Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011"

Transkript

1 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik), Margit Thomsen (Kontorchef, kontor for Miljø, Energi og Klima) og Erik Nærå-Nicolaisen (Souschef og tovholder på strategiarbejdet om miljø, energi og klima) deltog i mødet for at indlede dialogen med NGO FORUM i forhold til arbejdet med køreplanen for prioriteteområdet Miljø og Klima. Vagn Berthelsen bød som formand for NGO FORUM velkommen og gav ordet til Ib Petersen, som indledte med at understrege, at der er kommet en ny strategi og det skal man kunne se. Det har derfor været en meget høj prioritet at få lagt rammen for det fremtidige arbejde, så der bliver en forskel. Forskellen vil allerede kunne ses i det forslag til den nye finanslov, som præsenteres i slutningen af august. Ib Petersen gik videre med at fortælle at køreplanerne er operative og administrative retningslinjer for hvert af de fem strategiske områder, som er beskrevet i strategien. UM har lige offentliggjort køreplanen for køn og ligestilling og der kommer meget snart en køreplan for demokrati og rettigheder samt vækst og beskæftigelse. Køreplanen for miljø og klima skal udarbejdes som det sidste område. Den sidste handlingsplan for området er fra 2005 og her ligger der allerede en del instrumenter, som ikke planlægges at skulle revideres. Der har været en del andre aktiviteter og derfor er de ikke kommet i gang så tidligt, som de gerne ville. I forhold til processen nævnte Ib Petersen, at der efter sommerferien vil blive indkaldt til rundbordssamtaler, som også vil inkludere civilsamfundet (NGOer). Han understregede at det er vigtigt at der er rigtige partnere med i diskussionerne. Ib Petersen afsluttede med en understregning af at der er stadig mere fokus på at bistanden skal være katalysator, der sætter andre og større processer i gang dette ser han som et paradigmeskift. Margit Thomsen gik videre med at understøtte, at der med rundbordssamtalerne vil blive lagt op til en dynamisk dialog i forhold til udarbejdelsen af køreplanen, men understregede samtidig at det er et klart mål at blive færdig med køreplanen i slutningen af året. Der vil for rundbordssamtalerne være fokus på diskussion af en række konkrete spørgsmål (ikke konkrete tekstoplæg) efterfølgende vil UM trække det ud fra diskussionerne, som kan bruges. Omstilling til grøn økonomi i udviklingslandene vil være et helt centralt tema og Margit understregede, at det er vigtigt at udviklingslandene får mulighed for at leap frogge i deres egen udviklingsproces. Særlige temaer som vil blive set på i arbejdet med køreplanen er: - Fødevaresikkerhed - Urbanisering (transport, affaldshåndtering etc.) - Private sektors rolle. Overførsel af dansk viden og grøn teknologi. Samspillet mellem civilsamfund og den private sektor. - Finansieringsformer (offentlig og privat (sam)finansiering) Margit Thomsen afsluttede med at stille mødedeltagerne følgende spørgsmål, som hun meget gerne ville Side 1 af 7

2 have nogle tilbagemeldinger på: Hvordan ser I på muligheden for at inkludere grøn økonomi i egne strategier? Hvordan kan man etablere samarbejde mellem forskere, civilsamfund, den private sektor etc.? Hvordan ser i nye finansieringsformer? Erik Nærå-Nicolaisen fik mulighed for at understrege at køreplanen udarbejdes indenfor rammerne i strategier dvs. med udgangspunkt i beskrivelsen af prioritetsområdet miljø og klima. Køreplanen leverer det analytiske grundlag samt redegør for hvordan miljø, energi og klima er linket til udviklingspolitik. Erik Nærå-Nicolaisen konfirmerede ligeledes at rundbordssamtalerne vil have fokus på emner indenfor området. Til sidst understregede han, at partnerskaber mellem NGOer og private virksomheder som det diskuteres i forhold til området vækst og beskæftigelse også gælder på dette område, men at der skal tænkes mere over hvordan disse partnerskaber ser ud i forhold til miljø og klima. Kommentarer og input til Margits spørgsmål: I tilbagemeldingerne blev det bl.a. pointeret, at det er godt at høre formuleringer der vidner om en forståelsesramme der kæder miljø og udvikling sammen (det er ikke to forskellige ting). Strategien understreger at naturressourcerne skal udnyttes bæredygtigt og der blev opfordret til at man også holder dette fokus i køreplanen. Der blev spurgt til, hvordan UM tænker sammenhæng mellem nord og syd ex. hvordan vores indkøb i nord påvirker certificering etc. Spørgsmålet blev suppleret med en kommentar om, at der er fare for at glemme, at det er en bredere udviklingsdagsorden og ikke kun grøn økonomi der bør diskuteres. Den bredere dagsorden betyder også, at vi i nord skal kigge på vores egen ressourceforbrug ellers ender det i symptom behandling i udviklingslande. Der var flere der var glade for at høre, at der også kommer fokus på det brune miljø (urbanisering, affaldshåndtering etc.) idet det giver en bredere indgang. Ib Petersen responderede ved at påpege, at er en større og større del af klodens befolkning lever i det urbane miljø. Denne befolkningsgruppe bliver de nye forbrugere og derfor er de vigtige i de fremtidige indsatser. Han ser ingen modsætning mellem at arbejde for bæredygtig udvikling af naturressourcerne (det grønne miljø) og urbaniseringen (det brune miljø) og mener, at det er vigtigt at have fokus på begge. Men han erklærede sig enig i, at det er vigtigt at diskutere hvordan vi definerer bæredygtig udvikling anno 2011 og understregede, at når vi snakker bistand, så skal den være fattigdomsorienteret. Margit Thomsen ser gerne, at man kan hjælpe landene med at få etableret mekanismer til certificering. Yderligere kommentarer fra deltagerne: Den efterfølgende runde af kommentarer blev indledt med en understregning af, at der kan være meget store interesser på spil i den private sektor og derfor kan det være svært at etablere partnerskaber mellem NGO og virksomhed. Det blev opfordret til at være opmærksomme på de sammenhænge mellem nord og syd og kohærens mere generelt og kraftigt opfordret til at holde fast i bredden i den kommende dialog ved at huske at inkludere de små organisationer. Endelig blev der spurgt til, hvordan UM tænker at afhjælpe de klimarelaterede humanitære behov, der oftest rammer de fattige på landet hårdest. Margit Thomsen lagde ud med at spørge om det ikke er en del af gamet, at der sidder private firmaer og lobbier? Hun gik derefter videre med at påpege, at vi skal kigge på det vi går ud og laver i syd og så det vi gør herhjemme (import). Og vi skal fortsat kigge på hvordan det spiller ind på hinanden. Erik Nærå-Nicolaisen fortalte at klimatilpasning allerede nu indarbejdes i katastrofesammenhæng. Som et eksempel nævnte han at de inkluderer kapacitetsopbygning (på klimatilpasning) af ministeriel personale i forbindelse med indsatser. Derudover tænkes klimatilpasning ind i forhold til naturressourceforvaltningen og han påpegede at dette også er nævnt andet steds i strategien. Til sidst nævnte Ib Petersen at EU også er vigtigt for at løfte dette område og styrke kohærensen og ser, Side 2 af 7

3 i forbindelse med formandskabet, en mulighed for at influere arbejdet med EU's nye udviklingspolitik. Sidste kommenterer fra mødedeltagerne var en kommentar om at man skal passe på, at der ikke kommer alt for meget fokus på privatsektoren og finansieringen, men holde fokus på den ramme der er beskrevet i strategien. Dette blev suppleret med en understregning af, at det er vigtigt at have fokus på den globale kontekst, hvor der er kamp om ressourcer, råderum etc. Det er kampe vi vil se de næste rigtig mange år og derfor skal det også med. Det spiller også ind i processen omkring Rio+20 og det skal der tages højde for. Ib Petersen understregede at kampen om ressourcer er en integreret del af dette og han ser en stor fælles opgave i at få det kommunikeret. Udarbejdelsen af køreplanen tiltænkes at involvere en række forskellige ministerier. Afslutningsvis understregede Margit Thomsen at processen hen mod den færdige køreplan vil være en række høringsmøder/rundsbordsdiskussioner, udarbejdelse af udkast til køreplanen som fremlægges for styrelsen og derefter afsluttes. Dog blev det også nævnt at Udenrigsudvalget evt. også vil få mulighed for at kommentere. Der er endnu ikke fastlagt datoer og antal rundbordsdiskussioner men hun slog fast, at det bliver mindre fora og ikke en række store møder. Ordinært møde: Til stede 1. ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), Danske Handicaporganisationer (Karen Reiff), DMR-U (Karen Swartz Sørensen), Folkekirkens Nødhjælp (Birgitte Qvist-Sørensen), GV (Thomas Ravn-Pedersen), IBIS (Vagn Berthelsen), Mellemfolkeligt Samvirke (Frans Mikael Jansen, Helene Ellemann-Jensen), Projektrådgivningen (Erik Vithner), UFF (Else Hanne Henriksen), Verdens Skove (Karin Elisabeth Lind), WWF Verdensnaturfonden (Elisabeth Kiørboe). Faste observatører: Dansk Røde Kors (Marie Louise Gotholdt), Mission Øst (Filip Buff Pedersen), Referent: Pernille Tind Simmons, NGO FORUM I. Nye prioriteter og struktur for netværkspuljen (Bilag A eftersendes og Bilag B): Vagn indledte med en opridsning af processen der lå forud for det samlede indstilling udarbejdet af Vagn, Erik Vithner og Pernille Tind Simmons med input fra netværksstyregruppeformænd. På NGO FORUMs årsmøde blev den overordnede ramme for de nye strategiske prioriteter godkendt og den 8. juni blev der afholdt en workshop med formålet at konkretisere oplægget. På basis af diskussionerne og konklusionerne fra konkretiseringsworkshoppen er der udarbejdet et konkret samlet forslag til temaer og struktur for de tre prioriteter, samt hvordan man sikrer sammenhæng på tværs. Vagn forudså, at der ville blive mest diskussion omkring forslaget til modellen for den 3. prioritet og understregede at den konkrete model i indstillingen er udarbejdet af netværkenes styregruppe formænd (m/k). Han fortalte, at Pernille var blevet bedt om at udarbejde et alternativt forslag, som han ville udlevere senere. Derefter gennemgik han indstillingen og lagde op til kommentering på hvert af de tre fælles strategiske prioriteter: 1. Globale tendenser. Kort gennemgang og kommentarer Der var generel enighed om, at forslaget om ansættelse af en fuld tids akademiker i NGO FORUM og understregningen af at hvert emne skal have en lead organisation bakket op af en arbejdsgruppe giver en god balance. I forhold til forslagets oplæg om 2-3 hovedemner pr. år (frem for kun ét) blev der argumenteret for, at det er vigtigt ikke at ende i en situation hvor akademikeren sidder og driver det hele. Ideen er at det drives af arbejdsgrupper og dem som arbejder, får ressourcer. Tiden fra den akademiske Side 3 af 7

4 medarbejder går til den eller de arbejdsgrupper, der er aktive. Vagn konkluderede, at der var opbakning til indstillingen på den første fælles strategiske prioritet, som dermed godkendes og der blev givet grønt lys til at starte ansættelsesprocessen for en akademisk medarbejder. 2. Læring og metodeudvikling Erik Vithner gav en kort introduktion hvor han bl.a. henviste til de forskellige møder, som har været holdt i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til de nye fælles strategiske prioriteter og den efterfølgende konkretiseringsworkshop. Han understregede, at Projektrådgivningen byder ind i forhold til denne prioritet fordi der ikke har været andre der har meldt sig, at der har været en bekymring om at NGO FORUM bliver for stor og så fordi det ligger meget godt i linje med Projektrådgivningens eget arbejde. Der blev kommenteret på at Projektrådgivningen (PR) normalt kun har tilbud for deres medlemmer men i dette tilfælde lægges der op til at både medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage hvordan tænkes det gennemført? Erik fortalte, at der er nogle maget faste rammer for PRs andre aktiviteter. Da initiativet for denne prioritet vil se meget anderledes ud end de andre aktiviteter, er Erik overbevist om, at det godt kan lade sig gøre at differentiere udbuddene. Der blev kommenteret på forudsætningen om, at denne prioritet skal placeres hos PR. Nogle deltagere udtrykte at de principielt godt kunne have været NGO FORUM som tog lead på denne prioritet, hvor andre synes, at det var godt at man ikke bygger et stort NGO FORUM. Som respons på kommentarerne fortalte Erik at PR vil lægge stor vægt på samarbejde og koordinering med NGO FORUM og nævnte, at det måske kan inkluderer ideerne om en form for kontorfællesskab med NGO FORUM i København. Der var generel opbakning til forslaget om at placere dette hos PR. Indstillingen for den anden fælles strategiske prioritet godkendes. Som en del af diskussionen blev det understreget, at der internt i NGO-miljøet bør bruge lokaler hos de andre medlemsorganisationer og ikke eksterne lokaler. Ved at låne eller leje hos hinanden sikre man den interne støtte. Der var villighed til at have dette i tankerne, når der planlægges, men ingen entydig aftale blev indgået. 3. Tværgående og specifikke temaer: Tore Asmussen præsenterede modellen for den 3. prioritet. Han understregede at modellen bygger på det fortsatte behov for en koordinator, men at der langt større fokus på projekter på tværs, selvom der også er muligt at de individuelle netværk søger støtte. Han stillede selv spørgsmålet om man ikke med denne model spreder sig for tyndt men argumenterede for, at det med denne model kun vil være de netværk som kan klare sig med 10 timers koordinator der overlever. Den første kommentar til modellen stillede sig uforstående overfor rationalet i forhold til at man stadigvæk fastholder faglige netværk når der ellers lægges vægt på støtten til aktiviteter på tværs. Derudover var der behov for afklaring i forhold til nye netværk. Der blev fra anden side efterlyst lidt mere kant og understreget, at der i modellen er spredt for tyndt ud. Vagn nævnte at Pernille havde regnet på modellen og kommet frem til at denne model i 2012 ville koste minimum kr. i koordination (inkl. administration og revision). Tore erkendte, at det ikke er et fuldstændig gennemarbejdet forslag. I forhold til nye netværk, så er det inkluderet at de har mulighed for at få støtte og det erkendes, at det måske kræver mere end 10 timers koordinator timer/uge. I forhold til beløbet til aktiviteter så Tore ikke et problem i det beløb der var blevet Side 4 af 7

5 fremlagt af Vagn - medlemmer kan ofte selv medfinansierer aktiviteterne. Der blev i efterfølgende diskussion udtrykt sympati for Tores pointe om, at det kun er de netværk der også har aktiv deltagelse fra deres medlemmer, som vil kunne overleve. Med 10 timers koordinator tid pr. uge har man ikke fuld tids koordinatorer til at trække det hele. Vagn præsenterede en alternativ model B, som også blev delt rundt. I denne model er tematikken det som afgør, om og hvor meget støtte man får. Erik kommenterede at man var nået et stykke vej på konkretiseringsworkshoppen den 8. juni, hvor man bl.a. havde forpligtet sig mere på en fælles platform og derfor fandt han det ærgerligt, at der ikke var forhandlet en model på plads inden dagens møde. Den alternative model B er dog heller ikke gennemarbejdet og der er brug for en alternativ model med modifikationer. Tore konstaterede at model B er reel nedlæggelse af netværkene med årsmøde, medlemmer etc. Der blev efterfølgende efterspurgt en afklaring på, hvad det er det Stående Udvalg vil med den nye model. Hvis det handler om bekymring om at netværkene er forever, så kan man give de eksisterende netværk 1 år til at lave en exit strategi og kigge på det. Det blev nævnt at modellen med en lead organisation for netværkene (de specifikke temaer) har fungeret godt, men der er måske brug for færre netværk og en anden bevillingshorisont. Det blev understreget, at den endelige model vil og skal være et politisk kompromis med udgangspunkt i det Stående Udvalg. Mandatet er i NGO FORUMs Stående Udvalg og ikke hos dem, som har været kaldt ind til workshops. Der er behov for at udarbejde et kompromisforslag, hvor det også fremgår hvordan NGO FORUM ser sin egen rolle i forhold til dette område. Yderligere blev det kommenteret, at man ikke bare skal holde fast i noget og fortsætte business-as-usual. Der er behov for at finde et kompromis og mandatet ligger i det Stående Udvalg. Det blev understreget at driften af netværkene har været for tung og at der i dag bruges for mange kræfter på årsmøder, at holde gang i styregrupper etc. Yderligere kommentarer gik på, at det ikke er en koordinator 10 timer/uge der giver energien. Netværkene nedlægges ikke, men der skal kunne søges støtte der hvor energien er. Endelig blev det understreget at folk på gulvet skal kunne mødes. Netværkene skal bevares i en eller anden form og det er vigtigt at passe på dynamikken. Konklusion: Der var generel opbakning for, at der skal mere dynamik på tværs men forskellige holdninger til om og hvordan man sikrer støtte til netværkene. Vagn konstaterede, at der på mødet ikke kunne tages beslutning om en model. Han understregede, at der ikke er tid/råd til at sende medarbejdere til alle de aktiviteter der i dag arrangeres af netværkene, at der ikke skal være 6 netværk der pr. automatik kører videre, at der skal være fokus på tematikkerne og at det er disse tematikker som afgør, hvor meget støtte der gives. Alle kan blive ved med at mødes, men ikke nødvendigvis med støtte fra NGO FORUM. Vagn konkluderede, at der skal arbejdes videre med en model der tager fra model A og B. Den endelige model skal have en skarpere prioritering, mindre bureaukrati og fokus på tematikker og en fælles kommunikationsplatform i modsætning til en fokus på netværk. Der meldes allerede nu ud til netværkene at der i efterårets ansøgningsrunde vil være fokus på støtte til tematikkerne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jann Sjursen, Thomas Ravn-Pedersen, Birgitte Qvist-Sørensen, Projektrådgivningen, og Vagn Berthelsen. Arbejdsgruppen kommer med et endeligt oplæg som der kan tages stilling til på næste møde i det Stående Udvalg den 29. august. Side 5 af 7

6 II. Behandling og godkendelse af ansøgninger om kapacitetsopbygning (Bilag C): Helene Ellemann-Jensen (MS) fra indstillingsudvalget henviste til den udsendte samlede indstilling og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer. Det blev nævnt at Fiskerifagligt Netværk vist nok også søger om støtte i Concord og at det er vigtigt at undgå at samme aktiviteter får støtte flere steder. Pernille nævnte at Concord ikke giver aktivitetsstøtte til kapacitetsudvikling men lovede at checke med FFN inden den enlige godkendelse gives. Den samlede indstilling følges uden ændringer for alle tre ansøgninger under forudsætning af, at der ikke sker en dobbelt finansiering i forhold til FFNs aktiviteter. Pernille har efterfølgende checket med FFN, som overvejer at søge støtte fra Concord til en opfølgende konference i 2012 under formandskabet en aktivitet som ikke er inkluderet i deres ansøgning til NGO FORUM. III. Ansøgning om støtte til initiativ om Vækst og Beskæftigelse (Bilag D): Det blev kommenteret at ansøgningen om vækst og beskæftigelse bør behandles og ses, som en del af den overordnede prioritering 1 globale tendenser. I ansøgningen er der fokus på surveyen men det er vigtigt at der indskrives mere om kapacitetsudvikling og så bør der inkluderes mere om kritiske partnerskaber. Karin Elisabeth Lind henviste til en partnerskabsrapport fra CBS: Konklusion: Vagn takkede for relevante kommentarer. Ansøgningen blev godkendt og arbejdsgruppen arbejder videre med det. Verdens Skove og MS meldte sig til arbejdsgruppen. Bilag: A) Indstilling til det Stående Udvalg om kapacitetsudvikling og faglige netværk (EFTERSENDT) B) Informationsbrev til netværkene C) Ansøgning fra NGO FORUMs arbejdsgruppe om støtte til initiativ om vækst og beskæftigelse D) Samlet indstilling fra indstillingsudvalget 2. Andre punkter Det humanitære underudvalg (Bilag E og F): Jann Sjursen fortalte kort at underudvalget har afholdt det første møde og satser på ca. fire møder om året. Første opgave for underudvalget har været at udpege tre NGO repræsentanter til det humanitære kontaktudvalgs arbejde med samtænkningspapiret. Jann Sjursen blev valgt som formand for det Humanitære Underudvalg. Opfølgning på årsmødet (Bilag G-H): Valg af næstformand: Der var i dagsorden lagt op til at formand for det humanitære underudvalg også bliver næstformand i NGO FORUM. Dette forslag blev kort diskuteret og blev afvist. Jann Sjursen blev valgt som næstformand i sin egen kapacitet og ikke fordi han er formand for det Humanitære Underudvalg. Årlig politiker debatarrangement med Danske Universiteter (DU): Der var bred opbakning til forslaget om at afholde et årligt tilbagevendende politiker debatmøde i april. Pernille melder dette tilbage til DU hurtigst muligt. Side 6 af 7

7 Indstilling af danske NGO repræsentanter til den danske Busan delegation: Vagn fortalte at dette punkt ikke længere var relevant. Repræsentant fra UM har fortalt, at den officielle danske delegation sandsynligvis bliver reduceret til 5 personer og som resultat af krediteringsprocessen er der allerede tre danske civilsamfundsrepræsentanter udvalgt. Vagn konkluderede, at NGO FORUM ikke arbejder videre med dette og mødedeltagerne tog dette til efterretning. Meddelelser: Marie Louise Gotholdt gav en kort opsummering fra møde med UM og konsulenter om evalueringen af CSO engagement in policy dialogue. Det var klart at evalueringen skal ske i syd med fokus på syd partnerne, men deltagerne havde på mødet understreget, at det var vigtigt at kigge på de danske NGOers rolle i forhold til at monitorerer initiativer i syd. I forhold til pressedebat med S og SF (om bistandsmidler og sikkerhed) fortalte Vagn, at han på baggrund af NGO FORUMs 7 notater udarbejdet i november 2009 har udtalt sig i pressen som formand for NGO FORUM. Efterfølgende var nogle organisationer inviteret til møde med SF, hvor Vagn også havde henvist til notaterne Bilag E) Kommissorium for det Humanitære Underudvalg F) Referat fra etablerende møde i det Humanitære Underudvalg den G) Referat fra årsmøde H) Vedtægter inkl. rettelser i forhold til diskussion på årsmøde I) Referat (udkast ikke godkendt) fra møde med UM og konsulenter om evalueringen af CSO engagement in policy dialogue 3. Eventuelt: Erik Vithner fortalte at ministeriet lige har afsat 4,5 mio. til en kampagne om dansk bistand. Kampagnen er sendt ud i udbud til konsulent firmaer. VBN har først lige for nyligt fået information om initiativet og Erik forholdt sig uforstående overfor dette, når man tager DANIDAs egen involvering i VBN kampagnen i betragtning og de meget rosende ord, som VBN har fået med på vejen. Erik ønskede også at gøre opmærksom på CIVICUS world assembly som afholdes september og er et interessant sted at mødes. Birgitte nævnte at FKN også deltager. I forlængelse af det tidligere punkt for valg af formand for det humanitære underudvalg, nævnte Filip Buff Pedersen at Mission Øst var blevet valgt til som NGO repræsentant i referencegruppen for udvikling af det nye samtænkningskoncept. Han understregede, at UM har ønsket at det skal være en forholdsvis lukket proces i det humanitære kontaktudvalg og først til sidst vil der være mulighed for at NGO FORUM kan kommentere. Det blev efterfølgende understreget, at dette er et godt billede af den manglende reel indflydelse der er, da processerne omkring udarbejdelsen af strategier, politikpapirer, køreplaner etc. er meget brede i starten, men meget lukkede i enden. Nye mødedatoer: Mandag den 29. august kl : Ordinært møde (bl.a. godkendelse af oplæg til ny struktur for netværkspuljen, diskussion af NGO FORUMs valg kampagne, og VBN vil gerne have punkt på om kampagnen i 2012 og 2013) Tirsdag den 4. oktober kl : Ordinært møde Onsdag den 16. november kl : Ordinært møde (godkendelse af ansøgninger til kapacitetsudvikling, ) Side 7 af 7

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere