BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE"

Transkript

1 BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

2 KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette Boye, projektchef, urban designer Christine Haastrup Pedersen, arkitekt metopos + Bascon Åboulevarden Aarhus C

3 INDHOLD Introduktion Birkerød Bymidteplan Birkerød Bymidte Områdeseminar Deltagernes fremtidige ønsker for Birkerød Borgermøde, Visionsdug og Idébank Deltagernes fremtidige ønsker for Birkerød Fokusgruppemøde Deltagernes fremtidige ønsker for Birkerød Analyse Bebyggelsesstruktur Byfunktioner Nye anvendelsesmuligheder Grønne og blå strukturer Tilgængelighed Byrum Pladser Passager Forløb Fokusområder Links og referencer Læsevejledning Følgende dokument indeholder en kort indledende beskrivelse af arbejdet med Birkerød Bymidteplan. Efterfølgende sammenfattes inddragelsesprocesser foretaget i forbindelse med kortlægning af Birkrød Bymidte. Inddragelsesprocessen omfatter områdeseminar, borgermøde, idébank og fokusgruppemøde. Analysen forholder sig til udvalgte områder og temaer og er struktureret med en overordnet beskrivelse, beskrivelse af barrierer, potentialer og anbefaling. Anbefalingerne opsamles og udvælges sidst i dokumentet.

4 INTRODUKTION Birkerød Bymidte Rudersdal Kommunes formål med udarbejdelse af bymidteplan for Birkerød er at understøtte et levende by- og handelsliv i bymidten fremadrettet, samt at sætte fokus på bymidtens funktion som både kommercielt og kulturelt center. Bymidteplanen har til hensigt at vise, hvilke tiltag og aktiviteter kommunen og andre med fordel kan udføre i Birkerød Bymidte på kort og på lang sigt. Forud for bymidteplanen har ICP (Institut for Centerplanlægning) udarbejdet detailhandelsanalyse for kommunen, for derved at skabe beslutningsgrund for bymidtens udvikling inden for handel. Udviklingen af Birkerød Bymidte er sat i gang med centerbyggeriet ved Stationsvej, som vil huse detailhandelsbutikker og boliger. Birkerød Bymidte udviklingsproces Udviklingen af Birkerød Bymidte består af tre faser: Fase 1: Kortlægning og analyse Fase 2: Bymidteplan Fase 3: Kommentar og forandring Nærværende dokument er udarbejdet i fase 1. Nedenstående er en kortfattet beskrivelse af de enkelte faser. Fase 1: Kortlægning og analyse Nærværende sammenfattende analyse tager udgangspunkt i kortlægninger af Birkerøds strukturer og byrum, samt kortlægning af Borgernes Birkerød gennem inddragelse af borgere på borgermøde og fokusgruppemødet, og desuden kortlægning af kommunens områders viden og planer for Birkerød Bymidte. Den samlede analyse er således en opsamling af kortlægninger og fokusgruppeinterviews, og ud fra analysen prioriteres indsatserne og fokusområder for bymidteplanen i samråd med Rudersdal Kommune. Fase 2: Bymidteplanen Fase 2 indebærer en samlet bymidteplan, der præsenterer en overordnet vision og et projektkatalog med delelementer/deltiltag. Planen tager stilling til en evt. afgrænsning af bymidten og det sidste stykke af gågaden, til fysiske fokuspunkter i bymidten og etablering af forbindelser. Samlet peger projektkataloget på, hvordan visionen kan realiseres. Bymidteplanen kommer i høring internt i kommunen. Fase 3: Kommentarer og forankring I fase 3 offentliggøres bymidteplanen for borgerne i offentlig høring i 10 uger. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Kortlægning og analyse Bymidteplan Forankring okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. 4

5 SJÆLSØ ESKEMOSE SKOV ULERNE LANGEDAM RUDE SKOV BIRKERØD SØ BISTRUP HEGN GOLFBANEN 5

6 BIRKERØD BYMIDTE Birkerød Bymidtes kontekst Birkerød Bymidtes geografiske placering i forhold til attraktioner, som natur, kultur og storby giver gode muligheder for borgerne. Helt særlig er nærheden til naturskønne områder med varierede landskaber og dyreliv; Ulerne, Sjælsø og Rude Skov. HILLERØD 15 MIN. ULERNE SJÆLSØ BIRKERØD BYMIDTE ESKEMOSESKOV RUDE SKOV Fra Birkerød Station er der kort transporttid til storbyfacaliteter i København, Hillerød og Lyngby, det tager hhv. 30, 15 og 10 min. med S-tog. De større byer forsyner Birkerøds borgere med arbejdspladser, større indkøbsmuligheder og særlige kulturtilbud. Nærheden gør det attraktivt at bo i Birkerød, men storcentre i Hillerød og Lyngby er også konkurrenter til byens handels-, kultur- og byliv. GOLF- BANE KØBENHAVN 30 MIN. FURESØ Birkerød Bymidte geografisk placering Birkerød Bymidte Lokaliseret inden for bymidten er en række spredte kulturtilbud og handelstilbud centreret i gågaden. Det grønne parkstrøg udgør et unikt rekreativt tilbud, der enkelte steder er integreret med legeaktiviteter og kunstaktiviteter, samt forbindelse til de større naturområder. Bylivet foregår i dag omkring kulturinstitutionerne og i Hovedgaden, som har gågadestatus. BOLIGER Bymidten har offentlige tilbud, som folkeskole, SFO, ungetilbud, bibiliotek, plejecenter, administrationskompleks med kommunale forvaltninger, borgerservice og posthus. Kulturarven er synlig i bymidtens gamle middelalderby, der centrerer sig omkring kirken med enkelte bevarede bindingsværkshuse og præstegården beliggende i Birkerød Gl. Præstegårdshave. Den industrielle historie vidner om Birkerød som center for fire teglværk, hvilket giver sig tilkende gennem byens mange rødstensbyggerier. Birkerøds kulturarv tilfører bymidten identitet og stemning. PARK GYMNASIUM Bolig Rekreation/grønt Kultur og idræt Uddannelsesintitutioner Kommunale tilbud Handel Bolig/erhverv med handel i stueetagen 6 Attraktioner og tilbud i Birkerød Bymidte

7 Kulturhuset Mantziusgården tilbyder bl.a koncerter, teater, musicals, revy og musikskolekoncerter. Bylivet i Hovedgaden Handelslivet i Hovedgaden Kirken og bindingsværkshus fra den oprindelige middelalderby Kunstforeningen har til huse i Birkerød Gl. Præstegård, der ligger i Birkerød Gl. Præstegårdshave, som en del af parkstrøget. Birkerød Sø i gåafstand fra bymidten. Søen ligger syd for parkstrøget. 7

8 OMRÅDESEMINAR Områdeseminar Der er afholdt områdeseminar 5. september 2011 på tværs af kommunens forvaltningsområder. Formålet var videndeling og udveksling af idéer vedrørende Birkerød Bymidte med afsæt i forvaltningernes ansvarsområder. Deltagerne i seminaret var repræsentanter for henholdsvis Byplanområdet, Kulturområdet, Psykiatri og Handicap-området, Børneområdet, Teknik og Miljø-området og Ældreområdet. Spørgsmål Deltagerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål: Hvilke særlige temaer eller geografiske områder skal bymidteplanen sætte fokus på? Hvilke synergier og samarbejdsmuligheder kan skabes på tværs af områderne i forhold til at nå fokusområderne? Teknik og Miljø-området Væsentligste indsatser i Birkerød: Vej Styrk trafiksikkerhed (trafikomlægning) Tryghed Tilgængelighed (cykelstier, krydsomlægning mm.) P-pladser (der er tilstrækkelig p-plads i dag) Park Handlingsplan for Cathrinelystparken (inkl. legeplads) Blomster i byen Ophold for unge Renovering af belægning ved kirken Rudersdal Ejendomme Ny børneinstitution (1000 m 2, Dagtilbuds Masterplan) Teglportens fremtid. Hel eller delvis flytning. Generelt (bl.a. Teglporten): etablering af boligområder Aktivitetscenterets nye placering (Toftevangskolen) Den Gl. Politistation Administrationscenterets fremtid Gågadens forfald Overdækning af torv Fokus på de særlige, gode forhold i Birkerød (skolens placering, mange p-pladser, tæt på Hovedgaden) Sikkerhed, tryghed og tilgængelighed for blød trafik Børneområdet Væsentligste indsatser i Birkerød: Fortsat tilpasning af pladser i forhold til faldende børnetal Bygning af nye børnehuse Lyngborghave og bymidten samt sammenlægninger Forbedre læringsmiljøer Kulturområdet Ideer til kommende kultursatsninger: Udvikling af større kultur-/idrætsevents Udvikling af tiltag i og omkring parkområderne Udvikling/udbygning af kultur/erhvervsarrangementer Videre udvikling af Mantzius-komplekset Udvikling af tiltag omkring præstegårdshaven Udvikling af urbant aktivt ungemiljø - evt. ved Birkerød Idrætscenter Etablering af kunstrute Udvikling af virtuelle hotspots for unge, museer, kunst, uddannelse etc. Udvikling af koncept for hotspots med fx el-udtag, til fx kulturelle oplevelser i byrummet Udvikling af området ved biblioteket weekend åbent, cafémiljø el. lign. Ældreområdet Væsentligste indsats i Birkerød: Teglporten som sundheds-, aktivitets- og træningscenter Formål: At være sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende Teglporten som sundhedscenter for alle aldersgrupper Aktivitetscenter Træningscenter - fitnesscenter Åben café Flere attraktive ældreboliger Læge / speciallægepraksis, klinikker mm. Frivilligcenteret Psykiatri- og handicapområdet De tre væsentligste indsatser i Birkerød: Lokaler med tryg adgangsvej som kan rumme funktionerne i RAS* og Ruder ES** Flere borgere benytter Rusmiddel- Rådgivning samt lettere mulighed for samarbejde mellem Rusmiddel- Rådgivning og de sociale områder i forvaltningen. Større handicaptilgængelighed * RAS er administrativ base for driften af 7 bofællesskaber, 2 væresteder, 1 døgntilbud, bostøtte samt ledsagelse. ** Ruder Es er et aktivitets- og værested med café for voksne borgere med udviklingshæmning. Byplanområdet De tre væsentligste indsatser i Birkerød: Tilgrænsende områder til bymidten, f.eks. Kongevejen og Søndervangen (synliggørelse af hovedgaden / centerområdet, forskønnelse, omdannelse) Forbindelsen mellem Birkerød Station og Hovedgaden, samt stationsforpladsen Implementering af bymidteplanen (kommuneplan, lokalplaner) 8

9 Konklusion De samlede fokusområder, som seminaret for kommunensforvaltningsområder peger på, er: Funktioner Fortætning af boliger i bymidten, for at øge antallet af borgere, der bor i gåafstand til bymidtens forskellige centerfunktioner Gentænke anvendelse af kommunale ejendomme, særligt Teglporten og Administrationskomplekset fx. offentligt partnerskab, kulturcampus, uddannelsescampus Byliv og handel Gågaden ønskes forkortet Kultur og handel ses som helhed Sammenhæng mellem administrationskomplekset, Mantziusgården, parkerne, Hovedgaden, skoler, plejehjem og Birkerød Idrætscenter Aktivering af pladser og baggårde Sats på unge Fokus på sundhed og idræt Ikke-planlagte steder Baggårde og pladser ønskes aktiveret og integreret i bylivet Synergi Skabe synergi mellem forskellige alders- borger- og brugergrupper Koordinere udvikling/nye anvendelser af de kommunale ejendomme gennem samarbejde på tværs af sektorer Tilgængelighed Tilgængelighed for alle; gående, cyklister og for alle borgergrupper Orientering: Birkerød skal være let at finde rundt i Forbedre visuelle og fysiske forbindelser herunder: - forbedre forbindelse mellem station og Hovedgaden - skabe bedre orientering i bymidten - forbedre stisystemet Identitet og grønt Styrke Birkerøds grønne identitet, gennem styrkelse af parkstrøget Birkerød som haveby, det grønne ind i byen 9

10 BORGERMØDE Borgermøde Den 27. september 2011 afholdtes borgermøde omkring Birkerød Bymidte for at sikre, at borgernes visioner og idéer er en del af udviklingen af bymidteplanen. Til mødet arbejdede fire grupper med hvert sit tema; Byens Handelsliv, Byens Tilbud, Byens Liv og Byens Rum. Spørgsmål Grupperne blev spurgt om følgende i henhold til hvert tema: Situationen i dag: Beskriv, hvad der fungerer godt i Birkerød Bymidte i dag? Inspiration: Kender I til andre steder, andre byer eller bymidter, som vi kunne lade os inspirere af i udviklingen af Birkerød Bymidte? Birkerød Bymidte anno 2030: Beskriv jeres drøm for Birkerød Bymidte år 2030! Hovedpunkter fra borgermødet Byens Handelsliv Flere ældreboliger Gode udvalg af små butikker/specialforretninger God parkering Ungdomscafé i apoteket på pengetorvet Administrationscenter bliver butikscenter Delvis overdækning i Hovedgaden H&M (ankerbutik) Tilpasse butikkerne til pendlerne Bedre forbindelser og adgangsveje Skiltning henviser fra station til Hovedgade Ved Føtex opstilles oversigt over byens butikker Byens Tilbud Skabe identitet, byliv og nærhed og tilhørsforhold Samle aktiviteter, flere mødesteder og restauranter Uddannelse Kunst Ishockeybane og skaterbane Benytte hovedgadens bagside Værested for hhv. unge, børn og børnefamilier De kommunale bygninger får anden anvendelse Sammenhæng mellem bymidte og Idrætscentret Evt. rive Toftevangskolen og Teglporten ned Byens Liv Superskole Toftevangen, 6-7 spor Gode cykelstier Stationen flyttes til Hovedgaden/ banen nedgraves Festlig ventesal på stationen Etablering af p-kældre Fortætning i baggårdene Ungdomskultur integreres med byens skatere Ældretilbud i bymidten Flere restauranter/caféer Byens Rum Bedre sammenhæng mellem handel og kultur Inspirere til bevægelse og sundhed (Cykelkampagne) Gode forbindelser fra stationen til Hovedgaden Søen knyttes til byen Parkeringshus ved stationen God landskabsarkitektur, tryg belysning/god belægning i passagerne til/fra hovedgaden Fuld tilgængelighed for alle Overdækning af hovedgaden- fleksibel og delvis Kanaler i bymidten Gennemskuelige rum Birketorvet renoveres med borgerindflydelse Værne om de grønne områder Konklusion Tilgængelighed Bedre gang- og cykelforbindelser i byen Forbindelser (station/bymidte og grønt/bymidte) Tryghed og handicaptilgængelighed Gode parkeringsmuligheder, evt. p-hus/kælder Funktioner Nye funktioner i Adm. komplekset og Teglporten Ungdomstilbud (café/ungdomshus/skøjtebane/ skaterbane) Ældretilbud Arkitektur God landskabsarkitektur evt. fornyelse af pladser med henvendelse til forskellige brugere 10

11 VISIONSDUG PÅ BIBLIOTEKET IDÉBANK Visionsdug på biblioteket i Birkerød Rudersdal Kommune har ophængt visionsduge på Birkerød Bibliotek i ugerne Spørgsmålene på dugen vedrører borgernes ønsker for Birkerød Bymidtes fremtid både for byliv, handelsliv, byens tilbud og byens byrum. Opsamling på borgernes besvarelser Byrum i dag Beskriv, hvilke byrum, stier, veje og grønne områder, der giver særlig kvalitet til Birkerød Bymidte? Den lille vej mellem biblioteket og den gamle præstegård er hyggelig, og der er noget ved den Politiparken er god men der burde gøres plads til arrangementer, især for børn De blå forbindelser bør styrkes. Både ud fra et klimaspørgsmål (genanvendelse af regnvand) men også for at udnytte Birkerøds nærhed til søelementet og skabe kvalitetsbyrum (tænk på hvad søen i Hillerød gør for oplevelsen af gågaden) Flere legepladser for større børn indpasset i parkerne Birkerød anno 2030 Hvilke byrum og forbindelser er vigtige år 2030? At komme til og fra stationen At man nemt og sikkert kan komme til Birkerød Gymnasium, Birkerød Idrætscenter, Hovedgaden etc At kunne komme rundt som cyklist At Hovedgaden har plads til både gående og cyklister (som i Allerød) En forbindelse mellem gågaden og Birkerød Sø Hvad kan de byrum og forbindelser, der gør, at Birkerød er særlig? Der er noget spændende, fantastisk ved de byrum Trækker naturen ind i byen Opsamler regnvand Hvad har man gjort i 2030 for at drømme er blevet til virkelighed? Lavet nogle tunneller for gående og cyklister Lavet en kanal fra Hovedgaden til Birkerød Sø Bygget en hævet platform (plads/park) over banen og Stationsvej En høj bygning gerne 15 etager i stedet for Søndervangshallen Fortætning: Flere boliger giver flere mennesker Byens liv i dag Beskriv, hvad der fungerer godt ved bylivet i Birkerød Bymidte i dag? Der er mange mennesker, og der er mange butikker, der har åbent. Det giver en god stemning Arrangementer i Præstegårdshaven er gode kulturelle tilbud Birkerød anno 2030 Hvem vælger at besøge bymidten? Alle skal kunne vælge Birkerød. De skal kunne føle, at byen er noget specielt, så hvorfor ikke bruge hyggen og naturen til at skabe denne stemning Hvad kan man lave her? Man kan shoppe Hygge med sine venner Sidde i en overdækket gågade og drikke en latte, når man møder en bekendt Hvad har man gjort for at drømme er blevet til virkelighed? Man har skabt nogle træningsmuligheder i parken men det er ikke nok Hovedgaden har ændret sig siden 99 Idébank på I idébanken kan borgerne finde informationer om politiske beslutninger, borgermødet og følge med i projektet. Indtil 1. november 2011 har siden været åben for borgernes egne kommentarer, som ses nedenfor. Idé: Det ville være pragtfuldt med et teater a la Mungo Park i Allerød- når Allerød kan brødføde et teater kan Birkerød vel også! Mungo Park har et dejligt koncept - ikke for stort og ikke for fint, men med et højt kunstnerisk niveau. - Vi skal beholde den landsby struktur Birkerød har dvs. en by med børn (skole), ældre (plejehjem), kirke, kultur og kro og ikke et indkøbcenter. Vi kunne bruge nogle af de tomme butikker( fx apoteket) til varmestue/værksted for pensionister/førtidspensionister m.m. Det ville være med til skabe liv i dagtimerne og udbygge netværk. Birkerød har altid været vant til et mangfoldigt byliv - lad os fastholde det, så der er plads til alle - også til alle byens beboere fra det tidligere Ebberødgård. Mangfoldigheden gør en by levende! - Hver dag huser byen ca. 700 gymnasieunge og intet sted i byens liv afspejles dette. Der er ingen butikker, der retter sig mod denne målgruppe, og der er ingen kulturelle tilbud udover værtshuse (biograf) og så naturligvis byens rige foreningsliv. Hvad med et ungdomshus i det gamle bibliotek oven på Irma, hvor der nu er hjemmehjælpere? Eller den gamle politistation lige ud til en skaterpark? - Tilgængelighed burde være en selvfølge i 2011, men er det langt fra både hvad angår butikker og (kommunale) kulturelle tilbud. - Lad os for guds skyld ikke overdække til noget centeragtigt - evt. kunne man lave nogle lette glasbygninger a la torvehallerne, så byen kunne tilbyde specialiteter i stedet for flere supermarkeder. Birkerød Gl. Præstegård er et godt eksempel på, hvilket liv det kan skabe at give folk i byen lov til at samles om en interesse - her kunst og have. Lad os lave mere plads til det - så flere kan bidrage til at skabe den by, de gerne vil have. Idé: Rampe ved idrætscentret genskabes - så undergangen mellem Teglporten/ Toftevangskolen og idrætscentret får en god tilgængelighed i begge ender. Vigtigt for både cyklister, rollatorbrugere, gangsbesværede og folk med indkøbsvogn, fx de der parkerer ved idrætscentret for at kombinere fysisk træning med indkøb. Rampen, der tidligere gik ligeud, blev formentlig afløst af en stejl trappe ved en fejl, men kan nu genetableres parallelt med Bistrupvej. Idé: Der kommer flere turister til byen i Dels for se en af Danmarks første gågader, den nye bykunst på gader, pladser og i udstillingsbygninger - og ikke mindst de gamle kalkmalerier i kirken. Desuden trækker et Danhostel på Hestkøbgård mange golf- og cykelturister til byen. Det er nemt at komme rundt i bymidten, hvad enten det er på hjul eller gåben, med cykel eller indkøbsvogn. Birkerød bliver den første by med et fælles system med moderne indkøbsvogne med store hjul. Det er let at orientere sig ved hjælp af skilte og malede ganglinier fra station til Kongevej og fra Gymnasium/ Idrætscenter til Politipark. Trafikken er gjort mere sikker ved ensretning/skråparkering/cykelsti fra Søndervangen til Teglporten/Stationsvej. Majpladsen er livet op med Brugsens konditori og mikrobryggeriet i kroen - nu med udsigt til søen. Pengetorvet med café med udeservering og skiftende udstillinger af skulpturer og gadekunst. 11

12 FOKUSGRUPPEMØDE Fokusgruppemøde Den 27. september og den 12. oktober 2011 er der i forbindelse med Birkerød Bymidteplan afholdt fokusgruppemøde. Formålet med fokusgruppemødet var at informere borgerne om arbejdet med Birkerød Bymidte, og at bygge videre på den indsamlede viden fra borgermødet omkring borgernes visioner for bymidten. Fokusgruppen koncentrerede sig om uddybning, konkretisering og prioritering af arbejdet fra borgermødet. De blev bedt om følgende. Gennemgang af forslag fra borgermødet til Birkerød anno Vurdering af tiltag i forhold til forskellige målgruppers behov. Udpegning af de 3 væsentligste indsatser og prioritering Visionsarbejdet foregik i fire temagrupper som til borgermødet; Byens Rum, Byens Handelsliv, Byens Liv og Byens Tilbud. Deltagerne var borgere i Birkerød og en del havde også deltaget i borgermødet. Hovedpunkterne fra fokusgruppemødet: Byens Liv Flere boliger = flere mennesker Plads til ungdomskulturen etablering af café, ungehus, skaterbane, skøjteløb fx i Politistationen Plads til/samlede arealer til voksne brugere af bymidten bl. a udøvende kunstnere samt kultur- og foreningslivet. Både permanent og i forbindelse med enkelstående arrangementer Mulighed for p- pladser og baggårde på visse tidspunkter kan anvendes til andet end parkering Øvrige idéer Det ønskes, at der skabes rammer for, at følgende funktioner/aktiviteter kan være mere tilstede omkring gågaden, også om aftenen Plads til kunstudøvere Plads til kulturlivet Plads til foreningslivet Plads til de unge et ungdomshus, en ungecafé Fra Pengetorvet til Teglporten inkl. bagarealer samles funktioner Flere boliger, gerne ungdomsboliger Noget for de unge Byens handelsliv Flytning af stationen mod Hovedgaden og omlægning af andre funktioner så det understøtter livet i Hovedgaden - fx ideen om opgradering af Toftevangskolens udskoling Magnet i den anden ende af Hovedgaden i nærheden af Pengetorvet Varieret butiksudbud med 1 til 2 ugentlige dage med lang åbningstid. Andre dage med ens åbningstid. Øvrige idéer Gode p-forhold afgørende: uden p-afgift og med et differentieret p-system; kort/lang tid Bedre skiltning i hovedgaden, gerne på butikkernes eget initiativ Stationen bør flyttes til Hovedgaden Behov for en magnet i den anden ende af Hovedgaden Ideer til nye butikker fx H&M, håndarbejde og hobby, Fona, gavebutik, gourmetfødevarer Gerne udsalg ud på gaden inden for visse rammer. Administrationscentret som hotel Medborgerhus for flere aldersgrupper Opgradering af Toftevangskolen udskoling for 7., 8. og 9. klassetrin vil skabe mere liv i Hovedgaden Fælles morgenbord et positivt indslag Bylivsarrangementer : koncert, markeder, juletræstænding, halloween arrangement Faste dage med lang åbningstid og søndagsåbent Bedre opbakning om Handelsstandsforeningen Kulturnatarrangement anden dato en andre steder i Kbh. Butikkerne skal blive i Birkerød lavt lejeniveau Busforbindelse mangler stop ved Hovedgaden 12

13 Byens Rum Centrale samlingssteder med stærke identiteter God visuel tilgængelighed for alle Styrkelse af det grønne parkstrøg mellem Langedam og Birkerød Sø Mantziusgården 2.0 Øvrige idéer Centrale samlingssteder med stærke identiteter Fornyelse af Majpladsen Plads til kunst og udeservering i byens rum Styrkelse af Birkerød Gl. Præstegårdshave Styrkelse af Mantziusgården - Præstegårdshaven Bykoordinator, koordinerer aktiviteter og indsatser God visuel tilgængelighed for alle Ledelinier Info-pyloner Bedre belysning Ramper til butikkerne Bedre forbindelser over/under vejene, bedre stier Fælles indkøbsvogne placeret centralt Styrkelse af det grønne parkstrøg mellem Langedam og Birkerød Sø Udendørs fitnessbånd Bred underføring under Stationsvej og S-banen Rosenhave på den grønne halvø vest for kapellet Kanaler fra Langedam til Birkerød Sø Mantziusgården 2.0 det nye kulturcenter for alle grupper, ikke mindst de unge Teglporten omdannes til Mantziusgården 2.0. og målrettes mod kulturelle arrangenmenter, med fokus på unge og synergien mellem kultur, kunst og handel. Integration med idræts- og sundhedsuddannelser i områder, fx gymnasiets idrætslinie og skolen Anden udnyttelse af p-arealer fx torvepladser Joe and the Juice Overdækning af et areal, en plads, så arealer får bedre anvendelse uafhængigt af vejret Byens Tilbud Gennemgående er det vigtigt, at folk er stolte af bymidten og kan identificere sig med deres bymidte Samlet medie-, bibilioteks-, kultur-, unge-, forenings- og fritidscenter med café, døgnåbent og for alle aldersgrupper. Etableres tæt på gågaden eller i Administrationscentret Etablering af kontorhotel i fx Administrationscentret Etablering af uddannelsesinstitutioner. Fx ungdomsuddannelser eller erhvervsuddannelser - evt. i kombination med erhvervs- eller kontorfællesskaber. Alternativt etablering af universitetssatelit og ungeboliger, uddannelsescampus i Administrationscentret eller i omdannelse af skolen Øvrige idéer En central park med tilbud til alle aldersgrupper Underjordisk parkering, så p-arealer får anden anvendelse Benyt arealerne ovenpå Irma til værested/kontorformål, udnyt den centrale placering Fritids- og foreningsaktiviteter samles i bymidten i en kommunal bygning Sammenkæd aktiviteter ved at benytte skolen til skole samt aktiviteter for både unge og ældre + café og tydelig forbindelse til gågaden Etabler kontorhotel eller uddannelsesinstitution i det gamle rådhus Kombinér bibliotek, mediehus, videnscenter med café etableres tættere på gågaden end det nuværende bibliotek. Fx i skolen eller Teglporten Vejen Teglporten (fra Stationsvej til Søndervangen) aktiveres så den indgår i bymidten, også bagsiderne. Særligt den sydlige del gøres levende med flere boliger og butikker Konklusion på fokusgruppemøde Fortætning: Flere boliger giver flere mennesker Kunst i bymidten Samlingssteder med identitet Grønt Birkerød, styrk parkstrøget og integrer aktiviteter Tilbud til unge og satsning på uddannelse og erhverv Handel: Ankerfunktion på Birketorvet Varieret butiksudbud med 1-2 dages lang åbningstid Bedre p-muligheder Teglporten omdannes til kulturelle/sundhedtilbud Ny funktion i administrationskomplekset, der kan bidrage til bylivet og handelslivet 13

14 ANALYSE Kortlægning og analyse De følgende sider omfatter en analyse på baggrund af kortlægning af bymidten med fokus på at styrke et levende by-, kultur- og handelsliv. Bebyggelsesstruktur Bymidtens bebyggelsestypologier, tætheder og udtryk. Byfunktioner Væsentlige funktioners betydning for bymidten i forhold til synergier og funktionstæthed. Nye anvendelsesmuligheder Nye anvendelsesmuligheder med udgangspunkt i analysen af byfunktionerne. Grønne og blå strukturer Rekreative, grønne områders karakter og tilgængelighed. Byrum Byrumstypologier og deres indbyrdes roller, karakterer og skala. Pladser Analyse af bymidtens pladser. Passager Analyse af bymidtens passager. Forløb Analyse af bymidtens forløb. Fokusområder Analysen ligger til grund for en udvælgelse af fokusområder for Bymidteplanen i fase 2. Tilgængelighed Mobilitet og tilgængelighed, herunder infrastruktur, parkering, kollektiv trafik, bløde forbindelser samt manglende forbindelser. 14

15 Oversigtskort 1: Birkevej Kildedalsvej Johan Mantzius Vej Cathrinelystparken Møllevangen Søndervangen Mantziusgården Birkrød Kirkegård Teglporten Rughaven Hovedgaden Henrik Gernes Vej Administrationskomplekset Den Gl. Præstegårdshave Bistrupvej Birkrød Præstegård Teglporten Stationsvej Stiholmsvej Birkerød Station Langedam Birkerød Kongevej Rolighedsvej Centerbyggeri (igangværende) Toftevangskolen Teglporten Plejecenter Birkerød Idrætscenter Birkerød Sø Birkerød Gymnasium

16 BEBYGGELSESSTRUKTUR Levende by- og handelsliv Et rigt og levende by- og handelsliv stiller krav til en bymidte med tæthed af byfunktioner og boliger. Det sikrer kritisk masse, dvs. at der er mennesker nok til at opretholde aktiviteter og forbrug samt til at drive forretninger. Bebyggelsesstrukturer Gennemgående for bebyggelse i Birkerød Bymidte er de røde teglsten, som har en historisk reference til teglværker, der tidligere lå i Birkerød. Tæt-lav Bymidtens bebyggelse i den nordvestlige trekant afgrænset af Rolighedsvej, Birkerød Kongevej og Kildedalsvej er karakteriseret ved tæt lav villa- og parcelhusbebyggelse i en til to etager med private haver. Stangbebyggelse Mellem Hovedgaden, Birkerød Kongevej, Søndervangen og Bistrupvej ligger stangbebyggelser i dels fire etagers lejlighedsbebyggelse med grønne forarealer og 1-2 etagers rækkehuse med private haver. Hovedgadens bebyggelser Den tætte bebyggelsesstruktur langs Hovedgaden er sammensat af byggerier af forskellig tid og udtryk. Bygningerne varierer fra moderne til modernistiske rundede bygninger, ældre rødstensvilla og teglstenskarré på mellem 2-4 etager. Middelalderbyen Middelalderbyens bindingsværkshuse og pudsede gårde med stråtag ligger spredt i bymidten og vidner om byens historie. Det er Birkerød Gl. Præstegård, to bindingsværkshuse og en ældre gård, som ligger i forbindelse med kirken, og desuden yderligere to bindingsværkshuse på Kildedalsvej. Barrierer Tætheden af boliger i bymidten er lav. Funktioner, der ikke bidrager til bylivet, skaber inaktive områder i bymidten, eks. Teglporten Plejecenter, men også tomme arealer, som p-pladser har samme inaktive effekt. 16 Potentialer Etablering af bymidtenære boliger kan være med til at styrke by- og handelslivet, idet beboerne ofte er trofaste kunder, da de bor meget tæt på butikkerne, og de vil bidrage til bylivet og bruge den offentlige trafik og servicefunktioner mm. Desuden er det et potentiale, at Birkerød kan tilbyde forskellige boligertyper, spændende fra parcelhus, villa, rækkehus og lejlighed, fordi det muliggør en blandet befolkningssammensætning. Anbefaling Fortæt med boligbyggeri Det kan anbefales at fortætte bymidten yderligere med boliger for at styrke Birkerød som en by med et levedygtigt by- og handelsliv. Ny bebyggelse anbefales at blive placeret på eksisterende parkeringspladser øst og vest for Hovedgaden, under forudsætning af etablering af tilsvarende parkering, fx under terræn. Teglporten og grunden, hvor Teglporten Plejecenter ligger idag, kan desuden omdannes. Bebyggelseshøjder bør forholde sig til eksisterende byggeri, hvilket for parkeringsgrunden betyder 2-4 etager, højest mod Hovedgaden og på Teglport-grunden anbefales rækkehuse kombineret med mindre gårdhavehuse i 2-4 etager ligeledes højest mod Hovedgaden. Det anbefales at bibeholde det brede udvalg af boligtyper for at tiltrække flere målgrupper, dog med et fokus på rækkehuse og gårdhavehuse i flere etager. Desuden kan der fortættes eller begrønnes på byens flade tage. Ny bebyggelse bør danne private, semiprivate og offentlige rum, for at skabe udveksling med byen. Her kan tages ved lære af Administrationskomplekset og Toftevangskolen, der integrerer offentlige forbindelser, men også rækkehusenes forhaver danner et semioffentligt rum, der bidrager til bylivet. Tæt-lav 1-2 etager Hovedgaden 2-3 (4) etager Rækkehus-kvarter 2-4 etager Principsnit, bebyggelseshøjder 1-4 etager Tæt-lav bebyggelse, enfamiliehuse Et kvarter med privat karakter i bymidten, der rummer få beboere i forhold til areal. Middelalderlandsbyen Gamle strukturer, der bidrager med fortællinger om kulturarv og stemning i bymidten Teglporten Meget privat struktur, der lukker sig om sig selv og om gårdhaverne. Stangbebyggelse, rækkehuse En bebyggelsestypologi, der rummer mange beboere og det semiprivate rum; forhaven, som har potentiale for at bidrage med liv i bymidten. Administrationskomplekset En struktur af høj arkitektonisk værdi, der danner by ved af skabe en offentlig forbindelse via sin struktur. Tæt, blandet struktur i Hovedgaden Den tætte bebyggelse definerer gågadeforløbet og rummer både bolig og erhverv, hvilket giver liv i gågaden. Toftevangskolen Endnu et arkitektonisk værk, der huser skolen. En struktur, der formår at skabe private rum, og samtidig integrere en offentlig sti.

17 Rundet etagebyggeri i Hovedgaden Villakvarteret Birkerød Kongevej VILLAKVARTERET Birkerød Kongevej Middelalderbyen Rolighedsvej MIDDELALDERBYEN HOVEDGADEN RÆKKEHUSE Rækkehuse, Møllevangen Rolighedsvej P-AREAL Hovedgaden P-AREAL TOFTEVANGSKOLEN ADMINISTRATIONSKOMPLEKSET Bistrupvej Hovedgaden Stationsvej TEGLPORTEN Bistrupvej Stationsvej NYT CENTERBYGGERI Toftevangskolen TEGLPORTEN PLEJECENTER Administrationskomplekset Teglporten Eksisterende bebyggelse 1:2000 Potentialer: Områder med potentiale for fortætning eller omdannelse til bolig og erhverv 1:

18 BYFUNKTIONER Byfunktioner Byfunktioner er steder, hvor folk mødes på forskellige planer. Det kan være stationære og permanente mødesteder (f. Føtex, Mantziusgården, Toftevangskolen, Stationen, Cathrinelystparken), men også midlertidige (i bussen, på lørdagsmarkedet) og metafysiske mødesteder (facebook). Undersøgelser viser, at når byer skal være levedygtige, er funktionstætheden vigtig, og det kan være svært at skabe synergi mellem funktionerne, hvis afstanden er for stor. Byfunktioner i Birkerød Bymidte Mantziusgården er et kulturhus med arrangementer som koncerter, teater, stand-up og åbne værksteder samt mødelokaler og desuden 10. klasse, SFO og musikskole. I Birkerød Gl. Præstegård holder Kunstforeningen til med kunstudstillinger og mulighed for leje til receptioner. Administrationskomplekset rummer posthus, kommunens administrationscenter og bibliotek. Nord for Mantziusgården ligger UU-Sjælsø, et ungetilbud placeret i Den Gl. Politistation ud til Cathrinelystparken. I to villaer over for Birkerød Station ligger Birkerød Ungecenter, hvor Ung i Rudersdal har forskellige ungetilbud. Idrætscentret på Bistrupvej dækker i samspil med Søndervanghallen og Svømmehallen et bredt udbud af idrætstilbud. Centret kan fremadrettet huse messer og større arrangementer. Teglporten er pleje- og genoptræningscenter og pensionistboliger og ligger placeret på vejen Teglporten mellem Hovedgaden og skolen, tæt på Idrætscentret. Toftevangskolen er folkeskole fra 0. til 9. klasse. Den ligger meget centralt og har fra sin hovedindgang adgang til Hovedgaden via passagen til Supermarkedspladsen. Skolen er desuden af høj arkitektonisk kvalitet. 18 Barrierer I dag ligger byfunktionerne og mødestederne spredt imellem Birkerød Station og Administrationskomplekset i vest, samt Toftevangskolen og Birkerød Idrætscenter i øst. Midt imellem ligger Hovedgadens handelsstrøg, som et nord-syd gående forløb, som dog opløses i den nordlige del. Der er stor spredning på børne- og ungefunktionerne, som er placeret dels i villaerne over for stationen, i Mantziusgården, Den Gl. Politistation og Toftevangskolen, og spredningen mindsker integration og samarbejdsmuligheder. Afstanden gør det svært at skabe et samlet byliv og svært at skabe synergi imellem byfunktionerne. Et forhold, som er med til at forstærke afstandene, er parkeringsfladerne, der ligger som tomme felter imellem byfunktionerne. Potentialer Med en aktivering af områder tæt på Hovedgaden vil der kunne skabes synergier. Hovedgaden vil også kunne udvikle sit potentiale som udvekslingszone mellem byfunktionerne i den (øst/vest) tværgående bevægelse via passagerne til gaden. Børne- og ungefunktionerne kan samles omkring Mantziusgården, Cathrinelystparken og Hovedgaden for at udnytte potentiale for synergi mellem funktionerne, hvilket også vil påvirke bylivet i Hovedgaden. Anbefalinger Synergifelter for kultur og unge, sundhed og handel Det anbefales at samle byfunktionerne omkring Hovedgaden og at bygge videre på det gode grundlag i kultur- og sundhedsmiljøerne. Miljøernes fokuspunkter er i dag Mantziusgården og Birkerød Idrætscenter, og ved at placere nye funktioner og flytte eksisterende funktioner omkring Mantziusgården og Birkerød Idrætscenter, vil synergier og byliv styrkes. Kultur og unge Fokusér på at styrke synergierne imellem Mantziusgården, Den Gl. Politistation, Cathrinelyst og Birkerød Gl. Præstegård som et område med kultur og ungefunktioner. Dette kan gøres ved at forstærke forbindelser og flytte eksisterende funktioner til området. Sundhed Sundhedsområdet skal styrke synergier imellem skolen, Birkerød Idrætscenter og Teglporten Plejecenter. Gennem ny aktiverende funktion i Teglporten Plejecenter og forbedring af forbindelserne mellem skolen og Birkerød Idrætscenter skal synergierne forstærkes. Passagen til Supermarkedspladsen kunne fungere som hængsel til Hovedgaden. Saml handelslivet i Hovedgaden Begræns Hovedgadens handelsfunktioner til at strække sig mellem Centerbyggeriet (syd) og Birketorvet (nord). Set i forhold til, at der er flere tomme butikker, må det anses for hensigtsmæssigt at samle butikkerne mellem centret og Birketorvet og derved flytte butikker nord for Birketorvet syd for i gågadestrækningen. Denne anbefaling understøttes af detailhandelsanalysen, der ligeledes anbefaler at samle handelstilbuddene, så strøget afsluttes med Birketorvet. Desuden anbefales det at etablere en ankerfunktion på Birketorvet, der har potentiale for at tiltrække folk fra Centerbyggeriet op igennem Hovedgaden. En H&M forretning er ikke realistisk i Birkerød Bymidte, da det kræver store lejemål og ofte vil trække flere kæde-tøjbutikker med sig. Kultur/bolig Aktiverende funktioner rykker nærmere Hovedgaden og skaber synergieffekt Bolig Handels- og udvekslingszone Sundhed/bolig Rekreation/natur Kultur Udveksling mellem funktioner giver liv til byen Handel

19 Birkerød Kongevej Birkerød Kongevej PRIVATSKOLE Manziusgården, det aktive kulturhus i bymidten BIRKERØD UNGECENTER Rolighedsvej MANZIUSGÅRDEN kulturhus ADM. KOMPLEKS posthus/forvaltninger/ borgerservice Stationsvej DEN GL. POLITISTATION UU Sjælsø, ungetilbud CATHRINELYST lokalhistorisk arkiv KIRKE BIOGRAF gågade HOVEDGADEN BIRKERØD GL. PRÆSTEGÅRD kunstforening TOFTEVANGSKOLEN folkeskole HOVEDGADEN Bistrupvej Ungdomsskolen i Den Gl. Politistation Toftevangskolens hovedindgang nær Hovedgaden Rolighedsvej ERHVERV Virksomheder Stationsvej KULTUR OG UNGE Ungetilbud HANDEL BOLIGER OG SUNDHED Skole Bolig med sundhedscenter Ankerfunktion Bistrupvej Sundhed/kultur/bolig Nye sundheds/bolig/ udd.sfunktioner Eksisterende sundhedsfunktioner Nye/flyttede kulturog ungefunktioner Eksisterende kulturfunktion Administrationskomplekset, gode rum, der kan aktivere bymidten. TEGLPORTEN plejecenter BIRKERØD SVØMMEHAL Den Gamle Præstegård, udstillingsbygning BIRKERØD IDRÆTSCENTER Barrierer: Spredte byfunktioner 1:2000 Ny mulig placering af ankerfunktion Eksisterende handelsfunktion Ny erhvervsfunktion Potentiale: Nye anvendelsesmuligheder tæt på Hovedgaden fortætter kultur-, sundheds- og boligfunktioner omkring handelsstrøget 19

20 NYE ANVENDELSESMULIGHEDER Nye anvendelsesmuligheder Som beskrevet i foregående afsnit om Byfunktioner er afstanden imellem funktionerne en faktor, der gør det svært at skabe et samlet byliv og svært at skabe synergi imellem byfunktionerne. Derfor må nye anvendelsesmuligheder overvejes som løsning på at samle og styrke bylivet i Birkerød Bymidte. Der tages udgangspunkt i foregående afsnit. Barrierer Borgerservice, bibliotek og posthus i Administrationskomplekset er funktioner, som borgerne bruger i hverdagen, og som derfor skaber højfrekvens. Barrieren for disse funktioner er den relativt store afstand til Hovedgaden, der afskærer for synergieffekt mellem handelsliv og byfunktioner. Teglporten Plejecenter bidrager ikke til bylivet i den grad, som en anden funktion ville kunne med samme placering i relation til byfunktioner som handelstrøg, skole og idrætscenter. Toftevangskolen har den udfordring, at børnetallet i Birkerød er faldende, og derfor er det ikke givet, at skolen kan opretholde elevtallet og må derfor overveje levedygtig fremtidsscenarier. Potentialer Det vurderes, at Teglporten Plejecenter har en attraktiv placering. Stedet vil kunne øge sit bidrag til handels- og bylivet markant med nye funktioner. Teglporten Plejecenter har nærhed til Toftevangskolen, Birkerød Idrætscenter og Hovedgaden, og det vil være en potentiel placering af boliger, hvis tilflyttere vil styrke by- og handelslivet. Administrationskomplekset huser funktioner, der har potentiale for øget synergieffekt med bymidtens øvrige byfunktioner med en placering tættere på Hovedgaden. Komplekset ligger tæt på stationen, hvilket gør at etablering af virksomhedsenklave har potentiale som ny anvendelse, men det kræver nærmere undersøgelser. 20 Toftevangskolen har potentiale som ny superskole med udbygning af flere spor enten til 10. klasse elever eller til internationale elever. Anbefalinger Omdannelse af Administrationskomplekset Administrationskomplekset kan blive sted for nye virksomheder i kombination med bibeholdelse af enkelte offentlige funktioner, som fx bibilioteket. En blanding af forskellige typer virksomheder af fx nystartede og etablerede, samt kreative virksomheder og fælleskontorer kan skabe synergi med bibliotektet og Mantziusgården. Det vil kunne bidrage til bylivet i Birkerød med arrangementer og udstillinger i byrummet, og det kræver en erhvervsindsats. Omdannelse af Teglporten Plejecenter og bygningerne omkring Teglporten Plejecenter har en central placering mellem Hovedgaden og Birkerød Idrætscenter. Denne centrale placering gør, at der er potentiale i attraktivt boligområde tæt på skole, station, handelstrøget og rekreative tilbud. Gennem hel eller delvis nedrivning og nybyg af boliger med forskellige ejerformer kan man imødekomme en bredere målgruppe, men især rækkehuse og gårdhavehuse for børnefamilier anbefales. Evt. kan der opføres boliger med kortere lejeperiode, tilpasset internationale familier, der flytter til Sjælland som forsknings- og videnarbejdere på fx NOVO Nordisk, Hillerød eller DTU i Lyngby. Det er en mulighed at kombinere boligbyggeri med sundhedscenter, der vil kunne skabe synergi med Birkerød Idrætscenter. Udvikling af Toftevangskolen Skolen kan tilføjes en overbygning for udskoling, 10. klasser og evt. international linie, som kunne være en linie for børn med forældre, der er internationale videnarbejdere i Hillerød, Lyngby og København, bosat i nyt boligbyggeri på grunden Teglporten Plejecenter. Styrk ungetilbud i bymidten Det anbefales at samle ungefunktionerne i Birkerød omkring Mantziusgården og Den Gl. Politistation og udnytte Cathrinelystparken til udendørsfunktioner, som fx fællesspisning, dansehold, kunstværksted mm. Birkerød Ungecenter Med samling af Birkerød Ungecenter omrking Mantziusgården og Cathrinelystparken frigøres to villaer over for Birkerød Station til alternativ anvendelse. Det anbefales at sælge bebyggelsen til erhvervsmål, idet bygningerne har en eksponeret placering med nem adgang til offentlig transport. Ny ankerfunktion på Birketorvet Det anbefales, som beskrevet under Byfunktioner, at centrere handelsstrøget til at strække sig mellem centerbyggeriet og Birketorvet, og i den forbindelse foreslåes det at byfornye stueetagerne til bolig på strækningen mellem Birketorvet og Kongevejen. Det anbefales desuden under Byfunktioner at etablere en ankerfunktion på Birkertorvet, og en mulig anvendelse kan være at flytte borgerservice og posthus herhen evt. i kombination med café, en anden mulighed er dagligvareforretning. Bevar og forstærk en handelsgade med små og mindre butikker med et varieret udbud, specialiteter og den særlige Birkerød stemning. Det vurderes nødvendigt, at de små lejemål slåes sammen, hvis man vil tiltrække større kædebutikker til Birkerød.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup RealMæglerne Personligt ejerskab del af en kæde Indehaver, statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Halldén Hovedgade 121 2630 RealMæglerne er personligt ejet af Inge Halldén og uafhængig af kapitalinteresser.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP. Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup. fremlagt på offentligt møde den 28.3.

FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP. Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup. fremlagt på offentligt møde den 28.3. FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup fremlagt på offentligt møde den 28.3.2007 Bag denne fælles indstilling står: Asger Baarstrøm Bent Jensen

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb)

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb) Oppvekst og bomiljø Birgitte Svarre, associate, ph.d. 4. november 2014 Konferense om planlegging, bomiljø og folkehelse Rica Hotel Seilet, Molde Pulsen, Assens (6.000 indb) 1. Byer for mennesker 2. Liv

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Bagkatalog...........................................9

Bagkatalog...........................................9 PROJEKT KATALOG Indhold Indledning... 3 Fokus på ungdomslivet... 4 Inden udgangen af 2020 skal vi være 15 % flere indbyggere gøre pendlere til indbyggere.... 5 Familie- og Børnevenlig by.... 6 Markedsføring

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28 flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune hvem er jeg...? Arkitektfirmaet RUM Fra Horsens, platform i Vejle og kunder i hele DK 25-30 medarbejdere Arkitektur

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

INDHOLD. Forord Den levende by i det grønne Byliv Boligbyggeri Nye muligheder i tomme bygninger Strategien bliver til virkelighed

INDHOLD. Forord Den levende by i det grønne Byliv Boligbyggeri Nye muligheder i tomme bygninger Strategien bliver til virkelighed INDHOLD 3 4 6 11 14 19 Forord Den levende by i det grønne Byliv Boligbyggeri Nye muligheder i tomme bygninger Strategien bliver til virkelighed Grundlaget for Bystrategi Haslev er udarbejdet af Center

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere