BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE"

Transkript

1 BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

2 KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette Boye, projektchef, urban designer Christine Haastrup Pedersen, arkitekt metopos + Bascon Åboulevarden Aarhus C

3 INDHOLD Introduktion Birkerød Bymidteplan Birkerød Bymidte Områdeseminar Deltagernes fremtidige ønsker for Birkerød Borgermøde, Visionsdug og Idébank Deltagernes fremtidige ønsker for Birkerød Fokusgruppemøde Deltagernes fremtidige ønsker for Birkerød Analyse Bebyggelsesstruktur Byfunktioner Nye anvendelsesmuligheder Grønne og blå strukturer Tilgængelighed Byrum Pladser Passager Forløb Fokusområder Links og referencer Læsevejledning Følgende dokument indeholder en kort indledende beskrivelse af arbejdet med Birkerød Bymidteplan. Efterfølgende sammenfattes inddragelsesprocesser foretaget i forbindelse med kortlægning af Birkrød Bymidte. Inddragelsesprocessen omfatter områdeseminar, borgermøde, idébank og fokusgruppemøde. Analysen forholder sig til udvalgte områder og temaer og er struktureret med en overordnet beskrivelse, beskrivelse af barrierer, potentialer og anbefaling. Anbefalingerne opsamles og udvælges sidst i dokumentet.

4 INTRODUKTION Birkerød Bymidte Rudersdal Kommunes formål med udarbejdelse af bymidteplan for Birkerød er at understøtte et levende by- og handelsliv i bymidten fremadrettet, samt at sætte fokus på bymidtens funktion som både kommercielt og kulturelt center. Bymidteplanen har til hensigt at vise, hvilke tiltag og aktiviteter kommunen og andre med fordel kan udføre i Birkerød Bymidte på kort og på lang sigt. Forud for bymidteplanen har ICP (Institut for Centerplanlægning) udarbejdet detailhandelsanalyse for kommunen, for derved at skabe beslutningsgrund for bymidtens udvikling inden for handel. Udviklingen af Birkerød Bymidte er sat i gang med centerbyggeriet ved Stationsvej, som vil huse detailhandelsbutikker og boliger. Birkerød Bymidte udviklingsproces Udviklingen af Birkerød Bymidte består af tre faser: Fase 1: Kortlægning og analyse Fase 2: Bymidteplan Fase 3: Kommentar og forandring Nærværende dokument er udarbejdet i fase 1. Nedenstående er en kortfattet beskrivelse af de enkelte faser. Fase 1: Kortlægning og analyse Nærværende sammenfattende analyse tager udgangspunkt i kortlægninger af Birkerøds strukturer og byrum, samt kortlægning af Borgernes Birkerød gennem inddragelse af borgere på borgermøde og fokusgruppemødet, og desuden kortlægning af kommunens områders viden og planer for Birkerød Bymidte. Den samlede analyse er således en opsamling af kortlægninger og fokusgruppeinterviews, og ud fra analysen prioriteres indsatserne og fokusområder for bymidteplanen i samråd med Rudersdal Kommune. Fase 2: Bymidteplanen Fase 2 indebærer en samlet bymidteplan, der præsenterer en overordnet vision og et projektkatalog med delelementer/deltiltag. Planen tager stilling til en evt. afgrænsning af bymidten og det sidste stykke af gågaden, til fysiske fokuspunkter i bymidten og etablering af forbindelser. Samlet peger projektkataloget på, hvordan visionen kan realiseres. Bymidteplanen kommer i høring internt i kommunen. Fase 3: Kommentarer og forankring I fase 3 offentliggøres bymidteplanen for borgerne i offentlig høring i 10 uger. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Kortlægning og analyse Bymidteplan Forankring okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. 4

5 SJÆLSØ ESKEMOSE SKOV ULERNE LANGEDAM RUDE SKOV BIRKERØD SØ BISTRUP HEGN GOLFBANEN 5

6 BIRKERØD BYMIDTE Birkerød Bymidtes kontekst Birkerød Bymidtes geografiske placering i forhold til attraktioner, som natur, kultur og storby giver gode muligheder for borgerne. Helt særlig er nærheden til naturskønne områder med varierede landskaber og dyreliv; Ulerne, Sjælsø og Rude Skov. HILLERØD 15 MIN. ULERNE SJÆLSØ BIRKERØD BYMIDTE ESKEMOSESKOV RUDE SKOV Fra Birkerød Station er der kort transporttid til storbyfacaliteter i København, Hillerød og Lyngby, det tager hhv. 30, 15 og 10 min. med S-tog. De større byer forsyner Birkerøds borgere med arbejdspladser, større indkøbsmuligheder og særlige kulturtilbud. Nærheden gør det attraktivt at bo i Birkerød, men storcentre i Hillerød og Lyngby er også konkurrenter til byens handels-, kultur- og byliv. GOLF- BANE KØBENHAVN 30 MIN. FURESØ Birkerød Bymidte geografisk placering Birkerød Bymidte Lokaliseret inden for bymidten er en række spredte kulturtilbud og handelstilbud centreret i gågaden. Det grønne parkstrøg udgør et unikt rekreativt tilbud, der enkelte steder er integreret med legeaktiviteter og kunstaktiviteter, samt forbindelse til de større naturområder. Bylivet foregår i dag omkring kulturinstitutionerne og i Hovedgaden, som har gågadestatus. BOLIGER Bymidten har offentlige tilbud, som folkeskole, SFO, ungetilbud, bibiliotek, plejecenter, administrationskompleks med kommunale forvaltninger, borgerservice og posthus. Kulturarven er synlig i bymidtens gamle middelalderby, der centrerer sig omkring kirken med enkelte bevarede bindingsværkshuse og præstegården beliggende i Birkerød Gl. Præstegårdshave. Den industrielle historie vidner om Birkerød som center for fire teglværk, hvilket giver sig tilkende gennem byens mange rødstensbyggerier. Birkerøds kulturarv tilfører bymidten identitet og stemning. PARK GYMNASIUM Bolig Rekreation/grønt Kultur og idræt Uddannelsesintitutioner Kommunale tilbud Handel Bolig/erhverv med handel i stueetagen 6 Attraktioner og tilbud i Birkerød Bymidte

7 Kulturhuset Mantziusgården tilbyder bl.a koncerter, teater, musicals, revy og musikskolekoncerter. Bylivet i Hovedgaden Handelslivet i Hovedgaden Kirken og bindingsværkshus fra den oprindelige middelalderby Kunstforeningen har til huse i Birkerød Gl. Præstegård, der ligger i Birkerød Gl. Præstegårdshave, som en del af parkstrøget. Birkerød Sø i gåafstand fra bymidten. Søen ligger syd for parkstrøget. 7

8 OMRÅDESEMINAR Områdeseminar Der er afholdt områdeseminar 5. september 2011 på tværs af kommunens forvaltningsområder. Formålet var videndeling og udveksling af idéer vedrørende Birkerød Bymidte med afsæt i forvaltningernes ansvarsområder. Deltagerne i seminaret var repræsentanter for henholdsvis Byplanområdet, Kulturområdet, Psykiatri og Handicap-området, Børneområdet, Teknik og Miljø-området og Ældreområdet. Spørgsmål Deltagerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål: Hvilke særlige temaer eller geografiske områder skal bymidteplanen sætte fokus på? Hvilke synergier og samarbejdsmuligheder kan skabes på tværs af områderne i forhold til at nå fokusområderne? Teknik og Miljø-området Væsentligste indsatser i Birkerød: Vej Styrk trafiksikkerhed (trafikomlægning) Tryghed Tilgængelighed (cykelstier, krydsomlægning mm.) P-pladser (der er tilstrækkelig p-plads i dag) Park Handlingsplan for Cathrinelystparken (inkl. legeplads) Blomster i byen Ophold for unge Renovering af belægning ved kirken Rudersdal Ejendomme Ny børneinstitution (1000 m 2, Dagtilbuds Masterplan) Teglportens fremtid. Hel eller delvis flytning. Generelt (bl.a. Teglporten): etablering af boligområder Aktivitetscenterets nye placering (Toftevangskolen) Den Gl. Politistation Administrationscenterets fremtid Gågadens forfald Overdækning af torv Fokus på de særlige, gode forhold i Birkerød (skolens placering, mange p-pladser, tæt på Hovedgaden) Sikkerhed, tryghed og tilgængelighed for blød trafik Børneområdet Væsentligste indsatser i Birkerød: Fortsat tilpasning af pladser i forhold til faldende børnetal Bygning af nye børnehuse Lyngborghave og bymidten samt sammenlægninger Forbedre læringsmiljøer Kulturområdet Ideer til kommende kultursatsninger: Udvikling af større kultur-/idrætsevents Udvikling af tiltag i og omkring parkområderne Udvikling/udbygning af kultur/erhvervsarrangementer Videre udvikling af Mantzius-komplekset Udvikling af tiltag omkring præstegårdshaven Udvikling af urbant aktivt ungemiljø - evt. ved Birkerød Idrætscenter Etablering af kunstrute Udvikling af virtuelle hotspots for unge, museer, kunst, uddannelse etc. Udvikling af koncept for hotspots med fx el-udtag, til fx kulturelle oplevelser i byrummet Udvikling af området ved biblioteket weekend åbent, cafémiljø el. lign. Ældreområdet Væsentligste indsats i Birkerød: Teglporten som sundheds-, aktivitets- og træningscenter Formål: At være sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende Teglporten som sundhedscenter for alle aldersgrupper Aktivitetscenter Træningscenter - fitnesscenter Åben café Flere attraktive ældreboliger Læge / speciallægepraksis, klinikker mm. Frivilligcenteret Psykiatri- og handicapområdet De tre væsentligste indsatser i Birkerød: Lokaler med tryg adgangsvej som kan rumme funktionerne i RAS* og Ruder ES** Flere borgere benytter Rusmiddel- Rådgivning samt lettere mulighed for samarbejde mellem Rusmiddel- Rådgivning og de sociale områder i forvaltningen. Større handicaptilgængelighed * RAS er administrativ base for driften af 7 bofællesskaber, 2 væresteder, 1 døgntilbud, bostøtte samt ledsagelse. ** Ruder Es er et aktivitets- og værested med café for voksne borgere med udviklingshæmning. Byplanområdet De tre væsentligste indsatser i Birkerød: Tilgrænsende områder til bymidten, f.eks. Kongevejen og Søndervangen (synliggørelse af hovedgaden / centerområdet, forskønnelse, omdannelse) Forbindelsen mellem Birkerød Station og Hovedgaden, samt stationsforpladsen Implementering af bymidteplanen (kommuneplan, lokalplaner) 8

9 Konklusion De samlede fokusområder, som seminaret for kommunensforvaltningsområder peger på, er: Funktioner Fortætning af boliger i bymidten, for at øge antallet af borgere, der bor i gåafstand til bymidtens forskellige centerfunktioner Gentænke anvendelse af kommunale ejendomme, særligt Teglporten og Administrationskomplekset fx. offentligt partnerskab, kulturcampus, uddannelsescampus Byliv og handel Gågaden ønskes forkortet Kultur og handel ses som helhed Sammenhæng mellem administrationskomplekset, Mantziusgården, parkerne, Hovedgaden, skoler, plejehjem og Birkerød Idrætscenter Aktivering af pladser og baggårde Sats på unge Fokus på sundhed og idræt Ikke-planlagte steder Baggårde og pladser ønskes aktiveret og integreret i bylivet Synergi Skabe synergi mellem forskellige alders- borger- og brugergrupper Koordinere udvikling/nye anvendelser af de kommunale ejendomme gennem samarbejde på tværs af sektorer Tilgængelighed Tilgængelighed for alle; gående, cyklister og for alle borgergrupper Orientering: Birkerød skal være let at finde rundt i Forbedre visuelle og fysiske forbindelser herunder: - forbedre forbindelse mellem station og Hovedgaden - skabe bedre orientering i bymidten - forbedre stisystemet Identitet og grønt Styrke Birkerøds grønne identitet, gennem styrkelse af parkstrøget Birkerød som haveby, det grønne ind i byen 9

10 BORGERMØDE Borgermøde Den 27. september 2011 afholdtes borgermøde omkring Birkerød Bymidte for at sikre, at borgernes visioner og idéer er en del af udviklingen af bymidteplanen. Til mødet arbejdede fire grupper med hvert sit tema; Byens Handelsliv, Byens Tilbud, Byens Liv og Byens Rum. Spørgsmål Grupperne blev spurgt om følgende i henhold til hvert tema: Situationen i dag: Beskriv, hvad der fungerer godt i Birkerød Bymidte i dag? Inspiration: Kender I til andre steder, andre byer eller bymidter, som vi kunne lade os inspirere af i udviklingen af Birkerød Bymidte? Birkerød Bymidte anno 2030: Beskriv jeres drøm for Birkerød Bymidte år 2030! Hovedpunkter fra borgermødet Byens Handelsliv Flere ældreboliger Gode udvalg af små butikker/specialforretninger God parkering Ungdomscafé i apoteket på pengetorvet Administrationscenter bliver butikscenter Delvis overdækning i Hovedgaden H&M (ankerbutik) Tilpasse butikkerne til pendlerne Bedre forbindelser og adgangsveje Skiltning henviser fra station til Hovedgade Ved Føtex opstilles oversigt over byens butikker Byens Tilbud Skabe identitet, byliv og nærhed og tilhørsforhold Samle aktiviteter, flere mødesteder og restauranter Uddannelse Kunst Ishockeybane og skaterbane Benytte hovedgadens bagside Værested for hhv. unge, børn og børnefamilier De kommunale bygninger får anden anvendelse Sammenhæng mellem bymidte og Idrætscentret Evt. rive Toftevangskolen og Teglporten ned Byens Liv Superskole Toftevangen, 6-7 spor Gode cykelstier Stationen flyttes til Hovedgaden/ banen nedgraves Festlig ventesal på stationen Etablering af p-kældre Fortætning i baggårdene Ungdomskultur integreres med byens skatere Ældretilbud i bymidten Flere restauranter/caféer Byens Rum Bedre sammenhæng mellem handel og kultur Inspirere til bevægelse og sundhed (Cykelkampagne) Gode forbindelser fra stationen til Hovedgaden Søen knyttes til byen Parkeringshus ved stationen God landskabsarkitektur, tryg belysning/god belægning i passagerne til/fra hovedgaden Fuld tilgængelighed for alle Overdækning af hovedgaden- fleksibel og delvis Kanaler i bymidten Gennemskuelige rum Birketorvet renoveres med borgerindflydelse Værne om de grønne områder Konklusion Tilgængelighed Bedre gang- og cykelforbindelser i byen Forbindelser (station/bymidte og grønt/bymidte) Tryghed og handicaptilgængelighed Gode parkeringsmuligheder, evt. p-hus/kælder Funktioner Nye funktioner i Adm. komplekset og Teglporten Ungdomstilbud (café/ungdomshus/skøjtebane/ skaterbane) Ældretilbud Arkitektur God landskabsarkitektur evt. fornyelse af pladser med henvendelse til forskellige brugere 10

11 VISIONSDUG PÅ BIBLIOTEKET IDÉBANK Visionsdug på biblioteket i Birkerød Rudersdal Kommune har ophængt visionsduge på Birkerød Bibliotek i ugerne Spørgsmålene på dugen vedrører borgernes ønsker for Birkerød Bymidtes fremtid både for byliv, handelsliv, byens tilbud og byens byrum. Opsamling på borgernes besvarelser Byrum i dag Beskriv, hvilke byrum, stier, veje og grønne områder, der giver særlig kvalitet til Birkerød Bymidte? Den lille vej mellem biblioteket og den gamle præstegård er hyggelig, og der er noget ved den Politiparken er god men der burde gøres plads til arrangementer, især for børn De blå forbindelser bør styrkes. Både ud fra et klimaspørgsmål (genanvendelse af regnvand) men også for at udnytte Birkerøds nærhed til søelementet og skabe kvalitetsbyrum (tænk på hvad søen i Hillerød gør for oplevelsen af gågaden) Flere legepladser for større børn indpasset i parkerne Birkerød anno 2030 Hvilke byrum og forbindelser er vigtige år 2030? At komme til og fra stationen At man nemt og sikkert kan komme til Birkerød Gymnasium, Birkerød Idrætscenter, Hovedgaden etc At kunne komme rundt som cyklist At Hovedgaden har plads til både gående og cyklister (som i Allerød) En forbindelse mellem gågaden og Birkerød Sø Hvad kan de byrum og forbindelser, der gør, at Birkerød er særlig? Der er noget spændende, fantastisk ved de byrum Trækker naturen ind i byen Opsamler regnvand Hvad har man gjort i 2030 for at drømme er blevet til virkelighed? Lavet nogle tunneller for gående og cyklister Lavet en kanal fra Hovedgaden til Birkerød Sø Bygget en hævet platform (plads/park) over banen og Stationsvej En høj bygning gerne 15 etager i stedet for Søndervangshallen Fortætning: Flere boliger giver flere mennesker Byens liv i dag Beskriv, hvad der fungerer godt ved bylivet i Birkerød Bymidte i dag? Der er mange mennesker, og der er mange butikker, der har åbent. Det giver en god stemning Arrangementer i Præstegårdshaven er gode kulturelle tilbud Birkerød anno 2030 Hvem vælger at besøge bymidten? Alle skal kunne vælge Birkerød. De skal kunne føle, at byen er noget specielt, så hvorfor ikke bruge hyggen og naturen til at skabe denne stemning Hvad kan man lave her? Man kan shoppe Hygge med sine venner Sidde i en overdækket gågade og drikke en latte, når man møder en bekendt Hvad har man gjort for at drømme er blevet til virkelighed? Man har skabt nogle træningsmuligheder i parken men det er ikke nok Hovedgaden har ændret sig siden 99 Idébank på I idébanken kan borgerne finde informationer om politiske beslutninger, borgermødet og følge med i projektet. Indtil 1. november 2011 har siden været åben for borgernes egne kommentarer, som ses nedenfor. Idé: Det ville være pragtfuldt med et teater a la Mungo Park i Allerød- når Allerød kan brødføde et teater kan Birkerød vel også! Mungo Park har et dejligt koncept - ikke for stort og ikke for fint, men med et højt kunstnerisk niveau. - Vi skal beholde den landsby struktur Birkerød har dvs. en by med børn (skole), ældre (plejehjem), kirke, kultur og kro og ikke et indkøbcenter. Vi kunne bruge nogle af de tomme butikker( fx apoteket) til varmestue/værksted for pensionister/førtidspensionister m.m. Det ville være med til skabe liv i dagtimerne og udbygge netværk. Birkerød har altid været vant til et mangfoldigt byliv - lad os fastholde det, så der er plads til alle - også til alle byens beboere fra det tidligere Ebberødgård. Mangfoldigheden gør en by levende! - Hver dag huser byen ca. 700 gymnasieunge og intet sted i byens liv afspejles dette. Der er ingen butikker, der retter sig mod denne målgruppe, og der er ingen kulturelle tilbud udover værtshuse (biograf) og så naturligvis byens rige foreningsliv. Hvad med et ungdomshus i det gamle bibliotek oven på Irma, hvor der nu er hjemmehjælpere? Eller den gamle politistation lige ud til en skaterpark? - Tilgængelighed burde være en selvfølge i 2011, men er det langt fra både hvad angår butikker og (kommunale) kulturelle tilbud. - Lad os for guds skyld ikke overdække til noget centeragtigt - evt. kunne man lave nogle lette glasbygninger a la torvehallerne, så byen kunne tilbyde specialiteter i stedet for flere supermarkeder. Birkerød Gl. Præstegård er et godt eksempel på, hvilket liv det kan skabe at give folk i byen lov til at samles om en interesse - her kunst og have. Lad os lave mere plads til det - så flere kan bidrage til at skabe den by, de gerne vil have. Idé: Rampe ved idrætscentret genskabes - så undergangen mellem Teglporten/ Toftevangskolen og idrætscentret får en god tilgængelighed i begge ender. Vigtigt for både cyklister, rollatorbrugere, gangsbesværede og folk med indkøbsvogn, fx de der parkerer ved idrætscentret for at kombinere fysisk træning med indkøb. Rampen, der tidligere gik ligeud, blev formentlig afløst af en stejl trappe ved en fejl, men kan nu genetableres parallelt med Bistrupvej. Idé: Der kommer flere turister til byen i Dels for se en af Danmarks første gågader, den nye bykunst på gader, pladser og i udstillingsbygninger - og ikke mindst de gamle kalkmalerier i kirken. Desuden trækker et Danhostel på Hestkøbgård mange golf- og cykelturister til byen. Det er nemt at komme rundt i bymidten, hvad enten det er på hjul eller gåben, med cykel eller indkøbsvogn. Birkerød bliver den første by med et fælles system med moderne indkøbsvogne med store hjul. Det er let at orientere sig ved hjælp af skilte og malede ganglinier fra station til Kongevej og fra Gymnasium/ Idrætscenter til Politipark. Trafikken er gjort mere sikker ved ensretning/skråparkering/cykelsti fra Søndervangen til Teglporten/Stationsvej. Majpladsen er livet op med Brugsens konditori og mikrobryggeriet i kroen - nu med udsigt til søen. Pengetorvet med café med udeservering og skiftende udstillinger af skulpturer og gadekunst. 11

12 FOKUSGRUPPEMØDE Fokusgruppemøde Den 27. september og den 12. oktober 2011 er der i forbindelse med Birkerød Bymidteplan afholdt fokusgruppemøde. Formålet med fokusgruppemødet var at informere borgerne om arbejdet med Birkerød Bymidte, og at bygge videre på den indsamlede viden fra borgermødet omkring borgernes visioner for bymidten. Fokusgruppen koncentrerede sig om uddybning, konkretisering og prioritering af arbejdet fra borgermødet. De blev bedt om følgende. Gennemgang af forslag fra borgermødet til Birkerød anno Vurdering af tiltag i forhold til forskellige målgruppers behov. Udpegning af de 3 væsentligste indsatser og prioritering Visionsarbejdet foregik i fire temagrupper som til borgermødet; Byens Rum, Byens Handelsliv, Byens Liv og Byens Tilbud. Deltagerne var borgere i Birkerød og en del havde også deltaget i borgermødet. Hovedpunkterne fra fokusgruppemødet: Byens Liv Flere boliger = flere mennesker Plads til ungdomskulturen etablering af café, ungehus, skaterbane, skøjteløb fx i Politistationen Plads til/samlede arealer til voksne brugere af bymidten bl. a udøvende kunstnere samt kultur- og foreningslivet. Både permanent og i forbindelse med enkelstående arrangementer Mulighed for p- pladser og baggårde på visse tidspunkter kan anvendes til andet end parkering Øvrige idéer Det ønskes, at der skabes rammer for, at følgende funktioner/aktiviteter kan være mere tilstede omkring gågaden, også om aftenen Plads til kunstudøvere Plads til kulturlivet Plads til foreningslivet Plads til de unge et ungdomshus, en ungecafé Fra Pengetorvet til Teglporten inkl. bagarealer samles funktioner Flere boliger, gerne ungdomsboliger Noget for de unge Byens handelsliv Flytning af stationen mod Hovedgaden og omlægning af andre funktioner så det understøtter livet i Hovedgaden - fx ideen om opgradering af Toftevangskolens udskoling Magnet i den anden ende af Hovedgaden i nærheden af Pengetorvet Varieret butiksudbud med 1 til 2 ugentlige dage med lang åbningstid. Andre dage med ens åbningstid. Øvrige idéer Gode p-forhold afgørende: uden p-afgift og med et differentieret p-system; kort/lang tid Bedre skiltning i hovedgaden, gerne på butikkernes eget initiativ Stationen bør flyttes til Hovedgaden Behov for en magnet i den anden ende af Hovedgaden Ideer til nye butikker fx H&M, håndarbejde og hobby, Fona, gavebutik, gourmetfødevarer Gerne udsalg ud på gaden inden for visse rammer. Administrationscentret som hotel Medborgerhus for flere aldersgrupper Opgradering af Toftevangskolen udskoling for 7., 8. og 9. klassetrin vil skabe mere liv i Hovedgaden Fælles morgenbord et positivt indslag Bylivsarrangementer : koncert, markeder, juletræstænding, halloween arrangement Faste dage med lang åbningstid og søndagsåbent Bedre opbakning om Handelsstandsforeningen Kulturnatarrangement anden dato en andre steder i Kbh. Butikkerne skal blive i Birkerød lavt lejeniveau Busforbindelse mangler stop ved Hovedgaden 12

13 Byens Rum Centrale samlingssteder med stærke identiteter God visuel tilgængelighed for alle Styrkelse af det grønne parkstrøg mellem Langedam og Birkerød Sø Mantziusgården 2.0 Øvrige idéer Centrale samlingssteder med stærke identiteter Fornyelse af Majpladsen Plads til kunst og udeservering i byens rum Styrkelse af Birkerød Gl. Præstegårdshave Styrkelse af Mantziusgården - Præstegårdshaven Bykoordinator, koordinerer aktiviteter og indsatser God visuel tilgængelighed for alle Ledelinier Info-pyloner Bedre belysning Ramper til butikkerne Bedre forbindelser over/under vejene, bedre stier Fælles indkøbsvogne placeret centralt Styrkelse af det grønne parkstrøg mellem Langedam og Birkerød Sø Udendørs fitnessbånd Bred underføring under Stationsvej og S-banen Rosenhave på den grønne halvø vest for kapellet Kanaler fra Langedam til Birkerød Sø Mantziusgården 2.0 det nye kulturcenter for alle grupper, ikke mindst de unge Teglporten omdannes til Mantziusgården 2.0. og målrettes mod kulturelle arrangenmenter, med fokus på unge og synergien mellem kultur, kunst og handel. Integration med idræts- og sundhedsuddannelser i områder, fx gymnasiets idrætslinie og skolen Anden udnyttelse af p-arealer fx torvepladser Joe and the Juice Overdækning af et areal, en plads, så arealer får bedre anvendelse uafhængigt af vejret Byens Tilbud Gennemgående er det vigtigt, at folk er stolte af bymidten og kan identificere sig med deres bymidte Samlet medie-, bibilioteks-, kultur-, unge-, forenings- og fritidscenter med café, døgnåbent og for alle aldersgrupper. Etableres tæt på gågaden eller i Administrationscentret Etablering af kontorhotel i fx Administrationscentret Etablering af uddannelsesinstitutioner. Fx ungdomsuddannelser eller erhvervsuddannelser - evt. i kombination med erhvervs- eller kontorfællesskaber. Alternativt etablering af universitetssatelit og ungeboliger, uddannelsescampus i Administrationscentret eller i omdannelse af skolen Øvrige idéer En central park med tilbud til alle aldersgrupper Underjordisk parkering, så p-arealer får anden anvendelse Benyt arealerne ovenpå Irma til værested/kontorformål, udnyt den centrale placering Fritids- og foreningsaktiviteter samles i bymidten i en kommunal bygning Sammenkæd aktiviteter ved at benytte skolen til skole samt aktiviteter for både unge og ældre + café og tydelig forbindelse til gågaden Etabler kontorhotel eller uddannelsesinstitution i det gamle rådhus Kombinér bibliotek, mediehus, videnscenter med café etableres tættere på gågaden end det nuværende bibliotek. Fx i skolen eller Teglporten Vejen Teglporten (fra Stationsvej til Søndervangen) aktiveres så den indgår i bymidten, også bagsiderne. Særligt den sydlige del gøres levende med flere boliger og butikker Konklusion på fokusgruppemøde Fortætning: Flere boliger giver flere mennesker Kunst i bymidten Samlingssteder med identitet Grønt Birkerød, styrk parkstrøget og integrer aktiviteter Tilbud til unge og satsning på uddannelse og erhverv Handel: Ankerfunktion på Birketorvet Varieret butiksudbud med 1-2 dages lang åbningstid Bedre p-muligheder Teglporten omdannes til kulturelle/sundhedtilbud Ny funktion i administrationskomplekset, der kan bidrage til bylivet og handelslivet 13

14 ANALYSE Kortlægning og analyse De følgende sider omfatter en analyse på baggrund af kortlægning af bymidten med fokus på at styrke et levende by-, kultur- og handelsliv. Bebyggelsesstruktur Bymidtens bebyggelsestypologier, tætheder og udtryk. Byfunktioner Væsentlige funktioners betydning for bymidten i forhold til synergier og funktionstæthed. Nye anvendelsesmuligheder Nye anvendelsesmuligheder med udgangspunkt i analysen af byfunktionerne. Grønne og blå strukturer Rekreative, grønne områders karakter og tilgængelighed. Byrum Byrumstypologier og deres indbyrdes roller, karakterer og skala. Pladser Analyse af bymidtens pladser. Passager Analyse af bymidtens passager. Forløb Analyse af bymidtens forløb. Fokusområder Analysen ligger til grund for en udvælgelse af fokusområder for Bymidteplanen i fase 2. Tilgængelighed Mobilitet og tilgængelighed, herunder infrastruktur, parkering, kollektiv trafik, bløde forbindelser samt manglende forbindelser. 14

15 Oversigtskort 1: Birkevej Kildedalsvej Johan Mantzius Vej Cathrinelystparken Møllevangen Søndervangen Mantziusgården Birkrød Kirkegård Teglporten Rughaven Hovedgaden Henrik Gernes Vej Administrationskomplekset Den Gl. Præstegårdshave Bistrupvej Birkrød Præstegård Teglporten Stationsvej Stiholmsvej Birkerød Station Langedam Birkerød Kongevej Rolighedsvej Centerbyggeri (igangværende) Toftevangskolen Teglporten Plejecenter Birkerød Idrætscenter Birkerød Sø Birkerød Gymnasium

16 BEBYGGELSESSTRUKTUR Levende by- og handelsliv Et rigt og levende by- og handelsliv stiller krav til en bymidte med tæthed af byfunktioner og boliger. Det sikrer kritisk masse, dvs. at der er mennesker nok til at opretholde aktiviteter og forbrug samt til at drive forretninger. Bebyggelsesstrukturer Gennemgående for bebyggelse i Birkerød Bymidte er de røde teglsten, som har en historisk reference til teglværker, der tidligere lå i Birkerød. Tæt-lav Bymidtens bebyggelse i den nordvestlige trekant afgrænset af Rolighedsvej, Birkerød Kongevej og Kildedalsvej er karakteriseret ved tæt lav villa- og parcelhusbebyggelse i en til to etager med private haver. Stangbebyggelse Mellem Hovedgaden, Birkerød Kongevej, Søndervangen og Bistrupvej ligger stangbebyggelser i dels fire etagers lejlighedsbebyggelse med grønne forarealer og 1-2 etagers rækkehuse med private haver. Hovedgadens bebyggelser Den tætte bebyggelsesstruktur langs Hovedgaden er sammensat af byggerier af forskellig tid og udtryk. Bygningerne varierer fra moderne til modernistiske rundede bygninger, ældre rødstensvilla og teglstenskarré på mellem 2-4 etager. Middelalderbyen Middelalderbyens bindingsværkshuse og pudsede gårde med stråtag ligger spredt i bymidten og vidner om byens historie. Det er Birkerød Gl. Præstegård, to bindingsværkshuse og en ældre gård, som ligger i forbindelse med kirken, og desuden yderligere to bindingsværkshuse på Kildedalsvej. Barrierer Tætheden af boliger i bymidten er lav. Funktioner, der ikke bidrager til bylivet, skaber inaktive områder i bymidten, eks. Teglporten Plejecenter, men også tomme arealer, som p-pladser har samme inaktive effekt. 16 Potentialer Etablering af bymidtenære boliger kan være med til at styrke by- og handelslivet, idet beboerne ofte er trofaste kunder, da de bor meget tæt på butikkerne, og de vil bidrage til bylivet og bruge den offentlige trafik og servicefunktioner mm. Desuden er det et potentiale, at Birkerød kan tilbyde forskellige boligertyper, spændende fra parcelhus, villa, rækkehus og lejlighed, fordi det muliggør en blandet befolkningssammensætning. Anbefaling Fortæt med boligbyggeri Det kan anbefales at fortætte bymidten yderligere med boliger for at styrke Birkerød som en by med et levedygtigt by- og handelsliv. Ny bebyggelse anbefales at blive placeret på eksisterende parkeringspladser øst og vest for Hovedgaden, under forudsætning af etablering af tilsvarende parkering, fx under terræn. Teglporten og grunden, hvor Teglporten Plejecenter ligger idag, kan desuden omdannes. Bebyggelseshøjder bør forholde sig til eksisterende byggeri, hvilket for parkeringsgrunden betyder 2-4 etager, højest mod Hovedgaden og på Teglport-grunden anbefales rækkehuse kombineret med mindre gårdhavehuse i 2-4 etager ligeledes højest mod Hovedgaden. Det anbefales at bibeholde det brede udvalg af boligtyper for at tiltrække flere målgrupper, dog med et fokus på rækkehuse og gårdhavehuse i flere etager. Desuden kan der fortættes eller begrønnes på byens flade tage. Ny bebyggelse bør danne private, semiprivate og offentlige rum, for at skabe udveksling med byen. Her kan tages ved lære af Administrationskomplekset og Toftevangskolen, der integrerer offentlige forbindelser, men også rækkehusenes forhaver danner et semioffentligt rum, der bidrager til bylivet. Tæt-lav 1-2 etager Hovedgaden 2-3 (4) etager Rækkehus-kvarter 2-4 etager Principsnit, bebyggelseshøjder 1-4 etager Tæt-lav bebyggelse, enfamiliehuse Et kvarter med privat karakter i bymidten, der rummer få beboere i forhold til areal. Middelalderlandsbyen Gamle strukturer, der bidrager med fortællinger om kulturarv og stemning i bymidten Teglporten Meget privat struktur, der lukker sig om sig selv og om gårdhaverne. Stangbebyggelse, rækkehuse En bebyggelsestypologi, der rummer mange beboere og det semiprivate rum; forhaven, som har potentiale for at bidrage med liv i bymidten. Administrationskomplekset En struktur af høj arkitektonisk værdi, der danner by ved af skabe en offentlig forbindelse via sin struktur. Tæt, blandet struktur i Hovedgaden Den tætte bebyggelse definerer gågadeforløbet og rummer både bolig og erhverv, hvilket giver liv i gågaden. Toftevangskolen Endnu et arkitektonisk værk, der huser skolen. En struktur, der formår at skabe private rum, og samtidig integrere en offentlig sti.

17 Rundet etagebyggeri i Hovedgaden Villakvarteret Birkerød Kongevej VILLAKVARTERET Birkerød Kongevej Middelalderbyen Rolighedsvej MIDDELALDERBYEN HOVEDGADEN RÆKKEHUSE Rækkehuse, Møllevangen Rolighedsvej P-AREAL Hovedgaden P-AREAL TOFTEVANGSKOLEN ADMINISTRATIONSKOMPLEKSET Bistrupvej Hovedgaden Stationsvej TEGLPORTEN Bistrupvej Stationsvej NYT CENTERBYGGERI Toftevangskolen TEGLPORTEN PLEJECENTER Administrationskomplekset Teglporten Eksisterende bebyggelse 1:2000 Potentialer: Områder med potentiale for fortætning eller omdannelse til bolig og erhverv 1:

18 BYFUNKTIONER Byfunktioner Byfunktioner er steder, hvor folk mødes på forskellige planer. Det kan være stationære og permanente mødesteder (f. Føtex, Mantziusgården, Toftevangskolen, Stationen, Cathrinelystparken), men også midlertidige (i bussen, på lørdagsmarkedet) og metafysiske mødesteder (facebook). Undersøgelser viser, at når byer skal være levedygtige, er funktionstætheden vigtig, og det kan være svært at skabe synergi mellem funktionerne, hvis afstanden er for stor. Byfunktioner i Birkerød Bymidte Mantziusgården er et kulturhus med arrangementer som koncerter, teater, stand-up og åbne værksteder samt mødelokaler og desuden 10. klasse, SFO og musikskole. I Birkerød Gl. Præstegård holder Kunstforeningen til med kunstudstillinger og mulighed for leje til receptioner. Administrationskomplekset rummer posthus, kommunens administrationscenter og bibliotek. Nord for Mantziusgården ligger UU-Sjælsø, et ungetilbud placeret i Den Gl. Politistation ud til Cathrinelystparken. I to villaer over for Birkerød Station ligger Birkerød Ungecenter, hvor Ung i Rudersdal har forskellige ungetilbud. Idrætscentret på Bistrupvej dækker i samspil med Søndervanghallen og Svømmehallen et bredt udbud af idrætstilbud. Centret kan fremadrettet huse messer og større arrangementer. Teglporten er pleje- og genoptræningscenter og pensionistboliger og ligger placeret på vejen Teglporten mellem Hovedgaden og skolen, tæt på Idrætscentret. Toftevangskolen er folkeskole fra 0. til 9. klasse. Den ligger meget centralt og har fra sin hovedindgang adgang til Hovedgaden via passagen til Supermarkedspladsen. Skolen er desuden af høj arkitektonisk kvalitet. 18 Barrierer I dag ligger byfunktionerne og mødestederne spredt imellem Birkerød Station og Administrationskomplekset i vest, samt Toftevangskolen og Birkerød Idrætscenter i øst. Midt imellem ligger Hovedgadens handelsstrøg, som et nord-syd gående forløb, som dog opløses i den nordlige del. Der er stor spredning på børne- og ungefunktionerne, som er placeret dels i villaerne over for stationen, i Mantziusgården, Den Gl. Politistation og Toftevangskolen, og spredningen mindsker integration og samarbejdsmuligheder. Afstanden gør det svært at skabe et samlet byliv og svært at skabe synergi imellem byfunktionerne. Et forhold, som er med til at forstærke afstandene, er parkeringsfladerne, der ligger som tomme felter imellem byfunktionerne. Potentialer Med en aktivering af områder tæt på Hovedgaden vil der kunne skabes synergier. Hovedgaden vil også kunne udvikle sit potentiale som udvekslingszone mellem byfunktionerne i den (øst/vest) tværgående bevægelse via passagerne til gaden. Børne- og ungefunktionerne kan samles omkring Mantziusgården, Cathrinelystparken og Hovedgaden for at udnytte potentiale for synergi mellem funktionerne, hvilket også vil påvirke bylivet i Hovedgaden. Anbefalinger Synergifelter for kultur og unge, sundhed og handel Det anbefales at samle byfunktionerne omkring Hovedgaden og at bygge videre på det gode grundlag i kultur- og sundhedsmiljøerne. Miljøernes fokuspunkter er i dag Mantziusgården og Birkerød Idrætscenter, og ved at placere nye funktioner og flytte eksisterende funktioner omkring Mantziusgården og Birkerød Idrætscenter, vil synergier og byliv styrkes. Kultur og unge Fokusér på at styrke synergierne imellem Mantziusgården, Den Gl. Politistation, Cathrinelyst og Birkerød Gl. Præstegård som et område med kultur og ungefunktioner. Dette kan gøres ved at forstærke forbindelser og flytte eksisterende funktioner til området. Sundhed Sundhedsområdet skal styrke synergier imellem skolen, Birkerød Idrætscenter og Teglporten Plejecenter. Gennem ny aktiverende funktion i Teglporten Plejecenter og forbedring af forbindelserne mellem skolen og Birkerød Idrætscenter skal synergierne forstærkes. Passagen til Supermarkedspladsen kunne fungere som hængsel til Hovedgaden. Saml handelslivet i Hovedgaden Begræns Hovedgadens handelsfunktioner til at strække sig mellem Centerbyggeriet (syd) og Birketorvet (nord). Set i forhold til, at der er flere tomme butikker, må det anses for hensigtsmæssigt at samle butikkerne mellem centret og Birketorvet og derved flytte butikker nord for Birketorvet syd for i gågadestrækningen. Denne anbefaling understøttes af detailhandelsanalysen, der ligeledes anbefaler at samle handelstilbuddene, så strøget afsluttes med Birketorvet. Desuden anbefales det at etablere en ankerfunktion på Birketorvet, der har potentiale for at tiltrække folk fra Centerbyggeriet op igennem Hovedgaden. En H&M forretning er ikke realistisk i Birkerød Bymidte, da det kræver store lejemål og ofte vil trække flere kæde-tøjbutikker med sig. Kultur/bolig Aktiverende funktioner rykker nærmere Hovedgaden og skaber synergieffekt Bolig Handels- og udvekslingszone Sundhed/bolig Rekreation/natur Kultur Udveksling mellem funktioner giver liv til byen Handel

19 Birkerød Kongevej Birkerød Kongevej PRIVATSKOLE Manziusgården, det aktive kulturhus i bymidten BIRKERØD UNGECENTER Rolighedsvej MANZIUSGÅRDEN kulturhus ADM. KOMPLEKS posthus/forvaltninger/ borgerservice Stationsvej DEN GL. POLITISTATION UU Sjælsø, ungetilbud CATHRINELYST lokalhistorisk arkiv KIRKE BIOGRAF gågade HOVEDGADEN BIRKERØD GL. PRÆSTEGÅRD kunstforening TOFTEVANGSKOLEN folkeskole HOVEDGADEN Bistrupvej Ungdomsskolen i Den Gl. Politistation Toftevangskolens hovedindgang nær Hovedgaden Rolighedsvej ERHVERV Virksomheder Stationsvej KULTUR OG UNGE Ungetilbud HANDEL BOLIGER OG SUNDHED Skole Bolig med sundhedscenter Ankerfunktion Bistrupvej Sundhed/kultur/bolig Nye sundheds/bolig/ udd.sfunktioner Eksisterende sundhedsfunktioner Nye/flyttede kulturog ungefunktioner Eksisterende kulturfunktion Administrationskomplekset, gode rum, der kan aktivere bymidten. TEGLPORTEN plejecenter BIRKERØD SVØMMEHAL Den Gamle Præstegård, udstillingsbygning BIRKERØD IDRÆTSCENTER Barrierer: Spredte byfunktioner 1:2000 Ny mulig placering af ankerfunktion Eksisterende handelsfunktion Ny erhvervsfunktion Potentiale: Nye anvendelsesmuligheder tæt på Hovedgaden fortætter kultur-, sundheds- og boligfunktioner omkring handelsstrøget 19

20 NYE ANVENDELSESMULIGHEDER Nye anvendelsesmuligheder Som beskrevet i foregående afsnit om Byfunktioner er afstanden imellem funktionerne en faktor, der gør det svært at skabe et samlet byliv og svært at skabe synergi imellem byfunktionerne. Derfor må nye anvendelsesmuligheder overvejes som løsning på at samle og styrke bylivet i Birkerød Bymidte. Der tages udgangspunkt i foregående afsnit. Barrierer Borgerservice, bibliotek og posthus i Administrationskomplekset er funktioner, som borgerne bruger i hverdagen, og som derfor skaber højfrekvens. Barrieren for disse funktioner er den relativt store afstand til Hovedgaden, der afskærer for synergieffekt mellem handelsliv og byfunktioner. Teglporten Plejecenter bidrager ikke til bylivet i den grad, som en anden funktion ville kunne med samme placering i relation til byfunktioner som handelstrøg, skole og idrætscenter. Toftevangskolen har den udfordring, at børnetallet i Birkerød er faldende, og derfor er det ikke givet, at skolen kan opretholde elevtallet og må derfor overveje levedygtig fremtidsscenarier. Potentialer Det vurderes, at Teglporten Plejecenter har en attraktiv placering. Stedet vil kunne øge sit bidrag til handels- og bylivet markant med nye funktioner. Teglporten Plejecenter har nærhed til Toftevangskolen, Birkerød Idrætscenter og Hovedgaden, og det vil være en potentiel placering af boliger, hvis tilflyttere vil styrke by- og handelslivet. Administrationskomplekset huser funktioner, der har potentiale for øget synergieffekt med bymidtens øvrige byfunktioner med en placering tættere på Hovedgaden. Komplekset ligger tæt på stationen, hvilket gør at etablering af virksomhedsenklave har potentiale som ny anvendelse, men det kræver nærmere undersøgelser. 20 Toftevangskolen har potentiale som ny superskole med udbygning af flere spor enten til 10. klasse elever eller til internationale elever. Anbefalinger Omdannelse af Administrationskomplekset Administrationskomplekset kan blive sted for nye virksomheder i kombination med bibeholdelse af enkelte offentlige funktioner, som fx bibilioteket. En blanding af forskellige typer virksomheder af fx nystartede og etablerede, samt kreative virksomheder og fælleskontorer kan skabe synergi med bibliotektet og Mantziusgården. Det vil kunne bidrage til bylivet i Birkerød med arrangementer og udstillinger i byrummet, og det kræver en erhvervsindsats. Omdannelse af Teglporten Plejecenter og bygningerne omkring Teglporten Plejecenter har en central placering mellem Hovedgaden og Birkerød Idrætscenter. Denne centrale placering gør, at der er potentiale i attraktivt boligområde tæt på skole, station, handelstrøget og rekreative tilbud. Gennem hel eller delvis nedrivning og nybyg af boliger med forskellige ejerformer kan man imødekomme en bredere målgruppe, men især rækkehuse og gårdhavehuse for børnefamilier anbefales. Evt. kan der opføres boliger med kortere lejeperiode, tilpasset internationale familier, der flytter til Sjælland som forsknings- og videnarbejdere på fx NOVO Nordisk, Hillerød eller DTU i Lyngby. Det er en mulighed at kombinere boligbyggeri med sundhedscenter, der vil kunne skabe synergi med Birkerød Idrætscenter. Udvikling af Toftevangskolen Skolen kan tilføjes en overbygning for udskoling, 10. klasser og evt. international linie, som kunne være en linie for børn med forældre, der er internationale videnarbejdere i Hillerød, Lyngby og København, bosat i nyt boligbyggeri på grunden Teglporten Plejecenter. Styrk ungetilbud i bymidten Det anbefales at samle ungefunktionerne i Birkerød omkring Mantziusgården og Den Gl. Politistation og udnytte Cathrinelystparken til udendørsfunktioner, som fx fællesspisning, dansehold, kunstværksted mm. Birkerød Ungecenter Med samling af Birkerød Ungecenter omrking Mantziusgården og Cathrinelystparken frigøres to villaer over for Birkerød Station til alternativ anvendelse. Det anbefales at sælge bebyggelsen til erhvervsmål, idet bygningerne har en eksponeret placering med nem adgang til offentlig transport. Ny ankerfunktion på Birketorvet Det anbefales, som beskrevet under Byfunktioner, at centrere handelsstrøget til at strække sig mellem centerbyggeriet og Birketorvet, og i den forbindelse foreslåes det at byfornye stueetagerne til bolig på strækningen mellem Birketorvet og Kongevejen. Det anbefales desuden under Byfunktioner at etablere en ankerfunktion på Birkertorvet, og en mulig anvendelse kan være at flytte borgerservice og posthus herhen evt. i kombination med café, en anden mulighed er dagligvareforretning. Bevar og forstærk en handelsgade med små og mindre butikker med et varieret udbud, specialiteter og den særlige Birkerød stemning. Det vurderes nødvendigt, at de små lejemål slåes sammen, hvis man vil tiltrække større kædebutikker til Birkerød.

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE APRIL 2017 Baggrund for forslaget For at sikre, at det nye bibliotek i Ry bymidte kommer til at matche Ryborgernes behov og brug, har Kultur-

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013 Dato: 22. februar 2013 Sags id: 190-2012-76937 Dok. nr.: 190-2013-39571 Center for By, Miljø og Erhverv Stiager 2 3500 Værløse Direkte telefon: 72 35 54 52 E-mail: bme@furesoe.dk Opsamling på borgermøde

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

stationsforpladsen hedehusene

stationsforpladsen hedehusene stationsforpladsen hedehusene Borgermøde 19.10.2015 Arkitekter: Juul Frost Arkitekter Ingeniør: Atkins ingeniører DISPOSITION 1. VISION - Fra spredt til samlet byliv - Bedre forhold for bløde trafikanter

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere