BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE"

Transkript

1 BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

2 KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette Boye, projektchef, urban designer Christine Haastrup Pedersen, arkitekt metopos + Bascon Åboulevarden Aarhus C

3 INDHOLD Introduktion Birkerød Bymidteplan Birkerød Bymidte Områdeseminar Deltagernes fremtidige ønsker for Birkerød Borgermøde, Visionsdug og Idébank Deltagernes fremtidige ønsker for Birkerød Fokusgruppemøde Deltagernes fremtidige ønsker for Birkerød Analyse Bebyggelsesstruktur Byfunktioner Nye anvendelsesmuligheder Grønne og blå strukturer Tilgængelighed Byrum Pladser Passager Forløb Fokusområder Links og referencer Læsevejledning Følgende dokument indeholder en kort indledende beskrivelse af arbejdet med Birkerød Bymidteplan. Efterfølgende sammenfattes inddragelsesprocesser foretaget i forbindelse med kortlægning af Birkrød Bymidte. Inddragelsesprocessen omfatter områdeseminar, borgermøde, idébank og fokusgruppemøde. Analysen forholder sig til udvalgte områder og temaer og er struktureret med en overordnet beskrivelse, beskrivelse af barrierer, potentialer og anbefaling. Anbefalingerne opsamles og udvælges sidst i dokumentet.

4 INTRODUKTION Birkerød Bymidte Rudersdal Kommunes formål med udarbejdelse af bymidteplan for Birkerød er at understøtte et levende by- og handelsliv i bymidten fremadrettet, samt at sætte fokus på bymidtens funktion som både kommercielt og kulturelt center. Bymidteplanen har til hensigt at vise, hvilke tiltag og aktiviteter kommunen og andre med fordel kan udføre i Birkerød Bymidte på kort og på lang sigt. Forud for bymidteplanen har ICP (Institut for Centerplanlægning) udarbejdet detailhandelsanalyse for kommunen, for derved at skabe beslutningsgrund for bymidtens udvikling inden for handel. Udviklingen af Birkerød Bymidte er sat i gang med centerbyggeriet ved Stationsvej, som vil huse detailhandelsbutikker og boliger. Birkerød Bymidte udviklingsproces Udviklingen af Birkerød Bymidte består af tre faser: Fase 1: Kortlægning og analyse Fase 2: Bymidteplan Fase 3: Kommentar og forandring Nærværende dokument er udarbejdet i fase 1. Nedenstående er en kortfattet beskrivelse af de enkelte faser. Fase 1: Kortlægning og analyse Nærværende sammenfattende analyse tager udgangspunkt i kortlægninger af Birkerøds strukturer og byrum, samt kortlægning af Borgernes Birkerød gennem inddragelse af borgere på borgermøde og fokusgruppemødet, og desuden kortlægning af kommunens områders viden og planer for Birkerød Bymidte. Den samlede analyse er således en opsamling af kortlægninger og fokusgruppeinterviews, og ud fra analysen prioriteres indsatserne og fokusområder for bymidteplanen i samråd med Rudersdal Kommune. Fase 2: Bymidteplanen Fase 2 indebærer en samlet bymidteplan, der præsenterer en overordnet vision og et projektkatalog med delelementer/deltiltag. Planen tager stilling til en evt. afgrænsning af bymidten og det sidste stykke af gågaden, til fysiske fokuspunkter i bymidten og etablering af forbindelser. Samlet peger projektkataloget på, hvordan visionen kan realiseres. Bymidteplanen kommer i høring internt i kommunen. Fase 3: Kommentarer og forankring I fase 3 offentliggøres bymidteplanen for borgerne i offentlig høring i 10 uger. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Kortlægning og analyse Bymidteplan Forankring okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. 4

5 SJÆLSØ ESKEMOSE SKOV ULERNE LANGEDAM RUDE SKOV BIRKERØD SØ BISTRUP HEGN GOLFBANEN 5

6 BIRKERØD BYMIDTE Birkerød Bymidtes kontekst Birkerød Bymidtes geografiske placering i forhold til attraktioner, som natur, kultur og storby giver gode muligheder for borgerne. Helt særlig er nærheden til naturskønne områder med varierede landskaber og dyreliv; Ulerne, Sjælsø og Rude Skov. HILLERØD 15 MIN. ULERNE SJÆLSØ BIRKERØD BYMIDTE ESKEMOSESKOV RUDE SKOV Fra Birkerød Station er der kort transporttid til storbyfacaliteter i København, Hillerød og Lyngby, det tager hhv. 30, 15 og 10 min. med S-tog. De større byer forsyner Birkerøds borgere med arbejdspladser, større indkøbsmuligheder og særlige kulturtilbud. Nærheden gør det attraktivt at bo i Birkerød, men storcentre i Hillerød og Lyngby er også konkurrenter til byens handels-, kultur- og byliv. GOLF- BANE KØBENHAVN 30 MIN. FURESØ Birkerød Bymidte geografisk placering Birkerød Bymidte Lokaliseret inden for bymidten er en række spredte kulturtilbud og handelstilbud centreret i gågaden. Det grønne parkstrøg udgør et unikt rekreativt tilbud, der enkelte steder er integreret med legeaktiviteter og kunstaktiviteter, samt forbindelse til de større naturområder. Bylivet foregår i dag omkring kulturinstitutionerne og i Hovedgaden, som har gågadestatus. BOLIGER Bymidten har offentlige tilbud, som folkeskole, SFO, ungetilbud, bibiliotek, plejecenter, administrationskompleks med kommunale forvaltninger, borgerservice og posthus. Kulturarven er synlig i bymidtens gamle middelalderby, der centrerer sig omkring kirken med enkelte bevarede bindingsværkshuse og præstegården beliggende i Birkerød Gl. Præstegårdshave. Den industrielle historie vidner om Birkerød som center for fire teglværk, hvilket giver sig tilkende gennem byens mange rødstensbyggerier. Birkerøds kulturarv tilfører bymidten identitet og stemning. PARK GYMNASIUM Bolig Rekreation/grønt Kultur og idræt Uddannelsesintitutioner Kommunale tilbud Handel Bolig/erhverv med handel i stueetagen 6 Attraktioner og tilbud i Birkerød Bymidte

7 Kulturhuset Mantziusgården tilbyder bl.a koncerter, teater, musicals, revy og musikskolekoncerter. Bylivet i Hovedgaden Handelslivet i Hovedgaden Kirken og bindingsværkshus fra den oprindelige middelalderby Kunstforeningen har til huse i Birkerød Gl. Præstegård, der ligger i Birkerød Gl. Præstegårdshave, som en del af parkstrøget. Birkerød Sø i gåafstand fra bymidten. Søen ligger syd for parkstrøget. 7

8 OMRÅDESEMINAR Områdeseminar Der er afholdt områdeseminar 5. september 2011 på tværs af kommunens forvaltningsområder. Formålet var videndeling og udveksling af idéer vedrørende Birkerød Bymidte med afsæt i forvaltningernes ansvarsområder. Deltagerne i seminaret var repræsentanter for henholdsvis Byplanområdet, Kulturområdet, Psykiatri og Handicap-området, Børneområdet, Teknik og Miljø-området og Ældreområdet. Spørgsmål Deltagerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål: Hvilke særlige temaer eller geografiske områder skal bymidteplanen sætte fokus på? Hvilke synergier og samarbejdsmuligheder kan skabes på tværs af områderne i forhold til at nå fokusområderne? Teknik og Miljø-området Væsentligste indsatser i Birkerød: Vej Styrk trafiksikkerhed (trafikomlægning) Tryghed Tilgængelighed (cykelstier, krydsomlægning mm.) P-pladser (der er tilstrækkelig p-plads i dag) Park Handlingsplan for Cathrinelystparken (inkl. legeplads) Blomster i byen Ophold for unge Renovering af belægning ved kirken Rudersdal Ejendomme Ny børneinstitution (1000 m 2, Dagtilbuds Masterplan) Teglportens fremtid. Hel eller delvis flytning. Generelt (bl.a. Teglporten): etablering af boligområder Aktivitetscenterets nye placering (Toftevangskolen) Den Gl. Politistation Administrationscenterets fremtid Gågadens forfald Overdækning af torv Fokus på de særlige, gode forhold i Birkerød (skolens placering, mange p-pladser, tæt på Hovedgaden) Sikkerhed, tryghed og tilgængelighed for blød trafik Børneområdet Væsentligste indsatser i Birkerød: Fortsat tilpasning af pladser i forhold til faldende børnetal Bygning af nye børnehuse Lyngborghave og bymidten samt sammenlægninger Forbedre læringsmiljøer Kulturområdet Ideer til kommende kultursatsninger: Udvikling af større kultur-/idrætsevents Udvikling af tiltag i og omkring parkområderne Udvikling/udbygning af kultur/erhvervsarrangementer Videre udvikling af Mantzius-komplekset Udvikling af tiltag omkring præstegårdshaven Udvikling af urbant aktivt ungemiljø - evt. ved Birkerød Idrætscenter Etablering af kunstrute Udvikling af virtuelle hotspots for unge, museer, kunst, uddannelse etc. Udvikling af koncept for hotspots med fx el-udtag, til fx kulturelle oplevelser i byrummet Udvikling af området ved biblioteket weekend åbent, cafémiljø el. lign. Ældreområdet Væsentligste indsats i Birkerød: Teglporten som sundheds-, aktivitets- og træningscenter Formål: At være sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende Teglporten som sundhedscenter for alle aldersgrupper Aktivitetscenter Træningscenter - fitnesscenter Åben café Flere attraktive ældreboliger Læge / speciallægepraksis, klinikker mm. Frivilligcenteret Psykiatri- og handicapområdet De tre væsentligste indsatser i Birkerød: Lokaler med tryg adgangsvej som kan rumme funktionerne i RAS* og Ruder ES** Flere borgere benytter Rusmiddel- Rådgivning samt lettere mulighed for samarbejde mellem Rusmiddel- Rådgivning og de sociale områder i forvaltningen. Større handicaptilgængelighed * RAS er administrativ base for driften af 7 bofællesskaber, 2 væresteder, 1 døgntilbud, bostøtte samt ledsagelse. ** Ruder Es er et aktivitets- og værested med café for voksne borgere med udviklingshæmning. Byplanområdet De tre væsentligste indsatser i Birkerød: Tilgrænsende områder til bymidten, f.eks. Kongevejen og Søndervangen (synliggørelse af hovedgaden / centerområdet, forskønnelse, omdannelse) Forbindelsen mellem Birkerød Station og Hovedgaden, samt stationsforpladsen Implementering af bymidteplanen (kommuneplan, lokalplaner) 8

9 Konklusion De samlede fokusområder, som seminaret for kommunensforvaltningsområder peger på, er: Funktioner Fortætning af boliger i bymidten, for at øge antallet af borgere, der bor i gåafstand til bymidtens forskellige centerfunktioner Gentænke anvendelse af kommunale ejendomme, særligt Teglporten og Administrationskomplekset fx. offentligt partnerskab, kulturcampus, uddannelsescampus Byliv og handel Gågaden ønskes forkortet Kultur og handel ses som helhed Sammenhæng mellem administrationskomplekset, Mantziusgården, parkerne, Hovedgaden, skoler, plejehjem og Birkerød Idrætscenter Aktivering af pladser og baggårde Sats på unge Fokus på sundhed og idræt Ikke-planlagte steder Baggårde og pladser ønskes aktiveret og integreret i bylivet Synergi Skabe synergi mellem forskellige alders- borger- og brugergrupper Koordinere udvikling/nye anvendelser af de kommunale ejendomme gennem samarbejde på tværs af sektorer Tilgængelighed Tilgængelighed for alle; gående, cyklister og for alle borgergrupper Orientering: Birkerød skal være let at finde rundt i Forbedre visuelle og fysiske forbindelser herunder: - forbedre forbindelse mellem station og Hovedgaden - skabe bedre orientering i bymidten - forbedre stisystemet Identitet og grønt Styrke Birkerøds grønne identitet, gennem styrkelse af parkstrøget Birkerød som haveby, det grønne ind i byen 9

10 BORGERMØDE Borgermøde Den 27. september 2011 afholdtes borgermøde omkring Birkerød Bymidte for at sikre, at borgernes visioner og idéer er en del af udviklingen af bymidteplanen. Til mødet arbejdede fire grupper med hvert sit tema; Byens Handelsliv, Byens Tilbud, Byens Liv og Byens Rum. Spørgsmål Grupperne blev spurgt om følgende i henhold til hvert tema: Situationen i dag: Beskriv, hvad der fungerer godt i Birkerød Bymidte i dag? Inspiration: Kender I til andre steder, andre byer eller bymidter, som vi kunne lade os inspirere af i udviklingen af Birkerød Bymidte? Birkerød Bymidte anno 2030: Beskriv jeres drøm for Birkerød Bymidte år 2030! Hovedpunkter fra borgermødet Byens Handelsliv Flere ældreboliger Gode udvalg af små butikker/specialforretninger God parkering Ungdomscafé i apoteket på pengetorvet Administrationscenter bliver butikscenter Delvis overdækning i Hovedgaden H&M (ankerbutik) Tilpasse butikkerne til pendlerne Bedre forbindelser og adgangsveje Skiltning henviser fra station til Hovedgade Ved Føtex opstilles oversigt over byens butikker Byens Tilbud Skabe identitet, byliv og nærhed og tilhørsforhold Samle aktiviteter, flere mødesteder og restauranter Uddannelse Kunst Ishockeybane og skaterbane Benytte hovedgadens bagside Værested for hhv. unge, børn og børnefamilier De kommunale bygninger får anden anvendelse Sammenhæng mellem bymidte og Idrætscentret Evt. rive Toftevangskolen og Teglporten ned Byens Liv Superskole Toftevangen, 6-7 spor Gode cykelstier Stationen flyttes til Hovedgaden/ banen nedgraves Festlig ventesal på stationen Etablering af p-kældre Fortætning i baggårdene Ungdomskultur integreres med byens skatere Ældretilbud i bymidten Flere restauranter/caféer Byens Rum Bedre sammenhæng mellem handel og kultur Inspirere til bevægelse og sundhed (Cykelkampagne) Gode forbindelser fra stationen til Hovedgaden Søen knyttes til byen Parkeringshus ved stationen God landskabsarkitektur, tryg belysning/god belægning i passagerne til/fra hovedgaden Fuld tilgængelighed for alle Overdækning af hovedgaden- fleksibel og delvis Kanaler i bymidten Gennemskuelige rum Birketorvet renoveres med borgerindflydelse Værne om de grønne områder Konklusion Tilgængelighed Bedre gang- og cykelforbindelser i byen Forbindelser (station/bymidte og grønt/bymidte) Tryghed og handicaptilgængelighed Gode parkeringsmuligheder, evt. p-hus/kælder Funktioner Nye funktioner i Adm. komplekset og Teglporten Ungdomstilbud (café/ungdomshus/skøjtebane/ skaterbane) Ældretilbud Arkitektur God landskabsarkitektur evt. fornyelse af pladser med henvendelse til forskellige brugere 10

11 VISIONSDUG PÅ BIBLIOTEKET IDÉBANK Visionsdug på biblioteket i Birkerød Rudersdal Kommune har ophængt visionsduge på Birkerød Bibliotek i ugerne Spørgsmålene på dugen vedrører borgernes ønsker for Birkerød Bymidtes fremtid både for byliv, handelsliv, byens tilbud og byens byrum. Opsamling på borgernes besvarelser Byrum i dag Beskriv, hvilke byrum, stier, veje og grønne områder, der giver særlig kvalitet til Birkerød Bymidte? Den lille vej mellem biblioteket og den gamle præstegård er hyggelig, og der er noget ved den Politiparken er god men der burde gøres plads til arrangementer, især for børn De blå forbindelser bør styrkes. Både ud fra et klimaspørgsmål (genanvendelse af regnvand) men også for at udnytte Birkerøds nærhed til søelementet og skabe kvalitetsbyrum (tænk på hvad søen i Hillerød gør for oplevelsen af gågaden) Flere legepladser for større børn indpasset i parkerne Birkerød anno 2030 Hvilke byrum og forbindelser er vigtige år 2030? At komme til og fra stationen At man nemt og sikkert kan komme til Birkerød Gymnasium, Birkerød Idrætscenter, Hovedgaden etc At kunne komme rundt som cyklist At Hovedgaden har plads til både gående og cyklister (som i Allerød) En forbindelse mellem gågaden og Birkerød Sø Hvad kan de byrum og forbindelser, der gør, at Birkerød er særlig? Der er noget spændende, fantastisk ved de byrum Trækker naturen ind i byen Opsamler regnvand Hvad har man gjort i 2030 for at drømme er blevet til virkelighed? Lavet nogle tunneller for gående og cyklister Lavet en kanal fra Hovedgaden til Birkerød Sø Bygget en hævet platform (plads/park) over banen og Stationsvej En høj bygning gerne 15 etager i stedet for Søndervangshallen Fortætning: Flere boliger giver flere mennesker Byens liv i dag Beskriv, hvad der fungerer godt ved bylivet i Birkerød Bymidte i dag? Der er mange mennesker, og der er mange butikker, der har åbent. Det giver en god stemning Arrangementer i Præstegårdshaven er gode kulturelle tilbud Birkerød anno 2030 Hvem vælger at besøge bymidten? Alle skal kunne vælge Birkerød. De skal kunne føle, at byen er noget specielt, så hvorfor ikke bruge hyggen og naturen til at skabe denne stemning Hvad kan man lave her? Man kan shoppe Hygge med sine venner Sidde i en overdækket gågade og drikke en latte, når man møder en bekendt Hvad har man gjort for at drømme er blevet til virkelighed? Man har skabt nogle træningsmuligheder i parken men det er ikke nok Hovedgaden har ændret sig siden 99 Idébank på I idébanken kan borgerne finde informationer om politiske beslutninger, borgermødet og følge med i projektet. Indtil 1. november 2011 har siden været åben for borgernes egne kommentarer, som ses nedenfor. Idé: Det ville være pragtfuldt med et teater a la Mungo Park i Allerød- når Allerød kan brødføde et teater kan Birkerød vel også! Mungo Park har et dejligt koncept - ikke for stort og ikke for fint, men med et højt kunstnerisk niveau. - Vi skal beholde den landsby struktur Birkerød har dvs. en by med børn (skole), ældre (plejehjem), kirke, kultur og kro og ikke et indkøbcenter. Vi kunne bruge nogle af de tomme butikker( fx apoteket) til varmestue/værksted for pensionister/førtidspensionister m.m. Det ville være med til skabe liv i dagtimerne og udbygge netværk. Birkerød har altid været vant til et mangfoldigt byliv - lad os fastholde det, så der er plads til alle - også til alle byens beboere fra det tidligere Ebberødgård. Mangfoldigheden gør en by levende! - Hver dag huser byen ca. 700 gymnasieunge og intet sted i byens liv afspejles dette. Der er ingen butikker, der retter sig mod denne målgruppe, og der er ingen kulturelle tilbud udover værtshuse (biograf) og så naturligvis byens rige foreningsliv. Hvad med et ungdomshus i det gamle bibliotek oven på Irma, hvor der nu er hjemmehjælpere? Eller den gamle politistation lige ud til en skaterpark? - Tilgængelighed burde være en selvfølge i 2011, men er det langt fra både hvad angår butikker og (kommunale) kulturelle tilbud. - Lad os for guds skyld ikke overdække til noget centeragtigt - evt. kunne man lave nogle lette glasbygninger a la torvehallerne, så byen kunne tilbyde specialiteter i stedet for flere supermarkeder. Birkerød Gl. Præstegård er et godt eksempel på, hvilket liv det kan skabe at give folk i byen lov til at samles om en interesse - her kunst og have. Lad os lave mere plads til det - så flere kan bidrage til at skabe den by, de gerne vil have. Idé: Rampe ved idrætscentret genskabes - så undergangen mellem Teglporten/ Toftevangskolen og idrætscentret får en god tilgængelighed i begge ender. Vigtigt for både cyklister, rollatorbrugere, gangsbesværede og folk med indkøbsvogn, fx de der parkerer ved idrætscentret for at kombinere fysisk træning med indkøb. Rampen, der tidligere gik ligeud, blev formentlig afløst af en stejl trappe ved en fejl, men kan nu genetableres parallelt med Bistrupvej. Idé: Der kommer flere turister til byen i Dels for se en af Danmarks første gågader, den nye bykunst på gader, pladser og i udstillingsbygninger - og ikke mindst de gamle kalkmalerier i kirken. Desuden trækker et Danhostel på Hestkøbgård mange golf- og cykelturister til byen. Det er nemt at komme rundt i bymidten, hvad enten det er på hjul eller gåben, med cykel eller indkøbsvogn. Birkerød bliver den første by med et fælles system med moderne indkøbsvogne med store hjul. Det er let at orientere sig ved hjælp af skilte og malede ganglinier fra station til Kongevej og fra Gymnasium/ Idrætscenter til Politipark. Trafikken er gjort mere sikker ved ensretning/skråparkering/cykelsti fra Søndervangen til Teglporten/Stationsvej. Majpladsen er livet op med Brugsens konditori og mikrobryggeriet i kroen - nu med udsigt til søen. Pengetorvet med café med udeservering og skiftende udstillinger af skulpturer og gadekunst. 11

12 FOKUSGRUPPEMØDE Fokusgruppemøde Den 27. september og den 12. oktober 2011 er der i forbindelse med Birkerød Bymidteplan afholdt fokusgruppemøde. Formålet med fokusgruppemødet var at informere borgerne om arbejdet med Birkerød Bymidte, og at bygge videre på den indsamlede viden fra borgermødet omkring borgernes visioner for bymidten. Fokusgruppen koncentrerede sig om uddybning, konkretisering og prioritering af arbejdet fra borgermødet. De blev bedt om følgende. Gennemgang af forslag fra borgermødet til Birkerød anno Vurdering af tiltag i forhold til forskellige målgruppers behov. Udpegning af de 3 væsentligste indsatser og prioritering Visionsarbejdet foregik i fire temagrupper som til borgermødet; Byens Rum, Byens Handelsliv, Byens Liv og Byens Tilbud. Deltagerne var borgere i Birkerød og en del havde også deltaget i borgermødet. Hovedpunkterne fra fokusgruppemødet: Byens Liv Flere boliger = flere mennesker Plads til ungdomskulturen etablering af café, ungehus, skaterbane, skøjteløb fx i Politistationen Plads til/samlede arealer til voksne brugere af bymidten bl. a udøvende kunstnere samt kultur- og foreningslivet. Både permanent og i forbindelse med enkelstående arrangementer Mulighed for p- pladser og baggårde på visse tidspunkter kan anvendes til andet end parkering Øvrige idéer Det ønskes, at der skabes rammer for, at følgende funktioner/aktiviteter kan være mere tilstede omkring gågaden, også om aftenen Plads til kunstudøvere Plads til kulturlivet Plads til foreningslivet Plads til de unge et ungdomshus, en ungecafé Fra Pengetorvet til Teglporten inkl. bagarealer samles funktioner Flere boliger, gerne ungdomsboliger Noget for de unge Byens handelsliv Flytning af stationen mod Hovedgaden og omlægning af andre funktioner så det understøtter livet i Hovedgaden - fx ideen om opgradering af Toftevangskolens udskoling Magnet i den anden ende af Hovedgaden i nærheden af Pengetorvet Varieret butiksudbud med 1 til 2 ugentlige dage med lang åbningstid. Andre dage med ens åbningstid. Øvrige idéer Gode p-forhold afgørende: uden p-afgift og med et differentieret p-system; kort/lang tid Bedre skiltning i hovedgaden, gerne på butikkernes eget initiativ Stationen bør flyttes til Hovedgaden Behov for en magnet i den anden ende af Hovedgaden Ideer til nye butikker fx H&M, håndarbejde og hobby, Fona, gavebutik, gourmetfødevarer Gerne udsalg ud på gaden inden for visse rammer. Administrationscentret som hotel Medborgerhus for flere aldersgrupper Opgradering af Toftevangskolen udskoling for 7., 8. og 9. klassetrin vil skabe mere liv i Hovedgaden Fælles morgenbord et positivt indslag Bylivsarrangementer : koncert, markeder, juletræstænding, halloween arrangement Faste dage med lang åbningstid og søndagsåbent Bedre opbakning om Handelsstandsforeningen Kulturnatarrangement anden dato en andre steder i Kbh. Butikkerne skal blive i Birkerød lavt lejeniveau Busforbindelse mangler stop ved Hovedgaden 12

13 Byens Rum Centrale samlingssteder med stærke identiteter God visuel tilgængelighed for alle Styrkelse af det grønne parkstrøg mellem Langedam og Birkerød Sø Mantziusgården 2.0 Øvrige idéer Centrale samlingssteder med stærke identiteter Fornyelse af Majpladsen Plads til kunst og udeservering i byens rum Styrkelse af Birkerød Gl. Præstegårdshave Styrkelse af Mantziusgården - Præstegårdshaven Bykoordinator, koordinerer aktiviteter og indsatser God visuel tilgængelighed for alle Ledelinier Info-pyloner Bedre belysning Ramper til butikkerne Bedre forbindelser over/under vejene, bedre stier Fælles indkøbsvogne placeret centralt Styrkelse af det grønne parkstrøg mellem Langedam og Birkerød Sø Udendørs fitnessbånd Bred underføring under Stationsvej og S-banen Rosenhave på den grønne halvø vest for kapellet Kanaler fra Langedam til Birkerød Sø Mantziusgården 2.0 det nye kulturcenter for alle grupper, ikke mindst de unge Teglporten omdannes til Mantziusgården 2.0. og målrettes mod kulturelle arrangenmenter, med fokus på unge og synergien mellem kultur, kunst og handel. Integration med idræts- og sundhedsuddannelser i områder, fx gymnasiets idrætslinie og skolen Anden udnyttelse af p-arealer fx torvepladser Joe and the Juice Overdækning af et areal, en plads, så arealer får bedre anvendelse uafhængigt af vejret Byens Tilbud Gennemgående er det vigtigt, at folk er stolte af bymidten og kan identificere sig med deres bymidte Samlet medie-, bibilioteks-, kultur-, unge-, forenings- og fritidscenter med café, døgnåbent og for alle aldersgrupper. Etableres tæt på gågaden eller i Administrationscentret Etablering af kontorhotel i fx Administrationscentret Etablering af uddannelsesinstitutioner. Fx ungdomsuddannelser eller erhvervsuddannelser - evt. i kombination med erhvervs- eller kontorfællesskaber. Alternativt etablering af universitetssatelit og ungeboliger, uddannelsescampus i Administrationscentret eller i omdannelse af skolen Øvrige idéer En central park med tilbud til alle aldersgrupper Underjordisk parkering, så p-arealer får anden anvendelse Benyt arealerne ovenpå Irma til værested/kontorformål, udnyt den centrale placering Fritids- og foreningsaktiviteter samles i bymidten i en kommunal bygning Sammenkæd aktiviteter ved at benytte skolen til skole samt aktiviteter for både unge og ældre + café og tydelig forbindelse til gågaden Etabler kontorhotel eller uddannelsesinstitution i det gamle rådhus Kombinér bibliotek, mediehus, videnscenter med café etableres tættere på gågaden end det nuværende bibliotek. Fx i skolen eller Teglporten Vejen Teglporten (fra Stationsvej til Søndervangen) aktiveres så den indgår i bymidten, også bagsiderne. Særligt den sydlige del gøres levende med flere boliger og butikker Konklusion på fokusgruppemøde Fortætning: Flere boliger giver flere mennesker Kunst i bymidten Samlingssteder med identitet Grønt Birkerød, styrk parkstrøget og integrer aktiviteter Tilbud til unge og satsning på uddannelse og erhverv Handel: Ankerfunktion på Birketorvet Varieret butiksudbud med 1-2 dages lang åbningstid Bedre p-muligheder Teglporten omdannes til kulturelle/sundhedtilbud Ny funktion i administrationskomplekset, der kan bidrage til bylivet og handelslivet 13

14 ANALYSE Kortlægning og analyse De følgende sider omfatter en analyse på baggrund af kortlægning af bymidten med fokus på at styrke et levende by-, kultur- og handelsliv. Bebyggelsesstruktur Bymidtens bebyggelsestypologier, tætheder og udtryk. Byfunktioner Væsentlige funktioners betydning for bymidten i forhold til synergier og funktionstæthed. Nye anvendelsesmuligheder Nye anvendelsesmuligheder med udgangspunkt i analysen af byfunktionerne. Grønne og blå strukturer Rekreative, grønne områders karakter og tilgængelighed. Byrum Byrumstypologier og deres indbyrdes roller, karakterer og skala. Pladser Analyse af bymidtens pladser. Passager Analyse af bymidtens passager. Forløb Analyse af bymidtens forløb. Fokusområder Analysen ligger til grund for en udvælgelse af fokusområder for Bymidteplanen i fase 2. Tilgængelighed Mobilitet og tilgængelighed, herunder infrastruktur, parkering, kollektiv trafik, bløde forbindelser samt manglende forbindelser. 14

15 Oversigtskort 1: Birkevej Kildedalsvej Johan Mantzius Vej Cathrinelystparken Møllevangen Søndervangen Mantziusgården Birkrød Kirkegård Teglporten Rughaven Hovedgaden Henrik Gernes Vej Administrationskomplekset Den Gl. Præstegårdshave Bistrupvej Birkrød Præstegård Teglporten Stationsvej Stiholmsvej Birkerød Station Langedam Birkerød Kongevej Rolighedsvej Centerbyggeri (igangværende) Toftevangskolen Teglporten Plejecenter Birkerød Idrætscenter Birkerød Sø Birkerød Gymnasium

16 BEBYGGELSESSTRUKTUR Levende by- og handelsliv Et rigt og levende by- og handelsliv stiller krav til en bymidte med tæthed af byfunktioner og boliger. Det sikrer kritisk masse, dvs. at der er mennesker nok til at opretholde aktiviteter og forbrug samt til at drive forretninger. Bebyggelsesstrukturer Gennemgående for bebyggelse i Birkerød Bymidte er de røde teglsten, som har en historisk reference til teglværker, der tidligere lå i Birkerød. Tæt-lav Bymidtens bebyggelse i den nordvestlige trekant afgrænset af Rolighedsvej, Birkerød Kongevej og Kildedalsvej er karakteriseret ved tæt lav villa- og parcelhusbebyggelse i en til to etager med private haver. Stangbebyggelse Mellem Hovedgaden, Birkerød Kongevej, Søndervangen og Bistrupvej ligger stangbebyggelser i dels fire etagers lejlighedsbebyggelse med grønne forarealer og 1-2 etagers rækkehuse med private haver. Hovedgadens bebyggelser Den tætte bebyggelsesstruktur langs Hovedgaden er sammensat af byggerier af forskellig tid og udtryk. Bygningerne varierer fra moderne til modernistiske rundede bygninger, ældre rødstensvilla og teglstenskarré på mellem 2-4 etager. Middelalderbyen Middelalderbyens bindingsværkshuse og pudsede gårde med stråtag ligger spredt i bymidten og vidner om byens historie. Det er Birkerød Gl. Præstegård, to bindingsværkshuse og en ældre gård, som ligger i forbindelse med kirken, og desuden yderligere to bindingsværkshuse på Kildedalsvej. Barrierer Tætheden af boliger i bymidten er lav. Funktioner, der ikke bidrager til bylivet, skaber inaktive områder i bymidten, eks. Teglporten Plejecenter, men også tomme arealer, som p-pladser har samme inaktive effekt. 16 Potentialer Etablering af bymidtenære boliger kan være med til at styrke by- og handelslivet, idet beboerne ofte er trofaste kunder, da de bor meget tæt på butikkerne, og de vil bidrage til bylivet og bruge den offentlige trafik og servicefunktioner mm. Desuden er det et potentiale, at Birkerød kan tilbyde forskellige boligertyper, spændende fra parcelhus, villa, rækkehus og lejlighed, fordi det muliggør en blandet befolkningssammensætning. Anbefaling Fortæt med boligbyggeri Det kan anbefales at fortætte bymidten yderligere med boliger for at styrke Birkerød som en by med et levedygtigt by- og handelsliv. Ny bebyggelse anbefales at blive placeret på eksisterende parkeringspladser øst og vest for Hovedgaden, under forudsætning af etablering af tilsvarende parkering, fx under terræn. Teglporten og grunden, hvor Teglporten Plejecenter ligger idag, kan desuden omdannes. Bebyggelseshøjder bør forholde sig til eksisterende byggeri, hvilket for parkeringsgrunden betyder 2-4 etager, højest mod Hovedgaden og på Teglport-grunden anbefales rækkehuse kombineret med mindre gårdhavehuse i 2-4 etager ligeledes højest mod Hovedgaden. Det anbefales at bibeholde det brede udvalg af boligtyper for at tiltrække flere målgrupper, dog med et fokus på rækkehuse og gårdhavehuse i flere etager. Desuden kan der fortættes eller begrønnes på byens flade tage. Ny bebyggelse bør danne private, semiprivate og offentlige rum, for at skabe udveksling med byen. Her kan tages ved lære af Administrationskomplekset og Toftevangskolen, der integrerer offentlige forbindelser, men også rækkehusenes forhaver danner et semioffentligt rum, der bidrager til bylivet. Tæt-lav 1-2 etager Hovedgaden 2-3 (4) etager Rækkehus-kvarter 2-4 etager Principsnit, bebyggelseshøjder 1-4 etager Tæt-lav bebyggelse, enfamiliehuse Et kvarter med privat karakter i bymidten, der rummer få beboere i forhold til areal. Middelalderlandsbyen Gamle strukturer, der bidrager med fortællinger om kulturarv og stemning i bymidten Teglporten Meget privat struktur, der lukker sig om sig selv og om gårdhaverne. Stangbebyggelse, rækkehuse En bebyggelsestypologi, der rummer mange beboere og det semiprivate rum; forhaven, som har potentiale for at bidrage med liv i bymidten. Administrationskomplekset En struktur af høj arkitektonisk værdi, der danner by ved af skabe en offentlig forbindelse via sin struktur. Tæt, blandet struktur i Hovedgaden Den tætte bebyggelse definerer gågadeforløbet og rummer både bolig og erhverv, hvilket giver liv i gågaden. Toftevangskolen Endnu et arkitektonisk værk, der huser skolen. En struktur, der formår at skabe private rum, og samtidig integrere en offentlig sti.

17 Rundet etagebyggeri i Hovedgaden Villakvarteret Birkerød Kongevej VILLAKVARTERET Birkerød Kongevej Middelalderbyen Rolighedsvej MIDDELALDERBYEN HOVEDGADEN RÆKKEHUSE Rækkehuse, Møllevangen Rolighedsvej P-AREAL Hovedgaden P-AREAL TOFTEVANGSKOLEN ADMINISTRATIONSKOMPLEKSET Bistrupvej Hovedgaden Stationsvej TEGLPORTEN Bistrupvej Stationsvej NYT CENTERBYGGERI Toftevangskolen TEGLPORTEN PLEJECENTER Administrationskomplekset Teglporten Eksisterende bebyggelse 1:2000 Potentialer: Områder med potentiale for fortætning eller omdannelse til bolig og erhverv 1:

18 BYFUNKTIONER Byfunktioner Byfunktioner er steder, hvor folk mødes på forskellige planer. Det kan være stationære og permanente mødesteder (f. Føtex, Mantziusgården, Toftevangskolen, Stationen, Cathrinelystparken), men også midlertidige (i bussen, på lørdagsmarkedet) og metafysiske mødesteder (facebook). Undersøgelser viser, at når byer skal være levedygtige, er funktionstætheden vigtig, og det kan være svært at skabe synergi mellem funktionerne, hvis afstanden er for stor. Byfunktioner i Birkerød Bymidte Mantziusgården er et kulturhus med arrangementer som koncerter, teater, stand-up og åbne værksteder samt mødelokaler og desuden 10. klasse, SFO og musikskole. I Birkerød Gl. Præstegård holder Kunstforeningen til med kunstudstillinger og mulighed for leje til receptioner. Administrationskomplekset rummer posthus, kommunens administrationscenter og bibliotek. Nord for Mantziusgården ligger UU-Sjælsø, et ungetilbud placeret i Den Gl. Politistation ud til Cathrinelystparken. I to villaer over for Birkerød Station ligger Birkerød Ungecenter, hvor Ung i Rudersdal har forskellige ungetilbud. Idrætscentret på Bistrupvej dækker i samspil med Søndervanghallen og Svømmehallen et bredt udbud af idrætstilbud. Centret kan fremadrettet huse messer og større arrangementer. Teglporten er pleje- og genoptræningscenter og pensionistboliger og ligger placeret på vejen Teglporten mellem Hovedgaden og skolen, tæt på Idrætscentret. Toftevangskolen er folkeskole fra 0. til 9. klasse. Den ligger meget centralt og har fra sin hovedindgang adgang til Hovedgaden via passagen til Supermarkedspladsen. Skolen er desuden af høj arkitektonisk kvalitet. 18 Barrierer I dag ligger byfunktionerne og mødestederne spredt imellem Birkerød Station og Administrationskomplekset i vest, samt Toftevangskolen og Birkerød Idrætscenter i øst. Midt imellem ligger Hovedgadens handelsstrøg, som et nord-syd gående forløb, som dog opløses i den nordlige del. Der er stor spredning på børne- og ungefunktionerne, som er placeret dels i villaerne over for stationen, i Mantziusgården, Den Gl. Politistation og Toftevangskolen, og spredningen mindsker integration og samarbejdsmuligheder. Afstanden gør det svært at skabe et samlet byliv og svært at skabe synergi imellem byfunktionerne. Et forhold, som er med til at forstærke afstandene, er parkeringsfladerne, der ligger som tomme felter imellem byfunktionerne. Potentialer Med en aktivering af områder tæt på Hovedgaden vil der kunne skabes synergier. Hovedgaden vil også kunne udvikle sit potentiale som udvekslingszone mellem byfunktionerne i den (øst/vest) tværgående bevægelse via passagerne til gaden. Børne- og ungefunktionerne kan samles omkring Mantziusgården, Cathrinelystparken og Hovedgaden for at udnytte potentiale for synergi mellem funktionerne, hvilket også vil påvirke bylivet i Hovedgaden. Anbefalinger Synergifelter for kultur og unge, sundhed og handel Det anbefales at samle byfunktionerne omkring Hovedgaden og at bygge videre på det gode grundlag i kultur- og sundhedsmiljøerne. Miljøernes fokuspunkter er i dag Mantziusgården og Birkerød Idrætscenter, og ved at placere nye funktioner og flytte eksisterende funktioner omkring Mantziusgården og Birkerød Idrætscenter, vil synergier og byliv styrkes. Kultur og unge Fokusér på at styrke synergierne imellem Mantziusgården, Den Gl. Politistation, Cathrinelyst og Birkerød Gl. Præstegård som et område med kultur og ungefunktioner. Dette kan gøres ved at forstærke forbindelser og flytte eksisterende funktioner til området. Sundhed Sundhedsområdet skal styrke synergier imellem skolen, Birkerød Idrætscenter og Teglporten Plejecenter. Gennem ny aktiverende funktion i Teglporten Plejecenter og forbedring af forbindelserne mellem skolen og Birkerød Idrætscenter skal synergierne forstærkes. Passagen til Supermarkedspladsen kunne fungere som hængsel til Hovedgaden. Saml handelslivet i Hovedgaden Begræns Hovedgadens handelsfunktioner til at strække sig mellem Centerbyggeriet (syd) og Birketorvet (nord). Set i forhold til, at der er flere tomme butikker, må det anses for hensigtsmæssigt at samle butikkerne mellem centret og Birketorvet og derved flytte butikker nord for Birketorvet syd for i gågadestrækningen. Denne anbefaling understøttes af detailhandelsanalysen, der ligeledes anbefaler at samle handelstilbuddene, så strøget afsluttes med Birketorvet. Desuden anbefales det at etablere en ankerfunktion på Birketorvet, der har potentiale for at tiltrække folk fra Centerbyggeriet op igennem Hovedgaden. En H&M forretning er ikke realistisk i Birkerød Bymidte, da det kræver store lejemål og ofte vil trække flere kæde-tøjbutikker med sig. Kultur/bolig Aktiverende funktioner rykker nærmere Hovedgaden og skaber synergieffekt Bolig Handels- og udvekslingszone Sundhed/bolig Rekreation/natur Kultur Udveksling mellem funktioner giver liv til byen Handel

19 Birkerød Kongevej Birkerød Kongevej PRIVATSKOLE Manziusgården, det aktive kulturhus i bymidten BIRKERØD UNGECENTER Rolighedsvej MANZIUSGÅRDEN kulturhus ADM. KOMPLEKS posthus/forvaltninger/ borgerservice Stationsvej DEN GL. POLITISTATION UU Sjælsø, ungetilbud CATHRINELYST lokalhistorisk arkiv KIRKE BIOGRAF gågade HOVEDGADEN BIRKERØD GL. PRÆSTEGÅRD kunstforening TOFTEVANGSKOLEN folkeskole HOVEDGADEN Bistrupvej Ungdomsskolen i Den Gl. Politistation Toftevangskolens hovedindgang nær Hovedgaden Rolighedsvej ERHVERV Virksomheder Stationsvej KULTUR OG UNGE Ungetilbud HANDEL BOLIGER OG SUNDHED Skole Bolig med sundhedscenter Ankerfunktion Bistrupvej Sundhed/kultur/bolig Nye sundheds/bolig/ udd.sfunktioner Eksisterende sundhedsfunktioner Nye/flyttede kulturog ungefunktioner Eksisterende kulturfunktion Administrationskomplekset, gode rum, der kan aktivere bymidten. TEGLPORTEN plejecenter BIRKERØD SVØMMEHAL Den Gamle Præstegård, udstillingsbygning BIRKERØD IDRÆTSCENTER Barrierer: Spredte byfunktioner 1:2000 Ny mulig placering af ankerfunktion Eksisterende handelsfunktion Ny erhvervsfunktion Potentiale: Nye anvendelsesmuligheder tæt på Hovedgaden fortætter kultur-, sundheds- og boligfunktioner omkring handelsstrøget 19

20 NYE ANVENDELSESMULIGHEDER Nye anvendelsesmuligheder Som beskrevet i foregående afsnit om Byfunktioner er afstanden imellem funktionerne en faktor, der gør det svært at skabe et samlet byliv og svært at skabe synergi imellem byfunktionerne. Derfor må nye anvendelsesmuligheder overvejes som løsning på at samle og styrke bylivet i Birkerød Bymidte. Der tages udgangspunkt i foregående afsnit. Barrierer Borgerservice, bibliotek og posthus i Administrationskomplekset er funktioner, som borgerne bruger i hverdagen, og som derfor skaber højfrekvens. Barrieren for disse funktioner er den relativt store afstand til Hovedgaden, der afskærer for synergieffekt mellem handelsliv og byfunktioner. Teglporten Plejecenter bidrager ikke til bylivet i den grad, som en anden funktion ville kunne med samme placering i relation til byfunktioner som handelstrøg, skole og idrætscenter. Toftevangskolen har den udfordring, at børnetallet i Birkerød er faldende, og derfor er det ikke givet, at skolen kan opretholde elevtallet og må derfor overveje levedygtig fremtidsscenarier. Potentialer Det vurderes, at Teglporten Plejecenter har en attraktiv placering. Stedet vil kunne øge sit bidrag til handels- og bylivet markant med nye funktioner. Teglporten Plejecenter har nærhed til Toftevangskolen, Birkerød Idrætscenter og Hovedgaden, og det vil være en potentiel placering af boliger, hvis tilflyttere vil styrke by- og handelslivet. Administrationskomplekset huser funktioner, der har potentiale for øget synergieffekt med bymidtens øvrige byfunktioner med en placering tættere på Hovedgaden. Komplekset ligger tæt på stationen, hvilket gør at etablering af virksomhedsenklave har potentiale som ny anvendelse, men det kræver nærmere undersøgelser. 20 Toftevangskolen har potentiale som ny superskole med udbygning af flere spor enten til 10. klasse elever eller til internationale elever. Anbefalinger Omdannelse af Administrationskomplekset Administrationskomplekset kan blive sted for nye virksomheder i kombination med bibeholdelse af enkelte offentlige funktioner, som fx bibilioteket. En blanding af forskellige typer virksomheder af fx nystartede og etablerede, samt kreative virksomheder og fælleskontorer kan skabe synergi med bibliotektet og Mantziusgården. Det vil kunne bidrage til bylivet i Birkerød med arrangementer og udstillinger i byrummet, og det kræver en erhvervsindsats. Omdannelse af Teglporten Plejecenter og bygningerne omkring Teglporten Plejecenter har en central placering mellem Hovedgaden og Birkerød Idrætscenter. Denne centrale placering gør, at der er potentiale i attraktivt boligområde tæt på skole, station, handelstrøget og rekreative tilbud. Gennem hel eller delvis nedrivning og nybyg af boliger med forskellige ejerformer kan man imødekomme en bredere målgruppe, men især rækkehuse og gårdhavehuse for børnefamilier anbefales. Evt. kan der opføres boliger med kortere lejeperiode, tilpasset internationale familier, der flytter til Sjælland som forsknings- og videnarbejdere på fx NOVO Nordisk, Hillerød eller DTU i Lyngby. Det er en mulighed at kombinere boligbyggeri med sundhedscenter, der vil kunne skabe synergi med Birkerød Idrætscenter. Udvikling af Toftevangskolen Skolen kan tilføjes en overbygning for udskoling, 10. klasser og evt. international linie, som kunne være en linie for børn med forældre, der er internationale videnarbejdere i Hillerød, Lyngby og København, bosat i nyt boligbyggeri på grunden Teglporten Plejecenter. Styrk ungetilbud i bymidten Det anbefales at samle ungefunktionerne i Birkerød omkring Mantziusgården og Den Gl. Politistation og udnytte Cathrinelystparken til udendørsfunktioner, som fx fællesspisning, dansehold, kunstværksted mm. Birkerød Ungecenter Med samling af Birkerød Ungecenter omrking Mantziusgården og Cathrinelystparken frigøres to villaer over for Birkerød Station til alternativ anvendelse. Det anbefales at sælge bebyggelsen til erhvervsmål, idet bygningerne har en eksponeret placering med nem adgang til offentlig transport. Ny ankerfunktion på Birketorvet Det anbefales, som beskrevet under Byfunktioner, at centrere handelsstrøget til at strække sig mellem centerbyggeriet og Birketorvet, og i den forbindelse foreslåes det at byfornye stueetagerne til bolig på strækningen mellem Birketorvet og Kongevejen. Det anbefales desuden under Byfunktioner at etablere en ankerfunktion på Birkertorvet, og en mulig anvendelse kan være at flytte borgerservice og posthus herhen evt. i kombination med café, en anden mulighed er dagligvareforretning. Bevar og forstærk en handelsgade med små og mindre butikker med et varieret udbud, specialiteter og den særlige Birkerød stemning. Det vurderes nødvendigt, at de små lejemål slåes sammen, hvis man vil tiltrække større kædebutikker til Birkerød.

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen

TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen TEATERKVARTERET analyse af bydelsrollen Rapporten er udarbejdet af Bascon i samarbejde med Aalborg Kommune. Tilknyttede medarbejdere Bascon: Trine Skammelsen Christine Haastrup Pedersen Line Morsing Steenberg

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

VisionVojens Baggrundsmateriale

VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens hæftet er udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget på baggrund af følgende materiale fra, arbejdsgrupper under udvalget og med udgangspunkt i idéerne fra borgermødet

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by Slagelse Kommune Plan og Erhvervsudvikling August 2013 KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by 1 Masterplan for Slagelse by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 5 Bolig...

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere