemmer, som vil kunne overleve. Med 10 timers koordinator tid pr. uge har man ikke fuld tids koordinatorer til at trække det hele. Vagn præsenterede en alternativ model B, som også blev delt rundt. I denne model er tematikken det som afgør, om og hvor meget støtte man får. Erik kommenterede at man var nået et stykke vej på konkretiseringsworkshoppen den 8. juni, hvor man bl.a. havde forpligtet sig mere på en fælles platform og derfor fandt han det ærgerligt, at der ikke var forhandlet en model på plads inden dagens møde. Den alternative model B er dog heller ikke gennemarbejdet og der er brug for en alternativ model med modifikationer. Tore konstaterede at model B er reel nedlæggelse af netværkene med årsmøde, medlemmer etc. Der blev efterfølgende efterspurgt en afklaring på, hvad det er det Stående Udvalg vil med den nye model. Hvis det handler om bekymring om at netværkene er forever, så kan man give de eksisterende netværk 1 år til at lave en exit strategi og kigge på det. Det blev nævnt at modellen med en lead organisation for netværkene (de specifikke temaer) har fungeret godt, men der er måske brug for færre netværk og en anden bevillingshorisont. Det blev understreget, at den endelige model vil og skal være et politisk kompromis med udgangspunkt i det Stående Udvalg. Mandatet er i NGO FORUMs Stående Udvalg og ikke hos dem, som har været kaldt ind til workshops. Der er behov for at udarbejde et kompromisforslag, hvor det også fremgår hvordan NGO FORUM ser sin egen rolle i forhold til dette område. Yderligere blev det kommenteret, at man ikke bare skal holde fast i noget og fortsætte business-as-usual. Der er behov for at finde et kompromis og mandatet ligger i det Stående Udvalg. Det blev understreget at driften af netværkene har været for tung og at der i dag bruges for mange kræfter på årsmøder, at holde gang i styregrupper etc. Yderligere kommentarer gik på, at det ikke er en koordinator 10 timer/uge der giver energien. Netværkene nedlægges ikke, men der skal kunne søges støtte der hvor energien er. Endelig blev det understreget at folk på gulvet skal kunne mødes. Netværkene skal bevares i en eller anden form og det er vigtigt at passe på dynamikken. Konklusion: Der var generel opbakning for, at der skal mere dynamik på tværs men forskellige holdninger til om og hvordan man sikrer støtte til netværkene. Vagn konstaterede, at der på mødet ikke kunne tages beslutning om en model. Han understregede, at der ikke er tid/råd til at sende medarbejdere til alle de aktiviteter der i dag arrangeres af netværkene, at der ikke skal være 6 netværk der pr. automatik kører videre, at der skal være fokus på tematikkerne og at det er disse tematikker som afgør, hvor meget støtte der gives. Alle kan blive ved med at mødes, men ikke nødvendigvis med støtte fra NGO FORUM. Vagn konkluderede, at der skal arbejdes videre med en model der tager fra model A og B. Den endelige model skal have en skarpere prioritering, mindre bureaukrati og fokus på tematikker og en fælles kommunikationsplatform i modsætning til en fokus på netværk. Der meldes allerede nu ud til netværkene at der i efterårets ansøgningsrunde vil være fokus på støtte til tematikkerne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jann Sjursen, Thomas Ravn-Pedersen, Birgitte Qvist-Sørensen, Projektrådgivningen, og Vagn Berthelsen. Arbejdsgruppen kommer med et endeligt oplæg som der kan tages stilling til på næste møde i det Stående Udvalg den 29. august. Side 5 af 7

6 II. Behandling og godkendelse af ansøgninger om kapacitetsopbygning (Bilag C): Helene Ellemann-Jensen (MS) fra indstillingsudvalget henviste til den udsendte samlede indstilling og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer. Det blev nævnt at Fiskerifagligt Netværk vist nok også søger om støtte i Concord og at det er vigtigt at undgå at samme aktiviteter får støtte flere steder. Pernille nævnte at Concord ikke giver aktivitetsstøtte til kapacitetsudvikling men lovede at checke med FFN inden den enlige godkendelse gives. Den samlede indstilling følges uden ændringer for alle tre ansøgninger under forudsætning af, at der ikke sker en dobbelt finansiering i forhold til FFNs aktiviteter. Pernille har efterfølgende checket med FFN, som overvejer at søge støtte fra Concord til en opfølgende konference i 2012 under formandskabet en aktivitet som ikke er inkluderet i deres ansøgning til NGO FORUM. III. Ansøgning om støtte til initiativ om Vækst og Beskæftigelse (Bilag D): Det blev kommenteret at ansøgningen om vækst og beskæftigelse bør behandles og ses, som en del af den overordnede prioritering 1 globale tendenser. I ansøgningen er der fokus på surveyen men det er vigtigt at der indskrives mere om kapacitetsudvikling og så bør der inkluderes mere om kritiske partnerskaber. Karin Elisabeth Lind henviste til en partnerskabsrapport fra CBS: Konklusion: Vagn takkede for relevante kommentarer. Ansøgningen blev godkendt og arbejdsgruppen arbejder videre med det. Verdens Skove og MS meldte sig til arbejdsgruppen. Bilag: A) Indstilling til det Stående Udvalg om kapacitetsudvikling og faglige netværk (EFTERSENDT) B) Informationsbrev til netværkene C) Ansøgning fra NGO FORUMs arbejdsgruppe om støtte til initiativ om vækst og beskæftigelse D) Samlet indstilling fra indstillingsudvalget 2. Andre punkter Det humanitære underudvalg (Bilag E og F): Jann Sjursen fortalte kort at underudvalget har afholdt det første møde og satser på ca. fire møder om året. Første opgave for underudvalget har været at udpege tre NGO repræsentanter til det humanitære kontaktudvalgs arbejde med samtænkningspapiret. Jann Sjursen blev valgt som formand for det Humanitære Underudvalg. Opfølgning på årsmødet (Bilag G-H): Valg af næstformand: Der var i dagsorden lagt op til at formand for det humanitære underudvalg også bliver næstformand i NGO FORUM. Dette forslag blev kort diskuteret og blev afvist. Jann Sjursen blev valgt som næstformand i sin egen kapacitet og ikke fordi han er formand for det Humanitære Underudvalg. Årlig politiker debatarrangement med Danske Universiteter (DU): Der var bred opbakning til forslaget om at afholde et årligt tilbagevendende politiker debatmøde i april. Pernille melder dette tilbage til DU hurtigst muligt. Side 6 af 7

7 Indstilling af danske NGO repræsentanter til den danske Busan delegation: Vagn fortalte at dette punkt ikke længere var relevant. Repræsentant fra UM har fortalt, at den officielle danske delegation sandsynligvis bliver reduceret til 5 personer og som resultat af krediteringsprocessen er der allerede tre danske civilsamfundsrepræsentanter udvalgt. Vagn konkluderede, at NGO FORUM ikke arbejder videre med dette og mødedeltagerne tog dette til efterretning. Meddelelser: Marie Louise Gotholdt gav en kort opsummering fra møde med UM og konsulenter om evalueringen af CSO engagement in policy dialogue. Det var klart at evalueringen skal ske i syd med fokus på syd partnerne, men deltagerne havde på mødet understreget, at det var vigtigt at kigge på de danske NGOers rolle i forhold til at monitorerer initiativer i syd. I forhold til pressedebat med S og SF (om bistandsmidler og sikkerhed) fortalte Vagn, at han på baggrund af NGO FORUMs 7 notater udarbejdet i november 2009 har udtalt sig i pressen som formand for NGO FORUM. Efterfølgende var nogle organisationer inviteret til møde med SF, hvor Vagn også havde henvist til notaterne Bilag E) Kommissorium for det Humanitære Underudvalg F) Referat fra etablerende møde i det Humanitære Underudvalg den G) Referat fra årsmøde H) Vedtægter inkl. rettelser i forhold til diskussion på årsmøde I) Referat (udkast ikke godkendt) fra møde med UM og konsulenter om evalueringen af CSO engagement in policy dialogue 3. Eventuelt: Erik Vithner fortalte at ministeriet lige har afsat 4,5 mio. til en kampagne om dansk bistand. Kampagnen er sendt ud i udbud til konsulent firmaer. VBN har først lige for nyligt fået information om initiativet og Erik forholdt sig uforstående overfor dette, når man tager DANIDAs egen involvering i VBN kampagnen i betragtning og de meget rosende ord, som VBN har fået med på vejen. Erik ønskede også at gøre opmærksom på CIVICUS world assembly som afholdes september og er et interessant sted at mødes. Birgitte nævnte at FKN også deltager. I forlængelse af det tidligere punkt for valg af formand for det humanitære underudvalg, nævnte Filip Buff Pedersen at Mission Øst var blevet valgt til som NGO repræsentant i referencegruppen for udvikling af det nye samtænkningskoncept. Han understregede, at UM har ønsket at det skal være en forholdsvis lukket proces i det humanitære kontaktudvalg og først til sidst vil der være mulighed for at NGO FORUM kan kommentere. Det blev efterfølgende understreget, at dette er et godt billede af den manglende reel indflydelse der er, da processerne omkring udarbejdelsen af strategier, politikpapirer, køreplaner etc. er meget brede i starten, men meget lukkede i enden. Nye mødedatoer: Mandag den 29. august kl : Ordinært møde (bl.a. godkendelse af oplæg til ny struktur for netværkspuljen, diskussion af NGO FORUMs valg kampagne, og VBN vil gerne have punkt på om kampagnen i 2012 og 2013) Tirsdag den 4. oktober kl : Ordinært møde Onsdag den 16. november kl : Ordinært møde (godkendelse af ansøgninger til kapacitetsudvikling, ) Side 7 af 7

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14

Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 Møde i Koordinationsudvalget fredag d. 28. november kl. 10 til 14 I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Udkast til referat i henhold til dagsorden Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere Vester Nebel Skole Dato 18. februar 2011 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Nuværende status i det Stående Udv.

Nuværende status i det Stående Udv. NGO FORUMs årsmøde 16. maj 2013 Der vil på årsmødet stilles forslag om vedtægtsændringer i forhold til valg til NGO FORUMs Stående Udvalg. Hvis forslaget bliver godkendt, vil alle NGO FORUMs medlemsorganisationer

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Indledning Side 3 3. Mission, vision og målsætning Side 3 4. Prioriteter Side 4 4.1. Sårbarhed Side

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere